.

Організація обліку фінансових результатів. Обов`язки керівника підприємства з питань організації бухгалтерського обліку. Охарактеризувати рахунок 16

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
355 2899
Скачать документ

Контрольна робота

Організація обліку фінансових результатів. Обов`язки керівника
підприємства з питань організації бухгалтерського обліку.
Охарактеризувати рахунок 16 і відповідні субрахунки.

Зміст

Організація обліку фінансових результатів…………………………………… 2

Обов`язки керівника підприємства з питань організації

бухгалтерського
обліку…………………………………………………………
……………………6

Охарактеризувати рахунок 16 і відповідні
субрахунки………………………………..7

Список використаної
літератури……………………………………………………..
………….8

Організація обліку фінансових результатів.

Фінансовий результат – це приріст (чи зменьшення) вартості власного
капіталу підприємства, що утворюється в процесі його підприємницької
діяльності за звітний період.

Фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є
збиток або прибуток. Прибуток восновному утворюється в результаті
продажу (реалізації) готової продукції (товарів, послуг). Крім того,
підприємство може продавати (реалізовувати) інші матеріальні цінності і
послуги допоміжних виробництв та господарств, а також мати доходи і
збитки, що збільшують або зменшують розмір прибутку від інвестиційної
діяльності.

Прибуток формується поступово протягом фінансово-господарського
року. Більшу частину прибутку становить прибуток від реалізації
продукції, одержаний у вигляді різниці між виручкою від реалізації і
витратами на виробництво та збут. На підприємстві можливі доходи,
витрати, які не пов`язані з реалізацією, але збільшують або зменьшують
суму прибутку або збитків, – це фінансові результати, отримані від
інвестиційної та фінансової діяльності, а також результати, які
пов`язані з надзвичайними подіями.

Поняття фінансових результатів діяльності трактується в П(С)БО 3
„Звіт про фінансові результати”.

Прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов`язані з ними
витрати.

Збитки – перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання
яких здійснені ці витрати.

Визначення фінансового результату полягає у визначенні чистого
прибутку (збитку) звітного періоду. З цією метою в бухгалтерському
обліку передбачається послідовне зіставлення доходів та витрат.

В бухгалтерському обліку чистий прибуток (збиток) формується
поступово протягом фінансово-господарського року від усіх видів
звичайної та надзвичайної діяльності

Чистий прибуток включає в себе:

чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, послуг);

валовий прибуток;

фінансові результати від операційної діяльності;

фінансові результати від звичайної діяльності;

фінансові результати від надзвичайної діяльності;

чистий прибуток (збиток).

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг), визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від
реалізації продукції (товраів, робіт, послуг) податку на додану
вартість, акцизного збору, інших зборів, знижок тощо.

Різниця між чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг) називається валовим прибутком (збитком).

Фінансовий результат від операційної діяльності визначається як
алгебраїчна

сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу,
адміністративних

витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування
визначається

як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності,
фінансових та інших доходів, фінансових та інших витрат.

Фінансовий результат від звичайної діяльності визначається як
різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою
податку з прибутку.

Окремо від фінансових результатів від звичайної діяльності
відображаються невідшкодовані збитки та прибутки від надзвичайних подій
(стихійного лиха, пожежі, техногенних аварій тощо).

Остатолчний фінансовий результат – чистий прибуток (збиток)
визначається як різниця між різними видами доходів та витрат
підприємства за звітний період.

Розмір та характер прибутків і збитків за кожний період діяльності
підприємства є найважливішими підсумковими показниками їх роботи.

Узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від
звичайної діяльності та надзвичайних подій ведеться на рахунку 79
„Фінансові результати”.

Облік фінансових результатів діяльності слід організовувати з
врахуванням субрахунків.

Анатітичний облік фінансових результатів організується за їх характером,
видами діяльності, видами продукції, товарів, робіт, послуг та іншими
напрямками, визначеними підприємством самостійно.

Первинними документами при відображенні накопичення фінансових
результатів різних видів діяльності та віднесення до складу
нерозподіленого прибутку (збитку) є довідки та розрахунки бухгалтерії.

При складанні фінансових звітів порівнюються обороти по дебіту та
кредиту рахунку 79 „Фінансові результати” буде більше дебітового обороту
цього ж рахунку, то підприємство на суму різниці має нерозподілений
прибуток поточного року. Якщо дебітовий оборот по рахунку 79 „Фінансові
результати” більше кредитового обороту даного рахунку, тобто
підприємство здійснило більше витрат, ніж мало доходу.

Данні по рахунку 79 відображаються в журналі-ордері №15 та у Звіті
про фінансові результати.

Нерозподілений прибуток – це сума чистого прибутку, нерозподіленого
у вигляді дивідендів між акціонерами і власниками підприємств. В момент
виникнення весь чистий прибуток за звітний період може бути визначений
як нерозподілений.

Для обліку нерозподіленого прибутку або непокритих збитків
передбачений рахунок 44 „Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”.

На даному рахунку організовується облік нерозподілених прибутків чи
непокритих збитків поточного та минулих років, а також використаного в
поточному році прибутку.

Аналітичний облік по рахунку 44 організовується тільки по оборотах
збітного року. На рахунку доцільно враховувати наступні аналітичні
позиції:

чистий прибуток звітного періоду;

поточні витрати, втрати, які списані як увикористання прибутку в
звітному періоді;

відрахування до резервногот фонду;

дивіденди, які нараховані за минулі звітні періоди;

дивіденди, які нараховані за звітний період (авансом).

По всіх аналітичних позиціях аналітичний облік організовується
наростаючим підсумком з початку звітного періоду.

Данні по рахунку 44 „Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”
відображаються в журналі-ордері №12 та у Звіті про фінансові результати.

В усіх підприємствах основним узагальнюючим показником фінансових
результатів господарської діяльності є прибуток. Порядок використання
прибутку визначає власник (власники) підприємства або уповноважений ним
орган згідно із статутом підприємства.

За рахунок прибутку, в першу чергу, по встановлених нормативах
здійснюються розрахунки з бюджетом, формуюються цільові фонди на
підприємстві, покривається збитки минулих років.

Чистий прибуток, одержаний підприємством як результат його
господарської діяльності після сплати податків до бюджету, атакож інших
платежів, спрямовується на виплату дивідендів учасникам товариства в
розмірі, обумовленому зборами учасників товариства.

Сума, що залишається, згідно з установчими документами
спрямовується на формування фондів підприємства, наприклад:

до резервного капіталу у розмірі не меньше 25 % статутного капіталу
товариства. Він використовується для покриття витрат, пов`язаних з
відшкодуванням збитків та позабалансових витрат. Резервний фонд
створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 % чистого
прибутку товариства до одержання необхідної суми. Кошти фонду
зараховуються на спеціальнийрахунок в установі банку. Рішення про
використання коштів фонду приймається зборами учасників товариства;

до фонду сплати дивідендів. Розмір планової і нарахованої за рік суми
грошових коштів цього фонду затверджується зборами учасників товариства;

до фонду соціально-культурного розвитку, який формується і
використовується відповідно до рішень, затверджених зборами учасників
товариства.

В разі потреби товариство може формувати й інші фонди.

Збитки, що можуть виникнути в результаті діяльності товариства,
покривається з резервного капіталу, а у разі недостатності – з інших
фондів, створених на підставі установчих документів.

Фінансовий результат, який призвів до збільшення власного капіталу,
тобто прибуток, може залишатись на балансі нерозподіленим. Однак частіше
його розподіляють за напрямками майбутнього використання.

Розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів), виплати
за облігаціями, відрахування в резервний капітал таінше використання в
поточному періоді ведеться на субрахунку 443 „Прибуток, використаний у
звітному періоді”.

Аналітичний облік прибутку, використаному у звітному періоді
організовується за напрямками використання. Первинними документами при
відображенні інформації про використання прибутку є розрахунки та
довідки бухгалтерії.

Дані по субрахунку 443 „Прибуток, використаний у звітному періоді”
відображуються у Звіті про власний капітал, та журналі-ордері №12.

У відповідності із установчими документами підприємства можуть
створювати фонди накопичення і споживання. Під фондами накопичення
розуміють засоби, направлені на виробничій розвиток та інші аналогічні
цілі. Кінцевим результатом використання цих засобів є придбання або
створення нового майна підприємства.

Під фондом споживання розуміють засоби, що направляються на
матеріальне заохочення працівників, здійснення заходів по соціальному
розрахунку та інших аналогічних заходів і робіт.

Перелік і порядок створення фондів соціального призначення
регулюють установчими документам. Ці фонди можуть створюватись за
рахунок відрахувань від прибутку, за рахунок цільових засновників та
інших джерел.

Метою створення резервів є цільове фінансування власних потреб
підприємства. Фонди (резерви) підприємства, що утворюються за рахунок
прибутку, можуть бути названими згідно з цільовим призначенням їх
використання.

Обов`язки керівника підприємства з питань організації

бухгалтерського обліку.

За організацію бухгалтерського обліку на підприємствах, в установах
та організаціях несуть власники останніх або призначені ними керівники.
Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку в бюджетних
установах несуть їх керівники.

Власник або керівник підприємства забов`язаних створити необхідні
умови для належного ведення бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік на підприємствах, в устпновах та організаціях
може здійснюватись:

бухгалтерською службою (відділом), що є самостійним структурним
підрозділом і очолюється головним бухгалтером, або централізованою
бухгалтерією;

спеціалізованою організацією або нештатним фахівцем-бухгалтером на
договірних засадах, якщо підприємство, установа, організація не мають
бухгалтерської служби;

власниками або керівниками (виконавчими директорами) – на великих
підприємствах.

Підприємства організують бухгалтерський облік відповідно до Закону
України „Про бухгалтерський облік і звітність”, національного Плану
рахунків, інструкції з його використання та інших норм органів
державного управління, що регулюють бухгалтерський облік.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку
господарюючих суб`єктів несуть їх керівники, власники або приззачені
ними перші керівники (виконавчі директори). Відповідальність за
організацію бухгалтерського обліку в бюджетних установах несуть їх перші
керівники.

Керівник, власник підприємства забов`язаний створити необхідні
умови дляправильного ведення бухгалтерського олбіку, забезпечити
виконання вимог головного бухгалтера щодо оформлення та подання до
обліку відповідних документів всіма працівниками (підрозділами,
службами) пілприємства, причепними до обліку.

Характеристика рахунка 16 і відповідних субрахунків.

Рахунок 16 «Довгострокова дебіторська заборгованість»

Рахунок 16 «Довгострокова дебіторська заборгованість» призначено для
обліку дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка не
виникає під час нормального операційного циклу та буде погашена після
дванадцяти місяців з дати балансу.

Рахунок 16 «Довгострокова дебіторська заборгованість» має такі
субрахунки:

161 «Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду»;

162 «Довгострокові векселі одержані»;

163 «Інша дебіторська заборгованість».

За дебетом рахунка 16 «Довгострокова дебіторська заборгованість»
відображається виникнення (збільшення) довгострокової дебіторської
заборгованості, за кредитом — її погашення (списання).

На субрахунку 161 «Заборгованість за майно, що передано у фінансову
оренду» відображаються чисті інвестиції орендодавця у фінансову оренду,
визначені згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 14
«Оренда».

На субрахунку 162 «Довгострокові векселі одержані» ведеться облік
векселів, одержаних у забезпечення довгострокової дебіторської
заборгованості.

Субрахунок 163 «Інша дебіторська заборгованість» призначений для обліку
довгострокової дебіторської заборгованості, яка не відображається на
інших субрахунках рахунка 16 «Довгострокова дебіторська заборгованість»,
зокрема розрахунки з працівниками за виданими довгостроковими позиками
тощо, інші види розрахунків.

Аналітичний облік довгострокової дебіторської заборгованості ведеться за
кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й
погашення.

Рахунок 16 «Довгострокова дебіторська заборгованість» кореспондує:

за дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків:

10 «Основні засоби»

11 «Інші необоротні матеріальні активи»

12 «Нематеріальні активи»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

69 «Доходи майбутніх періодів»

70 «Доходи від реалізації»

71 «Інший операційний дохід»

74 «Інші доходи» 10 «Основні засоби»

11 «Інші необоротні матеріальні активи»

12 «Нематеріальні активи»

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

33 «Інші кошти»

35 «Поточні фінансові інвестиції»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

84 «Інші операційні витрати»

85 «Інші затрати»

97 «Інші витрати»

99 «Надзвичайні витрати»

Список використаної літератури.

Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”
від 16.07.99 №996-XIV.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і
господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом
Міністерства фінансів України від 30.11.99 №291 і зареєстрований у
Міністерстві фінансів України 21.12.99 №892/4185.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і
організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від
30.11.99 №291 і зареєстрований у Міністерстві фінансів України 21.12.99
№892/4185.

Завгородній В.П. Авторизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і
аудиту. – К.: А.С.К., 1998.

Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998.

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємстві України:
Підручник. – К.: А.С.К., 2000.

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними
формами власності: Навч. посібник. – 3-тє вид., доп. перероб. – К.:
А.С.К., 1998.

PAGE

PAGE 2

Рахунок 79 „Фінансові результати”

Дебет

Кредит

Суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, також належна сума
нарахованого податку на прибуток

Первинний облік

Регістри обліку

Головна книга

Звітність

Суми в порядку закриття рахунків обліку доходів

Організація обліку фінансових результатів

Рахунок 791 „Результат основної діяльності”

Рахунок 792 „Результат фінансових операцій”

Рахунок 793 „Результат іншої звичайної діяльності”

Рахунок 794 „Результат надзвичайних подій”

Для визначення прибутку (збитку) від основної діяльності підприємства

Для визначення прибутку (збитку) від фінансових операцій підприємства

Для визначення прибутку (збитку) від іншої звичайної діяльності
підприємства

Для визначення прибутку (збитку) від надзвичайних подій

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020