.

Бухгалтерський облік (Контрольна)

Язык: украинский
Формат: контрольна
Тип документа: Word Doc
7 8935
Скачать документ

Міністерство освіти і науки України

Контрольна робота

з курсу “Бухгалтерський облік”

на тему “Бухгалтерський облік”

Виконавець :

Викладач :

Київ 2004

Теоретична частина

Варіант 3

Форми бухгалтерського обліку

У бухгалтерському обліку використовують різні його форми.

Форма бухгалтерського обліку — сукупність реєстрів обліку, способи
реєстрації та узагальнення в них інформації про всі господарські
операції з урахуванням особливостей діяльності підприємства й технології
обробки облікових даних вручну або з використанням комп’ютерів.

Застосування реєстрів бухгалтерського обліку регламентують Методичні
рекомендації із застосування реєстрів бухгалтерського обліку,
затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29. 12. 2000 р. №
356.

Форму бухгалтерського обліку підприємство обирає самостійно.

За ручного ведення бухгалтерського обліку найпоширенішою є
журнально-ордерна форма

Журнально-ордерна форма обліку ґрунтується на принципі накопичення. Його
суть полягає в тому, що для обліку однорідних господарських операцій
використовуються накопичувальні відомості.

Журнально-ордерна форма обліку включає такі облікові реєстри:

— журнали-ордери;

— відомості (накопичувальні та групувальні);

— розроблювальні таблиці;

— Головну книгу.

Журнали-ордери побудовані за кредитовою ознакою. На кредиті відповідного
синтетичного рахунка облікова інформація в журналі-ордері
систематизується у відповідних графах реєстру в розрізі кореспондуючих
дебетованих рахунків. Журнали-ордери використовують як для окремого
рахунка, так і для групи взаємопов’язаних рахунків.

Відомості (накопичувальні та групувальні) використовують для складання
фінансової звітності.

Таким чином, синтетичний облік за журнально-ордерної форми забезпечує
інформаційні зв’язки за кожним синтетичним рахунком: в журналах-ордерах
— у розрізі дебетованих рахунків, а в Головній книзі — кредитованих. У
цьому виявляється контрольна функція бухгалтерського обліку за станом
об’єктів та їхніми змінами. Головну книгу відкривають на рік, для
кожного місяця відведено в ній окремий рядок.

Для контролю за правильністю записів у синтетичному обліку роблять
звірку даних Головної книги з даними оборотних відомостей за
аналітичними рахунками.

Суб’єкти малого підприємництва незалежно від технології та наявності
виробництва продукції (робіт, послуг), її матеріаломісткості та
кількості здійснюваних за місяць господарських операцій (обсягу
документообігу), можуть обрати один із таких варіантів ведення спрощеної
форми бухгалтерського обліку:

1) просту форма бухгалтерського обліку;

2) форму бухгалтерського обліку з використанням (веденням) реєстрів
обліку майна малого підприємства.

Використання сучасних комп’ютерів зумовило появу
діалогово-автоматизованої (комп’ютерної) форми обліку, яка передбачає
застосування персональних комп’ютерів (ПК) для автоматизації фінансового
та управлінського обліку і створення автоматизованих робочих місць (APM)
бухгалтера, директора, спеціаліста та ін.

Працюючи на ПК у діалоговому режимі, бухгалтер на робочому місці один
раз вводить інформацію про здійснювані господарські операції для
наступного багаторазового використання, для вирішення не лише облікових,
а й інших управлінських завдань у результаті створення єдиної бази даних
(БД) на виділеному сервері.

Облік виробничих запасів

Для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству
запасів сировини і матеріалів (у тому числі сировини й матеріалів, які
знаходяться в дорозі та в переробці), будівельних матеріалів, запасних
частин, матеріалів сільськогосподарського призначення, палива, тари й
тарних матеріалів, відходів основного виробництва призначено рахунок 20
“Виробничі запаси”. Цей рахунок активний, балансовий, призначений для
обліку господарських засобів.

По дебету рахунку 20 “Виробничі запаси” відображаються надходження
виробничих запасів на підприємство, їх дооцінка, по кредиту – витрачання
на виробництво (експлуатацію, будівництво), переробка, відпуск
(передача) на сторону, уцінка тощо.

Вартість окремих видів виробничих запасів обліковується на
відповідних субрахунках рахунку 20.

Використовуючи рахунки для відображення надходження і вибуття виробничих
запасів наведемо бухгалтерські записи господарських операцій з
відображення надходження та вибуття виробничих запасів у таблиці 1

Таблиця 1

Бухгалтерські записи господарських операцій відображення надходження та
вибуття виробничих запасів

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків

Дебет Кредит

1 2 3 4

1. Оприбутковано виробничі запаси (або повернуті з виробництва)
виготовлені власними силами 201 “Виробничі запаси” 23 “Виробництво”

1 2 3 4

2. Оприбутковано виробничі запаси, що надійшли від постачальника 201
“Виробничі запаси” 631 “Розрахунки з постачальниками і підрядниками”

3. Оприбутковано запаси, придбані підзвітною особою за грошові кошти 201
“Виробничі запаси” 372 “Розрахунки з підзвітними особами”

4. Оприбутковано виробничі запаси як внесок до статутного капіталу 201
“Виробничі запаси” 40 “Статутний капітал”

5. Оприбутковано безоплатно одержані виробничі запаси 201 “Виробничі
запаси” 719 “Інші доходи від операційної діяльності”

6. Виявлено лишки запасів в результаті інвентаризації. Оприбутковано
запаси, раніше не обліковані на балансі 201 “Виробничі запаси” 719 “Інші
доходи від операційної діяльності”

7. Відпущено зі складу виробничі запаси для виробництва продукції 23
“Виробництво”

201 “Виробничі запаси”

8. Переведено до складу товарів виробничі запаси, раніше придбані з
метою використання у виробництві 281 “Товари”

201 “Виробничі запаси”

9. Відображено суму недостачі виробничих запасів у складі витрат
звітного періоду 947 “Нестачі і втрати від псування цінностей” 201
“Сировина й матеріали”

10. Списано облікову вартість реалізованих виробничих запасів 943
“Собівартість реалізованих виробничих запасів” 201 “Сировина й
матеріали”

Практична частина

Задача №1

На підприємстві є данні про залишки на рахунках:

1. Основні засоби

– первинна вартість 60000 грн.

– знос основних засобів 4000 грн.:

2. Виробничі запаси 10000 гра.

3. Незавершене виробництво.200 грн.

4. Каса в національній валюті 10 грн.

5. Поточний рахунок в національній :валюті 7790 грн.

6. Статутний капітал 61500 грн.

7. Нерозподілений прибуток 3000 грн.

8. Кредиторська заборгованість перед постачальниками 4500 грн.

9. .Кредиторська заборгованість по оплаті праці 5000 грн.

Господарські операції, які мали місце на підприємстві в звітний період:

1. Одержано в касу з поточного рахунку для виплати заробітної плати –
5000 грн.

2. Видана заробітна плата з каси – 4000 грн.

3. Відпущено в виробництво сировина та матеріали – 6000 грн.

4. З поточного рахунку сплачена заборгованість перед постачальниками –
1500 грн.

5. Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва – 3000
грн.

На основі наведених господарських операцій:

– скласти бухгалтерські записи по проведених операціях;

– скласти оборотну відомість;

– скласти баланс (форма №1), використовуючи стандартну форму.

Рішення:

1. Бухгалтерські записи по проведених операціях наведено нижче.

операції Зміст операції Дебет Кредит Сума

1 3 4 5 6

1. Одержано в касу з поточного рахунку для виплати заробітної плати 301
311 5000

2. Видана заробітна плата з каси 661 301 4000

3. Відпущено в виробництво сировина та матеріали 23 201 6000

4. З поточного рахунку сплачена заборгованість перед постачальниками 63
311 1500

5. Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва 23 661
3000

2. Оборотна відомість буде мати такий вигляд:

№ з/п Найменування рахунків Залишок на початок періоду Обороти за
звітний акрі од Залишок на кінець періоду

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

1 2 3 4 5 6 7 8

10 Основні засоби 60000 – – – 60000 –

131 Знос основних засобів – 4000 – – – 4000

201 Сировина й матеріали 10000 – – 6000 4000 –

23 Незавершене виробництво 200 – 9000 – 9200 –

301 Каса в національній валюті 10 – 5000 4000 1010 –

311 Рахунки в банках 7790 – – 6500 1290 –

40 Статутний капітал – 61500 – – – 61500

441 Нерозподілений прибуток – 3000 – – – 3000

1 2 3 4 5 6 7 8

631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками – 4500 1500 – – 3000

661 Розрахунки за заробітною платою – 5000 4000 3000 – 4000

  РАЗОМ 78000 78000 19500 19500 75500 75500

3. Баланс (форма №1):

Коди  

Дата (рік, місяць, число)

2003| 4| 1

Підприємство ПП “Раздор”

за ЄДРПОУ

33336231

Територія

за КОАТУУ

 

Форма власностi

колективна

за КФВ

10

Орган державного управлiння

за СПОДУ

82000000

Галузь (вид дiяльностi)

за ЗКГНГ

71130

Вид економічної діяльності

за КВЕД

65.25.1

Одиниця вимiру: тис.грн.

Контрольна сума

Адреса:м.Київ,вул.Красноармійська, 12

Б А Л А Н С

на _____________ 200__ р.

Форма №1 за ДКУД

АКТИВ Код

рядка На початок

року На кінець звітного періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи  

Нематеріальні активи:      

залишкова вартiсть 010 – –

первiсна вартiсть 011 – –

знос 012 – –

Незавершене будівництво 020 – –

Основні засоби:  

залишкова вартiсть 030 56,0 56,0

первiсна вартiсть 031 60,0 60,0

знос 032 4,0 4,0

Довгостроковi фiнансовi інвестиції:  

які обліковуються за методом участі в капіталі інших

підприємств 040 – –

інші фінансові інвестиції 045 – –

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 – –

Відстрочені податкові активи 060 – –

Iншi необоротнi активи 070 – –

Усього за роздiлом I 080 56,0 56,0

II. Оборотні активи  

Запаси :  

виробничi запаси 100 10,0 4,0

тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi 110 – –

незавершене виробництво 120 0,2 9,2

готова продукцiя 130 – –

товари 140 – –

Векселі одержані 150 – –

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :  

чиста реалізаційна вартість 160 – –

первісна вартість 161 – –

резерв сумнівних боргів 162 – –

Дебіторська заборгованість за розрахунками  

з бюджетом 170 – –

за виданими авансами 180 – –

з нарахованих доходів 190 – –

із внутрішніх розрахунків 200 – –

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 – –

Поточні фінансові інвестиції 220 – –

Грошові кошти та їх еквіваленти:  

в національній валюті 230 7,8 2,3

в іноземній валюті 240 – –

Інші оборотні активи 250 – –

Усього за роздiлом II 260 18,0 15,5

III.Витрати майбутніх періодів 270 – –

БАЛАНС 280 74,0 71,5

ПАСИВ Код

рядка На початок

року На кінець звітного періоду

1 2 3 4

I. Власний капітал  

Статутний капiтал 300 61,5 61,5

Пайовий капітал 310 – –

Додатковий вкладений капiтал 320 – –

Інший додатковий капітал 330 – –

Резервний капітал 340 – –

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 3,0 3,0

Неоплачений капітал 360 – –

Вилучений капітал 370 – –

Усього за роздiлом I 380 64,5 64,5

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів  

Забезпечення виплат персоналу 400 – –

Інші забезпечення 410 – –

  415 – –

  416 – –

Цільове фінансування 420 – –

Усього за роздiлом IІ 430 – –

IIІ. Довгостроковi забов’язання  

Довгострокові кредити банкiв 440 – –

Інші довгостроковi фінансові зобов’язання 450 – –

Відстрочені податкові зобов’язання 460 – –

Інші довгостроковi зобов’язання 470 – –

Усього за роздiлом IІІ 480 – –

ІV. Поточні зобов’язання  

Короткострокові кредити банкiв 500 – –

Поточна заборгованість за довгостроковими

зобов’язаннями 510 – –

Векселі видані 520 – –

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 4,5 3,0

Поточні зобов’язання за розрахунками:  

з одержаних авансів 540 – –

з бюджетом 550 – –

з позабюджетних платежів 560 – –

зі страхування 570 – –

з оплати праці 580 5,0 4,0

з учасниками 590 – –

із внутрішніх розрахунків 600 – –

Інші поточні зобов’язання 610 – –

Усього за роздiлом ІV 620 9,5 7,0

V. Доходи майбутніх періодів 630 – –

БАЛАНС 640 74,0 71,5

Керівник

             

/ /

(підпис)

Гол.бухгалтер              

/ /

(підпис)

Задача №3

В грудні місяці робітникам підприємства була нарахована заробітна плата:

Директор – 2900 грн.: комерційний директор 2200 грн. (пільга на 10
неоподаткованих min); гол Бухгалтер – 1900 грн. (пільга на одну дитину);
касир – 500 ( пільга на двох дітей); економіст – 500 грн. (сумісник);
менеджер – 450,78 грн.; бухгалтер -800,90 грн.: робітникам основного
виробництва: 600 грн. 700 грн. 345 грн.

Необхідно провести утримання з заробітної плати, а також обов’язкові
нарахування.

Розрахунок заробітної плати наведено нижче:

з/п

Професія,

посада

Заробітна плата, грн..

Утримано та враховано

прибут-

ковий

податок

відрахо-

вано у

Пенсій-

ний

фонд

збір на

с/с

безро-

біття

збір на

с/с

від тимчас

неправе-

здатності

Разом

1 Директор 2900,00 873,55 44,00 11,00 11,00 939,55

2 Комерційний директор 2200,00 525,55 44,00 11,00 11,00 591,55

3 Головний бухгалтер 1900,00 473,55 38,00 9,50 9,50 530,55

4 Касир 500,00 78,75 10,00 2,50 2,50 93,75

5 Економіст 500,00 100,00 10,00 2,50 2,50 115,00

6 Менеджер 450,78 75,75 9,02 2,25 2,25 89,27

7 Бухгалтер 800,90 145,75 16,02 4,00 4,00 169,78

8 Робітник основного виробництва 600,00 105,55 12,00 3,00 3,00 123,55

9 Робітник основного виробництва 700,00 125,55 14,00 3,50 3,50 146,55

10 Робітник основного виробництва 345,00 54,55 6,90 1,73 1,73 64,90

РАЗОМ 10896,68 2558,55 203,93 50,98 50,98 2864,45

Нарахування на заробітну плату наведено нижче:

92 23

Нарахування у Пенсійний фонд 2960,54 526,40

Нарахування у с/с на випадок безробіття 175,78 31,26

Нарахування у с/с від тимчасової непрацездатності 268,30 47,71

Нарахування у с/с від нещасного випадку на виробництві 231,29 41,13

3635,91 646,49

Скласти бухгалтерські записи по проведених операціях.

операції Зміст операції Дебет Кредит Сума

1 3 4 5 6

1. Нараховану заробітну плату за звітний місяць адміністративним
робітникам 92 661 9251,68

2. Нараховану заробітну плату за звітний місяць виробничому персоналу 23
661 1645,00

3. Утримано прибутковий податок 661 641 2558,55

4. Утримано внесок в Пенсійний фонд 661 651 203,93

5. Утримано внесок на соцстрах на випадок тимчасовій непрацездатності
661 652 50,98

6. Утримано внесок по страхуванню на випадок безробіття 661 653 50,98

7. Нараховану внесок в Пенсійний фонд виробничому персоналу 23 651
526,40

8. Нараховану внесок в фонд на випадок безробіття виробничому персоналу
23 653 31,26

9. Нараховану внесок в фонд соціального страхування на випадок
тимчасовій непрацездатності виробничому персоналу 23 652 47,71

10. Нараховану внесок в фонд соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві виробничому персоналу 23 654 41,13

11. Нараховану внесок в Пенсійний фонд адміністративному персоналу 92
651 2960,54

1 3 4 5 6

12. Нараховану внесок в фонд на випадок безробіття адміністративному
персоналу 92 653 175,78

13. Нараховану внесок в фонд соціального страхування на випадок
тимчасовій непрацездатності адміністративному персоналу 92 652 268,30

14. Нараховану внесок в фонд соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві адміністративному персоналу 92 654 231,29

Задача №5

Фірма “Гра” виробляє та реалізує дитячі іграшки, за вересень було
вироблено: гра “Менеджер” – 100 комплектів на суму , І5000 грн. гра
“Вересень” – 50 комплектів на суму 5000 грн. гра “Водолаз” – 70
комплектів на суму 3500 грн. Готова продукція оприбуткована на склад.
Реалізовано в лютому: гра “Менеджер” — 70 комплектів за ціною 200 грн. в
т.ч. – ПДВ, гра “Вересня” – 35 комплектів за ціною 150 грн. в т.ч. ПДВ,
гра “Водолаз” – 60 комплектів за ціною 70 грн. в т.ч. ПДВ. Скласти
бухгалтерські записи по проведених операціях та визначили фінансовий
результат реалізації.

операції Зміст операції Дебет Кредит Сума

1 3 4 5 6

1. Здано на склад готовій продукції гра “Менеджер” 26 23 15000,00

1 3 4 5 6

2. Здано на склад готовій продукції гра “Вересень” 26 23 5000,00

3. Здано на склад готовій продукції гра “Водолаз” 26 23 3500,00

4. Реалізована готова продукція гра “Менеджер” 70*220 361 701 15400,00

5. Нараховану податкове зобов’язання 701 641 2566,67

6. Списано на реалізацію фактичну собівартість готовій продукції 901 23
10500,00

7. Реалізована готова продукція гра “Вересень” 35*150 361 701 5250,00

8. Нараховану податкове зобов’язання 701 641 875,00

9. Списано на реалізацію фактичну собівартість готовій продукції 901 23
3500,00

10. Реалізована готова продукція гра “Водолаз” 60*70 361 701 4200,00

11. Нараховану податкове зобов’язання 701 641 700,00

12. Списано на реалізацію фактичну собівартість готовій продукції 901 23
3000,00

Визначаємо фінансовий результат наступним чином:

(12833,33 + 4375 + 3500) – (10500,00 + 3500,00 + 3000,00) = 20708,33 –
17000,00 = 3708,33 грн.

Прибуток від реалізації дорівнює – 3708,33 грн.

Задача №7

Підприємство мас на початок звітного періоду дебетове сальдо по рахунка
10 – 250000 грн. та кредитове сальдо по рахунку 131 І20000грн. Основні
засоби відповідно закону о прибутках, складається з 2 та З групи.
Первинна вартість складає 2 група – 180000 грн., 3 група – 70000 грн.
Знос основних засобів: 2 група – 90000 грн. 3 група – 30000 грн.
Нарахувати знос основних засобів на підприємстві, та використовує 9 клас
рахунка за. звітний період (3 місяці). Знос віднести на збільшення
загальновиробничих витрат.

Нарахування зносу приведено нижче:

2 група – 180000-90000=(90000*(6,25/3))/100 = 1875,00 грн.

3 група – 70000-30000=(40000*(3,25/3))/100 = 433,33 грн.

Бухгалтерське проведення буде таке:

Дебет 91 Кредит 131 – 2308,33 грн.

Задача №9

Сальдо на печаток доби по рахунку 301 складає 60 грн. Протягом доби були
проведені наступні операції:

– з поточного рахунку до каси надійшли кошти в розмірі 7000 грн.;

– внесені в касу кошти від покупців 569 грн.;

– внесена дебіторська заборгованість 750 грн.;

– видана заробітна плата робітникам 6700 грн.:

– видана депонірована заробітна плата 250 грн.;

– видано підзвіт особі на відрядження 150 грн.;

– внесені кошти в касу від підзвітної особи 25 грн.

Необхідно скласти бухгалтерські записи по проведеним операціям та
визначити сальдо кінцеве по рахунку 301.

Бухгалтерські записи наведені у таблиці нижче:

операції Зміст операції Дебет Кредит Сума

1 3 4 5 6

1. З поточного рахунку до каси надійшли кошти в розмірі 301 301 7000,00

2. Внесені в касу кошти від покупців 301 361 569,00

3. Внесена дебіторська заборгованість 301 685 750,00

4. Видана заробітна плата робітникам 661 301 6700,00

5. Видана депонірована заробітна плата 662 301 250,00

6. Видано підзвіт особі на відрядження 372 301 150,00

7. Внесені кошти в касу від підзвітної особи 301 372 25,00

Кінцеве сальдо по рахунку буде наступне:

60,00 +(7000,00+569,00+750,00+25)-(6700,00+250,00+150,00)=
60,00+8344,00-7100 = 1304,00 грн.

Список використаної літератури.

Сопко В.В. Бухгалтерський облік у підприємстві. Київ 1995 рік. 266 с.

Бухгалтерський облік в торгівлі. Підручник / За ред. проф.. Ф.Ф. Бутинця
та доц.. Н.М. Малюги. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 576с.

С.Н. Ткаченко «Основи бухгалтерського обліку» Київ 1996 рік. 311с.

Облік в галузях економічної діяльності: торгівля, автотранспорт,
будівництво. / За ред. проф.. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2001 –
288с..

5.В.М. Івахненко Курс економічного аналізу: Напвч. Посіб. – К.: Знання –
Прес, 2000. –207с.

6.“Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств”
Наказ МФУ від 30.11.99р. №291.

7.Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / за ред. проф..
Ф.Ф.Бутинця. 3-є вид., перероб. і доп. – Житомир: ЖІТІ, 2001. –672с.

PAGE

PAGE 3

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020