Реферат на тему:

Методичні основи планування відрахувань

у централізовані державні фонди при складанні оперативного плану

Оперативне фінансове планування необхідне підприємству з метою контролю
за фактичним надходженням виручки на поточний рахунок та витрачанням
готівкових грошових коштів у процесі господарської діяльності, виконання
поточного фінансового плану. Це пов’язано з тим, що фінансове
забезпечення підприємницької та інвестиційної діяльності відбувається за
рахунок власних та залучених засобів, що потребує повсякденного
ефективного контролю за формуванням і використанням фінансових ресурсів.

Фінансовий план (баланс доходів та видатків) показує обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для поточної діяльності. Він є орієнтиром для
фінансової роботи підприємств у плановому році. Виконання фінансового
плану здійснюється безпосередньо в процесі фінансово-господарської
діяльності, забезпечуючи стабільну платоспроможність підприємства через
оперативне фінансове планування. З цією метою доцільно складати баланс
грошових надходжень (табл. 10.3). Баланс надходжень коштів показує, коли
в підприємства виникають тимчасово вільні кошти, а коли воно має
додаткову потребу в них. Це дає фінансовому менеджеру можливість
тимчасово вільні фінансові кошти вкласти на депозитні рахунки
комерційних банків або інвестувати в цінні папери для одержання доходів,
а в періоди, коли виникає додаткова потреба, — забезпечити залучення
коштів.

Таблиця 1

БАЛАНС НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ (ОПЕРАТИВНИЙ ФІНАНСОВИЙ II. ІЛН) НА 200_р.

Місяць Надходження Витрати Чисті грошові надходження (сальдо) (1)-(2)
Залишок на початок місяця Залишок на кінець місяця (3)+(4) Резерв
Надлишок або дефіцит (5)+(6)

1 2 3 4 5 6 7

План Фактично План Фактично План Фактично План Фактично План Фактично
План Фактично План Фактично

Січень

Лютий

Березень

і т.д.

Оперативне фінансове планування полягає в складанні та використанні
платіжного календаря. Його складають на квартал із розбивкою по місяцях
або на місяць із розбивкою по декадах. У платіжному календарі
відображається весь грошовий оборот підприємства, основна частина якого
проходить через розрахунковий, валютний, позиковий та інші рахунки
підприємства в банку. У платіжному календарі відбито рух грошових коштів
відповідно до їх надходження та використання (табл. 1).

Таблиця 1

ПЛАТІЖНИЙ КАЛЕНДАР ЗА ___ 199___ року

№ п/п Статті План Факт Відхил.

Надходження

1 Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг від
основної діяльності

2 Виручка від реалізації основних фондів, нематеріальних активів,
непотрібних і зайвих залишків сировини і матеріалів

3 Штрафи, пені та інші надходження від застосування економічних санкцій

4 Надходження від реалізації цінних паперів і валюти

5 Дивіденди, відсотки, прибутки від цінних паперів та депозитів

6 Надходження від погашення дебіторської заборгованості

7 Кредити отримані

8 Аванси від покупців і замовників

9 Надходження орендної плати

10 Отримана безповоротна фінансова допомога

11 Цільові надходження

12 Кошти, що надходять для формування статутного фонду

13 Інші надходження

Усього надходжень

Видатки

1 Платежі, пов’язані із задоволенням негайних потреб

2 Заробітна плата і прирівняні до неї платежі

3 Платежі в бюджет усього

У тім числі:

акцизний збір

податок на додану вартість

податок на прибуток

податок на землю

податок із власників транспортних засобів

інші податки і збори

4 Внески в Пенсійний фонд

5 Внески на обов’язкове соціальне страхування і страхування на випадок
безробіття

6 Інші відрахування в позабюджетні фонди

7 Оплата за товарно-матеріальні цінності

8 Оплата рахунків за отримані послуги підрядчиків за виконання
капітальних робіт

9 Погашення кредиторської заборгованості

10 Погашення термінових позичок банку

11 Погашення прострочених позичок банку

12 Погашення довгострокових позичок банку

13 Сплата відсотків за кредит

14 Авансові платежі

15 Орендна плата

16 Платежі за векселями

17 Виплата дивідендів

18 Інші видатки

Усього видатки

Перевищення надходжень над видатками

Перевищення видатків над надходженнями

Залишок коштів на початок року

Залишок коштів на кінець року

У платіжному календарі фіксуються всі види грошових платежів та
надходжень підприємств незалежно від їх джерел та напрямків
використання, тобто показаний увесь грошовий оборот за певний проміжок
планового періоду.

Становлення і розвиток податкової системи України свідчать про її
переважну роль у формуванні та розподілі фінансових ресурсів держави.
Проте найбільш дієвий вплив система оподаткування має на функціонування
і ділову активність підприємницьких структур, тобто на ту ланку
господарської діяльності, де створюється фінансовий потенціал крани. Але
нестабільність умов господарювання у перехідний період, прагнення до
поповнення бюджету, недотримання принципу економічної обґрунтованості
податкових реформ призвели до надмірного податкового навантаження на
виробників. Сьогодні у податковому законодавстві відсутні положення, які
чітко і однозначно регламентують механізм реалізації цілей і завдань
податкової політики, що гальмує розвиток підприємницьких структур. Все
це не дозволяє реалізувати в повному обсязі потенціал податкових
підйомів регулювання наповнення бюджету і розвитку підприємств. Такі
обставини, на нашу думку, обумовлюють необхідність управління податками
не тільки на макро-, але й на мікроекономічному рівні. Важливо, щоб у
стратегії підприємства був присутній набір легальних чинників успіху, що
дозволяють адекватно оцінити рівень податкової нестабільності і
безпосередньо управляти ним при прийнятті рішень. Від того, наскільки
ефективно підприємство вирішить податкові проблеми при формуванні
стратегії свого розвитку, залежать можливості не тільки його
економічного зростання, але й суспільного виробництва в цілому.

Так, між владою і платником податків завжди існують певні протиріччя.
Влада, яка зобов’язана забезпечити надходження коштів до державного
бюджету в необхідному обсязі, вигадує різні види податків і змінює їх
ставки. Однак, введення владою кожного нового податку спричиняє пошук
платниками податків шляхів, які при цьому платники податків йдуть трьома
шляхами:

Перший шлях — ухилення від сплати податків. Цей шлях пов’язаний з
порушенням діючого податкового законодавства у випадках виявлення і
призводить до застосування податковими органами різного роду карних
санкцій.

Другий шлях — мінімізація податкових обов’язків законними шляхами через
використання податкових пільг і різного роду законних «лазівок», які
існують в податковому законодавстві.

Третій шлях — це здійснення на рівні підприємства податкового
планування. Цей шлях зниження податкових платежів підприємствами
найбільш ефективний, оскільки пов’язаний з мінімальними ризиками і
призводить до значного економічного ефекту.

Податкове планування — це комплекс науково обґрунтованих і практично
доцільних організаційно-економічних заходів платників податків,
спрямованих на максимальне зменшення ризиків, пов’язаних з
оподаткуванням господарської діяльності підприємств. Під податковим
плануванням розуміють сукупність засобів, які дозволять оптимально
поєднати правові форми відносин і можливі варіанти їх інтерпретації в
межах діючого податкового законодавства.

Податкове планування призначене не тільки зменшувати податкові
нарахування підприємства, хоча оптимізація податкового портфелю є його
важливою функцією, скільки стати регулятором процесу управління
підприємством, бо мінімізація і оптимізація податкового портфелю не
завжди відповідає стратегічним потребам господарюючого суб’єкта.
Останньому інколи вигідніше не занижувати свою базу оподаткування з тих
чи інших причин (наприклад, коли витрати з мінімізації податків
перевищують доходи, які отримує підприємство від заходів з мінімізації
податків, або коли інвестиційний план розвитку господарюючого суб’єкта
не передбачає зменшення податкових витрат, а також у малих
підприємницьких структур, які перейшли на єдиний податок також не має
необхідності в розробці схем з мінімізації податків). Однак відмова від
мінімізації податків у зазначених випадках не означає відмову від
застосування податкового планування, а навпаки, податкове планування
продовжує залишатися одним із основних видів фінансового планування
(фахівці підприємства продовжують слідкувати за змінами податкового
законодавства, робити податкові розрахунки, складати календар платника
податків, який на деяких підприємствах замінює податковий план і т.
ін.). Таким чином, податкове планування — це інтеграційний процес,
направлений на упорядковування господарської діяльності у відповідності
з діючим податковим законодавством і стратегією розвитку підприємства.

На підставі податкового планування на підприємстві повинна бути
розроблена податкова стратегія підприємства. Процес формування
податкової стратегії рекомендується здійснювати у кілька етапів:

1. Визначення загального періоду формування податкової стратегії;

2. Дослідження чинників зовнішнього податкового середовища і податкової
політики держави;

3. Формування стратегічних цілей діяльності підприємства у сфері
податкового планування;

4. Конкретизація цільових показників за термінами їх реалізації;

5. Розробка податкової політики за окремими аспектами діяльності з
планування податкових відрахувань.

6. Розробка системи організаційно-економічних та економіко-правових
заходів із забезпечення реалізації податкової політики;

7. Оцінка ефективності розробленої податкової стратегії.

Список використаної літератури

Гібіш Л.В. Фінанси: Навч. посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: МАУП,
1998. – 92с.

Поддєрьогін А.М., Буряк Л.Д., Нам Г.Г. та ін. Фінанси підприємств – К.:
КНЕУ, 1999. – 384 с.

Суторміна В.М. та ін. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. Посібник /
В.М. Суторміна, В.М. Федосов, Н.С. Рязанова; за ред. В.М. Федосова. —
К.: Либідь, 1993. — 247с.

Финансы в управлении предприятием. / Под ред. А.М. Ковалевой. — М.:
Финансы и статистика, 1995. — 160с.

Финансы предприятий: Учебное пособие / Под ред. Е.И. Бородиной. — М.:
Банки и биржи ЮНИТИ, 1995. — 208с.

Павлова Л.Н. Финансы предприятий: Учебник для вузов. _М.: Финансы,
ЮНИТИ, 1998. – 639с.

Финансы предприятий: Учебник /Колчина Н.В., Поляк Г.Б., Павлова Л.П. и
др.; Под ред. Проф. Н.В. Колчиной. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 413с.

Финансы / Под ред В,М, Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 1995. –
432с.

PAGE 7

PAGE 7

Похожие записи