3

Контрольна робота

З дисципліни: Бухгалтерський облік

Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

Зміст

1. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

2. Практичне завдання

Список літератури

1. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

Фінансові результати господарсько-фінансової діяльності підприємства за
звітний період відображаються у Звіті про фінансові результати, що
складається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3.
Цим Положенням визначені зміст і форма Звіту про фінансові результати, а
також загальні вимоги до розкриття його статей. Для малих підприємств
може передбачатися спрощена форма Звіту про фінансові результати.

Метою складання Звіту про фінансові результати є надання користувачам
повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати,
прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.

Для визначення фінансового результату підприємства в звіті необхідно
порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для
отримання цих доходів. При цьому доходи та витрати відображають в
бухгалтерському обліку, а на підставі цього обліку в Звіті про фінансові
результати у момент їх виникнення, а не в момент надходження або сплати
грошей (спосіб нарахування).

При способі нарахування дохід у Звіті про фінансові результати
відображається в момент надходження активу або погашення зобов’язань,
які приводять до збільшення власного капіталу підприємства (крім
зростання капіталу за рахунок внесків учасників). Витрати відображаються
у звіті в момент вибуття активу або збільшення зобов’язань, які
призводять до зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення
капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власникам). Згортання
(перекриття) доходів і витрат не дозволяється, крім випадків,
передбачених відповідними положеннями (стандартами).

Положенням «Звіт про фінансові результати» (пункти 12 — 37) встановлено
економічний зміст статей доходів і витрат та порядок визначення прибутку
(збитку) за звітний період. Вимоги до звіту Про фінансові результати
визначають і вимоги до організації та ведення бухгалтерського обліку
доходів і витрат підприємства. Як і в Звіті про фінансові результати,
так і в бухгалтерському обліку виділяють статті, що дають можливість
визначити фінансовий результат від звичайної діяльності та надзвичайних
подій, а також у складі звичайної діяльності — від основної та іншої
діяльності (фінансової та інвестиційної). Така класифікація доходів і
витрат має важливе значення для об’єктивної оцінки діяльності
підприємства.

Особливість відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів
господарсько-фінансової діяльності підприємства в тому, що протягом року
фінансовий результат визначається оперативно в Звіті про фінансові
результати, а в бухгалтерському обліку він відображається заключними
записами по підсумку за звітний рік.

Протягом року на рахунках класів 7 «Доходи і результати діяльності» та 9
«Витрати діяльності» відображаються і накопичуються відповідно доходи та
витрати, що дає можливість складати проміжну звітність про фінансові
результати (квартальну, піврічну). В кінці року рахунки доходів і витрат
закриваються перенесенням сальдо з цих рахунків на рахунок 79 «Фінансові
результати». Таким чином, в новому Плані рахунків бухгалтерського обліку
відсутній фінансово-результатний рахунок аналогічний рахунку 46
«Реалізація», а рахунок 79 «Фінансові результати» виконує в якійсь мірі
функції рахунку 80 «Прибутки і збитки». В Плані рахунків передбачено
шість синтетичних рахунків: 70 «Доходи від реалізації», 71 “Інший
операційний дохід” 74 «Інші доходи», 90 «Собівартість реалізації», 94
“Інші витрати операційної діяльності” і 97 «Інші витрати».

Рахунок 79 «Фінансові результати» призначено для обліку й узагальнення
інформації про фінансові результати підприємства від звичайної
діяльності та надзвичайних подій.

За кредитом рахунку 79 «Фінансові результати» відображаються суми в
порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом — суми в порядку
закриття рахунків обліку витрат, також належна сума нарахованого податку
на прибуток.

Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунок 44 «Нерозподілені
прибутки (непокриті збитки)».

Рахунок 79 «Фінансові результати» має такі субрахунки:

791 «Результат основної діяльності»

792 «Результат фінансових операцій»

793 «Результат іншої звичайної діяльності»

794 «Результат надзвичайних подій»

На субрахунку 791 «Фінансовий результат від основної діяльності»
визначається прибуток (збиток) від основної діяльності підприємства. За
кредитом субрахунку відображається в порядку закриття рахунків сума
доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від
іншої операційної діяльності (рахунки 70 «Доходи від реалізації», 71
«Іншій операційний дохід»), за дебетом — сума в порядку закриття
рахунків обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів,
робіт і послуг, адміністративних витрат, витрат на збут, інших
операційних витрат (90 «Собівартість реалізації», 92 «Адміністративні
витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної
діяльності»).

На субрахунку 792 «Результат фінансових операцій» визначається прибуток
(збиток) від фінансових операцій підприємства. За кредитом субрахунку
відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів
від участі в капіталі та інших фінансових доходів, за дебетом — списання
фінансових витрат з рахунків 95 «Фінансові витрати» та 96 «Втрати від
участі в капіталі».

На субрахунку 793 «Результат від іншої звичайної діяльності»
визначається прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності
підприємства. За кредитом рахунку відображається списання суми в порядку
закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної та іншої звичайної
діяльності підприємства, за дебетом — списання витрат з рахунку 97 «Інші
витрати».

На субрахунку 794 «Результат надзвичайних подій» визначається прибуток
(збиток) від надзвичайних подій. За кредитом субрахунку відображається
списання доходів, одержаних від надзвичайних подій, за дебетом —
списання витрат від надзвичайних подій, що обліковуються на рахунку 99
«Надзвичайні витрати».

Підприємства, які для узагальнення інформації про витрати застосовують
тільки рахунки класу 8 «Витрати за елементами», субрахунки рахунку 79
дебетують у кореспонденції з кредитом рахунків 23 «Виробництво», 26
«Готова продукція» та інших рахунків класу 2 «Запаси», а також з
кредитом рахунків класу 1 «Необоротні активи» та класу 3 «Кошти,
розрахунки та інші активи».

Рахунок 79 «Фінансові результати» кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:за кредитом з дебетом рахунків:23
«Виробництво»44 «Нерозподілені прибутки(непокриті збитки)»26 «Готова
продукція»49 «Страхові резерви»44 «Нерозподілені прибутки(непокриті
збитки)»70 «Доходи від реалізації»49 «Страхові резерви»71 «Іншій
операційний доход»70 «Доходи від реалізації»72 «Доход від участі в
капіталі»80 «Матеріальні витрати»73 «Інші фінансові доходи»81 «Витрати
на оплату праці»74 «Інші доходи»82 «Відрахування на соціальні заходи»75
«Надзвичайні доходи»83 «Амортизація»98 «Податки на прибуток»84 «Інші
операційні витрати»85 «Інші затрати «90 «Собівартість реалізації»92
«Адміністративні витрати»93 «Витрати на збут»94 «Інші витрати
операційної діяльності»95 «Фінансові витрати»96 «Втрати від участі в
капіталі»97 «Інші витрати»98 «Податки на прибуток»99 «Надзвичайні
витрати»Облік фінансових результатів діяльності

oп.Зміст господарської операціїКореспондуючі
рахункиДебетКредит1Відображено собівартість готової продукції (робіт,
послуг), якщо підприємство не використовує рахунки класу 9 «Витрати
діяльності»79 «Фінансові результати»23 «Виробництво», 26 «Готова
продукція»2Відображено нерозподілений прибуток підприємства звітного
періоду79 «Фінансові результати»441 «Прибуток нерозподілений»3Віднесено
на фінансові результати суми, які підлягають виключенню зі складу
доходів79 «Фінансові результати»70 «Доходи від реалізації»4Віднесено на
фінансовий результат витрати за елементами, якщо підприємство не
використовує рахунки класу 9 «Витрати діяльності»79 «Фінансові
результати»Рахунки класу 8 «Витрати за елементами»5Віднесено на
фінансові результати собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг)79 «Фінансові результати»90 «Собівартість
реалізації»6Віднесено на фінансові результати адміністративні витрати,
понесені протягом звітного періоду79 «Фінансові результати»92
«Адміністративні витрати»7Віднесено на фінансові результати витрати на
збут, понесені протягом звітного періоду79 «Фінансові результати»93
«Витрати на збут»8Віднесено на фінансові результати інші витрати
операційної діяльності, понесені протягом звітного періоду79 «Фінансові
результати»94 «Інші витрати операційної діяльності»9Віднесено на
фінансові результати фінансові витрати, понесені протягом звітного
періоду79 «Фінансові результати»95 «Фінансові витрати»10Віднесено на
фінансові результати понесені протягом звітного періоду витрати від
інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі79 «Фінансові
результати»96 «Втрати від участі в капіталі»11Віднесено на фінансові
результати інші витрати, понесені протягом звітного періоду79 «Фінансові
результати»97 «Інші витрати»12Віднесено на фінансові результати витрати
з нарахування податку на прибуток, отриманого за даними бухгалтерського
обліку79 «Фінансові результати»98 «Податок на прибуток»13Віднесено на
фінансові результати витрати, понесені протягом звітного періоду у
зв’язку із надзвичайними подіями79 «Фінансові результати»99 «Надзвичайні
витрати»14Відображено непокритий збиток звітного періоду442 «Непокриті
збитки»79 «Фінансові результати»15Віднесено на фінансові результати
дохід від реалізації, одержаний підприємством у звітному періоді70
«Доходи від реалізації»79 «Фінансові результати»16Віднесено на фінансові
результати дохід, отриманий підприємством у звітному періоді від іншої
операційної діяльності71 «Інший операційний дохід»79 «Фінансові
результати»17Віднесено на фінансові результати дохід, одержаний
підприємством у звітному періоді від інвестицій, які обліковуються за
методом участі в капіталі72 «Дохід від участі в капіталі»79 «Фінансові
результати»18Віднесено на фінансові результати дохід, одержаний
підприємством у звітному періоді від іншої фінансової діяльності73 «Інші
фінансові доходи»79 «Фінансові результати»19Віднесено на фінансові
результати дохід, одержаний підприємством у звітному періоді від
звичайної діяльності, яка не є фінансовою і операційною74 «Інші
доходи»79 «Фінансові результати»20Віднесено на фінансові результати
дохід, одержаний підприємством у звітному періоді внаслідок надзвичайних
подій75 «Надзвичайні доходи»79 «Фінансові результати»21Відкориговано
суму надлишково списаного податку на прибуток98 «Податок на прибуток»79
«Фінансові результати»

На рахунку 70 «Доходи від реалізації» відображається виручка від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), нарахована або отримана
підприємством у звітному періоді наростаючим підсумком з початку року.
Для визначення на цьому рахунку чистого доходу підприємства на дебеті
рахунку 70 «Доходи від реалізації» відображають податки, що підлягають
сплаті з доходу (податок на додану вартість і акцизний збір), а також
частину доходу, що передається іншим підприємствам за договорами про
спільну діяльність, за договорами комісії і ін.

На рахунку 71 “Інший операційний дохід відображаються дохід від
реалізації інших оборотних активів, іноземної валюти, дохід від
операційної оренди активів, одержані штрафи, пені, неустойки та інші
доходи.

На рахунку 74 «Інші доходи» відображаються доходи від інших операцій
підприємства, які виникають в процесі його звичайної діяльності (від
реалізації основних засобів, нематеріальних активів, від реалізації
фінансових інвестицій, від реалізації майнових комплексів та інші.

На рахунку 90 «Собівартість реалізації» відображається виробнича
собівартість готової продукції (робіт, послуг) або собівартість
придбаних товарів, реалізованих у звітному періоді.

На рахунку 94 “Інші витрати операційної діяльності” відображаються
витрати на дослідження і розробки, собівартість реалізованих виробничих
запасів, іноземної валюти, визнані штрафи, пені, неустойки та інші
витрати операційної діяльності.

На рахунку 97 «Інші витрати» відображаються витрати від інших операцій
підприємства, які виникають в процесі його звичайної діяльності
(собівартість реалізованих основних засобів, нематеріальних активів,
фінансових інвестицій, реалізованих майнових комплексів та інші.

З метою розмежування доходів і витрат від звичайної діяльності
(операційної або основної та іншої), а також надзвичайних подій для
обліку доходів і витрат Планом рахунків передбачені відповідні
взаємопов’язані субрахунки. Наприклад, доходи і витрати підприємства
обліковуються на окремих субрахунках до рахунків 70 «Доходи від
реалізації», 90 «Собівартість реалізації» і 79 «Фінансові результати».

Рахунок 70 «Доходи від реалізації» для розмежування доходів від основної
діяльності має субрахунки:

701 «Дохід від реалізації готової продукції»,

702 «Дохід від реалізації товарів»,

703 «Дохід від реалізації робіт і послуг».

704 “Вирахування з доходу.

Рахунок 90 «Собівартість реалізації» для розмежування витрат на основну
діяльність має субрахунки:

901 «Собівартість реалізованої готової продукції»,

902 «Собівартість реалізованих товарів»,

903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг».

Рахунок 79 «Фінансові результати» для розмежування в обліку фінансових
результатів від звичайної діяльності і надзвичайних подій має
субрахунки:

791 «Фінансовий результат від основної діяльності»,

792 «Фінансовий результат від фінансових операцій»,

793 «Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності»,

794 «Фінансовий результат від надзвичайних подій».

Враховуючи, що підприємства звичайно здійснюють різні види основної
діяльності (виробництво продукції, роботи, послуги, торгівля тощо), а
для обліку фінансових результатів від основної діяльності на рахунку 79
«Фінансові результати» виділено один субрахунок, то в аналітичному
обліку до субрахунку 791 «Фінансовий результат від основної діяльності»
необхідно виділити фінансові результати за видами основної діяльності
аналогічно як це зроблено на рахунках 70 «Доходи від реалізації» і 90
«Собівартість реалізації». Без цього не можливий ефективний аналіз
фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства.

Сальдо рахунків 74 «Інші доходи» і 97 «Інші витрати» списуються в кінці
року на субрахунок 793 «Фінансовий результат від іншої звичайної
діяльності». В такий спосіб визначається фінансовий результат від іншої
звичайної діяльності.

Записи в синтетичному обліку протягом року за кредитом рахунків доходів
та за дебетом рахунків витрат здійснюють в кореспонденції рахунків,
вказаній до кожного рахунку в Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку.

Протягом року фінансовий результат від господарсько-фінансової
діяльності підприємства — прибуток або збиток визначається оперативно
без відображення на бухгалтерських рахунках тільки в Звіті про фінансові
результати підприємства. Аналогічно визначається фінансовий результат
від фінансових операцій та від надзвичайних подій.

Економічний зміст доходів і витрат, що обліковуються на окремих
синтетичних рахунках і субрахунках розкривається за їх видами (статтями)
в аналітичного обліку до цих рахунків.

На виробничих підприємствах собівартість випущеної готової продукції,
незавершеного виробництва та реалізованої продукції визначаються за
виробничою собівартістю. Загальногосподарські та інші витрати до
собівартості продукції не включаються і відображаються на окремих
рахунках 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші
операційні витрати» і списуються безпосередньо на дебет субрахунку 791
«Фінансовий результат від основної діяльності» в установленому порядку в
кінці року.

Таким чином, основна відмінність бухгалтерського обліку фінансових
результатів, в тому, що доходи і витрати, пов’язані з реалізованою
продукцією (товарами, роботами, послугами), обліковуються протягом року
відповідно на рахунках 70 «Доходи від реалізації», 90 «Собівартість
реалізації» та інших з оперативним визначенням фінансових результатів за
звітні періоди (квартал, півроку) в Звіті про фінансові результати. В
бухгалтерському обліку фінансовий результат господарсько-фінансової
діяльності підприємства визначається і відображається на бухгалтерських
рахунках тільки заключними записами на списання сальдо доходів і витрат
за звітний рік. Сальдуванням доходів і витрат від основної (операційної)
діяльності на субрахунку 791 «Фінансовий результат від основної
діяльності» визначають балансовий прибуток (збиток) за звітний рік
станом на 1 січня.

picscalex940100090000039baf00000000a729000000001610000026060f002220574d4
643010000000000010004580000000006000000002000002897000028b70000010000006
c000000000000000000000097020000fc0000000000000000000000d7400000291700002
0454d460000010028b700000f00000001000000000000000000000000000000000500000
004000040010000f000000000000000000000000000000000e2040080a90300460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
000000046000000940e0000880e0000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c0000000000000008400005e00d0000d40d00000210c0db01000000000000000
000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d49484452000002980
00000fd020300000065f9ef9a0000001974455874536f667477617265004d6963726f736
f6674204f66666963657fed35710000000c504c5445000000000000ffffff0102036fb10
4280000000174524e530040e6d86600000009704859730000004000000040006243635b0
000000c636d50504a436d7030373132000000074f6db7a500000d074944415478daed9dd
daeaa3e13c62181f392c8fd9444cf31a124f61c137a15ef4d4042cfdba45ce53bd3a282a
2a02e5dacff66b2b6887cfd9876daa7a5747bde6aabadf66f583bdffeb762fe473099400
223d5b107a4b55bda6d5a2c00534a8729eb1ea6e17de625610a7d2fad178259ab1a31db8
af38a150cfe54a5cca12c192f9932ecb804cc4a9446da6cd834ba690cfce95ad7ed514b5
1960d7c2c2284645bd94811ad697363b4314c1ff5b1e5860b21a45a0c66e9303532b6476
38cd24a5b6f02e672bce9125dca33a6066bcb0ef3b80cccbcad8a1adca984124c412a170
5abaa0a42881d0e3c5787422c01f3aaf4910bad85ae50c49fc0547f03f3a1fd26e66affa
0318a9f3e71cbcea85bf1ede7f6b711d10871986ed959dcdf63b998035b08e626dc58cc4
d4cd328c9e2388bd334dc85214be04b9c2d0233a6894fdc92244106ff02922614b8133f8
c22589b381eb6b3cf6312c888d42e99ef6784646116912df56998f8beef65539834ed22e
dd398498749e11b416f6e48eabc0936e54d1f0efc12a64d745802e2c6263aa1d40f3acce
d14a6bfdf67411afabb8cedd32cde7c0633f3e2dd86e272137a5d08c1f52084d86eb7a36
c934d607a90b9e380d02ddc5de207f40baef5c8b3070066825923a440c920eabe41f90a2
6896c0ea624a05ff366f6f4119402668889ee309fbed1ef58ec051e86d07ee7fb1f0ca1f
72db07fde8c72e957f537e930836f60c6a95d6cbbe57cf3d34e514de7eb1fc00c9c33b6c
1b4535e3644c8456bf23e932e995d674bc23446b4c32e4a2d84c40d73bd09f59dc50c932
ca29b30deb31d434997fe24a66edfc30c5328fadc32423de7bbaa2fa1a325611432a4f71
fe4c7aea17283a98a8237a256d5811525cf396236253fe455c5707dc29b1ed4777649d06
2acaa59e86da94747f68e7cfbf3a30c12dffe6431b12b2d97a591a2846f0dfc2624ace3c
af168d71f63923326682450775809d2948e56a0333047cc616aada5ac5aa0645ad716133
bfe8c96daad4f616edd32423de7dbba1a24dd78a203e62e4c7669c65898eca99fc561bc8
9fd4d1c86bb6ce31a2ae398e28898652b1a73f6a694bc340631a7bc197b50df11bb84261
1057517841042fbd41f4b74a8729234094172441121707b2055a14edfa162dd6ebb86ca1
8a6312d60d698e816530ac4ac3107584c5c9f5d0b116f2a45c19b3489ac322204fc9605d
b10b333ca681abb86ca18669bb7d240085545ad950da1d6f0bc290f3c6f45652643e8169
33cdac36282d702c4446f826751218156025ad75019c5b45da8d296449712c8ae5f3a2de
76262398395e043cc147ce730134c74f42c824376ee1a2a7730458725af302f25e75ccc6
90b937417ee9214da9e1042198450ec42280efd3466b6a1328e895da8583bf69fe4d9dab
2fa8c42a2ceab68a76c3ca1e57e407abc88e900c972315dde1dd69621fd14667caf6725e
af9298bbd9f30c3f808d42974a02a825c5a8d63de156e51effbfdeebaa7ac15e2810f953
822eb3b98f40b986d8b98e22ea66d5760099286bb1d0bb334cd4216461e56cb912d5700f
3e9c6c738a6b122bdaa94a90d67155382958a29553095d70eb3e2e398114112289cb1df2
8d844f02f0ca0211b458197da521ab2a6ddc90b077ddfde4d5565433d39ff08a5eb35a6d
516507717a5d6258a90468136027d544bee0acf468e63fa2e5d29cd88cf82edc6cb00708
bd7cc3cd7271f9dca1a7f4eef9b7fc6bcda1d13dd56382aaf4afb04173141815425d3c70
63735185223982488edb902cac09bd88101de8ca230c08ba0baa3f61ee2d7308719dfb42
5979d37511e192be9e09bc4a7e3356e9222bf83e975989e4b74f8c0bf2126b97833ec8ac
a704719b448188b2169e30cb27342773ed49469d2c7f4591fb3f326e095a7442f4d63135
ddb20878f514cc65ca1ec4379cd42949859ca32586061cd3cb6dfc3c62cec4a6ec00cb6e
704859b4ab75b9019e98640420451ba030592d08b5f53cfef95180acacdbc1742352c4b5
61415865095e3a65c41c1348249bb649cd7e58b894ecf9e0afc940461064a6e4b28e4979
45a69d7c3248320d33d5564cecbdb42ea01e6bc664de087678a2de60a82020e30038a598
43a2177c10c5c3bf07dcc93cdeb320c2ede04cce484097488092d8b2b4c7fe0cd619df34
1e911337a96cbc4db8429ea4c109c501080fac4565cda179ad0ac7aa1cbf47d23bd563be
96f705907375232fb6c5fc1a4fd0dc1a2307b36d49636691f379fdeb8147bc2d2570f79f
95a0f8d3c7fbb2f1cf2f2512be68ab962ae98ff34e64b3d202be6dfc634873f81a9d49fc
0accddfc0843651c572c3ec78f03c67bc528bc4acb9e6bc2d6a0e8d4c2d25afa55822660
b98acc36ca5381ed5223115601e04601a6e5a0d984bf4a632353ff243a95ca26b51ea256
29a5ce59c31e542881b73a8145f1e66c7a2bb1e9a91e26989987ad99827cbff06e6526ba
1b731a74fd03bcd1973fe217f0fd3e43376fe7d4c3d67e73b98837782fb03d81e620e8fe
a99e8e1fc24e6f09de0b9de1c1c35c39b2c2f5459f09cb11c2ba2aa65a5285455bb671ca
842263007ef04cfc6147a8a7188291b5e2aad65d334062e2244a3e1172ddd13237c52348
5d93a8d5ab1d30036561d785b959c150aeeb82cf91866cb18e7b97dce53715594253bd41
5d4dbf85ae448a2e3eba60d8e3e92b5d11653712198804360d32c4ca751ed803637804d0
8d1e2e331e97c204731253e3f734fcd043ee61345a9ebc6e00ff53826784e0bd9e0636a0
10a093e8ec27a7326a6d5a8b8bf1bc0a6dad23e9b2f85f3417b07f358b698af72250c331
c07ec1debb6645a8f7a93db67ac78ca0e539e137d16a6761a15f7ef06b08906a21256a4f
3811ba1739d3771ef56ba6b5b6f9646e9a6b53fdc62e6104245098238cf39845f65ba10a
a1884109f1142523a8d8a03daba016cd262e2afd60763892eed2d0c121d13d50d821c2d9
0c43944a576cfdcc43305122499d5a855751ac056d590ee557970215494620453899c1d3
807998b01073bb103845095c3412cafee62da1bc041b14f63f646b4d84f3c589f0b26313
ccd1973a4f831375ffa982ee7606d796aaa0de66d9881794a233948961fc69c5dc8dec53
c0982f300b6cb7df6ee7812f3f619eacf62ceb349ccfb57fec398f26f60fea037f5cd691
689f983de0421d7e6d581e1c07c2558251ad649381cb282e26e119828624cd36879d4b5c
2d92f0e4d27e114545e28ee26305989954f05f5cfe98ee17b657855705de16b0acc29b92
1660312acc873d75399d70a0e39941ca42078e67cc23ea6ad88db1caae2a669b502b5d14
9381c4e85e26e0213650754c48d694f770cdf95111275598355f651df62e6701054eb5d4
f2587253f3a29a82f27bcc53c3a4c3c4c76dac88ddd3f4e6182006225ceedd29eee18a75
139424dcfed842ff86ac22d26ee2b40735815d8e00877c99d146c2f271c60a2fab2ef39c
81213fd826915cb34a6933517cca3c38473693b93ca5d4c9056aea7b296388ef0e8a4607
b39610f33c70ca58a2a877829445d893caf9c84b321c4e53398ee8eb5d565f221268a3e1
49aaea7d2267ee9a4a01ec5bc3f918853009398a05031c7b7180eee8ee17bd57005da4e1
5f89a82b91742a6eba9cc730821664308c4dde5844f608a67cacd7ba71a49f4d315066d5
179b740ba966d17b38a457d1253b75735d503ccd985ec34e6dd3bbec5b4a22f6faf7a2af
3f12b13ef1dbbf5e6e4dd9e2f38ff901573c57c0b53be84f9b05bb58719bf3558ee6d6f4
ef5ca2d24d1bf89c9f25a7309355c9e3f8179d5adfa794cd00c95e6421ca57c02f3aa5bf
51b98a82911533c8339ec56fd06a6b0d24beb67317bddaa5f4974f50ae6a05bf5f398398
6505e293631b6658839e856fd0666db0932f314e6a05bf5ab98fa054cd7adfa254cd7bb3
ba7e6bb60de76ab7e1c73965d7b73ee212be68af92ae6a70ff95398fefe4f6086afcfedd
55df39969a29ec1dcf48fdabc3e079dbba6ffccbb3dee90996f04d13ea617d298653edb5
19cc1260c59b6c9e6cda5d5613ef3aadc33de8c87989b3448536fb749f175477c6136c5f
900674ca046ae13e767318789ee7980c91ca647c22488889d04f267aff9fa2127cc1030f
71430fdd40becf485cf79f32b98a1bf49b7e93e09bb44df07c4614e9ff19b98103559ca5
86843c84b4316671904e5fc10fa0e6667c1e8dc502be6e78f5a3157cc1573c5fc0c66966
de22465bb10e73348f6386307ac26e9c230899deb242124c259e9a2c8cd7fb2fdd0ac952
f63c6290be936c1d98493284025c7029cdd6261988087d36c10622777f388f3e6023193c
0ce704470563ab2544c1b427b1742bb8466a0e892340385bc2ccc8bd1cf90fd9b989f4ae
7bbadf2f9d77bede6deb0d72eb862fec3984ff503fd1ee607a7c7feb73059769afd38731
d1fcbc4743a13673f8e664df8f75b98e434fbf1c6ff7cdabf85e9663f8ebef01f04bd817
99efd982e1833cb4eb31f67e96b27f90a667ff6e3e56306e76f0bc5743a136bcb89398f7
f17f3abb662ae982be68ab962ae982be67f03f39b37b762ae982be68ab9622edc56cc157
3a9b662ae984bb51573c55caaad982be6526dc55c31976a2be68ab9545b3157cca5da8ab
9622ed556cc1573a9b662fe86fd1fdfb56bdad8bef2340000000049454e44ae426082000
840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000000000001
b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf0000264400007d430
3000000000000b3000000b3ffff2544000000b3000000b3ffff7c4321000000080000006
20000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c000000040000004
60000001400000008000000544e505006010000510000008453000000000000000000009
7020000fc0000000000000000000000000000000000000098020000fd000000500000003
00000008000000004530000000000008600ee0098020000fd0000002800000098020000f
d0000000100010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000f
fffff0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000040000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000040000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000040000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000040000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000040000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000040000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000040000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000040000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000040000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000040000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000040000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000040000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000040000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000040000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000040000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000040000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000040000000000
00000000000000000000000000000001610000026060f002220574d46430100000000000
10000000000000006000000002000002877000028b700000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000000000
000000000000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004
000000000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000
000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000000000
000000000000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004
000000000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000
000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000000000
000000000000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004
000000000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000
000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000000000
000000000000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004
000000000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000
000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000000000
0000000000000000000000000000040001c0000e00038000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004
000000000000000000000000000000000000000000000000000004000080000200008000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000
000004000080000100004000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000000000
00000000000000000000000000000400eeb3b9c10eec4000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004
0000000000000000000000000000000000000000000000000000040044c912228448a000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000
00000400448992228450a000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000000000
000000000000000000000000000004004489522484612000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004
0000000000000000000000000000000000000000000000000000040045c9322455511000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000
00000400feb39bceffefb800000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000000000
000000000000000000000000000004000000020000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004
000000000000000000000000000000000000000000000000000004000000020000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000
00000400000001e000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000000000
000000000000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004
000000000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000
000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffc000000000000
000000000000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004
000000000000000000000000000000000000000000000000000004000000000001c00000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000
000004000000000000800000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000000000
000000000000000000000000000004000000000000800000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004
00000000000000000000000000000000000000000000000000000400ee679dfb38b3b98e
3fb9ce1c0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000
000004004492489244c91244491224220000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000000000
0000000000000000000000000000040044824c9444899204491224220000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004
000000000000000000000000000000000000000000000000000004007cf38a9844895204
39f224220000000000000000000000000000000000004000000000000000000000000000
000000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000
000004004492499445c93255491224a20000000000000000000000000000000000004000
000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000000000
00000000000000000000000000000400ee679cfb38b399df33b9cf9c0000000000000000
000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000004
000000000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000000000000
000000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000
000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004000
000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000000000
000000000000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000004
000000000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000000000000
000000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000
000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004000
000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000000000
000000000000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000004
000000000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000000000000
000000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000
000004000000000208000000000000000000000000000000000000000000000000004000
000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000000000
000000000000000000000000000004000000000208000000000000000000000000000000
000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000004
000000000000000000000000000000000000000000000000000004001e3ecff3fb8000c3
f7eeffce7600000000000000000000000000000000004000000000000000000000000000
000000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000
00000400316cacd936c00124d24444912400000000000000000000000000000000004000
000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000000000
00000000000000000000000000000400603c2cd8b6c1c024926444912800000000000000
000000000000000000004000000600000000000000000000000000000000000000000004
00000000000000000000000000000000000000000006000000000400600c2cf0b6c00043
925444913000000000000000000000000000000000004000001e00000000000000000000
000000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000000078000
00000400606c2cc0b6c00124924c44912800000000000000000000000000000000004000
001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc004000003ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff80000000040060387fe1fb8001e33fe6edce7600000000000000
000000000000000000004000000600000000000000000000000000000000000000000004
000000000000000000000000000000000000000000060000000004006100000000000000
000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000000000000
000000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000
000004003300000000000000000000000000000000000000000000000000000000004000
000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000000000
000000000000000000000000000004001d00000000000000000000000000000000000000
000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000004
000000000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000400000ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff80000400000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff800
000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004000
00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff800000004000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800004
00000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000004000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000400000ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff80000400000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff800
000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004000
00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff800000004000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800004
00000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000004000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000400000ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff80000400000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff800
000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004000
00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff800000004000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800004
00000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000004000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000400000ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff80000400000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff800
000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004000
00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff800000004000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800004
00000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000004000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000400000ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff80000400000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff800
000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004000
00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff800000004000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800004
00000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000004000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000400000ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff80000400000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff800
000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffc000000000000000000000000004000
00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff800000004000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800004
00000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000004000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000400000ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff80000400000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff800
000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004000
00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff800000004000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800004
00000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000004000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000400000ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff80000400000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff800
00000400ffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000000000004000
00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff80000000400ffffffffffffffffffffffffffffffffff800000
00000000000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800004
00000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400ffffffffffffffff
ffffffffffffffffff80000000000000000000000000400000ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff80000400000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff800
00000400ffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000000000004000
00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff80000000400ffffffffffffffffffffffffffffffffff800000
00000000000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800004
00000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400ffffffffffffffff
ffffffffffffffffff80000000000000000000000000400000ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff80000400000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff800
00000400ffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000000000004000
00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff80000000400ffffffffffffffffffffffffffffffffff800000
00000000000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800004
00000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400ffffffffffffffff
ffffffffffffffffff80000000000000000000000000400000ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff80000400000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff800
00000400ffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000000000004000
00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff80000000400ffffffffffffffffffffffffffffffffff800000
00000000000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800004
00000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400ffffffffffffffff
ffffffffffffffffff80000000000000000000000000400000ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff80000400000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff800
00000400ffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000000000004000
00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff80000000400ffffffffffffffffffffffffffffffffff800000
00000000000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800004
00000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400ffffffffffffffff
ffffffffffffffffff80000000000000000000000000400000ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff80000400000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff800
00000400ffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000000000004000
00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff80000000400ffffffffffffffffffffffffffffffffff800000
00000000000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800004
00000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400ffffffffffffffff
ffffffffffffffffff80000000000000000000000000400000ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff80000400000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff800
00000400ffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000000000004000
00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff80000000400ffffffffffffffffffffffffffffffffff800000
00000000000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800004
00000000fffffff1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000000
6000000002000002857000028b70000ffffffffffffffffffffffffffffff80000000400
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000400000ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff80000000400ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000
000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400ffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000000000000000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000400000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000400000ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff80000000400ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000
000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400ffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000000000000000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000400000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000400000ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff80000000400ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000
000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400ffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000000000000000000000000400000000000000000000000000000000000
000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000400
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000400000000000
000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000
000000000000000000000400ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000
000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000400000000
000000000000000000000000000000000000000000000400ffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000000000000000000000000400000000000000000000000000000000000
000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000400
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000400000000000
000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000
000000000000000000000400ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000
000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000400000000
000000000000000000000000000000000000000000000400ffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000000000000000000000000400000000000000000000000000000000000
000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000400
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000400000000000
000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000
000000000000000000000400ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000
000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000400000000
000000000000000000000000000000000000000000000400ffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000000000000000000000000400000000000000000000000000000000000
000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000400
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000400000000000
000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000
000000000000000000000400ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000
000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000400000000
000000000000000000000000000000000000000000000400ffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000000000000000000000000400000000000000000000000000000000000
000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000400
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000400000000000
000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000
000000000000000000000400ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000
000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000400000000
000000000000000000000000000000000000000000000400ffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000000000000000000000000400000000000000000000000000000000000
000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000400
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000400000000000
000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000
000000000000000000000400ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000
000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000400000000
000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000000
000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400000000000
000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000
000000000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000400000000
000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000000
000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000400
000000000000000000000000000000000000003000000000000000000000400000000000
000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000
0000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000aa000000000
000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000400000000
000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000000
000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000400
0000000000000000000000000000000000000aa3ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000000
0003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000038000000000000e00001c
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040800000
000080000000000002000008000840000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000040800000000040000000000001000008000840000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000007f81c00000004063ce77739d7103b98b
39cfdc00000000038c0e0000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000e000000000000000000000000000000000000021008000
0000a091242224492281124c922488000000000110040000000000ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff80000000000000000000810000002000000000000000000000
0000000000000000213880000000a0112422244aa2811208922488000000000123840000
000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000810000
00100000000000000000000000000000000000001100800000012021c423e44aa48113c8
922288000000000140040000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80
000000000000000000ff038000101cf33bf7ecfebf70038f0fdd000e303800001102a000
000110912caa244c6441125cb222980000000001c0150000000000ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff80000000000000000000420100002809249122492492200112
04880004401000001103e0000003b8f3c4ff739c7ee3f98b11c7c94000000001201f0000
000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000055000427100
0028f9241132512553200112048800048710000011000000000000000000000000000000
000001400000000120000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80
000000000000000000220100004888e41f2a60e552a0010e04f800050010000011000000
000000000000000000000000000001400000000110000000000000ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff80000000000000000000220540004489249126512632600552
0c880007005400003f80000000000000040000000000000010000940000000039c000000
000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000002207c0
00efdcc3bbf3ecce3f3507cc05dc0004807c000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80
000000000000000000220000000000000000000000050000000000048000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff80000000000000010000220000000000000000000000050000
000000044000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000007f0000
0000000000000000000500000400000e7000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0001c0000e00000000000003800000000000000000000000000000ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000080000200000400000001000000000000000000000000
000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000080000100000200000001
000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
039cb3b9c10e39de1e77767167731c7f7efdc00000000000000000ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000000000000000e0001c000
0000000000000000000000000108c9122284449009222489922488922448800000000000
000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000
00000000000000040000400000000000000000000000000001088992228444a009322889
13240892264c800000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80
000000000000000000000000000000000000000400002000000000000000000000000000
01088952248444c00e2a308912a40873e54a800000000000000000ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff8000000000000000000000000000703db4007038c587b623bf
7dc1800000000000000000000109c932245544a00926288b9264aa9224c9800000000000
000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000
002048a000204526491451124882400000000000000000005108b39bceff39d81e737671
6733be677e7cc00000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80
0000000000000000000000000020484000204424490851128c8040000000000000000000
510800020000000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff800000000000000000000000000020384000204444470891f3
0a8080000000000000000000510800020000000000000000000000000007000000000000
000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000
003c48a0003c452e4914891289824000000000000000000053fc0001e000000000000000
000000000008800000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80
000000000000000000000000002231b00a2239e58637dfbf7cc3c0000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000002200000a22000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000
002200000a22000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80
000000000000000000000000007c00000a7c000000000000000000000000000000000000
000000000001c0070000e000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000400200002000000000000000000000000000
000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000200200001000
000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000007020e2c3db11dce76000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000e000000000000000
0000000000000000000000000000000000885113248a2889124000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000004000000000000000000000000000000000000000000000000104511224842889
128000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000
0000000001009112238448f9130000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000e07b6800e0630c59e77efdc3b3fbbb
8f6e000000000000000000000000000001008917248a4489128000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000409140
00409492649224488124911112a400000000000000000000000000000101dde2c31befdc
e76000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000409080004080904492264c81449111122400000000000000000000
000000000104010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000004070800040f11e44e3e54a81839111
0e240000000000000000000000000000008c010000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000789140
00789492e49224c98144913552240000000000000000000000000000007400f000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000004463601444678c59e77e7cc3b33f97cc7ea0000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000440000144400000000000000000000
0000a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000440000
1444000000000007000000000000a0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000f8000014f8000000000008800000100000a0000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff80000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff80000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff80000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff80000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff80000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000fffff1
610000026060f002220574d4643010000000000010000000000000006000000002000002
837000028b70000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000004100000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000005100000084530000000000000000000097020000fc00000000000000000000000
00000000000000098020000fd0000005000000030000000800000000453000000000000c
600880098020000fd0000002800000098020000fd0000000100010000000000000000000
000000000000000020000000000000000000000ffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffe3ffff1fffc7fff
fffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffbffff7ffffdffff7ffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffbffff7ffffeffffbffffffffffffffffffffffff01f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbff114c463ef113bfff
fffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffbffbb36eddd7bb75ffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffbffbb766ddd7baf5ffffffffffffffffffffffff01f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffbb76addb7b9edfff
fffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffbffba36cddbaaaeeffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffbff014c6431001047fffffffffffffffffffffff01f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffdffffffffff
fffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffbfffffffdfffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffbfffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffff01f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000000000000
000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffbfffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffff01f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffff7fffff
fffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffbff11986204c74c4671c04631e3fffffffffffff01fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffbffbb6db76dbb36edbbb6eddbddfffffffffffff01f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffbb7db36bbb766dfb
b6eddbddfffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffbff830c7567bb76adfbc60ddbddfffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffbffbb6db66bba36cdaab6eddb5dfffffffffffff01f
ffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbff11986304c74c6620
cc463063fffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffff1610000026060f002
220574d4643010000000000010000000000000006000000002000002817000028b70000f
ffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffff
ffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffff
ffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffdf7ffffffffffffff
fffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbff
fffffffdf7fffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffbffe1c1300c047fff3c0811003189fffffffffff01fffffffff
ffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffce935326c93ffedb2dbbbb6e
dbfffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbff
9fc3d327493e3fdb6d9bbb6ed7fffffffffff01fffffffffffffffffffffbffffff9ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff9fffffffffbff9ff3d30f493fffbc6dabbb6ecffffffffffff01fffffffff
ffffffffffffbfffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffbff9f93d33f493ffedb6db3bb6e
d7fffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffe00000000000000000000000000000
0000000000003ffbfffffc000000000000000000000000000000000000007ffffffffbff
9fc7801e047ffe1cc019123189fffffffffff01fffffffffffffffffffffbffffff9ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff9fffffffffbff9efffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffff
ffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffccffffffffffffffffffffff
fffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbff
e2fffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffff
ffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffff
ffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff01fffffffffffffffffffffbffffffff8fffff1ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffbfffffffffe3ffff1fffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffbff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbffffffffdff
fdedfffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffff7ffffdffff7fffffffffff
fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffff
ffffffffffffbffffffffdfffdeefffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffff
ff7ffffeffffbffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffff119d318c0effffffffffffffffffff
fffffffffffffffbffffffff114c463ef113bffffffffffffffffffffffffffffffffbff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffbb6cdb
76dd7ffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffbb36eddd7bb75fffffffffff
fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffff
ffffffffffffbfffffbb7ddb76dd7ffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffff
bb766ddd7baf5ffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffbb0ddb775b7fffffffffffffffffff
fffffffffffffffbffffffffbb76addb7b9edffffffffffffffffffffffffffffffffbff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffbb68d3
775bbffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffba36cddbaaaeefffffffffff
fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffff
ffffffffffffbfffff019d3b8e011ffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffff
014c6431001047fffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffbfffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffff
ffffffffffffbffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffff
fffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000000000000
0000000003fff01fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffff
ffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffff
fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffff1ffff1fff1ffffffffffff1f
fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffff
ffffffffffffbfffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffff
bffffdfffdffffffffffffbffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffff7fffffffffffffffff
fffffffffffffffbffffffffbffffefffeffffffffffffbffffffffffffffffffffffbff
fe3fffffffffffffffffffffffc7fffc7ffff01fffffffffffffffffffffbfffff8e0231
8f1f114f1c488f18a3cc38c44631e3fffffffffbffffffffa78c4eff3ee2811c310263a6
2338e02318f1fffffffffbffff7fffffffffffffffffffffffefffff7ffff01fffffffff
ffffffffffffbfffffddb76edeefbb36eeeddeedb7b6ddeeeddbddfffffffffbffffffff
9b76dd7edd76dbbedbb6dd9b76dddb76edeefffffffffbffff7fffffffffffffffffffff
ffefffffbffff01fffffffffffffffffffffbfffffddb76edeefbb76eef5deed57f6ddee
eddbddfffffffffbffffffffbb76bd7efd7559bed9b5ddbb36fddb76edeefffffffffbff
114f1c481e31479871188c63c7e9e313bffff01fffffffffffffffffffffbfffffde306e
deefbb76eef1deed57ee3dee0ddbddfffffffffbffffffffbb767b7efb755abe3ab3ddbb
56fde306edeefffffffffbffbb36eeedbddb6f6dbbbddbb7bbe6ddb75ffff01fffffffff
ffffffffffffbfffff55b76edaefba36eaaddaece7b6d9aaeddb5dfffffffffbffffffff
1b76bbbedbb39b3edb35dd1b66d55b76edaefffffffffbffbb76eef5bddaafedbbbddbb7
bbeeddaf5ffff01fffffffffffffffffffffbfffff066231831f014f18208318e3843d80
463063fffffffffbffffffffa78c411f1103819c318263a6331066231831fffffffffbff
bb76eef1bddaafdc7bbc1bb7bbeedd9edffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffbffba36eaadb5d9cf6db2addbb6bbc6ddaeeffff01fffffffff
ffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbff014f18200631c7087a088c60
c7e9e31047fff01fffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffdff
fffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffff
ffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffbffffff
fffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffff1fff
ffff1ffff8fffe3ffffffffe3ffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffc7fff
fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffff
ffffffffffffbfffffffdfffffffbffffeffffbdffffffff7ffffffffffffffbffffffff
fffffffffffffffffffeffffffffeffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffefffffffbfffff7fffdeffffffff
7ffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffeffffffffeffffffffffffffffbff
fe3ffff1fffc7ffffffe3ffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffc7ee28
c388a6231f7889dcf86204c74c467ffffffffffbffffffffc710233c040823c460229881
204018fffffffffffffffbffff7ffffdffff7bffef7f7ffffffffffffffff01fffffffff
ffffffffffffbfffffbbd76db7dd9b76eebddbaffdb76dbb36edbffffffffffbffffffff
bbbb76db6eddb7eedb766ddb76edddfffffffffffffffbffff7ffffeffffbdffef7f7fff
fffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffff7dd755b7ddbb36eebdd7affdb36bbb
766de3fffffffffbffffffff7dbb36fb6eddd7eedb76ecdaf6edddfffffffffffffffbff
114c463ef113b9f8e0674c89808c63c7fffff01fffffffffffffffffffffbfffff7fb755
c7ddbb56edbdcf6ffc7567bb76adfffffffffffbffffffff7fbb56fc60c1c7e0e376ed59
f60dddfffffffffffffffbffbb36eddd7bb75ff776db36db6ddbb7bbfffff01fffffffff
ffffffffffffbfffff7fbb39b7dd1b66edd55777fdb66bba36cdbffffffffffbffffffff
7fbb66db6eddb7eedb746d9ae6edd9fffffffffffffffbffbb766ddd7baf5ff776df7757
6ddbb7bbfffff01fffffffffffffffffffffbfffff7f1038cf80a63218800823f86304c7
4c663ffffffffffbffffffff7f00331cc40883c4660298c134408dfffffffffffffffbff
bb76addb7b9edff77ac377078c1bb7bbfffff01fffffffffffffffffffffbfffff7dffff
fffffffefffffffffffffffffffffffffffffffbffffffff7dffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffbffba36cddbaaaeeff77ada36db6ddbb6bbfffff01fffffffff
ffffffffffffbfffffb9fffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffbffffffff
b9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbff014c6431001047f8f0674c89
988c60c7fffff01fffffffffffffffffffffbfffffc5ffffffffffff0fffffffffffffff
fffffffffffffffbffffffffc5fffffffffffffffffffffff7fffdfffffffffffffffbff
fffffdfffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffbfffffffdfffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffff
ffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffe1fffffffffffffffff
fffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffff
ffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbff
fffffffffffffff1fffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffbfffffffffdf7fffffdfffffffffffffffffffff01fffffffff
ffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffdf7fffffeffffffff
fffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbff
e1c1300c047fff3ee28c3ffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffbffce935326c93ffedd76db7ffffffffffffffff01fffffffff
ffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbff9fc3d327493e3efd755b7fff
fffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbff
9ff3d30f493ffefb755c7ffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffbff9f93d33f493ffedbb39b7ffffffffffffffff01fffffffff
ffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbff9fc7801e047fff11038cffff
fffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbff
9efffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffbffccfffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffff
ffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffe2ffffffffffffffffffffff
fffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffff
ffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffff
ffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffff
ffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01c00000000
0000000000000000000000000000000000003fffffc00000000000000000000000000000
0000000000000003fffffffffffc00000000000000000000000000000000000000000000
3ffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffc7ffffffffffff1ffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffbf7fffffffff7ffffffffffffdfffff7fff7bfffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf7fffffffffbffffffffffffefffff7
fff7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807e3fff
ffffbf9c31888c628efc4674c63023fffffffffaa0b000026060f004a17574d464301000
0000000010000000000000006000000281700000000000028b70000c73f1ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffff1fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffdeff7fffffff5f6edbdddbb6dd7eedb36ddb77ff
fffffffeeffbffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff01fff7effffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffdec77fffffff5fee
dbdddbb55d7eedf76ddb77fffffffffedc7bffffffffffdfbfffffffffefffffffef7fff
fffffffffffffffffffffffffffff01fff7effffffefffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffeeff7ffffffedfde3bdc1bb55b7eec376ddd77fffffffffebffbffffffffffdf
bfffffffffefffffffef7ffffffffffffffffffffffffffffffff01fff00fc7fffefe30c
c4081301408ffc70f022fff1cfc7ffffeefd5ffffffeef6ed355dbb39bbeeda34ddd67ff
fffffffe3feaffffffffffc03f1ffff88ce9e3988c60448cc40811fff1cfc7ffffffffff
fffff01fffbdfeffffd7f6db6eddb6db6ddffeedfb77fffbbfefffffeefc1ffffffc470c
3b008c63811c0674ee3836bffffffffedfe0ffffffffffef7fbffffddb66dd6ddbb6eadb
6eddbbfffbbfeffffffffffffffff01fffbd8effffd706dbeecdaedaacdffeedfb77fffb
78efffffeefffffffffffffffffffffffffffffffffffebffffffffedfffffffffffffef
63bffffddbeeddeddbb6eedbeecd9bfffb71effffffffffffffff01fffddfeffffb7771b
e0d59f1aad5ffef1fb07fffaffefffffeefffffffffffffffffffffffffffffffffffebf
fffffffeeffffffffffffff77fbffffc186edddddbbaeed860d5abfffaffefffffffffff
fffff01fffddfabfffbb76db6ed9aed9cd9ffaadf377fff8ffabffffc07fffffffffffff
fbffffffffffffffeffff6bffffffffc63fffffffffffff77eaffffddb46dd6ddbbacedb
6ed9b3fff8ffabfffffffffffffff01fffddf83fff10233c440c1331c0caf833fa23fffb
7f83fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7
7e0ffff88ce9e3080c706c0cc40c195ffb7f83fffffffffffffff01fffddffffffffffff
fffffffffffafffffffffffb7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff77fffffffffffffffffffffffffffff5ffb7fffffffffffff
fffff01fffddfffffffffffffffffffffffafffffffffffbbfffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff77fffffffffffffffffffffff
ffffc75ffbbffffffffffffffffff01fff80fffffffffffffffffffffffafffffbfffff1
8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0
3fffffffffffffffffffefffffffbb5ff18ffffffffffffffffff01fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffff1fffffffffffffc7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fff
fdfffffbfffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff7ffffefffffdfffffffeffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc634c463ef1c621e188898e988ce380
81023ffffffffffffffffffffffc7ff1fffe3ffffffffff1ffff8fffffffffffffffffff
fffff01ffffffffffffffffffffffff1fffe3ffffffffffffffffffffffffffffef736ed
dd7bbb6ff6dddb766ddb776ddbb77fffffffffffffffffffffff7ffbffffbffffffffffb
ffffeffffffffffffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffbffffbfffffffffff
fffffffffffffffffef7766ddd7bbb5ff6cdd776ecdbf76dd9b37fffffffffffffffffff
ffffbffbffffdffffffffffbfffff7fffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffff
fffffffbffffdffffffffffffffffffffffffffffef776addb7bbb3ff1d5cf76ed5bf78c
1ab57fffffffffffffffffffff1fbe3a7849dc46313fe31a6231f78e313fffffffffffff
fffff01fffffffffff8fc24bff8fc73a7849dc40823e7ffffffffffffffffffffef636cd
dbaabb5ff6d9d7746d9b556ddb367ffffffffffffffffffffeef5dd9b6ebaeeddb7ff7b9
b76eebdddb7ffffffffffffffffff01fffffffffffdfb75fffdfbad9b6ebaeedb77dbfff
ffffffffffffffffaef74c643100c627e18c898e98cc419881833fffffffffffffffffff
fdf75ddbb6f7aeeddafff7bbb36eebdddafffffffffffffffffff01fffffffffffdfb7bf
ffdfbbdbb6f7aeed737fbfffffffffffffffffffaef7fffdffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffdfedddbb8f76e0dd9fff7bbb56edbddd9ffffffffffffff
fffff01fffffffffffdfc7bfffdfbbbbb8f76e0cf57f7fffffffffffffffffffaef7fffd
fffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffdfeedd1b6eb76eddafff7b1
b66edd55dafffffffffffffffffff01fffffffffffc3b75fffc3bad1b6eb76ed767dbfff
ffffffffffffffffac03fffe1ffffffffffffffffffffffffff77fffffffffffffffffff
fdfc443a79c82046313d77ba63218806313ffffffffffffffffff01fffffffffffddce4f
f5ddc61a79c82040833c3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffdf7fdfffffffffffffd77bfffefffffffffffffffffffff
fffff01fffffffffffddfffff5ddffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffee7fdfffffffffffffd77bf
ffeffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffddfffff5ddffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff17fe1ffffffffffffd601ffff0fffffffffffffffffffffffff01fffffffffff83ffff
f583fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ff8ffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffbffdffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffdffdffffefffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fdf1d3c24ee23189fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff01fffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff77aeecdb75d776edbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefbaeeddb7bd776ed7fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffff
bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff6eeddc7bb706ecffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff01fff1f8497ff1f9cf3a61881023c4c04447091ffffffffffffffffffffffffffff
feff76e8db75bb76ed7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff01fffbf6ebfffbf6b6d9b6ddbb77edb6eeeed5bffff
fffffffffffffffffffffffffefe221d3ce41023189fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffbf6f7fffbf7f6f
bb6dd9b37ebb6eeeeddbfffffffffffffffffffffffffffffefbfeffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff01fffbf8f7fffbf0ee1bb1c1ab57e7c6eeef1dbffffffffffffffffffffffffffff
ff73feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff01fff876ebfff876b6d1b6ddb367ebb6ecaaddbffff
ffffffffffffffffffffffffff8bff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffbb9c9febbb9873
a61881833c4cc06833815fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff01fffbbffffebbbffffffffffffffffffffffff5fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff01fffbbffffebbbfffffffffff8ffffffffffff5fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fff07ffffeb07ffff
fffffff77fffffefffff5fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffff
f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff01ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff01fff1f8497ffc7c70c7bc440888e2602231c247fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffbf6ebfffbbeede
f5eeeddddf6db777bb56ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff01fffbf6f7fff7deedef5eeecdcdf5db777bb76ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff01fffbf8f7fff7fef1eedee0d5d5f3e3777bc76ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fff876ebfff7faada
aeaaed9d9f5db766ab76ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff01fffbb9c9feb7f8338040040c8ce2660360ce057ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff01fffbbffffeb7dffffffffffffffffffffffffd7ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffbbffffebb9ffff
fffffffe3fffffffffffd7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff01fff07ffffebc5fffffffffffddffffff7ffffd7ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff01460000001400000008000000544e5050070100004
c00000064000000000000000000000097020000fc000000000000000000000098020000f
d0000002900aa0000000000000000000000803f00000000000000000000803f000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000220000000c000000f
fffffff460000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e0000001
40000000000000010000000140000000400000003010800050000000b020000000005000
0000c02fd009802030000001e0004000000070104000400000007010400a7290000410b8
600ee00fd00980200000000fd009802000000002800000098020000fd000000010001000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffff00000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400000000
000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000
000000000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400000000
000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000
000000000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400000000
000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000
000000000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400000000
000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000
000000000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400000000
000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000400
01c0000e0003800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000
000000000000000000000400008000020000800000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400000000
000000000000000000000000000000000000000000000400008000010000400000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000400
eeb3b9c10eec400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000
00000000000000000000040044c912228448a00000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400000000
000000000000000000000000000000000000000000000400448992228450a00000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000400
448952248461200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000
00000000000000000000040045c932245551100000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400000000
000000000000000000000000000000000000000000000400feb39bceffefb80000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000400
000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000
000000000000000000000400000002000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400000000
000000000000000000000000000000000000000000000400000001e00000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000
000000000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400000000
000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0003fffffffffffffffffffffffc00000000000000000000000000000000000000000400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000
0000000000000000000004000000000001c0000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400000000
000000000000000000000000000000000000000000000400000000000080000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000400
000000000080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000
000000000000000000000400ee679dfb38b3b98e3fb9ce1c000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400000000
0000000000000000000000000000000000000000000004004492489244c9124449122422
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000400
44824c944489920449122422000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000
0000000000000000000004007cf38a984489520439f22422000000000000000000000000
000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000400000000
0000000000000000000000000000000000000000000004004492499445c93255491224a2
000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000000
000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000400
ee679cfb38b399df33b9cf9c000000000000000000000000000000000000400000000000
000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000
000000000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000400000000
000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000000
000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400000000000
000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000
000000000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000400000000
000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000000
000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400000000000
000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000
000000000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000400000000
000000000000000000000000000000000000000000000400000000020800000000000000
000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000000
000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000400
000000020800000000000000000000000000000000000000000000000000400000000000
000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000
0000000000000000000004001e3ecff3fb8000c3f7eeffce760000000000000000000000
000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000400000000
000000000000000000000000000000000000000000000400316cacd936c00124d2444491
240000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000000
000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000400
603c2cd8b6c1c02492644491280000000000000000000000000000000000400000060000
000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000
000000000006000000000400600c2cf0b6c0004392544491300000000000000000000000
0000000000004000001e0000000000000000000000000000000000000000000400000000
000000000000000000000000000000000007800000000400606c2cc0b6c00124924c4491
2800000000000000000000000000000000004000001fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc004000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000400
60387fe1fb8001e33fe6edce760000000000000000000000000000000000400000060000
000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000
000000000006000000000400610000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000400000000
000000000000000000000000000000000000000000000400330000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000000
000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000400
1d0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400000000000
000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000
000000000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000400000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400000ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff80000000400000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000400000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400000ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff80000000400000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000400000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400000ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff80000000400000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000400000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400000ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff80000000400000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000400000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400000ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff80000000400000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000007ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffc00000000000000000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000400000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400000ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff80000000400000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000400000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400000ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff80000000400000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400ffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000000000000000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000400000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000400000ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff80000000400ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000
000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400ffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000000000000000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000400000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000400000ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff80000000400ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000
000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400ffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000000000000000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000400000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000400000ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff80000000400ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000
000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400ffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000000000000000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000400000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000400000ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff80000000400ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000
000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400ffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000000000000000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000400000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000400000ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff80000000400ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000
000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400ffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000000000000000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000400000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000400000ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff80000000400ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000
000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400ffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000000000000000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000400000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000400000ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff80000000400ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000
000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400ffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000000000000000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000400000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000400000ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff80000000400ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000
000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400ffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000000000000000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000400000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000400000ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff80000000400ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000
000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000400000000
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400ffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000000000000000000000000400000ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000400000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000400
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000400000000000
000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000
000000000000000000000400ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000
000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000400000000
000000000000000000000000000000000000000000000400ffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000000000000000000000000400000000000000000000000000000000000
000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000400
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000400000000000
000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000
000000000000000000000400ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000
000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000400000000
000000000000000000000000000000000000000000000400ffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000000000000000000000000400000000000000000000000000000000000
000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000400
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000400000000000
000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000
000000000000000000000400ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000
000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000400000000
000000000000000000000000000000000000000000000400ffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000000000000000000000000400000000000000000000000000000000000
000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000400
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000400000000000
000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000
000000000000000000000400ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000
000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000400000000
000000000000000000000000000000000000000000000400ffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000000000000000000000000400000000000000000000000000000000000
000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000400
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000400000000000
000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000
000000000000000000000400ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000
000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000400000000
000000000000000000000000000000000000000000000400ffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000000000000000000000000400000000000000000000000000000000000
000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000400
ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000400000000000
000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000
000000000000000000000400ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000
000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000400000000
000000000000000000000000000000000000000000000400ffffffffffffffffffffffff
ffffffffff80000000000000000000000000400000000000000000000000000000000000
000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400000000000
000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000
000000000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000400000000
000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000000
000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400000000000
000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000
000000000000000000000400000000000000000000000000000000000000003000000000
000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000400000000
000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000
0000000000000aa000000000000000000000400000000000000000000000000000000000
000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400000000000
000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000
0000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000aa3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000003fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00038000000000000e00001c000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000040800000000080000000000002000008000840000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000040800000000040000000000001000008
000840000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007f81c000
00004063ce77739d7103b98b39cfdc00000000038c0e0000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000e000000000000000000000
0000000000000000210080000000a091242224492281124c922488000000000110040000
000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000810000
0020000000000000000000000000000000000000213880000000a0112422244aa2811208
922488000000000123840000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80
000000000000000000810000001000000000000000000000000000000000000011008000
00012021c423e44aa48113c8922288000000000140040000000000ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff80000000000000000000ff038000101cf33bf7ecfebf70038f
0fdd000e303800001102a000000110912caa244c6441125cb222980000000001c0150000
000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000420100
00280924912249249220011204880004401000001103e0000003b8f3c4ff739c7ee3f98b
11c7c94000000001201f0000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80
0000000000000550004271000028f9241132512553200112048800048710000011000000
000000000000000000000000000001400000000120000000000000ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff80000000000000000000220100004888e41f2a60e552a0010e
04f800050010000011000000000000000000000000000000000001400000000110000000
000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000220540
0044892491265126326005520c880007005400003f800000000000000400000000000000
10000940000000039c000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80
0000000000000000002207c000efdcc3bbf3ecce3f3507cc05dc0004807c000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff80000000000000000000220000000000000000000000050000
000000048000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000010000220000
000000000000000000050000000000044000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80
0000000000000000007f00000000000000000000000500000400000e7000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000001c0000e00000000000003800000000000000000000000
000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000080000200000400000001
000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000080000100000200000001000000000000000000000000000000ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000039cb3b9c10e39de1e77767167731c7f7efdc00000000000
000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000
000000000000000e0001c0000000000000000000000000000108c9122284449009222489
922488922448800000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80
000000000000000000000000000000000000000400004000000000000000000000000000
01088992228444a00932288913240892264c800000000000000000ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000000000000000400002000
00000000000000000000000001088952248444c00e2a308912a40873e54a800000000000
000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000
00703db4007038c587b623bf7dc1800000000000000000000109c932245544a00926288b
9264aa9224c9800000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80
000000000000000000000000002048a00020452649145112488240000000000000000000
5108b39bceff39d81e7376716733be677e7cc00000000000000000ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000002048400020442449085112
8c8040000000000000000000510800020000000000000000000000000000000000000000
000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000
0020384000204444470891f30a8080000000000000000000510800020000000000000000
000000000007000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80
000000000000000000000000003c48a0003c452e49148912898240000000000000000000
53fc0001e000000000000000000000000008800000000000000000ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000002231b00a2239e58637dfbf
7cc3c0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000
002200000a22000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80
000000000000000000000000002200000a22000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000007c00000a7c000000000000
000000000000000000000000000000000001c0070000e000000000000000000000000000
000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400200002000
000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000200200001000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000007020e2c3db11dce76000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000e0000000000000000000000000000000000000000000000000885113248a2889
124000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000
000000000104511224842889128000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000
0000000000000000000000000000000001009112238448f9130000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e07b68
00e0630c59e77efdc3b3fbbb8f6e000000000000000000000000000001008917248a4489
128000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000040914000409492649224488124911112a400000000000000000000
000000000101dde2c31befdce76000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000409080004080904492264c81449111
122400000000000000000000000000000104010000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000407080
0040f11e44e3e54a818391110e240000000000000000000000000000008c010000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000078914000789492e49224c981449135522400000000000000000000
00000000007400f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000004463601444678c59e77e7cc3b33f97
cc7ea0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000440000
1444000000000000000000000000a0000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000004400001444000000000007000000000000a0000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000f8000014f800000000000880000010
0000a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff80000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff80000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000010000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff80000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff80000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff80000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000041000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000a7290000410bc6008800fd00980200000000fd0098020000000028000
00098020000fd00000001000100000000000000000000000000000000000200000000000
00000000000ffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbfffe3ffff1fffc7ffffffffffffffffffffffff01fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff7ffffdffff7fffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbffff7ffffeffffbffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbff114c463ef113bffffffffffffffffffffffff01fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffbb36eddd7bb75fffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbffbb766ddd7baf5ffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbffbb76addb7b9edffffffffffffffffffffffff01fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffba36cddbaaaeefffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbff014c6431001047fffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffdfffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffdffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc000000000000000000000003ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffe3fffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffff01fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbff11986204c74c4671c046
31e3fffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbffbb6db76dbb36edbbb6eddbddfffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbffbb7db36bbb766dfbb6eddbddfffffffffffff01fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbff830c7567bb76adfbc60d
dbddfffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbffbb6db66bba36cdaab6eddb5dfffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbff11986304c74c6620cc463063fffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffffdf7fffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffdf7fffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffe1c1300c047fff3c0811
003189fffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbffce935326c93ffedb2dbbbb6edbfffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbff9fc3d327493e3fdb6d9bbb6ed7fffffffffff01fffff
ffffffffffffffffbffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffbff9ff3d30f493fffbc6dab
bb6ecffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffe1ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffff
fbff9f93d33f493ffedb6db3bb6ed7fffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffe0
00000000000000000000000000000000000000003ffbfffffc0000000000000000000000
00000000000000007ffffffffbff9fc7801e047ffe1cc019123189fffffffffff01fffff
ffffffffffffffffbffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffbff9effffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbffccfffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbffe2fffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffff
f8fffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffe3ffff1fffc7fffffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffbffffffffdfffdedfffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
ffffff7ffffdffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbffffffffdfffdeeffffffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffff7ffffeffffbfffffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffff11
9d318c0efffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffff114c463ef113bfffffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffbfffffbb6cdb76dd7ffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
ffffbb36eddd7bb75ffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffbb7ddb76dd7fffffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffbb766ddd7baf5fffffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffbb
0ddb775b7ffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffbb76addb7b9edfffffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffbfffffbb68d3775bbffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
ffffba36cddbaaaeeffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffff019d3b8e011fffffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffff014c6431001047ffffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffdffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
fffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbffffffffffbffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f8000000000000000000000000000000000003fff01fffffffffffffffffffffbfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffbffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
ffff1ffff1fff1ffffffffffff1ffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffff7fffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffbffffdfffdffffffffffffbfffffffffffffffffffff
fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffff
ffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffbffffefffeffffffffff
ffbffffffffffffffffffffffbfffe3fffffffffffffffffffffffc7fffc7ffff01fffff
ffffffffffffffffbfffff8e02318f1f114f1c488f18a3cc38c44631e3fffffffffbffff
ffffa78c4eff3ee2811c310263a62338e02318f1fffffffffbffff7fffffffffffffffff
ffffffefffff7ffff01fffffffffffffffffffffbfffffddb76edeefbb36eeeddeedb7b6
ddeeeddbddfffffffffbffffffff9b76dd7edd76dbbedbb6dd9b76dddb76edeeffffffff
fbffff7fffffffffffffffffffffffefffffbffff01fffffffffffffffffffffbfffffdd
b76edeefbb76eef5deed57f6ddeeeddbddfffffffffbffffffffbb76bd7efd7559bed9b5
ddbb36fddb76edeefffffffffbff114f1c481e31479871188c63c7e9e313bffff01fffff
ffffffffffffffffbfffffde306edeefbb76eef1deed57ee3dee0ddbddfffffffffbffff
ffffbb767b7efb755abe3ab3ddbb56fde306edeefffffffffbffbb36eeedbddb6f6dbbbd
dbb7bbe6ddb75ffff01fffffffffffffffffffffbfffff55b76edaefba36eaaddaece7b6
d9aaeddb5dfffffffffbffffffff1b76bbbedbb39b3edb35dd1b66d55b76edaeffffffff
fbffbb76eef5bddaafedbbbddbb7bbeeddaf5ffff01fffffffffffffffffffffbfffff06
6231831f014f18208318e3843d80463063fffffffffbffffffffa78c411f1103819c3182
63a6331066231831fffffffffbffbb76eef1bddaafdc7bbc1bb7bbeedd9edffff01fffff
ffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffba36eaadb5d9cf6db2ad
dbb6bbc6ddaeeffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbff014f18200631c7087a088c60c7e9e31047fff01fffffffffffffffffffffbfffffff
fffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffffffffffffffbfffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffbfffffff1fffffff1ffff8fffe3ffffffffe3ffffffffffffffbffff
fffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffdfffffffbffffeffffbdffff
ffff7ffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffeffffffffefffffffffffffff
fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffff
efffffffbfffff7fffdeffffffff7ffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffe
ffffffffeffffffffffffffffbfffe3ffff1fffc7ffffffe3ffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffbfffffc7ee28c388a6231f7889dcf86204c74c467ffffffffffbffff
ffffc710233c040823c460229881204018fffffffffffffffbffff7ffffdffff7bffef7f
7ffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffbbd76db7dd9b76eebddbaffdb7
6dbb36edbffffffffffbffffffffbbbb76db6eddb7eedb766ddb76edddffffffffffffff
fbffff7ffffeffffbdffef7f7ffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffff7d
d755b7ddbb36eebdd7affdb36bbb766de3fffffffffbffffffff7dbb36fb6eddd7eedb76
ecdaf6edddfffffffffffffffbff114c463ef113b9f8e0674c89808c63c7fffff01fffff
ffffffffffffffffbfffff7fb755c7ddbb56edbdcf6ffc7567bb76adfffffffffffbffff
ffff7fbb56fc60c1c7e0e376ed59f60dddfffffffffffffffbffbb36eddd7bb75ff776db
36db6ddbb7bbfffff01fffffffffffffffffffffbfffff7fbb39b7dd1b66edd55777fdb6
6bba36cdbffffffffffbffffffff7fbb66db6eddb7eedb746d9ae6edd9ffffffffffffff
fbffbb766ddd7baf5ff776df77576ddbb7bbfffff01fffffffffffffffffffffbfffff7f
1038cf80a63218800823f86304c74c663ffffffffffbffffffff7f00331cc40883c46602
98c134408dfffffffffffffffbffbb76addb7b9edff77ac377078c1bb7bbfffff01fffff
ffffffffffffffffbfffff7dfffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffbffff
ffff7dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffba36cddbaaaeeff77ada
36db6ddbb6bbfffff01fffffffffffffffffffffbfffffb9fffffffffffeffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffb9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbff014c6431001047f8f0674c89988c60c7fffff01fffffffffffffffffffffbfffffc5
ffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffc5ffffffffffffffffff
fffff7fffdfffffffffffffffbfffffffdfffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffdffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffff1fffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffdf7fffffdffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffffdf7fffffefffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbffe1c1300c047fff3ee28c3ffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffce935326c93ffedd76db
7ffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbff9fc3d327493e3efd755b7ffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbff9ff3d30f493ffefb755c7ffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbff9f93d33f493ffedbb39b
7ffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbff9fc7801e047fff11038cfffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbff9efffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffccffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbffe2fffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffbfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01c000000000000000000000000000000000000000000003fffffc0
00000000000000000000000000000000000000000003fffffffffffc0000000000000000
00000000000000000000000000003ffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffff1ffffe3ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf7fffffffff7ffffffffffffdff
fff7fff7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf7f
ffffffffbffffffffffffefffff7fff7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff807e3fffffffbf9c31888c628efc4674c63023fffffffffc73f1
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffdeff7fffffff5f6edbdddbb6dd7e
edb36ddb77fffffffffeeffbffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fff7effffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffdec7
7fffffff5feedbdddbb55d7eedf76ddb77fffffffffedc7bffffffffffdfbfffffffffef
ffffffef7ffffffffffffffffffffffffffffffff01fff7effffffefffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffeeff7ffffffedfde3bdc1bb55b7eec376ddd77fffffffffebffb
ffffffffffdfbfffffffffefffffffef7ffffffffffffffffffffffffffffffff01fff00
fc7fffefe30cc4081301408ffc70f022fff1cfc7ffffeefd5ffffffeef6ed355dbb39bbe
eda34ddd67fffffffffe3feaffffffffffc03f1ffff88ce9e3988c60448cc40811fff1cf
c7fffffffffffffff01fffbdfeffffd7f6db6eddb6db6ddffeedfb77fffbbfefffffeefc
1ffffffc470c3b008c63811c0674ee3836bffffffffedfe0ffffffffffef7fbffffddb66
dd6ddbb6eadb6eddbbfffbbfeffffffffffffffff01fffbd8effffd706dbeecdaedaacdf
feedfb77fffb78efffffeefffffffffffffffffffffffffffffffffffebffffffffedfff
ffffffffffef63bffffddbeeddeddbb6eedbeecd9bfffb71effffffffffffffff01fffdd
feffffb7771be0d59f1aad5ffef1fb07fffaffefffffeeffffffffffffffffffffffffff
fffffffffebffffffffeeffffffffffffff77fbffffc186edddddbbaeed860d5abfffaff
effffffffffffffff01fffddfabfffbb76db6ed9aed9cd9ffaadf377fff8ffabffffc07f
fffffffffffffbffffffffffffffeffff6bffffffffc63fffffffffffff77eaffffddb46
dd6ddbbacedb6ed9b3fff8ffabfffffffffffffff01fffddf83fff10233c440c1331c0ca
f833fa23fffb7f83ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff77e0ffff88ce9e3080c706c0cc40c195ffb7f83fffffffffffffff01fffdd
fffffffffffffffffffffffafffffffffffb7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff77fffffffffffffffffffffffffffff5ffb7f
fffffffffffffffff01fffddfffffffffffffffffffffffafffffffffffbbfffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff77fffffffffff
ffffffffffffffffc75ffbbffffffffffffffffff01fff80fffffffffffffffffffffffa
fffffbfffff18fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe03fffffffffffffffffffefffffffbb5ff18ffffffffffffffffff01fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffff1ffffffffff
fffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff7ffffdfffffbfffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffefffffdfffffffeffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc634c463ef1c621e188
898e988ce38081023ffffffffffffffffffffffc7ff1fffe3ffffffffff1ffff8fffffff
fffffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffff1fffe3fffffffffffffffffffffff
fffffef736eddd7bbb6ff6dddb766ddb776ddbb77fffffffffffffffffffffff7ffbffff
bffffffffffbffffeffffffffffffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffbffff
bffffffffffffffffffffffffffffef7766ddd7bbb5ff6cdd776ecdbf76dd9b37fffffff
ffffffffffffffffbffbffffdffffffffffbfffff7fffffffffffffffffffffff01fffff
fffffffffffffffffffbffffdffffffffffffffffffffffffffffef776addb7bbb3ff1d5
cf76ed5bf78c1ab57fffffffffffffffffffff1fbe3a7849dc46313fe31a6231f78e313f
fffffffffffffffff01fffffffffff8fc24bff8fc73a7849dc40823e7fffffffffffffff
fffffef636cddbaabb5ff6d9d7746d9b556ddb367ffffffffffffffffffffeef5dd9b6eb
aeeddb7ff7b9b76eebdddb7ffffffffffffffffff01fffffffffffdfb75fffdfbad9b6eb
aeedb77dbfffffffffffffffffffaef74c643100c627e18c898e98cc419881833fffffff
fffffffffffffdf75ddbb6f7aeeddafff7bbb36eebdddafffffffffffffffffff01fffff
ffffffdfb7bfffdfbbdbb6f7aeed737fbfffffffffffffffffffaef7fffdffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfedddbb8f76e0dd9fff7bbb56edbddd9ff
fffffffffffffffff01fffffffffffdfc7bfffdfbbbbb8f76e0cf57f7fffffffffffffff
ffffaef7fffdfffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffdfeedd1b6eb
76eddafff7b1b66edd55dafffffffffffffffffff01fffffffffffc3b75fffc3bad1b6eb
76ed767dbfffffffffffffffffffac03fffe1ffffffffffffffffffffffffff77fffffff
fffffffffffffdfc443a79c82046313d77ba63218806313ffffffffffffffffff01fffff
ffffffddce4ff5ddc61a79c82040833c3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf7fdfffffffffffffd77bfffefffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffddfffff5ddffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffee7fdffffff
fffffffd77bfffeffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffddfffff5ddffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff17fe1ffffffffffffd601ffff0fffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffff83fffff583fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ff8ffff
1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffbffdffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffdffffefffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fdf1d3c24
ee23189fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff77aeecdb75d776edbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffbfffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffefbaeeddb7bd776ed7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff6eeddc7b
b706ecffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fff1f8497ff1f9cf3a61881023c4c04447091ffffffffffffffff
fffffffffffffeff76e8db75bb76ed7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffbf6ebfffbf6b6d9b6ddbb77edb
6eeeed5bfffffffffffffffffffffffffffffefe221d3ce41023189fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffbf
6f7fffbf7f6fbb6dd9b37ebb6eeeeddbfffffffffffffffffffffffffffffefbfeffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffbf8f7fffbf0ee1bb1c1ab57e7c6eeef1dbffffffffffffffff
ffffffffffffff73feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fff876ebfff876b6d1b6ddb367ebb
6ecaaddbffffffffffffffffffffffffffffff8bff0fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffbb
9c9febbb9873a61881833c4cc06833815fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffbbffffebbbffffffffffffffffffffffff5fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffbbffffebbbfffffffffff8ffff
ffffffff5fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fff07
ffffeb07fffffffffff77fffffefffff5fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffc7ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
fffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fff1f8497ffc7c70c7bc440888e26
02231c247fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffbf
6ebfffbbeedef5eeeddddf6db777bb56ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffbf6f7fff7deedef5eeecdcdf5db777bb76ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffbf8f7fff7fef1eedee0d5d5f3e
3777bc76ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fff87
6ebfff7faadaaeaaed9d9f5db766ab76ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffbb9c9feb7f8338040040c8ce2660360ce057ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffbbffffeb7dffffffffffffffff
ffffffffd7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffbb
ffffebb9fffffffffffe3fffffffffffd7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fff07ffffebc5fffffffffffddffffff7ffffd7ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010c00000040092900aa00000000000
000fd00980200000000040000002701ffff030000000000

Схема обліку фінансових результатів і використання прибутку

Приклад методики розрахунку фінансового результату

На протязі жовтня оприбутковано на склад 15 одиниць готової продукції,
собівартість одиниці склала 1200 грн. За 8 од. готової продукції
отримано від покупця на розрахунковий рахунок 15000 грн. (з ПДВ).
Продукцію відвантажили.

Розрахунок фінансового результату за жовтень та бухгалтерські проводки.

1. Надходження готової продукції на склад

15х1200=18000 грн.

Д. 26 К. 23 — 18000 грн.

2. Відвантажено

8х1200=9600 грн.

Д. 901 К. 26

3. Доход від реалізації за 8 одиниць продукції = 15000 грн.

Д. 311 К.701

4. ПДВ = 1/6 від 15000 = 2500 грн.

Д. 701 К. 641

5. Скоригований доход

15000 – ПДВ = 12500 грн.

Д.701 К.79

6. Витрати = вартість відвантаженої (придбаної у постачальників)
продукції, тобто в данному випадку – собівартість проданної покупцю
продукції = 9600 грн.

Д. 79 К.901

7. оподатковуваний прибуток

12500 – 9600 = 2900 грн.

8. Податок на прибуток підприємства

30% х 2900 = 870 грн.

Д.79 К.98

9. Фінансовий результат (чистий прибуток)

2900 – 870 = 2030

Практичне завдання

19. Підприємство отримало дохід в сумі 50 000 грн. Видатки, пов’язані з
отриманням доходів складають 35 грн. Розрахувати суму податку на
прибуток та скласти бухгалтерські кореспонденції.

Рішення:

Сума податку на прибуток (50000 – 35) х 30% = 14989 грн. 50 коп.

Найменування проводкиДебетКредитСума, грн.Отримано
дохід30170150000,00віднесено чистий дохід від реалізації на фінансовий
результат70179149065,00Видатки, пов’язані з отриманням
доходів—35,00Списано видатки, пов’язані з отриманням доходів на
фінансовий результат791-35,00Нараховано податок на прибуток від
оподатковуваного прибутку98164114989,50Списано податок на прибуток на
фінансовий результат79198114989,50

Список використаної літератури

1. П(С)БО 2 «Баланс», затверджено наказом МФУ 31.03.99 № 87. //
Бухгалтерський облік і аудит № 6,1999. — С. 17-21

2. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій: Посібник / За ред.
проф. Ф.Ф. Бутинця.- Житомир: ЖІТІ; 2001.- 288 с.

3. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф.
Бутинця. — Житомир: ЖІТІ, 1999. — 336 с.

4. Бухгалтерський облік в Україні [Текст] : навчальний посібник / Мін-во
освіти і науки України, Нац. ун-т «Львівська політехніка»; ред. Р.Л.
Хом`як. — 7-е вид., доп. і перероб. — Львів : Інтелект-Захід, 2008. —
1224 с.

5. Гольцова С.М. Бухгалтерський облік [Текст]: навчальний посібник / С.
М. Гольцова, І.Й. Плікус. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — Суми: ВТД
«Університетська книга», 2007. — 254 с.

6. Деречин, В.В. Теорія бухгалтерського обліку [Текст]: навчальний
посібник / В. В. Деречин, М. М. Кізім; Мін-во освіти і науки України,
Одеський держ. економ. ун-т. — К.: ЦНЛ, 2006. — 352 с.

7. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і
організацій [Текст]: наказ / Україна. Міністерство фінансів. — [Б. м. :
б. и.], 1999. — Б. ц.

8. Керимов, В. Э. Бухгалтерский финансовый учет [Текст]: учебник / В. Э.
Керимов. — 2-е изд., изм. и доп. — М.: Дашков и К, 2008. — 704 с.

9. Організація бухгалтерського обліку [Текст]: навчальний посібник /
Мін-во освіти і науки України, Чернігівський держ. технолог. ун-т ; ред.
В. С. Лень. — К.: ЦНЛ, 2006. — 696 с.

10. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань
і господарських операцій підприємств і організацій [Текст] : наказ /
Україна. Міністерство фінансів. — [Б. м.: б. и.], 1999. — Б. ц.

11. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Текст] :
закон України / Україна. Закон. — [Б. м. : б. и.], 1999. — Б. ц.

12. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку
запасів [Текст]: наказ / Україна. Міністерство фінансів. — [Б. м.: б.
и.], 2007.

13. Свідерський, Є.І. Облік діяльності суб`єктів малого підприємництва
[Текст]: навчальний посібник / Є.І. Свідерський, Д. Є. Свідерський;
Мін-во освіти і науки України, ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана». — К.:
КНЕУ, 2008. — 472 с.

Похожие записи