.

Бухгалтерський облік в біржовій діяльності(реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2148
Скачать документ

Коломийський політехнічний коледж

Завдання для домашньої контрольної роботи

по предмету

“Бухгалтерський облік в біржовій діяльності”

Підготував:

Викладач:

Когут О.Ю.

Коломия 2001р.

Методичні вказівки.

Метою виконання контрольої роботи є закріплення теоретичнихтзнань з
теорії бухгалтерського обліку, шліхом вирішення практичних завдань з
використанням методологічних прийомів бухгалтерського обліку, нового
плану рахунків дотримуючись бухгалтерських стандартів та закону “Про
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”.

Станом на 01.09.200_р. Підпиємство мало у наявності різні засоби
(активи), які використовуються у господарській діяльності: основні
засоби, матеріали, грошові кошти і т.п. господарські засоби сформованіза
архунок різних джерел – внесків засновників, фондів, кредиторської
заборгованості, які в сукупності становлять пасиви підприємства.

На протязі звітного пероду підпиємством здійснені господарські операції,
пов‘язані із придбанням цінностей, їх використанням, проведенням
розрахунків, нарахуванням заробітної плати та її виплати, операції з
реалізації продукції та інші.

За даними господарських операцій необхідно скласти бухгалтерські
проводки. На основі залишків за синтетичними рахунками та здійснених
господарських операцій необхідно заповняти синтетичні рахунки, при цьому
для кожного окремого виду господарських засобів та їх джерел потрібно
відкрити відповідний рахунок (вказати шифр та назву рахунку і початковий
залишок). Після цього, на основі методу подвійного запису операцій на
рахунках, слід відобразити кожну господарську операцію відповідно за
дебетом одного і кредитом іншого рахунку. При цьому біля суми потрібно
вказувати і номер господарської операції.

Наступним етапом виконання завдання є визначення оборотів та залишків
(сальдо) по кожному синтетичному рахунку на кінець місяця. При
заповненні синтетичних рохунків слід пам‘ятати, що для обліку
господарських засобів використовуються певні активні рахунки, а для
обліку джерел їх утворення – пасивні рахунки. Сальдо почакове на
активних рахунках відображають за дебетом, надходження (збільшення)
засобів також записують за дебетом рахунку, а зменшення (використання) –
за кредитом. Сальдо на кінець періоду по активних рахунках визнаають
так: СК = Сn + До– Ко, де СК – сальдо на кінець періоду, Сn – сальдо на
початок періоду; До – дебетовий оборот; Ко – кредитовий оборот.

На пасивних рахунках сальдо початкове відображують по кредиту рахунків,
збільшення джерел також відображають за кредитом, а зменшення – за
дебетом. Сальдо на кінець періоду на пасивних рахунках визначають за
формулою: СК = Сn – До+ Ко.

Завершується дана частина завдання узагальненням інформації про
наявність та зміни у скаладі господарських засобів та джерел їх
формування, для цього необхідно скласти оборотну відомість за
синтетичними рахунками. Дана оборотна відомість заповнюється на основі
даних про початкові залишки, обороти за синтетичними рахунками та
залишити на кінець періоду (визначаються розрахунковим шляхом, або
вибираються із синтетичних рахунків). Після заповнення обороної
відомості потрібно перевірити відповідність даних відображених у ній.

Правильність записів на рахунках бухгалтерського обліку та правильність
заповнення оборотної відомості перевіряється так:

Загальний підсумок дебетових залишків за всіма синтетичними рахунками на
початок періоду (Сп) повинен дорівнювати підсумку усіх кредитових
залишків по рахунках , що випливає із суті балансу.

Загальний підсумок дебетових оборотів за всіма синтетичними рахунками
повинен дорівнювати підсумку кредитових оборотів по цих же рахунках, що
зумовлено подвійним записом операцій на рахунках.

Загальний підсумок дебетових залишків за синтетичними рахунками на
кінець періоду (СК) повинен дорівнювати підсумку кредитових залишків по
рахунках, що зумовлено двома попередніми рівностями.

Наступним завданням є відкриття аналітичних рахунків в книзі аналітичних
рахунків на підставі залишків.

Після цього на аналітичні рахунки треба записатиті господарські
операції, в яких аналітичні рахунки використовуються, а також
підрахувати оборот за дебетом і кредитом рахунків і визначити залишок.

Перш ніж приступити до наступного завдання треба перевірити
відповідність даних аналітичних рахунків синтетичному, до якого вон
відкриваються. Перевірку слід проводити так:

Сума залишків на початок і кінець місяця за аналітичними рахунками
повиння дорівнювати сумі залишків на початок і кінець місяця за
синтетичним рахунком до якого відкриті аналітичні рахунки.

Сума оборотів за місяць за дебетом і кредитом аналітичних рахунків
повинна дорівнювати сумі оборотів за дебетом і кредитом синтетичного
рахунку, до якого вони відкриті.

Кожна операція, яка записана на аналітичні рахунки повинна бути
відображена на синтетичному рахунку.

Після цьоого як Ви переконалися у правильності записів, перевіривши
взаємозв‘язок, необхідно скласти аналітичні оборотні відомості. Треба
пам‘ятати, що оборотних відомостей буде стільки, скільки видів
аналітичних рахунків у Вас відкрито (тобто окремо за рахунками
товарно-матеріальних цінностей: матеріали чи готова продукція і окремо
на рахунках розрахунків і розрахунки з постачальниками, і розрахунки з
підзвітними особами).

На завершення цього завдання треба перевірити відповідних даних
аналітичних оборотних відомостей (сальдо на початок і кінець місяця,
обороти за дебетом і кредитом) синтетичного рахунку, до якого
відкривались аналітичні в синтетичній оборотній відомості.

На завершення завдання необхідно дати відповідь на питання:

Яке призначення рахунків, яка їх будова? Дати визначення рахунку.

У чому полягає суть і значення подвійного запису операцій на рахунках?
Що означають поняття “кореспонденція рахунків” та “бухгалтерська
проводка”, які відмінності між ними?

Які бухгалтерські записи називаються простими, а які складними? Які
господарські операції можна віднести до:

Простих (№.№)

Складних (№.№)

Для чого у системі бухгалтерського обліку використовують субрахунки?
Аналітичні рахунки?

Які способи в бухгалтерському обліку використовують для узагальнення
даних та отримання підсумкової інформації.

В кінці контрольної роботи необхідно вказати список використаної
літератури, свій підприс, дату виконання.

Розподіл варіантів роботи наступний: 1-й варіант виконують студенти
прізвища яких починається з літер А-З, 2-й варіант – І-Н, 3-й варіант –
О-Т, 4-й варіант – Ф-Я.

Контрольна робота виконується від руки, синіми чорнилами.

Використовуючи дані початкових залишків на рахунках (табл. 1) та зміст
господарських операцій (табл. 2), студент повинен виконат наступні
завдання:

ЗАВДАННЯ 1.

Згрупувати господарські засоби, джерела їх утворення на 01.09.2000 р.
Групування провестив таблиці, форма якої наведена в додатку згідно
статтей вхідного балансу.

скласти кореспонденцію рахунків за всіма операціями за вересень 2000р. І
записат її в журналі реєстрації господарських операцій. Підрахувати
загальну суму.

Скласти розрахунки:

а) визначення сум відахувань до фондів;

б) загальної суми адміністратисвних витрат;

Для визначення сум необхідно використовувати таблиці наведені в
додатках.

ЗАВДАННЯ 2.

Відкрити синтетичні рахунки і записати на них залишки станом на 1
вересня 2000р. Додатково відкрити рахунки на 79 та ін., по яких н було
початкових залишків, але були обороти. (Форми розрахунків наведені в
додатках).

Записати операції за вересень 2000рок, вказуючи їх номера згідно
журналу-реєстрації.

Підрахувати і записати обороти за дебетом і кредиом рахунків.

Підрахувати і записати залишки на 1 жовтня 2000р.

ЗАВДАННЯ 3.

Відкрит рахунки аналітичного обліку до синтетичного рахунку №201
“Сировина і матеріали” і №631 “Розрахунки з вітчизняними
постачальниками”, записати на них залишки на початок місяця. (Форми
рахунків наведені у додатках).

Записати операції за місяць на аналітичні рахунки, вказуючи їх номера
(згідно журналу реєстрації) і зміст операції.

підрахувати і записати залишки на кінець місяця.

ЗАВДАННЯ 4.

Скласти оборотні відомості за аналітичними рахунками №201 “Сировина і
матеріали ” та №631 “Розрахунки звітчизняними постачальниками”. Зробити
звірку наступних показників : підсумки оборотних відомоcтей за
аналітичними рахунками повинні відповідати даним відповідного
синтетичного рахунку.

Скласти оборотну відомість за синтетичними рахунками за вересень 2000р.
Рахунки записати в порядку зростання номерів. Звірити підсумки дебетових
і кредитових оборотів оборотної відомості з підсумком журналу реєстрації
операцій. (Форми оборотних відомостей наведені в додатках).

УМОВИ ЗАВДАННЯ.

Залишки на синтетичних рахунках на 01.09.2000р.

№ рах. Назва рахунку І варіант ІІ варіант ІІІ варіант IV варіант

1 2 3 4 5 6

10 Основні засоби 63000 66000 47000 570000

13 Знос необоротних активів 3770 10770 2870 5000

201 Сировина й матеріали 4100 3000 2100 2000

203 Паливо 300 400 200 500

23 Виробництво 500 600 700 800

39 Витрати майбутніх періодів 650 40 30 60

26 Готова продукція 600 700 800 500

301 Каса в національній валюті 50 60 70 80

311 Поточні рахунки в національній валюті 23410 9160 8800 8100

372 Розрахунки з підзвітними особами (Дт) 80 70 80 90

631 Розрахунок з постачаль-никами і підрядниками (Кт) 4900 1000 1100
1200

64 Розрахунки за податками й платниками 100 200 300 200

65 Розрахунки за страхування (Кт) 80 180 120 140

66 Розрахунки з оплати праці (Кт) 1000 900 850 1100

377 Розрахунки з різними дебіторами 1080 1070 4090 1100

40 Статутний капітал 63960 60550 40230 60290

44 Нерозподілені прибутки 25000 1000 19500 23800

361 Розрахунки з вітчизняними покупцями 2040 2500 1100 21500

Залишки на аналітичних рахунках до синтетичного рахунку №201 “Сировина і
матеріали” на 01.09.2000 року.

рах і суб-рахунку Назва аналітичних рахун-ків Оди-

ниця виміру Ціна

грн Кількість Сума, грн

І ІІ ІІІ IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 Пряжа вовняна Кг 20 100 100 50 40 2000 2000 1000 800

2012 Пряжа бавов-няна Кг 10 210 100 110 120 2100 1000 1100 1200

Разом

4100 3000 2100 2000

Залишки на аналітичних рохунках до синтетичного рахунку №631 “Розрахунки
з вітчизняними постачальниками” на 01.09.2000 року.

№ рах. і субрахунку Назва аналітичних рахунків Сума, грн

В-І В-ІІ В-ІІІ В-IV

1 2 3 4 5 6

6311 ВАТ “Маяк” 600 500 600 500

6312 ВАТ “Весна” 1300 500 500 700

Разом 1900 1000 1100 1200

Операції за вересень 200_р.

№ з/п Назва доку-мента Зміст операцій Сума, грн

В-І В-ІІ В-ІІІ В-IV

Част-кова Загаль-на Част-кова Загаль-на Част-кова Загаль-на Част-кова
Загаль-на

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Наряди, табелі обліку роб.часу, роз.-платіж. Відом. Нарахована
заробітна плата працівни-кам:

а) основ-ного вироб-ництва;

б) адміні-стративно-му персо-налу

12000

10000

22000

14000

6000

20000

15000

10000

25000

16000

14000

30000

2. Розра-хунок бухгал-терії Проведені відрахування від суми нарахова-ної
з/п (у розмірі 32% – у ПФУ, 5,5% у ФСС)пра-цівників:

а) основ-ного вироб-ництва;

б) адміні-стративно-му персо-налу

Суми визначити

3. Розра-хунково-платіж-на відо-мість Проведені щомісячні утримання у
розмірі:

а)1-2% нарах. з/п кожного працюючо-го у ПФУ

б)у розмірі 0,5% на обов‘язкове страх. У ви-падку без-робіття

300

330

250

300

400

375

450

450

4. Розра-хунково-платіж-на відо-мість Утримано податки із зарплати
працюючих

7000

8000

8500

9000

5. Платіж-ні вимо-ги-дору-чення Акцептовано палтіжні вимоги-до-ручення
які надійшли і оприбутко-вані на склад від:

а)ВАТ “Маяк” за пряжу вов-няну 200кг по ціні 20грн;

б)ВАТ “Весна” 200кг по ціні 10 грн

Суми визначити

6. Лімітно-забірні карти Витрачено матеріали на потреби основного
виробницт-ва:

а) пряжа вовняна 100кг по 20грн;

б) пряжа бавовняна 200кг по ціні 10грн

Суми визначити

7. Авансо-вий звіт Затвердже-но аван-совий звіт працівника по вит-ратах
на відряджен-ня з віднесен-ням їх на адміністра-тивні вит-рати

50

60

70

80

8. Виписка банку, платіже доручення Надійшли на поточ-ний раху-нок кошти
від різних дебіторів

1000

800

1100

1000

9. Розра-хунок бухгал-терії Списано наадміні-стративні витрати частину
ра-ніше об-лікованих витрат майбутніх періодів

45

20

30

60

10. Грошо-вий чек, ПКО Отримано з поточного рахунку в нац. валюті кошти
в касу для виплати зарплати

1000

1200

1400

900

11. Платіж-ні відо-мості, ВКО Видано з каси:

а) заробітну плату пра-цюючим

б) під звіт на служ-бове від-рядження

1000

20

1020

1200

10

1210

1400

20

1420

900

15

915

12. Розра-хунок бухгал-терії Нарахова-ний знос на адміністра-тивне
при-міщення

230

130

340

230

13. Розра-хунок бухгал-терії Списують-ся в кінці місяця адміністра-тивні
вит-рати на рах.79 “Фінансові результа-ти”

Суми визначити

14. Наклад-ні Оприбут-ковано з ос-новного ви-робництва на склад готову
про-дукцію

1445

10000

13000

13000

15. Платіж-ні вимо-ги-дору-чення. Виписки банку Надійшли на поточ-ний
раху-нок в нац. валюті кошти від покупців за реалізавану продукцію

1500

2000

1000

920

16. Вимоги, лімітно-забірні карти Списоно паливо на потреби основного
виробницт-ва

230

130

340

230

17. Розра-хунок бухгал-терії Списується знос по лік-відованих основних
фондах

700

700

2700

320

18. Акт прийому основ-них за-собів Зараховано до складу основні за-соби,
які надійшли від учас-ників, як внесок до статутного капіталу

14000

15000

3100

19000

19. Виписка банку, платіжні доручення Перераховано з по-точного ра-хунку
в нац. ва-люті:

а) платежі до бюджету

б) збір до ПФУ

1200

900

5000

1000

6000

2000

5000

1500

20. Виписка банку, платіжні вимоги доручення Перераховано з поточ-ного
рахун-ку в нац. валюті з-аборгова-ність:

а) ВАТ “Маяк”

б) ВАТ “Весна”

2200

1800

4000

1500

1300

2800

600

500

1100

500

700

1200

21. Розра-хунок бухгал-терії В кінці місяця сальдо рах.79 за-кривається

Суму визначити

Групувальна таблиця

АКТИВ
ПАСИВ

Назва статтей Сума,грн Назва статтей Сума,грн

РАЗОМ:

Розрахунок суми до операції №

Адміністративні витрати

№ операції Статті витрат Сума, грн

Заробітна плата

Відрахування у фонди

Витрати на відрядження

Канцелярські та інші витрати

Утримання приміщень

Інші витрати (підписка на газети, журнали)

Разом:

Розрахунок відрахувань у фонди (до операції №2)

Статті витрат Заробітна плата, грн Відрахування до фондів Разом

ПФУ(32%) ФСС(4%) ФСС на випадок безробіття (1,5%)

Основне виробництво

Адміністративні витрати

Разом:

Журнал реєстрації господарських операцій

за ______________р.

місяць

№ операції згідно завдання Кореспонденція рахунків Сума, грн

Дебет (номер рахунку) Кредит (номер рахунку) Часткова Загальна

Разом:

Головна книга (синтетичні рахунки).

Рахунок №__________________

(назва рахунку)

Сума, грн

Дебет Кредит

Залишок на 1 ……

Операції №

Оборот за ………

Залишок на 1 …….

Рахунок №__________________

(назва рахунку)

Сума, грн

Дебет Кредит

Залишок на 1 ……

Операції №

Оборот за ………

Залишок на 1 …….

Рахунок №__________________

(назва рахунку)

Сума, грн

Дебет Кредит

Залишок на 1 ……

Операції №

Оборот за ………

Залишок на 1 …….

Головна книга (синтетичні рахунки).

Рахунок №__________________

(назва рахунку)

Сума, грн

Дебет Кредит

Залишок на 1 ……

Операції №

Оборот за ………

Залишок на 1 …….

Рахунок №__________________

(назва рахунку)

Сума, грн

Дебет Кредит

Залишок на 1 ……

Операції №

Оборот за ………

Залишок на 1 …….

Рахунок №__________________

(назва рахунку)

Сума, грн

Дебет Кредит

Залишок на 1 ……

Операції №

Оборот за ………

Залишок на 1 …….

Рахунок №__________________

(назва рахунку)

Сума, грн

Дебет Кредит

Залишок на 1 ……

Операції №

Оборот за ………

Залишок на 1 …….

Рахунок №__________________

(назва рахунку)

Сума, грн

Дебет Кредит

Залишок на 1 ……

Операції №

Оборот за ………

Залишок на 1 …….

Рахунок №__________________

(назва рахунку)

Сума, грн

Дебет Кредит

Залишок на 1 ……

Операції №

Оборот за ………

Залишок на 1 …….

Рахунок №__________________

(назва рахунку)

Сума, грн

Дебет Кредит

Залишок на 1 ……

Операції №

Оборот за ………

Залишок на 1 …….

Рахунок №__________________

(назва рахунку)

Сума, грн

Дебет Кредит

Залишок на 1 ……

Операції №

Оборот за ………

Залишок на 1 …….

Рахунок №__________________

(назва рахунку)

Сума, грн

Дебет Кредит

Залишок на 1 ……

Операції №

Оборот за ………

Залишок на 1 …….

Рахунок №__________________

(назва рахунку)

Сума, грн

Дебет Кредит

Залишок на 1 ……

Операції №

Оборот за ………

Залишок на 1 …….

Рахунок №__________________

(назва рахунку)

Сума, грн

Дебет Кредит

Залишок на 1 ……

Операції №

Оборот за ………

Залишок на 1 …….

Рахунок №__________________

(назва рахунку)

Сума, грн

Дебет Кредит

Залишок на 1 ……

Операції №

Оборот за ………

Залишок на 1 …….

Рахунок №__________________

(назва рахунку)

Сума, грн

Дебет Кредит

Залишок на 1 ……

Операції №

Оборот за ………

Залишок на 1 …….

Рахунок №__________________

(назва рахунку)

Сума, грн

Дебет Кредит

Залишок на 1 ……

Операції №

Оборот за ………

Залишок на 1 …….

Рахунок №__________________

(назва рахунку)

Сума, грн

Дебет Кредит

Залишок на 1 ……

Операції №

Оборот за ………

Залишок на 1 …….

Рахунок №__________________

(назва рахунку)

Сума, грн

Дебет Кредит

Залишок на 1 ……

Операції №

Оборот за ………

Залишок на 1 …….

Рахунок №__________________

(назва рахунку)

Сума, грн

Дебет Кредит

Залишок на 1 ……

Операції №

Оборот за ………

Залишок на 1 …….

Рахунок №__________________

(назва рахунку)

Сума, грн

Дебет Кредит

Залишок на 1 ……

Операції №

Оборот за ………

Залишок на 1 …….

3.Книга аналітичних розрахунків.

А. Розрахунки товарно-матеріальних цінностей.

Рахунок ________________________________________________

(назва аналітичного розрахунку)

Одиниця виміру___ціна____грн

№ Зміст операції Прихід Розхід Залишок

К-сть Сума, грн К-сть Сума, грн К-сть Сума, грн

Залишок на 1……..

Оборот за ………….

Залишок на 1……..

Рахунок №________________________________________________

(назва аналітичного розрахунку)

Одиниця виміру___ціна____грн

№ Зміст операції Прихід Розхід Залишок

К-сть Сума, грн К-сть Сума, грн К-сть Сума, грн

Залишок на 1……..

Оборот за ………….

Залишок на 1……..

Б. Рахунки розрахунків

Рахунок №________________________________________________

(назва аналітичного розрахунку)

№ операції Зміст операції Дебет (грн.) Кредит(грн.)

Сальдо на 1 …………..

Оборот за ……………..

Сальдо на 1 …………..

Рахунок №________________________________________________

(назва аналітичного розрахунку)

№ операції Зміст операції Дебет (грн.) Кредит(грн.)

Сальдо на 1 …………..

Оборот за ……………..

Сальдо на 1 …………..

Рахунок №________________________________________________

(назва аналітичного розрахунку)

№ операції Зміст операції Дебет (грн.) Кредит(грн.)

Сальдо на 1 …………..

Оборот за ……………..

Сальдо на 1 …………..

Рахунок №________________________________________________

(назва аналітичного розрахунку)

№ операції Зміст операції Дебет (грн.) Кредит(грн.)

Сальдо на 1 …………..

Оборот за ……………..

Сальдо на 1 …………..

Рахунок №________________________________________________

(назва аналітичного розрахунку)

№ операції Зміст операції Дебет (грн.) Кредит(грн.)

Сальдо на 1 …………..

Оборот за ……………..

Сальдо на 1 …………..

Оборотні відомості по аналіничних рахунках.

А. Оборотна відомість по рахунках товарно-матеріальних цінностей.

Рахунок №_________

№ пп Назва аналітич-ного ра-хунку Од. виміру Ціна. грн Зал. на……..
Обороти за …………. Зал. на ……..

К-сть Сума, грн Прихід розхід К-сть Сума, грн

К-сть Сума, грн К-сть Сума, грн

Разом: х х х

х

х

х

Б. Оборотна відомість по рахунках розрахунків.

пп Назва аналі-тичного рахунку Од. виміру Зал. на 1….. Обороти за
…………….. Зал. на 1 ……….

Дт Кт Дт Кт Дт Кт

Разом:

Оборотна відомість за синтетичними рахунками за _______рік.

№ пп Номер рахунку Зал. на ……… Обороти за …. Зал. на ………

Дт Кт Дт Кт Дт Кт

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Разом:

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020