.

Облік нематеріальних активів (курсова робота)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
2680 35184
Скачать документ

Курсова робота

Облік нематеріальних активів

План

Вступ

1.Теоретичні аспекти обліку наявності та руху нематеріальних активів

2. Синтетичний і аналітичний облік наявності та руху…………
нематеріальних активів

3. Шляхи удосконалення обліку наявності та руху нематеріальних активів

Висновки

Список використаних джерел

ВСТУП

З розвитком ринкових відносин стає усе більш очевидним, що так названі
матеріальні активи не є єдиним чинником забезпечення прибутковості
організації, і що існують інші їхні види, що не мають такої класичної
ознаки, як речовинна субстанція, але можуть відігравати важливу роль у
процесі одержання підприємством прибутку. Нематеріальні активи є одним
із принципово нових об’єктів бухгалтерського обліку, що з’явилися в її
теорії і практиці на етапі становлення і розвитку ринкових відносин в
Україні. Якщо мати на увазі західний досвід, то, незважаючи на той факт,
що нематеріальні необоротні активи загальновизнані в більшості країн
ринкової економіки, підходи до їхньої ідентифікації, способам
надходження на баланс, оцінці, амортизації продовжують залишатися
об’єктами гарячих дискусій. Досить сказати, що саме з цієї причини серед
функціонуючих у даний час більш тридцяти Міжнародних стандартів
бухгалтерському обліку відсутній стандарт, спеціально присвячений
нематеріальним активам. Робота містить докладний огляд правових аспектів
створення, придбання нематеріальних активів, їхнього обліку, а також
оподатковування. Для цього використовується крім основних підручників і
навчальних посібників, періодичні видання (журнали з додатками, газети),
присвячені проблемам і практиці бухгалтерського обліку в Україні. Тема
обліку нематеріальних активів є однією з найменш освітлених проблем
українського бухгалтерського обліку, і, відповідно, найбільш цікавою.

Успішне вирішення стратегічного завдання становлення і розвитку ринкових
відносин в постсоціалістичних країнах значною мірою базується на
перебудові і вдосконаленні форм і методів бухгалтерського обліку й
аудиту. Зростаюча інтернаціоналізація господарських зв’язків виробничих
суб’єктів, в свою чергу, обумовлює необхідність інтегрування
бухгалтерського обліку в систему міжнародної практики обліку і
статистики.

Якісно нові вимоги до підвищення ефективності обліку і відображення у
звітності фінансових і виробничих активів підприємств визначають
всебічне осмислення і введення в практику обліку якісно нового виду
активів нематеріальних активів. Дана категорія певною мірою є новою для
господарської практики України, а також маловивченою і не до кінця
розробленою. Але, не дивлячись на це, в реальному житті зустрічатися з
ними доводиться все частіше: в результаті повсюдного використання
комп’ютерних програм, розвитку науки і техніки виникає необхідність у
правовому оформленні та бухгалтерському обліку прав на корисні моделі,
промислові зразки, знаки для товарів та послуг.

Багато елементів, пов’язаних з обліком нематеріальних активів
недостатньо законодавчо врегульовані, у зв’язку з чим у
бухгалтерів-практиків виникає багато питань.

Для перехідного етапу розвитку економіки України і практики обліку
характерне значне відставання стану обліку нематеріальних активів від
потреб господарської практики. Зокрема, діючий в Україні підхід при
оцінці або при визначенні даного виду активів не може забезпечити
підготовку користувачам об’єктивної інформації.

Мета- теоретичне обгрунтування і розробка рекомендацій з удосконалення
обліку нематеріальних активів в Київському Славістичному університеті.

Завданням даної роботи є:

Теоретичні аспекти обліку наявності та руху нематеріальних активів;

Синтетичний і аналітичний облік наявності та руху нематеріальних активів
підприємства;

Шляхи удосконалення обліку наявності та руху нематеріальних активів;

Обєкт – система ведення обліку нематеріальних активів.

Предмет – сукупні теоретичні і методологічні положення з обліку
нематеріальних активів.

1.Теоретичні аспекти обліку наявності та руху нематеріальних активів

Нематеріальний актив — це немонетарний актив, який не має матеріальної
форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою
використання більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він
перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях
чи надання в оренду іншим особам. Вартість нематеріального активу (як,
власне, і будь-якого іншого) має бути достовірно визначена.

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про
нематеріальні активи і розкриття інформації про них у фінансовій
звітності визначені П(С)БО 8 „Нематеріальні активи” (крім обліку
гудволу, методологія якого визначається П(С)БО 19 „Об’єднання
підприємств”). Зазначений стандарт застосовується при обліку операцій із
нематеріальними активами, що здійснюються з 01.01.2000.

Норми П(С)БО 8 „Нематеріальні активи” застосовуються підприємствами,
організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності
(крім бюджетних установ).

Таким чином, процес прийняття рішення з приводу віднесення активу до
складу нематеріальних можна схематично зобразити наступним чином (рис.
1):

Рисунок 1. Ознаки нематеріальних активів

Зазначена у визначенні можливість ідентифікації означає, що актив можна
розпізнати, як самостійну одиницю. Ідентифікований актив — це актив,
який може бути розпізнаний у ряді інших активів, мати свої, лише йому
властиві ознаки та характеристики.

Одне з нововведень, внесених П(С)БО до методології бухгалтерського
обліку — процедура придбання або створення нематеріального активу. Як
уже зазначалося, придбаний (отриманий) нематеріальний актив визнається
активом, тобто відображається в балансі, якщо:

існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні
вигоди, пов’язані з використанням такого активу;

можна достовірно визначити його вартість.

Згідно з П(С)БО 8 нематеріальний актив, який створюється на підприємстві
в результаті розробки, відображається в балансі, якщо підприємство має:

намір, технічну можливість та ресурси для доведення нематеріального
активу до стану, у якому він придатний для реалізації або використання;

можливість отримання майбутніх економічних вигод від реалізації або
використання нематеріального активу;

інформацію для достовірного визначення витрат, пов’язаних з розробкою
даного активу.

Нематеріальні активи відносяться до необоротних активів, обліковуються
на рахунку 12 згідно з П(С)БО 8. Рахунок 12 „Нематеріальні активи”
призначений для обліку і узагальнення інформації про наявність та рух
нематеріальних активів. По дебету цього рахунку відображається придбання
або отримання в результаті розробки (від інших фізичних або юридичних
осіб) нематеріальних активів, а по кредиту — вибуття внаслідок продажу,
безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством в
подальшому економічних вигод від його використання, а також сума уцінки
нематеріальних активів. Цей рахунок є активним, балансовим, призначений
для обліку господарських засобів.

Рахунок 19 „ Гудвіл” (який Планом рахунків винесений за межі групи
рахунків нематеріальних активів) призначений для ведення обліку
зменшення вартості гудволу з моменту його виникнення. По дебету цього
рахунку відображається сума гудволу, яка визнана доходом, а по кредиту
— вартість виникнення гудволу. Цей рахунок є контрактивним, балансовим,
призначений для обліку господарських засобів.

Таблиця 1

Перелік субрахунків до рахунку 12 „Нематеріальні активи”

Субрахунки Види нематеріальних активів

121 „Права користування природними ресурсами” Права користування
надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою
інформацією про природне середовище

122 „Права користування майном” Права користування земельною ділянкою,
будівлею, право на оренду приміщень тощо

123 „Права на знаки для товарів і послуг” Права на товарні знаки,
торговельні марки, фірмові назви тощо

124 „Права на об’єкти промислової власності” Права на винаходи, корисні
моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, „ноу-хау”, захист
від недобросовісної конкуренції тощо

125 „Авторські і суміжні з ними права” Права на літературні і музичні
твори, програми для ЕОМ, бази даних тощо

126 Відмінили

127 „Інші нематеріальні активи” Права на здійснення діяльності,
використання економічних та інших привілеїв тощо

Так класифіковані рахунки нематеріальних активів Інструкцією № 291
ч Субрахунок 121
„Права користування природними ресурсами”. ссссс
Права користування природними ресурсами виникають у суб’єктів
підприємницької діяльності з моменту одержання ними спеціальних дозволів
(ліцензій), термін дії яких, відповідно до ст. 15 Кодексу України „ Про
надра” може бути необмеженим (постійним) і тимчасовим (до 20 років). Ці
дозволи (ліцензії) відповідно до ст. 16 Кодексу, видаються Державним
комітетом України по геології і використанню надр за узгодженням із
Міністерством навколишнього природного середовища України.

На кожний вид діяльності щодо користування надрами в межах відведеної
ділянки видається окрема ліцензія, а у випадку зміни користувача надр
видається нова ліцензія.

Звичайно, якщо вартість такої ліцензії настільки істотна, щоб
зараховувати її до складу вартості необоротних активів. Також варто
враховувати, що платежі за користування надрами бувають щорічними й
одноразовими. Тому в такі нематеріальні активи повинні зараховуватися
тільки одноразові платежі на тривалий (більше року) термін користування
надрами, або ті щорічні, що здійснені на декілька років уперед.

Субрахунок 122 „Права користування майном”

Право користування майном, що знаходиться у власності інших суб’єктів
підприємництва (державних і приватних) або у власності фізичних осіб,
набувається шляхом укладання відповідної угоди про передачу прав на
певний термін. Контрактна вартість придбаних у такий спосіб прав разом
із витратами, що супроводжують таке придбання, буде вважатися їх
початковою вартістю. Цей нематеріальний актив (права користування
майном) списується з балансу після закінчення терміну дії прав,
зазначеного в договорі з власником матеріального об’єкта.

Субрахунок 123 „Права на знаки для товарів і послуг”

Товарний знак (торгова марка) і знак обслуговування — це один із видів
маркування продукції, за допомогою яких відрізняються і розпізнаються
споживачами товари і послуги одних виробників від аналогічних товарів і
послуг, запропонованих на ринку іншими виробниками. Товарні знаки і
знаки обслуговування виконують подвійну корисну функцію: з одного боку,
забезпечують виробнику певний обсяг продажів, з іншого боку — певною
мірою забезпечують захист прав споживачів і тим самим знову і знову
генерують новий попит. Права на товарні знаки відображаються у
бухгалтерському обліку по вартості, що складається із суми витрат на їх
придбання, виготовлення і доведення до стану, придатного для
використання.

В обліку товарних знаків є одна невизначеність. Якщо права на
користування торговими марками придбані підприємством на документально
визначений термін, то в зв’язку з цим і термін „корисного використання”
цих нематеріальних активів буде цілком визначеним. Цього не можна
сказати про термін „корисного використання” торгових марок, право на яке
підприємство придбало в результаті здійснення власної поточної
діяльності. Відношення, пов’язані з правовою охороною товарних знаків і
знаків обслуговування, регулюються Законом України № 3689-ХII „ Про
охорону прав на знаки для товарів і послуг”. У відповідності зі статтею
5 Закону, право власності на знак засвідчується свідоцтвом, термін дії
якого складає 10 років від дати подачі заявки і може подовжуватись по
клопотанню власника свідоцтва протягом десятого року дії прав.

Субрахунок 124. „Права на об’єкти промислової власності”

Нематеріальні об’єкти промислової власності — це об’єкти
інтелектуального походження, безпосередньо пов’язані з
організаційно-технологічним процесом діяльності конкретного
підприємства, які відповідають критеріям визнання активами.

Майнові права набуваються у власника патенту шляхом підписання
авторського договору. Об’єктом корисної моделі може бути конструктивне
виконання пристрою”. Крім того, на відміну від авторських, права на
об’єкти промислової власності потребують обов’язкової реєстрації.

Справедлива (ринкова) вартість такого об’єкта в рамках діючого
підприємства — це сума, що відбиває його сукупну корисність і подає
собою потенційний внесок у результати діяльності підприємства як єдиного
комплексу при виробництві продукції (товарів, робіт, послуг).

Охоронним документом, що засвідчує пріоритет, авторство і право
власності на винахід (корисну модель), є патент або деклараційний
патент.

Право на промисловий зразок охороняється законом України від 15.12.93 №
3688-ХII „Про охорону прав на промислові зразки” у діючій редакції.
Охоронним документом, що засвідчує право власності на промисловий
зразок, є патент.

Права на сорти рослин охороняються Законом України від 21.04.1993
№ 3116-XII „Про охорону прав на сорти рослин” у діючій редакції.
Охоронним документом, що засвідчує право власності на сорт рослин, є
патент.

Субрахунок 125 „ Авторські та суміжні з ними права”

Згадана конвенція об’єктами авторського права називає наступні
результати творчої діяльності:

літературні, художні твори та наукові праці;

виконавчу діяльність артистів, фонограми та радіопередачі;

та деякі інші.

На сьогоднішній день цей перелік дещо розширився. Об’єктом авторського
права є будь-який твір науки, літератури, мистецтва, виражений в
об’єктивній формі. Об’єктивна форма передбачає можливість відтворення
об’єкта (тиражування твору).

Виникнення авторських прав, на відміну від прав на винаходи, де потрібно
для підтвердження даного права подати заявку й одержати патент, не
потребує виконання подібних формальностей, як і не є обов’язкової
реєстрація авторського права в Державному агентстві України по
авторських і суміжних правах.

В галузі володіння авторськими правами розрізняють:

немайнові права (права на авторство й ім’я) — не можуть бути предметом
угод, тобто не можуть передаватися іншим особам;

майнові права (право на володіння, використання і розпорядження
результатами творчої й інтелектуальної діяльності).

У випадку ж придбання комп’ютерної програми без фізичного носія, тобто
коли вона встановлюється безпосередньо на жорсткий диск (вінчестер).
Проте і тут є одне „але”. Так, у випадку придбання комп’ютера разом із
програмним забезпеченням вартість програм буде входити в початкову
вартість комп’ютера і надалі амортизуватися як єдине ціле — об’єкт
основних засобів. Так само в складі вартості комп’ютера буде
обліковуватись окремо придбаний програмний продукт, без якого даний
комп’ютер підприємству не потрібний.

Висновок такий: права на використання комп’ютерних програм обліковуються
як нематеріальний актив тільки тоді, коли дана комп’ютерна програма
являє для підприємства окрему цінність, тобто сама спроможна приносити
підприємству економічні вигоди (протягом тривалого періоду). Інакше
(стандартно) кажучи: коли даний актив можна назвати ідентифікованим.

Права, отримані підприємством згідно ліцензійній угоді, можуть
зараховуватися до складу нематеріальних активів (на субрахунок 125)
тільки у випадку, якщо термін дії такого договору перевищує один рік.

Рахунки 19„Гудвіл”

„Гудвіл” — рахунок обліку позитивної різниці між вартістю придбання
підприємства в цілому і сукупної вартості його чистих активів, кожний із
яких на дату придбання оцінений по справедливій вартості.

Величина гудвілу залежить від комплексу заходів, спрямованих на
примноження прибутку фірми, але не пов’язаних зі збільшенням активних
операцій. Тобто від таланту управлінців, кваліфікації, вміння та досвіду
співробітників, загального стану ділових відносин фірми у світі бізнесу;
її становища на ринку, досягнутого завдяки якості продукції, робіт,
послуг, товарів, а також застосуванню новітніх технологій. Гудвіл
залежить також від рентабельності та фінансової стабільності фірми,
міцності торговельних зв’язків, репутації серед покупців та
постачальників, місця знаходження фірми тощо.

Не може бути об’єктом бухгалтерського обліку й об’єктом відображення в
звітному балансі гудвіл, отриманий унаслідок здійснення діяльності
підприємства, навіть якщо це підприємство успішно працює, має міцні,
вигідні ділові зв’язки, має висококваліфікований персонал, гарну
репутацію серед клієнтів, вигідне місцезнаходження, оскільки такий
гудвіл неможливо вірогідно оцінити, а отже, ідентифікувати. Тобто в
такому випадку події, що викликають ріст вартості підприємства, не
можуть бути виділені і відображені в обліку окремо. На відміну від інших
активів, гудвіл не може бути самостійним об’єктом укладання угод,
оскільки даний нематеріальний актив не може існувати окремо від
підприємства, його неможливо ні продати, ні передати, ні подарувати.
Гудвіл є наслідком здійснення угоди, а не його об’єктом.

Гудвіл відрізняється від всіх інших нематеріальних активів по методах
оцінки, засобах придбання, методах амортизації, засобах вибуття
(списання). Цілком можливо, що в деяких випадках вартість гудволу може
бути умовною.

Таким чином, склад нематеріальних активів — це сукупність прав
підприємства розпоряджатися об’єктами інтелектуальної та промислової
власності та переваг підприємства у порівнянні з іншими суб’єктами
підприємницької діяльності.

2. Синтетичний і аналітичний облік наявності та руху…………
нематеріальних активів

Обов’язковою ознакою нематеріального активу є відсутність матеріальної
форми по відношенню до будь-якого об’єкту, що приймається на облік,
проте, повинні бути документи, що його ідентифікують, тобто
підтверджують існування самого об’єкту та права підприємства на його
використання в тій чи іншій формі.

До таких документів відносяться, насамперед, документи, що описують
нематеріальний актив або порядок його використання, а також документи,
що підтверджують ті чи інші майнові права підприємства.

Зарахування нематеріального активу на баланс здійснюється на підставі
акту про його отримання, після оформлення картки обліку нематеріального
активу. В акті, зокрема, мають бути зазначені:

назва підприємства;

назва об’єкту нематеріальних активів;

його коротка характеристика;

структурний підрозділ, у якому даний нематеріальний актив буде
використовуватись;

спосіб придбання нематеріального активу;

термін корисного використання;

перелік документації, яка свідчить про придбання (створення)
нематеріального активу;

висновок комісії з обґрунтуванням терміну корисного використання
нематеріального активу;

відомості про матеріальні носії, на яких нематеріальний актив був
отриманий.

Права на „ноу-хау” виділені в особливу групу нематеріальних активів. Для
того, щоб можна було обліковувати „ноу-хау” як об’єкти нематеріальних
активів, необхідна наявність наступних документів:

документів, що підтверджують факт створення цих активів, наприклад
кошториси витрат;

актів приймання-передачі для обліку введення об’єктів в експлуатацію;

положення (інструкції) про службові і комерційні таємниці;

наказів про віднесення конкретних об’єктів до „ноу-хау”;

протоколів визначення строків корисного використання об’єктів „ноу-хау”.

Документальне оформлення в обліку надходження нематеріальних активів
залежить від того, створені вони силами підприємства чи придбані у інших
осіб (рис. 2):

Рисунок 2 Документальне оформлення нематеріальних активів………….. и
иии Синтетичний облік нематеріальних активів ведеться на рахунку12
«Нематеріальні активи» за первинною вартістю, яка визначається за
об’єктами:
м *
придбаних за плату — виходячи з фактичної ціни (вартості) їх придбання
(крім одержаних торгових знижок), мита, непрямих податків, які не
підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з їх
придбанням і доведенням до стану, придатного до використання за
призначенням. Витрати на сплату відсотків за кредит не включаються
до первинної вартості нематеріальних активів, придбаних за рахунок
кредиту банка; ттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттт

* * внесених засновниками до статутного капіталу підприємства — в
сумі, узгодженій сторонами (справедливій вартості);бббббббббббббббббб
*** * одержаних безоплатно від інших юридичних осіб — за справед-
ливою вартістю; ююююююююююююююююююююююююююююююююю

* * придбаних у
результаті обміну одного нематеріального активу на інший нематеріальний
актив — за залишковою вартістю переданого об’єкта. Якщо залишкова
вартість переданого об’єкта перевищує його справедливу вартість, то
первинною вартістю одержаного в обмін нематеріального активу є його
справедлива вартість з віднесенням різниці на фінансові результати
(витрати) звітного періоду; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
* * придбаних у результаті
обміну нематеріального актива на інший об’єкт — за справедливою вартістю
переданого нематеріального активу, збільшеною (зменшеною) на суму
грошових коштів, переданих (отриманих) під час
обміну.//………………….///////////////////////////////////////////////////////
//////////////
с При цьому згідно з
Положенням (стандартом) № 19 «Об’єднання підприємств» під
справедливою вартістю розуміють суму, за якою може бути здійснений
обмін активу або оплата зобов’язання в результаті операції між
заінтересованими і незалежними сторонами.…………………………. м ммммПервинна
вартість нематеріального активу, створеного (виготовленого) самим
підприємством, включає прямі матеріальні витрати, витрати на оплату
праці та інші витрати, які безпосередньо пов’язані із створенням такого
нематеріального активу і доведенням його до стану придатності для
використання за призначенням (оплата реєстрації юридичного права
тощо). При цьому право інтелектуальної власності, одержаного в процесі
виконання завдання, належить його автору, але право використання —
підприємству (юридичній особі), за завданням якого право створено.

ссссссПо дебету рахунка 12
«Нематеріальні активи» та його субрахунків ведуть облік надходження
(придбання, виготовлення, безоплатне одержання від Інших юридичних
осіб) нематеріальних активів, а також суми дооцінки; по кредиту —
вибуття нематеріальних активів (внаслідок реалізації, ліквідації,
безоплатної передачі), а також суми їх уцінки. ……………
ииииАналітичний облік нематеріальних активів ведеться по кожному
об’єкту з поділом на такі групи:бббббббббббб…………………………………

м * права користування природними ресурсами (право
киристування надрами, іншими ресурсами природного середовища,
геологічною та іншою інформацією про природні середовища);
……………………………………….
ммм* права користування майном (права користування
земельною ділянкою, будівлею, право на оренду приміщень тощо.………………………
* * право на
знаки для .товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви
та ін.);……………ммм……………………………………………

с * права на об’єкти промислової власності (право на
винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи
тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції та ін.);
…………………………………………..
м * авторські і суміжні з ними права (право на
літературні й музикальні твори, право власності на програми для ЕОМ, на
базу даних, які систематизованідля обробки за допомогою ЕОМ, та ін.);
ллллллллллллллллл чччч* гудвіл (перевищення вартості придбання над
часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих
активів та зобов’язань на дату придбання); ………………………………………………………………….

Ч * інші нематеріальні активи (право
на здійснення діяльності, використання економічних та інших привілей,
місце на фондовій, товарній біржі, до вартості якого входять усі
витрати, пов’язані з практичним використанням цього місця для самого
підприємства) та ін.. м
Аналітичний облік організовується за видами нематеріальних активів та
інвентарними об’єктами, на кожний з яких відкривається картка обліку
нематеріальних активів. Підприємство може самостійно розроблювати
додаткові субрахунки та аналітичні рахунки, виходячи зі специфіки
діяльності, конкретних потреб, завдань управління та контролю.
С На підставі первинних документів рух нематеріальних
активів протягом звітного періоду відображається в облікових регістрах,
інформація яких потім використовується для заповнення Головної книги та
форм звітності. По рахунку 12 „Нематеріальні активи” ведеться
журнал-ордер № 13, а по рахунку 19 „Гудвіл” — журнал-ордер № 15 ( табл.
3 та 4).

Таблиця 3

Журнал-ордер № 13

за _________ 200__ року

J

L

N

P

Z

\

`

b

v

x

?

?

?

A

AE

E

I

I

?

TH

a

a

ae

e

e

oe

o

u

ue

h

h

h

h

hi

hi

hi

hi

gd}M¶

gd}M¶

gd}M¶

gd}M¶

gd}M¶

????¶

????¶

h

h

h

&

F

h

&

AE

dh ¤x ¤?`„

50

=SUM(LEFT) 1350

6 Акт приймання-передачі

2200

=SUM(LEFT) 2200

7 Акт ліквідації

2600 =SUM(LEFT) 2600

РАЗОМ: 500 2300 2200 5100 1350 2200 2600 =SUM(LEFT) 16250

Таблиця 4

Журнал-ордер № 15

за _________ 200__ року

запису Підстава і зміст запису З кредиту рахунку 19 у дебет рахунків
Разом по кредиту 19

14 37 385 та інші

1 Розрахунок бухгалтерії 25000

=SUM(LEFT) 25000

2 Розрахунок бухгалтерії

37500

=SUM(LEFT) 37500

3 Розрахунок бухгалтерії

2300

=SUM(LEFT) 2300

РАЗОМ: 25000 37500 2300

=SUM(LEFT) 64800

У Балансі нематеріальні активи відображаються наступним чином (табл.5):

Таблиця 5

Взаємозв’язок залишків на рахунках бухгалтерського обліку та статей
балансу,за якими відображаються нематеріальні активи (крім суб’єктів
малого підприємництва та іноземних представництв)

Актив Код

рядка Підстава для заповнення

(рахунки та субрахунки за новим Планом рахунків)

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи

залишкова вартість 010 Різниця між сумами за рядком 011 та 012

первісна вартість 011 Сальдо рахунку 12 „Нематеріальні активи”

знос 012 Сальдо субрахунку 133 „Знос нематеріальних активів”

Незавершене будівництво 020 Сальдо рахунку 15 „Капітальні інвестиції”, у
тому числі субрахунку 154 „Придбання (створення) нематеріальних активів”

… … …

Усього за розділом І 080 …

Порядок облікових записів щодо надходження нематеріальних активів
визначається виходячи з джерела такого надходження. Підприємства можуть
створювати нематеріальні активи власними силами, купувати за грошові
кошти, одержувати безкоштовно, в обмін на інші об’єкти або в якості
внеску до статутного капіталу.

Для обліку витрат підприємства на придбання (створення) нематеріальних
активів використовується субрахунок 154 „Придбання (створення)
нематеріальних активів”.

При придбанні нематеріального активу в обмін на подібні об’єкти первісна
вартість такого активу дорівнює залишковій вартості переданого
нематеріального активу. Якщо залишкова вартість переданого об’єкта
перевищує його справедливу вартість, то у цьому випадку, первісна
вартість придбаного нематеріального активу дорівнює справедливій
вартості переданого активу. Різниця між справедливою і залишковою
вартістю нематеріального активу буде включена до витрат звітного
періоду.

Початкова вартість нематеріального активу, придбаного в обмін (або
частковий обмін) на неподібний об’єкт, дорівнює справедливій вартості
переданого нематеріального активу, збільшеній (зменшеній) на суму
грошових коштів або їх еквівалентів, передану (отриману) при обміні.

При внесенні нематеріальних активів до статутного капіталу первісною
вартістю таких нематеріальних активів визнається узгоджена засновниками
(учасниками) підприємства справедлива вартість. Порядок оцінки внесків
учасників до статутного капіталу визначається в засновницьких документах
товариства та відображається в обліку наступними проводками (на прикладі
отримання прав на оренду приміщення — табл. 8).

Нематеріальні активи, отримані безплатно, оцінюються за первісною
вартістю, яка дорівнює справедливій вартості на дату отримання цих
активів.В бухгалтерському обліку дана операція буде відображена
наступним чином (табл. 6).

Таблиця 6

Кореспонденція рахунків з обліку безоплатне отримання нематеріальних
активів

№ оп. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн.

Дебет Кредит

1 Оприбутковано безоплатно отриманий нематеріальний актив 125
„Авторські та суміжні з ними права” 42 „Додатковий капітал” 3200

3 Нарахована амортизація по нематеріальному активу 92 „Адміністративні
витрати” 133 „Знос нематеріальних активів” 150

2 Визначено дохід за сумою амортизації нематеріального активу одночасно
з її нарахуванням 42 „Додатковий капітал” 74 „Інші доходи” 150

4 Віднесено на фінансові результати основної діяльності в кінці звітного
періоду суму нарахованої амортизації 79 „Фінансові результати” 92
„Адміністративні витрати” 150

Придбання Київським Славістичним університетом торгової марки.

Таблиця 7

Кореспонденція рахунків з обліку придбання торгової марки

№ оп. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн.

Дебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Здійснено оплату за торгову марку 37 „Розрахунки з різними дебіторами”
31 „Рахунки в банках” 1800

2 Включено суму ПДВ до податкового кредиту 641 „Розрахунки за податками”
644 „Податковий кредит” 300

3 Оприбутковано право на торгову, марку 154 „Придбання (створення)
нематеріальних активів” 37 „Розрахунки з різними дебіторами” 1500

123 „Права на знаки для товарів і послуг” 154 „Придбання (створення)
нематеріальних активів” 1500

4 Відображено податкові розрахунки з ПДВ 644 „Податковий кредит” 37
„Розрахунки з різними дебіторами” 300

5 Отримано юридичні послуги з оформлення права на торгову марку, які
збільшують балансову вартість нематеріального активу 154 „Придбання
(створення) нематеріальних активів” 631 „Розрахунки з вітчизняними
постачальниками” 400

123 „Права на знаки для товарів і послуг” 154 „Придбання (створення)
нематеріальних активів” 400

6 Включено суму ПДВ до податкового кредиту 641 „Розрахунки за податками”
631 „Розрахунки з вітчизняними постачальниками” 80

7 Здійснено оплату за юридичні послуги 631 „Розрахунки з вітчизня –

ним постачальниками” 311 „Поточні рахунки в національній валюті” 480

Відображення в обліку придбання програмного забеспечення на
підприємстві.(Київського Славістичного університету).

Таблиця 8

Кореспонденція рахунків з обліку придбання програмного забеспечення

№ оп. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн.

Дебет Кредит

1 Відображено витрати на придбання 154 „Придбання нематеріальних
активів” 631 „Розрахунки з вітчизняними постачальниками” 2000

2 Відображено суму податкового кредиту з ПДВ 641 „Розрахунки за
податками” 631 „Розрахунки з вітчизняними постачальниками” 400

3 Відображено витрати на встановлення програми 154 „Придбання
нематеріальних активів” 685 „Розрахунки з іншими кридиторами” 300

4 Відображено суму податкового кредиту з ПДВ 641 „Розрахунки за
податками” 685 „Розрахунки з іншими кридиторами” 60

5 Введено в експлуатацію придбаний об’єкт нематеріального активу 123 „
Права на знаки для товарів і послуг ” 311„Поточні рахунки в
національній валюті” 2300

Таблиця 9

Кореспонденція рахунків з обліку отримання прав на оренду приміщення

№ оп. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн.

Дебет Кредит

1 Відображена заборгованість учасника (засновника) за внесками до
статутного капіталу 46 „Неоплачений капітал” 40 „Статутний капітал” 3000

2 Внесений внесок до статутного капіталу у вигляді нематеріального
активу (програмне забезпечення) 122 „Права користування майном” 46
„Неоплачений капітал” 3000

Списання нематеріального активу з балансу здійснюється внаслідок:

– реалізації нематеріальних активів (з переходом права власності на
них);

реалізації права на користування або розпорядження нематеріальними
активами (без переходу права власності на самі нематеріальні активи);

здійснення фінансових вкладень нематеріальними активами до статутного
капіталу інших підприємств;

безплатної передачі об’єкта нематеріальних активів;

ліквідації об’єкта нематеріальних активів за ініціативою власників;

нестачі нематеріальних активів, виявленої при інвентаризації.

При вибутті раніше переоціненого нематеріального активу перевищення суми
попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості
включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням
додаткового капіталу:

Дт 423 „Дооцінка необоротних активів” Кт 441 „Нерозподілений прибуток”

Фінансовий результат від вибуття об’єктів нематеріальних активів
визначається за формулою:

Фінансовий результат від

вибуття нематеріального

активу = Дохід від вибуття

(за вирахуванням податків) – Залишкова вартість НМА та витрати,
пов’язані з вибуттям

Регістри аналітичного обліку нематеріальних активів, що вибули,
додаються до документів, якими оформлені факти вибуття цих об’єктів.

Амортизація нематеріальних активів — постійне списання вартості
нематеріальних активів в процесі їх виробничого використання. Вона
покликана компенсувати затрати, понесені підприємством при їх придбанні,
і забезпечити формування джерела фінансування майбутніх придбань
відповідних активів.

Амортизаційні відрахування проводяться щомісячно починаючи з місяця,
наступного за місяцем, в якому актив став придатний до використання, і
закінчуються з місяця, наступного за місяцем вибуття. Протягом терміну
корисного використання об’єкту нематеріальних активів амортизація його
не зупиняється, окрім випадків консервації підприємства. Нарахування
амортизаційних відрахувань не залежить від фінансового результату
діяльності підприємства.

Амортизація нараховується протягом терміну корисного використання
нематеріального активу, але не більше 20 років, за методом, самостійно
обраним підприємством, виходячи з умов отримання майбутніх економічних
вигод. Проте, якщо такі умови визначити неможливо, то використовують
лінійний метод.

Порядок застосування методів амортизації визначається згідно з П(С)БО 7
„Основні засоби”.

Отже, відповідно до П(С)БО 8 нарахування амортизації нематеріальних
активів здійснюється протягом терміну їх корисного використання, але не
більше 20 років, починаючи з дати прийняття на облік. Метод нарахування
амортизації нематеріального активу підприємство обирає самостійно,
виходячи з особливостей форми отримання очікуваних економічних вигод.
Суми амортизації, нарахованої протягом звітного періоду, відображаються
у складі витрат цього періоду або включаються до собівартості іншого
активу.

3. Шляхи удосконалення обліку наявності та руху нематеріальних активів

Вдосконалення обліку нематеріальних активів здійснюється на нинішньому
етапі розвитку продуктивних сил шляхом обов’язкового використання
інформаційних технологій, в основі яких лежать системи автоматизованих
робочих місць.

Шляхи удосконалення обліку субрахунку 125 „Авторські і суміжні з ними
права”

По – перше, треба встановити ліцензійне програмне забеспечення.

По – друге, поставити його на облік.

Таблиця 10

Кореспонденція рахунків з обліку придбання програмного забеспечення

№ оп. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн.

Дебет Кредит

1 Відображено витрати на придбання 154 „Придбання нематеріальних
активів” 631 „Розрахунки з вітчизняними постачальниками” 2000

2 Відображено суму податкового кредиту з ПДВ 641 „Розрахунки за
податками” 631 „Розрахунки з вітчизняними постачальниками” 400

3 Відображено витрати на встановлення програми 154 „Придбання
нематеріальних активів” 685 „Розрахунки з іншими кридиторами” 300

4 Відображено суму податкового кредиту з ПДВ 641 „Розрахунки за
податками” 685 „Розрахунки з іншими кридиторами” 60

5 Введено в експлуатацію придбаний об’єкт нематеріального активу 123 „
Права на знаки для товарів і послуг ” 311„Поточні рахунки в
національній валюті” 2300

По – третє, інвентарізація програмного забеспечення.(дод.А)

При інвентаризації нематеріальних активів їх наявність встановлюється
або за документами, що були підставою для оприбуткування, або додатково
за документами, якими оформлені (тобто підтверджуються) права. При
інвентаризації нематеріальних активів до інвентаризаційного опису
вписуються такі дані: назва, дата придбання, первісна вартість, сума
зносу, термін корисного використання, коротка характеристика. Результати
інвентаризації нематеріальних активів заносять до інвентаризаційних
описів інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів.
Проведення інвентаризації нематеріальних активів.

Звичайно, інвентаризуючи такі нематеріальні активи як програмне
забезпечення, треба перевірити і його робочий стан. Комісія визначає
можливість одержання у майбутньому економічних вигод від використання
нематеріальних активів.

Якщо при інвентаризації комісія виявить нематеріальні активи, які більше
не придатні до використання на підприємстві, то їх вносять до
інвентаризаційного опису із зазначенням причин вибуття.

На сьогодні немає офіційно встановленого інвентаризаційного опису
нематеріальних активів. Тому його можна складати у довільній формі.
Проте у такому описі інвентаризаційна комісія обов’язково фіксує
інвентарний номер об’єкта нематеріальних активів, назву об’єкта і його
стислу характеристику, місце знаходження (експлуатації), тобто назву
підрозділу підприємства, де використовується об’єкт, первинну вартість і
суму нарахованого зносу, строк корисного використання об’єкта.

Нематеріальні активи записуються до інвентаризаційних описів за
наявності документів, які є підставою для взяття їх на облік.

По – четверте, нараховувати амортизацію за методом прискореного
зменшення залишкової вартості.

Амортизація – систематичний розподіл вартості, яка амортизується,
необоротних активів протягом строку їх корисного використання
(експлуатації).

Амортизаційні відрахування проводяться щомісячно починаючи з місяця,
наступного за місяцем, в якому актив став придатний до використання, і
закінчуються з місяця, наступного за місяцем вибуття. Протягом терміну
корисного використання об’єкту нематеріальних активів амортизація його
не зупиняється, окрім випадків консервації підприємства. Нарахування
амортизаційних відрахувань не залежить від фінансового результату
діяльності підприємства.

Амортизація нараховується протягом терміну корисного використання
нематеріального активу, але не більше 20 років, за методом, самостійно
обраним підприємством, виходячи з умов отримання майбутніх економічних
вигод.

Удосконалення амортизації на нашому підприємстві відбувається методом
прискореного зменшення залишкової вартості.

При такому методі річна сума амортизації визначається виходячи з
залишкової вартості об’єкту на початок звітного періоду або первісної
вартості на дату початку нарахування амортизації по введеним протягом
року об’єктам та подвоєння річної норми амортизації, що розраховується
виходячи зі строку корисного використання об’єкту.

АВ=( 100)* 2 (1.1)

n

де АВ – амортизована вартість об’єкта, грн.;

n – кількість років амортизації об’єкта;

2 – коефіцієнт прскорення.

Таблиця 11

Розрахунок амортизації методом прискореного зменшення залишкової
вартості

  Первісна вартість Річна сума амортизації Накопичений знос Залишкова
вартість

Дата придбання 10 000 – – 10 000

Кінець 1-го року 10 000 (40% х 10 000) = 4 000 4 000 6 000

Кінець 2-го року 10 000 (40% х 6 000) = 4 000 6 400 3 600

Кінець 3-го року 10 000 (40% х 3 600) = 4 000 7 840 2 160

Кінець 4-го року 10 000 (40% х 2 160) = 4 000 8 704 1 296

Кінець 5-го року 10 000 296 9 000 1 000

Методика переоцінки наступна:

Визначається індекс переоцінки (Іп) за формулою:

(2.2)

Переоцінена вартість і переоцінена сума зносу розраховуються наступним
чином:

(3.3)

(4.4)

Порядок відображення переоцінки нематеріальних активів в обліку
залежить від виду переоцінки (рис. 13).

Рисунок 13. Схема відображення переоцінки нематеріальних активів у
обліку за П(С)БО 8
ьььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььь

т Якщо залишкова вартість
нематеріального активу дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова
вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об’єкту до
його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об’єкту.
И
и Відомості про зміни первісної вартості та суми
зносу нематеріальних активів заносяться до регістрів їх аналітичного
обліку. ььььььььььььььььььь
И В процесі використання нематеріальних активів може відбутись
зменшення їх корисності. Втрати від зменшення корисної вартості
включаються до складу витрат звітного року із збільшенням у балансі суми
зносу нематеріальних активів.
ттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттт
т
Удосконалення обліку товарного знаку.

Таблиця 12

Кореспонденція рахунків з обліку придбання торгової марки

№ оп. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн.

Дебет Кредит

1 2 3 4 5

1 Здійснено оплату за торгову марку 37 „Розрахунки з різними дебіторами”
31 „Рахунки в банках” 1800

2 Включено суму ПДВ до податкового кредиту 641 „Розрахунки за податками”
644 „Податковий кредит” 300

3 Оприбутковано право на торгову, марку 154 „Придбання (створення)
нематеріальних активів” 37 „Розрахунки з різними дебіторами” 1500

123 „Права на знаки для товарів і послуг” 154 „Придбання (створення)
нематеріальних активів” 1500

4 Відображено податкові розрахунки з ПДВ 644 „Податковий кредит” 37
„Розрахунки з різними дебіторами” 300

5 Отримано юридичні послуги з оформлення права на торгову марку, які
збільшують балансову вартість нематеріального активу 154 „Придбання
(створення) нематеріальних активів” 631 „Розрахунки з вітчизняними
постачальниками” 400

123 „Права на знаки для товарів і послуг” 154 „Придбання (створення)
нематеріальних активів” 400

6 Включено суму ПДВ до податкового кредиту 641 „Розрахунки за податками”
631 „Розрахунки з вітчизняними постачальниками” 80

7 Здійснено оплату за юридичні послуги 631 „Розрахунки з вітчизня –

ним постачальниками” 311 „Поточні рахунки в національній валюті” 480

Метод амортизації – прямолінійний. ттттттттттттттттттттттттттттттттт

Під час використання прямолінійного методу суму амортизації
визначають діленням вартості, яка амортизується, на термін корисного
використання об’єкта основних засобів.

А=АВ
( 4.4)

n

де A – річна сума амортизації;

n – кількість років амортизації об’єкта;

АВ – амортизована вартість об’єкта, грн.

Таблиця 13

Розрахунок амортизації прямолінійним методом.

  Первісна вартість Річна сума амортизації Накопичений знос Залишкова
вартість

Дата придбання 10 000 – – 10 000

Кінець 1-го року 10 000 1 800 1 800 8 200

Кінець 2-го року 10 000 1 800 3 600 6 400

Кінець 3-го року 10 000 1 800 5 400 4 600

Кінець 4-го року 10 000 1 800 7 200 2 800

Кінець 5-го року 10 000 1 800 9 000 1 000

Перевагами цього методу є простота розрахунку і рівномірність розподілу
суми амортизації між звітними періодами. Прямолінійний метод є одним з
найпоширеніших у практиці підприємств України.

Висновки

Головні висновки з даної роботи полягають у наступному:

Важливим є розуміння, що нематеріальні активи як економічна і облікова
категорія характеризується такими основними взаємообумовленими і
взаємопов’язаними компонентами, як:

відсутність матеріально-речовинної (фізичної) структури;

корисність в реалізації цілей по виробництву продукції (наданню послуг,
виконанню робіт) і в управлінні самою фірмою (підприємством);

перспективність отримання прибутку не тільки в даний момент часу, але і
в майбутніх періодах господарської діяльності.

Виходячи з вищесказаного і спираючись на теоретичний аналіз можна
істотно розширити склад активів, які включаються в баланс як
нематеріальні, згідно з вимогами міжнародних стандартів. Крім того,
нематеріальні активи як об’єкт обліку можна згрупувати, виходячи з таких
ознак: за термінами корисного використання, за ступенем ідентифікації,
за ступенем правової захищеності тощо.

Розходження в оцінці нематеріальних активів між П(С)БО і міжнародною
практикою полягає щодо включення витрат на сплату процентів в первинну
вартість нематеріальних активів. Зокрема, за міжнародною практикою
бухгалтерського обліку в собівартість нематеріальних активів повинні
включатися будь-які виграти на підготовку активу до використання за
призначенням, які безпосередньо відносяться до нього. Серед вітчизняних
науковців досі ведуться дискусії з приводу доцільності такого включення.

Порівняння методики відображення операцій з нематеріальними активами в
Україні за новим Планом рахунків і країнах з розвиненою ринковою
економікою засвідчує істотні відмінності національного рахівництва на
рахунку 12 „Нематеріальні активи” і Міжнародних стандартів, які
передбачають ведення обліку на рахунках нематеріальних активів за їх
видами: „Промислова власність”, „Інтелектуальна власність”, „Права
користування природними ресурсами” тощо.

Невизначеність отримання економічної вигоди за рахунок використання
нематеріальних активів і особливість їх моральної амортизації диктує
необхідність перегляду вітчизняної методології нарахування амортизації
для забезпечення об’єктивності інформації бухгалтерського обліку та
фінансової звітності і правильності прийняття рішень щодо використання
нематеріальних активів. Напрямками такого перегляду можуть бути:

розширення переліку методів амортизації, які можуть використовуватись
підприємствами, зокрема шляхом включення у П(С)БО загальновживаних у
світовій обліковій практиці методів;

надання свободи підприємствам у визначенні термінів корисного
використання нематеріальних активів.

та інші.

Список використаних джерел

Закон України „Про авторське право і суміжні права” від 23.12.93 №
3792-XII.

Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні” від 16.07.99 № 996-XIV.

Закон України „Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної
конкуренції у підприємницькій діяльності” від 18.02.99 № 2132-II.

Закон України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від
15.12.93 № 3687-XII.

Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від
15.12.93 № 3689-XII.

Закон України „Про податок на додану вартість” від 03.04.97 № 168/97-ВР.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і
організацій від 30.11.99 № 291.

Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / Під ред. проф. Ф.Ф.
Бутинця. — 3-тє видання, перероблене і доповнене. — Житомир: ЖІТІ, 2001.
— 627 с.

Голов С. Учет нематериальных активов согласно МСБУ // Бухгалтерский учет
и аудит. — 1999. — № 7–8. — С. 42–49.

Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій у
бухгалтерських проводках: Навчальний посібник. — 3-тє видання, доповнене

Грачева Р. Прочие необоротные активы: бухгалтерский учет // Специальное
приложение к еженедельнику «Д-т К-т». — К.: Пресса Украины, 2001. — 114
с.

Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине (с использованием
национальных стандартов): учебное пособие для студентов вузов. — 5-е
издание, дополненное и переработанное. — К.: А.С.К., 2001. — 848 с.

Коломиец А. Что необходимо знать об интеллектуальной собственности //
Все о бухгалтерском учете. — 2001. — № 64 (610). — С. 30–31.

Курсом реформ — учет 2000: учебно-практическое пособие. В 2 частях.
Часть 1 // Баланс. Библиотека бухгалтера. — Днепропетровск:
«Баланс-Клуб», 2000. — 336 с.

Національні стандарти бухгалтерського обліку: нормативна база. — 5-те
видання, доповнене. — Х.: Фактор, 1999. — 180 с.

Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник для студентів
вузів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит” / Ф.Ф. Бутинець. О.В.
Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова; 2-ге видання, доповнене і
перероблене — Житомир: ЖІТІ, 2001. — 576 с.

Пантелійчук Л. Декілька слів про НМА та права інтелектуальної власності
// Облік, податки, аудит в Україні. — 2002. — № 5 (29). — С. 25–27.

Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі. ч.
5. — Луганськ: „Промдрук” ДСД „Лугань”, 2000. — 336 с.

Петрова С. Бухгалтерський облік гудволу // Вісник НБУ. — 2001. — № 7
(65). — С. 52–53.

Посібник з переходу на нову систему бухгалтерського обліку: нове видання
/ USAID, IBTCI, ФПБАУ. — К.: „Преса України”, 2000 — 304 с.

Учет НМА в соответствии с П(С)БУ // Налоги и бухгалтерский учет:
блиц-библиотека. — Х.: Фактор, 2000. — 64 с.

Фатеева Я. Анохина И. Товарные знаки и товарные марки: учет, передача
прав на их использование // Все о бухгалтерском учете. — 2001. — № 116
(662). — С. 36–40.

Чалый И. А Палата лордов — против // Бухгалтер. — 2001. — № 21 (129). —
С. 39–41.

Облік вибуття нематеріальних активів.

PAGE

PAGE \* MERGEFORMAT 33

Можуть приносити реальну економічну вигоду

Ідентифіковані і готові до використання

Використовуються більше одного року

Не мають матеріального змісту

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Відносяться до нематеріальних активів

Відносяться до інших активів і витрат

Нематеріальні активи

Придбані у інших осіб

Розроблені своїми працівниками або сторонніми спеціалістами, які
залучалися по договору підряду

Факт передачі підприємству прав на них повинен підтверджуватися
договором передачі прав, до якого додаються акти приймання-передачі
матеріальних носіїв, які містять об’єкти інформації

Право власності повинно підтверджуватись документами, які свідчать про
проведення і завершення робіт по створенню даного об’єкту нематеріальних
активів (акти приймання-здачі результатів робіт або акти передачі
виконуваних замовлень)

Наступні переоцінки

нематеріального активу

Дооцінка

Уцінка

якщо сума попередніх уцінок більше суми попередніх дооцінок

якщо сума попередніх дооцінок більше суми попередніх уцінок

1. На суму перевищення попередніх уцінок над попередніми дооцінками

1. На суму перевищення попередніх

дооцінок над попередніми уцінками

Дт 12 „Нематеріальні активи”

Дт 423 „Дооцінка активів”

Кт 746 „Інші доходи від звичайної

діяльності”

Кт 12 „Нематеріальні активи”

2. Дооцінка

2. Уцінка

Дт 12 „Нематеріальні активи”

Дт 975 „Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій”

133 „Знос нематеріальних активів”

Кт 423 „Дооцінка активів”

133 „Знос нематеріальних активів”

Кт 12 „Нематеріальні активи”

Дооцінка

Уцінка

Дт 12 „Нематеріальні активи”

Дт 975 „Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій”

133 „Знос нематеріальних активів”

Кт 423 „Дооцінка активів”

133 „Знос нематеріальних активів”

Кт 12 „Нематеріальні активи”

Перша переоцінка

нематеріального активу

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020