.

Метод прямого пiдрахунку (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1247
Скачать документ

Реферат на тему:

Метод прямого пiдрахунку.

Сутнiсть прямого методу розподiлу транспортних витрат вiдображається в
самiй назвi — прямим розподілом транспортних витрат мiж одиницями
придбаного товару у вартiсному, або кiлькiсному, або у ваговому
спiввiдно-шеннi.

Цей метод застосовується тодi, коли можливо точно визначити витрати,
пов’язанi iз транспортуванням тих чи iнших одиниць запасiв у вартiсному
чи натуральному вираженні. Якщо товар було доставлено власними силами,
то всi витрати, по-несенi у зв’язку з такою доставкою, мають бути
вiдображенi у складi первiсної вартостi придбаних товарiв.

Приклад. Торговельне підприємство має на балансi власний вантажний
автомобiль, який було вiдправлено за партiєю товару. Вартiсть товару
10000 грн (без урахування ПДВ). Транспортнi витрати, пов’язанi з
доставкою партiї товару, становили:

• вартiсть використаних ПММ (без урахування ПДВ) — 250 грн;

• витрати на вiдрядження водiя (без урахування ПДВ) — 54 грн. Первiсна
вартiсть придбаної партiї товару складе:

10 000 грн + 250 грн + 54 грн = 10 304 грн.

У бухгалтерському облiку будуть зробленi такi записи (табл. 5.21).

Прямий розподiл транспортних витрат може призвести до значних витрат
працi, особливо якщо пiдприємство має великi обороти надходження i
вибуття товарiв, дуже широкий асортимент товарiв, несе постiйнi витрати
на доставки товару. В цьому випадку оптимальним варiантом розподiлу
транспортних витрат є застосування методу розподiлу за середнiм
вiдсотком.

Метод середнього вiдсотка. Застосування методу середнього вiдсотка не
передбачає розподiлу транспортних витрат безпосередньо при одержаннi
товарiв, як це передбачено методом прямого розподiлу. Протягом звiтного
перiоду транспортнi витрати накопичуються окремо на вiдповiдних
субрахунках. Розрахунок суми транспортних витрат, що пiдлягають списанню
у складi собiвартостi проданих товарiв, здiйснюється за пiдсумками
звiтного перiоду. Оскiльки транспортнi витрати включаються до первiсної
вартостi товарiв, придбаних за грошовi кошти, то i облiк таких витрат
будемо здiйснювати на окремому субрахунку рахунка 28 “Товари”.

У додатку до П(С)БО 9 наведений числовий приклад визначення собівартості
реалізованих товарів по оцінці вибуття запасів за цінами продажу, що в
основному використовують підприємства роздрібної торгівлі. У цьому
додатку для обліку ТЗВ застосовується субрахунок 289
“Транспортно-заготовельні витрати”, не передбачений Планом рахунків, а
націнка на реалізовані товари списується проведенням Д-т 282 “Товари в
торгівлі” — К-т 285 “Торгова націнка” методом “сторно”.

Відповідно до П(С)БО 9 “Запаси” такі суми включаються до вартості товару
або обліковуються окремо на субрахунку 289 “Транспортно-заготівельні
витрати”.

Суть методу полягає у визначеннi вiдсоткового спiввiдношення мiж сумою
залишку транспортно-заготiвельних витрат на початок мiсяця i сумою
транспортно-заготiвельних витрат, що по-в’язанi з придбанням товарiв
протягом звiтного перiоду, та сумою залишку запасiв на початок звiтного
перiоду i придбаними у цьому ж перiодi запасами.

Розглянемо, як розрахувати собівартість реалізованих товарів на
підприємстві роздрібної торгівлі на умовному числовому прикладі.

Приклад. На підприємстві роздрібної торгівлі 01.02.04: сальдо за дебетом
субрахунка 282 “Товари в торгівлі” становить 15 000 грн; сальдо за
дебетом субрахунка 289 “Транспортно-заготівельні витрати” — 3000 грн;
сальдо за кредитом субрахунка 285 “Торгова націнка” — 6000 грн (табл.
5.22).

Порядок визначення суми реалізованої торгової націнки, ТЗВ, а також
собівартості реалізованих товарів, наведений у табл. 5.23; 5.24. В
рядках 1–9 відображено показники, отримані на підставі даних
бухгалтерського обліку за субрахунками 282, 285, 289 і 702, а в рядках
9–11 — показники, отримані в результаті арифметичних операцій.

З метою заохочення покупців у терміновій оплаті рахунків фірма гарантує
зменшення розміру платежу за умови, що повний розрахунок буде
проводитися у найближчий час. Надання знижок при реалізації товарів має
бути оформлене відповідним розпорядженням або наказом із зазначенням
умов скидок, їх розмірів, періоду застосування, найменування товарів, до
яких

ці знижки будуть застосовуватися. У бухгалтерському обліку на суму
наданої знижки покупцям відображається проведення Д-т 285 “Торгова
націнка” — К-т 282 “Товари в торгівлі”.

Приклад. До свята Нового року на підприємстві роздрібної торгівлі
прийнято рішення про надання передсвяткової знижки з 01.12 по 31.12 в
розмірі 5 % роздрібної вартості товарів. Сальдо за рахунками Д-т 282 —
13600 грн, К-т 285 — 3600 грн. Крім того, в грудні підприємство
роздрібної торгівлі придбало товар на суму 14400 грн, у тому числі ПДВ —
2400 грн, на який нарахована торгова націнка на суму 8000 грн. Протягом
місяця реалізовано товар на суму 18000 грн — вартість товару становить
19500 грн, сума знижки 1500 грн. Визначимо середній процент торгових
націнок і собівартість реалізованих товарів (табл. 5.25, 5.26).

У разі повернення товару покупець складає заяву про повернення товару, в
якій вказуються: 1) дані про покупця, що повертає товар; 2) дані про
товар; 3) сума, яка має бути повернута покупцю.
Матеріально-відповідальна особа підписує акт і за допомогою операції
“службова видача готівки” реєструє через РРО повернення коштів
покупцеві.

Якщо повернення товару в день його придбання до моменту виконання
денного звіту з обнуленням інформації та оперативної пам’яті і
занесенням до фіскальної пам’яті РРО (ЕККА), необхідно скласти акт за
спрощеною системою (без заяви від покупця). Акт підписує
матеріально-відповідальна особа і покупець. До акта прикладається
касовий чек. При цьому повернення товару відображається в Журналі
використання РРО та Звіті про використання РРО.

Приклад. На початок звітного періоду на підприємстві роздрібної торгівлі
сальдо за рахунками склало: Д-т 282 — 120000 грн, К-т 285 — 4000 грн. За
звітний період підприємство придбало товар на суму — 15600 грн (у тому
числі ПДВ — 2600 грн), на придбаний товар нарахована торгова націнка в
сумі 5000 грн. За звітний період реалізовано покупцям товари на суму
19800 грн. За звітний період покупцем придбаний товар вартістю 600 грн.
(у тому числі ПДВ — 100 грн). Розглянемо це у табл. 5.27, 5.28.

Список використаної літератури.:

Галузі народного господарства України (ЗКГНГ): Затв. наказом Мінстату
України від 24.01.94 № 21.

Про затвердження типових норм первинних документів з обліку в
будівництві: Наказ Держ. ком. буд-ва, архіт. і житлової політики України
від 29.12.2000 № 416/299.

Бабич В. В, Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік на підприємствах
малого бізнесу в Україні. — К.: Лібра, 1996. — 160 с

Бутинець Т. А. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. для студ. вузів / Т.
А. Бутинець, Л. В. Чижевська, С. Л. Береза. — Житомир: ЖІТІ, 2000. —672
с.

Бутинець Ф. Ф. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс
лекцій. Навч. посіб. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця, доц. Н. М. Малю-ги.
— Житомир: ЖІТІ, 2000. — 608 с

Організація бухгалтерського обліку: Підруч. для студ. спец. “Облік і
аудит” вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — 3-тє вид., доп.
і перероб. — Житомир: ПП “Рута”, 2002. — 592 с

ПанасюкВ. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік: Навч.
посіб. — Тернопіль: Карт-бланш, 2002. — 260 с

Облік у селянському (фермерському) господарстві: Посібник / За ред. М.
Я. Дем’яненка. — К.: ІАЕ, 2001. — 403 с

Вуд Ф. Бухгалтерский учет для предпринимателей. В 4 ч. — М.: Аскери,
1993.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020