27

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

АМЕЛІНА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

УДК 657.336.71

ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ З ВЕКСЕЛЯМИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ
РЕСУРСАМИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Спеціальність 08.00.09 — бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Київ – 2008

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Київському національному торговельно-економічному
університеті Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Кравченко Ганна
Олександрівна, Київський національний торговельно-економічний
університет, доцент кафедри фінансового аналізу і контролю

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Кіндрацька Любомира
Максимівна, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана», завідувач кафедри обліку в кредитних і бюджетних
установах та економічного аналізу

кандидат економічних наук, доцент Ричаківська Віра Іванівна,
Національний банк України, головний бухгалтер – директор Департаменту
бухгалтерського обліку

Захист відбудеться «12 » червня 2008 р. о 14 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01 в Київському національному
торговельно-економічному університеті за адресою: 02156, Київ-156,
вул.Кіото, 19, ауд. А-227.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного
торговельно-економічного університету за адресою: 02156, Київ-156, вул.
Кіото, 19.

Автореферат розісланий «6» травня 2008 року.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради
Н.І. Морозова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Ефективність процесу накопичення та перерозподілу
капіталу в економіці України забезпечується механізмами функціонування
фінансового ринку, що уможливлює подолання кризових явищ та запобігання
їх негативного впливу на діяльність суб’єктів господарювання.

Важливі функції на фінансовому ринку виконує ринок векселів як його
особливий сегмент. Активізація вексельних розрахунків призводить до
суттєвого скорочення готівки у господарському обороті та прискорення
руху вільних коштів між підприємствами різних видів економічної
діяльності.

Активними учасниками вексельного ринку є банківські установи. Здійснення
широкого кола операцій з векселями забезпечує зростання обсягу їх
власного капіталу та підвищення прибутковості банківської діяльності.
Водночас вексельні операції є досить ризиковими, що певною мірою стримує
їх поширення. Важливо вчасно виявити міри ризику вексельних операцій та
його вплив на фінансову стійкість банківської установи. Для виконання
місії захисту та примноження власного капіталу банкам необхідно
здійснювати виважену політику на вексельному ринку та працювати над
удосконаленням обліково-контрольного інструментарію вексельного обігу.

Зазначені питання знаходяться у полі зору як науковців, так і практиків.
Так, окремі теоретичні, методичні та практичні проблеми обліку та
контролю вексельних операцій досліджували українські вчені М.Т.Білуха,
А.М.Герасимович, В.П.Завгородній, В.В.Сопко, В.О.Шевчук. Вивченню
проблем організації і методології бухгалтерського обліку у вітчизняних
банках, зокрема і питань обліку вексельних операцій, присвячені праці
вітчизняних вчених Л.М. Кіндрацької, В.Б. Кириленка, В.І. Ричаківської.
Розробкою методики оцінки та аналізу цінних паперів, в тому числі й
векселів, активно займаються західні вчені. Відомі праці Дж. Вільямса,
М. Гордона, Г. Марковітца, Дж. Лінтнера, Дж. Тобіна, Дж. Трейнора, В.
Шарпа.

Проте, низка питань теорії та практики обліку і контролю вексельних
операцій потребує додаткового дослідження і удосконалення. Насамперед,
це стосується питань оцінки та визнання зменшення корисності вексельних
операцій, методики їх обліку та контролю з урахуванням положень
міжнародних стандартів фінансової звітності, оцінки ризикованості їх
здійснення.

Актуальність, теоретичне та практичне значення дослідження зазначених
проблем, а також необхідність обґрунтування напрямів удосконалення
обліку і контролю операцій банків з векселями в умовах реформування
вітчизняної системи бухгалтерського обліку визначили вибір теми та
напрям дисертаційної роботи.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема
дисертаційної роботи пов’язана із загальною тематикою наукових
досліджень кафедри фінансового аналізу та контролю Київського
національного торговельно-економічного університету й передбачена планом
науково-дослідної роботи університету №515/33 «Фінансовий контроль в
системі державного регулювання управління розподілом і використанням
бюджетних ресурсів», номер державної реєстрації 0105U000766 (довідка
№1157/33 від 12.06.07 КНТЕУ). У межах наукової програми автором
проведено дослідження методичних аспектів обліку, аналізу та контролю
вексельних операцій та опрацьовано теоретичні і прикладні питання
удосконалення їх обліку та контролю.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка
теоретичних положень та практичних рекомендацій з удосконалення методики
обліку та контролю вексельних операцій.

Для досягнення мети поставлено такі завдання:

визначити місце та роль вексельних операцій в системі управління
фінансовими ресурсами комерційних банків;

удосконалити методичні підходи до оцінки вексельних операцій;

запропонувати методику відображення в обліку процентного доходу від
здійснення вексельних операцій з урахуванням економічної сутності
елементів її вартості;

обґрунтувати та надати пропозиції з удосконалення класифікації векселів
відповідно до інформаційних потреб процедури оцінки, обліку та контролю;

удосконалити організацію облікового процесу та його документальне
супроводження щодо операцій банків з векселями;

запропонувати організаційну модель обліку і контролю операцій банків з
векселями на базі сучасних інформаційних технологій;

удосконалити систему контролю вексельних операцій для забезпечення
ефективного управління вексельними операціями.

Об’єктом дослідження є процес здійснення вексельних операцій
вітчизняними банківськими установами.

Предметом дослідження — організація та методика обліку і контролю
операцій банків з векселями.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є
системний підхід до вивчення явищ і процесів господарської діяльності,
теорія наукового пізнання та економічна теорія. Для досягнення
поставленої мети використані наукові методи, що застосовуються при
вивченні соціально-економічних явищ та процесів, а саме: методи
наукового узагальнення (при уточненні місця та ролі вексельних операцій
в системі управління фінансовими ресурсами банківських установ), методи
індукції і дедукції, конкретизації, порівняння, абстрагування,
системного і комплексного аналізу (при вдосконаленні методики обліку та
контролю вексельних операцій, розробці первинних документів та облікових
регістрів).

Інформаційним забезпеченням наукового дослідження стали законодавчі та
нормативні документи, наукові праці вітчизняних та зарубіжних авторів з
питань обліку, аналізу та контролю, міжнародні стандарти фінансової
звітності, документи первинного, аналітичного та синтетичного обліку а
також фінансова звітність банківських установ.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розроблених автором
науково обґрунтованих рекомендаціях та пропозиціях щодо вдосконалення
обліку та контролю операцій банків з векселями.

Найбільш суттєвими теоретичними та практичними результатами, які
характеризують наукову новизну дослідження й особистий внесок автора, є
такі:

вперше одержано :

методику відображення в обліку процентного доходу від здійснення
вексельної операції з урахуванням економічної сутності елементів її
вартості;

алгоритм розрахунку резерву за векселем, обсяг якого залежить від
фінансового стану зобов`язаної за векселем особи без урахування зміни
ринкової ставки дохідності за векселем. Це унеможливлює завищення суми
сформованого резерву.

удосконалено:

розрахунок амортизації дисконту та премії за вексельними операціями в
частині застосування механізму ефективної ставки відсотка з урахуванням
фактору часу, що дозволить розрахувати суму амортизації дисконту
(премії) за вексельними операціями при погашенні векселів у будь-який
день місяця;

методику оцінки векселів за справедливою вартістю, застосування якої
забезпечує підвищення рівня управління розподіленими у часі грошовими
потоками вексельного обігу та створює передумови зниження фінансових
ризиків за вексельними операціями;

методику оцінки ризиковості вексельних операцій шляхом врахування
солідарної відповідальності за векселем, що уможливлює об’єктивну оцінку
ризику та відображення його значення у бухгалтерському обліку;

організаційні та методичні підходи до внутрішнього контролю операцій
банків з векселями з урахуванням специфіки об’єкта контролю та
особливостей обліку вексельних операцій;

дістало подальший розвиток:

класифікація векселів для формування чіткої системи обліку та контролю
вексельних операцій;

організаційно-інформаційна модель обліку, аналізу та контролю операцій
банків з векселями, зокрема запропоновано її трьохрівневу організацію,
що забезпечить взаємозв`язок обліку, аналізу і контролю в умовах
електронної обробки економічної інформації.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці рекомендацій
з удосконалення методики обліку та контролю вексельних операцій.
Впровадження запропонованих рекомендацій у практичну діяльність
банківських установ сприятиме підвищенню ефективності управління
вексельним обігом та зниженню ризиковості вексельних операцій.

Результати дослідження і пропозиції, що викладені в дисертаційній
роботі, впроваджені в ЗАТ КБ „Приват Банк” (довідка № 62
від12.06.2007р.; акт впровадження № 62 від 12.06.2007р.), АБ
«Укоопспілка» (довідка №01-09б/124 від 29.05.2007р.; акт впровадження
№01-09б/327 від 9.07.2006р.), Чернігівській ОД «Райффайзен Банк Аваль»
(довідка №14/2779 від 14.06.2007р.; акт впровадження №14/2778 від
14.06.2007р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаним
науковим дослідженням. Усі розробки та пропозиції, що містяться у
роботі, отримані автором особисто.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати
наукових досліджень, викладені в дисертації, доповідалися та
обговорювалися на міжнародній науково-практичній конференції «Концепція
розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах міжнародної
інтеграції», (м. Київ, 20-22 квітня 2005р.), III міжнародній
науково-практичній конференції «Економічний та соціальний розвиток
України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції
глобалізації», (м. Тернопіль, 23-24 лютого 2006 р.), II міжнародній
науково-практичній конференції «Проблеми і механізми відтворення
ресурсного потенціалу в контексті євроінтеграції», (м.Рівне, 19-20
жовтня 2006р.), міжнародній науково-практичній конференції
«Обліково-аналітичне забезпечення менеджменту підприємництва», (м.
Львів, 20-22 квітня 2007р.), всеукраїнській науково-практичній
конференції студентів та молодих вчених «Реструктуризація розвитку
фінансового ринку в Україні: філософія, стратегія, тактика», (м. Київ,
20-22 березня 2007р.); міжнародній науково-практичній конференції
«Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької
діяльності в умовах глобалізації економіки», (м. Ужгород, 27-29 вересня
2007р.);

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 11 наукових праць
загальним обсягом 3,3 друк.арк., з них: у фахових виданнях – 8 наукових
праць загальним обсягом 3,03 друк.арк., у інших виданнях — тези 3-х
доповідей у матеріалах конференцій загальним обсягом 0,27 друк.арк.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна роботи складається зі
вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 222
найменувань, 20 додатків. Зміст дисертації викладено на 181 сторінці, у
тому числі 17 таблиць, 11 рисунків, 13 формул.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету і
завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження, розкрито наукову
новизну та практичне значення отриманих результатів, наведено відомості
щодо їх апробації.

У першому розділі «Теоретичні основи обліку та контролю в системі
управління вексельними операціями комерційних банків» визначено місце та
роль вексельних операцій в системі управління фінансовими ресурсами
комерційних банків, досліджено економіко-правові аспекти розвитку
вексельного обігу в Україні, з’ясовано ключові теоретико-методичні
проблеми обліку та контролю операцій банків з векселями.

В процесі аналізу положень чинного законодавства з регламентації
вексельного обігу в Україні, виявлено суттєві протиріччя, які негативно
впливають на розвиток операцій банків з векселями. У переважній
більшості нормативних актів, що стосуються вексельного обігу в Україні,
простежується відхід від положень Женевської конвенції, наявні також
невідпрацьовані положення щодо обліку вексельних операцій. Внаслідок
цього створюється підґрунтя для фінансових зловживань з використанням
векселів, які дискредитують ефективність цього загальновизнаного
світовою практикою фінансового інструменту. Проведені теоретичні
узагальнення доводять важливість та необхідність застосування системного
підходу до вдосконалення нормативно-правової бази управління вексельним
обігом, з метою підвищення рівня законодавчо-нормативного регулювання
ринку векселів в Україні.

Проведені аналітичні дослідження засвідчують позитивну динаміку
вексельного обігу (табл.1).

Таблиця 1

Динаміка вартості цінних паперів

РікВартість цінних паперів всього,

млрд. грн.у тому числі: векселівУ відсотках до попереднього рокумлрд.
грн.% до вартості цінних паперів цінні папери
всьоговекселі200034406,29800,829,33—200152950,814863,028,07153,89151,65
200267483,120102,029,79127,44135,24200388818,126720,030,08131,61132,9220
04113888,231137,427,34128,22116,532005147822,249147,733,25129,79157,8420
06153822,251622,633,56104,05107,0720071175050,658946,533,67113,80114,191
Екстрапольовано автором

В процесі дослідження місця та ролі вексельних операцій в системі
управління фінансовими ресурсами банків України, уточнено сутність та
поняття фінансових ресурсів як універсального виду ресурсів, що
формується шляхом використання як власного капіталу так і коштів у
зобов’язаннях, у тому числі коштів на депозитних рахунках, які
трансформуються в оборотні та необоротні активи банківської установи
відповідно до напрямків її стратегічного розвитку.

На основі вивчення економічної сутності вексельних операцій та їх ролі у
банківській діяльності обґрунтовано пріоритетні види операцій банків з
векселями, здійснення яких суттєво впливає на фінансові результати
діяльності банку. Це зокрема такі операції, як: урахування векселів,
купівля в портфель на продаж та в портфель до погашення та авалювання
векселів.

Дослідження питання класифікації векселів дозволило запропонувати крім
загальноприйнятих рівнів деталізації (за видом векселя; за терміном
повернення основного боргу; за способом виплати доходу; за валютним
номіналом, за наявністю зобов’язання) подальшу диференціацію векселів, а
саме: за порядком володіння; за характером платежу. Рекомендовані
класифікаційні ознаки дозволять оптимізувати облік та контроль
вексельних операцій, враховуючи особливості їх відображення в облікових
регістрах, та забезпечити прийняття оптимальних управлінських рішень.

Серед тенденцій розвитку вексельного обігу у дисертації акцентовано
зростання частки вексельних операцій у кредитно-інвестиційній діяльності
банківських установ, ефективність управління якими залежить від стану
обліку, аналізу та контролю. Аналіз теоретичного та практичного
вирішення проблеми, за темою дослідження, дозволив визначити коло
питань, що потребують розв’язання. Йдеться про необхідність розробки
комплексної методики обліку та контролю операцій банків з векселями в
умовах застосування сучасних інформаційних технологій.

Другий розділ «Облік операцій банків з векселями» присвячено питанням
удосконалення чинних методик обліку вексельних операцій в частині
визнання, оцінки, документування вексельних операцій з урахуванням
положень міжнародних стандартів фінансової звітності.

Для створення інтегрованої інформаційної системи, з метою забезпечення
взаємозв`язку обліку, аналізу і контролю вексельних операцій в умовах
електронної обробки економічної інформації та позитивного впливу на
якість та обґрунтованість контрольних дій, запропоновано трьохрівневу
організаційно-інформаційну модель обліку, аналізу та контролю вексельних
операцій. Модель локалізується за трьома рівнями деталізації економічної
інформації, які відповідають стадіям облікового процесу і дозволяє
узагальнити та оптимізувати вирішення задач організації та методики
обліку та контролю вексельних операцій.

В процесі дослідження доведено, що порядок визнання процентного доходу
та зменшення корисності векселів в портфелі банку до погашення,
відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку
України, потребує доопрацювання в частині врахування у сумі сформованих
резервів фактору часу.

В дисертаційній роботі запропоновано коригувати суму резерву на фактор
часу шляхом застосування ефективної ставки відсотка. Це дозволить
відобразити економічну сутність процесів, що відбуваються з кожним
елементом вартості цінного паперу, а також надасть можливість розкрити
достовірну інформацію щодо обсягів створених резервів за вексельними
операціями у фінансовій звітності банківських установ.

Для пі???ня ???? ?і?и ?’є?ів ??? ?и ?????? ??? ????? ??? ???? ?я ?????ї
???? ? ??ії ? ?????и ??а?я? ????о ?????? ??у ???? ????? ??и ?????ї. У
??? запропоновано техніку розрахунку місячної норми амортизації з
використанням програми Microsoft Excel, у якій враховано особливості
вексельних операцій (проведення операцій у будь-який день місяця,
часткове погашення основної суми вексельного боргу), як результат
виключаються похибки у розрахунках та спрощується процедура обліку
вексельних операцій (табл.2).

Таблиця 2

Методика розрахунку ефективної ставки відсотка

Методика розрахунку ефективної ставки відсоткуПереваги та
недолікиВідповідно до П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» ефективна ставка
відсотка визначається діленням суми річного відсотка та дисконту (або
різниці річного відсотка та премії) на середню величину собівартості
цінних паперів та вартості їх погашеннядана методика дозволяє
розрахувати тільки річну ефективну ставку відсотка та призводить до
похибок у розрахункахВідповідно до рекомендацій НБУ, ефективна ставка
відсотку розраховується з використанням фінансової функції IRR
(внутрішня ставка доходу) програми Microsoft Excelдана методика
дозволяє розрахувати ефективну ставку відсотка лише для 365 – денного
рокуЗапропонований методАлгоритм розрахунку ефективної ставки відсотка

picscalex100010009000003e301000005001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c020005a00d1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a1ffffff600d0000a10400000b00000026060f000c004d61746854797065000010010800
0000fa0200001000000000000000040000002d01000005000000140280027b0505000000
13028002140808000000fa0200000800000000000000040000002d010100050000001402
f7015304050000001302f7010e05040000002d0100000500000014022a037f0405000000
13020e03b00408000000fa0200002000000000000000040000002d010200050000001402
1603b004050000001302b004f704040000002d010000050000001402b004ff0405000000
130267005d0505000000140267005d05050000001302670034081c000000fb0280fe0000
000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00c8a8f377d1a8
f3772030f5773b076631040000002d01030009000000320ae0022d0b0300000031303065
08000000320ae002130a01000000293008000000320ae002710901000000313008000000
320ae002c3030100000028301c000000fb0280fe00000000000090010000000200020010
53796d626f6c000030070afaa0f11200c8a8f377d1a8f3772030f5773b07663104000000
2d01040004000000f001030008000000320ae002c40a01000000d73008000000320ae002
8508010000002d3008000000320ae0029602010000003d301c000000fb0220ff00000000
00009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00c8a8f377d1a8f377
2030f5773b076631040000002d01030004000000f001040008000000320ae60262040100
00006d3008000000320a9b016c0401000000773008000000320a6f04b00602000000eff0
09000000320a3502830603000000efeee36508000000320a400323010200000065661c00
0000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00c8a8f377d1a8f3772030f5773b076631040000002d01040004000000f00103000800
0000320a0f04c80501000000536608000000320ad5019b0501000000536608000000320a
e0023a000100000064660a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb02
1000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00313b07663100000a002100
8a010000000003000000bcf31200040000002d01030004000000f0010400030000000000

де def – ефективна ставка відсотків;

Sпог – сума погашення векселя;

Sпр – сума придбання векселя;

m – загальна кількість днів перебування векселя між датою придбання та
датою погашення;

w – кількість днів у році, в якому проводиться розрахунок ефективної
ставки відсотка.

Алгоритм розрахунку амортизації дисконту (премії) за вексельними
операціями

picscalex100010009000003db01000005001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c028003000f1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
bcffffffc00e00003c0300000b00000026060f000c004d61746854797065000080000800
0000fa0200000800000000000000040000002d0100000500000014024b016d0705000000
13024b01270808000000fa0200001000000000000000040000002d010100050000001402
7c0295070500000013026002c60708000000fa0200002000000000000000040000002d01
02000500000014026802c60705000000130221030d08040000002d010100050000001402
2103150805000000130212017308050000001402120173080500000013021201620c1c00
0000fb0280fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00c8a8f377d1a8f3772030f57774076654040000002d01030008000000320a80023b0e
01000000297908000000320a8002990d01000000317908000000320a8002610801000000
317908000000320a8002dd060100000028791c000000fb0280fe00000000000090010000
00020002001053796d626f6c000092070ac7a0f11200c8a8f377d1a8f3772030f5777407
6654040000002d01040004000000f001030008000000320a8002b00c010000002d790800
0000320a80023f09010000002b7908000000320a8002540601000000d77908000000320a
8002e402010000003d791c000000fb0220ff0000000000009001010000cc040200105469
6d6573204e657720526f6d616e00c8a8f377d1a8f3772030f57774076654040000002d01
030004000000f001040008000000320a3902860701000000777908000000320aef007c07
010000006d7908000000320ae0023f0b02000000656608000000320ae002e80402000000
e0ec08000000320ae0024a0102000000e0ec1c000000fb0280fe00000000000090010100
00cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00c8a8f377d1a8f3772030f5777407
6654040000002d01040004000000f001030008000000320a8002590a0100000064ec0800
0000320a80021f040100000050ec08000000320a800246000100000045ec0a0000002606
0f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d00547407665400000a0021008a010000000003000000bcf312000400
00002d01030004000000f0010400030000000000

Eам – амортизовані відрахування дисконту (премії) за період в якому
проводиться амортизація дисконту (премії);

Рам — амортизована собівартість боргового цінного папера;

def – ефективна ставка відсотка;

m – кількість днів у місяці в якому здійснюється амортизація дисконту
(премії);

w – кількість днів у році, в якому проводиться розрахунок ефективної
ставки відсотка.

дана методика дає змогу розрахувати ефективну ставку відсотка при
придбанні векселя у будь-який день місяця, та здійснювати амортизацію
дисконту (премії) за будь-який проміжок часу, навіть щоденно.

На основі дослідження сучасних напрямків вирішення проблеми врахування в
обліку ринкових факторів, які формують елементи грошових потоків
вексельного обігу, розроблено методику обліку вексельних операцій в
умовах невизначеності, яка базується на концептуальних положеннях оцінки
векселів за справедливою вартістю. В методиці передбачено визначення
очікуваних грошових потоків за векселем, дисконтованих за ставкою, яка
відповідає діючій ставці дохідності подібної фінансової інвестиції, що
котирується на ринку цінних паперів за умови подібності таких
характеристик: номінальної вартості, відсоткової ставки, терміну, що
залишився до погашення, класу зобов’язаної за векселем особи. За
відсутності векселя зі схожими характеристиками, пропонується для
векселів класу В, Г, Д визначати внутрішню норму доходу способом
множення середньоринкової внутрішньої дохідності за векселем класу А на
відповідні коефіцієнти ризику (1,2 – для класу В; 1,5 – для класу Г та
2,0 – для класу Д). Дана методика забезпечує підвищення рівня управління
розподіленими у часі грошовими потоками вексельного обігу та створює
умови зниження фінансових ризиків за операціями банків з векселями.

З метою запобігання завищенню обсягів резервування за вексельними
операціями, а також зважаючи на точність визначення справедливої
вартості векселя, запропоновано вдосконалену методику резервування за
вексельними операціями.

Формуючи резерв на випадок можливих збитків від здійснення операцій з
цінними паперами, банк забезпечує реальність подання показників
фінансової звітності, застосовуючи на практиці основоположний принцип
міжнародного обліку – принцип обачності. Передумовою формування резервів
за операціями з векселями є необхідність врахування ризику неповернення
основного боргу за цими активами. Сума сформованого резерву за векселями
в портфелі на продаж повинна залежати лише від фінансового стану
зобов`язаної за векселем особи без урахування зміни ринкової норми
доходу за векселем. За наявності ризику за векселем, у дисертації
доведено доцільність розрахунку суми резерву за наступною формулою:

R =
picscalex1000100090000034d02000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c026004400a1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b1ffffff000a0000110400000b00000026060f000c004d617468547970650000f0001c00
0000fb0205fee300000000009001000000020002001053796d626f6c0000e6030a3830ef
1200c8a8f377d1a8f3772030f57715096676040000002d01000008000000320ac1031602
0100000028791c000000fb0205fee300000000009001000000020002001053796d626f6c
000012090a2430ef1200c8a8f377d1a8f3772030f57715096676040000002d0101000400
0000f001000008000000320ac1036a0501000000297908000000fa020000100000000000
0000040000002d01000005000000140220020302050000001302200254061c000000fb02
20ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00c8a8
f377d1a8f3772030f57715096676040000002d01020004000000f001010009000000320a
e002c80803000000f0e8e76508000000320afa00cb00010000006ee808000000320aee03
67000100000074e808000000320afb02d2050100000074e809000000320aea0111040300
0000ece3ef651c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e00c8a8f377d1a8f3772030f57715096676040000002d0101000400
0000f001020008000000320a80029807010000004be308000000320ac303740401000000
64e308000000320a8a01e20201000000cfe31c000000fb0280fe00000000000090010000
00cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00c8a8f377d1a8f3772030f5771509
6676040000002d01020004000000f001010008000000320a80029606010000002ae30800
0000320ac30364020100000031e31c000000fb0220ff0000000000009001000000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00c8a8f377d1a8f3772030f577150966760400
00002d01010004000000f001020008000000320aee033d010100000031e31c000000fb02
c0fd0000000000009001000000020002001053796d626f6c0000e6030a3b40f11200c8a8
f377d1a8f3772030f57715096676040000002d01020004000000f001010008000000320a
d802370001000000e5e31c000000fb0220ff000000000000900100000002000200105379
6d626f6c000012090a2740f11200c8a8f377d1a8f3772030f57715096676040000002d01
010004000000f001020008000000320aee03c600010000003de31c000000fb0280fe0000
000000009001000000020002001053796d626f6c0000e6030a3c40f11200c8a8f377d1a8
f3772030f57715096676040000002d01020004000000f001010008000000320ac3034e03
010000002be30a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb0210000700
00000000bc02000000cc0102022253797374656d00761509667600000a0021008a010000
0000010000005cf31200040000002d01010004000000f0010200030000000000
(1)

де,picscalex100010009000003ca00000002001c0000000000050000000902000000000
5000000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020
0000000050000000c02400220031200000026060f001a00ffffffff000010000000c0fff
fffa6ffffffe0020000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065000060001
c000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6
d616e00c8a8f377d1a8f3772030f577fa076697040000002d01000009000000320ae0017
b0103000000ece3ef651c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696
d6573204e657720526f6d616e00c8a8f377d1a8f3772030f577fa076697040000002d010
10004000000f001000008000000320a80014c0001000000cfe30a00000026060f000a00f
fffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797
374656d0097fa07669700000a0021008a010000000000000000bcf31200040000002d010
00004000000f0010100030000000000 — оцінена величина майбутніх грошових
потоків за векселем;
picscalex1000100090000039d00000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02c00160011200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
c6ffffff20010000860100000b00000026060f000c004d61746854797065000030001c00
0000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00c8a8f377d1a8f3772030f577f707663b040000002d01000008000000320a60013a00
0100000064790a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb0210000700
00000000bc02000000cc0102022253797374656d0000f707663b00000a0021008a010000
0000ffffffffbcf31200040000002d01010004000000f0010000030000000000–ринкова
ставка доходу за векселем;
picscalex100010009000003ca00000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02600200031200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffffc0020000060200000b00000026060f000c004d61746854797065000070001c00
0000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00c8a8f377d1a8f3772030f577b9076651040000002d01000009000000320ae0017701
03000000f0e8e7651c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d65
73204e657720526f6d616e00c8a8f377d1a8f3772030f577b9076651040000002d010100
04000000f001000008000000320a8001460001000000cae80a00000026060f000a00ffff
ffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374
656d0051b907665100000a0021008a0100000000000000005cf31200040000002d010000
04000000f0010100030000000000 – коефіцієнт ризику цінного папера (0,2;
0,5; 1,0 в залежності від класу емітента);
picscalex1000100090000039d00000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c028001e0001200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
06000000a0000000860100000b00000026060f000c004d61746854797065000030001c00
0000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00c8a8f377d1a8f3772030f5773d076645040000002d01000008000000320a20012e00
0100000074790a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb0210000700
00000000bc02000000cc0102022253797374656d00003d07664500000a0021008a010000
0000ffffffff5cf31200040000002d01010004000000f0010000030000000000 –
кількість періодів сплати відсотків;
picscalex1000100090000039d00000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02600140011200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
2600000000010000860100000b00000026060f000c004d61746854797065000030001c00
0000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00c8a8f377d1a8f3772030f5775500661e040000002d01000008000000320a00013a00
010000006e790a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb0210000700
00000000bc02000000cc0102022253797374656d00005500661e00000a0021008a010000
0000ffffffff5cf31200040000002d01010004000000f0010000030000000000 –
період погашення цінного папера.

Відповідно до запропонованої методики, суму переоцінки (уцінки,
дооцінки) векселів за справедливою вартістю слід обліковувати на рахунку
5102 „Результати переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж”.
При її визначенні враховується зміна ринкової норми доходу за векселем.
На рахунку 3190 „Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку
на продаж” буде обліковуватись сума резерву, сформована за векселем
внаслідок зміни класу емітента (зобов`язаної за векселем особи).
Застосування даної методики унеможливлює безпідставне завищення обсягів
резервування коштів за вексельними операціями.

В процесі опрацювання методики організації і змісту облікової процедури
за вексельними операціями комерційних банків розроблено систематизований
перелік та запропоновано зміст облікових номенклатур первинного та
поточного обліку вексельних операцій; обґрунтовано внутрішній план
рахунків обліку вексельних операцій; визначено принципи кодування
векселів відповідно до номенклатур поточного обліку і внутрішнього плану
рахунків; розроблено систему взаємопов’язаних облікових регістрів, що
забезпечують підвищення рівня контрольованості вексельних операцій.

У третьому розділі «Організація та методика контролю вексельних
операцій» досліджено питання організації і методики контролю вексельних
операцій, визначено особливості його здійснення в умовах застосування
електронних інформаційних технологій.

В дисертаційній роботі доведено, що система внутрішнього контролю
вексельних операцій має особливості, які визначаються подвійною природою
векселя (як цінного папера та як зобов`язання). Внаслідок чого необхідне
застосування специфічних прийомів і способів встановлення юридичної сили
векселя та законності вексельних операцій.

Поділ внутрішнього контролю з точки зору часового фактора на попередній,
поточний та заключний обґрунтовується періодом здійснення контрольних
процедур. Вивчення змісту кожного виду контролю дозволяє встановити, що
найефективнішим для операцій банків з векселями є попередній контроль на
стадії ухвалення рішення про здійснення тієї або іншої вексельної
операції.

Для забезпечення ефективної організації внутрішнього контролю вексельних
операцій визначено склад об’єктів контролю; розроблено схему взаємодії
суб’єктів внутрішнього контролю; виокремлено етапи здійснення
внутрішнього контролю вексельних операцій, які розкривають завдання
контролю, порядок та особливості застосування методичних прийомів
попереднього та поточного контролю вексельних операцій.

У розробленій методиці внутрішнього контролю операцій банків з векселями
органічно поєднано методичні прийоми попереднього та поточного контролю
вексельних операцій, що дозволяє отримати оперативну інформацію,
необхідну для прийняття оптимальних управлінських рішень в умовах
розвитку вітчизняного ринку векселів.

Пропозиції щодо організації і методики внутрішнього контролю вексельних
операцій включають алгоритм оцінки ризику вексельних операцій (рис.2).

picscalex960100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000
b0200000000050000000c02b5077907040000002e0118001c000000fb021000070000000
000bc02000000cc0102022253797374656d000779070000d1090000985c110004ee8339a
8011a000c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb02ceff000000000
0009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000
000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a2d0000000
1000400000000007907b407209f1600040000002d01000003000000000027

Рис. 2. Алгоритм оцінки ризику вексельних операцій

Основні положення методики попередньої оцінки ризику операцій банків з
векселями базуються на результатах аналізу фінансових звітів та
визначенні інтегральних показників оцінки фінансового стану
підприємств-векселедавців та (або) інших зобов’язаних за векселем осіб.
Алгоритм обчислення інтегрального показника включає нормативні значення
окремих коефіцієнтів фінансової стійкості та платоспроможності,
розраховані автором з урахуванням галузі діяльності
підприємства-векселедевця.

Оцінку ризику вексельних операцій пропонуємо здійснювати з урахуванням
наявності зобов’язаних осіб, кожна з яких виступає гарантом за даним
векселем (ризик за індосованими векселями буде тим меншим, чим більше
осіб індосувало вексель).

Запропонована методика оцінки ризику вексельних операцій дозволить
комерційним банкам оперативно аналізувати фінансовий стан
підприємств-векселедавців, приймати виважені управлінські рішення щодо
оптимального формування та використання фінансових ресурсів.

ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення й запропоновано нове
вирішення актуального завдання з ??????я ????р??? ??? ? ?????? ???лю
???ій ??ів з ???я?. Це ?? ??у ???лю?? ???? ?????? та ?????о ????у ???і?о
? ?????ї ?? ? ???ь ??і??ня, а с?е:

1. В процесі дослідження місця та ролі вексельних операцій в системі
управління фінансовими ресурсами банків України, уточнено сутність та
поняття фінансових ресурсів як універсального виду ресурсів, що
формується шляхом використання як власного капіталу так і коштів у
зобов’язаннях, у тому числі коштів на депозитних рахунках, які
трансформуються в оборотні та необоротні активи банківської установи
відповідно до напрямків її стратегічного розвитку. Обґрунтовано
пріоритетність здійснення вексельних операцій з урахуванням суттєвості
їх впливу на фінансові результати діяльності банку.

2. В розвиток класифікації векселів запропоновано враховувати такі
критерії: за видом векселя; за терміном повернення основного боргу; за
способом виплати доходу; за валютним номіналом; за наявністю
зобов’язання; за порядком володіння; за характером платежу.
Рекомендовані додаткові класифікаційні ознаки (за порядком володіння, за
характером платежу) дозволять оптимізувати облік та контроль вексельних
операцій, шляхом врахування їх особливостей при відображенні в
облікових регістрах та забезпечити адекватність прийняття оптимальних
управлінських рішень.

3. В дисертації доведено ефективність запровадження трьохрівневої
організаційно-інформаційної моделі обліку, аналізу та контролю
вексельних операцій з метою створення інтегрованої інформаційної
системи, яка забезпечить взаємозв`язок обліку, аналізу і контролю в
умовах електронної обробки економічної інформації та позитивно вплине на
якість та обґрунтованість контрольних дій, спрямованих на підвищення
ефективності вексельних операцій. У запропонованій моделі узагальнюються
та оптимізуються задачі організації та методики обліку, аналізу та
контролю вексельних операцій.

4. Обґрунтовано порядок відображення в обліку процентного доходу за
векселями в портфелі до погашення в частині коригування сум сформованих
резервів на фактор часу (добуток резерву та ефективної ставки відсотка).
Це уможливлює врахування економічної сутності процесів, які відбуваються
з кожним елементом вартості цінного папера, а також забезпечує розкриття
достовірної інформацію щодо обсягів створених резервів за вексельними
операціями у фінансовій звітності банківських установ.

5. На основі дослідження сучасних напрямків вирішення проблеми
відображення в обліку ринкових факторів, що формують елементи грошових
потоків вексельного обігу, розроблено методику обліку вексельних
операцій в умовах невизначеності, яка базується на концептуальних
положеннях оцінки векселів за справедливою вартістю. Дана методика
дозволить підвищити ефективність управління розподіленими у часі
грошовими потоками вексельного обігу та створити умови зниження
фінансових ризиків за вексельними операціями.

6. З метою виключення випадків завищення обсягів резервування за
вексельними операціями, а також зважаючи на порядок визначення
справедливої вартості векселя, запропоновано вдосконалену методику
розрахунку суми резерву за вексельною операцією, величина якого
визначається з урахуванням фінансового стану зобов`язаної за векселем
особи, незалежно від зміни ринкової норми дохідності за векселем.

Для ????ня ???? ?і?и ?’є?ів ??? ?и ?????? ??? ????? ??? ???? ?я ?????ї
???? ? ??ії ? ??е??? ???ія?, ??????о ?о????у ???? ????? ??т??ії. З її
?????ням ?????ся ??і?ь ?з??н? ?ся?? ??и ?????ї ?и п???? ???ів у ??-я?й
?? ?сяця.

Враховуючи необхідність створення механізму реальної застави,
запропоновано методику оцінки векселів, отриманих під забезпечення
наданої позики на основі дисконтування майбутніх грошових потоків за
векселем, що виключає можливість завищення оціночної вартості векселя.

Визначено методичні засади організації облікового процесу та його
змісту в умовах застосування сучасних інформаційних технологій в системі
управління операцій банків з векселями; розроблено систематизований
перелік і зміст облікових номенклатур первинного та поточного обліку
вексельних операцій; запропоновано внутрішній план рахунків обліку
вексельних операцій; обґрунтовано принципи кодування векселів відповідно
до номенклатури поточного обліку і внутрішнього плану рахунків;
розроблено систему взаємопов’язаних облікових регістрів, що забезпечує
підвищення рівня контрольованості вексельних операцій.

У розробленій моделі контролю вексельних операцій доведено необхідність
поділу контрольного процесу відповідно до часових форм контролю. Йдеться
про попередній, поточний та заключний етапи контролю. Акцент зроблено на
попередній контроль вексельних операцій, оскільки саме на цьому етапі
приймаються рішення про доцільність і необхідність їх здійснення.
Пропозиції щодо організації і методики внутрішнього контролю вексельних
операцій включають алгоритми оцінки ризику вексельних операцій;
визначення платоспроможності векселедавців за векселями, які видано на
значні для векселедержателя (комерційного банка) суми. Критерії оцінки
платоспроможності потенційних платників за векселями розроблені на
основі дослідження фінансової звітності векселедавців та інших
зобов’язаних за векселями осіб і диференційовані за галузями їх
діяльності.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

У наукових фахових виданнях:

1. Амеліна О.В. Контроль операцій банку з врахування векселів //Вісник
Хмельницького національного університету. – 2005. — №2, частина 2. – С.
114-117.

2. Амеліна О.В. Принципи визнання та обліку операцій банку з векселями
//Актуальні Проблеми Економіки. – 2006. — №11(65). – С.174-181.

3. Амеліна О.В. Процедури контролю операцій банків з векселями // Вісник
Київського національного торговельно-економічного університету – 2006. —
№5. – С.40-47.

4. Амеліна О.В. Організація управлінського обліку операцій банків з
векселями // Вісник Національного університету водного господарства та
природокористування. – 2006. — №4 (36), частина 3. – С. 17-23.

5. Амеліна О.В. Методика розрахунку амортизації дисконту та премії для
боргових цінних паперів//Наукові праці Кіровоградського національного
технічного університету. – 2006. — №10, частина 2. – С.8-13.

6. Амеліна О.В. Методика розрахунку справедливої вартості векселів //
Актуальні Проблеми Економіки. – 2007. № 8 (74). – С.184-193.

7. Амеліна О.В. Вдосконалення методики оцінювання ризику вексельних
операцій // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і
проблеми розвитку – Львів: Видавництво Національного університету
«Львівська політехніка». – 2007. — №576. – С.9-15.

8. Амеліна О.В. Облікова класифікація векселів // Науковий випуск
Ужгородського університету. Серія «Економіка». Спецвипуск 22, частина II
– 2007. – С. 278-281.

У інших виданнях:

9. Амеліна О.В. Оперативний контроль вексельних операцій комерційного
банку // Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в
умовах міжнародної інтеграції: Тези доповідей міжнародної
науково-практичної конференції 20-22 квітня 2005р. – К.: КНТЕУ, 2005. –
С.192-194.

10. Амеліна О.В. Актуальні питання оподаткування операцій банків з
векселями // Збірник тез доповідей третьої міжнародної
науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний
розвиток України в XXI столітті». – Тернопіль: ТДЕУ, 2006р., частина 2.
– С.28-30.

11. Амеліна О.В. Особливості обліку операцій банку з векселями //
Реконструкція розвитку фінансового ринку в Україні: філософія,
стратегія, тактика: Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної
конференції студентів і молодих вчених 20-22 березня 2007р. – К.: КНТЕУ,
2007. – С.128-129.

АНОТАЦІЯ

Амеліна О.В. Облік та контроль вексельних операцій в системі управління
фінансовими ресурсами комерційних банків. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю 08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. –
Київський національний торговельно-економічний університет, Київ, 2008.

Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних і методологічних аспектів
удосконалення бухгалтерського обліку та контролю операцій банків з
векселями відповідно до вимог реформування бухгалтерського обліку.

В дисертаційній роботі визначено місце та роль вексельних операцій в
системі управління фінансовими ресурсами комерційних банків.
Удосконалено класифікацію векселів відповідно до інформаційних потреб
оцінки, обліку і контролю. Визначено критерії та напрямки моделювання
обліку, аналізу та контролю вексельних операцій в умовах застосування
електронної системи обробки економічної інформації. Удосконалено
методику амортизації дисконту (премії) за вексельними операціями та
обґрунтовано порядок визначення справедливої вартості векселів.
Розроблено комплексну методику внутрішнього контролю вексельних операцій
в умовах автоматизації контрольних процедур та запропоновано методику
попередньої оцінки платоспроможності зобов’язаних за векселем осіб та
визначення на цьому ґрунті ризикованості вексельних операцій.

Ключові слова: бухгалтерський облік, контроль, вексельні операції,
ефективність, критерії оцінки, фінансовий ризик.

АННОТАЦИЯ

Амелина О.В. Учет и контроль вексельных операций в системе управления
финансовыми ресурсами коммерческого банка.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.09 – бухгалтерский учет, анализ и аудит. – Киевский
национальный торгово-экономический университет, Киев, 2008.

Диссертация посвящена исследованию теоретических и методологических
аспектов совершенствования бухгалтерского учета и контроля операций
банков с векселями в соответствии с требованиями реформирования
бухгалтерского учета.

В диссертационной работе определено место и роль вексельных операций в
системе управления финансовыми ресурсами коммерческих банков; проведен
анализ экономико-правовых аспектов развития вексельного обращения в
Украине; определены основные теоретико-методические проблемы учета и
контроля операций банков с векселями.

Теоретические исследования в области учета и контроля вексельного
обращения можно оценить как создающие концептуальные основы решения
поставленных вопросов в условиях реформирования бухгалтерского учета
Украины. В то же время, отсутствует системный подход к организации и
методике учета и контроля операций банков с векселями на основе
использования современных информационных технологий.

Исследования экономической сущности вексельных операций их места и роли
в банковской деятельности позволили разработать классификацию данных
операций, а также обосновать приоритетные виды операций банков с
векселями, развитие которых наиболее влияют на финансовые результаты
деятельности банка, и на этой основе нуждаются в особом внимании при
разработке методологии учета и контроля вексельного обращения.

С целью создания интегрированной информационной системы, которая
обеспечит взаимосвязь учета, анализа и контроля, в условиях электронной
обработки экономической информации а также положительно влияет на
качество и обоснованность контрольных действий, направленных на
повышение эффективности вексельных операций, предложена трехуровневая
организационно- информационная модель учета, анализа и контроля
вексельных операций. Предложенная модель позволит обобщить и
оптимизировать решение задач организации и методики учета и контроля
вексельных операций.

На основе изучения отображения в учете рыночных факторов, которые
формируют элементы денежных потоков вексельного обращения, разработана
методика учета вексельных операций в условиях неопределенности, которая
основывается на концептуальных положениях оценки векселей по
справедливой стоимости.

В работе предложена техника расчета месячной нормы амортизации, которая
учитывает особенности вексельных операций (выплата процентов и
проведение операций в любой день месяца, частичное погашение основной
суммы вексельного долга), не приводит к погрешностям в расчетах и
упрощает процедуру учета вексельных операций.

В работе предложено корректировать суму резерва на фактор времени в
корреспонденции со счетами доходов за вексельными операциями, что
позволит отображать экономическую сущность тех процессов, которые
происходят с каждым элементом стоимости ценной бумаги, а также позволит
раскрыть точную информацию с формирования резервов за вексельными
операциями у финансовой отчетности коммерческих банков.

Исследование состояния учета операций банков с векселями позволило:
разработать учетные номенклатуры первичного и текущего учета, журнал
аналитического учета операций банков с векселями. Предложен рабочий план
счетов вексельных операций в соответствии с предложенной классификацией
векселей и разработанной структурой информационных потоков банка,
которая способствует формированию качественной системы аналитического
учета вексельных операций, позволяет определить основные управленческие
функции относительно вексельных обязательств.

Обоснованно принципы моделирования внутреннего контроля операций банков
с векселями в условиях использования электронной системы обработки
экономической информации; разработаны предложения относительно
организации и методики предыдущего и текущего контроля вексельных
операций; предложена методика предыдущей оценки риска вексельных
операций с учетом наличия солидарной ответственности за векселем;
определенно критерии оценки платежеспособности векселедателей и других
обязанных за векселем лиц, дифференцированных за отраслями деятельности
субъектов предпринимательства.

Рекомендации и предложения, изложенные в диссертационной работе, прошли
апробацию и получили практическое внедрение в ряде ведущих коммерческих
банков Украины.

SUMMARY

Amelina O.V. Account and control of the operations bank with the bills
of exchange at the system of managing by financial resources of
commercial banks. — Manuscript.

Thesis for the degree of a candidate of economic sciences after
speciality 08.00.09 Accounting, analysis and audit. — Kyiv National
University of Trade and Economics, Kyiv, 2008.

The dissertation is devoted to the investigation of theoretical and
methodological aspects of the improvement of the accounting and control
of operations banks with the bills of exchange in accordance with the
requirements of reformation of accounting.

The dissertation work determine place and role of the operations with
the bills of exchange at the system of managing by financial recourses
of commercial banks. Classification of bills of exchange is improved in
accordance with the informative necessities of estimation, account and
control. Criterions and tendencies of the modeling of accounting,
analysis and control of the operations with the bills of exchange in the
conditions of using of electronic system of processing economic
information are defined. The methods of depreciation of discount
(bonuses) by the bills of exchange operations. The order of
determination of fair value of bills of exchange is grounded. The
complex method of internal control operations banks with the bills of
exchange is developed in the conditions of automation of control
procedures. The method of preliminary appraisal of the solvency of the
payers on the bills of exchange and the method of the definition of the
risks of the operations with the bills of exchange on this basis are
proposed.

Keywords: accounting, control, bill of exchange operations,
effectiveness, criterions of appraisal, financial risk.

Похожие записи