.

Облік і списання адміністративних витрат (курсова)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
10 18298
Скачать документ

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………….
…………….. 3

1. СУТЬ ТА ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ВИТРАТ
ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………
…….

4

2. МІСЦЕ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ У СКЛАДІ ТА ЗАГАЛЬНІЙ КЛАСИФІКАЦІЇ
ВИТРАТ……………………………..

6

3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ
ВИТРАТ……………………………………..

14

4. ВІДОБРАЖЕННЯ В ФІНАНСОВОМУ ОБЛІКУ ТИПОВИХ ОПЕРАЦІЙ ЗА РАХУНКОМ 92
“АДМІНІСТРАТИВНІ
ВИТРАТИ”……………………………………………………….
…………..

16

ВИСНОВОК……………………………………………………….
……………..

21

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………. 23

ВСТУП

Україна, нажаль, поки що належить до країн з слабо розвинутою ринковою
економікою. Саме це є однією з причин того, що власники і менеджери
вітчизняних підприємств постійно відшукують шляхи зниження ціни на свою
продукцію з метою збільшення попиту на неї серед населення з низькою
платоспроможністю. Логічним і дієвим заходом для виконання цього
завдання є пошук можливостей для зниження собівартості виготовлення
продукції чи надання послуг. Тобто – чіткий контроль та зниження рівня
виробничих та інших витрат на продукування майбутнього товару.

Особливого значення набувають у даному випадку непрямі витрати, вірний
облік та списання яких може оптимізувати грошові потоки, уникнути зайвих
витрат і врешті отримати певний, а іноді і значний економічний ефект.

Метою написання курсової роботи є вивчення сучасної та оптимальної
процедури обліку та списання адміністративних витрат на вітчизняних
підприємствах.

Об’єктом дослідження виступає господарська діяльність та фінансовий
облік підприємствах різних галузей.

Курсова робота складається з вступу, чотирьох основних частин, висновку
та списку використаної літератури.

1. СУТЬ ТА ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

Основні поняття, процедура обліку та списання витрат підприємства
регламентуються державою і на сьогодні викладені у “Положенні
(стандарті) бухгалтерського обліку №16 “ВИТРАТИ”.

Дане Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в
бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її
розкриття в фінансовій звітності.

Норми Положення застосовуються підприємствами, організаціями та іншими
юридичними особами незалежно від форм власності (крім банків і бюджетних
установ).

Стандарт не поширюється на витрати з виконання будівельних контрактів та
надання послуг для їх виконання. Положення дає визначення наступним
термінам:

Елемент витрат – сукупність економічно однорідних витрат.

Непрямі витрати – витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо до
конкретного об’єкта витрат економічно доцільним шляхом.

Нормальна потужність – очікуваний середній обсяг діяльності, що може
бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства протягом
кількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого
обслуговування виробництва.

Об’єкт обліку витрат – продукція, роботи, послуги або вид діяльності
підприємства, які потребують визначення пов’язаних з їх виробництвом
(виконанням) витрат.

Визнання витрат

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням
активів або збільшенням зобов’язань.

Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або
збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу
підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення
або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути
достовірно оцінені.

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням
доходу, для отримання якого вони здійснені.

Ті витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду,
відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були
здійснені.

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох
звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу
його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними
звітними періодами.

Не визнаються витратами й не включаються до звіту про фінансові
результати:

платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими
аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо;

попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг.

погашення одержаних позик;

інші зменшення активів або збільшення зобов’язань, що не відповідають
ознакам, наведеним у пункті 6 цього Положення (стандарту);

витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до
положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

2. МІСЦЕ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ У

СКЛАДІ ТА ЗАГАЛЬНІЙ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ

Собівартість реалізованих товарів визначається за Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”.

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з
виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована
протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих
витрат та наднормативних виробничих витрат.

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:

прямі матеріальні витрати;

прямі витрати на оплату праці;

інші прямі витрати;

загальновиробничі витрати.

Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції
(робіт, послуг) установлюються підприємством.

До складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини та
основних матеріалів, що утворюють основу вироблюваної продукції,
купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та
інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного
об’єкта витрат.

До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та
інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні
робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до
конкретного об’єкта витрат.

До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати,
які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат,
зокрема відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і
майнових паїв, амортизація тощо.

До складу загальновиробничих витрат включаються:

Витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління
цехами, дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи й медичне
страхування апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату
службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо).

Амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничого,
лінійного) призначення.

Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового,
дільничого, лінійного) призначення.

Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну
оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого
призначення.

Витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата
праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих
удосконаленням технології й організації виробництва, поліпшенням якості
продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших
експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів,
купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг
сторонніх організацій тощо).

Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше
утримання виробничих приміщень.

Витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці
загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне
страхування робітників та апарату управління виробництвом; витрати на
здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю
продукції, робіт, послуг).

Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього
природного середовища.

Інші витрати (втрати від браку, оплата простоїв тощо).

Загальновиробничі витрати поділяються на постійні і змінні. До змінних
загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування і
управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються прямо (або
майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності. Змінні
Загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об’єкт витрат з
використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу
діяльності, прямих витрат тощо ), виходячи з фактичної потужності
звітного періоду.

До постійних загальновиробничих витрат відносяться витрати на
обслуговування і управління виробництвом, що залишаються незмінними (або
майже незмінними) при зміні обсягу діяльності. Постійні виробничі
накладні витрати розподіляються на кожен об’єкт витрат з використанням
бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих
витрат тощо)»при нормальній потужності. Нерозподілені постійні
Загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості
реалізованої продукції (робіт, послуг) у, періоді їх виникнення.
Загальна сума розподілених та нерозподілених постійних
загальновиробничих витрат не може перевищувати їх фактичну величину.

Приклад розподілу загальновиробничих витрат наведено в додатку 1 до
цього Положення (стандарту).

Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат
встановлюються підприємством.

Витрати, пов’язані з операційною діяльністю, які не включаються до
собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),
поділяються на адміністративні витрати, витрати на збут та інші
операційні витрати.

До адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські втрати,
спрямовані на обслуговування та управління підприємством:

загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на
проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);

витрати на службові відрядження і утримання апарату управління
підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних
активів загальногосподарського використання (операційна оренда,
страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення,
водопостачання, водовідведення, охорона);

винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна
тощо);

витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);

амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

витрати на врегулювання спорів у судових органах;

податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі
(крім податків, зборів та обов’язкових платежів, що включаються до
виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);

плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

інші витрати загальногосподарського призначення.

Витрати на збут включають такі витрати, пов’язані з реалізацією (збутом)
продукції (товарів, робіт, послуг):

витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на
складах готової продукції;

витрати на ремонт тари;

оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та
працівникам підрозділів, що забезпечують збут; витрати на рекламу та
дослідження ринку (маркетинг);

витрати на передпродажну підготовку товарів;

витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;

витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних
активів, пов’язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг
(операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення,
освітлення, охорона);

витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції
(товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з
транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору
(базису) поставки;

витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

інші витрати, пов’язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.

До складу витрат на збут у торговельних організаціях включаються витрати
обігу, за винятком витрат, наведених у пунктах 18, 20 і 27 цього
Положення (стандарту).

До інших операційних витрат включаються:

витрати на дослідження та розробки

собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей
бухгалтерського обліку визначається шляхом перерахунку іноземної валюти
в грошову одиницю України за курсом Національного банку України на дату
продажу іноземної валюти, плюс витрати, пов’язані з продажем іноземної
валюти;

собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей
бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості та витрат,
пов’язаних з їх реалізацією;

сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву
сумнівних боргів;

втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за
операціями, активами і зобов’язаннями, що пов’язані з операційною
діяльністю підприємства);

втрати від знецінення запасів;

нестачі й втрати від псування цінностей;

визнані штрафи, пеня, неустойка;

витрати на виплату матеріальної допомоги, на утримання об’єктів
соціально-культурного призначення;

інші витрати операційної діяльності.

Витрати операційної діяльності групуються за такими економічними
лементами:

матеріальні затрати;

витрати на оплату праці;

відрахування на соціальні заходи;

амортизація;

інші операційні витрати.

До складу елемента “Матеріальні затрати” включається вартість витрачених
у виробництві (крім продукту власного виробництва):

сировини й основних матеріалів;

купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів;

палива й енергії;

будівельних матеріалів;

запасних частин;

тари й тарних матеріалів;

допоміжних та інших матеріалів.

До складу елемента “Витрати на оплату праці” включаються заробітна плата
за окладами й тарифами, премії та заохочення, компенсаційні виплати,
оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на
оплату праці.

До складу елемента “Відрахування на соціальні заходи” включаються:
відрахування на пенсійне забезпечення, відрахування на соціальне
страхування, страхові внески на випадок безробіття, відрахування на
індивідуальне страхування персоналу підприємства, відрахування на інші
соціальні заходи.

До складу елемента “Амортизація” включається сума нарахованої
амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших
необоротних матеріальних активів.

До складу елемента “Інші операційні витрати” включаються витрати
операційної діяльності, які не увійшли до складу елементів, наведених в
пп. 22-25 Положення (стандарту), зокрема витрати на відрядження, на
послуги зв’язку, на виплату матеріальної допомоги, плата за
розрахунково-касове обслуговування тощо.

До фінансових витрат відносяться витрати на проценти (за користування
кредитами отриманими, за облігаціями випущеними, за фінансовою орендою
тощо) та інші витрати підприємства, пов’язані із залученням позикового
капіталу.

Втрати від участі в капіталі є збитками від інвестицій в асоційовані,
дочірні або спільні підприємства, які обліковуються методом участі в
капіталі. Приклад розрахунку втрат від участі в капіталі наведено в
додатку 2 до цього Положення (стандарту).

До складу інших витрат включаються витрати, які виникають під час
звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані
безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією продукції (товарів,
робіт, послуг). До таких витрат належать:

собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість та
витрати, пов’язані з реалізацією фінансових інвестицій);

собівартість реалізованих необоротних активів (залишкова вартість та
витрати, пов’язані з реалізацією необоротних активів);

собівартість реалізованих майнових комплексів;

втрати від неопераційних курсових різниць;

сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій;

витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо);

залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів;

інші витрати звичайної діяльності.

Податки на прибуток визнаються витратами згідно з Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток”.

Надзвичайні витрати включаються до фінансової звітності за вирахуванням
суми, на яку зменшується податок на прибуток від діяльності підприємства
внаслідок збитків від надзвичайних подій. Приклад розрахунку для
включення до фінансової звітності втрат від надзвичайних подій наведено
в додатку 3 до цього Положення (стандарту).

3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА

КЛАСИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ

Адміністративними є витрати, пов’язані із обслуговуванням виробництва і
управлінням ним в масштабі всього підприємства. До адміністративних
витрат відносяться такі витрати:

загальні та корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на
проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);

витрати на службові відрядження і утримання апарату управління
підприємством та іншого адміністративного персоналу;

витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних
активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт,
опалення, освітлення, водопостачання, охорона);

винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна
тощо);

витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);

амортизація нематеріальних активів загальногосподарського призначення;

витрати на врегулювання спорів у судових органах;

податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові

платежі (крім податків, зборів та обов’язкових платежів, що включаються
до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);

плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

інші витрати адміністративного призначення.

Загальна методика побудови обліку адміністративних витрат за елементами
аналогічна методиці побудови витрат виробничої діяльності, або витрат на
збут. Тобто на першому етапі формуються елементи витрат — матеріальні
витрати, витрати на оплату праці тощо, а на другому проводиться їх
списання на фінансові результати. Це у фінансовому обліку. У
внутрішньогосподарському обліку визначається можливість їх побудови за
ознаками прямого або непрямого відношення до відповідного виду продукції
або іншої ознаки.

4. ВІДОБРАЖЕННЯ В ФІНАНСОВОМУ ОБЛІКУ

ТИПОВИХ ОПЕРАЦІЙ ЗА РАХУНКОМ 92 “АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ”

Для відображення загальногосподарських витрат, пов’язаних з управлінням
та обслуговуванням підприємства призначений рахунок 92 “Адміністративні
витрати”.

За дебетом рахунку 92 “Адміністративні витрати” відображають суму
визнаних адміністративних витрат, за кредитом – списання на рахунок 79
“Фінансові результати”.

Аналітичний облік адміністративних витрат ведеться за статтями витрат
або в розрізі елементів витрат.

Первинними документами при відображенні накопичення адміністративних
витрат є накладна, рахунок, авансовий звіт, ВКО, розрахунок бухгалтерії
тощо. Списання адміністративних витрат на фінансові результати
оформлюється довідкою (розрахунком) бухгалтерії.

Дані по рахунку 92 відображаються в журналі-ордері № 10.

Бухгалтерські проводки по рахунку 92 наведені нижче (табл.1).

Таблиця 1

Бухгалтерські проводки по рахунку 92 “Адміністративні витрати”

Зміст господарської операції Дебет Кредит

Нараховано амортизацію (знос) основних засобів та нематеріальних активів
загальногосподарського призначення 92 “Адміністративні витрати” 13

“Знос необоротних активів”

Списано на адміністративні витрати:

виробничі запаси 92 “Адміністративні витрати” 20

“Виробничі запаси”

готову продукцію 92 “Адміністративні витрати” 26

“Готова продукція”

продукцію сільськогосподарського виробництва 92 “Адміністративні
витрати” 27

“Продукція сільськогосподарського виробництва”

товари 92 “Адміністративні витрати” 28

“Товари”

готівку в оплату дрібних витрат 92 “Адміністративні витрати” 30

“Каса”

гроші на оплату витрат через банк 92 “Адміністративні витрати” 31

“Рахунки в банках”

відображено витрати по розрахунково-касовому обслуговуванню та інших
послугах 92 “Адміністративні витрати” 311

“Поточні рахунки в національній валюті”

витрати за авансовими звітами 92 “Адміністративні витрати” 37

“Розрахунки з різними дебіторами”

відображено витрати на службові відрядження управлінського персоналу 92
“Адміністративні витрати” 372

“Розрахунки з підзвітними особами”

витрати майбутніх періодів 92 “Адміністративні витрати” 39

“Витрати майбутніх періодів”

Проведено відрахування у резерв відпусток адміністративному персоналу 92
“Адміністративні витрати” 47

“Забезпечення майбутніх витрат і платежів”

Оплачено витрати за рахунок:

довгострокових позик 92 “Адміністративні витрати” 50

“Довгострокові позики”

короткострокових позик 92 “Адміністративні витрати” 60

“Короткострокові позики”

Відображено роботи і послуги інших підприємств 92 “Адміністративні
витрати” 63

“Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

Нараховано податки, збори й платежі, що включаються у витрати
виробництва 92 “Адміністративні витрати” 64

“Розрахунки за податками і платежами”

Проведено відрахування на соціальні заходи 92 “Адміністративні витрати”
65

“Розрахунки за страхуванням”

Нараховано оплату праці адміністративному апарату 92 “Адміністративні
витрати” 66

“Розрахунки з оплати праці”

Послуги дочірніх підприємств 92 “Адміністративні витрати” 68

“Розрахунки за іншими операціями”

Нараховано орендну плату, комунальні послуги, ремонт, здійснений
сторонніми організаціями, послуги зв’язку, охорони, аудиторські,
юридичні, консультаційні послуги 92 “Адміністративні витрати” 685

“Розрахунки з іншими кредиторами”

Списано витрачені ТМЦ на адміністративні потреби 92 “Адміністративні
витрати” 80

“Матеріальні витрати”

Списано нараховану оплату праці 92 “Адміністративні витрати” 81

“Витрати на оплату праці”

Списано відрахування на соціальна заходи 92 “Адміністративні витрати” 82

“Відрахування на соціальні заходи”

Списано амортизацію (знос) необоротних активів 92 “Адміністративні
витрати” 83

“Амортизація”

Списано інші операційні витрати 92 “Адміністративні витрати” 84

“Інші операційні витрати”

Списано адміністративні витрати за рахунок фінансових результатів 791

“Результат основної діяльності” 92 “Адміністративні витрати”

Як вже згадувалось раніше, до загальногосподарських витрат, зокрема,
належать витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу,
витрати на їх службові відрядження, витрати на утримання основних
засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського
призначення (оренда, амортизація, ремонт-комунальні-послуги), охорона,
юридичні, аудиторські, транспортні послуги, поштово-телеграфні,
канцелярські витрати, сума податків, зборів (обов’язкових платежів).

У фінансовому обліку загальногосподарські витрати не розподіляють, а
списують загальною сумою на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Загальногосподарські витрати в управлінському обліку можна включати до
собівартості продукції основного виробництва (включаючи товари народного
споживання, що виготовляються з відходів) і до собівартості тієї частини
продукції (робіт, послуг) допоміжних виробництв, що виконується для
реалізації, капітального будівництва або для непромислових господарств
підприємства розрахунковим шляхом, тобто без складання кореспонденції
рахунків. До собівартості міжцехових замовлень та до собівартості
забракованої продукції загальногосподарські витрати не включають.

Загальногосподарські витрати у промисловості можна розподілити між
окремими видами продукції пропорційно до суми основної заробітної плати
працівників, зайнятих у виробництві відповідної продукції (робіт,
послуг) і витрат на утримання та експлуатацію устаткування. На тих
підприємствах, що застосовують попередільний метод обліку витрат на
виробництво, загальногосподарські витрати розподіляють пропорційно до
витрат на переділ.

Загальногосподарські витрати в акціонерних товариствах сільського
господарства включають у витрати відповідних галузей основного
виробництва шляхом розподілу пропорційно до загальної суми витрат за
виключенням вартості насіння у рослинництві, кормів – у тваринництві,
сировини, матеріалів і напівфабрикатів – у промисловому виробництві.

ВИСНОВОК

В процесі написання курсової роботи нами було досліджено та
охарактеризовано суть, склад та структуру витрат підприємства.

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:

прямі матеріальні витрати;

прямі витрати на оплату праці;

інші прямі витрати;

загальновиробничі витрати.

Також, нами було визначено місце та склад адміністративних витрат
вітчизняних підприємств.

До адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські втрати,
спрямовані на обслуговування та управління підприємством:

загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на
проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);

витрати на службові відрядження і утримання апарату управління
підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних
активів загальногосподарського використання (операційна оренда,
страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення,
водопостачання, водовідведення, охорона);

винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна
тощо);

витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);

амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

витрати на врегулювання спорів у судових органах;

податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі
(крім податків, зборів та обов’язкових платежів, що включаються до
виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);

плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

інші витрати загальногосподарського призначення.

Третій і четвертий розділи присвячені повністю аналізу та процедурі
обліку та списання адміністративних витрат в фінансовому обліку.

Наведено перелік проводок типових операцій за рахунком 92
“Адміністративні витрати”.

Роботу виконано згідно національних стандартів обліку в Україні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Бухгалтерський облік за національними стандартами. Практичний посібник.
/ Укладачі Я.Д. Крупка, З.В. Задорожний, Р.О. Мельник. – Тернопіль:
Економічна думка, 2000. –236с.

Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця.
– 3-тє вид., перероб. і доп. –Житомир: ЖІТІ, 2001. –672с.

Гарасим П.М., Кізима А.Я., Забчук В.Д., Кушнірик І.П., Хомин П.Я.
Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей: Навч.
посібник / За ред. Хомина П.Я. -–Тернопіль: Астон, 2000. –288 с.

Інструкція “Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і
організацій” №291 від 30.11.1999р.

Класифікатор. Основні фонди та нематеріальні активи: нормативні
документи, схеми бухгалтерських проводок. Тернопіль. – 1999р. – 30с.

Левитан О.К. Облік наявності та руху основних засобів. Документальне
оформлення руху основних засобів // Діло. – 1995р. – №44. С.2-3.

Лучко М.Р. Десятнюк О.М. Основні засоби: облік, контроль та аналіз.
Тернопіль: – 1996р. – 50с.

Новий план рахунків: вчимося працювати по-новому // Все про
бухгалтерський облік. – №7. – С.7-17.

Облік у виробництві. // Податки та бухгалтерський облік, жовтень, 1999,
№41, с.42-45.

Положення про порядок визначення амортизації та віднесення
амортизаційних відрахувань на витрати виробництва (обігу) // Галицькі
контракти. – 1996р. – №40. С.51-53.

С.Голов “Облік основних засобів за МСБО”. // Бухгалтерський облік і
аудит, 1999 №4-6.

Хумінський Г. Облік ліквідації основних засобів. // Діло – 1995р. – №5
(січень) С.6.

PAGE

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020