.

Облік фінансових результатів і використання прибутку

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
948 4019
Скачать документ

Облік фінансових результатів і використання прибутку

План:

Облік фінансових результатів

Облік податку на прибуток

Облік використання прибутку на покриття збитків

Облік фінансових результатів

Формування доходів і витрат за видами діяльності і
функціями. Фінансові результати за видами діяльності, в результаті яких
вони виникають, поділяються на прибуток (збиток) від звичайної
діяльності та від надзвичайних подій.

Під звичайною діяльністю розуміють будь-яку діяльність
підприємства, а також операції, які забезпечують її або які виникають
внаслідок здійснення такої діяльності.

Прикладом звичайної діяльності є виробництво і реалізація
продукції (робіт, послуг), розрахунки з постачальниками і покупцями,
працівниками, банківськими установами тощо. Як супровідні до звичайної
діяльності належать такі операції, як переоцінка активів, списання
знецінених запасів, курсові різниці, які виникають по валютних
операціях, економічні санкції за порушення договірних зобов’язань
або податкового законодавства тощо.

Звичайна діяльність поділяється на операційну та іншу
(інвестиційну і фінансову). Під операційною діяльністю розуміють
основну діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не
належать до інвестиційної або фінансової діяльності.

Основна діяльність — це діяльність, пов’язана з виробництвом
або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), яка є визначальною
метою створення підприємства і забезпечує основну частину його доходу.
Так, для виробничих підприємств такою діяльністю є придбання
виробничих

запасів (сировини, матеріалів, комплектуючих виробів тощо), виготовлення
і реалізація готової продукції; для торговельного підприємства —
придбання і реалізація товарів і т.д. Витрати, пов’язані з основною
діяльністю, розрізняють за функціями: виробництво, збут, реалізація.
Вони відображаються, як відомо, на таких рахунках, як 23 «Виробництво»,
92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати
операційної діяльності».

Під інвестиційною діяльністю розуміють придбання і реалізацію
тих необоротних активів, а також фінансових інвестицій, які не
становлять еквівалент грошових коштів (наприклад, інвестиції в
асоційовані або дочірні підприємства, сумісна діяльність тощо). Під
фінансовою діяльністю розуміють діяльність, яка приводить до зміни
величини і складу власного і позикового капіталу.

Надзвичайна діяльність — це операції і події, які
відрізняються від звичайних і не відбуваються часто або регулярно. До
них належать техногенні аварії, стихійне лихо, пожежі тощо. Втрати
внаслідок таких подій, покриті за рахунок страхових відшкодувань та
інших джерел, враховуються при розрахунку фінансових результатів від
надзвичайної діяльності.

Виходячи із класифікації доходів і витрат за видами діяльності
і функціями і побудована система рахунків бухгалтерського обліку для
відображення формування фінансових результатів діяльності підприємства
та визначення чистого доходу (прибутку) чи збитку звітного періоду, а
також для складання Звіту про фінансові результати. Для

узагальнення інформації про фінансові результати від звичайної
діяльності і надзвичайних подій Планом рахунків передбачено рахунок 79
«Фінансові результати», який ведеться за субрахунками:

791 «Результат основної діяльності»,

792 «Результат фінансових операцій»,

793 «Результат іншої звичайної діяльності»,

794 «Результат надзвичайних подій».

По кредиту рахунка 79 «Фінансові результати» та його
субрахунків відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку
доходів, а по дебету — суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а
також належна сума нарахованого податку на прибуток.

По кредиту субрахунка 791 «Результат основної діяльності»
підприємства відображають суму доходів від реалізації готової
продукції, товарів, робіт, послуг та іншої операційної діяльності в
кореспонденції з дебетом рахунків: 70 «Доходи від реалізації» та 71
«Інший операційний доход».

На дебет субрахунка 791 «Результат основної діяльності»
наприкінці звітного періоду в порядку закриття рахунків списують:

— собівартість реалізованої готової продукції, товарів, послуг (з
кредита рахунка 90 «Собівартість реалізації);

— адміністративні витрати (з кредита рахунка 92 «Адміністративні
витрати»);

— витрати на збут (з кредита рахунка 93 «Витрати на збут»);

— належну за даними бухгалтерського обліку суму податку на
прибуток від звичайної діяльності (з кредита рахунка 981 «Податки на
прибуток від звичайної діяльності»).

Шляхом порівняння на субрахунку 791 «Результат основної
діяльності» кредитового обороту (загальна сума одержаних доходів від
реалізації та інших операційний доход) з дебетовим оборотом (загальна
сума операційних витрат з урахуванням суми податку на прибуток від
звичайної діяльності) визначають фінансовий результат (прибуток, збиток)
від основної діяльності підприємства.

Визначену суму фінансового результату від основної діяльності
списують на фінансово-результатний активно-пасивний рахунок 44
«Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» записом:

— на суму одержаного прибутку:

Д-т рах. 791 «Результат основної діяльності»

К-т рах. 441 «Прибуток нерозподілений»;

на суму збитку:

Д-т рах. 442 «Непокриті збитки»

К-т рах. 791 «Результат основної діяльності».

Формування фінансових результатів основної діяльності
підприємства в системі рахунків можна відобразити за такою схемою:

Субрахунок 792 «Результат фінансових операцій» призначений для
визначення фінансових результатів (прибутку, збитку) від фінансових
операцій підприємства за звітний період.

На кредит субрахунка 792 «Результат фінансових операцій»
наприкінці звітного періоду списують:

а) в кореспонденції з дебетом рахунка 72 «Доход від участі в
капіталі»; — доход від участі в капіталі (доход від інвестицій в
асоційовані підприємства, в дочірні підприємства, від спільної
діяльності);

— в кореспонденції з дебетом рахунка 73 «Інші фінансові доходи» —
інші фінансові доходи (дивіденди, одержані від інших підприємств;
відсотки, одержані за облігаціями чи іншими цінними паперами, інші
доходи від фінансових операцій).

На дебет субрахунка 792 «Результат фінансових операцій»
наприкінці звітного періоду списують:

а) в кореспонденції з кредитом рахунка 95 «Фінансові витрати» —
фінансові витрати (нараховані відсотки за користування кредитами
банків, за договорами кредитування, фінансового лізингу; витрати,
пов’язані з випуском, утриманням і обігом власних цінних паперів та
ін.);

б) в кореспонденції з кредитом рахунка 96 «Втрати від участі в
капіталі» — втрати від Інвестицій в асоційовані підприємства, від
спільної діяльності, від інвестицій в дочірні підприємства тощо.

Фінансовий результат (прибуток, збиток), визначений за даним
субрахунка 792 «Результат фінансових операцій» (порівнянням кредитового
і дебетового обороту), списується відповідними записами на рахунок
44 «Нероз поділені прибутки (непокриті збитки)».

Субрахунок 793 «Результат іншої звичайної діяльності
призначений для визначення фінансових результатів іншої звичайної
діяльності.

На кредит субрахунка 793 в кореспонденції з дебетом рахунка 74
«Інші доходи» списують доходи від реалізації фінансових інвестицій,
необоротних активів, майнових комплексів, від неопераційної курсової
різниці, від безоплатно одержаних активів та від іншої звичайної
діяльності (зокрема, від списання кредиторської заборгованості по
закінченні строку позовної давності, від вартості негативного гудвілу,
яка визнана доходом, та ін.).

На дебеті субрахунка 793 «Результат іншої звичайної
діяльності» в кореспонденції з кредитом рахунка 97 «Інші витрати»
списують витрати, які виникли в процесі звичайної діяльності (крім
фінансових витрат), але які не пов’язані з виробництвом або
реалізацією основної продукції (товарів) та послуг (зокрема,
собівартість реалізованих фінансових інвестицій, необоротних активів,
майнових комплексів, втрати від неопераційних курсових різниць і від
уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій та інші витрати
звичайної діяльності).

Фінансовий результат (прибуток, збиток), визначений за даними
субрахунка 793 «Результат іншої звичайної діяльності», відповідними
запасами списується на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті
збитки)».

За даними субрахунка 794 «Результат надзвичайних подій»
визначають прибуток (збиток) від надзвичайних подій. На кредит цього
субрахунка в кореспонденції з дебетом рахунка 75 «Надзвичайні доходи»
списують доходи, одержані від надзвичайних подій (суми відшкодованих
збитків від надзвичайних подій), а на дебет (у кореспонденції з кредитом
рахунка 99 «Надзвичайні витрати») — втрати від надзвичайних подій
(втрати від стихійного лиха, техногенних катастроф, аварій, пожежі
тощо).

Сальдо субрахунка 794 «Результат надзвичайних подій» наприкінці
звітного періоду списують відповідним записами на рахунок 44
«Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».

Таким чином на рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті
збитки)» формуються фінансові результати від усіх видів діяльності
підприємства за звітний період — основної діяльності, фінансових
операцій та надзвичайних подій.

Облік податку на прибуток

Ставки податку на прибуток, об’єкти оподаткування і порядок
визначення оподатковуваного прибутку, порядок обчислення І сплати
податку, обов’язки і відповідальність платників регламентуються Законом
України «Про оподаткування прибутку підприємств» і Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку «Звіт про фінансові результати».

Відповідно до Плану рахунків облік податку на прибуток ведеться
на рахунку 98 «Податки на прибуток» за субрахунками:

981 «Податки на прибуток від звичайної діяльності»,

982 «Податки на прибуток від надзвичайних подій».

На субрахунку 381 «Податки на прибуток від звичайної
діяльності» ведуть облік нарахованої суми податку на прибуток від
звичайної діяльності, визначеної за встановленою ставкою від прибутку,
відображеного в бухгалтерському обліку (незалежно від суми прибутку для
цілей оподаткування).

На субрахунку 982 «Податки на прибуток від надзвичайних
подій» відображають суму податку, яка підлягає сплаті з прибутку від
надзвичайних подій. При цьому треба мати на увазі, що у Звіті про
фінансові результати чистий прибуток (збиток) обчислюється як
алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності і
надзвичайного доходу, надзвичайних затрат і податку з надзвичайного
прибутку. У статтях звіту «Надзвичайні доходи» та «Надзвичайні затрати»
відповідно відображають:

прибуток або збиток від інших подій і операцій, що відповідають
визначенню надзвичайних подій;

невідшкодовані збитки від надзвичайних подій, включаючи затрати на
запобігання виникнення втрат від стихійного лиха, техногенних аварій,
які визначені за вирахуванням суми страхового відшкодування і покриття
втрат від надзвичайних подій за рахунок Інших джерел.

Збитки від надзвичайних подій відображаються за вирахуванням
суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності.

Приклад. Підприємством за звітний період одержано прибутку
від звичайної діяльності підприємства на суму 328 000 грн. Внаслідок
стихійного лиха понесено збитків на суму 60 000 грн., які були частково
покриті за рахунок коштів державного бюджету в сумі 20 000 грн.

Відповідно до податкового законодавства на суму
невідшкодованих затрат зменшується оподаткований податком прибуток.
Виходячи з цього, підприємства складають розрахунок:

1) на суму невідшкодованого збитку (60 000 — 20 000 = 40 000 грн.);

2) на суму зменшення податку на прибуток з урахуванням збитку від
надзвичайних подій (40 000 • 30% : 100 = 12000 грн.);

3) визначають суму збитків від надзвичайних подій за вирахуванням
суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної
діяльності внаслідок цих збитків (40000—12000 = 28000 грн.);

4) визначають суму чистого прибутку, який підлягає оподаткуванню
(328 000 — 28 000 = 300 000 грн.);

5) визначають суму податку з прибутку (за ставкою ЗО%)

(300 000 • ЗО: 100 == 90 000 грн.).

На суму нарахованого податку з прибутку в бухгалтерському обліку
роблять запис:

Д-т рах. 98 «Податки на прибуток»

К-т рах. 641 «Розрахунки за податками».

Наприкінці року сума нарахованого податку на прибуток
списується на фінансові результати діяльності підприємства записом по
дебету рахунка 79 «Фінансові результати» в кореспонденції з кредитом
рахунка 98 «Податки на прибуток».

Після цього запису за даними рахунка 79 «Фінансові результати»
визначають чистий фінансовий результат, який відповідними записами
списується на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».

Отже, чистий прибуток від звичайної діяльності визначається як
різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування і сумою
податку на прибуток.

Облік використання прибутку та покриття збитків

Фінансові результати від усіх видів діяльності (основної
діяльності, фінансових операцій, надзвичайних подій), як зазначалося
раніше, наприкінці звітного періоду списуються на фінансово-результатний
рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)», який ведеться за
субрахунками:

441 «Прибуток нерозподілений»,

442 «Непокриті збитки»,

443 «Прибуток, використаний у звітному періоді».

Згідно із законодавством одержаний підприємством прибуток на
субрахунку 441 «Прибуток нерозподілений» відображається наростаючим
підсумком з початку року і до кінця року показується нерозподіленим.
Використання одержаного прибутку протягом року відображається на
дебеті субрахунка 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» в
кореспонденції з кредитом рахунків:

40 «Статутний капітал» (на суму прибутку, використаного на збільшення
статутного капіталу);

43 «Резервний капітал» (на суму прибутку, використаного на
створення або поповнення резервного капіталу);

67 «Розрахунки з учасниками» (на суму дивідендів, нарахованих
акціонерам за простими і привілейованими акціями, а також нарахованої
належної суми прибутку учасникам, які вибувають).

Субрахунок 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» —
активний; виконує функцію регулювального контрарного рахунка по
відношенню до пасивного субрахунка 441 «Прибуток нерозподілений».
Ведення цього субрахунка забезпечує інформацію на будь-яку звітну дату

про суму одержаного з початку року прибутку (за даними субрахунка 441),
суму використаного прибутку (за даними субрахунка 443) і суму
невикористаного прибутку, що залишилася на звітну дату в
господарському обороті підприємства (як різниця між залишками
зазначених субрахунків).

При складанні річного звіту сума використаного прибутку
списується на зменшення нерозподіленого прибутку записом по дебету
субрахунка 441 «Прибуток нерозподілений» і кредиту субрахунка 443
«Прибуток, використаний у звітному періоді».

У бухгалтерському балансі, складеному на 1 січня наступного за
звітним року, по статті «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»
відображається сума невикористаного на цю дату прибутку (або
непокритого збитку).

Збитки підприємства, облік яких ведеться на активному
субрахунку 442 «Непокриті збитки», за рішенням керівника
(власника) підприємства списуються за рахунок нерозподіленого прибутку
або резервного капіталу, що в бухгалтерському обліку відображається
записом по кредиту субрахунка 442 «Непокриті збитки» І дебету відповідно
рахунків: 441 «Прибуток нерозподілений» або 43 «Резервний капітал»
(залежно від джерела покриття збитків підприємства)

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020