.

Форма, структура і зміст балансу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
627 5374
Скачать документ

Форма, структура і зміст балансу

Бухгалтерський баланс призначений не тільки для відображення
господарських засобів (активів) підприємства та джерел їх формування на
звітну дату. Метою складання балансу є надання користувачам – юридичним
і фізичним особам – повної, правдивої і неупередженої інформації про
фінансовий стан підприємства на певну дату. Фінансовий стан підприємства
характеризується структурою і якістю його активів, власного капіталу і
зобов’язань, а також здатністю відповідати за своїми зобов’язаннями,
тобто платоспроможністю.

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до
фінансової звітності” баланс визначено як звіт про фінансовий стан
підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і
власний капітал.

Зміст і форма балансу, а також загальні вимоги щодо визначення і
розкриття змісту його статей встановлені Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 2 “Баланс”. Норми цього Положення (стандарту)
застосовуються до балансів підприємства, організацій та інших юридичних
осіб всіх форм власності, крім банків і бюджетних установ. Для банків
форма і зміст балансу встановлюються Національним банком України; для
бюджетних установ – Державним казначейством України.

Баланс побудовано за принципом “баланс-нетто”: основні засоби і
нематеріальні активи включаються до підсумку балансу за залишковою
вартістю; дебіторська заборгованість за товари і послуги – за
вирахуванням резерву сумнівних боргів; виробничі запаси – за
вирахуванням нестачі, уцінок, одержаних при їх придбанні знижок; власний
капітал – за фактично внесеною сумою (що знаходиться в обороті
підприємства) за вирахуванням неоплаченого, вилученого капіталу та
непокритих збитків.

Як видно з вищенаведеного балансу, залежно від періоду, протягом якого
ресурси будуть використані, а зобов’язання-погашені, активи підприємства
в балансі показані окремо: необоротні активи й оборотні активи.

Необоротні активи у розділі І балансу відображаються за статтями:
“Нематеріальні активи”, “Незавершене будівництво”, “Основні засоби”,
“Довгострокові фінансові інвестиції”, “Довгострокова дебіторська
заборгованість”, “Інші необоротні активи”.

При цьому, як зазначалось, нематеріальні активи й основні засоби до
підсумку балансу включаться за залишковою вартістю.

Розділ І “Необоротні активи” характеризується такими статтями.

У статті “Незавершене будівництво” відображається вартість незавершеного
будівництва (включаючи обладнання для монтажу), яке здійснюється для
власних потреб підприємства, а також авансові платежі для фінансування
такого будівництва.

Оборотні активи у розділі ІІ балансу відображаються за статтями:
“Запаси”, “Векселі одержані”, “Дебіторська заборгованість за товари
роботи і послуги”, “Дебіторська заборгованість за розрахунками” (з
бюджетом, по виданих авансах, нарахованих доходах тощо), “Інша поточна
дебіторська заборгованість”, “Поточні фінансові інвестиції”, “Грошові
кошти та їх еквіваленти” (в національній та іноземній валюті), “Інші
оборотні активи”.

При цьому заборгованість, показана за статтею “Дебіторська
заборгованість за товари, роботи і послуги”, до підсумку балансу
включається за чистою реалізаційною вартістю (яка визначається
вирахуванням з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів).

Витрати, які мали місце у звітному або попередніх звітних періодах, але
належать до наступних звітних періодів, відображаються у розділі ІІІ
“Витрати майбутніх періодів” активу балансу.

Статті пасиву балансу об’єднані відповідно у п’ять розділів: І “Власний
капітал”, II “Забезпечення наступних витрат і платежів”, III
“Довгострокові зобов’язання”, IV “Поточні зобов’язання”, V “Доходи
майбутніх періодів”.

Власний капітал розділу І пасиву балансу характеризується такими
статтями: “Статутний капітал”, “Пайовий капітал”, “Додатковий
капітал”, “Резервний капітал”, “Неоплачений капітал”, “Вилучений
капітал”, “Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)”.

За даними цього розділу балансу визначають величину власного капіталу
підприємства на звітну дату шляхом додавання до суми статутного
капіталу, суми додаткового, резервного капіталу і нерозподіленого
прибутку і вирахуванням з одержаної суми неоплаченого, вилученого
капіталу та суми непокритих збитків.

Розділ ІІ “Забезпечення наступних витрат і платежів” пасиву балансу
містить інформацію про наявність у підприємства забезпечення для
покриття передбачуваних у майбутньому витрат і платежів (на пенсійне
забезпечення, оплату відпусток працівникам тощо).

У розділі III “Довгострокові зобов’язання” пасиву балансу підприємства
відображають заборгованість на звітну дату по довгострокових кредитах
банків, фінансових зобов’язаннях, відстрочених податкових зобов’язаннях
тощо.

Розділ IV “Поточні зобов’язання” пасиву балансу містить статті, на яких
відображається заборгованість підприємства по поточних зобов’язаннях,
які будуть погашені протягом операційного циклу (тобто проміжку часу від
придбання запасів для здійснення діяльності і одержання коштів від
реалізації виробленої з них продукції) і зобов’язання по
короткострокових кредитах банків, по розрахунках з бюджетом, по
страхуванню, оплаті праці тощо.

Доходи, одержані підприємством протягом звітного періоду або попередніх
періодів, але які належать до наступних періодів, підприємства
відображають у розділі V “Доходи майбутніх періодів” пасиву балансу.

У статтях розділу “Переоцінка активів” відображаються дані, які
показують збільшення або зменшення власного капіталу в результаті
переоцінки основних засобів, нематеріальних активів, незавершеного
будівництва в порядку, передбаченому відповідними положеннями
(стандартами).

Отже, статті активу і пасиву балансу згруповано у відповідні розділи з
таким розрахунком, щоб найбільш чітко виступав взаємозв’язок між
активами підприємства і джерелами їх формування. Аналізуючи ці
показники, користувачі одержують інформацію про величину власного
капіталу підприємства, його фінансову стійкість, платоспроможність і
приймають відповідні ділові рішення.

Коди

Підприємство ВАТ “Будматеріали”
за ЄДРПОУ

01

Територія
за КОАТУУ

Форма власності колективна
за КФВ

Орган державного управління _________________________за СПОДУ

Галузь Виробництво будівельної цегли _________________за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності ___________________________за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн. _______________________ Контрольна сума

Адреса ______________________________________________

Баланс

на _____________________200_ р.

Форма № 1 Код ДКУД 1801001

Актив Код рядка На кінець звітного періоду На початок звітного періоду

1 2 3 4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість 010 – –

Первісна вартість 011 – –

Знос 012 – –

Незавершене будівництво 020

Основні засоби:

Залишкова вартість 030 960,0 1200,0

Первісна вартість 031 1200,0 1500,0

Знос 032 240,0 300,0

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 –

інші фінансові інвестиції 045 – 30,0

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 – –

Відстрочені податкові активи 060 – –

Інші необоротні активи 070 – –

Всього за розділом І 080 960,0 1230,0

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси 100 300,0 324,0

тварини на вирощуванні і відгодівлі 110 – –

незавершене виробництво 120 – –

готова продукція 130 – –

Товари 140 – –

Векселі одержані 150 – –

Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги:

чиста реалізаційна вартість 160 204,0 234,2

первісна вартість 161 255,0 292,5

резерв сумнівних боргів 162 51,0 58,5

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом 170 – –

за виданими авансами 180 – –

з нарахованих доходів 190 – –

із внутрішніх розрахунків 200 – –

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 – –

Поточні фінансові інвестиції 220 – –

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті 230 120,0 210,0

в іноземній валюті 240 – –

Інші оборотні активи 250 – –

Всього за розділом II 260 624 768

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 24,0 102,0

Баланс 280 1608,0 2100,0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

І. Власний капітал

Статутний капітал 300 1560,0 1560,0

Пайовий капітал 310 – –

Додатковий вкладений капітал 320 – –

Інший додатковий капітал 330 – –

Резервний капітал 340 – –

Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) 350 346,0 450,0

Неоплачений капітал 360 (420) (-)

Вилучений капітал 370

Всього за розділом І 380 1486,0 2010,0

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 – –

Інші забезпечення 410 – –

Цільове фінансування 420 – –

Всього за розділом II 430 – –

III. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків 440 – –

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 – –

Відстрочені податкові зобов’язання 460 – –

Інші довгострокові зобов’язання 470 – –

Всього за розділом III 480 –

IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків 500 – –

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 – –

Векселі видані 520 – –

Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги 530 104,0 60,0

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів 540 – –

з бюджетом 550 18,0 30,0

з позабюджетних платежів 560 – –

зі страхування 570 – –

з оплати праці 580 – –

з учасниками 590 – –

із внутрішніх розрахунків 600 – –

Інші поточні зобов’язання 610 – –

Всього за розділом IV 620 122,0 90,0

V. Доходи майбутніх періодів 630 – –

Баланс 640 1608,0 2100,0

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020