.

Облік грошових надходжень (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
498 2024
Скачать документ

Облік грошових надходжень

Каса підприємства – приміщення або місце, що призначене для приймання,
видачі та зберігання готівкових коштів, інших цінностей і касових
документів де, як правило, ведеться касова книга.

Касова книга – документ б/о встановленої форми, що застосовується для
здійснення обліку готівки в касі п-ва.

Готівка (готівкові кошти) – грошові знаки національної валюти України –
банкноти і монети, у тому числі й обігові пам’ятні та ювілейні монети,
які є дійсними платіжними засобами.

Готівкова виручка (виручка) – сума фактично одержаних готівк4ових
коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і
позареалізаційні надходження.

Оприбуткування готівки в касі – облік готівки в касі підприємства на
повну суму ГГ фактичних надходжень.

Підприємства (підприємці), які відкрили поточні рахунки в установах
банків зберігають на цих рахунках свої кошти на договірних умовах і
здійснюють розрахунки за своїми зобов’язаннями в безготівковій та
готівковій формі в порядку, установленому нормативно-правовими актами
Національного банку України.

Розрахунки готівкою підприємств (підприємців) та фіз. осіб здійснюється
через установи банків згідно з вимогами Інструкції з організації
емісійно-касової роботи в установах банків України.

Сума готівкового розрахунку одного підприємства з іншим підприємством
не повинна перевищувати три тисячі гривень протягом одного дня за одним
або кількома платіжними дорученнями. Платежі понад установлену граничну
суму проводяться виключно в безготівковому порядку.

У разі здійснення підприємствами готів. розрахунків з іншими
підприємствами понад установлену граничну суму кошти в розмірі
перевищення встановлених суми розрахунково додаються до фактичних
залишків готівки в касі на кінець для платника готівки одноразово в день
здійснення цієї операції, з подальшим порівнянням одержаної
розрахункової суми із затвердженим лімітом каси.

Ліміт залишку готівки в касі (ліміт каси) – граничний розмір готівки,
що може залишатися в касі підприємства на кінець робочого дня, який
встановлюється установою банку. Порядок установлення підприємствам
ліміту каси, порядку і строків здавання готів. виручки регулюється
Інструкцією про організацію роботи з готівкового обігу установами банків
України.

Відповідальність за неподання заявок-розрахунків у визначені строки та
несвоєчасне одержання встановленого ліміту каси згідно з умовами
договору на розрахунково-касове обслуговування покладена на п-ва.

Підприємства зобов’язані здавати готівкову виручку понад установлений
ліміт каси в порядку і строки визначені установою банку для зарахування
на їх поточні рахунки. Якщо ліміт каси підприємству взагалі не
встановлено, то вся наявна готівка (крім розміру одного неоподаткованого
мінімуму доходів громадян) в його касі на кінець дня має здаватися до
банку (незалежно від причин, унаслідок яких ліміт каси не встановлено).

Уся готівка, що надходить до кас підприємств, має своєчасно та в повній
сумі оприбутковуватися в їх касах. Оприбуткуванням готівки в касі
підприємства є здійснення підприємством обліку готівки в повній сумі її
фактичних надходжень з оформленням цієї операції у встановленому порядку
прибутковим касовим ордером та відображенням у касовій книзі в день
одержання підприємством готів. коштів.

Готів. виручка підприємств може використовуватися ними для забезпечення
потреб, що виникають у процесі їх функціонування, а також для проведення
розрахунків з бюджетами та державними фондами за податками і зборами.
Підприємства, що мають податковий борг, здійснюють виплати, що пов’язані
з оплатою праці, виключно за рахунок коштів, одержаних з установ банків.

Підприємства не повинні накопичувати готівкову виручку в своїх касах
понад уставлений ліміт каси для здійснення потрібних витрат до настання
строків цих виплат.

Для своєчасного одержання в установі банку потрібної суми готівки
підприємства у встановлені банком строки мають попередити (письмово або
усно) установу банку про необхідну суму коштів у банкнотах на розмінній
монеті.

Підприємства мають право зберігати готівку в своїй касі, що одержана в
установі банку для виплат, пов’язаних з оплатою праці, пенсій,
стипендій, дивідендів (доходу), понад установлений ліміт каси протягом
трьох робочих днів, включаючи день одержання готівки в установі банку.
Для проведення цих виплат працівникам віддалених підрозділів підприємств
залізничного транспорту та морських портів готівка може зберігатися в їх
касах понад установлений ліміт каси протягом п’яти робочих днів,
включаючи день одержання готівки в установі банку. Готівка, що одержана
в установі банку на інші виплати, має видаватися підприємством своїм
працівникам у той самий день. Суми готівки, що одержані в установі банку
і не використані за призначенням протягом установлених вище строків,
повертаються підприємством в установу банку не пізніше наступного
робочого дня установи банку та підприємства або можуть залишатися в його
касі (у межах установленого мінімуму) і видаватися на ті самі цілі.

Підприємство має право зберігати в касі готівку для виплат, пов’язаних
з оплатою праці, що здійснюються за рахунок виручки, понад установлений
йому ліміт каси протягом трьох робочих днів з дня настання строків цих
виплат у сумі, що зазначена в передбачених до каси платіжних відомостях.

Видача готівки під звіт проводиться з кас підприємств за умови повного
звіту конкретної підзвітної особи за раніше виданими під звіт сумами,
тобто в разі подання до бухгалтерії авансового звіту про витрачені кошти
та одночасно повернення до каси підприємства залишку готівки, виданої
під звіт.

Якщо з каси підприємства підзвітній особі одночасно видана готівка на
відрядження та для вирішення у цьому відрядженні виробничих питань, то
підзвітна особа незалежно від строку відрядження протягом трьох робочих
днів після повернення з відрядження має подати до бухгалтерії
підприємства повний звіт про суми, що були їй відомі для вирішення
виробничих питань і безпосередньо на відрядження.

Порядок ведення операцій з готівкою установами банків, у тому числі й
проведення готівкових розрахунків через каси установ банків, здійснення
установами банків касового обслуговування підприємств, підприємців та
фіз. осіб установлений Інструкцією з організації емісійно-касової роботи
в установах банків України.

Касові операції оформляються прибутковими та видатковими касовими
ордерами, типові форми і порядок заповнення яких затверджені наказом
Міністерства статистики України від 15.02.1996 №51 “Про затвердження
типових форм первинного обліку касових операцій”, і мають
застосовуватися усіма підприємствами.

Приймання готівки касами підприємств, у тому числі й одержаної з банку,
проводиться за прибутковими касовими ордерами, підписаними головним
бухгалтером або особою, уповноваженою керівником п-ва.

Про приймання готівки видається квитанції за підписами головного
бухгалтера або особи, уповноваженої керівником підприємства, і касира,
засвідчена печаткою (штампом) п-ва.

Видача готівки з кас підприємства проводиться за видатковими касовими
ордерами або належно оформленими платіжними відомостями. Документи на
видачу готівки мають підписувати керівник і головний бухгалтер або
особи, які на це уповноважені. До видаткових касових ордерів можуть
додаватися заява на видачу готівки, розрахунку.

У разі видачі окремій фіз. особі готівки за видатковим касовим ордером
касир вимагає пред’явити паспорт чи документ, що його замінює, записує
його найменування і номер, ким і коли він виданий. Фіз. особа
розписується у видатковому документі про одержання готівки із
зазначенням одержаної суми (гривень – словами, копійок – цифрами),
використовуючи чорнило або кулькову ручку з темним чорнилом.

Якщо видатковий документ складений на видачу готівки кільком особам, то
одержувачі також пред’являють паспорти чи документи, що їх замінюють, і
розписуються у відповідній графі документа.

Видача готівки з каси, що не підтверджена розписом одержувача у
видатковому документі, для виведення залишку готівки в касі не
приймається.

Видача готівки особам, яких немає в штатному розписі підприємства,
проводиться за видатковими касовими ордерами, що виписуються окремо на
кожну особу, або за окремою відомістю.

Видачу готівки касир проводить тільки особі, зазначеній у видатковому
документі.

Видача готівки з каси підприємства для здавання її до установи банку
оформляється видатковим касовим ордером з відображенням цієї операції в
касовій книзі. Документом, що свідчить про здавання виручки до установи
банку, є квитанція до об’яви на внесення готівки за підписами бухгалтера
і касира установи банку, засвідчена печаткою установи банку. Документом,
що свідчить про здавання виручки інкасаторам банку, є копія супровідної
відомості за підписом інкасатора, засвідчена печаткою установи банку.

Виплати, що пов’язані з оплатою праці, стипендій, проводяться касиром
підприємства за платіжними відомостями або за видатковими касовими
ордерами на кожного одержувача.

Прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також видаткові
документи мають заповнюватися бухгалтером лише чорнильною або кульковою
ручкою, за допомогою друкарських машинок, комп’ютерних засобів чи іншими
способами, які забезпечили б належне збереження цих записів протягом
установленого для зберігання документів терміну.

У прибуткових і видаткових касових ордерах зазначається підстава для їх
складання і перелічуються дані до них документи. Видача прибуткових
касових ордерів і видаткових документів на руки особам, що вносять або
одержують готівку, забороняється.

Приймання і видача готівки за касовими ордерами може проводитися тільки
в день їх складання.

Виправлення в прибуткових і видаткових касових документах
забороняється.

Під час одержання прибуткових касових ордерів або видаткових документів
касир зобов’язаний перевірити:

наявність і справжність на документах підпису головного бухгалтера, а на
видатковому документі – дозвільного напису керівника підприємства або
осіб, які ним уповноважені;

правильність оформлення документів, наявність усіх реквізитів;

наявність перелічених у документах додатків.

У разі недотримання хоча б однієї з перелічених вимог касир повертає
документи до бухгалтерії для відповідного оформлення.

Прибуткові касові ордери або видаткові документи одразу ж після
одержання або видачі за ними готівки підписуються касиром, а на даних до
них документах ставиться штамп або напис “Оплачено” із зазначенням дати
(число, місяць, рік).

Прибуткові касові ордери або видаткові документи до передавання в касу
реєструються бухгалтерією в журналі реєстрації прибуткових і видаткових
касових документів. Видаткові касові ордери, що оформлені на підставі
платіжних відомостей на виплати, пов’язані з оплатою праці, реєструються
після їх видачі.

Реєстрація прибуткових і видаткових касових документів може
здійснюватися за допомогою комп’ютерних засобів, які забезпечують
формування і роздрукування потрібних касових документів.

Касові документи після складання касиром звіту та його оброблення в
бухгалтерії компенсуються, переплітаються в окремі папки та зберігаються
протягом 36 місяців після закінчення календарного року матеріально
відповідальною особою, на яку покладено обов’язок зберігання документів,
в окремому сейфі або спеціальному приміщенні, що передається під
охорону.

Винесення з приміщення, що охороняється, касових документів
дозволяється лише в окремих випадках і тільки за письмовим дозволом
керівника або головного бухгалтера. До кінця робочого дня документи
обов’язково повертають.

Довідки за касовими ордерами (підписані керівником і головним
бухгалтером) видаються відповідним органом на їхню вимогу у випадках,
передбачених чинним законодавством України.

Касові документи можуть вилучатися у випадках, передбачених чинним
законодавством України.

З метою забезпечення здійснення розрахунків готівкою підприємство
повинно мати касу, а його керівники мають обладнати касу та забезпечити
надійне зберігання готівкових коштів у ній. Якщо з вини керівників не
були створені належні умови для забезпечення схоронності коштів під час
їх зберігання і транспортування, то вони несуть за це відповідальність у
встановленому чинним законодавством України порядку.

Кожне підприємство, що є юридичною особою і має касу, веде одну касову
книгу для обліку операцій з готівкою в національній валюті.

Відокремлені підрозділи, що мають каси і здійснюють розрахунки
готівкою, проводиться при цьому касові операції з видачі (приймання)
готівки на будь-які потреби з оформленням видаткових (прибуткових)
касових ордерів або застосовують реєстратор розрахункових операцій при
розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та
послуг, самостійно здають готівкову виручку до каси установи банку
(інкасаторам банку), повинні також вести касові книги, які видаються і
оформляються підприємством – юридичною особою, до складу якої вони
входять.

Аркуші касової книги мають бути пронумеровані, прошнуровані та
скріплені печаткою підприємства – юридичної особи. Кількість аркушів у
касовій книзі засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера
підприємства – юридичної особи.

Записи в касовій книзі здійснюються у двох примірниках (через
копіювальний папір) чорнилом темного кольору кульковою або чорнильною
ручкою. Перші примірники залишаються в касовій книзі. Другі примірники
мають бути відривними, що і є звітом касира. Перші й другі примірники
мають однакові номери.

Виправлення в касовій книзі не допускаються. Якщо виправлення зроблені,
то вони засвідчуються підписами касира, а також головного бухгалтера або
особи, що його заміщує.

Записи в касовій книзі робляться касиром за операціями одержання або
видачі готівки за кожним прибутковим касовим ордером і видатковим
документом у день їх надходження або видачі.

Щоденно в кінці робочого дня касир підсумовує операції за день,
виводить залишок готівки в касі (наявна готівка в період виплати
заробітної плати перераховується з урахуванням готівки виданої за
незакритими платіжними відомостями наступного дня і передає до
бухгалтерії як звіт касира другий відривний аркуш (копію запасів у
касовій книзі за день) з прибутковими документами під розпис у касовій
книзі.

Контроль за правильним веденням касової книги покладається на головного
бухгалтера або уповноважену керівником особу.

За наявності на підприємстві кількох касирів старший касир перед
початком робочого дня видає іншим касирам авансом потрібну для
видаткових операцій суму готівки під розпис у книзі обліку прийнятих та
виданих касиром грошей.

Керівник підприємства одночасно із зарахуванням на роботу касира
укладає з ним договір про повну матеріальну відповідальність та
ознайомлює його під розпис з цим Положенням.

Касир відповідно до чинного законодавства України несе повну
матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей.

PAGE

PAGE 1

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020