.

Облік і аудит нематеріальних активів

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 2558
Скачать документ

5

Зміст

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 2

Облік нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка 2

1. Визначення нематеріальних активів 2

2. Визнання і оцінка нематеріальних активів 3

3. Переоцінка нематеріальних активів 5

4. Амортизація нематеріальних активів 7

5. Зменшення корисності нематеріальних активів 8

6. Вибуття нематеріальних активів 8

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 11

Список використаної літератури 27

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Облік нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

1. Визначення нематеріальних активів

Нематеріальний актив – немонетарний актив, який не має матеріальної
форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою
використання протягом періоду більше одного року (або одного
операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва,
торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам. До
монетарних активів належать грошові кошти, їх еквіваленти, а також інші
активи, які мають бути отримані у фіксованій, визначеній сумі грошей.
Решта активів вважаються немонетарними (запаси, будівлі, устаткування).
Особливістю, яка відрізняє нематеріальний актив від усіх інших
немонетарних активів, є відсутність його фізичної субстанції.
Амортизація нематерiальних активiв часто нараховується прямолiнiйним
методом з врахуванням корисного строку експлуатацiї даного
нематерiального активу.

Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного
об’єкта за такими групами:

– права користування природними ресурсами (право користування надрами,
іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією
про природне середовище тощо);

– права користування майном (право користування земельною ділянкою,
право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);

– права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки,
фірмові назви тощо);

– права на об’єкти промислової власності (право на винаходи, корисні
моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист
від недобросовісної конкуренції тощо);

– авторські та суміжні з ними права (право на літературні та музичні
твори, програми для ЕОМ, бази даних тощо);

– гудвіл;

– інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності,
використання економічних та інших привілеїв тощо).

2. Визнання і оцінка нематеріальних активів

Придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в балансі,
якщо існує імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов’язаних
з його використанням, та його вартість може бути достовірно визначена.

Нематеріальний актив, отриманий в результаті розробки, слід відображати
в балансі за умов, якщо підприємство має:

– намір, технічну можливість та ресурси для доведення нематеріального
активу до стану, у якому він придатний для реалізації або
використання;можливість отримання майбутніх економічних вигод від
реалізації або використання нематеріального активу;

– інформацію для достовірного визначення витрат, пов’язаних з розробкою
нематеріального активу.

Якщо нематеріальний актив не відповідає вказаним критеріям визнання, то
витрати, пов’язані з його придбанням чи створенням, визнаються витратами
того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені без визнання
таких витрат у майбутньому нематеріальним активом.

Не визнаються активом, а підлягають відображенню у складі витрат того
звітного періоду, в якому вони були здійснені:

– витрати на дослідження;

– витрати на підготовку і перепідготовку кадрів;

– витрати на рекламу та просування продукції на ринку;

– витрати на створення, реорганізацію та переміщення підприємства або
його частини;

– витрати на підвищення ділової репутації підприємства (гудвіл),
вартість видань.

Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс
підприємства за первісною вартістю.

Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з ціни
(вартості) придбання (крім отриманих торговельних знижок), мита,
непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат,
безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, у
якому він придатний для використання за призначенням.

Витрати на сплату відсотків за кредит не включаються до первісної
вартості нематеріальних активів, придбаних (створених) повністю або
частково за рахунок кредиту банку.

Первісна вартість нематеріального активу, придбаного в результаті обміну
на подібний об’єкт, дорівнює залишковій вартості переданого
нематеріального активу. Якщо залишкова вартість переданого об’єкта
перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю
нематеріального активу, отриманого в обмін на подібний об’єкт, є його
справедлива вартість із включенням різниці до фінансових результатів
(витрат) звітного періоду.

Первісна вартість нематеріального активу, придбаного в обмін (або
частковий обмін) на неподібний об’єкт, дорівнює справедливій вартості
переданого нематеріального активу, збільшеній (зменшеній) на суму
грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час
обміну.

Первісною вартістю безоплатно отриманих нематеріальних активів є їх
справедлива вартість на дату отримання.

Первісною вартістю нематеріальних активів, що внесені до статутного
капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками)
підприємства їх справедлива вартість.

Нематеріальні активи, отримані внаслідок об’єднання підприємств,
оцінюються за їх справедливою вартістю.

Первісна вартість окремого об’єкта нематеріальних активів, сплачених
загальною сумою, визначається шляхом розподілу сплаченої суми
пропорційно до справедливої вартості кожного з придбаних об’єктів.

Первісна вартість нематеріального активу, створеного підприємством,
включає прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші
витрати, безпосередньо пов’язані із створенням цього нематеріального
активу та приведенням його до стану придатності для використання за
призначенням (оплата реєстрації юридичного права, амортизація патентів,
ліцензій тощо).

Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат,
пов’язаних із удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх
можливостей та строку використання, які сприятимуть збільшенню первісно
очікуваних майбутніх економічних вигод.

Витрати, що здійствомься для підтримання об’єкта в придатному для
використання стані та одержання первісно визначеного розміру майбутніх
економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат
звітного періоду.

3. Переоцінка нематеріальних активів

Підприємство може здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на
дату балансу тих нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок.
У разі переоцінки окремого об’єкта нематеріального активу слід
переоцінювати всі інші активи групи, до якої належить цей нематеріальний
актив (крім тих, щодо яких не існує активного ринку).

Якщо підприємством проведена переоцінка об’єктів групи нематеріальних
активів, то надалі вони підлягають щорічній переоцінці.

Переоцінена первісна вартість та знос об’єкта нематеріального активу
визначаються як добуток відповідно первісної вартості або зносу та
індексу переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої
вартості об’єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість.Якщо
залишкова вартість об’єкта нематеріальних активів дорівнює нулю, то його
переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої
вартості цього об’єкта до його первинної (переоціненої) вартості без
зміни суми зносу об’єкта.

Відомості про зміни первинної вартості та суми зносу нематеріальних
активів заносяться до регістрів їх аналітичного обліку.

Сума дооцінки залишкової вартості об’єкта нематеріальних активів
відображається у складі додаткового капіталу, а сума уцінки – у складі
витрат звітного періоду.

У разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) дооцінки
об’єкта нематеріальних активів) перевищення суми попередніх уцінок
об’єкта і втрат від зменшення його корисності над сумою попередніх
дооцінок залишкової вартості цього об’єкта і відновлення його корисності
сума чергової (останньої) дооцінки, але не більше зазначеного
перевищення, включається до складу доходів звітного періоду, а різниця
(якщо сума чергової (останньої) дооцінки більше зазначеного перевищення)
спрямовується на збільшення іншого додаткового капіталу.

У разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) уцінки об’єкта
нематеріальних активів) перевищення суми попередніх дооцінок об’єкта і
відновлення його корисності над сумою попередніх уцінок залишкової
вартості цього об’єкта і втрат від зменшення його корисності, сума
чергової (останньої) уцінки, але не більше зазначеного перевищення,
спрямовується на зменшення іншого додаткового капіталу, а різниця (якщо
сума чергової (останньої) уцінки більше зазначеного перевищення)
включається до витрат звітного періоду.

При вибутті об’єктів нематеріальних активів, які раніше були
переоцінені, перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх
уцінок залишкової вартості цього об’єкта нематеріальних активів
включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням
додаткового капіталу.

4. Амортизація нематеріальних активів

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом
строку їх корисного використання, який встановлюється підприємством при
визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не
більше 20 років.

При визначенні строку корисного використання об’єкта нематеріальних
активів слід ураховувати:

– строки корисного використання подібних активів;

– моральний знос, що передбачається;

– правові або інші подібні обмеження щодо строків його використання та
інші фактори.

Метод амортизації нематеріального активу обирається підприємством
самостійно, виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод. Якщо
такі умови визначити неможливо, то амортизація нараховується із
застосуванням прямолінійного методу. Розрахунок амортизації при
застосуванні відповідних методів нарахування здійснюється згідно з
Положенням (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”.

Під час розрахунку вартості, яка амортизується, ліквідаційна вартість
нематеріальних активів прирівнюється до нуля, крім випадків:

– коли існує невідновне зобов’язання іншої особи щодо придбання цього
об’єкта наприкінці строку його корисного використання;

– коли ліквідаційна вартість може бути визначена на підставі інформації
існуючого активного ринку і очікується, що такий ринок існуватиме
наприкінці строку корисного використання цього об’єкта.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у
якому нематеріальний актив став придатним для використання.

Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за
місяцем вибуття нематеріального активу.

Термін корисного використання нематеріального активу та метод його
амортизації переглядаються в кінці звітного року, якщо в наступному
періоді очікуються зміни строку корисного використання активу або зміни
умов отримання майбутніх економічних вигод.

Амортизація нематеріального активу нараховується, виходячи з нового
методу нарахування амортизації і строку використання, починаючи з
місяця, наступного за місяцем змін.

5. Зменшення корисності нематеріальних активів

Втрати від зменшення корисності об’єкта нематеріальних активів
включаються до складу витрат звітного періоду із збільшенням суми зносу
об’єкта нематеріальних активів.

Якщо причини зменшення корисності об’єкта нематеріальних активів
перестали існувати, то сума відновлення корисності, але не більше суми
попереднього зменшення корисності, відображається визнанням доходу з
одночасним зменшенням суми зносу об’єкта нематеріальних активів.

6. Вибуття нематеріальних активів

Нематеріальний актив списується з балансу в разі його вибуття або
внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання
підприємством надалі економічних вигод від його використання.

Фінансовий результат від вибуття об’єктів нематеріальних активів
визначається як різниця між доходом від вибуття (за вирахуванням
непрямих податків і витрат, пов’язаних з вибуттям) та їх залишковою
вартістю. Регістри аналітичного обліку нематеріальних активів, що
вибули, додаються до документів, якими оформлені факти вибуття цих
об’єктів.

Розкриття інформації щодо нематеріальних активіву примітках до
фінансових звітів

У примітках до фінансової звітності щодо кожної групи нематеріальних
активів з виділенням інформації щодо створених підприємством
нематеріальних активів наводиться така інформація:

1. Вартість (первісна або переоцінена), за якою нематеріальні активи
відображені в балансі.

2. Методи амортизації та діапазон строків корисного використання
нематеріальних активів.

3. Наявність та рух у звітному році:

3.1 Первісна (переоцінена) вартість нематеріальних активів та сума зносу
на початок звітного року.

3.2. Первісна вартість нематеріальних активів, які визнані активом, з
виділенням вартості нематеріальних активів, отриманих у результаті
об’єднання підприємств.

3.3. Сума зміни первісної (переоціненої) вартості та зносу
нематеріальних активів у результаті переоцінки.

3.4. Первісна (переоцінена) вартість та сума зносу нематеріальних
активів, які вибули.

3.5. Сума нарахованої амортизації.

3.6. Сума втрат від зменшення корисності, відображена в звіті про
фінансові результати а звітному періоді.

3.7. Інші зміни первісної (переоціненої) вартості та сума зносу
нематеріальних активів.

3.8. Первісна (переоцінена) вартість та сума зносу на кінець звітного
року.

У примітках до фінансової звітності наводиться така інформація:

1. Вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права
власності.

2. Вартість переданих у заставу нематеріальних активів.

3. Сума угод на придбання у майбутньому нематеріальних активів.

4. Загальна сума витрат на дослідження та розробки, включена до складу
витрат звітного періоду.

5. Первісна вартість, залишкова вартість та метод оцінки нематеріальних
активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань.

Взагалі алгоритм дій і робіт, виконуваних за обліком нематеріальних
активів можна звести до наступної таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції)Одиниця
виміру27Визнання і оцінка нематеріальних активів28Переоцінка
нематеріальних активів29Амортизація нематеріальних активів30Облік
зменшення корисності нематеріальних активів31Облік вибуття
нематеріальних активів32Розкриття інформації щодо нематеріальних активів
у примітках до фінансового звіту

Наприкінці можна сказати – методика оцінки майна в Україні дозволяє
оцінити балансову вартість матеріальних активів підприємства, але , як
показує досвід, реальна ціна такого майна на ринку може бути іншою . Але
в умовах приватизації стратегічних підприємств на перший план виступає
вартість нематеріальних активів , особливо якщо матеріальні – зношені.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Ейбл, Бейкер і Кейн організували компанію „АВС Kealiy” у формі
корпорації – операції з нерухомим майном і орендні операції. Кожний з
засновників вніс по 20.000 дол. США готівкою і отримав по 1.500 акцій
(кожна акція номіналом 10 дол. США). Компанія розпочала операції 1 січня
200А року. Операції, які наведено нижче, досси показні для першого року
(200А) існування компанії; вони відносяться до операцій, що дійсно
відбулися.

Припустимо, що операції компанії за 200А рік зводяться до наведених
нижче.

А. Надійшли 60.000 дол. США готівкою, внесені засновниками; випущено
4.500 звичайних акцій

Б. Першого січня 19А року придбане офісне обладнання вартістю 6.000 дол.
США, в момент придбання оплачено третину вартості, ще третина підлягає
сплаті за шість місяців, залишок (теж третина) – за дванадцять місяців.
Суму, що не було сплачено; обладнання в момент придбання, слід віднести
на кредит рахунка „Рахунки до сплати”.

В. Придбано земельну ділянку для майбутньої забудови (під офіс) вартістю
20.000 дол. США повністю оплачено в момент придбання.

Г. Сплачено орендну плату за 12 місяців (200 дол. США на місяць).
Дебетуйте рахунок „Витрати на оренду”.

Д. Продано п’ять будинків (власність клієнтів), за це отримано комісійну
винагороду в розмірі 56.000 дол. США.

Е. Виплачено заробітну плату і комісійні винагороди торговим агентам,
52.000 дол. США, також сплачені інші різні витрати на суму 1.000 дол.
США.

Є. Надійшли гроші за керівництво орендними проектами, 20.000 дол. США.

Ж. Оплачено комунальні послуги, 1.400 дол. США.

З. Оплачено оренду автомобіля (автомобіль використовується у службових
цілях), 3.600 дол. США.

И. Оплачено послуги по рекламі, 7.500 дол. США.

І. Строк експлуатації офісного обладнання 10 років; воно
використовувалося протягом усього 200А року; обладнання не має
залишкової вартості по закінченні 10-річного строку експлуатації.

Ї. Ще 64.000 дол. США було зароблено протягом 200А року як комісійну
винагороду за продаж нерухомого майна, з цієї суми 14.000 дол. США ще не
надійшли від клієнтів на кінець року.

Й. Здійснено наступний платіж за офісне обладнання (див. Б). Проценти не
сплачуються.

К. Прибутковий податок за 200А рік сплачуються за ставкою 30%, підлягає
сплаті 200Б року в сумі 21.450 дол. США.

Необхідно:

1. Відкрити Т-рахунки, які наведено нижче (початкове сальдо для кожного
рахунку нульове – це перший рік існування компанії):

Рахунок №Назва рахункаРахунок №Назва рахунка101Гроші402Винагороди,
отримані за керівництво орендними операціями102Рахунки до
отримання501Витрати на оренду103Офісне обладнання502Заробітна плата і
комісійні винагороди сплачені104Нарахований знос за офісне
обладнання503Різні (інші) витрати105Земельна ділянка під майбутню
забудову504Комунальні послуги201Рахунки до сплати505Витрати на оренду
автомобіля203Прибутковий податок до сплати506Витрати на
рекламу301Внесений капітал за номіналом, акції номіналом $10507Витрати
на знос302Внесений капітал у надлишок номіналу508Витрати на сплату
прибуткового податку401Комісійні винагороди, отримані за операції з
нерухомим майном2. Виконати аналіз і журналізацію щодо всіх операцій.

ЖУРНАЛСторінка 1ДатаФоліоДебетКредитА 1 січняГроші10160.000Акціонерний
капітал30160.000Гроші, внесені засновниками (власниками) підприємстваБ 1
січня 19АОфісне обладнання1036.000Гроші1014.000Рахунки до
сплати2012.000ВЗемельна ділянка під майбутню
забудову10520.000Гроші10120.000ГВитрати на оренду
(200*12=2.400)5012.400Гроші1012.400ДКомісійні винагороди, отримані за
операції з нерухомим майном40156.000Гроші10156.000ЕЗаробітна плата і
комісійні винагороди сплачені50252.000Різні (інші)
витрати5031.000Гроші10153.000ЄГроші10120.000Винагороди, отримані за
керівництво орендними операціями40220.000ЖКомунальні
послуги5041.400Гроші1011.400ЗВитрати на оренду
автомобіля5053.600Гроші1013.600ИВитрати на
рекламу5067.500Гроші1017.500ІНарахований знос на офісне
обладнання1040.6Витрати на знос5070.6Нарахований знос на офісне
обладнання за рік 6.000/10 = 0.6їКомісійні винагороди, отримані за
операції з нерухомим майном40164.000Гроші10150.000Рахунки до
отримання10214.000ЙРахунки до сплати2012.000КВитрати на сплату
прибуткового податку50821.450

3. Виконати перенесення даних з журналу до рахунків Головної книги.

Гроші 101ДатаСтор назв. журн.СумаДатаСтор назв. журн.Сума200А,
січня1120.000

Відкриємо Т-рахунки:

Гроші 101ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.СумаА 1
січня160,000Б14,000Д156,000В120,000Є120,000Г12,400Ї150,000Е153,000Ж11,40
0З17,500И13,600Сальдо-неттодебет94,100Рахунки до отримання 102ДатаСтор.
журн.СумаДатаСтор. журн.СумаЇ114,0001Офісне обладнання 103ДатаСтор.
журн.СумаДатаСтор. журн.СумаБ16,000Нарахований знос на офісне обладнання
104ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.СумаІ10,600Земельна ділянка під
майбутню забудову 105ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор.
журн.СумаВ120,000Рахунки до сплати 201ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор.
журн.СумаБ12,000Внесений капітал за номіналом 301ДатаСтор.
журн.СумаДатаСтор. журн.СумаА160,000Комісійні винагороди нерух майно
401ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор.
журн.СумаД156,000Ї164,000Сальдокредит120,000Винагороди за керівн. оренд
402ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.СумаЄ120,000Зарплата і коміс
502ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.СумаЕ152,000Різні (інші) витрати
503ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.СумаЕ11,000Комунальні послуги
504ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.СумаЖ11,400Витрати на оренду
автомобіля 505ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.СумаЗ13,600Витрати на
рекламу 506ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.СумаИ17,500Витрати на знос
507ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.СумаІ10,600Витрати на сплату
прибуткового податку 508ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор.
журн.СумаК121,450К121,450Прибутковий податок до сплати 203

ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.СумаК121,450Витрати на оренду
501ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.СумаГ12,400

Головна книга:

Гроші 101ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.СумаА 1
січня160,000Б14,000Д156,000В120,000Є120,000Г12,400Ї150,000Е153,000Ж11,40
0З17,500И13,600Сальдо-неттодебет94,100Рахунки до отримання 102ДатаСтор.
журн.СумаДатаСтор. журн.СумаЇ114,0001Офісне обладнання 103ДатаСтор.
журн.СумаДатаСтор. журн.СумаБ16,000Нарахований знос на офісне обладнання
104ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.СумаІ10,600Земельна ділянка під
майбутню забудову 105ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор.
журн.СумаВ120,000Рахунки до сплати 201ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор.
журн.СумаБ12,000Внесений капітал за номіналом 301ДатаСтор.
журн.СумаДатаСтор. журн.СумаА160,000Комісійні винагороди нерух майно
401ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор.
журн.СумаД156,000Ї164,000Сальдокредит120,000Винагороди за керівн. оренд
402ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.СумаЄ120,000Зарплата і коміс
502ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.СумаЕ152,000Різні (інші) витрати
503ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.СумаЕ11,000Комунальні послуги
504ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.СумаЖ11,400Витрати на оренду
автомобіля 505ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.СумаЗ13,600Витрати на
рекламу 506ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.СумаИ17,500Витрати на знос
507ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.СумаІ10,600Витрати на сплату прибут
податку 508ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор. журн.СумаК121,450Прибутковий
податок до сплати 203ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор.
журн.СумаК121,450Витрати на оренду 501ДатаСтор. журн.СумаДатаСтор.
журн.СумаГ12,400

4. Скласти пробний баланс. Для перевірки: сума сальдо пробного балансу
$224.050, включаючи сальдо рахунку „Гроші” – $94.100.

ABC Kealiy

Пробний баланс за 200А рік

Рахунок №Назва рахункаСальдоДебет $Кредит $101Гроші94,100102Рахунки до
отримання14,000103Офісне обладнання6,000104Нарахований знос на офісне
обладнання0,600105Земельна ділянка під майбутню забудову20,000201Рахунки
до сплати2,000203Прибутковий податок до сплати301Внесений капітал за
номіналом60,000302Акціонерний капітал, внесений у надлишок
номіналу401Комісійні винагороди, отримані за операції з нерухомим
майном120,000402Винагороди, отримані за керівництво орендними
операціями20,000501Витрати на оренду2,400502Заробітна плата і комісійні
винагороди сплачені52,000503Різні (інші) витрати1,000504Комунальні
послуги1,400505Витрати на оренду автомобіля3,600506Витрати на
рекламу7,500507Витрати на знос0,600508Витрати на сплату прибуткового
податку21,450203Прибутковий податок до сплати21,450Разом:224,050224,050

5. Скласти такі звіти за 200А рік:

а) звіт про прибутки та збитки: виручка, витрати, балансовий прибуток
(прибуток до оподаткування), витрати на сплату прибуткового податку,
чистий доход, доход на акцію.

ABC Kealiy

Звіт про прибутки та збитки за рік, що закінчується 30 червня 2004 року

СтаттяЗвітний період $Дохід і виручка від реалізації продукції (робіт,
послуг, оренди)20,000Доход від операцій з нерухомим
майном120,000Операційні витрати:

Комунальні послуги1,400Витрати на оренду2,400Витрати на заробітну
плату52,000Витрати на оренду автомобіля3,600Витрати на
рекламу7,500Витрати на сплату прибуткового податку21,450Нарахований
знос0,600Інші операційні витрати1,700Операційні витрати разом90,65Доход
до оподаткування49,35Податок на прибуток21,45Чистий: – прибуток27,9Доход
на акцію ($27,900 за 4,500 акцій)6,2

б) бухгалтерський баланс: АКТИВИ – поточні активи, операційні витрати,
інші активи; ЗОБОВ’ЯЗАННЯ – короткострокові зобов’язання; АКЦІОНЕРНИЙ
КАПІТАЛ – внесений капітал, нерозподілений доход.

ABC Kealiy

Бухгалтерський баланс за 200А рік

АктивиПоточні активи:Гроші94,100Рахунки до отримання14,000Офісне
обладнання6,000Нарахований знос на офісне обладнання0,600Земельна
ділянка20,000Поточні активи разом134,700Операційні витрати:Витрати на
оренду2,4Заробітна плата і комісійні винагороди сплачені52Комунальні
послуги1,4Витрати на оренду автомобіля3,6Витрати на рекламу7,5Витрати на
знос0,6Різні (інші) витрати1Операційні витрати разом:68,500Інші
активиАктиви разом:203,200Зобов’язанняКороткострокові
зобов’язання:Рахунки до сплати2,000Прибутковий податок до
сплати21,450Короткострокові зобов’язання разом:23,450Довгострокові
зобов’язання:Інші зобов’язанняЗобов’язання разом:23,450Акціонерний
капіталВнесений акціонерний капітал, за номіналом (6000 акцій номіналом
$10 кожна)60,000Акціонерний капітал, внесений у надлишок
номіналуВнесений капітал разом60,000Нерозподілений
доход119,750Акціонерний капітал разом179,750Зобов’язання і акціонерний
капітал разом:203,200

6. Додати господарських операцій які окрім других, пов’язані з НМА.
Виконати аналіз і журналізацію щодо цих операцій з НМА та додати їх у
баланс.

Спочатку наведемо перелік операцій.

ПЕРЕЛІК ОПЕРАЦІЙ

за 200Б рік

а) 02.05.200Б перераховано постачальнику передплату для купівлі ПЗ на
суму $2,000б) 03.05.200Б сформована початкова вартість по купівлі ПЗ на
суму $2,000в) 05.05.200Б безвоздмезно отримано право на використання
товарного знаку по ПЗ на суму $2,800г) 06.05.200Б відображене введення в
експлуатацію ПЗ на суму $2,000д) 07.05.200Б відображене введення в
експлуатацію товарного знака на ПЗ на суму $2,800е) 15.05.200Б сплачено
послуги по усуненню проблем з ПЗ на суму $1,000ж) 16.05.200Б списано
вартість послуги по усуненню проблем з ПЗ на суму $1,000

Згідно з переліком операцій здійснимо Т-проведення:

а) 02.05.200Б перераховано постачальнику передплату для купівлі ПЗ на
суму 2,000ДтНадходження НМАКтПоточний рахунок у нац.
валюті311(а)2,000ДтНадходження НМАКтКредитовано розрахунки по виданим
авансамРозрахунки по виданим авансам371(а)2,000б) 03.05.200Б сформована
початкова вартість по купівлі ПЗ на суму 2,000ДтФормування початкової
вартості НМАКтПридбання НМА154(б)2,000ДтФормування початкової вартості
НМАКтКредитовано розрахунки з вітчизняними постачальникамиРозрахунки з
вітчизняними постачальниками631(б)2,000в) 05.05.200Б безвоздмезно
отримано право на використання товарного знаку по ПЗ на суму
2,800ДтОтримання права на використання товарного знаку по ПЗКтПридбання
НМА154(б)2,000(в)2,800ДтОтримання права на використання товарного знаку
по ПЗКтКредитовано рахунок за безвоздмездно отриманими НМАБезвоздмезно
отримані НМА424(в)2,800г) 06.05.200Б відображене введення в експлуатацію
ПЗ на суму 2,000ДтВведення в експлуатацію НМАКтАвторські та суміжні з
ними права125(г)2,000д) 07.05.200Б відображене введення в експлуатацію
товарного знака на ПЗ на суму 2,800ДтВведення в експлуатацію НМАКтПрава
на знаки для товарів та послуг123(д)2,800е) 15.05.200Б сплачено послуги
по усуненню проблем з ПЗ на суму 1,000ДтУсунення проблем з
НМАКтРозрахунки по отриманим авансам371(д)1,000ж) 16.05.200Б списано
вартість послуги по усуненню проблем з ПЗ на суму 1,000ДтУсунення
проблем з НМАКтІнші операційні витрати840(ж)1,000ДтУсунення проблем з
НМАКтРозрахунки по виданим авансам371(ж)1,000(а)2,000

ABC Kealiy

Пробний баланс за 200Б рік

Рахунок №Назва рахункаСальдоДебет $Кредит $101Гроші94,100102Рахунки до
отримання14,000103Офісне обладнання6,000104Нарахований знос на офісне
обладнання0,600105Земельна ділянка під майбутню забудову20,000123Права
на знаки для товарів та послуг2,800125Авторські та суміжні з ними
права2,000201Рахунки до сплати2,000203Прибутковий податок до
сплати301Внесений капітал за номіналом60,000302Акціонерний капітал,
внесений у надлишок номіналу401Комісійні винагороди, отримані за
операції з нерухомим майном120,000402Винагороди, отримані за керівництво
орендними операціями20,000424Безвоздмездно отримані НМА2,800501Витрати
на оренду2,400502Заробітна плата і комісійні винагороди
сплачені52,000503Різні (інші) витрати1,000504Комунальні
послуги1,400505Витрати на оренду автомобіля3,600506Витрати на
рекламу7,500507Витрати на знос0,600508Витрати на сплату прибуткового
податку21,450203Прибутковий податок до сплати21,450631Розрахунки з
вітчизняними постачальниками2,000Разом:228,850228,850

ABC Kealiy

Звіт про прибутки та збитки за 200Б рік,

СтаттяЗвітний період $Дохід і виручка від реалізації продукції (робіт,
послуг, оренди)20,000Доход від операцій з нерухомим
майном120,000Операційні витрати:

Комунальні послуги1,400Витрати на оренду2,400Витрати на заробітну
плату52,000Витрати на оренду автомобіля3,600Витрати на
рекламу7,500Витрати на сплату прибуткового податку21,450Нарахований
знос0,600Інші операційні витрати1,700Операційні витрати разом90,65Доход
до оподаткування49,35Податок на прибуток21,45Чистий: – прибуток27,9Доход
на акцію ($27,900 за 4,500 акцій)6,2

б) бухгалтерський баланс: АКТИВИ – поточні активи, операційні витрати,
інші активи; ЗОБОВ’ЯЗАННЯ – короткострокові зобов’язання; АКЦІОНЕРНИЙ
КАПІТАЛ – внесений капітал, нерозподілений доход.

ABC Kealiy

Бухгалтерський баланс за 200Б рік

АктивиПоточні активи:Гроші94,100Рахунки до отримання14,000Офісне
обладнання6,000Нарахований знос на офісне обладнання0,600Земельна
ділянка20,000Права на знаки для товарів та послуг2,800Авторські та
суміжні з ними права2,000Поточні активи разом139,500Операційні
витрати:Витрати на оренду2,4Заробітна плата і комісійні винагороди
сплачені52Комунальні послуги1,4Витрати на оренду автомобіля3,6Витрати на
рекламу7,5Витрати на знос0,6Різні (інші) витрати1Операційні витрати
разом:68,500Інші активиАктиви разом:208,000Зобов’язанняКороткострокові
зобов’язання:Рахунки до сплати2,000Прибутковий податок до
сплати21,450Короткострокові зобов’язання разом:23,450Довгострокові
зобов’язання:Інші зобов’язання4,800Зобов’язання разом:28,250Акціонерний
капіталВнесений акціонерний капітал, за номіналом (6000 акцій номіналом
$10 кожна)60,000Акціонерний капітал, внесений у надлишок
номіналуВнесений капітал разом60,000Нерозподілений
доход119,750Акціонерний капітал разом179,750Зобов’язання і акціонерний
капітал разом:208,000

Список використаної літератури

1. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів
спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. –К. 2003 с.262
– 264.

2. Т.Войтенко, Я.Кавторева, А.Рындя, Л.Солошенко. Современный учет: «Два
в одном». Харьков: Издательский дом «Фактор». 2004 -174 с.

3. Б.Юровский. Новый план счетов: рекомендации + инструкция по
применению. Харьков: «Слово». 2000 -134 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020