.

Бухгалтерський облiк руху грошових коштiв в результатi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi (курсова)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 5134
Скачать документ

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………….
…………………………………….3

Розділ 1. Методологічне забезпечення та нормативно-правове

регулювання бухгалтерського обліку руху грошових

коштів в результаті операційної, інвестиційної та

фінансової діяльності
підприємства…………………………………….5

Розділ 2. Організація бухгалтерського обліку руху грошових

коштів в результаті операційної, інвестиційної та

фінансової діяльності
підприємства…………………………………….9

Розділ 3. Бухгалтерський і податковий облік руху грошових

коштів в результаті операційної, інвестиційної та

фінансової діяльності
підприємства……………………………………24

Висновки……………………………………………………….
……………………………….26

Список використаної
літератури……………………………………………………..
28

ВСТУП

В умовах ринкової економіки підприємства постійно підтримують фінансові
взаємовідносини з іншими підприємствами й організаціями, працівниками
підприємства й окремими особами, тому зростає потреба всіх рівнів
управління у своєчасній і достовірній інформації, що забезпечує
прийняття обґрунтованих рішень. У цьому зв’язку зростає роль обліку
коштів. Кошти присутні на початковому і кінцевому етапах облікового
циклу, що включає придбання товарів, виробництво продукції, виконання
робіт, надання послуг, а також їхній продаж і одержання виторгу.

Звіт про рух грошових коштів – це звіт, який відображає надходження і
вибуття грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному
періоді. Зміст, форма та загальні вимоги до розкриття статей Звіту про
рух грошових коштів визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”. Звіт про рух грошових коштів
складається з метою надання користувачам фінансової звітності повної,
правдивої та неупередженої інформації про зміни, які відбулися у
грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період.

Під грошовими коштами слід розуміти готівку, кошти на рахунках в банку
та депозити до запитання. До еквівалентів грошових коштів відносять
короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно
конвертуються у певні суми грошових коштів і характеризуються незначним
ризиком зміни їх вартості.

Звіт про рух грошових коштів, згідно П(с)БО 4 складається із трьох
розділів:

Рух коштів в результаті операційної діяльності.

Рух коштів в результаті інвестиційної діяльності.

Рух коштів в результаті фінансової діяльності.

Організація грошового обігу на підприємствах контролюється і
регламентується. Від своєчасного і якісного внутрішнього контролю
залежить не тільки схоронність коштів засновників, але і
кредитоспроможність підприємства. Внутрішній контроль включає не тільки
бухгалтерський облік, а усю фінансово-господарську діяльність
структурних підрозділів і підприємства в цілому. Контроль спрямований на
постійне удосконалювання господарських процесів, що є життєвою
необхідністю сучасного підприємства.

Метою курсової роботи стало вивчення наступних питань – методологічного
забезпечення та нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку
руху грошових коштів в результаті операційної, інвестиційної та
фінансової діяльності підприємства, організації бухгалтерського обліку
руху грошових коштів в результаті операційної, інвестиційної та
фінансової діяльності підприємства, бухгалтерського і податкового облік
руху грошових коштів в результаті операційної, інвестиційної та
фінансової діяльності підприємства

Для досягненя поставленої мети використовувалалася нормативно-правова
база та літературні джерела. Серед літературних джерел окремо можна
виділити наступні праці: Ткаченко Н.М. “Бухгалтерський фінансовий облік
на підприємствах України”, Марочкіна А.М. “Бухгалтерський облік за
Національними стандартами”, Бутинець Ф.Ф. та ін. “Інформаційні системи
бухгалтерського обліку”, Грабової Н.М. “Теорія бухгалтерського обліку”,
Завгороднього В.П. “Бухгалтерський облік в Україні”, Кулаковської Л.П.

Курсова робота складається із наступних розділів: розділу 1
“Методологічне забезпечення та нормативно-правове регулювання
бухгалтерського обліку руху грошових коштів в результаті операційної,
інвестиційної та фінансової діяльності підприємства”, розділу 2
“Організація бухгалтерського обліку руху грошових коштів в результаті
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства”,
розділу 3 “Бухгалтерський і податковий облік руху грошових коштів в
результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності
підприємства”.

Розділ 1. Методологічне забезпечення та нормативно-правове регулювання
бухгалтерського обліку руху грошових коштів в результаті операційної,
інвестиційної та фінансової діяльності підприємства

Для визначення фінансових результатів діяльності підприємства необхідно
порівнювати доходи звітного періоду з витратами, понесеними для
отримання цих доходів. Методологічні основи формування в бухгалтерському
обліку інформації про доходи підприємства та розкриття її у фінансовій 1
звітності встановлені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15
«Дохід».

Порядок формування в обліку інформації про витрати діяльності визначені
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». Для
визначення фінансового результату діяльності підприємства необхідно
дотримуватися принципів нарахування та відповідності доходів і витрат.

Принцип нарахування полягає в тому, що результат господарських операцій
визнається тоді, коли вони відбулися (а не тоді коли отримані або
сплачені грошові кошти), відображаються в бухгалтерському обліку і
фінансовій звітності тих періодів, до яких вони належать.

Принцип нарахування повинен застосовуватися одночасно з {принципом
відповідності, згідно з яким витрати визнаються одночасно з доходами,
для отримання яких вони були здійснені. Так якщо торговим підприємством
визнано дохід від реалізації товарів в момент їх відвантаження
(відпуску) покупцям, то одночасно необхідно визнати і собівартість
реалізованих товарів. В даному випадку дохід визнається в момент
збільшення активу — дебіторської заборгованості покупців, а витрати —
одночасно із зменшенням активу — товарних запасів.

В цілях бухгалтерського обліку і фінансової звітності необхідно
відображати окремо результати від звичайної діяльності і результати від
надзвичайних подій.

Під звичайною діяльністю розуміють будь-яку основну діяльність
підприємства, а також операції, які забезпечують її, або які виникають в
результаті здійснення такої діяльності.

Прикладом звичайної діяльності є виробництво і реалізація продукції
(робіт, послуг), розрахунки з постачальниками, покупцями, працівниками,
банківськими установами тощо. Як супровідні до звичайної діяльності
належать такі операції, як переоцінка активів, списання знецінених
запасів, курсові різниці, які виникають по валютних операціях,
економічні санкції за порушення договірних зобов’язань або податкового
законодавства тощо.

Звичайна діяльність поділяється на:

— операційну;

— іншу (інвестиційну і фінансову).

Під операційною діяльністю розуміють основну діяльність підприємства, а
також інші види діяльності, які не належать до інвестиційної або
фінансової.

Основна діяльність — це діяльність, пов’язана з виробництвом або
реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), яка є визначальною метою
створення підприємства і забезпечує основну частину його доходу
(прибутку). Так, для виробничих підприємств основною діяльністю є
придбання виробничих запасів (сировини, матеріалів, палива тощо),
виготовлення і реалізація готової продукції; для торгових підприємств —
придбання і реалізація товарів з метою одержання прибутку і т. д.

Витрати, пов’язані з основною діяльністю, розрізняються за функціями:
виробництво, управління, збут, інші витрати операційної діяльності. Вони
відображаються, як відомо, на рахунках: 23 «Виробництво», 92
«Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати
операційної діяльності».

Під інвестиційною діяльністю розуміють придбання і реалізацію тих
необоротних активів, а також фінансових інвестицій, які не становлять
еквівалент грошових коштів (наприклад, інвестиції в асоційовані, дочірні
підприємства, сумісна діяльність тощо).

Під фінансовою діяльністю розуміють діяльність, яка призводить до зміни
величини і складу власного і позикового капіталу (дивіденди, відсотки,
одержані за акціями, облігаціями чи іншими цінними паперами; витрати,
пов’язані з випуском і обігом власних цінних паперів тощо).

Надзвичайна діяльність — це операції і події, які відрізняються від
звичайної діяльності і не відбуваються часто або регулярно. До них
належать техногенні аварії, стихійне лихо, пожежі тощо. Втрати від таких
подій, покриті за рахунок страхових відшкодувань та інших джерел,
враховуються при розрахунку фінансових результатів від надзвичайної
діяльності. Виходячи з класифікації доходів і витрат за видами
діяльності побудована система рахунків бухгалтерського обліку для
відображення фінансових результатів в діяльності підприємства і
визначення чистого доходу (прибутку) чи збитку звітного періоду та
складання Звіту про фінансові результати.

Законодавча та нормативна база, яка регулює облік грошових коштів.

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» від 16.07.1999 р. зі змінами і доповненнями. Даний Закон
визначає правові засади регулювання, організації, ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

2. Положення “Про ведення касових операцій в національній валюті в
Україні” затверджене постановою правління НБУ від 19.12.2001р. № 72 зі
змінами і доповненнями.

Вимоги цього Положення поширюються на юридичних осіб (крім установ
банків і поштового зв`язку) незалежно від їх організаційно-правових форм
і форм власності, їх відокремлені підрозділи, представництва іноземних
організацій і фірм, які здійснюють підприємницьку діяльність (далі
підприємства), а також не зареєстрованих у встановленому порядку
фізичних осіб, які є суб`єктами підприємницької діяльності без
створення юридичної особи (далі підприємці), які здійснюють операції з
готівкою в національній валюті, та є обов`язковими для виконання ними.

3. Інструкція “Про організацію роботи по готівковому обігу установами
банків України” затверджена постановою правління НБУ від 19.02.2001р. №
69 зі змінами і доповненнями.

Вимоги цього Положення поширюються на юридичних осіб (крім установ
банків і поштового зв`язку) незалежно від їх організаційно-правових форм
і форм власності, їх відокремлені підрозділи, представництва іноземних
організацій і фірм, які здійснюють підприємницьку діяльність (далі
підприємства), а також не зареєстрованих у встановленому порядку
фізичних осіб, які є суб`єктами підприємницької діяльності без
створення юридичної особи (далі підприємці), які використовують в роботі
готівку в національній валюті і має поточні рахунки в установах банків.

4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань,
господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом
МФУ №291 від 30.11.1999р. (зі змінами і доповненнями).

Новий план рахунків представляє собою систематизований перелік рахунків
бухгалтерського обліку, для всіх підприємств, установ, організацій в
Україні, незалежно від форми власності, виду діяльності, і обов`язковий
для використання.

5. Інструкція про виконання плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов`язань, господарських операцій підприємств і
організацій, затверджена наказом МФУ №291 від 30.11.1999р. (зі змінами і
доповненнями).

Інструкція регулює використання нового плану рахунків.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 “Баланс” зі змінами і
доповненнями від 31.03.1999р. № 87. Зареєстроване в Міністерстві Юстиції
України 21.06.1999р. під № 396/3689.

Цим Положенням (стандартом) визначається зміст і форма Балансу та
загальні вимоги до розкриття його статей. Норми даного Положення
(стандарту) застосовується до балансів підприємств, організацій і інших
юридичних осіб всіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 4 “Про рух грошових
коштів” зі змінами і доповненнями від 31.03.1999р. № 87. Зареєстроване в
Міністерстві Юстиції України 21.06.1999р. під №398/3691.

Цим положенням (стандартом) визначається зміст і форма звіту про рух
грошових коштів і загальні вимоги до розкриття його статей. Норми
даного Положення (стандарту) стосуються звітів про рух грошових коштів
підприємств, організацій і інших юридичних осіб всіх форм власності
(крім банків і бюджетних установ).

Розділ 2. Організація бухгалтерського обліку руху грошових коштів в
результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності
підприємства

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» дохід
від звичайної діяльності визнається тоді, коли в результаті
господарської операції збільшуються активи або зменшуються зобов’язання,
внаслідок чого відбувається зростання власного капіталу (за винятком
зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови,
що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Отже, критеріями
визнання доходу є:

операція призводить до збільшення активів або зменшення зобов’язань, в
результаті чого відбувається збільшення власного капіталу;

оцінка доходу може бути достовірно визначена. Тобто для визнання доходу
необхідно не тільки збільшення активів або зменшення зобов’язань, але і
визнання результатів цих подій.

З метою визнання доходи групуються за джерелами їх надходження:

дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); інший
операційний дохід (від реалізації інших оборотних активів, операційної
оренди активів, операційної курсової різниці та ін.);

дохід від фінансових операцій (дохід від участі в капіталі, інші
фінансові доходи);

доходи від іншої звичайної діяльності (від реалізації фінансових
інвестицій, основних засобів, нематеріальних активів, від безоплатно
одержаних активів тощо);

доходи від надзвичайних подій.

По кожному виду діяльності дохід визнається як збільшення економічних
вигод, які отримані або піддягають до отримання в результаті реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг, інших активів), а також в результаті
використання активів підприємства іншими юридичними особами (отриманих
дивідендів, відсотків тощо) .

Для відображення в обліку отриманих підприємством доходів Планом
рахунків передбачені рахунки класу 7 «Доходи і результати діяльності»
(70 «Дохід від реалізації», 71 «Інший операційний дохід», 72 «Дохід від
участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 75
«Надзвичайні доходи»). По кредиту цих рахунків відображається сума
одержаних доходів, по дебету — суми непрямих податків. Сума чистого
доходу, визначена за даними цих рахунків, списується на рахунок 79
«Фінансові результати».

Не визнаються доходами звітного періоду:

сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов’язкових
платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних
фондів;

суми надходжень за договором комісії, агентськими та іншими договорами
на користь комітента, принципала тощо;

сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено
відповідним договором;

інші надходження, що належать іншим юридичним особам.

Зазначені надходження збільшують активи підприємства, але не призводять
до збільшення власного капіталу, а тому не визнаються доходами звітного
періоду.

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»
витрати звітного періоду визнаються тоді, коли результаті господарської
операції зменшуються активи або збільшуються зобов’язання, що призводять
до зменшення власного капіталу (крім зменшення власного капіталу
внаслідок його вилучення або розподілу між власниками), за умови, що ці
витрати можуть бути достовірно оцінені.

Отже, критеріями визнання витрат є:

операція призводить до зменшення активів або збільшення зобов’язань, що
призводить до зменшення власного капіталу підприємства;

оцінка витрат може бути достовірно визначена.

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно визнанням доходу,
для отримання якого вони буди здійснені (що відповідає принципу
відповідності витрат доходам). Витрати, які неможливо пов’язати з
доходами певного періоду, відображаються в складі витрат того періоду, в
якому вони були і здійснені.

Якщо актив забезпечує отримання економічних вигод протягом кількох
звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу
його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними
звітними періодами.

Залежно від видів діяльності витрати підприємств поділяються на:
витрати, які виникають в процесі звичайної діяльності; витрати, які
виникають в процесі надзвичайних подій. Витрати звичайної діяльності, в
свою чергу, поділяються на витрати:

— операційної діяльності (основної та іншої);

— інвестиційної діяльності;

— фінансової діяльності;

— іншої діяльності.

Для обліку зазначених витрат діяльності Планом рахунків передбачені
рахунки класу 9 «Витрати діяльності», 90 «Собівартість реалізації», 92
«Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати
операційної діяльності»,- 95 «Фінансові витрати», 96 «Втрати від участі
в капіталі», 97 «Інші витрати», 98 «Податки на прибуток», 99
«Надзвичайні витрати».

По дебету зазначених рахунків протягом звітного періоду відображаються
відповідні витрати, які в кінці звітного періоду списують з кредиту цих
рахунків на фінансові результати (дебет рахунка 79 «Фінансові
результати»).

Якщо підприємство здійснює облік витрат діяльності за елементами, то
використовує рахунки класу 8 «Витрати за елементами».

Не визнаються витратами звітного періоду:

платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими
аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо;

попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг;

погашення одержаних позик;

інші зменшення активів або збільшення зобов’язань, що не призводять до
зменшення власного капіталу.

До витрат операційної діяльності торгових підприємств належать витрати
по управлінню діяльністю (адміністративні витрати), по зберіганню і
реалізації товарів (витрати на збут), інші витрати операційної
діяльності. Для обліку зазначених витрат Планом рахунків передбачено
такі рахунки:

92 «Адміністративні витрати»,

93 «Витрати на збут»,

94 «Інші витрати операційної діяльності».

Зазначені витрати не включаються до собівартості продукції (товарів,
робіт, послуг), а списуються на фінансові результати (дебет рахунка 791
«Результат операційної діяльності»),

Крім операційної діяльності (основної діяльності підприємства та інших
видів діяльності), торгові підприємства можуть здійснювати іншу звичайну
діяльність — фінансову, інвестиційну та іншу

Під фінансовою діяльністю розуміють діяльність, яка призводить до змін
розміру і складу власного і позикового капіталу підприємства. В
результаті такої діяльності виникають фінансові витрати — відсотки (за
користування кредитами, за облігаціями випущеними, за фінансовою орендою
тощо) та інші витрати, пов’язані з залученням позикового капіталу.

Для обліку зазначених витрат призначений рахунок 95 «Фінансові витрати»,
який ведеться за субрахунками:

951 «Відсотки за кредит»,

952 «Інші фінансові витрати».

По дебету рахунка 95 «Фінансові витрати» відображаються суми визнаних
витрат; по кредиту — списання на дебет рахунка 79 «Фінансові
результати».

На субрахунку 951 «Відсотки за кредит» ведеться облік витрат, пов’язаних
з нарахуванням та сплатою відсотків за користування кредитами.

На субрахунку 952 «Інші фінансові витрати» відображають витрати,
пов’язані з залученням позикового капіталу, зокрема витрат, пов’язаних з
випуском, утриманням і обігом власних цінних паперів; нарахуванням
відсотків за договорами кредитування (крім банківських кредитів),
фінансового лізингу тощо.

Під фінансовими інвестиціями розуміють сукупність операцій по придбанню
і продажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових
(поточних) фінансових інвестицій, які не є еквівалентом грошових коштів
(наприклад, оплата вартості основних засобів і нематеріальних активів,
надходження коштів від продажу необоротних активів, надання позик іншим
юридичним особам, надходження коштів від фінансових інвестицій —
дивіденди, відсотки тощо).

В ході здійснення інвестиційної діяльності підприємство може зазнавати
втрат від зміни вартості інвестицій, облік яких ведеться за методом
обліку участі в капіталі.

Метод обліку участі в капіталі передбачає збільшення або зменшення
балансової вартості фінансових інвестицій на суму збільшення або
зменшення частки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування.
Згідно з п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»
втрати від участі в капіталі є збитками від інвестицій в асоційовані,
дочірні і спільні підприємства, облік яких ведеться за методом обліку
участі в капіталі.

Асоційоване підприємство — це підприємство, на яке інвестор має суттєвий
вплив і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора. Втрати
від участі в капіталі виникають у випадку, якщо результатом діяльності
підприємства, інвестиції якого обліковуються за методом обліку участі в
капіталі, є збиток.

Облік втрат від зменшення вартості інвестицій, облік яких ведеться за
методом обліку участі в капіталі, що виникають в процесі інвестиційної
діяльності підприємства, ведеться на рахунку 96 «Втрати від участі в
капіталі» за субрахунками:

961 «Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства»,

962 «Втрати від спільної діяльності»,

963 «Втрати від інвестицій в дочірні підприємства».

По дебету рахунка 96 «Втрати від участі в капіталі» та його субрахунків
відображають суму визнаних втрат, по кредиту — списання на дебет рахунка
79 «Фінансові результати».

На субрахунку 961 «Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства»
ведуть облік втрат, пов’язаних із зменшенням частки інвестора в чистих
активах об’єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання асоційованим
підприємством збитків або зменшення його власного капіталу внаслідок
інших подій (переоцінки необоротних активів та інвестицій тощо).

На субрахунку 962 «Втрати від спільної діяльності» ведуть облік втрат,
пов’язаних із зменшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта
інвестування, зокрема внаслідок одержання спільними підприємствами
збитків або зменшення їх власного капіталу внаслідок інших подій
(переоцінка необоротних активів і фінансових інвестицій тощо).

На субрахунку 963 «Втрати від інвестицій в дочірні підприємства» ведуть
облік втрат, пов’язаних із зменшенням частки інвестора в чистих активах
об’єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання дочірніми
підприємствами збитків або зменшення власного капіталу внаслідок інших
подій.

До інших витрат, які виникають в процесі звичайної діяльності (крім
фінансових витрат), але які не пов’язані безпосередньо з виробництвом
або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), належать:

собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова (залишкова)
вартість і витрати, пов’язані з їх реалізацією);

собівартість реалізованих майнових комплексів (балансова (залишкова)
вартість і витрати, пов’язані з їх реалізацією);

витрати від неопераційних курсових різниць (витрати за активами і
зобов’язаннями неопераційної діяльності підприємства внаслідок зміни
курсу національної валюти до іноземної валюти);

сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій;

списання необоротних активів (балансова (залишкова) вартість і витрати,
пов’язані з ліквідацією);

інші витрати звичайної діяльності. Облік зазначених витрат ведуть на
рахунку 97 «Інші витрати» за субрахунками:

971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій»,

972 «Собівартість реалізованих необоротних активів»,

973 «Собівартість реалізованих майнових комплексів»,

974 «Втрати від неопераційних курсових різниць»,

975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій»,

976 «Списання необоротних активів»,

977 «Інші витрати звичайної діяльності»,

978 «Втрати страхових сум та страхових відшкодувань»,

979 «Перестрахування».

По дебету рахунка 97 «Інші витрати» та його субрахунків відображають
суми визнаних витрат, по кредиту — списання на рахунок 79 «Фінансові
результати».

Фінансовий результат визначається по кожному виду діяльності шляхом
порівняння доходів і витрат.

В бухгалтерському обліку і фінансовій звітності фінансові результати
поділяються на прибуток (збиток):

від основної діяльності і

від надзвичайних подій.

Для узагальнення інформації про фінансові результати від звичайної
діяльності і надзвичайних подій Планом рахунків передбачено порівняльний
рахунок 79 «Фінансові результати», який ведеться за субрахунками:

791 «Результат операційної діяльності»,

792 «Результат фінансових операцій»,

793 «Результат від іншої звичайної діяльності»,

794 «Результат від надзвичайних подій».

На кредит рахунка 79 «Фінансові результати» і його субрахунків в кінці
звітного періоду списують суми в порядку закриття рахунків обліку
доходів, а на дебет — суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а
також суму нарахованого податку на прибуток.

Оскільки податок на прибуток визначається загальною сумою і не
поділяється за видами діяльності, то витрати по податку на прибуток
списуються на окремий субрахунок рахунка 79 «Фінансові результати» за
вибором підприємства, крім субрахунка 794 «Результат від надзвичайних
подій».

Шляхом порівняння на рахунку 79 «Фінансові результати» суми одержаних
доходів (відображених по кредиту рахунка) з сумою витрат з урахуванням
податку на прибуток (списаних на дебет рахунка) визначають фінансовий
результат діяльності (прибуток, збиток) за звітний період. Визначену
суму прибутку (збуту) відповідними записами списують на рахунок 44
«Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»:

а) на суму одержаного прибутку: Д-т рах. 79 «Фінансові результати» К-т
рах. 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»;

б) на суму збитку: Д-т рах. 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті
збитки)» К-т рах. 79 «Фінансові результати».

Визначення фінансового результату від основної діяльності забезпечується
за допомогою субрахунка 791 «Результат операційної діяльності». В кінці
звітного періоду на кредит цього субрахунка списують:

дохід від реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг (в
кореспонденції з дебетом рахунка 70 «Дохід від реалізації»);

дохід від іншої операційної діяльності (в кореспонденції з дебетом
рахунка 71 «Інший операційний дохід»).

На дебет субрахунка 791 «Результат операційної діяльності» списують:

собівартість реалізованої готової продукції, товарів, робіт, послуг (з
кредиту рахунка 90 «Собівартість реалізації»);

адміністративні витрати (з кредиту рахунка 92 «Адміністративні
витрати»);

витрати на збут (з кредиту рахунка 93 «Витрати на збут»);

інші витрати операційної діяльності (з кредиту рахунка 94 «Інші витрати
операційної діяльності»);

нараховану за даними бухгалтерського обліку суму податку на прибуток від
звичайної діяльності (з кредиту рахунка 981 «Податок на прибуток від
звичайної діяльності»).

Шляхом зіставлення на субрахунку 791 «Результат операційної діяльності»
кредитового обігу (загальна сума одержаного доходу від реалізації та
іншої операційної діяльності) з дебетовим обігом (загальна сума
операційних витрат з урахуванням податку на прибуток від звичайної
діяльності) визначають фінансовий результат (прибуток, збиток) від
основної діяльності підприємства за звітний період.

Визначену суму фінансового результату списують на відповідні субрахунки
рахунка 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»:

:

?

Oe

:\ ouuep

o

uuer oe uuuuuuuuuuuuuuuuooooaeUII gdN%? gdN%? -!"%o(.-0-2-4-6-8-:--@-B-D-F-H-J-L-oaeaeaeOOIIIIIIIIIIIIIIIII

`„igdaeb°

&

gdN%?

@`@|@ooooooooooeeeeeessssssssssssssssssss

gdAI

looooooocccccccccccccUUUUU

gdB|8

gdB|8

l-l
l”l$l&l(l*l,l.l0l2l4l6l8l:ll@lBlDlFlHlJlLlNlPlRlooooooooooooooooooooo
ooooooo

RlTlVlXlZl\l^l`lbldlflhljl?m?m?m?poqZsUsTuueu:wxwooooooooooocssssccOOcEE
EE

&

o?

&

gdGgss

gd]2e

hcI

hcI

?????????e

”?•?•&–i–.™j™–™e™N›E?„?T ? Ae e!ocPYTH?(??ue?O±H?”?ue?V?
·ooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

gd]2e

&

AE2AE`C$EoE&EXEoEDEoooeeeeeeooooooooooooYYoo

&

gd®>y

&

gd®>y

oooooooooeeoYYYYYoooooNN

gdcI

&

gd®>y

&

gd®>y

а) на суму одержаного прибутку: Д-т рах. 791 «Результат операційної
діяльності» К-т рах. 441 «Прибуток нерозподілений»;

б) на суму збитку: Д-т рах. 442 «Непокриті збитки» К-т рах. 791
«Результат операційної діяльності».

Формування в обліку фінансових результатів від операційної діяльності
підприємства за звітний період можна відобразити за такою схемою.

Схема 1. Формування в обліку фінансових результатів від операційної
діяльності підприємства за звітний період

Доходи, що виникають в процесі фінансової діяльності підприємства, такі,
як дивіденди, відсотки, інші доходи, одержані від фінансових інвестицій
в бухгалтерському обліку, відображаються на рахунках: 72 «Дохід від
участі в капіталі» та 73 «Інші фінансові доходи».

Рахунок 72 «Дохід від участі в капіталі» використовують для відображення
доходу, одержаного від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні
підприємства, облік яких здійснюється за методом участі в капіталі.
Ведуть за субрахунками:

721 «Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства»,

722 «Дохід від спільної діяльності»,

723 «Дохід від інвестицій в дочірні підприємства».

По кредиту рахунка 72 «Дохід від участі в капіталі» та його субрахунків
відображають збільшення (одержання) доходу, по дебету — списання порядку
закриття в кінці звітного періоду на рахунок 792 «Результат фінансових
операцій».

Таблиця 1

Відображення в обліку операцій, пов’язаних з формуванням фінансового
результату від операційної діяльності

№ п/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Дебет рахунка

Кредит рахунка

1.

Списано в кінці звітного періоду на фінансові результати суму чистого
доходу: – від реалізації товарів 100000

702

«Дохід від реалізації товарів» 791

«Результат операційної діяльності»

– від іншої операційної діяльності

50000

71

«Інший операційний дохід» 791

«Результат операційної діяльності»

2.

Списано в кінці звітного періоду на фінансові результати: –
собівартість реалізованих товарів 90000

791

«Результат операційної діяльності» 902

«Собівартість реалізованих товарів»

– адміністративні витрати

15000

791

«Результат операційної діяльності» 92

«Адміністративні витрати»

– витрати на збут

3000

791

«Результат операційної діяльності» 93

«Витрати на збут»

– інші витрати операційної діяльності

2000

791

«Результат операційної діяльності» 94

«Інші витрати операційної діяльності»

– суму нарахованого податку на прибуток від звичайної діяльності 4000

791

«Результат операційної діяльності» 981

«Податок на прибуток від звичайної діяльності»

3.

Визначено і списано фінансовий результат (прибуток) за звітний період

36000

791

«Результат операційної діяльності» 441

«Прибуток нерозподілений»

В бухгалтерському обліку на суму доходу, одержаного від інвестицій
пов’язаним сторонам і визначеного за методом обліку участі в капіталі,
роблять записи:

Д-т рах. 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в
капіталі»

К-т рах. 72 «Дохід від участі в капіталі».

Отримані (нараховані) дивіденди підприємством зменшують вартість
інвестицій, що відображаються записом:

Д-т рах. 373 «Розрахунки за нарахованими доходами»

К-т рах. 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в
капіталі».

В кінці звітного періоду доходи, отримані від участі в капіталі,
зараховуються до складу результатів фінансових операцій записом:

Д-т рах. 72 «Дохід від участі в капіталі»

К-т рах. 792 «Результат фінансових операцій».

Таблиця 2

Основні бухгалтерські проводкипо обліку інвестицій пов’язаним сторонам
за методом обліку участі в капіталі

№ п/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Дебет рахунка

Кредит рахунка

1.

Здійснено фінансові інвестиції в асоційовані дочірні або спільні
підприємства

800 000

141

«Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі» 311

«Поточні рахунки в національній валюті»

2

Відображено інвестором дохід, одержаний (нарахований) від участі в
капіталі

100000

141

«Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі» 72

«Дохід від участі в капіталі»

3.

Відображено нараховані дивіденди від інвестицій пов’язаним сторонам, що
обліковуються за методом обліку участі в капіталі 30000

373

«Розрахунки за нарахованими доходами»

141

«Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»

4.

Відображено частку збитків інвестора в результаті діяльності об’єкта
інвестування 5000

96

«Втрати від участі в капіталі» 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за
методом обліку участі в капіталі»

5,

В кінці звітного періоду списано на результати фінансових операцій:

– дохід від участі в капіталі 100 000

72

«Дохід від участі в капіталі»

792

«Результат фінансових операцій»

– втрати від участі в капіталі

5000

792

«Результат фінансових операцій» 96

«Втрати від участі в капіталі»

6.

Визначено і списано результат (прибуток) від фінансових операцій

65000

732

«Результат фінансових операцій» 441

«Прибуток нерозподілений »

До інших фінансових доходів відносять доходи, одержані від фінансових
інвестицій (крім доходів, які відображаються за методом обліку участі в
капіталі), такі, як дивіденди, відсотки, амортизація дисконту за
інвестиціями в боргові папери.

До фінансових витрат відносять витрати підприємства, які пов’язані із
залученням позикового капіталу: відсотки за кредитами, за облігаціями,
витрати на фінансову оренду тощо.

Облік інших фінансових доходів ведуть на рахунку 73 «Інші фінансові
доходи», по кредиту якого відображають визнану суму доходу, по дебету —
списання кредитового обороту в кінці звітного періоду на рахунок 792
«Результат фінансових операцій».

Облік фінансових витрат ведуть на рахунку 95 «Фінансові витрати» за
субрахунками:

951 «Відсотки за кредит»,

952 «Інші фінансові витрати».

По дебету рахунка 95 «Фінансові виграти» та його субрахунків
відображають суми визнаних фінансових витрат, по кредиту—їх списання на
рахунок 792 «Результат фінансових операцій».

Таблиця 3

Облік операцій, пов’язаних з отриманням інших фінансових доходів

№ п/п Зміст господарської операції

Дебет рахунка

Кредит рахунка

1.

Відображено суми отриманих кредитів банків

311

«Поточні рахунки в національній валюті» 601

«Короткострокові кредити банків в національній валюті»

2.

Відображено щомісячне нарахування відсотків за кредит 951

«Відсотки за кредит» 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками»

3.

Списано в кінці звітного періоду витрати на сплату відсотків на
результати фінансових операцій 792

«Результат фінансових операцій» 951

«Відсотки за кредит»

4.

Зараховано на поточний рахунок кошти, отримані за реалізовані облігації
власної емісії 311

«Поточні рахунки в національній валюті» 521

«Зобов’язання за облігаціями»

5.

Нараховано відсотки за облігаціями

952

«Інші фінансові витрати»

681

«Розрахунки за нарахованими відсотками»

6.

Відображено виплату нарахованих відсотків за облігаціями 684
«Розрахунки за нарахованими відсотками» 311 «Поточні рахунки в
національній валюті»

7.

Списано в кінці звітного періоду витрати на сплату відсотків за
облігаціями на результат

фінансових операцій 792

«Результат фінансових операцій»

952

«Інші фінансові витрати»

8.

Відображено суму дивідендів, відсотків, що підлягають отриманню 373

«Розрахунки за нарахованими доходами» 73

«Інші фінансові доходи»

8.

Списано в кінці звітного періоду інші фінансові доходи ка результат
фінансових операцій 73

«Інші фінансові доходи»

792

«Результат фінансових операцій»

Таким чином, визначення результатів фінансових операцій забезпечується
за допомогою рахунка 792 «Результат фінансових операцій», на кредит
якого в кінці звітного періоду списують:

в кореспонденції з дебетом рахунка 72 «Дохід від участі в капіталі» —
дохід від інвестицій в асоційовані, спільні і дочірні підприємства;

в кореспонденції з дебетом рахунка 73 «Інші фінансові доходи» —
дивіденди, одержані від інших підприємств; відсотки, одержані за
облігаціями чи іншими цінними паперами; інші доходи від фінансових
операцій.

На дебет рахунка 792 «Результат фінансових операцій» в кінці звітного
періоду списують понесені фінансові витрати та втрати від інвестицій в
кореспонденції з кредитом рахунків:

95 «Фінансові витрати» (нараховані відсотки, за користування кредитами
банків, за договорами фінансового лізингу; витрати, пов’язані з
випуском, утриманням і обігом власних цінних паперів тощо;

96 «Втрати від участі в капіталі» (втрати від інвестицій в асоційовані,
дочірні, спільні підприємства тощо).

Визначена шляхом зіставлення оборотів на рахунку 792 «Результат
фінансових операцій» сума прибутку (збитку) списується відповідними
записами на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».

Інша звичайна діяльність охоплює інвестиційну і фінансову діяльність
підприємства, за винятком операцій, які були розглянуті раніше.

Для узагальнення інформації про доходи, які виникають в процесі
звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю
підприємства, Планом рахунків передбачений рахунок 74 «Інші доходи».

По кредиту рахунка 74 «Інші доходи» відображають отримання (збільшення)
доходу, по дебету — належну суму непрямих податків (ПДВ, акцизний збір,
обов’язкові платежі) та списання в порядку закриття на рахунок 793
«Результат іншої звичайної діяльності».

До доходів іншої звичайної діяльності належать, зокрема, доходи від:

реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів (основних засобів,
нематеріальних активів та ін.), майнових комплексів;

неопераційних курсових різниць;

безоплатно одержаних активів;

інші доходи від звичайної діяльності, у тому числі:

від списання кредиторської заборгованості, що виникла під час
операційного циклу, після закінчення строку позовної давності;

від вартості негативного гудвілу, визнаного доходом, тощо.

Схема 2. Формування результатів фінансових операцій

Для інших доходів до рахунка 74 «Інші доходи» передбачені субрахунки за
кожним видом доходів:

741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій»,

742 «Дохід від реалізації необоротних активів»,

743 «Дохід від реалізації майнових комплексів»,

744 «Дохід від неопераційної курсової різниці»,

745 «Дохід від безоплатно одержаних активів».

746 «Інші доходи від звичайної діяльності» (доходи від списання
кредиторської заборгованості по закінченню строку позовної давності, від
вартості негативного гудвілу, визнану доходом, та ін.).

Таблиця 4

Облік доходів від звичайної діяльності

N

п/п

Зміст господарське) операції

Дебет рахунка

Кредит рахунка

1.

Відображено суму доходу від реалізації фінансових інвестицій

377

«Розрахунки з іншими дебіторами» 741

«Дохід від реалізації фінансових інвестицій»

2.

Відображено суму, доходу від реалізації основних засобів та інших
необоротних активів 377

«Розрахунки з іншими дебіторами» 742

«Дохід від реалізації необоротних активів»

3.

Відображено суму ПДВ з доходу від реалізації необоротних активів

742

«Дохід від реалізації необоротних активів» 641

«Розрахунки за податками»

4.

Відображено суму доходу від коопераційних курсових різниць

302, 312, 314, 334, 362, 632

744

«Дохід від неопераційної курсової різниці»

5.

Відображено суму доходу від безоплатно одержаних необоротних активів

69

«Доходи майбутніх періодів» 745

«Дохід від безоплатно одержаних активів»

6.

В кінці звітного періоду списано суму інших доходів на фінансові
результати іншої звичайної діяльності 74

«Інші доходи»

793

«Результат іншої звичайної діяльності»

Для визначення фінансового результату від іншої фінансової діяльності
необхідно зіставити одержані доходи з понесеними витратами.

Облік витрат іншої звичайної діяльності ведуть на рахунку 97 «Інші
витрати», по дебету якого відображають визнані витрати, по кредиту — їх
списання на дебет рахунка 793 «Результат іншої звичайної діяльності».

Таким чином, визначення фінансового результату від іншої звичайної
діяльності забезпечується за допомогою рахунка 793 «Результат іншої
звичайної діяльності».

На кредит рахунка 793 в кореспонденції з дебетом рахунка 74 «Інші
доходи» списують доходи від реалізації фінансових інвестицій,
необоротних активів, майнових комплексів, доходи від поопераційної
курсової різниці, від безоплатно одержаних активів та іншої фінансової
діяльності.

На дебет рахунка 793 в кореспонденції з кредитом рахунка 97 «Інші
витрати» списують витрати, які виникли в процесі звичайної діяльності
(крім фінансових витрат), але не пов’язані з виробництвом або
реалізацією готової продукції, товарів, робіт, послуг (зокрема,
собівартість реалізованих фінансових інвестицій, необоротних активів,
майнових комплексів, втрати від неопераційних курсових різниць, від
уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій та інші витрати
звичайної діяльності).

Фінансовий результат (прибуток, збиток), визначений шляхом зіставлення
оборотів на рахунку 793 «Результат іншої звичайної діяльності»
відповідними записами списується на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки
(непокриті збитки)».

Надзвичайними витратами і надзвичайними доходами є витрати і доходи від
надзвичайних подій (стихійне лихо, аварія, пожежа тощо) .

Надзвичайними витратами є прямі витрати від надзвичайних подій
(зменшення активів), а також витрати підприємства на здійснення заходів,
пов’язаних із запобіганням і ліквідацією наслідків надзвичайних подій
(вартість витрачених матеріалів, витрати на оплату праці працівників, що
зайняті на відповідних роботах, оплата послуг стороннім організаціям
тощо).

Схема 3. Формування фінансових результатів від іншої звичайної
діяльності

Облік витрат, пов’язаних з надзвичайними подіями, підприємства ведуть на
рахунку 99 «Надзвичайні витрати» за субрахунками:

991 «Втрати від стихійного лиха»,

992 «Втрати від техногенних катастроф і аварій»,

993 «Інші надзвичайні витрати».

По дебету рахунка 99 «Надзвичайні витрати» і його субрахунків
відображають суму визнаних надзвичайних витрат, по кредиту — їх списання
на дебет рахунка 79 «Фінансові результати».

До надзвичайних доходів відносять суми відшкодованих надзвичайних втрат
(страховими організаціями, з бюджету, благодійні внески інших юридичних
осіб тощо).

Одержані доходи підприємства відображають на рахунку 75 «Надзвичайні
доходи» за субрахунками:

751 «Відшкодування збитків від надзвичайних подій»,

752 «Інші надзвичайні доходи».

По кредиту рахунка 75 «Надзвичайні доходи» та його субрахунків
відображають суму визнаних доходів, по дебету — їх списання на рахунок
фінансових результатів.

Визначення фінансового результату від надзвичайних подій забезпечується
за допомогою рахунка 794 «Результат надзвичайних подій», на кредит якого
списують суму визнаних надзвичайних витрат (з кредиту рахунка 99
«Надзвичайні витрати»).

Фінансовий результат від надзвичайних подій визначають шляхом
зіставлення оборотів на рахунку 794 «Результат надзвичайних подій»
(тобто зіставленням сум надзвичайних доходів і надзвичайних витрат).
Якщо результатом надзвичайних подій є прибуток (перевищення надзвичайних
доходів над витратами), то на дебет рахунка 794 «Результат надзвичайних
подій» списують також суму нарахованого податку на прибуток з кредиту
рахунка 982 «Податок на прибуток від надзвичайних подій».

Визначена суму прибутку (збитку) від надзвичайних подій списується
відповідними записами на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті
збитки)».

Таблиця 5

Облік операцій, пов’язаних з надзвичайними подіями

№ п/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Дебет рахунка

Кредит рахунка

1.

Списано з балансу вартість товарів, знищених внаслідок надзвичайних
подій (стихійне лихо, пожежа тощо) 45000

99

«Надзвичайні витрати»

281

«Товари на складі»

2.

Підлягають відшкодуванню страховою організацією втрати від надзвичайних
подій 50000

377

«Розрахунки з іншими дебіторами» 75

«Надзвичайні доходи»

3.

Відображено суму податку на прибуток від надзвичайних подій
(50000-45000)30:100

1500

982

«Податок на прибуток від надзвичайних подій» 641

«Розрахунки за податками»

4.

Списано в кінці звітного періоду на фінансові результати: – суму
надзвичайного доходу 50000

75

«Надзвичайні доходи»

794

«Результат надзвичайних подій”

– суму надзвичайних витрат

45000

794

«Результат надзвичайних подій» 99

«Надзвичайні витрати»

– податок на прибуток від надзвичайних подій

1500

794

«Результат надзвичайних подій» 982

«Податок на прибуток від надзвичайних подій»

5.

Визначено і списано фінансовий результат (прибуток) від надзвичайних
подій (50000-45000-1500) 3500

794

«Результат надзвичайних подій»

441 «Прибуток нерозподілений»

Таким чином, на рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»
формуються фінансові результати від усіх видів діяльності підприємства
за звітний період — основної діяльності фінансових операцій та
надзвичайних подій.

Розділ 3. Бухгалтерський і податковий облік руху грошових коштів в
результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності
підприємства

Відповідно до податкового законодавства об’єктом оподаткування є
прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового
доходу на суму валових витрат та амортизаційних відрахувань.

При цьому до складу валових витрат включаються суми будь-яких витрат,
сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв’язку з
підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції
(робіт, послуг).

До складу валового доходу включаються будь-які доходи, одержані
платником податку у звітному періоду в грошовій, матеріальній і
нематеріальній формі як на території України, так і за її межами (у тому
числі суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником
податку у звітному періоді, вартість товарів (робіт, послуг), безоплатно
наданих платнику податку у звітному періоді тощо). –

Звідси, при підрахунку податку на прибуток можуть виникнути тимчасові
різниці міме сумою податку, що підлягає сплаті до бюджету, обчисленого
за даними бухгалтерського обліку, і сумою податку, обчисленого з метою
оподаткування.

Пояснюється це тим, що бухгалтерський і податковий облік мають різну
мету. Метою бухгалтерського обліку є надання користувачам достовірної
інформації про результати діяльності підприємства, його фінансовий стан
і платоспроможність. Метою податкового обліку є визначення суми
зобов’язань підприємства перед бюджетом за податками згідно з діючим
податковим законодавством.

Ставки податку на прибуток, об’єкти оподаткування і порядок визначення
оподатковуваного доходу (прибутку), порядок обчислення і сплати податку,
обов’язки і відповідальність платників регламентуються Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 17 «Податки на прибуток».

Відповідно до Плану рахунків облік податку на прибуток ведеться на
активному рахунку 98 «Податок на прибуток» за субрахунками:

981 «Податок на прибуток від звичайної діяльності».

982 «Податок на прибуток від надзвичайних подій».

На субрахунку 981 «Податок на прибуток від звичайної діяльності» ведуть
облік нарахованої суми податку на прибуток від звичайної діяльності,
визначеної за встановленою ставкою (30%) від прибутку, відображеного в
бухгалтерському обліку (незалежно від суми прибутку для цілей
оподаткування).

На субрахунку 982 «Податок на прибуток від надзвичайних подій»
відображають суму податку, яка підлягає сплаті з прибутку від
надзвичайних подій.

При цьому треба мати на увазі, що у Звіті про фінансові результати
чистий прибуток (збиток) обчислюється як алгебраїчна сума прибутку
(збитку) від звичайної діяльності і надзвичайного доходу, надзвичайних
затрат і податку з надзвичайного прибутку. Збитки від надзвичайних подій
відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на
прибуток від звичайної діяльності.

В бухгалтерському обліку на суму нарахованого податку на прибуток
роблять запис:

Д-т рах. 981 «Податок на прибуток від звичайної діяльності» К-т рах. 641
«Розрахунки за податками».

В кінці звітного періоду сума нарахованого податку на прибуток
списується на фінансові результати записом:

Д-т рах. 791 «Результат операційної діяльності»

К-т рах. 981 «Податок на прибуток вїд звичайної діяльності».

Після цього запису за даними рахунка 791 «Результат операційної
діяльності» визначають чистий фінансовий результат (прибуток, збиток),
який відповідними записами списується на рахунок 44 «Нерозподілені
прибутки (непокриті збитки)».

Отже, чистий прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця
міме прибутком від звичайної діяльності до оподаткування і сумою податку
на прибуток.

ВИСНОВКИ

Під операційною діяльністю розуміють основну діяльність підприємства, а
також інші види діяльності, які не належать до інвестиційної або
фінансової. Основна діяльність — це діяльність, пов’язана з виробництвом
або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), яка є визначальною
метою створення підприємства і забезпечує основну частину його доходу
(прибутку). Так, для виробничих підприємств основною діяльністю є
придбання виробничих запасів (сировини, матеріалів, палива тощо),
виготовлення і реалізація готової продукції; для торгових підприємств —
придбання і реалізація товарів з метою одержання прибутку і т. д.
Витрати, пов’язані з основною діяльністю, розрізняються за функціями:
виробництво, управління, збут, інші витрати операційної діяльності.

Під інвестиційною діяльністю розуміють придбання і реалізацію тих
необоротних активів, а також фінансових інвестицій, які не становлять
еквівалент грошових коштів (наприклад, інвестиції в асоційовані, дочірні
підприємства, сумісна діяльність тощо).

Під фінансовою діяльністю розуміють діяльність, яка призводить до зміни
величини і складу власного і позикового капіталу (дивіденди, відсотки,
одержані за акціями, облігаціями чи іншими цінними паперами; витрати,
пов’язані з випуском і обігом власних цінних паперів тощо).

Фінансовий результат визначається по кожному виду діяльності шляхом
порівняння доходів і витрат.

В бухгалтерському обліку і фінансовій звітності фінансові результати
поділяються на прибуток (збиток): від основної діяльності; від
надзвичайних подій.

Для узагальнення інформації про фінансові результати від звичайної
діяльності і надзвичайних подій Планом рахунків передбачено порівняльний
рахунок 79 «Фінансові результати», який ведеться за субрахунками: 791
«Результат операційної діяльності», 792 «Результат фінансових операцій»,
793 «Результат від іншої звичайної діяльності», 794 «Результат від
надзвичайних подій».

На кредит рахунка 79 «Фінансові результати» і його субрахунків в кінці
звітного періоду списують суми в порядку закриття рахунків обліку
доходів, а на дебет — суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а
також суму нарахованого податку на прибуток.

Оскільки податок на прибуток визначається загальною сумою і не
поділяється за видами діяльності, то витрати по податку на прибуток
списуються на окремий субрахунок рахунка 79 «Фінансові результати» за
вибором підприємства, крім субрахунка 794 «Результат від надзвичайних
подій».

Шляхом порівняння на рахунку 79 «Фінансові результати» суми одержаних
доходів (відображених по кредиту рахунка) з сумою витрат з урахуванням
податку на прибуток (списаних на дебет рахунка) визначають фінансовий
результат діяльності (прибуток, збиток) за звітний період. Визначену
суму прибутку (збуту) відповідними записами списують на рахунок 44
«Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»: а) на суму одержаного
прибутку: Д-т рах. 79 «Фінансові результати» К-т рах. 44 «Нерозподілені
прибутки (непокриті збитки)»; б) на суму збитку: Д-т рах. 44
«Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» К-т рах. 79 «Фінансові
результати».

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Закон України « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІY зі змінами і доповненнями.

Указ Президента України “Про застосування штрафних санкцій за порушення
норм по регулюванню обігу готівки” від 12.06.1995 р. № 436/95 зі змінами
і доповненнями.

Інструкцією “Про порядок відкриття та використання рахунків у
національній та іноземній валюті”, затвердженою постановою Правління
Національного Банку України від 18.12.98 р. № 527 (зі змінами і
доповненнями).

Інструкція “Про організацію роботи по готівковому обігу установами
банків України” затверджена постановою правління НБУ від 19.02.2001р. №
69 зі змінами і доповненнями.

Інструкцією про безготівкові розрахунки в національній валюті України,
затвердженою постановою Правління НБУ від 29 березня 2001 року № 135.

Інструкцією “Про порядок відкриття та використання рахунків у
національній та іноземній валюті”, затвердженою постановою Правління
Національного Банку України від 18.12.98 р. № 527 (зі змінами і
доповненнями)

Положення “Про ведення касових операцій в національній валюті в Україні”
затверджене постановою правління НБУ від 19.12.2001р. № 72 зі змінами і
доповненнями.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу зобов`язань,
господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом
МФУ від 30.11.1999 р. № 291 (зі змінами і доповненнями).

Інструкція про виконання плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу зобов`язань, господарських операцій підприємств і організацій,
затверджений наказом МФУ від 30.11.1999 р. № 291. (зі змінами і
доповненнями).

Методичні рекомендації, по застосуванню регістрів бухгалтерського
обліку, затверджені наказом МФУ № 356 від 29.12.2000 р.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 4 “Про рух грошових
коштів” зі змінами і доповненнями від 31.03.1999 р. № 87. Зареєстроване
в Міністерстві Юстиції України 21.06.1999 р. під №398/3691.

Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. –
Житомир: ПП “Рута”, 2002.

Бухгалтерський облік у торгівлі / Н. М. Грабова, В. М. Домбровський; За
ред. М. В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2004.

Бухгалтерський облік в Україні / За редакцією Р. Л. Хом`яка. – Львів:
Національний університет “Львівська політехніка” 2003.

Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні / Під ред. С. В.
Голова– Дніпропетровськ. ТОВ “Баланс”, 2001.

Бухгалтерський словник / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця– Житомир: ПП
“Рута”, 2001.

Бухгалтерський фінансовий облік / За редакцією проф. Ф. Ф. Бутинця–
Житомир: ПП “Рута”, 2003.

Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку / Під ред. М. В. Кужельного.
– К.: А.С.К., 2001.

Грабова Н.М., Добровський В.М. Бухгалтерський облік на виробничих і
торговельних підприємствах. – К.: А.С.К., 2002.

Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в
бухгалтерських проводках. – К.: А.С.К., 2002.

Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні. – К.: А.С.К., 2002.

Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік. – К.: ЦНЛ, 2003.

Марочкіна А.М. Бухгалтерський облік за Національними стандартами. —
Харків: Торсінг, 2002.

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України.
— К.: АСК, 2002.

Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування
бухгалтерського обліку. – К.: А.С.К., 2001.

Чабанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік. – К.:
Академія, 2002.

Бухгалтерський облік в Україні / За редакцією Р. Л. Хом`яка. – Львів:
Національний університет “Львівська політехніка” 2003. – С. 322.

Бухгалтерський облік у торгівлі / Н. М. Грабова, В. М. Домбровський; За
ред. М. В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2004. – С. 631-632.

Чабанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік. – К.:
Академія, 2002. – С. 275.

Марочкіна А.М. Бухгалтерський облік за Національними стандартами. —
Харків: Торсінг, 2002. – С. 285.

Бухгалтерський облік у торгівлі / Н. М. Грабова, В. М. Домбровський; За
ред. М. В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2004. – С. 639-643.

Бухгалтерський облік в Україні / За редакцією Р. Л. Хом`яка. – Львів:
Національний університет “Львівська політехніка” 2003. – С. 326.

Бухгалтерський облік у торгівлі / Н. М. Грабова, В. М. Домбровський; За
ред. М. В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2004. – С. 647-649.

Чабанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік. – К.:
Академія, 2002. – С. 279.

PAGE

PAGE 3

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020