.

Облік і аудит. Облік інвестицій (курсова)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
759 14427
Скачать документ

ЗМІСТ

TOC \o “1-1” \h \z HYPERLINK \l “_Toc525040461” Вступ PAGEREF
_Toc525040461 \h 3

HYPERLINK \l “_Toc525040462” 1. Класифікація фінансових інвестицій,
їх визнання та основні види інвестування PAGEREF _Toc525040462 \h 5

HYPERLINK \l “_Toc525040463” 2. Оцінка фінансових інвестицій
PAGEREF _Toc525040463 \h 9

HYPERLINK \l “_Toc525040464” 3. Облік довгострокових фінансових
інвестицій PAGEREF _Toc525040464 \h 13

HYPERLINK \l “_Toc525040465” 4. Поточні фінансові інвестиції, їх
облік PAGEREF _Toc525040465 \h 18

HYPERLINK \l “_Toc525040466” 5. Документування і аналітичний облік
фінансових інвестицій PAGEREF _Toc525040466 \h 22

HYPERLINK \l “_Toc525040467” Висновки PAGEREF _Toc525040467 \h 24

HYPERLINK \l “_Toc525040468″ Список використаної літератури PAGEREF
_Toc525040468 \h 26

Додатки 27

Вступ

Однією з найважливіших сфер діяльності будь-якого підприємства є
здійснення інвестицій Економічний достаток фірми, галузі, регіону,
країни в цілому, значною мірою характеризується обсягами і напрямами
вкладених коштів. Особливо гостро назріла проблема в значних інвестиціях
при переході економіки України до ринку, коли відбувається структурна
перебудова та перепрофілювання багатьох підприємств і галузей економіки,
зміна власника в процесі роздержавлення та приватизації, інтеграція у
світові економічні відносини.

Треба відзначити, що поняття “інвестиції”, “інвестор”, “інвестиційна
діяльність” тощо увійшли у вітчизняну термінологію порівняно недавно. З
радянських часів ці терміни практично не застосовувалися. В окремії:’
вішалках під цими поняттями розуміли сукупність затрат на реалізацію
довгострокових вкладень капіталу в засоби виробництва (основні фонди},
тобто інвестиції практично ототожнювалися з поняттям “капітальні
вкладення”; У найбільш стислому визначенні “капітальні вкладення”
більшість економістів трактували як затрати на будівництво та придбання
основних засобів.

При переході до ринкових відносин у вітчизняну економічну літературу і
практику увійшов термін “інвестиції” та інші супутні поняття, що є
першим кроком на шляху до інтеграції України в міжнародну систему
об’єднання капіталу.

Під інвестиціями в найбільш широкому трактуванні розуміють вкладення
певних ресурсів з метою одержання майбутніх вигод. Професор І. О. Бланк
розглядає інвестиції як вкладення капіталу з метою його наступного
збільшення [2, с.10]. Окремі автори під інвестиціями розуміють акт
відмови від сьогоднішнього споживання благ заради більш повного
задоволення потреб у наступні періоди [6, c.9] Дані визначення
характеризують інвестиції в двох площинах: з економічної точки зору – як
процес нагромадження капіталу; з соціальної – як зростання благ для
споживання.

З двох позицій розглядають дане поняття Шевчук В.Я. і Рогожин П.С., а
саме: фінансової, за якою інвестиції – це активи, кошти, що вкладаються
в господарську діяльність з метою отримання доходу; економічної, де
інвестиції розглядаються як видатки на створення, розширення,
реконструкцію та технічне переозброєння основного та оборотного капіталу
[12,с.6].

Наявні фінансові чи матеріальні ресурси відіграють важливу роль у
масштабах і структурі реального інвестування, є головною ланкою на шляху
зміни вартості з метою нагромадження капіталу, який можна подати такою
схемою перетворень:

Ресурси ( Вкладення ( Результат

В умовах ринкової економіки предметом купівлі-продажу можуть бути не
лише основні засоби (земельні ділянки, будівлі, автомашини тощо),
матеріальні оборотні засоби (сировина, матеріали, готова продукція,
товари і т.д.), нематеріальні активи (патенти, ліцензії, торгові марки і
т.д.), але й фінансові інвестиції.

Фінансові інвестиції – активи, які утримуються підприємством з метою
збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості
капіталу або інших вигод для інвестора [3, с.216].

У будь-якої юридичної особи, зайнятої в сфері матеріального виробництва
або торгівлі, вилучення ресурсів у вкладення з метою отримання доходу
будуть означати фінансові вкладення. В організаціях, що зайняті у
фінансовій сфері і є професійними учасниками рийку цінних паперів,
фінансові вкладення не е вилученням ресурсів і, як наслідок, не е
фінансовими вкладеннями. Для вказаних організацій робота з цінними
паперами, що придбані за рахунок власних коштів і за рахунок коштів
клієнтів, буде складати предмет їх основної (статутної) діяльності, в
тому числі за рахунок коштів клієнтів, посередницьку діяльність.

1. Класифікація фінансових інвестицій, їх визнання та основні види
інвестування

Фінансові інвестиції класифікують за різними ознаками. За терміновістю
вони поділяються на довгострокові – інвестиції зі строком більше одного
року, та короткострокові – на строк менше одного року. Довгострокові
фінансові інвестиції” розглядаються як необоротні активи,
короткострокові – як поточні активи (табл. 1).

Таблиця 1

Класифікація фінансових інвестицій

Довгострокові Довгострокові, що обліковуються за методом участі в
капіталі фінансові інвестиції в асоційовані, дочірні підприємства (з
утворенням юридичної особи)

Інші довгострокові фінансові інвестиції фінансові інвестиції, що
відповідають критеріям довгострокових, але іони не обліковуються за
методом участі в капіталі

Поточні Еквіваленти

грошових коштів високоліквідні цінні папери, що характеризуються низькою
доходністю і високою надійністю;

можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент з мінімальною (або без
неї) втратою вартості;

мають практично постійну ринкову вартість;

в основному придбається (розміщуються) як страховий резерв готівки

Інші поточні

фінансові інвестиції обертаються на активному ринку;

можуть бути вільно реалізовані з незначною втратою вартості;

мають строк обігу в межах року або придбаються з метою перепродажу
незалежно від виду інвестиції;

приносять дохід у вигляді відсотків або дивідендів, або за рахунок
покупної та продажної ціни при перепродажу.

Довгострокові фінансові інвестиції – це інвестиції на період більше
одного року, а також всі інвестиції, які не можуть бути вільно
реалізовані в будь-який момент. До них відносяться довгострокові
фінансові вкладення в боргові цінні папери, акції та інші корпоративні
права.

Довгострокові інвестиції згідно з П(С)БО 12 Поділяються на ті, що
обліковуються за методом участі в капіталі, та інші інвестиції.

За формою вкладень довгострокові фінансові інвестиції поділяються на
позикові і пайові (табл. 2).

Таблиця 2

Класифікація довгострокових фінансових інвестицій

Позикові > не дають права на участь в капіталі об’єкту інвестування;

приносять дохід у вигляді процентів;

як правило мають визначений строк обігу;

утримуються інвестором до строку погашення;

якщо вартість придбання відрізняється від номінальної, різниця повинна
бути замортизована до моменту погашення

Пайові засвідчують право інвестора на частину в капіталі об’єкта
інвестування;

приносять дохід у вигляді дивідендів,

не мають встановленого строку обігу;

вартість між вартістю придбання і номінальною вартістю не амортизується

Поточні фінансові інвестиції (фонди та акції інших підприємств) мають
наступні ознаки: встановлений строк їх погашення не перевищує одного
року або вкладення здійснені без наміру отримувати доходи по них більше
одного року. Ці інвестиції згідно з П(С)БО 12 поділяються на еквіваленти
грошових коштів та інші поточні фінансові інвестиції.

Критеріями визнання фінансових інвестицій (тобто їх відображення у
фінансовій звітності) є загальні принципи визнання активів, оскільки
фінансова інвестиція є таким же активом, як і запаси, основні засоби та
ін.

На підставі п. 10 П(С)БО 2 фінансові інвестиції визнаються активом,
відображаються на рахунках бухгалтерського обліку та відповідних статтях
балансу за умови того, що:

очікується одержання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних з їх
використанням;

їх оцінка може бути достовірно визначена.

Придбані (отримані в будь-який інший спосіб) фінансові інвестиції, які
не відповідають зазначеним умовам, не можуть бути відображені в балансі.

Фінансове інвестування здійснюється підприємством в наступних основних
формах:

1. Внесення капіталу до статутних фондів спільних підприємств. Ця форма
фінансового інвестування має найбільш тісний .зв’язок з операційною
діяльністю підприємства. Вона забезпечує зміцнення стратегічних
господарських зв’язків з постачальниками сировини і матеріалів (при
участі в їх статутному капіталі); розвиток своєї виробничої
інфраструктури; розширення можливостей збуту продукції або проникнення
на інші регіональні ринки; різноманітні форми галузевої і товарної
диверсифікації операційної діяльності та інші стратегічні напрямки
розвитку підприємства.

2. Внесення капіталу в доходні види грошових інструментів. Ця форма
фінансового інвестування спрямована, перш за все, на ефективне
використання тимчасово вільних грошових активів підприємства. Основним
видом інвестування грошових інструментів є депозитний внесок в
комерційних банках. Як правило, ця форма використовується ~ для
короткострокового інвестування капіталу та її головною метою є
генерування інвестиційного прибутку.

3. Внесення капіталу в доходні види фондових інструментів. Ця форма
фінансових інвестицій є найбільш масовою і перспективною. Вона
характеризується внесенням капіталу в різноманітні види цінних паперів,
що вільно обертаються на фондовому ринку.

Використання цієї форми фінансового інвестування – пов’язано з широким
вибором альтернативних інвестиційних рішень як по інструментах
інвестування, так і по його термінах; найбільш високим рівнем державного
регулювання і захисту інвестицій; розвинутою інфраструктурою фондового
ринку; наявністю оперативної інформації про стан і кон’юнктуру ринку в
розрізі окремих його сегментів тощо. Основною метою цієї форми
фінансового інвестування також є генерування інвестиційного прибутку,
хоча в окремих випадках він може бути використаний для встановлення форм
фінансового впливу на окремі підприємства при вирішенні стратегічних
завдань (шляхом придбання контрольного або достатньо вагомого пакету
акцій).

2. Оцінка фінансових інвестицій

Існує декілька видів оцінки цінних паперів: за номінальною вартістю
(вартість, яка зазначена на бланку цінного паперу); емісійною вартістю
(ціна первинного розміщення цінного паперу); курсовою (ринковою)
вартістю; ліквідаційною вартістю; викупною вартістю (сума, яку сплачує
акціонерне товариство за придбання власних акцій або при ^достроковому
погашенні облігацій); балансовою (книжковою) вартістю (вартість майна
акціонерного товариства, створеного за рахунок власних джерел, поділена
на кількість випущених акцій); обліковою вартістю (вартість, за якою
цінні папери обліковуються на балансі підприємства на даний час).

Оцінка фінансових вкладень визначається їх видами:

вкладення до статутного капіталу (купівля паю) іншим підприємством
оцінюється в розмірі, встановленому засновницькими та іншими
аналогічними документами;

надані позики та грошові кошти, перераховані на депозит в банку,
оцінюються в розмірі фактичної вартості грошових коштів;

цінні папери, як правило, оцінюються в розмірі фактичних витрат для
інвестора (витрат на купівлю цінних паперів, сплати комісійних винагород
посередникам тощо), але, враховуючи специфіку обігу цінних паперів, їх
оцінка залежить також від їх видів, терміну обігу та зміни ринкової
вартості.

Оцінка інвестицій при придбанні. Основною оцінкою у
організації-інвестора при придбанні фінансових інвестицій та постановці
на облік є оцінка цінних паперів за фактичною собівартістю (купівельною
– ринковою вартістю цінних паперів, включаючи суми фактичних витрат
підприємства по вкладенню, витрати по сплаті комісійних винагород
посередникам тощо).

Фактичними витратами на придбання фінансових вкладень можуть бути. суми,
які сплачуються згідно з договором продавцю; суми, які сплачуються
спеціалізованим підприємствам, іншим підприємствам і особам за
інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з придбанням цінних
паперів; винагороди, які сплачуються посередницьким організаціям, за
участю яких придбані цінні папери; витрати по сплаті відсотків по
позикових коштах, які використовуються на придбання цінних паперів; інші
витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням цінних паперів.

Формування первісної вартості фінансових інвестицій залежить від способу
їх придбання (табл. 3).

Таблиця 3

Оцінка фінансових інвестицій при придбанні

Спосіб придбання Первісна вартість фінансової інвестиції

За грошові кошти Ціна придбання + комісійні винагороди + мито + податки,
збори, обов’язкові платежі + інші витрати, безпосередньо пов’язані з
придбанням фінансової інвестиції

В обмін на цінні папери власної емісії Справедлива вартість переданих
цінних папери

В обмін на інші активи Справедлива вартість переданих активів

Оцінка інвестицій на дату балансу. При складанні звітності
застосовуються наступні методи оцінки: за справедливою вартістю, за
амортизованою собівартістю і за методом участі в капіталі.

За справедливою вартістю відображаються всі інвестиції, крім інвестицій,
що утримуються підприємством до їх погашення або обліковуються за
методом участі в капіталі, а також інвестиції, справедливу вартість яких
достовірно визначити неможливо (з врахуванням зменшення корисності
інвестицій).

Визначення справедливої вартості відбувається наступним чином (табл. 4).

За амортизованою собівартістю відображаються інвестиції, не призначені
для продажу (друга група), вони включають інвестиції в боргові цінні
папери та акції.

Таблиця 4

Порядок визначення справедливої вартості

Визначення справедливої вартості інвестиції

Справедлива вартість більша від балансової вартості інвестиції Балансова
вартість інвестиції більша від справедливої вартості

Вартість інвестиції на дату балансу збільшується на суму перевищення
справедливої вартості над балансовою вартістю інвестиції Вартість
інвестиції на дату балансу зменшується на суму різниці, що виникла між
балансовою і справедливою вартістю інвестиції

Сума перевищення відображається у складі інших доходів (рядок 130 Звіту
про фінансові результати) Сума цієї різниці відображається у складі
інших витрат (рядок 160 Звіту про фінансові результати)

Як правило, інвестиції в боргові цінні папери придбаваються з метою
одержання доходу у вигляді відсотків і утримуються підприємством до
погашення (інвестиції в облігації, векселі), тому вони оцінюються за
амортизованою собівартістю.

При цьому, якщо інвестицію придбано дешевше, то вона придбана з
дисконтом, а якщо покупець заплатив суму, що перевищує номінальну
вартість інвестицій, він купив її з премією.

Різниця між собівартістю та вартістю погашення фінансових інвестицій
(дисконт або премія при придбанні) амортизується інвестором протягом
періоду з дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної
ставки відсотка. Ефективна ставка відсотка визначається діленням суми
річного відсотка та дисконту (або різниці річного відсотка та премії) на
середню величину собівартості інвестиції (або зобов’язання) та вартості
погашення.

Метод участі в капіталі – метод обліку інвестицій, згідно з яким
балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на
суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі та
об’єкта інвестування. Він застосовується для фінансових інвестицій в
асоційовані, дочірні та спільні підприємства, якщо вони не утримуються
виключно для продажу протягом дванадцяти місяців з дати придбання і
ведуть діяльність в умовах, які обмежують його здатність передавати
кошти інвестору протягом періоду, що перевищує дванадцять місяців.

Оцінка фінансових інвестицій при вибутті. При вибутті (продажу, обміні
тощо) цінних паперів можуть застосовуватись наступні методи їх оцінок:

за вартістю одиниці кожного цінного паперу (або одного виду);

за середньою вартістю;

за вартістю останніх за часом закупок (метод ЛІФО);

за вартістю перших за часом закупок (метод ФІФО).

Як правило, методи оцінки ЛІФО та ФІФО використовуються підприємствами,
що є професійними учасниками ринку цінних паперів.

Поточні активи не повинні оцінюватись дорожче їх чистої вартості
реалізації, що дорівнює сумі грошових коштів, які отримає підприємство
після їх продажу, мінус витрати, необхідні для їх підготовки до продажу
і організації самого процесу продажу.

3. Облік Довгострокових фінансових інвестицій

Для обліку довгострокових фінансових інвестицій передбачений однойменний
рахунок 14. Цей рахунок балансовий, активний, призначений для обліку
господарських засобів, узагальнення інформації про наявність та рух
довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств,
облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших
підприємств, створених на території країни та за кордоном.

На рахунку 14 відображаються фінансові інвестиції на період більше
одного року, а також всі інвестиції, які неможливо вільно реалізувати в
будь-який момент.

Рахунок 14 має такі субрахунки:

141 “Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в
капіталі”;

142 “Інші інвестиції пов’язаним сторонам”;

143 “Інвестиції непов’язаним сторонам”.

По дебету рахунку 14 відображається вартість довгострокових інвестицій,
по кредиту – їх вибуття (списання) чи зменшення вартості, а також
одержання дивідендів від об’єкта інвестування, якщо облік інвестицій
ведеться за методом участі в капіталі тощо.

Бухгалтерський облік фінансових інвестицій ведеться в залежності від
того, за якими методами обліковуються фінансові інвестиції.

Облік надходження фінансових інвестицій. Порядок облікових записів щодо
надходження фінансових інвестицій визначається виходячи з джерела такого
надходження. Підприємства можуть купувати фінансові інвестиції (цінні
папери), одержувати їх як внесок до статутного капіталу, а також в
оплату заборгованостей.

Оприбуткування фінансових інвестицій, отриманих в результаті внеску
засновників (учасників) до статутного капіталу, проводиться в обліку
наступним записом на підставі установчого договору:

Оголошено статутний капітал: Д-т 46 ” Неоплаченнй капітал “, К-т 40 ”
Статутний капітал “;

Одержані довгострокові фінансові інвестиції від засновника (учасника) в
якості внеску до статутного капіталу Д-т 14 “Довгострокові фінансові
інвестиції”, К-т 46 “Неоплачений капітал”.

Надходження фінансових інвестицій, придбаних в кредит і з оплатою за
готівку відображається наступними записами:

Оприбутковано інвестиції, придбані в кредит 14 “Довгострокові фінансові
інвестиції”, К-т 63 ” Розрахунки з постачальниками і підрядниками”;

Здійснено фінансові вкладення за грошові кошти 14 “Довгострокові
фінансові інвестиції”, К-т 30 “Каса”, 31 “Рахунки в банках”

Якщо оплата придбаних фінансових інвестицій здійснюється шляхом передачі
матеріальних цінностей, то записи залежать від того, якими саме
матеріальними цінностями розраховувалось підприємство. При розрахунках
матеріалами, паливом, запасними частинами тощо виконуються записи в
дебет вищенаведених рахунків та кредит рахунку 712 “Дохід від реалізації
інших оборотних активів”.

Облік придбання інвестицій акціонерним товариством в обмін на емітовані
власні акції здійснюється наступним чином.

Сформовано статутний капітал на вартість випущених акцій Д-т 46
“Неоплачений капітал”, К-т 40 “Статутний капітал”;

Відображено одержання фінансових інвестицій (сума відображення дорівнює
номінальній вартості випущених” підприємством акцій): Д-т 14
“Довгострокові фінансові інвестиції”, К-т 46 “Неоплачений капітал”;

Доведено вартість фінансових інвестицій до справедливої вартості
переданих акцій: – якщо вартість фінансових інвестицій більша за
номінальну вартість акцій: Д-т 14 “Довгострокові -фінансові інвестиції”,
К-т 421 “Емісійний дохід”; якщо вартість фінансових інвестицій менша за
номінальну вартість акцій: Д-т 975 “Уцінка необоротних активів і
фінансових інвестицій”, К-т 14 “Довгострокові фінансові інвестиції.

Обпік переоцінки інвестицій. Облік переоцінки фінансових інвестицій
залежить від того, за якою оцінкою обліковуються інвестиції на дату
балансу

Переоцінка інвестицій, облік яких ведеться за справедливою вартістю.
відображається наступними записами:

Д-т 14 “Довгострокові фінансові інвестиції”, К-т 746 “Інші доходи від
звичайної діяльності” – віднесено суму дооцінки до складу інших доходів
по інвестиціях;

Д-т 975 “Уцінка необоротних активів і фінансових-інвестицій”, К-т 14
“Довгострокові фінансові інвестиції” – Віднесено гіізницю між первинною
і справедливою вартістю на витрати від іншої діяльності за інвестиціями.

Списання таких витрат на фінансові результати здійснюється за допомогою
запису:

Д-т 793 “Результат іншої звичайної діяльності”, К-т 975 “Уцінка
необоротних активів і фінансових інвестицій”.

У разі якщо на дату балансу ринкова вартість, то зазначене перевищення
над первісною вартістю або попередньою балансовою вартістю
відображається у складі інших доходів і спричинює збільшення вартості
інвестиції. У бухгалтерському обліку ця переоцінка відображається таким
чином:

Д-т 143 “Інвестиції непов’язаним сторонам”, К-т 746 “Інші доходи від
звичайної діяльності”.

Списання цих доходів на фінансові результати здійснюється таким записом:

Д-т 746 “Інші доходи від звичайної діяльності”, К-т 793 “Результат іншої
звичайної діяльності”.

Результат переоцінки фактично свідчить про нарахування нереалізованого
прибутку або збитку від операцій з фінансовими інвестиціями, тобто це
сума прибутку або збитку, яку б отримав інвестор при реалізації
інвестиції на дату балансу.

Фінансові інвестиції, які утримуються підприємством до моменту
погашення, відображаються у звітності за амортизованою собівартістю.
Переоцінка інвестицій до амортизованої собівартості відображається
наступними проводками:

Віднесено на збільшення вартості інвестицій амортизацію дисконту: Д-т 14
“Довгострокові фінансові інвестиції”, К-т 733 “Інші доходи від
фінансових операцій”;

Віднесено на зменшення вартості інвестицій амортизацію премії: Д-т 952
“Інші фінансові витрати”, К-т 14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

Облік нарахування і одержання відсотків за інвестиціями. Відсотки за
інвестиціями, що обліковуються за справедливою вартістю та амортизованою
собівартістю, відображаються в обліку наступним чином:

Д-т 373 “Розрахунки за нарахованими доходами”, К-т 732 “Відсотки
одержані” – нараховано відсотки за інвестиціями;

Д-т 30 “Каса”, 31 “Рахунки в банках”, К-т 373 “Розрахунки за
нарахованими доходами” – отримано відсотки за інвестиції;

Д-т 732 “Відсотки одержані”, 792 “Результат фінансових операцій”
включено до фінансових результатів відсотки одержані.

Доходи по інвестиціях, що обліковуються за методом участі в капіталі, в
обліку відображаються наступним чином:

Варіант 1. По інвестиціях одержано прибуток:

Відображено інвестором прибуток, що належить йому згідно з методом
участі в капіталі: Д-т 14 “Довгострокові фінансові інвестиції”, К-т 72
“Дохід від участі в капіталі”;

Нараховано інвестором дивіденди від інвестицій, що обліковуються за
методом участі в капіталі: Д-т 373 “Розрахунки за нарахованими
доходами”, К-т 14 “Довгострокові фінансові інвестиції”;

Виділено доходи від участі в капіталі, одержані за звітний рік, до
складу фінансового результату від фінансових операцій: Д-т 72 “Дохід від
участі в капіталі”, К-т 792 “Результат фінансових операцій”.

Варіант 2. По інвестиціях одержано збиток

2. Відображено частку у збитку підприємства, в яке було здійснено
інвестиції, у складі втрат від участі в капіталі: Д-т 96 “Втрати від
участі в капіталі”, К-т 141 “Інвестиції пов’язаним. сторонам за методом
участі в капіталі”.

Списано втрати від участі в капіталі, одержані за рік, для визначення
фінансового результату від фінансових операцій: Д-т 792 “Результат
фінансових операцій”, К-т 96 “Втрати від участі в капіталі”.

Облік погашення і реалізації фінансових інвестицій. Погашення фінансових
інвестицій за номінальною вартістю в обліку відображається по дебету
рахунків грошових коштів і по кредиту рахунку 14 “Довгострокові
фінансові інвестиції”.

Бухгалтерський облік довгострокових фінансових інвестицій наведено в
додатку 1.

Операції з обліку фінансових інвестицій відображаються в журналі-ордері
№3.

4. Поточні фінансові інвестиції, їх облік

Поточні фінансові інвестиції (фонди та акції інших підприємств) мають І
наступні ознаки: встановлений строк їх погашення не перевищує одного
року або вкладення здійснені без наміру отримувати доходи по них більше
одного року.

Еквіваленти грошових коштів – короткострокові високоліквідні фінансові
інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і
характеризуються незначним – ризиком зміни вартості. Інвестиції, які
визнані еквівалентами грошових коштів, відображають на балансі не
стільки для отримання інвестиційного доход) або контролю за діяльністю
компанії – об’єкту інвестицій, скільки для забезпечення виконання
короткострокових зобов’язань.

Як правило, до еквівалентів грошових коштів відносять інвестиції з
строком погашення не більше трьох місяців з дати придбання. Інвестиції в
акції інших підприємств не відносяться до грошових еквівалентів, за
винятком тих випадків, коли вони по своїй суті ідентичні грошовим коштам
Наприклад, привілейовані акції, придбані незадовго до встановленої дати
погашення. Крім того, до еквівалентів грошових коштів може бути
віднесено банківський овердрафт.

Згідно з чинними в Україні законами випускаються такі цінні папери:

Акції – не мають установленого строку обігу, що засвідчує пайову участь
у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджують членство в
акціонерному товаристві та право на участь в його управлінні. Акції
дають право їх власникові на одержання частини прибутку у вигляді
дивідендів, а також на участь у розподілі майна при ліквідації
акціонерного товариства;

Облігації – засвідчують внесення їх власником грошових коштів і
підтверджують зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цих
цінних паперів у передбачений строк з виплатою процента (якщо інше не
передбачено умовами випуску);

Скарбничі зобов’язання України – вид цінних паперів на пред’явника, що
поширюються виключно на добровільних засадах серед населення,
засвідчують внесення їх власником коштів до бюджету і дають право на
одержання фіксованого доходу;

Депозитні сертифікати – письмове свідоцтво банку про депонування коштів,
яке засвідчує право вкладника на одержання (після встановленого строку)
депозитів і процентів з нього. Депозитні сертифікати часто застосовують
для короткострокових фінансових інвестицій, адже вони гарантують
відносно високий процентний дохід (при чому, чим довший строк, тим
більший відсоток можуть запропонувати) та представляють собою досить
ліквідні кошти.

Майнові приватизаційні сертифікати – згідно з ними громадянинові України
держава надає право відкрити в Ощадбанку депозитний (безготівковий)
рахунок і придбати за ці кошти акції будь-яких державних підприємств чи
об’єкти нерухомості;

Приватизаційні житлові чеки – це такі самі цінні папери, як і майнові
приватизаційні сертифікати, тобто за ними громадянину України
відкривається аналогічний депозитний рахунок в Ощадбанку;

Векселі – засвідчують безумовне грошове зобов’язання векселедавця
сплатити після настання строку визначену суму власникові векселів.

Класифікація цінних паперів наведена на рис. 1.

Рис. 1. Класифікація цінних паперів [9, с.235]

Облік наявності та руху поточних фінансових інвестицій та еквівалентів
грошових коштів, у тому числі депозитних сертифікатів, ведеться на
рахунку 35 “Поточні фінансові інвестиції””.

Рахунок 35 “Поточні фінансові інвестиції” активний, балансовий, має
наступні субрахунки: ;

351 “Еквіваленти грошових коштів”;

352 “Інші поточні фінансові інвестиції”.

По дебету рахунку відображається придбання (надходження) еквівалентів
грошових коштів та поточних фінансових інвестицій, по кредиту –
зменшення їх вартості та вибуття.

Придбання (надходження) фінансових інвестицій відображається по дебету
рахунку “35 “Поточні фінансові інвестиції”” в кореспонденції з кредитом
наступним рахунків: 162 “Довгострокові векселі одержані” – придбання в
обмін на довгостроковий вексель; 18 “Інші необоротні активи” – в обмін
на інші необоротні активи; 30 ”Каса”. 31 “Рахунки в банках” – за
грошові кошти; 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”, 37
“Розрахунки з різними дебіторами” – надходження в погашення
дебіторської заборгованості; 46 “Неоплачений капітал” – одержання
фінансової інвестиції в якості внеску до статутного капіталу; 63
”Розрахунки з постачальниками та підрядниками” – придбання в кредит
тощо.

Витрати, понесені при придбанні фінансових інвестицій (сплата
комісійних, податки, збори, інші витрати, безпосередньо пов’язані -з
придбанням фінансової інвестиції), які включаються в первісну вартість
цих інвестицій, відображаються по дебету рахунку 35 “Поточні фінансові
інвестиції” та по кредиту відповідних рахунків розрахунків з
кредиторами, бюджетом тощо.

Сума зменшення балансової вартості фінансових інвестицій, справедливу
вартість яких достовірно визначити неможливо, за рахунок зменшення
корисності відображається у складі інших витрат.

Сума збільшення балансової вартості фінансових інвестицій, що
відображаються за справедливою вартістю (крім інвестицій, що
обліковуються за методом участі в капіталі) відображається у складі
інших доходів бухгалтерською проводкою:

Д-т 35 “Поточні фінансові інвестиції””, К-т 746 “Інші доходи від
звичайної діяльності” – на суму дооцінки;

Зменшення у складі інших витрат проводкою:

Д-т 975 “Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій” К-т 35
“Поточні фінансові інвестиції” – на різницю між первісною і справедливою
вартістю.

Реалізація поточних фінансових інвестицій в обліку відображається таким
чином:

Збільшено дохід на продажну вартість інвестиції: Д-т 36 “Розрахунки з
покупцями та замовниками”, К-т 741 “Дохід від реалізації фінансових
інвестицій”.

Віднесено на витрати собівартість інвестиції, яка дорівнює справедливій
вартості на дату складання звітності за попередній період: Д-т 971
“Собівартість реалізованих фінансових інвестицій”, К-т 35 “Поточні
фінансові інвестиції”.

Списано дохід на фінансові реэультати: Д-т 741 “Дохід від реалізації
фінансових інвестицій”, К-т 793 “Результат іншої звичайної діяльності”.

Списано собівартість реалізованих товарів на фінансові результати: Д-т
793 “Результат іншої звичайної діяльності”, К-т 971 “Собівартість
реалізованих фінансових інвестицій”.

Погашення фінансових інвестицій грошовими коштами відображається по
дебету рахунку 35 “Поточні фінансові інвестиції”” і кредиту рахунків,
грошових коштів.

Для обліку операцій по рахунку 35 “Поточні фінансові інвестиції”
призначений журнал-ордер № 3.

5. Документування і аналітичний облік фінансових інвестицій

При придбанні, перепродажу цінних паперів з каси або поточного рахунку
підставою для здійснення записів в бухгалтерському обліку є ПКО чи
виписка банку.

Сплата за придбані акції може проводитись не тільки перерахуванням
грошових коштів, але й матеріальними цінностями, нематеріальними
активами, основними засобами, що повинно бути обумовлено в договорі.
Підставою для здійснення відповідних записів є документи, які
підтверджують факт передачі об’єктів інвестором (акт приймання-передачі
основних засобів, накладна на відпуск матеріалів на сторону тощо).

Підставою для оприбуткування депозитних сертифікатів і отримання
процентів с виписка банку з рахунків в банку з доданням виправдовуючих
документів.

По кожному пакету придбаних цінних паперів в 2-х примірниках складається
реєстр, який повинен мати наступні обов’язкові реквізити: найменування
емітенту; номінальну вартість цінного паперу; купівельну вартість;
номер, серію тощо; загальну кількість; дату купівлі; дату продажу. Всі
цінні папери описуються в Книзі обліку цінних паперів, яка повинна бути
зброшурована, скріплена печаткою – підприємства та підписами керівника і
головного бухгалтера, сторінки пронумеровані. Виправлення в Книгу можуть
вноситься лише з дозволу керівника та головного бухгалтера із
зазначенням дати виправлень.

На розрахунок премії або дисконту складається довідка бухгалтерії.

Коли придбані підприємством акції, облігації або інші цінні папери
передаються банку на тимчасове зберігання, то в регістрах аналітичного
обліку посилаються на відповідний документ, який одержано з банку.

Аналітичний обпік фінансових інвестицій фінансових інвестицій ведеться
за видами фінансових вкладень та об’єктами інвестування.

Побудова аналітичного обліку залежить від видів придбаних цінних паперів
та підприємств, що їх емітували (випустили). При цьому “вона повинна
забезпечити можливість отримання інформації про фінансові вкладення в
об’єкти як на території України, так і за кордоном (табл. 5).

Таблиця 5.

Аналітичний облік цінних паперів

№зп Вид цінного паперу Аналітичний облік

1 Акції За акціонерними товариствами та видами акцій із зазначенням
номінальної та фактичної (облікової) вартості

2 Акції іноземних акціонерних товариств За акціонерними товариствами та
видами акцій в гривнях та в іноземній валюті, в якій вони випущені

3 Депозитні сертифікати В розрізі установ банку і строків відшкодування
грошових коштів

4 Облігації За строками, видами та емітентами, із забезпеченням
можливості одержання даних про фінансові вкладення в країні і за
кордоном, а також у національній та іноземній валюті

Аналітичний облік ощадних сертифікатів ведуть по банках, які видали
сертифікати.

Висновки

Економічна ефективність діяльності підприємств, фірм, компаній,
забезпечення високих темпів їх розвитку, підвищення конкурентноздатності
як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках значною мірою
визначається рівнем і діапазоном їх інвестиційної активності. Ринкові
перетворення в Україні, необхідність переорієнтації виробництва з метою
випуску дешевою та конкурентноздатної продукції потребує значних
інвестицій. Інвестор може прийняти рішення про вкладення коштів у певні
об’єкти за умов: правильної оцінки власних можливостей, виявлення
фінансових ресурсів, які можуть бути вилучені із обороту і спрямовані на
інвестування; визначення обсягів і джерел фінансування, оцінки майбутніх
надходжень від інвестицій.

Інформацію про зазначені процеси дає бухгалтерський облік. Методологічні
засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові
інвестиції визначені П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”, зокрема тут
висвітлено оцінку фінансових інвестицій, облік інвестицій та розкриття
інформації у примітках до фінансової звітності.

Фінансові інвестиції підлягають певній класифікації, згідно якої
розрізняють довгострокові та короткострокові фінансові інвестиції.
Довгострокові поділяються на позикові і пайові, а короткострокові – на
еквіваленти грошових коштів та інші поточні фінансові інвестиції.
Критеріями визнання фінансових інвестицій є загальні принципи визнання
активів, до яких вони належать. Ці принципи зазначені в п.10 П(С)БО 2.

Одним з видів довгострокових та короткострокових фінансових вкладень є
вкладення в цінні папери, зокрема в акції, облігації, казначейські
зобов’язання, депозитні сертифікати.

Розрізняють декілька видів оцінки цінних паперів, зокрема номінальну,
емісійну, курсову, ліквідаційну, балансову, викупну, облікову. Фінансові
інвестиції оцінюють при придбанні, на дату балансу, при вибутті.

При придбанні чи продажі цінних паперів підставою для здійснення
бухгалтерського обліку є прибутковий касовий ордер чи виписка банку. Всі
цінні папери описуються в Книзі обліку цінних паперів.

Для розрахунку премії або дисконту складають довідку бухгалтерії.

Періодично здійснюється інвентаризація цінних паперів, результат якої
відображають в інвентаризаційних описах, в яких вказується назва
фінансового вкладення (акції, облігації, паї, депозити тощо), дата і
строк вкладення, номер і серія цінного паперу, назва документа, що
підтверджує фінансові інвестиції (установчий договір, інші домовленості,
виписки банків, накладні на передачу обладнання тощо), сума, вид
вкладення.

Аналітичний обпік фінансових інвестицій фінансових інвестицій ведеться
за їх видами та об’єктами, а окремі види цінних паперів – за їх
емітентами.

Для відображення в обліку операцій, пов’язаних з фінансовим
інвестуванням, передбачено рахунки 14 “Довгострокові фінансові
інвестиції”, 35 “Короткострокові фінансові інвестиції”.

Ведення бухгалтерського обліку фінансових інвестицій залежить від
методів обліку фінансових інвестицій. Обов’язковим чином в обліку
відображають надходження фінансових інвестицій, їх переоцінка,
нарахування і одержання відсотків, а також погашення і реалізацію
фінансових інвестицій.

Список використаної літератури

Альбом бухгалтерських проводок. –Харків: Фактор, 2000. –80 с.

Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. –К.: МП “ІТЕМ”, 1995. –448 с.

Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця.
–3-е вид., перероб. і доп. – Житомир: ЖІТІ, 2001. –672 с.

Гусаков Б.И. Экономическая эффективность инвестиций собственника.
–Минск: НПК “Финансы, учёт, аудит”, 1998. –216 с.

Енциклопедія бухгалтерських проводок // Бізнес (Додаток). –2000. –24
липня.

Жимиров В.Н. Анализ и оценка инвестиций на предприятиях. –С.-Пб, 1995.
–181 с.

Новий бухгалтерський облік в Україні (побудова і застосування):
навчально-методичний посібник. –Тернопіль: Карт-бланш, 2000. –288 с.

Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики. Навчальний
посібник. –К.: Знання, 2000. –245 с.

Сопко В.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. –К., 2000. 578 с.

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України.
–К.: А.С.К., 2000. –784 с.

Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей / за ред.
П.Я. Хомина. –Тернопіль: Астон, 2000. –288 с.

Шевчук В.Я., Рогожин П.С. Основи інвестиційної діяльності. –К.: Генеза,
1997. –266 с.

Додаток 1

Бухгалтерський облік довгострокових фінансових інвестицій

№ on. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки

Дебет Кредит

1 2 3 4

1 Придбано фінансові інвестиції за грошові коти 14 “Довгострокові
фінансові інвестиції” 30 “Каса”, 31″Рахунки в банках”

2 Переведено поточні фінансові інвестиції до складу довгострокових 14
“Довгострокові фінансові інвестиції” 35 “Поточні фінансові інвестиції”

3 Збільшено частку інвестора в сумі збільшення додаткового капіталу
підприємства, що інвестується, в результаті проведеної дооцінки 141
“Інвестиції пов’язаним сторонам за методом облік-участі в капіталі” 423
“Дооцінка активів”

4 Погашено заборгованість засновників (учасників) підприємства
довгостроковими фінансовими інвестиціями 14 “Довгострокові фінансові
інвестиції” 16 “Довгострокова дебіторська -заборгованість”

5 Придбано довгострокові фінансові інвестиції за рахунок позики банку 14
“Довгострокові фінансові інвестиції” 50 “Довгострокові зобов’язання”

6 Збільшено вартість фінансових інвестицій на суму одержаних брокерських
послуг 14 “Довгострокові фінансові інвестиці” 68 “Розрахунки за іншими
операціями”

7 Одержано доход у вигляді довгострокових фінансових інвестицій 14
“Довгострокові фінансові інвестиції” 70 “Доходи від реалізації”, 71
“Інший операційний дохід”, 72 “Дохід від участі в капіталі”, 73 “Інші
фінансові доходи”, 74 “Інші доходи”

8 Погашено фінансові інвестиції нематеріальними активами, грошовими
коштами 12 “Нематеріальні активи”, 30 “Каса”, 31 “Рахунки в банках” 14
“Довгострокові фінансові інвестиції”

9 Переведено довгострокові фінансові інвестиції до складу поточних 35
“Поточні фінансові інвестиції” 14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

10 Відображено частку інвестора у дивідендах підприємства, що
інвестується 373 “Розрахунки за нарахованими доходами” 141 “Інвестиції
пов’язаним сторонам за методом облік участі в капіталі”

11 Відображено погашення кредиторської заборгованості за кредитами за
рахунок-передачі кредитору права на довгострокові фінансові інвестиції
підприємства 50 “Довгострокові зобов’язання”, – 60 “Короткострокові
позики”, 68 “Розрахунки за іншими операціями” 14 “Довгострокові
фінансові інвестиції”

12 Відображено зменшення довгострокових фінансових інвестиції на сум}г
понесених збитків від них 96 “Втрати від участі в капіталі” 14
“Довгострокові фінансові

інвестиції”

13 Списано вартість довгострокових фінансових інвестицій:

– у зв’язку з їх реалізацією 971 “Собівартість реалізованих фінансових
інвестицій” 14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

– у зв’язку з їх знеціненням 975 “Уцінка необоротних активів і
фінансових інвестицій” 14 “Довгострокові

фінансові

інвестиції”

Додаток 2

Бухгалтерський облік поточних фінансових інвестицій

Ле on. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки

Дебет Кредит

1 2 3 4

1 Переведено довгострокові фінансові інвестиції до складу поточних 35
“Поточні фінансові інвестиції” 14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

2 Придбано фінансову інвестицію в обмін на вексель, інші необоротні
активи, за грошові кошти, за рахунок позик, в кредит 35 “Поточні
фінансові інвестиції” 162 “Довгострокові векселі одержані”,

18 “Інші необоротні активи”,

30 “Каса”,

31 “Рахунки в банках”,

50 “Довгострокові позики”,

60 “Короткострокові позики”,

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

3 Одержано фінансову інвестицію в погашения дебіторської заборгованості
35 “Поточні фінансові інвестиції” 36 “Розрахунки з покупцями та
замовниками”,

37 “Розрахунки з різними дебіторами”

4 Збільшено балансову вартість поточної фінансової інвестиції:

– на суму амортизації дисконту (по інвестиціях, що обліковуються за
амортизованою собівартістю) 35 “Поточні фінансові інвестиції” 733 “Інші
доходи від фінансових операцій”

– на суму різниці між справедливою і первісною вартістю на дату балансу
(по інвестиціях, що обліковуються за собівартістю з урахуванням
зменшення їх корисності) 35 “Поточні фінансові інвестиції” 746 “Інші
доходи від звичайної діяльності”

5 Переведено поточну інвестицію до складу довгострокової .14
“Довгострокові фінансові інвестиції” 35 “Поточні фінансові інвестиції”

6 Погашено фінансову інвестицію грошовими коштами 30 “Каса” 31 “Рахунки
в банках” 35 “Поточні фінансові інвестиції”

7 Списано балансову вартість реалізованих поточних фінансових інвестицій
971 ” Собівартість реалізованих фінансових інвестицій” 35 “Поточні
фінансові інвестиції”

8 Відображено в складі витрат поточних періодів суми: – уцінки
фінансових інвестицій – зменшення корисності інвестицій 975 “Уцінка
необоротних : активів і фінансових інвестицій” 35 “Поточні фінансові
інвестиції”

9 Списано на збитки, понесені -в результаті надзвичайних подій вартість
фінансових інвестицій 99 “Надзвичайні . витрати” 35 “Поточні фінансові
інвестиції”

PAGE

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020