.

Облік касових операцій в журналі№1 (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
456 3252
Скачать документ

Облік касових операцій в журналі№1

1.1. Касові операції оформляються прибутковими та видатковими касовими
ордерами, типові І форми і порядок заповнення яких затверджені
наказом Міністерства статистики України від 15.02.96 № 51 “Про
затвердження типових форм первинного обліку касових операцій” (далі –
наказ Мінстату), і мають застосовуватися усіма підприємствами.

Приймання готівки касами підприємств, у тому числі й одержаної з банку,
проводиться за прибутковими касовими ордерами, підписаними головним
бухгалтером або особою, уповноваженою керівником підприємства.

Про приймання готівки видається квитанція за підписами головного
бухгалтера або особи, уповноваженої керівником підприємства, і касира,
засвідчена печаткою (штампом) підприємства.

При прийманні готівки до каси касири підприємств керуються Правилами
визначення платіжності банкнот і монет, затвердженими постановою
Правління Національного банку України від 31.03.99 № 152 і
зареєстрованими Міністерством юстиції України від 16.04.99 за № 242/3535
(із змінами). Обігові пам’ятні та ювілейні монети, які є дійсними
платіжними засобами, мають прийматися до кас підприємств за їх номіналом
без обмежень для всіх видів платежів.

Видача готівки з кас підприємств проводиться за видатковими касовими
ордерами або належно оформленими платіжними (розрахунково-платіжними)
відомостями (далі – видаткові документи). Документи на видачу готівки
мають підписувати керівник і головний бухгалтер або особи, які на це
уповноважені. До видаткових ордерів можуть додаватися заява на видачу
готівки, розрахунки тощо.

Якщо на доданих до видаткових касових ордерів документах, заявах,
рахунках тощо є дозвільний напис керівника, то підпис керівника на
видаткових касових ордерах не обов’язковий.

Підприємства, які займаються закупівлею сільгосппродукції та заготівлею
вторсировини, можуть, проводити видачу готівки здавальникам
сільгосппродукції та вторсировини за відомостями, у яких зазначаються їх
прізвища, адреси, обсяги зданої продукції і сума виплаченої готівки, що
засвідчуються підписом здавальника.

Якщо закупівля сільгосппродукції та заготівля вторсировини здійснюються
під час відрядження, то відомості про це подаються одночасно з авансовим
звітом про відрядження.

У разі видачі окремій фізичній особі готівки за видатковим документом
касир вимагає пред’явити паспорт чи документ, що його замінює, записує
його найменування і номер, ким і коли він виданий. Фізична особа
розписується у видатковому документі про одержання готівки із
зазначенням одержаної суми (гривень – словами, копійок – цифрами),
використовуючи чорнило або кулькову ручку з темним чорнилом.

Якщо видатковий документ складений на видачу готівки кільком особам, то
одержувачі також пред’являють паспорти чи документи, що їх замінюють, і
розписуються у відповідній графі документа.

Видача готівки з каси, що не підтверджена розписом одержувача у
видатковому документі, для виведення залишку готівки в касі не
приймається.

Видача готівки особам, яких немає в штатному розписі підприємства,
проводиться за видатковими касовими ордерами, що виписуються окремо на
кожну особу, або за окремою відомістю.

Видачу готівки касир проводить тільки особі, зазначеній у видатковому
документі. Якщо видача готівки проводиться за дорученням, оформленим у
встановленому порядку згідно з чинним законодавством, у тому числі й
особи, що не має змоги в зв’язку з хворобою або з інших поважних причин
поставити розпис власноручно, то в тексті ордера після прізвища, імені
та по батькові одержувача готівки бухгалтерія зазначає прізвище, ім’я та
по батькові особи, якій доручено одержати готівку. Якщо видача готівки
проводиться за відомістю, то перед розписом про одержання грошей касир
робить у ній напис: “За довіреністю”. Видача готівки за дорученням
проводиться відповідно до вимог, передбачених у пункті 3.4 цього
Положення. Довіреність залишається у касира і додається до видаткового
касового ордера або відомості.

Видача готівки з каси підприємства для здавання її до установи банку
оформляється видатковим касовим ордером з відображенням цієї операції в
касовій книзі. Документом, що свідчить про здавання виручки до установи
банку, є квитанція до об’яви на внесення готівки за підписами бухгалтера
і касира установи банку, засвідчена печаткою (штампом) установи банку.
Документом, що свідчить про здавання виручки інкасаторам банку, є копія
супровідної відомості за підписом інкасатора, засвідчена печаткою
(штампом) установи банку.

Виплати, що пов’язані з оплатою праці, стипендій, проводяться касиром
підприємства за платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями або за
видатковими касовими ордерами на кожного одержувача.

На титульній сторінці платіжної (розрахунково-платіжної) відомості
робиться дозвільний напис про видачу готівки за підписами керівника і
головного бухгалтера або осіб, уповноважених керівником, із зазначенням
строків видачі готівки і суми (гривень – словами, копійок – цифрами).

Аналогічно може оформлятися й одноразова видача готівки на оплату праці
(у разі відпустки, хвороби тощо), а також видача депонованих сум і
готівки під звіт на витрати, пов’язані із службовими відрядженнями,
кільком особам.

У централізованих бухгалтеріях, що обслуговують бюджетні установи, на
загальну суму виданої заробітної плати складається один видатковий
касовий ордер, дата і номер якого проставляються на кожній платіжній
(розрахунково-платіжній) відомості.

Одноразові видачі готівки на оплату праці окремим особам проводяться, як
правило, за видатковим касовим ордером.

Після закінчення встановлених строків виплат, пов’язаних з оплатою
праці, стипендій за платіжними відомостями, касир повинен: у платіжній
відомості проти прізвища осіб, яким не здійснено виплату, поставити
штамп або зробити напис: “Депоновано”; скласти реєстр депонованих сум; у
кінці відомості зазначити фактично виплачену суму та недоодержану суму
виплат, яка підлягає депонуванню, звірити ці суми із загальним підсумком
за платіжною відомістю і засвідчити напис своїм підписом. Якщо готівкові
кошти видавалися не касиром, а іншою особою, то на відомості додатково
робиться напис: “Готівку за відомістю видав (підпис)”; здійснити
відповідний запис у касовій книзі згідно з виписаним бухгалтерією
видатковим касовим ордером на фактично видану суму за відомістю.

Бухгалтерія робить перевірку відміток, зроблених касирами в платіжних
відомостях, та здійснює підрахунок виданих і депонованих за ними сум.
Депоновані суми, що підлягають здаванню в банк, оформляються шляхом
складання одного загального видаткового касового ордера.

Прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також видаткові документи
мають заповнюватися бухгалтером лише чорнильною або кульковою ручкою, за
допомогою друкарських машинок, комп’ютерних засобів чи іншими способами,
які забезпечили б належне збереження цих записів протягом установленого
для зберігання документів терміну.

У прибуткових і видаткових касових ордерах зазначається підстава для їх
складання і перелічуються додані до них документи. Видача прибуткових
касових ордерів і видаткових документів на руки особам, що вносять або
одержують готівку, забороняється.

Приймання і видача готівки за касовими ордерами може проводитися тільки
в день їх складання.

Виправлення в прибуткових та видаткових касових документах
забороняються.

Під час одержання прибуткових касових ордерів або видаткових документів
касир зобов’язаний перевірити:

– наявність і справжність на документах підпису головного бухгалтера,
а на видатковому документі – дозвільного напису керівника підприємства
або осіб, які ним уповноважені;

– правильність оформлення документів, наявність усіх реквізитів;

– наявність перелічених у документах додатків.

У разі недотримання хоча б однієї з перелічених вимог касир повертає
документи до бухгалтерії для відповідного оформлення.

Прибуткові касові ордери або видаткові документи одразу ж після
одержання або видачі за ними готівки підписуються касиром, а на доданих
до них документах ставиться штамп або напис “Оплачено” із зазначенням
дати (число, місяць, рік).

Прибуткові та видаткові касові ордери до передавання в касу реєструються
бухгалтерією в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових
документів. Видаткові касові ордери, що оформлені на підставі платіжних
(розрахунково-платіжних) відомостей на виплати, пов’язані з оплатою
праці, реєструються після здійснення цих виплат.

Реєстрація прибуткових і видаткових касових документів може
здійснюватися за допомогою комп’ютерних засобів, які забезпечують
формування і роздрукування потрібних касових документів. При цьому в
документі “Вкладний аркуш журналу реєстрації прибуткових і видаткових
касових ордерів”, який формується і роздруковується за відповідний день,
забезпечується також формування даних для обліку руху коштів за цільовим
призначенням. ;

Касові документи після складання касиром звіту та його оброблення в
бухгалтерії комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються,
переплітаються в окремі папки та зберігаються протягом 36 місяців після
закінчення календарного року матеріально відповідальною особою, на яку
покладено обов’язок зберігання документів, в окремому сейфі або
спеціальному приміщенні, що передається під охорону.

Винесення з приміщення, що охороняється, касових документів дозволяється
лише в окремих випадках і тільки за письмовим дозволом керівника або
головного бухгалтера. До кінця робочого дня документи обов’язково
повертають.

Довідки за касовими документами (підписані керівником і головним
бухгалтером) видаються відповідним органам на їхню вимогу у випадках,
передбачених чинним законодавством України.

Касові документи можуть вилучатися у випадках, передбачених чинним
законодавством України.

1.2. З метою забезпечення здійснення розрахунків готівкою підприємство
повинно мати касу, а його керівники мають обладнати касу та забезпечити
надійне зберігання готівкових коштів у ній. Якщо з вини керівників не
були створені належні умови для забезпечення схоронності коштів під час
їх зберігання і транспортування, то вони несуть за це відповідальність у
встановленому чинним законодавством України порядку.

Зберігання в касі готівки та інших цінностей, що не належать цьому
підприємству, забороняється.

Усі надходження і видача готівки в національній валюті підприємства
враховують у касовій книзі (типова форма КО-4, затверджена наказом
Мінстату.)

Кожне підприємство, що є юридичною особою і має касу, веде одну касову
книгу для обліку операцій з готівкою в національній валюті (без
урахування кас відокремлених підрозділів).

Відокремлені підрозділи, що мають каси і здійснюють розрахунки готівкою,
проводять при цьому касові операції з видачі (приймання) готівки на
будь-які потреби з оформленням видаткових (прибуткових) касових ордерів
або застосовують РРО (РК) при розрахунках із споживачами у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг, самостійно здають готівкову
виручку до каси установи банку (інкасаторам банку), повинні також вести
касові книги, які видаються і оформляються підприємством – юридичною
особою, до складу якої вони входять.

Відокремлені підрозділи, що мають каси та здійснюють розрахунки готівкою
із споживачами в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг із
застосуванням РРО (РК) і не проводять при цьому касових операцій з
видачі (приймання) готівки з каси на будь-які потреби з оформленням
видаткових (прибуткових) касових ордерів, а здають отриману готівкову
виручку до підприємства – юридичної особи, до складу якої вони входять у
встановлені ним строки, можуть не вести касову книгу. Операція здавання
відокремленим підрозділом готівки до каси підприємства здійснюється із
застосуванням прибуткового касового ордера з видачею відповідної
квитанції.

Аркуші касової книги мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені
печаткою підприємства -юридичної особи. Кількість аркушів у касовій
книзі засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера
підприємства – юридичної особи.

Записи в касовій книзі здійснюються у двох примірниках (через
копіювальний папір) чорнилом темного кольору кульковою або чорнильною
ручкою. Перші примірники залишаються в касовій книзі. Другі примірники
мають бути відривними, що і є звітом касира. Перші і другі примірники
мають однакові номери.

Виправлення в касовій книзі не допускаються. Якщо виправлення зроблені,
то вони засвідчуються підписами касира, а також головного бухгалтера або
особи, що його заміщує.

Записи в касовій книзі робляться касиром за операціями одержання або
видачі готівки за кожним прибутковим касовим ордером і видатковим
документом у день їх надходження або видачі.

Щоденно в кінці робочого дня касир підсумовує операції за день, виводить
залишок готівки в касі на початок наступного дня і передає до
бухгалтерії як звіт касира другий відривний аркуш (копію записів у
касовій книзі за день) з прибутковими і видатковими касовими ордерами
під розпис у касовій книзі. Готівка, яка видана за платіжними
(розрахунково-платіжними) відомостями на виплати, пов’язані з оплатою
праці, пенсій, стипендій, дивідендів (доходу), відображається в касовій
книзі після закінчення строків цих виплат, а закриття вищезазначених
відомостей та виписка відповідних видаткових касових ордерів
здійснюються у порядку, визначеному вище.

Якщо бухгалтерія та касир підприємства -юридичної особи не працюють у
вихідні та святкові дні, а його відокремлений підрозділ, який
використовує при розрахунках РРО (РК) у ці дні працює, але не веде
касової книги, то записи в касовій книзі підприємства – юридичної особи
здійснюються наступного робочого дня підприємства – юридичної особи.

На підприємствах за умови забезпечення належного зберігання касових
документів касову книгу можна вести також в електронній формі за
допомогою комп’ютерних засобів. Програмне забезпечення, за допомогою
якого ведеться касова книга, має забезпечувати візуальне відображення і
роздрукування документів “Вкладний аркуш касової книги” та “Звіт
касира”, які за формою і змістом мають відтворювати форму та зміст
касової книги в паперовій формі, затвердженої наказом Мінстату.

Записи в касовій книзі здійснюються шляхом уведення потрібної інформації
з первинних касових документів. Записи в касовій книзі мають робитися до
початку наступного робочого дня (тобто із залишками на кінець
попереднього дня), а також містити всі реквізити, що передбачені формою
касової книги. Сторінки касової книги мають нумеруватися автоматично в
порядку зростання з початку року.

У разі роздрукування “Вкладного аркуша касової книги” в кінці місяця має
автоматично роздруковуватися загальна кількість аркушів касової книги за
цей місяць, а в разі роздрукування в кінці року – їх загальна кількість
за рік.

Після роздрукування “Вкладного аркуша касової книги” і “Звіту касира”
касир зобов’язаний перевірити правильність складання цих документів,
підписати їх і передати “Звіт касира” разом з прибутковими та
видатковими касовими документами до бухгалтерії під розпис у “Вкладному
аркуші касової книги”.

З метою забезпечення схоронності та зручності використання “Вкладний
аркуш касової книги” протягом року зберігається касиром окремо за кожний
місяць. Після закінчення календарного року (або залежно від потреби)
“Вкладний аркуш касової книги” формується у підшивки в хронологічному
порядку. Загальна кількість аркушів за рік засвідчується підписами
керівника і головного бухгалтера підприємства – юридичної особи, а
підшивки формуються в книгу, яка скріплюється печаткою підприємства –
юридичної особи.

Після закінчення календарного року касова книга на електронних носіях
має передаватися для зберігання протягом 36 місяців в архів підприємства
– юридичної особи.

Контроль за правильним веденням касової книги покладається на головного
бухгалтера або уповноважену керівником особу.

За наявності на підприємстві кількох касирів старший касир перед
початком робочого дня видає іншим касирам авансом потрібну для
видаткових операцій суму готівки під розпис у книзі обліку прийнятих та
виданих касиром грошей.

Касири в кінці робочого дня зобов’язані скласти звіт в одержанні авансу
і готівки, прийнятих (виданих) за прибутковими (видатковими)
документами, і здати залишок готівки та касові документи за проведеними
операціями старшому касиру під розпис у книзі обліку прийнятих та
виданих касиром грошей.

Про аванси, одержані для оплати праці та виплати стипендій, касир
зобов’язаний скласти звіт у встановлений строк з урахуванням дня їх
одержання. До закінчення цього строку касири зобов’язані щоденно здавати
в касу залишки готівки, яка не видана за платіжними
(розрахунково-платіжними) відомостями. Готівка здається в опечатаних
касирами сумках, пакетах тощо старшому касиру під розпис у книзі обліку
прийнятих та виданих касиром грошей із зазначенням сум.

За наявності на підприємстві тільки одного касира облік прийнятої та
виданої готівки веде цей касир.

Керівник підприємства одночасно із зарахуванням на роботу касира укладає
з ним договір про повну матеріальну відповідальність та ознайомлює його
під розпис з цим Положенням.

Касир відповідно до чинного законодавства України несе повну матеріальну
відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей. Касиру
забороняється передовіряти виконання дорученої йому роботи іншим особам.

На підприємствах, які мають одного касира, у разі потреби тимчасової
його заміни, виконання обов’язків касира покладається на іншого
працівника за письмовим наказом керівника. З цим працівником укладається
договір про повну матеріальну відповідальність на час виконання ним
обов’язків касира.

У разі відсутності касира (у зв’язку з хворобою тощо) цінності, що
перебувають у нього під звітом, перераховуються іншим касиром, якому
вони передаються, у присутності керівника та головного бухгалтера або в
присутності комісії, призначеної керівником підприємства. Про результати
перерахування і передавання цінностей складається акт за підписами
зазначених осіб.

На підприємствах, де штатним розписом не передбачена посада касира,
виконання його обов’язків може покладатися відповідно до письмового
розпорядження керівника підприємства на бухгалтера чи іншого працівника,
з яким укладається договір про повну матеріальну відповідальність.

На підприємствах, які мають відокремлені підрозділи або обслуговуються
централізованими бухгалтеріями, оплату праці, виплати допомоги у зв’язку
з тимчасовою непрацездатністю, стипендій та премій можуть проводити за
письмовим наказом керівника інші, крім касирів, особи, з якими
укладається договір, передбачений пунктом 4.7 цього Положення, і на яких
покладаються обов’язки, установлені для касирів цим Положенням.

З метою контролю за схоронністю готівкових коштів на підприємствах
проводяться інвентаризації кас. Для проведення інвентаризації каси, що
має здійснюватися згідно з наказом керівника підприємства, призначається
комісія, яка після закінчення інвентаризації каси складає акт (додаток
1).

У строки, що встановлені керівником, на кожному підприємстві проводиться
інвентаризація каси з покупюрним перерахуванням усіх готівкових коштів і
перевіркою інших цінностей, що зберігаються в касі. Залишок готівки в
касі звіряється з даними обліку за касовою книгою. Готівка, що
зберігається в касі, але не підтверджена прибутковими касовими ордерами,
вважається надлишком готівки в касі. При застосуванні підприємством у
розрахунках РРО звіряється наявна готівка на місці проведення розрахунку
каси-ром-оператором РРО із сумою, зазначеною в денному звіті РРО. У разі
виявлення під час інвентаризації нестачі або надлишку цінностей у касі в
акті зазначається сума нестачі або надлишку і з’ясовуються обставини їх
виникнення. При цьому сума нестачі стягується з винної особи, а надлишок
оприбутковується в касі та зараховується в дохід підприємства.

В умовах автоматизованого ведення касової книги слід проводити перевірку
правильності роботи програмних засобів оброблення касових документів.

Вищі організації (за їх наявності) на всіх підвідомчих підприємствах, а
також аудитори (аудиторські фірми) відповідно до укладених угод під час
проведення документальних ревізій обов’язково проводять інвентаризацію
каси і перевіряють дотримання порядку ведення касових операцій. У
господарських товариствах, якщо це передбачено їх статутом, такі ревізії
проводять ревізійні комісії.

Перевірки дотримання порядку ведення операцій з готівкою здійснюють
органи державної податкової служби України, державної
контрольно-ревізійної служби України, Міністерства внутрішніх справ
України, фінансові органи (далі – контролюючі органи).

Документальне оформлення видачі готівки з каси

Організація проведення перевірок:

Вимоги цієї глави застосовуються при перевірках підприємств
(підприємців) контролюючими органами, які діють згідно з чинним
законодавством України. Періодичність проведення цих перевірок та строк,
протягом якого вони здійснюються, визначають безпосередньо контролюючі
органи. Також ураховується те, що перевірки в установах і організаціях,
які утримуються з державного і місцевого бюджетів, проводяться, як
правило, фінансовими органами. “”ЗТіТІГ Перелік підприємств
(підприємців), що

підлягають зазначеним перевіркам за конкретні періоди, визначається з
урахуванням обсягів здійснюваних ними операцій з готівкою.

Під час перевірок з’ясовується структура підприємства, кількість
відкритих поточних рахунків у підприємства (підприємця) в установах
банків, наявність податкового боргу у підприємства (підприємця),
результати раніше здійснених перевірок, дотримання ними порядку ведення
операцій з готівкою.

Контролюючі органи беруть участь у проведенні спільних перевірок.

Перевірка безпосередньо за місцезнаходженням підприємства (підприємця)
здійснюється на підставі документів, визначених чинним законодавством за
певний період – квартал, півріччя, рік тощо (але не менше ніж за три
місяці).

Відповідальність за дотримання порядку ведення операцій з готівкою
покладається на підприємців та керівників підприємств. Особи, винні в
порушенні порядку ведення операцій з готівкою, притягуються до
відповідальності в установленому чинним законодавством порядку.

У разі виявлення порушень установленого порядку ведення операцій з
готівкою органи державної податкової служби України застосовують до
порушників штрафні санкції на підставі подання контролюючих органів
згідно з Указом Президента України від 12.06.95 № 436 “Про застосування
штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки” (із
змінами і доповненнями).

?i

>@A@ocoooooooooooooooooooooooo

p?rhvny4{oooooooooooooooooooooooooooo

§u?ue?©^©`©¤©x|®ooooooooooooooooooooocoooo

R

oooooooooooooooooooooooooooo

и особами, які проводили перевірку, а також керівником та головним
бухгалтером підприємства (підприємцем). Перший примірник надсилається
органам державної податкової служби за місцем державної реєстрації
підприємства (підприємця) для вжиття заходів, передбачених чинним
законодавством, другий – передається безпосередньо відповідному
підприємству (підприємцю), третій примірник залишається в документах
контролюючого органу. Якщо порушень не виявлено, то службовими особами,
які проводили перевірку, складається довідка довільної форми, у якій
зазначаються назва підприємства, яке перевірялося, термін перевірки,
посилання на чинне законодавство, згідно з яким проводилася перевірка,
питання, які були перевірені, яка підписується службовими особами, які
проводили перевірку, а також керівником та головним бухгалтером
підприємства (підприємцем).

Керівник підприємства або особа, що його заміщує, підприємець, має право
під час складання акта перевірки не погодитися з результатами перевірки
і надати щодо цього відповідні обгрунтовані зауваження (пояснення) у
письмовій формі, які додаються до акта. Результати перевірки дотримання
порядку ведення касових операцій розглядаються керівництвом підприємства
(підприємцем), як правило, у триденний строк після її закінчення.

Залежно від специфіки функціонування підприємства (підприємця), що
перевіряються, та завдань контролюючих органів під час перевірки можуть
розглядатися й інші питання, які не включені до цієї глави та
використовуватися інші форми актів перевірок.

Ведення касової книги і касових документів, їх оформлення:

Під час перевірок здійснюється контроль за виконанням підприємством
вимог цього Положення, що пов’язані з веденням касової книги та
оформленням операцій з приймання та видачі готівки з каси, веденням форм
первинної облікової документації.

Під час перевірок з’ясовується наявність у підприємства касової книги, а
також відповідність її оформлення вимогам наказу Мінстату. Крім того,
перевіряється правильність ведення касової книги, оформлення в ній
касових операцій із приймання і видачі готівкових коштів (у тому числі
за строками), відповідність зазначених у ній сум про прийняту до каси
або видану з каси готівку даним прибуткових і видаткових касових ордерів
(типові форми відповідно КО-1 і КО-2, якість і своєчасність записів
касира згідно із зазначеними в касовій книзі касовими документами,
наявність підпису бухгалтера, який перевірив записи в касовій книзі за
кількістю отриманих ним касових ордерів, правильність підрахунку в
касовій книзі фактичних залишків готівки в касі на кінець дня тощо.

Перевіряється також правильність заповнення всіх реквізитів прибуткових
і видаткових касових ордерів та платіжних (розрахунково-платіжних)
відомостей (проставлення потрібних дат, номерів, сум, підстав для їх
виписки, наявність підписів службових осіб і одержувачів коштів,
печаток, штампів, розписів про отримання готівки, правильність
оформлення депонованих сум тощо). За окремими платіжними
(розрахунково-платіжними) відомостями можуть вибірково перераховуватися
суми виплаченої готівки.

Установлюється наявність у підприємства журналу реєстрації прибуткових і
видаткових касових документів та книги обліку прийнятих та виданих
касиром грошей (типові форми відповідно КО-3 і КО-5 і правильність їх
ведення, а також правильність відображення в касових документах номерів
кореспондуючих рахунків, відповідність між кореспонденцією рахунків,
унесених до касової книги та проставлених у касових ордерах, наявність
потрібних виправдувальних документів, що додаються до касових ордерів
(заяви, накладні, рахунки, довідки тощо), і відміток про їх погашення. У
касових документах, які викликають сумніви щодо їх справжності,
перевіряється достовірність підписів одержувачів коштів і службових
осіб, які дають пояснення щодо цього.

Виявлені в результаті перевірки порушення і висновки про ведення касової
книги та касових документів зазначаються в розділі і акта перевірки.

Оприбуткування надходжень готівки:

Особлива увага під час перевірки має приділятися встановленню повноти та
своєчасності оприбуткування касами підприємств готівкових надходжень,
одержаних у результаті здійснення підприємством господарської діяльності
(за реалізовану продукцію, продані товари, виконані роботи, надані
послуги і за позареалізаційні операції).

Під час перевірки аналізується загальний стан касових оборотів
надходжень готівки з кас банку до кас підприємства на підставі
банківських виписок за поточними рахунками підприємства.

Звіряються банківські виписки (за сумами коштів, що одержані з банку, і
датами) та відповідні записи в касовій книзі з даними прибуткових
касових ордерів. У разі потреби можуть також порівнюватися дані корінців
грошових чеків з виписками банку.

Уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно та в повній сумі
оприбутковуватися. Порядок оприбуткування готівки касами підприємств, у
тому числі і при розрахунках із застосуванням РРО (РК) визначені в
пункті 2.10 цього Положення.

Під час перевірки контролюючими органами повного і своєчасного
оприбуткування коштів, що надійшли до каси підприємства від здійснення
господарської діяльності, записи в касовій книзі звіряються за сумами та
строками з даними відповідних прибуткових касових ордерів (із залученням
у разі потреби таких виправдувальних документів: товарних і касових
чеків, розрахункових квитанцій, квитанцій до прибуткових касових
ордерів, рахунків-фактур, товарно-транспортних і податкових накладних
тощо). Перевіряється також проведення записів щодо реєстрації зазначених
ордерів (за сумами і датами) у журналі реєстрації прибуткових і
видаткових касових документів.

За потреби поглибленої перевірки повного оприбуткування в касі
готівкових коштів, одержаних з різних джерел, можуть аналізуватися також
обороти за відомістю журналу-ордеру 1 за дебетом субрахунку 301 “Каса в
національній валюті” порівняно з оборотами за кредитом кожного
кореспондуючого рахунку/субрахунку (311 “Поточні рахунки в національній
валюті”, 370 “Розрахунки з різними дебіторами”, 631 “Розрахунки з
постачальниками та підрядниками”, 661 “Розрахунки за заробітною платою”,
662 “Розрахунки з депонентами”, 681 “Розрахунки за авансами одержаними”
та іншими рахунками) з подальшим порівнянням їх із відповідними записами
в касовій книзі та даними документів, які підтверджують фактичне
одержання підприємством певних сум готівки у відповідні строки.

Крім того, для контролю за повним і своєчасним оприбуткуванням готівки
конкретним підприємством контролюючі органи можуть застосовувати
відповідні зустрічні документальні перевірки, що здійснюються
безпосередньо на підприємствах-покупцях (замовниках), які сплатили
готівкові копіти, шляхом залучення відповідних первинних документів та
взаємного звіряння касових документів отримувачів готівки з даними
покупців.

Під час перевірки контролюючі органи мають брати до уваги те, що за
наявності в касі підприємства готівки, яка не підтверджена прибутковими
касовими ордерами, вона вважається неоприбуткованою в касі та
зараховується в дохід підприємства.

Установлені під час перевірки порушення порядку оприбуткування
надходжень готівки відображаються в розділі II акта перевірки.

Дотримання встановлених лімітів каси:

Під час перевірки дотримання підприємством ліміту каси визначається
встановлений установою банку ліміт каси, уточнюються за наявними копіями
заявок-розрахунків та наказами (розпорядженнями) суми самостійно
доведеного підприємством ліміту каси своїм відокремленим підрозділам.

Під час перевірок з’ясовують те, як підприємство дотримується
встановленого установою банку ліміту каси, строків і порядку здавання
готівкової виручки, а також своєчасність повернення в банк не витрачених
у визначений строк коштів, виданих на оплату праці та інші виплати. При
цьому має враховуватися те, що кошти, одержані з каси банку або
направлені з виручки на виплати, пов’язані з оплатою праці, пенсій,
стипендій, дивідендів (доходу), можуть протягом 3-5 днів зберігатися в
касі підприємства понад установлений ліміт каси.

Для визначення понадлімітних залишків готівки в касі порівнюються записи
про фактичні її залишки в касі за касовою книгою з установленим
підприємству лімітом каси за кожний день незалежно від того,
здійснювалися в цей день касові обороти (надходження і витрати готівки)
чи ні. Якщо в періоді, що перевіряється, виявлено перевищення ліміту
каси, то визначаються, протягом якого часу (у днях) і які понадлімітні
суми не здавалися в установлені строки до банку і з якої причини, а
також загальна сума понадлімітних залишків.

Під час перевірок мають також ураховуватися особливості визначення
понадлімітних залишків і порядку їх здавання до кас банків
підприємствами торгівлі, громадського харчування та послуг.

При здійсненні цих перевірок у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг також звертається увага на необхідність забезпечення постійної
наявності в касах підприємств, що перевіряються, розмінної монети для
видачі здачі.

Виявлені порушення встановленого ліміту каси відображаються у таблиці
розділу III акта перевірки (зазначаються дані про діючий ліміт каси,
фактичні залишки готівки каси в ті дні, коли було перевищено її ліміт, а
також роз- рахунок загальної суми перевищення встановлених лімітів за
кожний день).

Цільове використання готівки, одержаної в установі банку:

Особлива увага під час перевірок має приділятися цільовому використанню
готівки, яку підприємство (підприємець) одержує в установі банку.
Цільове призначення цих коштів зазначається конкретним підприємством
(підприємцем) при заповненні грошового чека встановленої форми і не
повинно суперечити чинному законодавству України.

Під час перевірок цільового використання готівки, одержаної
підприємством в установі банку, використовуються банківські виписки,
касові книги, звіти касира, видаткові касові ордери, журнали-ордери 1 за
кредитом субрахунку 301 “Каса в національній валюті”, книги обліку
придбання товарів (робіт, послуг), а також документи, що підтверджують
факт витрачання готівкових коштів за призначенням. Крім того, можуть
також використовуватися товарні та касові чеки, розрахункові квитанції,
квитанції до прибуткових касових ордерів, проїзні документи, інші
розрахункові документи, а також акти про закупівлю товарів (виконання
робіт, надання послуг), платіжні (розрахунково-платіжні) відомості,
рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори купівлі-продажу,
авансові звіти підзвітних осіб тощо.

Під час перевірки підприємства порівнюються відповідні записи в касовій
книзі та прибуткових касових ордерах з банківськими виписками щодо
цільового призначення одержаних у банку коштів, що визначається за
символами касових оборотів, які зазначаються в банківських виписках. У
разі виникнення розбіжностей з’ясовуються їх причини.

Суми і напрями використання готівки, одержаної в касі банку,
порівнюються з аналогічними показниками їх фактичного витрачання із
залученням відповідних виправдувальних документів. За результатами
перевірки встановлюються конкретні факти нецільового використання
готівки, з’ясовуються їх причини. Якщо лише частина одержаної в банку
готівки була використана за цільовим призначенням, а інша не здана до
каси підприємства, то сума витраченої на інші цілі готівки
кваліфікується як нецільове використання коштів. Уважаються порушенням
також випадки фактичного використання підприємством (підприємцем)
одержаної в банку готівки за цільовим призначенням, але без надання
підтверджувальних документів.

Результати перевірки цільового використання готівки, одержаної в банку,
зазначаються в розділі IV акта перевірки.

Контроль за видачею значних сум готівки:

При здійсненні контролю за дотриманням ведення операцій з готівкою
особлива увага має приділятися операціям з одержання підприємством
(підприємцем) значних сум (що перевищують еквівалент 10000 євро за
офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним
банком) зі своїх банківських рахунків та їх цільовому використанню.

Під час перевірки систематизуються згідно з банківськими документами всі
випадки одержання підприємством (підприємцем) значних сум готівкових
коштів, а за потреби використовуються також відповідні дані установ
банків, у яких відкрито його поточні рахунки.

Під час перевірки аналізуються обсяги готівки, періодичність та
структура її видачі, динаміка порівнянне з попередніми періодами.
Звертається також увага на строки відкриття підприємством (підприємцем)
рахунку; проведення ним операцій, що не є економічно виправданими або
суперечать чинному законодавству (які не відповідають характеру його
діяльності; перекази значних сум готівки на рахунки фізичних осіб;
надходження і вилучення з рахунків готівки в сумах, яка перевищує
звичайний грошовий обіг цього підприємства (підприємця); внесення на
рахунки готівки з подальшим переказуванням її в стислі строки іншому
підприємству; систематичне або повне зняття значних сум готівки в день
її надходження на рахунок тощо).

Аналізується також видача готівки в сумах, що становлять менше ніж 10000
євро, але які підприємство (підприємець), що перевіряється, одержувало
зі свого рахунку регулярно протягом короткого періоду (тижня, декади,
місяця).

За потреби для контролю за цільовим використанням значних сум готівки,
що одержані підприємством (підприємцем) в установі банку, можуть
здійснюватися зустрічні перевірки.

Виявлені в результаті перевірки порушення зазначаються в розділі V акта
перевірки.

Витрачання готівки з виручки на виплати, пов’язані з оплатою праці:

Під час перевірки встановлюється дотримання підприємством чинного
порядку витрачання готівкової виручки, зокрема здійснення ним виплат, що
пов’язані з оплатою праці, за наявності податкового боргу.

Крім того, береться до уваги, що згідно з пунктом 2.12 цього Положення
підприємству, яке має податковий борг, забороняється витрачати готівку з
виручки, одержану від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та
позареалізаційних надходжень на виплати, пов’язані з оплатою праці, за
винятком виплат через екстрені (невідкладні) обставини, що можуть
здійснюватися з виручки.

5.7.3. Під час перевірки контролюючі органи встановлюють, у які періоди
підприємство, що перевіряється, мало податковий борг, що обліковується в
органах державної податкової служби України.

Під час перевірки встановлюються факти проведення підприємством у ці
періоди зазначених вище виплат, пов’язаних з оплатою праці, за наявності
в нього податкового боргу. Для цього за записами в касовій книзі та за
платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями і видатковими касовими
ордерами встановлюються суми і дати здійснення цих виплат із каси
підприємства. На підставі касової книги та прибуткових касових ордерів
виявляються також джерела надходжень коштів (з установи банку або з
виручки) за сумами і датами, за рахунок яких здійснювалися вищезазначені
виплати.

Також слід звертати увагу на ті випадки, коли за однією платіжною
(розрахунково-платіжною) відомістю частина виплат здійснювалася за
рахунок коштів, одержаних в установі банку, а інша частина – за рахунок
готівкової виручки.

З метою перевірки зазначеного питання можуть також використовуватися:
місячний (квартальний) бухгалтерський баланс (Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 2 Головна книга, журнали-ордери, касові книги,
прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні (розрахунково-платіжні)
відомості, банківські виписки тощо.

Дані про виявлені порушення (конкретні дати та суми) зазначаються в
розділі VI акта перевірки.

Дотримання порядку видачі готівки під звіт та її використання:

Метою перевірки є здійснення контролю за дотриманням підприємствами
встановленого порядку видачі готівкових коштів під звіт (у тому числі на
відрядження) та їх використання відповідно до вимог цього Положення та
Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон (із
змінами), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від
10.06.99 № 146 і зареєстрованої Міністерством юстиції України 29.06.99
за № 418/3711.

Під час проведення перевірок аналізується порядок видачі підприємствами
сум під звіт, їх цільове використання, виявляються факти неправомірної
видачі готівки під звіт працівникам, які повністю не розрахувалися за
попередньо видані їм кошти, несвоєчасного звітування, а також випадки
передавання підзвітних коштів одним працівником іншому тощо.

Під час перевірки можуть аналізуватися дані бухгалтерських регістрів, а
саме: журналу-ордера 7, субрахунку 372 “Розрахунки з підзвітними
особами”, у яких за дебетом відображаються кошти, видані з каси під
звіт, і відшкодування перевитрат за авансовими звітами, а за кредитом –
суми витрат за авансовими звітами, підтверджені бухгалтерією, та
повернення невикористаних авансів. Дебетове сальдо зазначає суму
заборгованості підзвітних осіб підприємству, кредитове – суму перевитрат
підзвітних осіб за авансовими звітами. Такий аналіз дає змогу визначити
напрями використання підзвітних сум, виявити порушення під час їх
видачі.

При перевірці авансових звітів про використання одержаної під звіт
готівки для вирішення господарських питань особлива увага приділяється
дотриманню вимог підзвітними особами встановлених термінів складання та
подання до бухгалтерії відповідних звітів, своєчасність повернення до
каси підприємств залишку невикористаних коштів (одночасно з авансовим
звітом), наявність оригіналів підтверджувальних документів, їх
погашення, цільове витрачання підзвітних сум тощо. Крім того,
ураховується те, що представлення авансових звітів про використання
підзвітних сум із порушенням установлених термінів може дозволятися лише
в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю підзвітної особи або за інших
обставин, що мають документальне підтвердження.

До уваги береться також те, що згідно з пунктом 2.15, 2.16 Положення
підзвітні особи повинні звітувати про використання виданих їм коштів для
вирішення господарських питань не пізніше наступного робочого дня, на
закупівлю сільгосппродукції та заготівлю вторсировини – через 10 робочих
днів із дня видачі готівки під звіт на ці цілі, за відрядженнями – не
пізніше ніж три робочих дні після повернення з відрядження. Так само
звіти подають особи, які використали у відрядженні власні готівкові
кошти для потреб, що виникли в процесі функціонування підприємства.

Під час перевірки правильності оформлення видач готівки під звіт як на
відрядження, так і на інші потреби встановлюється достовірність
підтверджувальних документів, що додаються до авансових звітів.

Також слід звертати увагу на повне і своєчасне звітування підзвітних
осіб у разі використання ними під час відрядження значних сум підзвітних
коштів для вирішення господарських питань.

При проведенні перевірки правильності організації видачі готівки під
звіт на відрядження встановлюється наявність розпорядчого документа
(наказу, розпорядження) на службові відрядження, правильність ведення
записів у журналі реєстрації посвідчень на відрядження, дотримання
граничної тривалості службового відрядження, наявність відміток у
посвідченні про відрядження, своєчасність звітування за витрачені під
час відрядження кошти, правильність відшкодування витрат працівникам
тощо.

Також потрібно враховувати те, що в разі виявлення порушення видачі
конкретному працівнику під звіт готівкового авансу за наявності в нього
раніше одержаних підзвітних коштів, за якими в установленому порядку не
був складений авансовий звіт, то незалежно від того, закінчився чи ні
термін, на який ці кошти були видані, штраф за таке порушення (25% від
одержаної під звіт суми) має розраховуватися, виходячи із суми
попередньо одержаних і не повернених до каси підприємств підзвітних
коштів, щодо яких не був складений звіт. У разі своєчасного повернення
лише частини підзвітних коштів штраф розраховується щодо суми не
повернених до каси підзвітних коштів.

Факти подання авансового звіту до бухгалтерії в установлені строки без
одночасного повернення до каси підприємства невикористаних підзвітних
сум є порушенням порядку видачі готівки під звіт і її використання.

Дані про виявлені під час перевірки порушення зазначаються в розділі VII
акта перевірки.

Дотримання граничних обмежень на здійснення готівкових розрахунків:

Для контролю за дотриманням підприємствами (підприємцями) установлених
обмежень (З тис.грн.) при здійсненні між ними готівкових розрахунків
перевіряються розрахункові операції конкретного підприємства – платника
готівкових коштів.

Також має враховуватися те, що такі готівкові розрахунки можуть
здійснюватися підприємствами протягом дня з іншими підприємствами
(підприємцями) за одним чи кількома платіжними документами, а також те,
що зазначені обмеження не стосуються розрахунків підприємств із
фізичними особами та інших випадків, які визначені цим Положенням.

Якщо готівкові розрахунки підприємств перевищують установлену граничну
суму, то надлишкова їх сума додається розрахункове до фактичних залишків
готівки в касі платника готівки одноразово (того самого дня, у який було
здійснено цю операцію), а одержана сума порівнюється із затвердженим
лімітом каси. Зазначені обмеження стосуються всіх видів операцій з
готівкою, пов’язаних як з реалізацією продукції (виконанням робіт,
наданням послуг), так і з позареалізаційними операціями.

Для перевірки використовуються потрібні касові документи підприємств
(касова книга, касові ордери, журнал реєстрації прибуткових і видаткових
касових документів, авансові звіти працівників щодо витрачання
підзвітних сум), а також документи, що підтверджують здійснені покупцем
(замовником) витрати готівки при придбанні товарів, оплаті наданих
послуг та виконаних робіт (касові та товарні чеки, розрахункові
квитанції, квитанції до прибуткових касових ордерів, інші розрахункові
документи, а також рахунки-фактури, податкові накладні, договори на
поставку продукції, надання послуг, виконання робіт, товарно-транспортні
накладні тощо).

Під час перевірки підприємства аналізуються записи в касовій книзі,
книзі обліку придбаних товарів (виконаних робіт, наданих послуг), дані
прибуткових і видаткових касових ордерів, авансових звітів підзвітних
осіб та інших підтверджувальних документів. Можуть також перевірятися
обороти за субрахунком 372 “Розрахунки з підзвітними особами”. Порушення
встановлених обмежень на здійснення готівкових розрахунків виявляються
шляхом порівняння фактичних витрат готівки підприємств-платників за
придбані товари (виконані роботи, надані послуги) за конкретним
розрахунком, що підтверджені відповідними обгрунтувальними документами,
з діючими обмеженнями. У разі потреби можуть здійснюватися зустрічні
перевірки підприємств з порівнянням даних (за сумами і строками)
відповідних касових документів підприємств-платників і підприємств –
одержувачів готівкових коштів.

У разі виявлення фактів порушення встановлених обмежень при розрахунках
підприємств вони зазначаються з наведенням їх конкретних розмірів у
таблиці VIII розділу акта перевірки.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020