.

Облік і аудит. Облік довготривалої дебіторської заборгованості (курсова)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
380 5347
Скачать документ

ЗМІСТ

TOC \o “1-1” \h \z HYPERLINK \l “_Toc527992760” Вступ PAGEREF
_Toc527992760 \h 3

HYPERLINK \l “_Toc527992761” 1. Загальна характеристика рахунку
довгострокової заборгованості. PAGEREF _Toc527992761 \h 5

HYPERLINK \l “_Toc527992762” 2. Облік заборгованості за майно, що
передане в фінансову оренду. PAGEREF _Toc527992762 \h 7

HYPERLINK \l “_Toc527992763” 3. Облік довгострокових векселів
одержаних. PAGEREF _Toc527992763 \h 10

HYPERLINK \l “_Toc527992764” 4. Облік іншої дебіторської
заборгованості. PAGEREF _Toc527992764 \h 18

HYPERLINK \l “_Toc527992765” Висновки PAGEREF _Toc527992765 \h 21

HYPERLINK \l “_Toc527992766” Список використаної літератури PAGEREF
_Toc527992766 \h 22

HYPERLINK \l “_Toc527992767” Додатки. PAGEREF _Toc527992767 \h 23

Вступ

Методологію обліку, основні поняття та порядок розкриття інформації про
дебіторську заборгованість визначає Положення (стандарт) бухгалтерського
обліку 10 “Дебіторська заборгованість”, 13 “Фінансові інструменти” та 14
“Оренда”.

Дебітори – це юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій
заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або
інших активів. Дебіторська заборгованість – сума заборгованості
дебіторів підприємству на дату складання бухгалтерської звітності.

Відповідно до П (С) БО 10 дебіторська заборгованість поділяється па
довгострокову та поточну.

Довгострокова дебіторська заборгованість – це сума дебіторської
заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході
нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців
з дати балансу. При цьому слід розуміти, що при віднесенні
заборгованості до поточної або довгострокової до уваги береться не
загальний очікуваний строк оплати згідно з договором, а очікуваний строк
до погашення, який залишився з дати балансу.

До довгострокової дебіторської заборгованості відноситься:

заборгованість орендаря за фінансовою орендою, яка відображається в
балансі орендодавця;

надання позик іншим підприємствам;

надання позик фізичним особам;

заборгованість, що виникає при надзвичайних подіях – пожежі, повені,
крадіжках тощо.

Згідно з П(С)БО 10 дебіторська заборгованість визнається активом, якщо
існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод, і
її сума може бути достовірно визначена (майбутня економічна вигода – це
потенціал, який може сприяти надходженню, прямо або непрямо, грошових
коштів та їх еквівалентів на підприємство).

Довгострокова дебіторська заборгованість оцінюється за дисконтованою
вартістю майбутніх платежів, які очікуються для погашення цієї
заборгованості.

Заборгованість за фінансовою орендою відображається в балансі
орендодавця в сумі чистих інвестицій в оренду.

1. Загальна характеристика рахунку довгострокової заборгованості.

Для обліку довгострокової дебіторської заборгованості використовують
Рахунок 16 “Довгострокова дебіторська заборгованість” – активний,
балансовий, призначений для обліку господарських процесів,
довгострокової дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб.
По дебету рахунку 16 відображається виникнення (збільшення)
довгострокової дебіторської заборгованості, по кредиту – її погашення
(списання) або переведення до складу поточної. Рахунок має такі
субрахунки: 161 “Заборгованість за майно, що передано у фінансову
оренду”, 162 “Довгострокові векселі одержані”, 163 “Інша дебіторська
заборгованість”.

На субрахунку 161 відображаються чисті інвестиції орендодавця у
фінансову оренду, визначені згідно з Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 14 “Оренда”.

Субрахунок 162 призначений для обліку веселів, одержаних у забезпечення
довгострокової дебіторської заборгованості.

Призначення субрахунку 163 – облік довгострокової дебіторської
заборгованості, яка не відображається на інших субрахунках рахунку 16
“Довгострокова дебіторська заборгованість”, зокрема розрахунки з
працівниками за виданими довгостроковими позиками тощо, інші види
розрахунків.

Аналітичний облік довгострокової дебіторської заборгованості ведеться за
кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й
погашення.

Обліковим регістром по рахунку 16 “Довгострокова дебіторська
заборгованість” є журнал-ордер № 8, який ведеться в розрізі субрахунків
(зразок 1).

Зразок №1.

ЖУРНАЛ ОРДЕР № 8

за ___________ 200_ р.

Рахунок 16 “Довгострокова дебіторська заборгованість”

№ Л Субрахунок Сальдо на 1 січня 3 кредиту рахунки 16 в дебет рахунків
Разом по кредиту рахунку В дебет рахунка 16 з кредиту рахунків Разом по
дебету рахунку Сальдо на 31 січня

ЗІ 35 377 ін.

10 69 Ін.

161 60000

12000

12000

48000

2 162 3000 3000

3000

3 163 100 70 30

100

Разом 63100 3070 30 12000

15100

48000

Сальдо (залишок) по рахунку 16 відображається в розділі 2 активу балансу
(рядок 050). Типові операції за рахунком 16 “Довгострокова дебіторська
заборгованість” відображені в додатку № 1.

2. Облік заборгованості за майно, що передане в фінансову оренду.

На підставі договору оренди підприємство може передати власні основні
засоби, інші необоротні матеріальні та нематеріальні активи у фінансову
оренду іншому підприємству.

Як вже зазначалось, порядок передачі майна в оренду та його облік
визначений Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 14 “Оренда”.

Чисті інвестиції орендодавця у фінансову оренду відображаються на
субрахунку 161 “Заборгованість за майно, що передано у фінансову
оренду”.

Чисті інвестиції в оренду – це загальна сума мінімальних орендних
платежів та будь-якої негарантованої ліквідаційної варі ості за
вирахуванням незаробленого фінансового доходу.

Аналітичний облік орендних зобов’язань до надходження ведеться
відокремлено по кожному договору фінансової оренди, Договір є основою
встановлення будь-яких взаємовідносин між суб’єктами підприємницької
діяльності.

Чисті інвестиції в оренду – це загальна сума мінімальних орендних
платежів та будь-якої негарантованої ліквідаційної варі ості за
вирахуванням незаробленого фінансового доходу.

Договір – це угода двох або більше сторін про здійснення псиних дій, що
встановлює взаємні права і обов’язки, виконання яких забезпечується
заходами державного впливу. [2, c. 241]

Договір вважається укладеним з моменту набуття ним обумовленої форми
(наприклад, простої письмової або нотаріально засвідченої). Договір може
бути укладено як шляхом складання одного документу, підписаного
сторонами, так і шляхом обміну листами, телеграмами, телефонограмами
тощо, які обов’язково повинні бути підписані стороною, що їх надсилає.

Укладання договору представляє собою процес, який складається з двох
стадій: оферти (пропозиція укласти договір) та акцепту (відповідь про
згоду укласти договір).

В таблиці 1 наведені бухгалтерські проводки орендодавця щодо
відображення заборгованості за майно, що передано у фінансову оренду.

Таблиця 1.

Облік передачі майна у фінансову оренду в орендодавця

№ п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків

Дебет Кредит

1 2 3 4

1 Списано знос основних засобів, що передаються у фінансову оренду
(довідка бухгалтерії) 131 “Знос основних засобів” 10 “Основні засоби”

2 Списано залишкову вартість основних засобів, що передаються у
фінансову оренду (акт приймання-передачі основних засобів) 972
“Собівартість реалізованих необоротних активів” 10 “Основні

засоби”

3 Відображено дохід від передачі основних засобів у фінансову оренду
строком на 5 років (договір оренди, акт приймання-передачі основних
засобів) 161 “Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду”
742 “Дохід від реалізації необоротних активів”

4 Відображено суму ПДВ (податкова накладна) 742 “Дохід від реалізації
необоротних активів” 641 “Розрахунки за податками”

5 Включено до складу поточної суму заборгованості орендаря за I-й рік
оренди (довідка бухгалтерії) 377 “Розрахунки з іншими дебіторами” 161
“Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду”

6 Нараховано в кінці року суму фінансового доходу від 1-го року оренди
(договір, розрахунок бухгалтерії) 373 “Розрахунки за нарахованими
доходами” 732 “Відсотки одержані”

732 “Відсотки одержані” 79 “Фінансові

результати”

Продовження таблиці 1.

7 На поточний рахунок надійшли кошти від орендаря за основні засоби; 311
“Поточні рахунки в національній валюті” 377 “Розрахунки з

іншими

дебіторами”

– відсотки (виписка банку)

373 “Розрахунки за нарахованими доходами”

8 Надійшло устаткування після завершення строку оренди (акт
приймання-передачі основних засобів) 641 “Розрахунки за податками” 10
“Основні засоби” 377 “Розрахунки з іншими дебіторами”

3. Облік довгострокових векселів одержаних.

Облік розрахунків за векселями регламентується постановою Верховної Ради
України «Про застосування векселів в господарському обороті України» від
17.06.92, Указом Президента України «Про розширення сфери обігу
векселів» від 26.07.95, листом Міністерства фінансів України «Про
бухгалтерський облік вексельного обігу» від 12.08.92 № 18-4116 (з
доповненнями і змінами від 26.07.94 № 65, від 23.01.96 № 113, від
10.02.97 № ЗО) і листом ДПА України від 17.01.97 № 15-02Ї4 (10-372).
Вексель являє і собою письмове боргове зобов’язання векселедавця
сплатити векселедержцю (власнику векселя) по настанні строку суму,
вказану у векселі. Вексель е не тільки зручною формою розрахунків, а й
видом комерційного кредиту, оскільки оплата по векселю відбувається не
відразу, а через певний час, протягом якого сума по векселю знаходиться
в розпорядженні векселедавця.

Вексель відноситься до цінних паперів, які характеризуються як документ,
що підтверджує майнові права, здійснення і передача яких можлива лише
при його пред’явленні. Учасниками обігу векселів є:

векселів векселедавець – особа, яка .отримала товар (роботи, послуги) і
видала вексель (платник по векселю);

перший векселедержатель – особа, яка передала цінності (товар тощо) і
отримала вексель (отримувач грошей може висіупати індосантом);

наступний векселедержатепь (індосант) – особа-власник векселя в силу
здійсненого на його користь передавального надпису, яка робить на ньому
наступний передавальний надпис (індосамент);

особа з вексельними повноваженнями – отримувач векселя за індосаментом,
є представником по отриманню платежу (власником векселя при цьому
залишається індосант);

особливий платник-особа, уповноважена оплатити вексельні зобов’язання;

вексельний поручитель (аваліст) – особа, яка здійснює аваль (вексельне
поручительство), що забезпечує здійснення платежу за векселем у випадку
несплати його платником;

останній вексепедержатель (індосант) – отримувач векселя за індосаментом
і власник всіх прав по векселю;

посередник – особа, вказана векселедавцем, авалістом, індосантом для
оплати векселя, або яка добровільно взялась оплатити вексель за
будь-кого з них в порядку реєстру.

Розрізняють прості та переказні векселі.

Простий вексель (соло) – письмовий документ, який містить просте і нічим
не обумовлене зобов’язання векселедавця (боржника) сплатити
векселедержателю (кредитору) зазначену грошову суму у визначений строк і
в обумовленому місці.

Переказний вексель (тратта) – письмовий документ, який містить простий і
нічим не обумовлений наказ векселедавця платнику сплатити певну суму
грошей отримувачу у визначений строк і у визначеному місці.

Простий вексель виписується позичальником із зобов’язанням сплатити борг
кредитору. Переказний вексель – це вимога кредитора до позичальника
сплатити кошти третій особі – ремітенту.

Нижче наведено порядок дії простого векселя (рис. 1).

Рис. 1. Порядок дії простого векселя. [2, c. 242]

Переказний вексель з трьома учасниками використовують для перерахування
боргу від однієї особи іншій. Порядок перерахування боргу при
використанні переказного векселя з трьома учасниками подано на рис. 2.

Рис. 2. Порядок перерахування боргу при застосуванні переказного
векселя. [2, c. 242]

Особливим видом с казначейські векселі. Казначейські векселі – це
векселі, які видаються за рахунок фінансування витрат державного бюджету
(за винятком витрат на оплату праці та інших грошових виплат населенню)
за згодою відповідного отримувача коштів з державного бюджету.

Казначейські векселі можуть використовуватись з метою: погашення
кредиторської заборгованості (за згодою відповідних кредиторів); продажу
юридичним особам-резидентам; застави з метою забезпечення зобов’язань
перед резидентами згідно із законодавством про заставу; заліку в оплату
податків до державного бюджету за бажанням власника векселя.

Векселедавцем і платником по казначейських векселях, які випущені в
рахунок фінансування втрат державного бюджету, виступає Головне
управління Державного казначейства, яке щомісячно публікує інформацію
про умови випуску і погашення казначейських векселів.

?

?0

o

yyyooooooooiiaaaaaOeOeOeOeaa

&

Z

t

v

x

¬

®

°

?

?

?

1/4

3/4

oe

o

u

ue

???’”–???OOeOUeii”

$

&

*

,

,

.

0

2

4

l

n

p

r

®

°

?

ae

e

e

i

?

o

o

oe

o

$1$Ifa$

dh`„?a$

dh`„?a$

`„?

¬0¬oooooooooooeossoeoOooooC

dh`„?a$

dh`„Aa$

?в таблиці 2.

Таблиця 2.

Господарські операції з векселями одержаними

Векселі одержані

Виписані покупцями векселі після акцепту Передача постачальнику в оплату
зобов’язані.

Акцепти, що надходять від покупців Передача в заставу для одержання
кредитів

Передача банку для дисконтування

Передача банку для вимоги платежу по векселю

Обмін на “звільнення від сплати частини податків при настанні терміну
погашення

Власне пред’явлення покупцю

При надходженні векселя на підприємство він є підставою для відображення
операції по одержанню векселя в бухгалтерському обліку. Вексель
відноситься до категорії суворо формальних документів. Це означає, що у
випадку недотримання чітко встановленої форми векселя останній втрачає
вексельну силу.

В простому векселі, що с письмовим розпорядженням-зобов’язанням
позичальника, вказують місце і дату видачі, суму боргового зобов’язання,
строк і місце платежу, найменування кредитора, якому повинен бути
проведений платіж, підпис позичальника-векселедавця. Окремо від суми
може зазначатись зобов’язання по сплаті відсотків.

Рис. 3. Простий вексель.

В переказному векселі обов’язково повинні міститись наступні дані:

слово “вексель”; пропозиція сплатити певну суму; найменування трасата
(платника); зазначення терміну і місця платежу; найменування ремітента
(одержувача); зазначення строку і місця платежу; дата і місце складання
векселя; підпис трасанта (особи, яка видала вексель) (зразок 3).

Рис. 4. Переказний вексель.

Жодні виправлення у векселях не допускаються.

Переказний вексель повинен бути акцептований трасатом, інакше трасат не
має ніяких зобов’язань по векселю. Акцепт – це згода оплатити вексель.
Запис про це трасат робить на лицьовій стороні векселя: “зобов’язуюсь
оплати”” або “вексель акцептований”, а також зазначає дату акцепту,
ставить підпис і печатку.

Порядок бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з вексельним обігом,
регулюється нормативними документами.

Векселі, одержані у забезпечення довгострокової дебіторської
заборгованості, обліковуються на рахунку 162 “Довгострокові векселі
одержані”.

Бухгалтерський облік вексельних операцій залежить від видів векселів,
порядку заповнення показників векселя та їх змісту, порядку видачі та
прийняття (акцепту), передачі та авалю векселів.

Оцінка векселя здійснюється в розмірі вексельної суми, зазначеної на
ньому прописом та цифрами. Вексельна сума може включати відсоток як
додаткову плату за час обігу векселя.

Облік векселів ведеться паралельно з обліком дебіторської і
кредиторської заборгованості. Належна оплата векселя у встановлений
строк погашає всі вексельні зобов’язання.

Аналітичний облік по вексельних операціях ведеться за кожним одержаним
векселем (за видами векселів): векселі, строк сплати по яких ще не
настав; векселі, дисконтовані (враховані) банком; векселі, не оплачені у
встановлений термін.

Основні бухгалтерські проводки з обліку векселів, одержаних у
забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості, відображено в
таблиці 3.

Таблиця 3.

Облік векселів, одержаних у забезпечення довгострокової дебіторської
заборгованості.

№ п/п. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки

Дебет Кредит

1 2 3 4

1 Одержано довгостроковий вексель від покупця в погашення заборгованості
162 “Довгострокові векселі одержані” 36 “Розрахунки з покупцями та
замовниками”

2) Одержано довгостроковий вексель від дебітора в забезпечення
заборгованості 162 “Довгострокові векселі одержані” 377 “Розрахунки з
іншими дебіторами”

Продовження таблиці 3.

3 Відображено різницю між номінальною та реальною вартістю отриманого
довгострокового векселя 162 “Довгострокові векселі одержані” 69 “Доходи
майбутніх періодів”

4 Отримано різницю між номінальною ля реальною вартістю отриманого
довгострокового векселя

162 “Довгострокові векселі одержані” 70 “Доходи від реалізації”, 71
“Інший операційний дохід”, 74 “Інші доходи”

5 Отримано основні засоби, інші необоротні матеріальні та нематеріальні
активи в рахунок

заборгованості за векселем, який раніше був отриманий підприємством 10
“Основні засоби”, 11 “Інші необоротні

активи”, 12 “Нематеріальні 162 “Довгострокові векселі одержані”

6 Здійснено довгострокові фінансові інвестиції за рахунок передачі 14
“Довгострокові фінансові 162 “Довгострокові векселі одержані”

7 Погашено довгостроковий вексель покупцем 30 “Каса”, 31 “Рахунки в
банках”, 33 “Інші кошти” 162 “Довгострокові векселі одержані”

102 “Довгострокові векселі одержані”

8 погашення кредиторської заборгованості 685 “Розрахунки з

іншими

кредиторами”

4. Облік іншої дебіторської заборгованості.

До іншої дебіторської заборгованості відноситься видача довгострокових
позик працівникам підприємства та інші види розрахунків. Видача позик
підприємством може проводитись, якщо вона передбачена статутом або іншим
аналогічним документом підприємства та при наявності оформлених належним
чином документів.

Видача позики повинна бути оформлена договором в письмовій формі.
Обов’язковими елементами договору повинні бути: предмет договору, розмір
та порядок видачі позики, термін, на який вона видається, порядок
погашення, відповідальність сторін та юридичні реквізити сторін.

Видача позик здійснюється як готівкою, так і шляхом безготівкових
перерахувань, згідно із заявою працівника.

Максимальний розмір позики для одного працівника законодавством не
обмежується.

Позика може видаватись на будь-який термін. Повернення позики може
визначатись числом місяців або календарним періодом. Якщо термін
повернення не встановлюється або визначається моментом вимоги, то в
цьому випадку працівник повинен повернути гроші в 7-денний термін з дня
пред’явлення вимоги.

Наступною умовою отримання позики є її безпроцентність. Форми
розрахунків по довгострокових позиках, виданих працівникам підприємства,
розглянуті на рис. 5.

Облік видачі довгострокових позик працівникам підприємства ведеться на
субрахунку 163 “Інша дебіторська заборгованість”.

Рис. 5. Механізм повернення грошей по безпроцентних позиках. [7, c. 341]

Основні бухгалтерські проводки по іншій дебіторській заборгованості
відображені в таблиці 3.

Таблиця 4.

Облік іншої дебіторської заборгованості

№ п/п. Зміст господарської операцій Кореспондуючі рахунки

Дебет Кредит

1 Видано з каси довгострокову позику працівнику підприємства 163 “Інша
дебіторська заборгованість” 30 “Каса”, 31 “Рахунки в банках”

2 Проведено раніше перерахований аванс в рахунок довгострокової
дебіторської заборгованості 163 “Інша дебіторська заборгованість” 371
“Розрахунки за виданими авансами

3 Реалізовано необоротні активи підприємства зі строком розрахунку
більше 1 року 163 “Інша дебіторська заборгованість” 74 “Інші доходи”

4 Погашено працівником довгострокову позику основними засобами за
домовленістю сторін 10 “Основні засоби” 163 “Інша дебіторська
заборгованість”

5 Отримано в касу кошти в погашення довгострокової позики працівнику
підприємства 30 “Каса”, 31 “Рахунки в банках 163 “Інша дебіторська
заборгованість”

Продовження таблиці 4.

6 Відображено суму неповернутої позики при зверненні до суду 374
“Розрахунки за претензіями” 163 “Інша дебіторська заборгованість”

7 Переведено довгострокову дебіторську заборгованість до розряду
поточної, коли до її погашення залишається менше року (довідка
бухгалтерії) 377 “Розрахунки з іншими

дебіторами” 163 “Інша дебіторська заборгованість”

8 Погашено неповернуту частину безпроцентної позики за рахунок прибутку
підприємства 443 “Прибуток, використаний у звітному році” 163 “Інша
дебіторська заборгованість

9 Утримано із заробітної плати працівника неповернуту довгострокову
позику 66 “Розрахунки з оплати праці” 163 “Інша дебіторська
заборгованість

10 Списана довгострокова дебіторська заборгованість внаслідок
надзвичайних подій 99 “Надзвичайні витрат” 163 “Інша дебіторська
заборгованість”

Висновки

Для обліку довгострокової дебіторської заборгованості використовують
Рахунок 16 “Довгострокова дебіторська заборгованість” – активний,
балансовий, призначений для обліку господарських процесів,
довгострокової дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб.
По дебету рахунку 16 відображається виникнення (збільшення)
довгострокової дебіторської заборгованості, по кредиту – її погашення
(списання) або переведення до складу поточної. Рахунок має такі
субрахунки: 161 “Заборгованість за майно, що передано у фінансову
оренду”, 162 “Довгострокові векселі одержані”, 163 “Інша дебіторська
заборгованість”.

На підставі договору оренди підприємство може передати власні основні
засоби, інші необоротні матеріальні та нематеріальні активи у фінансову
оренду іншому підприємству.

Вексель займає особливе місце в системі безготівкових розрахунків,
оскільки може безпосередньо використовуватися для погашення боргових
зобов’язань.

Векселі, одержані у забезпечення довгострокової дебіторської
заборгованості, обліковуються на рахунку 162 “Довгострокові векселі
одержані”.

Оцінка векселя здійснюється в розмірі вексельної суми, зазначеної на
ньому прописом та цифрами. Вексельна сума може включати відсоток як
додаткову плату за час обігу векселя.

Аналітичний облік по вексельних операціях ведеться за кожним одержаним
векселем (за видами векселів): векселі, строк сплати по яких ще не
настав; векселі, дисконтовані (враховані) банком; векселі, не оплачені у
встановлений термін.

Список використаної літератури

Альбом бухгалтерських проводок. –Харків: Фактор, 2000. –80 с.

Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця.
–3-е вид., перероб. і доп. – Житомир: ЖІТІ, 2001. –672 с.

Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в
бухгалтерських проводках: Навч.посібник. –К.: А.С.К., 2001. –416 с.

Енциклопедія бухгалтерських проводок // Бізнес (Додаток). –2000. –24
липня.

Новий бухгалтерський облік в Україні (побудова і застосування):
навчально-методичний посібник. –Тернопіль: Карт-бланш, 2000. –288 с.

Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики. Навчальний
посібник. –К.: Знання, 2000. –245 с.

Сопко В.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. –К., 2000. 578 с.

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України.
–К.: А.С.К., 2000. –784 с.

Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей / за ред.
П.Я. Хомина. –Тернопіль: Астон, 2000. –288 с.

Додатки.

Додаток 1.

Зміст господарської операції Дебет Кредит

Передача у фінансову оренду:

– основних засобів 16 10

– інших необоротних матеріальних активів 16 11

– нематеріальних активів 16 12

Отримано довгостроковий вексель у забезпечення заборгованості дебітора
16 37

Відображення нарахованої орендної плати авансом 16 69

Відображення доходу від реалізації за довгостроковим векселем без
відображення на рахунку розрахунків з покупцями і замовниками 16 70

Позитивна курсова різниця за перерахунком заборгованості в іноземній
валюті, дохід від операційної оренди активів 16 71

Відображення доходів від реалізації майнових комплексів 16 74

Повернення орендарем орендованих на умовах фінансового лізингу основних
засобів 10 16

Оприбуткування інших необоротних матеріальних активів (бібліотечних
фондів, МШП з терміном служби більше одного року, інвентарної тари,
предметів прокату) у рахунок погашення довгострокової дебіторської
заборгованості 11 16

Повернення нематеріальних активів, які були передані у фінансову оренду
12 16

Продовження додатку 1.

Передача отриманих векселів або переданого у фінансову оренду майна, як
довгострокових фінансових інвестицій іншим підприємствам 14 16

Надходження коштів у рахунок погашення довгострокової дебіторської
заборгованості:

– готівкою 30 16

– зарахуванням на рахунки в банку 31 16

– перерахуванням через банк, коли у виписці банку з рахунку підприємства
вони ще не відображені (перебувають у дорозі) 33 16

Зарахування довгострокової дебіторської заборгованості як поточних
фінансових інвестицій 35 16

Переведення довгострокової дебіторської заборгованості у поточну 37 16

Відображення негативної курсової різниці при перерахунку довгострокової
дебіторської заборгованості в іноземній валюті 84 16

Списання довгострокової дебіторської заборгованості як втрати через
надзвичайні події (смерть боржника у результаті стихійного лиха, аварій
та ін.) на підприємствах, що:

– не застосовують рахунки класу 9 (малі підприємства) 85 16

– застосовують рахунки класу 9 99 16

Списання довгострокової дебіторської заборгованості на витрати, коли суд
чи арбітраж відмовив у задоволенні позову щодо її стягнення 97 16

PAGE

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020