.

Організація обліку витрат (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 5206
Скачать документ

Реферат з бухобліку

Організація обліку витрат

Рахунок 91 “Загальновиробничі витрати”

На рахунку 91 “Загальновиробничі витрати” ведеться облік виробничих
накладних витрат на організацію виробництва та управління цехами,
дільницями, відділеннями, бригадами та іншими підрозділами основного й
допоміжного виробництва, а також витрати на утримання та експлуатацію
машин і устаткування. Цей рахунок не застосовується підприємствами
торгівлі.

За дебетом рахунку 91 “Загальновиробничі витрати” відображається сума
визнаних витрат, за кредитом – щомісячне, за відповідним розподілом,
списання на рахунки 23 “Виробництво” та 90 “Собівартість реалізації”‘.

Аналітичний облік ведеться за місцями виникнення, центрами і статтями
(видами) витрат.

Рахунок 91 “Загальновиробничі витрати” кореспондує

   за дебетом з кредитом рахунків:     за кредитом з дебетом
рахунків: 

13  “Знос необоротних активів”  23  “Виробництво” 

20  “Виробничі запаси”  90  “Собівартість реалізації” 

22  “Малоцінні та швидкозношувані предмети”       

30  “Каса”       

31  “Рахунки в банках”       

37  “Розрахунки з різними дебіторами”       

39  “Витрати майбутніх періодів”       

47  “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”       

50  “Довгострокові позики”       

60  “Короткострокові позики”       

63  “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”       

64  “Розрахунки за податками й платежами”       

65  “Розрахунки за страхуванням”       

66  “Розрахунки з оплати праці”       

68  “Розрахунки за іншими операціями”       

80  “Матеріальні витрати”       

81  “Витрати на оплату праці”       

82  “Відрахування на соціальні заходи”       

83  “Амортизація”       

84  “Інші операційні витрати” 

Групування витрат підприємства на виробництво продукції (робіт, послуг)
за об’єктами витрат (об’єктами калькулювання) та за статтями витрат
встановлюється підприємством з урахуванням особливостей організації та
технології виробництва, вимог нормативних документів, потреб
управлінського обліку та бухгалтерської звітності.

При відображенні в аналітичному обліку витрат на виробництво необхідно
дотримуватись порядку, за яким одні і ті ж витрати протягом року мають
відноситись на одні і ті ж статті витрат. Для цього необхідно встановити
економічний зміст окремих статей витрат з врахуванням положень пунктів
11–16 ПСБО 16 “Витрати”.

Прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці та інші прямі
витрати, пов’язані з виробництвом продукції, виконанням робіт та
наданням послуг, протягом місяця відносять безпосередньо на рахунок 23
“Виробництво” з кредиту відповідних рахунків.

Загальновиробничі витрати (змінні та постійні) не можуть бути віднесені
безпосередньо на окремі об’єкти витрат виробництва. Тому протягом місяця
їх відносять на накопичувально-розподільчий рахунок 91 з кредиту
відповідних рахунків. В кінці звітного місяця сума загальновиробничих
витрат розподіляється за розрахунком, форма якого наведена в додатку 1
ПСБО 16 “Витрати” (зі змінами і доповненнями), витрати списуються і
рахунок 91 “Загальновиробничі витрати” закривається, тобто сальдо мати
не може.

Порядок розподілу та списання загальновиробничих витрат для включення їх
до виробничої собівартості готової продукції (робіт, послуг) принципово
змінився. На дебет рахунку 23 “Виробництво” згідно з розрахунком
списуються повністю тільки змінні загальновиробничі витрати, а постійні
витрати розподіляються та списуються на витрати виробництва в
розрахунковій (плановій) сумі, але не більше суми фактичних постійних
загальновиробничих витрат.

Отже, загальна сума змінних загальновиробничих витрат та сума постійних
розподілених витрат списуються в кінці місяця на підставі розрахунку для
включення до виробничої собівартості готової продукції (робіт, послуг)
контировкою:

Дт 23 “Виробництво”

Кт 91 “Загальновиробничі витрати”

За окремим допоміжним розрахунком сума загальновиробничих витрат,
списана на витрати виробництва, має бути розподілена на окремі об’єкти
витрат: на види і групи готової продукції, на роботи та послуги.

Фактичні постійні витрати, що перевищують розрахункову суму (т.зв.
нерозподілені постійні витрати), згідно з пунктом 16 ПСБО 16 “Витрати”
включаються до складу собівартості реалізованої продукції (робіт,
послуг) у період їх виникнення на основі розрахунку. Для цього роблять
запис на рахунках:

Дт 90 “Собівартість реалізації”

Кт 91 “Загальновиробничі витрати”

Для визначення суми прямих і непрямих витрат на виготовлену та випущену
з виробництва продукцію (роботи, послуги) за кожним об’єктом витрат
необхідно врахувати величину незавершеного виробництва на початок і на
кінець місяця. До незавершеного виробництва відносяться не закінчені
обробкою і складанням деталі, вузли, вироби та незакінчені технологічні
процеси.

Рахунок 91 “Загальновиробничі витрати”

На рахунку 91 “Загальновиробничі витрати” виробничі підприємства
обліковують протягом місяця виробничі накладні витрати на організацію
виробництва та управління цехами, дільницями, відділеннями, бригадами та
іншими підрозділами основного і допоміжного виробництва, а також витрати
на утримання та експлуатацію машин і устаткування. Цей рахунок замінює
старі рахунки 24 “Витрати на експлуатацію машин і обладнання” та 25
“Загальновиробничі витрати”.

За дебетом рахунку 91 “Загальновиробничі витрати” відображається сума
визнаних витрат, за кредитом – щомісячне за відповідним розподілом
списання загальновиробничих витрат на рахунки 23 “Виробництво” та 90
“Собівартість реалізації”.

Порядок розподілу загальновиробничих витрат встановлений додатком 1 до
ПСБО 16 “Витрати”. Наказом Міністерства фінансів України від 14 червня
2000 року № 131 внесені зміни до порядку розрахунку розподілу
загальновиробничих витрат.

Накопичені протягом місяця на рахунку 91 загальновиробничі витрати
списують за розрахунком розподілу їх на види (групи) готової продукції
на дебет рахунку 23 “Виробництво” або на дебет рахунку 90 “Собівартість
реалізації”– на собівартість реалізованої продукції, виконаних робіт та
наданих послуг.

Розподіл і списання з рахунку 91 загальновиробничих витрат здійснюється
за спеціальним розрахунком, форма якого є в додатку 1 до ПСБО 16
“Витрати” зі змінами і доповненнями. Згідно з цим Положенням для
розподілу змінних та постійних загальновиробничих витрат на кожен об’єкт
витрат застосовуються бази розподілу пропорційно до зміни обсягу
діяльності. Виходячи із фактичної потужності (змінні витрати) або
нормальної потужності (постійні витрати) базами розподілу
загальновиробничих витрат можуть бути: години праці, заробітна плата,
обсяг діяльності, прямі витрати тощо. Отже, підприємству надається право
самостійно вирішувати, яку базу розподілу загальновиробничих витрат
застосовувати.   

Загальна сума розподілених та нерозподілених загальновиробничих витрат
не може перевищувати їх фактичну величину.   

Необхідно підкреслити, що порядок розподілу загальновиробничих витрат
принципово змінився, хоч можлива база розподілу цих витрат (години праці
(машино-години), заробітна плата, обсяг діяльності, прямі витрати тощо)
як база розподілу застосовувалась і раніше. Тому, на погляд автора, для
кращого розуміння та засвоєння нового порядку розподілу
загальновиробничих витрат, установленого ПСБО 16 “Витрати”, доцільно
більш детально розглянути особливості нового порядку розподілу
загальновиробничих витрат.   

Перелік і склад змінних і постійних витрат установлюються
підприємством з урахуванням змісту загальновиробничих витрат,
встановленого пунктом 15 ПСБО 16 “Витрати”.  

Важлива особливість нового порядку розподілу загальновиробничих витрат
полягає в тому, що змінні витрати повністю розподіляються і списуються
на витрати виробництва, а постійні витрати розподіляються та списуються
на витрати виробництва в розрахунковій (плановій) сумі, але не більше
суми фактичних постійних загальновиробничих витрат. 

На виробничих підприємствах, потужність яких у звітному періоді була
нижчою за нормальну, частина постійних загальновиробничих витрат прямо
відноситься на собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг).

Фактичні постійні витрати, які перевищують розрахункову суму
(нерозподілені постійні витрати), включаються до складу собівартості
реалізованої продукції (робіт, послуг) у період їх виникнення на основі
розрахунку наступною контировкою:

Дт 90 “Собівартість реалізації”, субрахунки 901 і 903

Кт 91 “Загальновиробничі витрати”       

Якщо згідно з розрахунком постійні розподілені витрати в розрахунковій
(плановій) сумі перевищують фактичну суму цих витрат, то на витрати
виробництва списується фактична їх сума (див. змінений розрахунок за 2-й
звітний період в додатку 1 до ПСБО 16 “Витрати”).

Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат складається з двох
частин:

1. База розподілу та загальновиробничі витрати за нормальною потужністю
(рядки 1-5 розрахунку).

У цій частині розрахунку визначають розрахункову (планову) суму змінних
і постійних витрат в гривнях (з достатньою точністю) на одиницю бази
розподілу – на машино-годину, на одну гривню зарплати, на одну гривню
прямих витрат тощо.  

2. База розподілу за фактичною потужністю і фактичні загальновиробничі
витрати (рядки 6-13 розрахунку).  

Таким чином, за зміненим розрахунком розподілу загальновиробничих
витрат, наведеним у додатку 1 ПСБО 16, на списання розподілених
загальновиробничих витрат мають бути складені бухгалтерські проводки:

У зв’язку з тим, що розрахунок розподілу загальновиробничих витрат за
встановленою формою складається в узагальнених сумах змінних та
постійних загальновиробничих витрат, для розподілу та віднесення цих
витрат на кожен об’єкт калькулювання необхідний допоміжний розрахунок.
Він складається на основі показників розподілу загальновиробничих
витрат за фактичною потужністю.

Цей допоміжний розрахунок рекомендується складати аналогічно тому, як
складається розрахунок розподілу заготівельно-транспортних витрат на
окремі види (групи) продукції (робіт, послуг, табл. 3.2). Різниця в
тому, що замість суми основних матеріалів вказуються назва та сума бази
розподілу за фактичною потужністю (машино-години, зарплата тощо), а
замість середнього відсотка витрат – середня сума загальновиробничих
витрат, списаних на витрати виробництва, на одиницю фактичної бази
розподілу (на одну машино-годину, на одну гривню зарплати тощо).

Допоміжний розрахунок розподілу загальновиробничих витрат на окремі види
(групи) готової продукції служить основою тільки для записів в
аналітичному обліку витрат на виробництво за видами (групами) готової
продукції (робіт, послуг) до рахунку 23 “Виробництво”.  

Очевидно, що при відсутності з об’єктивних причин розрахункових
(планових) показників бази розподілу та загальновиробничих витрат за
нормальною потужністю фактичні змінні та постійні загальновиробничі
витрати можуть бути розподілені та списані на об’єкти витрат
(калькулювання) лише на базі розподілу за фактичною потужністю. В цьому
разі можна та необхідно скласти тільки другу частину розрахунку за
фактичними показниками бази розподілу та загальновиробничих витрат. При
цьому вся сума змінних і постійних витрат розподіляється та списується
на витрати виробництва, а постійних нерозподілених витрат бути не може.
В цьому випадку розрахунок розподілу загальновиробничих витрат
складається за прикладом другого звітного періоду.

Аналітичний облік загальновиробничих витрат рекомендується вести
аналогічно як ведеться аналітичний облік адміністративних витрат на
рахунку 92

Фактори, що впливають на організацію обліку витрат

На організацію обліку витрат впливають різноманітні фактори, основними з
яких є: види діяльності, характер виробництва, і продукції, яка
виробляється, структура управління і розміри підприємства, особливості
технології та організації виробництва.

Можна виділити наступні загальні принципи організації обліку витрат:

показники обліку витрат і калькулювання собівартості продукції повинні
бути погоджені з плановими і нормативними показниками;

документування витрат в момент їх здійснення, різне відображення витрат
за нормами і відхиленнями від норм витрат ресурсів і оплати праці;

всі витрати, які відносяться до виробництва продукції даного періоду,
повинні бути включені до її собівартості;

всі витрати через систему рахунків бухгалтерського обліку повинні бути
згруповані за об’єктами обліку витрат статями витрат;

собівартість продукції калькулюється на основі даних бухгалтерського
обліку витрат, що потребує ідентифікації об’єктів обліку втрат з
об’єктами калькулювання.

Розглянемо класифікацію виробництва з точки зору їх впливу на
організацію обліку витрат виробництва. Всі виробництва в залежності від
технологічного процесу можна поділити на дві групи: видобувні і
переробні.

До галузей видобувної промисловості відносять виробництва з видобутку з
надр землі, з води і лісів мінеральних та органічних ресурсів для
наступної їх переробки і використання. Найбільш характерними
представниками цієї групи є підприємства по видобутку вугілля. нафти,
газу. руди, лову риби, заготівлі лісу тощо. Вони характеризуються, як
правило, масовістю виробництва і відносно простою технологією.

Галузі переробної промисловості являють собою групу виробництв, яка
характеризується великою різноманітністю. За технологічною ознакою
створення продукту вони, в свою чергу, поділяються на дві підгрупи.

Перша з них охоплює виробництва, в яких кінцевих продукт утворюється
шляхом послідовної переробки вихідної сировини. Технологічний процес в
цих виробництвах характеризується рядом переділів, процесів (фаз).
Продукт кожного переділу, який називається напівфабрикатом, передається
на наступний переділ. В ряді випадків він може бути використаний і в
інших виробництвах. Прикладом виробництва цієї підгрупи є металургійний
завод з повним циклом виготовлення продукції, текстильна фабрика.

Другу підгрупу утворюють виробництва, в різних цехах яких створюються
окремі деталі, які збираються в проміжні вузли. які в кінці з’єднуються
в завершений виріб. Найбільш характерним прикладом такого типу
виробництва є машинобудівний завод, швейна фабрика.

На організацію обліку витрат і калькулювання собівартості продукції
істотно впливають ступінь спеціалізації підприємства і масовість випуску
продукції. За цією ознакою виробництва поділяються на одиничні, серійні
і масові.

Одиничним називається виробництво окремих видів продукції. Прикладом
такого типу виробництва бути кораблебудівні заводи, заводи важкого
машинобудування. продукції яких, як правило, не повторюється.

Серійне виробництво характеризується періодичним випуском визначених
партій (серій) продукції. Організація виробництва по цьому типу найбільш
часто зустрічається у верстато- і приладобудуванні, інструментальному
виробництві.

Масове виробництво являє собою найбільш досконалий тип організації
виробництва, при якому в більшій мірі, ніж в інших виробництвах,
забезпечується автоматизація і механізація багатьох процесів. В масовому
виробництві випускається безперервно однотипна продукція при відносно
обмеженій номенклатурі. До нього, як правило, відносяться видобувні
виробництва. В оброблюваних галузях масове виробництво характерно для
ряду галузей машинобудування (автомобільної, тракторної промисловості),
легкої і харчової промисловості.

Великі і середні виробничі підприємства в свою чергу поділяються на
цехи, ділянки або інші структурні підрозділи. На підприємстві, як
правило створюються дві групи таких підрозділів (виробництві): основні і
допоміжні.

Аналітичний облік загальновиробничих витрат ведеться за місцями
виникнення, центрами й статтями (видами) витрат. Економічний зміст
загальновиробничих витрат встановлений пунктом 15 Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 16 “Витрати”.

До видання галузевих методичних рекомендацій з обліку затрат і
калькулювання собівартості готової продукції (робіт, послуг)
рекомендується вести аналітичний облік загальновиробничих витрат за
наступною номенклатурою статей:

Витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління,
відрахування на соціальні заходи, витрати на оплату службових відряджень
тощо).

Амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничного,
лінійного) призначення.

Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення.

Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну
оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого
призначення.

Витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата
праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих
удосконаленням технології й організації виробництва, поліпшенням якості
продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших
експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів,
купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів; оплата послуг
сторонніх організацій тощо).

Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше
утримання виробничих приміщень.

Витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці
загальновиробничого персоналу, відрахування на соціальні заходи; медичне
страхування робітників та апарату управління виробництвом; витрати на
здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю
продукції, робіт, послуг).

Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього
природного середовища.

Інші витрати (внутрішньозаводські переміщення матеріалів, деталей,
напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів і готової продукції на
склади; нестачі незавершеного виробництва; нестачі і втрати від псування
матеріальних цінностей в цехах; оплата простоїв тощо).

Незалежно від установленої підприємством бази розподілу
загальновиробничих витрат вони розподіляються на кожен об’єкт витрат
(калькулювання) виходячи з нормальної потужності підприємства.   

* Нормальна потужність – це очікуваний середній обсяг діяльності, що
може бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства протягом
кількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого
обслуговування виробництва.  

Отже, в основі розподілу загальновиробничих витрат є розрахунковий
(плановий) показник очікуваного середнього обсягу діяльності з
виробництва продукції (робіт, послуг), пропорційно до якого
розподіляються фактичні змінні та постійні загальновиробничі
витрати.    

До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування
і управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються прямо (або
майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності. Змінні
загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об’єкт витрат з
використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу
діяльності, прямих витрат тощо) виходячи з фактичної потужності звітного
періоду.   

До постійних загальновиробничих витрат відносяться витрати на
обслуговування і управління виробництвом, що залишаються незмінними (або
майже незмінними) при зміні обсягу діяльності. Постійні
загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об’єкт витрат з
використанням бази розподілу при нормальній потужності. Нерозподілені
постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості
реалізованої продукції (робіт, послуг) у періоді їх виникнення. Загальна
сума розподілених та нерозподілених постійних загальновиробничих витрат
не може перевищувати їх фактичну величину.  

Створення для обслуговування основного виробництва. В промисловості до
них відносять цехи з виробництва різних видів енергії, виготовлення
інструментів, проведення ремонті. Частина продукції допоміжних цехів
може реалізуватись на сторону

Призначене для виготовлення продукції, виконання робіт і надання
послуг, для випуску чи виконання яких створено підприємство

Допоміжні виробництва

Основне виробництво

Види виробництва

Головна книга

Регістри синтетичного обліку

Баланс і звітність

Оприбуткування готової продукції; реалізація наданих послуг, виконаних
робіт тощо

-за видами виробництв

-за статтями витрат

-за видами продукції

-матеріальних витрат

-витрат на оплату праці

-відрахувань на соціальні заходи

-амортизації

-інших витрат

Аналітичний облік

Групувальні відомості

Організація обліку витрат на виробництво:

а) облік формування елементів витрат за центрами первинного використання
ресурсів

б) облік розподілу та перерозподілу елементів витрат за напрямками
відповідно до характеру технології та організації виробництва

в) облік ведення витрат за центрами і відповідними особами

г) облік сукупної собівартості продукції, випущеної з виробництва

д) облік собівартості окремих видів продукції

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020