.

Амортизація основних засобів

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 25248
Скачать документ

Зміст

Вступ 4Розділ І. Економічна сутність основних засобів в ринкових
умовах.61.1. Характеристика основних засобів як облікової категорії, їх
оцінка, класифікація та структура.61.2. Сутність відтворення основних
фондів. Необхідність обліку ступеня спрацювання та амортизації.131.3.
Показники стану та ефективності використання основних фондів, як об’єкти
економічного аналізу.19Розділ ІІ. Облік нарахування зносу (амортизації)
основних засобів. 222.1. Порядок визначення та нарахування сум
амортизаційних відрахувань.222.2. Порядок збільшення та зменшення
балансової вартості груп основних фондів.292.3. Облік амортизації і
зносу основних засобів.352.4. Методи амортизації. 41Розділ ІІІ Аналіз
використання основних фондів.513.1. Методи, прийоми, задачі та джерела
інформації для аналізу використання основних фондів.513.2 Аналіз
динаміки та структури основних фондів.513.3 Аналіз технічного стану
основних фондів.543.4 Аналіз узагальнюючих показників використання
основних засобів.573.5 Аналіз ефективності використання основних
виробничих фондів.59Розділ IV Аудит основних засобів.644.1 Суть,
завдання та об’єкти аудиторської перевірки основних засобів.644.2.
Організація аудиту основних засобів.674.3. Методика аудиторської
перевірки наявності та використання основних засобів. 71Розділ V
Методика та організація обліку, аналізу та аудиту основних засобів в
умовах АРМБ.79Висновки 90Література 93Додатки

Вступ

В умовах переходу до ринкових відносин, питання, що повязані зі змінами
в обліку та аналізі господарської діяльності, стали предметом глибокого
економічного дослідження. Особливо стоїть питання про використання
основних засобів. Краще їх використання є одним із головних факторів
процесу становлення нашої держави, в цьому випадку можливе збільшення
обсягу виробництва без додаткових капітальних вкладень. Раціональна
експлуатація основних засобів важливий фактор зниження собівартості
продукції.

Ринкове реформування економіки України обумовило необхідність змін в
методології і техніці ведення бухгалтерського обліку, зокрема основних
засобів. Вони зафіксовані в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку
№7 “Основні засоби” (в подальшому ПБО 7), затвердженим наказом
Міністерства Фінансів України від 27.04.2000 р. №92 [12].

Забезпечення певних темпів розвитку і підвищення ефективності
виробництва можливе за умови інтенсифікації відтворення та кращого
використання діючих основних засобів, і виробничих потужностей
підприємств. Ці процеси, з одного боку, сприяють постійному підтриманню
належного технічного рівня кожного підприємства, а з іншого, –
дозволяють збільшувати обсяг виробництва продукції без додаткових
інвестиційних ресурсів, знижувати собівартість виробів за рахунок
скорочення питомої ваги амортизації та витрат на обслуговування
виробництва і його управління, підвищувати фондовіддачу і прибутковість.

Основні засоби є необхідним фактором будь-якого виробництва. Їх стан та
ефективне використання прямо пропорційно впливає на кінцеві результати
господарської діяльності підприємства.

Формування ринкових відносин передбачає конкурентну боротьбу між різними
товаровиробниками, перемогти в якій зможуть лише ті з них, хто найбільш
ефективно використовують всі види наявних в них ресурсів.

Умови переходу до ринкової економіки спонукають трудові колективи до
постійного пошуку резервів підвищення ефективності використання всіх
матеріально-речових факторів виробництва, в тому числі і основних
засобів. Виявити та практично використовувати ці резерви можливо за
допомогою досконалого економічного аналізу.

Стан та використання основних фондів – один із найважливіших аспектів
аналітичної роботи, так як саме вони є матеріальним втіленням
науково-технічного прогресу – головного фактору підвищення ефективності
будь-якого виробництва.

Більш повне та раціональне використання основних фондів та виробничих
потужностей підприємства сприяє покращанню всіх його техніко-економічних
показників: зростанню продуктивності праці, підвищенню фондовіддачі,
збільшенню випуску продукції, зниженню її собівартості, економії
капітальних вкладень.

Ефективне використання основних засобів сприяє прискоренню оборотності
оборотних засобів. Чим краще експлуатуються основні засоби, тим швидше
оборотні засоби проходять фазу виробництва і тим менше потреба в їх
прирості.

Важливим фактором підвищення використання основних засобів являється
перебудова в системі народного господарства.

Правильне використання основних засобів в значній мірі залежить від
збільшення інтенсивного та експлуатаційного навантаження на основні
засоби, автоматизації і механізації виробничих процесів, мобілізації
застарілих машин, швидкої реалізації основних засобів і максимальної
ефективності нової техніки.

Важко недооцінювати значення автоматизації в бухгалтерському обліку,
особливо в період переходу до повноцінної ринкової економіки: точність і
оперативність інформації стають вирішальними чинниками успішної
господарської діяльності. Однак, необхідно враховувати відмінності в
самому змісті бухгалтерського обліку в Україні і в світі. Якщо в Україні
бухгалтерське діло обмежується обліково-реєстраційними задачами, то в
країнах ринкової економіки обліково-реєстраційні задачі – це мала, і
далеко не сама важлива частина бухгалтерської науки, основна увага
приділяється задачам фінансового аналізу і прогнозування. Тому дуже
важливо правильно оцінити задачі і мету автоматизації бухгалтерського
обліку.

Дипломна робота написана на матеріалах товариства з обмеженою
відповідальністю “Еліон 2000”. Інженерне бюро “Еліон 2000” – приватне
приладобудівне підприємство, створене в 1991 році, в 1998 році
реорганізовано в товариство з обмеженою відповідальністю “Еліон 2000”.

Форма власності: колективна.

Види діяльності: маркетингові дослідження ринку обладнання
телекомунікацій, екології та промислової санітарії; розробка
електропневматичного і електронного обладнання та приладів; підготовка
виробництва та дрібносерійне виробництво фірмового обладнання; сервісне
обслуговування: модернізація свого фірмового обладнання, поставленого в
попередніх роках.

Бюро розроблює, виготовляє і постачає в країни СНД і Прибалтики
електропневматичне обладнання наступних видів: автоматичне обладнання
для утримання під тиском сухого повітря кабелів зв’язку, хвильопроводів
радіорелейних ліній зв’язку і фідерів радіо- телетрансляційних центрів;
переносні електро- і пневмоаспіратори для відбору проб повітря при
визначенні забрудненості повітря; мембранні мікропроцесори для
приладобудівної і медичної техніки; бюро комплектує пересувні
лабораторії відбору проб повітря на базі мікроавтобуса.

Споживачами даної продукції являються: підприємства міського та
міжнародного зв’язку; служби зв’язку залізних доріг, нафтопроводів,
газових магістралей та силових ліній електропередачі; радіотрансляційні
центри.

Розділ I. Економічна сутність основних засобів в ринкових умовах.

1.1. Характеристика основних засобів як облікової категорії, їх оцінка,
класифікація та структура.

Організація будь-якої підприємницької діяльності потребує наявності
засобів праці. Отже, у виробничо-господарській діяльності підприємства
використовуються засоби праці, які багаторазово (тривало)
використовуються в процесі виробництва (експлуатації), зберігають
початковий зовнішній вигляд, протягом тривалого періоду, зазнають
поступового зносу і переносять свою вартість на собівартість продукції
(витрати обігу) поступово протягом їх нормативного строку служби за
встановленими нормами.

Основні фонди – це засоби праці, які мають вартість і функціонують у
виробництві тривалий час у своїй незмінній споживчій формі, а їх
вартість переноситься конкретною працею на вартість виготовлюваної
продукції робіт, послуг частинами в міру спрацювання. Основні фонди
підприємства включають основні виробничі фонди й невиробничі основні
фонди.

Поняття “основні засоби” подано в ПБО 7, а поняття “основні фонди” – в
Законі “Про оподаткування прибутку підприємств” в редакції від 22 травня
1997р №283/17-ВР (в подальшому Закон України “Про оподаткування прибутку
підприємств”).

ПБО 7 [12] визначає “основні засоби” як матеріальні активи, які
підприємство утримує з метою використання їх в процесі виробництва або
постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або
для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій,
очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше
одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Згідно пп.8.2.1. п.8.2. ст.8 Закону України “Про оподаткування прибутку
підприємств” [2] під терміном “основні фонди” слід розуміти матеріальні
цінності, що використовуються у господарській діяльності платника
податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати
введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких
поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом.

Економічна сутність і матеріально-речовий зміст основних фондів слугують
визначальними характеристиками в окресленні їх значення для здійснення
відтворювальних процесів, функціонування та розвитку будь-якого
виробництва. Вся сукупність наявних виробничих фондів складає найбільшу
за питомою вагою частину національного багатства країни. Основні фонди
визначають характер матеріально-технічної бази виробничої сфери на
різних етапах її розвитку. Зростання і вдосконалення засобів праці
забезпечують безперервне підвищення технічної оснащеності та
продуктивності праці виробничого персоналу.

Відповідно до ПБО 7, до основних засобів відносяться земельні ділянки,
будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, капітальні затрати на
поліпшення земель, інструменти, прилади, інвентар, робоча та продуктивна
худоба, багаторічні насадження, та інші основні засоби.

До втрати чинності Положення “Про організацію бухгалтерського обліку і
звітності в Україні” затверджене постановою Кабінету Міністрів України
від 03.04.93 р. (далі – Положення №250), до основних засобів відносяться
будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби та ін. предмети, що
слугують більше року і мають вартість понад 15 неоподатковуваних доходів
громадян.

В зв’язку із втратою чинності Положення №250 та інших нормативних актів,
які встановлювали вартісні границі, основних засобів, в розмірі 500
грн., відповідно і дані вартісні границі втратили свою чинність.

Таким чином, для віднесення матеріального об’єкту до основних засобів
він повинен відповідати трьом критеріям:

· бути активом;

· використовуватись діяльності підприємства;

· мати термін експлуатації (використання) більше 365 днів.

В бухгалтерському обліку є класифікація основних засобів за їх видами
залежно від цільового призначення і виконуваних функцій; також основні
засоби класифікують за ступенем використання в виробничій та
господарській діяльності; по галузям народного господарства; по
функціональному призначенню; по належності. Вони, в свою чергу,
поділяються на основні засоби виробничого і невиробничого призначення.
До основних засобів виробничого призначення відносяться засоби праці,
які пов’язані із здійсненням господарської діяльності – виробництвом
продукції, виконанням робіт та наданням послуг. Тобто, під основними
виробничими засобами розуміються такі, які використовуються в діяльності
підприємства і прямо пов’язані з вилученням підприємницького доходу.

Можна сказати і так: основні виробничі фонди є частиною основних фондів,
яка бере участь у процесі виробництва, виконання робіт та надання
послуг, здійснення трудової діяльності тривалий час, зберігаючи при
цьому натуральну форму. Вартість основних виробничих фондів переноситься
на вироблений продукт поступово, частинами, у міру використання.
Поновлюються основні виробничі фонди через капітальні вкладення.

До основних засобів невиробничого призначення відносяться обліковувані
на балансі і непов’язані з діяльністю підприємства.

Згідно Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” під
терміном “невиробничі фонди” слід розуміти капітальні активи, які не
використовуються у господарській діяльності платника податку. До таких
невиробничих фондів відносяться:

капітальні активи (або їх структурні компоненти), які підпадають під
визначення групи 1 основних фондів, включаючи орендовані;

капітальні активи, які підлягають під визначення груп 2 і 3 основних
фондів, які є невід’ємною частиною, розміщені або використовуються для
забезпечення діяльності невиробничих фондів, що підпадають під
визначення групи 1 основних фондів або вилучені з місця ведення
господарської діяльності платника податку та передані у безоплатне
користування особам, які не є платниками податку на прибуток.

На підставі вивчення законодавчих актів, нормативно-правових документів,
наукової літератури можна запропонувати наступну класифікацію основних
засобів (рис.1).

picscalex100010009000003984c00000000764c00000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c020801a0040400000007010400764c0000430f2000cc000000
0801a004000000000801a0040000000028000000a0040000080100000100010000000000
a09800009d2000009e060000020000000200000000000000ffffff00ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc47ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffc43ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc63ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc63ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc71ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffc71ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf1ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf8fffffffffff87fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf8ffffffffff
fc1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfcff
fffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff8fcfffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff8fc7ffff8001ffe0f00007fe000fff803fffffffffffffffe03fffc1fe007
fff800ffe03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff8fe7ffff8001ffe0f00003fc000ffe0007ffffffffffffff800ff
f81fc003fff0007fc00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff8fe3ffffe00fffc0f00003ff003ffc0f03fffffffffff
fff8007ff81f8000fff8007f8007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8fe3fffff01fffc0f00001ffe0fffc3fc1fff
fffffffffff0f83ff81f0fe07fff03ff87c1ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ff3fffffc1fffe0f80001ffe0fff
83fc1ffffffffffffff1fc1ff81f0ff07fff83ff07e07fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ff3fffffe1fffe1fc3ff
1fff0fff87fe0fffffffffffffe1fe1ffc3f07f83fff81ff03f07fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ff1fffffe0ff
ffffe1ff1fff0fff87ff0fffffffffffffe1ff0fffff03f83fff83ff83f87fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ff1f
ffffe0fffffff0ff8fff07ff87ff07ffffffffffffe1ff0fffff03fc1fff81ff83f83fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff1ff8ffffff0fffffff87f8fff07ff87ff07ffffffffffffe1ff07ffff03fc1e00000f
effc1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e7ff9ffffff1ff8ffffff0fffffffc3fffff03ff87ff07ffffffffffffe1ff87ffff87fc
1e00000ffffc1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff0000007ffff1ff8ffffff07ffffffe0fffff07ffc3fe07fff0000007ffe1ff83
ffffe7fc1f0000ffff1c0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0000007ffff1ffcffffff07fffffff07ffff83ffc1fc0ffff0000007
ffe0ffc3fffffffc1f07e0fffc020fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff81e19fffff1ffc7fffff87fffffff83ffff83fff0701fff
f8000007ffe0ffc3fffffffc3f83e0fff8000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffe7fffff87fffffffe0ffff83ff
f8001fffffffe7ffffe0ffc1fffffffc3fc3e0fff07007ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffe3fffff83ffffffff0
7fffc3fffc003fffffffffeffff0ffc1ffffffe07fe1f0ffe0f807ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000007ffff1ffe3fffff83f
fffffff83fffc1fffe007ffff801c007fff07fe1fffffc00fff0f07fe1f007ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000007fffe3ffe3
fffff83ffffffffc1fffc1fffe003ffff0000007fff07fe1fffffc00fff8707fe1fe07ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800e00ff
ffe3fff1fffffc3ffffffffe0fffe1fffe000ffff0000007fff07fe0fffffff03ffc307f
e1ff03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe3fff1fffffc1ffffffc3e07ffe0fffc0f07fffffffffffff87fe0fffffffc
1ffe187fe0ff03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe3fff0fffffc1ffffff81f03ffe0fffc1f83fffffffffffff83ff0
fffffffc1fff083fe0ff83ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe3fff8fffffe1ffffff01f03ffe0fff83fc3ffffffffff
fffc3ff0fffff8fe0fff003fe0ff83ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fff8fffffe1ffffff01f03ffe0fff83fe1ff
fffffffffffc1ff0fffff07f0fffc01fe0ff83ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffcfffffe0ffffff81f03ffe0ff
f87fe1fffffffffffffe1ff0fffff07f0fffc01ff07f83ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffc7ffffc0ffffff81f
83ffe07ffc3fe1ffffffffffffff0ff0ffffe07f07ffe01ff07f83ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffc7fffe00f
fffff87f03ff007ffc3fe1ffffffffffffff0ff1ffffe0ff07fff01ff83f87ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffc
3fffe00ffffffc7f03ff007ffe1fe1ffffffffffffff87e1fffff0fe0ffff80ffc3f87ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe3fffe3ffffe07fffffc3e07ffe03ffe0fc3ffffffffffffff83e1fffff01e0ffffc0f
fc1f07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc3fffe3fffff07fffffe000ffff83ffe0003ffffffffffffffc003fffff800
1ffffe0ffe000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc7ffff1fffff87ffffff001ffffc3fffc007ffffffffffffffe003
fffffc001fffff07ff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe7ffff1fffffc7ffffff807ffffe3ffff00fffffffffff
fffff80ffffffe007fffff87ff803fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffeffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff800b2400cc070179fd3fb001ff1ff1fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff800000000000000000000000000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffc00000000000000000000000000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffff7ff3e1f67fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe23ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe23ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc23ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc71ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc71ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc78ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fc78ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffc78ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffc787ffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffc7c7ffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffff
ffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffc7c7ffffffffffff87fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1ff
ffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7e7ffffffffffffc3fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff0ffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfe3ffffffe0ffffe3fffff
fff8fffff07ffffc3ffffffffffffffffe3ffffc3ffffffffffffff9fffff3ffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffcfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfe3ffffffc01ff
fc1fe006ffe003ffc007fff003fffffffffffffff803fff83fc03fff8001ffe00fffc01f
fffffffffffffff00ffff07f00ffffc001ffffffffffffffc07fffc3fe03ffff00fff881
ffffc007ffffffffffffffc0ffff87fc1ffffc0ffffffffffffffffffffffffffffe0fff
fc3ff1ffffe03ffff03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff1fff
fff800fff81fe003ffc000ff8001ffe001fffffffe7ffffff001fff03f800fff8003ffc0
07ff8007fffffffcffffffe003ffe07f003fffc001ffffffe7ffffff801fff81fc00fffe
003ff00007ff8003ffffffffffffff003ffe07f007fff803fffc001ff0000fffffffffff
fffc03fff83f801fffc00fffc00fff007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f8ff1ffffff0f87ff81ffe07ff83e07f0fe0ffc1c0fffffffe7ffffff0e0fff03f0007ff
e01fff8383ff8103fffffff8ffffffc081ffe07e001ffff807ffffffe3ffffff0007ff81
f8007ff8000ff00003ff8003ffffffc7ffffff001ffe03f001fff001fffe001ff0000fff
ffff3ffffff800fff03f800fff0003ff8003ff001fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff8ff1ffffff1fc3ff81fff07ff87f03f1ff07fc3f07ffffffe7fffffe1f87ff0
3e0d83fff03fff87c1ff07c1fffffff8ffffffc3e0ffe07c3f0ffffc0fffffffe3fffffe
1f87ff81f0f03ff87e07f00003ffe01fffffffc7fffffe1e0ffe03e1c0ffe1e0ffffc0ff
c00007ffffff3ffffff0607ff03f0f07ff0f81ff0f81fe060fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff8ff0fffffe1fe1ff83fff07ff87f83f07f83f87f83ffffffe7fffff
c3fc3ff03e1fc1fff83fff0fe0ff03e0fffffffcffffffc7f07fe07c3f87fffe0fffffff
e3fffffe1fc3ff81e0f01ff0ff83f00003ffe81fffffffc7fffffe3f07fe07c3f0ffc3f0
7fffe0ffe00007ffffff3ffffff1f83ff83e1f83fe1fe0fe1fe0fe0f03ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff8ff8fffffe1fe0ffc3fff07ff83fc1f03f81f87f83fffff
fe7fffffc3fc1ff87e1fe1fff83fff0ff07f03f07ffffffcffffff87f87ff0fc7fc7fffe
0fffffffe3fffffe1fe1ff83e1fe1ff07f83f83fe1fffc1fffffffc7fffffc3f83ff07c3
f87fc3f83fffe0ffe03f07ffffff3ffffff1fc1ff83e1fc3fe3ff07e3ff0fe0f83ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff8ff8fffffe1ff0fffffff03ff81fc1f03fc1f87
fc3ffffffc3fffffc3fe1ffffe1fe0fffc1fff0ff07f83f83ffffff8ffffff87f83ffff8
7fc3fffe0fffffffe3fffffe1fe1ffefe1ff0ff03fc1fc1ff1fffc1fffffffe7fffffc3f
c3ff8fc3fc3fc3fc3fffe0fff0ffc7ffffff3fffffe1fe0ffc7c1fc1fc3ff07c3ff07e0f
c1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff8fffffe1ff07fffe0c00ff81fe0f
83fc0f83fc1ffffffe3fffffc3fe0ffffe1ff0fffc1fff0ff83f83fc3ffffffcffffff87
fc3ffff87fc1fffe07ffffffe3fffffe1ff0ffffe1ff07f03fc1fe1ff9fffc0fffffffe7
fffffc3fe1ffffc3fc1fc3fe1fffe0fff83fc3ffffff3fffffe1ff0ffffc0fe1fc3ff87c
3ff87e0fe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffc7ffffe1ff87fffc0000
1f83fe1f83fe0f83fc0ffffffe7fffffc3ff0ffffe1ff07ffc1ffe07f83feffc1ffffff8
ffffff87fc1ffff87fe1f800003fffffe3fffffe1ff07fffe1ff87f83fe1ff0ff9f80000
7fffffe7fffffc3fe1ffffc3fe1fc3fe1fe78003fc3fe3ffffff3fffffe1ff07fffc1fe0
fe3ff83c3ff87f1ff07ffffffffffffffffffffffffffffe000001fff8ffc7ffffe1ff83
fffe00001fc3fe0ffffe0f03fe0ffffffe7fffffc3ff07fffe1ff87ffe1ffe07f83ffffe
0ffffff8ffffff87fe1ffff83fe1f800003fffffe3fffffe3ff87fffe1ff87f83fe1ff83
fff000007fffffe7fffffc3fe0ffffc3fe0fc3ff0f800003fe0ff3ffffff3fffffe1ff07
fffc1ff0fe1ff83c3ff83ffff07ffffffffffffffffffffffffffffe000000fff9ffe3ff
ffe1ff83fffe0fc1fffffe0ffffe0f83fe0ffffffe7fffffc3ff07fffe1ff83ffe0ffe07
fc3ffe0e0ffffffcffffff87fe0ffff83ff0fc1c07ffffffe3fffffe1ff87fffe0ff83fe
7fe1ffc1fff80407ffffffe7fffffc3fe07fffc3fe0fc3ff0fc00007ff87ffffffff3fff
ffe1ff87fffc1ff0fe1ff07e1ff07ffff83fff8ff67ffffffffffffffffffffe000000ff
f1ffe3ffffe0ffc3ffff0fc1fffffe1ffffe0f83fe0ffffffe7fffffc1ff87fffe1ff83f
fe0ffe07fc3ff8020ffffff8ffffff87fe0ffff83ff0fe1f07ffffffe3fffffe1ff83fff
e0ffc3ffffe1ffe07ff83e07ffffffe7fffffc3fe07fffc3fe0fc3ff07c1f83fffc3ffff
ffff3fffffe1ff83fffc1ff07e0ff07e0fe07ff8383fff8000003fffffffffffffffffff
eeffc7fff1ffe3ffffe0ffc1ffff87e1fffffe1ffffe0f81fe0ffff9f431cfffc1ff83ff
fe1ffc3ffe0fff03fc3ff00007fffffe7dffff83ff0ffff83ff07f1f83ffffffc3fffffe
0ff83fffe0ffc1ffffc1fff03ffc3f07ffffffc7fffffc3ff87fff83ff07c3ff07e1f83f
ffe0ffffffff1fffffe1ff83fffc0ff07f07c07f0fc07fe0083fff8000007fffffffffff
fffffffffffffffff1fff1ffffe0ffc1ffff87e1fffffc3ff1fe0f80fe1ffff0000007ff
c1ff83fffe0ffc1fff0fff03fc3fe0fc07ffc000001fffc3ff07fffc3ff07f0f83ffff00
00007ffe0ffc3fffe0ffc1ffffc3fff81ffe1f07ffff000000fffc1ff83fffc3ff07c1ff
87f0f83ffff07ffff8000007ffe0ffc3fffe0ff07f8380ff8180ffc0001fffe07efeffff
fffffffffffffffffffffffff1fff1ffffe0ffe1ffffe1e0ffffc07ff1fc1f807e1ffff0
000007ffc1ff83fffe0ffc1fff07ff01f83fe1fc07ffc000001fffc3ff07fffc3ff87f87
c3ffff0000007ffe0ffc1ffff0ffc1ffff83fffe0fff0f87fffe000000fffc1ff83fffc3
ff07e1ff83f87c3ffff81ffff0000003ffe07fc3fffe07f07fe001ffe001ffc1e01ffffe
fffffffffffffffffffffffc000000fff1fff1fffff0ffe1fffff0f0fffe007ff0f01fc0
3c1ffffffc3fffffc0ffc3fffe0ffc1fff07ff00f07fe1fe07fffff8ffffffc3ff07fffc
1ff87fc3c1ffffffe1fffffe0ffe1ffff0ffe1ffe007ffff03ff8783ffff0402e8fffc1f
f83fffc1ff83c1ff83fc3c3ffffc0ffff8000007ffe07fc1fffe03e07ff003fff003ff83
f01ffffffffffffffffffffffffffffe000000fff1fff8fffff07fe1fffff8f0ffff307f
f8003fc0003ffffffe7fffffc07fc1ffff07fe1fff07ff80007fe1ff07fffffcffffffc1
ff87fffc1ff83fe1e1ffffffe3ffffff0ffe1ffff07fe0ffe007ffff81ffc383ffffffc7
fffffe1ff83fffe1ff83e0ff83fe3c1fffff07ffffff1ffffff0ffc1fffe00c0fff803ff
f803ff83f81fff8000007fffffffffffffffffffdffffffff1fff8fffff07fe0fffffc70
fffffc3ff800ffc180fffffffe7fffffe07fc1ffff07fe1fff87ff8201ffe1ff07fffffc
ffffffc1ff83fffe1ff83ff1e1ffffffe3ffffff07fe1ffff07fe0ffff03ffffc0ffe1c3
ffffffe7fffffe0ffc3fffe1ff83e0ffc3ff1c1fffff03ffffff3ffffff07fe1fffe0001
fff000fff801ff83fc1fff8000007ffffffffffffffffffffffffffff1fff8fffff87fe0
fffffe307ffffe0ff8ffffe1fffffffffe7ffffff07fc1ffff07fe0fff83ff83c7ffe0ff
07fffffcffffffe1ff87fffe0ff03ff861ffffffe3ffffff07fe0ffff87ff0ffffc1ffc7
e0fff0c3ffffffe3fffffe0ffc3fffe0ffc3f0ffc3ff0e1fffff81ffffff1ffffff87fe1
fffe0c03fff0307ff0307f83fc1fff9fee10fffffffffffffffffffffffffffff1fffc7f
fff83fe1fffffe107ffcff0ffcffffe0fffffffffe7ffffff07fc1ffff87fe0fff83ffc3
ffffe0ff07fffffc7fffffe0ff87fffe0ff83ffc20ffffffe3ffffff87fe1ffff83ff0ff
ffe0ff83e07ff841ffffffe7ffffff0ffc3fffe0ffc3f01fc3ff061ffe07c1ffffff1fff
fff87fe1ffff07ffffe07c3fe07c3f83fc1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f1fffc7ffffc3fe0ffffff007ff87f07fcfffff0fffffffffe7ffffff83fe1ffff83ff0f
ff83ffc1ffffe0ff83fffffc7fffffe0ffc3ffff0ffc3ffe00ffffffe3ffffff83fe1fff
f83ff0ff87e0ff01f03ff801ffffffe7ffffff07fc3ffff0ffc3f07fc3ffc20ffe07c0ff
ffff1ffffff83fe1ffff07ffffe0fe1fe0fe1f83fc1fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe3fffc7ffffc3ff0ffffff803ff03f87fc7ffff0ff8ffffffe7ffffff83fe1ff
ff81ff1fff83ffe1ff1fe07f87fffff8fffffff03fc3ffff07fc3fff00ffffffe3ffffff
83fe1ffffc1ff0ff07f07f01f03ffc01ffffffc7ffffff07fc3ffff07fc3f07fc3ffe00f
fc07c0ffffff3ffffffc3fe1ffff87ffffe1fe1fe1fe1f83fe0fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe3fffe7ffffe1ff0ffffffc03ff03f87fc7ffff87f03fffffe7fffff
f83fe1ffffc0ff0fff83ffe0fe0ff07f87fffff8fffffff07fc7ffff87fc3fff007fffff
e3ffffffc3fe1ffffc1ff0ff07f07f01f03ffe00ffffffc7ffffff87fc3ffff07fc3f83f
c3fff00ffc07e0fffffe3ffffffc3fe1ffff83fc7fe1ff0fe1ff0f83fe1fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe3fffe3ffffe0ff1ffffffe03ff07f07fe3ffffc3f03ffff
fe7ffffffc1fe1ffffe0fe1fff01fff07e0ff07f87fffff8fffffff83fc7ffff83fc3fff
807fffffe3ffffffe1ff1ffffe0ff0ff07f07f01f03fff00ffffffc7ffffff83fe3ffff8
7fc3f83fc3fff807fe07e0ffffff1ffffffe1fe1ffff81f83fe1ff0fe1ff0fc1fe1fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffe3fffff07e1fffffff01ff0ff07fe003ffc
1f03fffffe3ffffffe1fe3fffff0ff1ffc01fff87e07f83f87fffffcfffffffc3fc7ffff
c1fc3fffc07fffffe3ffffffe0fe1fffff0ff0ff07f07f07f03fff80ffffffc7ffffffc1
fe3ffffc3fc3fc1fc3fffc07fe0fc0ffffff1ffffffe0fe1ffff81f81fe1ff0fe1ff0fe0
fe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffff3fffff87e1fffffff81ff87f0f
ff000ffe0f03fffffe7fffffff0fc3fffff07e1ffc01fffc3e07fc1f87fffffcfffffffc
1f87ffffe1f87fffe07fffffe3fffffff0fe1fffff07e1ff0fe07f8fe07fffc0ffffffc3
ffffffe1fc3ffffe1fc3fe1fc3fffe07fe1fc0ffffff3fffffff07e1ffffe0f81ff1ff0f
e1ff0fe0fe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffff1fffff81c3fffffffc
1ffc3c0fff0007ff0703ffffff7fffffff0383fffff83c3fff80fffe0e07fc0f0ffffffc
fffffffe0f07fffff0f87ffff03fffffe3fffffff83c3fffff83e1ff07e0ff87e07fffe0
7fffffc7fffffff0f83ffffe0f87ff07c3fffe03ff1f80ffffff3fffffff87e1fffff078
1ff0ff1ff03f1ff07e1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffff1fffffe003
fffffffe1ffc001fff0003ff8007ffffffffffffff8007fffffc003ffff0ffff000ffe00
1fffffffffffffff000ffffff000fffff83ffffffffffffffc103fffffc003ff0000ffc0
00fffff07ffffffffffffff8207fffff0707ff0307ffff03ff8701ffffff7fffffff8383
fffff8181ff81c1ff03e1ff83c3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f
fffff007ffffffff1fff003fff07c3ffe00fffffffffffffffe00fffffff007ffff0ffff
801fff803fffffffffffffffc01ffffffc00fffffc3ffffffffffffffe007ffffff003ff
c001ffc001fffff87ffffffffffffffc00ffffff000fffc00fffff83ff8003ffffffffff
ffffe003fffffe003ffc003ff8003ffc007fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff8ffffffc4fffffffff9fffe0fffffffffff81ffffffffffffffff81fffffffc1ff
fffcfffff23fffe7ffffffffffffffffe03ffffffe03fffffe3fffffffffffffff00ffff
fffc0ffff007ffe00ffffffc3ffffffffffffffc01ffffffc01fffe01fffffc3ffe007ff
fffffffffffff007ffffff007fff007ffe007ffe00ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffb7fffffffffffe3
fffc3ffffffffffffffffe1fffffffe1ffffc1ffffc1ffff87ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffdfffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000400000003c00000000000008
438ffb9800fffc1f37feffe7b60f0fe07ffffffff47ffff0ffffffbffffbffe7fbffbfff
ffffffffff1ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f703001
1601c9e00670000000100000000800000000000000000000000000000000000000000000
000e00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffc7ffffff
fff9ffff3ffffffcf7ffffee0ffefffe0ffdbf0ff3fdc00e0c27c01c13801cc867231e43
0be187f010a0902033e02c000f000000441c10e00fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff83ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffcf1fffffffffffff83ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc707ffffffffffff83ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc737ffffffffffff01ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc73fffffffffffff
11ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe63fffff
ffffffff11ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e03fffffffffffff18ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe19fffffffffffff18ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe1cfffffffffffff18ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff1e7ffffffffffff1c7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff0c3ffffffffffff3c7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff103ffffffffffff3c3ffffffffffe3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffe
3fffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1cffffffffffffe3e3fffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffe
3e3fffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffff83fffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffff8ffffff
fffffffe3f3fffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffc3fffffffffff
ffffffffffffffffffe7ffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffff87fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffb0ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8003fc0ffffffffffff
f8fffffffffffffe3f1fffff807fff83fc03fffc01fffffffffffffffffffc07fff83f80
07ffe00fffffffffffffffffff807fff87c77ffffe07fffffffffffffffffffc07fffc3f
fffffff01fffffffffffffffffffe1ffff87fc7ffffe0ffffc3ffffffffffffffffffffc
1ffff0fffbffffc1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8003fc07fff
fffffffff8fffffffffffffe3f1fffff001fff03f800fff800fffffffffffe7ffffff801
fff83f0003ffc003ffffffffffefffffff801fff03c0001ff801ffffffffffff7ffffff8
03fff83f0003ffc007ffffffffffffffffff801fff07f007fff803fff031ffffffffffff
fffffff00fffe07f003fff003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00
ff803ffffffffffff8fffffffffffffe3f9fffff040fff03f0407ff0407ffffffffffe7f
fffff000fff83f8007ff8001ffffffffffc7ffffff000fff03c0000ff800fffffffffffe
7ffffff001fff03f0007ff8001ffffffffffe7ffffff001ffe03f001fff001ffe0307fff
fffffffcffffffe003ffe07e000ffe000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffc1ff801ffffffffffffffffffffffffffe3f8ffffe1f0fff03e1e03fe0f83fffff
fffffe3ffffff0f87ff83ff03fff0fe0ffffffffffc7fffffe1f07ff03c0000ff0f07fff
fffffffc7ffffff0f07ff03fe03fff07c0ffffffffffc7fffffe1e0ffe03e0e0ffe0e0ff
c3f00ffffffffffc7fffffc1c1ffe07c1e03fc1f07ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffc1ff831ffffffffffffffffffffffffffe3f8ffffc3f83ff03c3f83fe1
fc1ffffffffffe7fffffe1f83ff83ff83fff0ff07fffffffffc7fffffe3f83ff03c0000f
e0fc3ffffffffffc7fffffe1f83ff03ff03ffe0ff07fffffffffc7fffffe1f07fe03e1f0
7fc1f07fc7f81ffffffffffc7fffffc3f0ffe0f87f03fc3f83ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe1ff839ffffffffffffffffffffffffffe7fc7fffc3fc3ff87
c3fc1fe1fc1ffffffffffe3fffffe1fc1ff83ff83ffe07f83fffffffffc7fffffc3fc3ff
07e09f07e1fc1ffffffffffc7fffffe1fc3ff83ff83ffe1ff83fffffffffc7fffffc3f83
ff07c3f87fc3f83fc3fc0ffffffffffc7fffffc3f07fe0f8ffc1f83fc1ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffe0ff83fffffffffffffffffffffffffffe7fc7fffc
3fe1ffdfc3fc1fc1fc0ffffffffffe7fffffc1fe0ffefff83ffe03f83fffffffffc7ffff
fc3fc1ffcff0ffc7e1fe1ffffffffffc7fffffe3fe1ffc7ff83ffe1ff83fffffffffc7ff
fffc3fc3ff8fc3fc3fc3fc3fc0fe07fffffffffc7fffffc7f83ff0f0ffc1f81fc0ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ff83fffffffffffffffffffffffffffc
7fc7fffc3fe1ffffc3fe0fc1fc0ffffffffffe7fffffc1fe0ffffff83fff03fc1fffffff
ffc7fffffc3fe1fffff87fe7e1ff0ffffffffffc7fffffe3fe1ffffffc3ffe1ff83fffff
ffffc7fffffc3fc1ffffc3fc1f83fc1fc0fe07fffffffffcffffff87f83ffff0ffc1f81f
e0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ff83ffffffffffffffffffff
fffffffc7fe7fffc3fe0ffffc3fe0fc1fe07fffffffffe7fffffc1ff0ffffffc1fff03fc
1fffffffffc7fffffc3fe0fffffc3fe7e1ff0ffffffffffc3fffffc3ff0ffffffc3ffe1f
fc1fffffffffc7fffffc3fe1ffffc7fc1f83fc1fc0ff03fffffffffc7fffff87fc1ffff0
ffe0fc0ff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ff83ffffffffffff
fffffffffffffffc7fe3fffc1ff07fffc1fe0fc1ff07fffffffffe7fffffe1ff07fffffc
1fff87fc1fffffffffc7fffffc3ff0fffffe0fffe1ff07fffffffffc3fffffc3ff07ffff
fc1ffe1ffc3fffffffffc7fffffc3fe0ffffc3fe0f83fe0fe1ff03fffffffffcffffff87
fc1ffff0ffe1fc1ff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07f83ffff
ffffffffffffffe000000ffc7fe3fffc1ff07fffc1ff0fc1ff07fffffffffe7fffffe1ff
87fffffc1ffffffc1fffffffffc7fffffc3ff07fffff07ffe1ff87fffffffffe7fffffe1
ff07fffffc1ffe1ff83fffffffffc7fffffc3ff0ffffc3ff0fc1fe07fbff03ffffffffdc
ffffff87fe1ffff87fc1fe1ff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
7f83ffcfe7ff9fdfffffffe000000ffc7ff3fffc1ff87fffc1ff0fc0ff07fffffffffe7f
ffffe1ff83fffffc1ffffffc1fffffffffc7fffffc3ff87fffffc3ffe1ff83fffffffffe
7fffffc1ff87fffffc1fff0ff03fffffffffc7fffffc3ff07fffc3ff07c1ff0fffff03ff
fffffffcffffff87fe0ffff87fc1ffffe0ffffff0000007fffffffffffffffffffffffff
fffffff07f87ff87c3ff0f87fffffff0e1067ffc7ff1fffc1ff83fffc0ff07c0ff07ffff
fffffc3fffffe1ff83fffffe1ffffffc3fffffffffc7fffffc1ff87fffffe0ffe1ffc3ff
fffffffc3fffffe1ff83fffffe1fff87e07fffffffffc7fffffc3ff07fffc3ff07c1ff0f
ffff03fffffffffcffffff87fe0ffffc3f81fffff0ffffff0000007fffffffffffffffff
fffffffffffffff83a07ff83c3ff0f07fffffffffffffffc7ff1fffe1ff83fffc0ff07c0
7f07ffffffe0000007ffe1ffc3fffffe0ffffff83ffffffe000000fffc1ff83ffffff07f
e1ffc3fffffff000000fffe1ff83fffffe1fffc1c07fffffff0e00fffffc3ff87fffc3ff
07c0ff0fffff07fffffffcf87fbfffc3ff0ffffe0e03ffffe1fffffffc7fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff8000fff8383ff0707fffffffffffffffcfff9fffe1ff83fff
c07f0fe03f07e11ffff0000007ffe0ffc3fffffe0ffffff07ffffffe000000fffe1ff83f
fffff81fe0ffc3ffffffe0000007ffe1ffc3fffffe0fffe000fffffffe000000fffc1ff8
3fffc3ff07c07f0ffcff07ffffffe000000fffc3ff0fffff0007ffffe1ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff80003ffc383ff870ffffffff007001ffcfff8fffe
0ffc3fffe01e0fe01f0fc00ffffcfe3befffe0ffc1fffffe07fffc00fc00ffff1f83cfff
fe1ffc3ffffffc0fe0ffc1c00ffff0103c0fffe0ffc3fffffe0ffff801fe007fff000000
fffc1ff83fffc1ff87c07e0ff87f07e00fffe000000fffc3ff87ffffc00fffff83f807ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81d80ffe18fffc70fffffffe000000ffc
fff8fffe0ffc1fffe0001fe0000fc007fffffe7ffffff0ffc1ffffff07fffc00fc007fff
ffc7fffffe0ffc3ffffffe07f0ffe1c00ffffffe7fffffe0ffc1ffffff0ffffc01fc003f
ffffc7fffffc1ffc3fffc1ff83e01e1ff83c07c007fffffc7fffffc1ff87ffffe00fffe0
07f003ff810180fffffffffffffffffffffffffffffffffc3ff07ff11ffff23fffffffe0
00001ff8fffc7fff0ffc1fffe0003fe0003fc007fffffe3ffffff07fc1ffffff07fffff0
3e187fffffc7fffffe0ffc1fffffff03f07fe1c007fffffe7fffffe0ffc1ffffff0ffff8
00fe003fffffc7fffffe0ffc3fffe0ffc3e0003ffc000fc007fffffcffffffc1ff87ffff
c007fff007f003ff8000007ffffffffffffffffffffffffffffffffc1ff83ff83ffff07f
fffffffffffffff8fffc7fff07fc1ffff0e0fff060ffe3e7fffffe7ffffff07fe1ffffff
07fffffc3e3f7fffffc7fffffe0ffc1fffff1f83f87fe1e3e7fffffe7ffffff07fe1ffff
ff07fff0103f3f7fffffc7fffffe0ffc3fffe0ffc3e0007ffc003fe3c7fffffcffffffe1
ff87ffffc001ffffc1f9f3ff810030fffffffffffffffffffffffffffffffffc1ff81ff8
3dfff07ffffffffffffffff8fffc7fff07fc1ffff0fffff07ffff1fffffffe7ffffff87f
e1ffffff07fffffe1f9fffffffc7ffffff07fc1ffffe0f81f87fe1f1f7fffffc7ffffff0
7fe1ffffff07ffe03c1f1fffffffc7ffffff0ffc3fffe0ffc3e0f1fffe1ffff1c7fffffc
7fffffe0ff83ffff81e0ffffc0f8fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
1ffc1e0000fc0001fffffffffffffff8fffe7fff87fe1ffff07ffff87ffffcfffffffe7f
fffff83fe1ffffff87fff8fe1fcfffffffc7ffffff07fe1ffffc07c1f83ff1fcfffffffc
7ffffff87fe0ffffff07ffe07e0f8fffffffc7ffffff0ffc3ffff07fc3f0fffffe3ffff9
fffffffcffffffe0ff87ffff83f87ffff07e7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe1ffc1e04407c0880fffffffffffffff8fffe3fff83fe1ffff87fc7f83fe3fe7f
fffffe7ffffffc3fe1ffffff83fff07e0fe3ffffffc7ffffff87fe1ffffc07c0fc3ff1fc
7ffffffe7ffffff83fe1ffffff87ffe0ff07c7ffffffc7ffffff07fc3ffff07fc3f07fff
ff3ffffc7ffffffcffffffe0ffc7ffff07f87fc3f87f3fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe1ffc1e0ee07c1dc0fffffffffffffff8fffe3fffc3fe1ffff83f83fc
1fc1ff1ffffffe7ffffffc3fe1ffffff83ffe07f0ff1ffffffc7ffffff87fe3ffffc07c0
fc3ff1fe3ffffffe7ffffffc3fe1ffffff83ffe0ff87f3ffffffc7ffffff83fe3ffff87f
c3f87fc7ff3ffffe3ffffffcfffffff07fc7ffff07fc7f83f87f9fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe1ffc1e1e707c3de0fffffffffffffff9ffff3fffc1fe1fff
fc1f81fe1fc1ff8ffffffe3ffffffe1fe1ffffff83ffe07f0ff8ffffffc7ffffffc3fe3f
fffc0fc0fe1ff1ff8ffffffe7ffffffc3fe1ffffff83ffe1ff87f8ffffffc7ffffff83fe
3ffff83fc3f83f83ff3fffff9ffffffcfffffff87fc7ffff8ffc3f83f83fcfffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe0ffc1fbc7cfe78f1fffffffffffffff8ffff1fff
e1fe3ffffe1f81fe0fc1ffc7fffffe7ffffffe0fe1fffffc03ffe0ff0ffc7fffffc7ffff
ffe1fe3ffffe1fc0fe1ff1ffc7fffffe7ffffffe1fe1fffffe03fff0ff87fc7fffffc7ff
ffffc3fe3ffffc3fc3fe1f83ff9fffff8ffffffcfffffffc7fc7ffff87fc3f83f83fe3ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07f81ffc7ffff8fffffffffffffffff8
ffff1ffff0fe3fffff0f81ff07c1fde3fffffe7fffffff0fe1fffff801fff0fe0fdf3fff
ffc7ffffffe1fc3ffffe1f81ff0fe1ffe3fffffe7ffffffe0fe3fffff801fff0ff87de3f
ffffc7ffffffe1fe3ffffe1fc3fe1f83ff801fffc7fffffc7ffffffc3fc7ffff87fc7f87
f87ff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03e03ff83ffff8ffffffffff
fffffff1ffff9ffff07c3fffff8381ff83c1f8e3fffffe7fffffff07c3fffffc01fff0fc
0f873fffffe7fffffff0fc3fffff1f81ff87e3f8e3fffffe7fffffff0fc3fffffc01fff8
7f8fce1fffffc7fffffff0fc7ffffe0fc3ff0781ff8003f8e3fffffcfffffffe1f87ffff
c3fc7fc7f87e71fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000007ff83ffff07f
fffffffffffffff1ffff8ffff8007fffffc003ffc001f0e1ffffffffffffff8003ffffff
e1fff8381f861ffffffffffffff8107fffff0303ffc383f0e3ffffffffffffff8387ffff
ffc1fff81e0f871fffffeffffffff0787fffff0787ff8383ff8001f0e1fffffcffffffff
0f8fffffe0b87fc3f0fc38fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00001fff8
3ffff07ffffffffffffffff1ffff8ffffc00ffffffe007ffe003f8e1ffffffffffffffe0
07fffffff1fffc003f8e1ffffffffffffffc00ffffff8007ffe007f8e1ffffffffffffff
c007ffffffe1fffc001f8f1ffffffffffffff800ffffff800fffc003ffc000f0e1ffffff
ffffffff800ffffff000ffe000fc38fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb
f3fffffc7ffff8fffffffffffffffff1ffffcfffff01fffffff80ffff807f9c3ffffffff
fffffff80ffffffff1ffff00ff8c1fffffffffffffff01ffffffe00ffffc0ff9e1ffffff
fffffffff00ffffffff0ffff003fce1ffffffffffffffe00ffffffe00fffc007ffc0e0f8
e1ffffffffffffffc01ffffff801fff001fc70ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffefffffffffffffffffffffff9ffffc7fffffffffffffffffffffffc03
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffc
03fffffffffffffffffffffffffdffffc0ffcc3fffffffffffffff83fffffffc3ffff81f
fffffff8c3fffffffffffffff07ffffffe07fffc07fe30ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffff
fffffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffe07fffffffffffffffffffffffffff
fffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff00000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000043e408030030000001220e3e3f00d93fffc17d7ff7fffff
fffff7cdffffffffffffffffffffffffffffdfffffffefffffffffffe7ffffffffffffff
fff7ffe3ffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000080000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfff
fef7fffffff073d81ccdfc3fc00001160103720000440200000000000000000000000000
1000000000000000400000000000000001800000001000003fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff7ffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff0400000007010100030000000000

Рис.1. Класифікація основних засобів.

Крім того, згідно Закону України “Про оподаткування прибутку
підприємств” [2] для обчислення амортизаційних відрахувань введена
класифікація основних засобів з поділом їх на групи.

Група 1будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні
пристрої, у тому числі житлові будинки та їх частини;Група
2автомобільний транспорт і вузли (запасні частини) до нього, меблі,
побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади і інструменти,
інші машини для автоматичної обробки інформації, інформаційні системи,
телефони, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя
до них.Група 3інші основні засоби, що не ввійшли до груп 1 і 2.
Співвідношення окремих груп основних виробничих фондів становить їх
структуру. Поліпшення структури основних виробничих фондів, передусім
підвищення питомої ваги активної їх частини, сприяє зростанню
виробництва, зниженню собівартості продукції, збільшенню грошових
нагромаджень підприємства.

Основними факторами, які впливають на структуру основних виробничих
фондів підприємств, є: рівень автоматизації і механізації, рівень
спеціалізації і кооперування, кліматичні та географічні умови розміщення
підприємств. Кожний фактор по-різному впливає на структуру виробничих
фондів. Поліпшити структуру основних виробничих фондів можна за рахунок:
оновлення та модернізації устаткування, ефективнішого використання
виробничих приміщень установленням додаткового устаткування на вільній
площі; ліквідації зайвого й малоефективного устаткуванням.

Оцінка основних засобів підприємства являє собою грошове вираження їх
вартості. Вона необхідна для правильного визначення загального обсягу
основних засобів, їх динаміки і структури, розрахунку економічних
показників господарської діяльності підприємства за певний період.

Основні засоби обліковуються у натуральній та вартісній формах.
Натуральний облік дає змогу здійснювати контроль за збереженням і
використанням кожного їх виду. Облік у вартісній оцінці дозволяє
визначити потребу коштів на придбання основних засобів, визначити їх
структуру, динаміку, суму амортизаційних відрахувань, розмір зносу тощо.

Розрізняють наступні вартісні оцінки основних засобів: первісну,
балансову (залишкову), ліквідаційну, справедливу, переоцінену та
вартість яка підлягає амортизації.

Основні засоби в бухгалтерському обліку відображають за фактичною
собівартістю (вартістю придбання), тобто первісною вартістю.

Первісна вартість – історична (фактична) собівартість необоротних
активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів,
сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних
активів.

У вартість придбання, тобто в первісну вартість включаються вартість
будівництва (купівлі) основних засобів, затрати по встановленню та
налагодженню включають заробітну плату і вартість матеріалів, які прямо
зв’язані з цими операціями. Таким чином, ці затрати входять в повну
первісну вартість об’єкта, а не включаються в поточні затрати по
зарплаті і по собівартості реалізованої продукції, відповідно
транспортні затрати входять в повну первісну вартість об’єкта в тому
випадку, коли вони оплачені покупцем.

Первісна вартість складається в момент надходження об’єкта в
експлуатацію на даному підприємстві. По первісній вартості об’єкт
обліковується на протязі всього періоду перебування на підприємстві.

В залежності від джерел надходження основних засобів на підприємство,
під їх первісною вартістю розуміють:

вартість внесених засновниками основних засобів, як їх вклад в статутний
фонд підприємства – за домовленістю сторін;

вартість отриманих об’єктів основних засобів безкоштовно в сумі
визначеної експертним шляхом або за даними документів прийому-передачі;

для будівель та споруд встановлених господарським шляхом – фактична
собівартість їх спорудження, включаючи затрати на проектно-пошукові
роботи;

при будівництві підрядним способом затрати включаються в вартість
об’єкта за кошторисною вартістю, включаючи затрати на проектно-пошукові
роботи.

Зміна первісної вартості допускається у випадках добудови, дообладнання,
реконструкції (з відображенням витрат по капітальним вкладенням),
капітального ремонту, що приводить до збільшення майбутніх економічних
вигод, та часткової ліквідації відновлених об’єктів або переоцінки їх.

Для бухгалтерського обліку, визначення вартості основних засобів
наведене у ПБО 7: [12]

Залишкова вартість окремих інвентарних об’єктів основних засобів, що
враховуються на рахунку 10 “Основні засоби”, визначається як сума, по
якій актив включається в баланс після вирахування суми накопиченого
зносу.

Згідно Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” у разі
здійснення витрат на придбання основних засобів балансова вартість
відповідної групи збільшується на суму вартості їх придбання з
урахуванням транспортних і страхових платежів, а також інших витрат,
понесених у зв’язку з таким придбанням, без урахування сплаченого ПДВ, у
разі коли платник податку на прибуток підприємств зареєстрований
платником податку на додану вартість. У разі здійснення витрат на
самостійне виготовлення основних засобів платником податку для власних
виробничих потреб, балансова вартість відповідної групи основних засобів
збільшується на суму всіх виробничих витрат, понесених платником
податку, що пов’язані з їх виготовленням та введенням в експлуатацію, а
також витрат на виготовлення таких основних засобів, що мають інші
джерела фінансування, без урахування ПДВ, у разі коли платник податку на
прибуток підприємств зареєстрований платником податку на додану
вартість.

Для визначення реальної вартості об’єкту основних засобів на кожний
конкретний період обчислюють залишкову вартість як різницю між їх
первісною вартістю і сумою нарахованого за період експлуатації зносу.

Згідно ж п.8.7.1. ст.8 Закону України “Про оподаткування прибутку
підприємств” [2] платник податку має право віднести до валових витрат,
будь-які витрати пов’язані з поліпшенням (поточним і капітальним
ремонтом, реконструкцією, модернізацією, технічним переозброєнням)
основних засобів, якщо витрати на ці заходи не перевищують 5% сукупної
балансової вартості груп основних засобів на початок звітного року.

Витрати, що перевищують зазначену суму, відносяться на збільшення
балансової вартості груп 2 і 3 (балансової вартості окремого об’єкта
основних засобів групи 1) та підлягають амортизації за нормами,
передбаченими для відповідних основних засобів.

Таким чином, можуть мати місце такі випадки на підприємствах, коли на
початок року вартість об’єктів основних засобів не збільшується на
витрати по їх поліпшенню. В кінці ж року витрати по поліпшенню
аналогічних основних засобів можуть збільшувати їх первісну вартість,
так як протягом року п’ятивідсотковий ліміт витрат на їх поліпшення вже
вичерпано.

Протягом функціонування основних засобів слід порівнювати оцінки різних
конструкцій з її початковим рівнем. Це пояснюється тим, що інфляційні
процеси зумовили невідповідність розмірів амортизаційних відрахувань на
відновлення окремих видів основних засобів, введених в дію в різні
періоди. Крім того це може вплинути на формування показників витрат та
рентабельності. Тому використовують оцінку основних засобів за
відновленою вартістю, під якою розуміють їх вартість за діючими цінами.

Термін “відновна вартість” пов’язано з визначенням справедливої
вартості.

Справедлива вартість – сума, за якою може бути здійснений обмін активу,
або оплата зобов’язання в результаті операції між обізнаними,
зацікавленими та незалежними сторонами.

Визначення справедливої вартості основних засобів здійснюється на основі
ринкової вартості. У разі відсутності даних про ринкову вартість –
відновлювана вартість (сучасна вартість придбання) за вирахуванням суми
зносу на дату оцінки. Найчастіше операції з основними засобами, що
передбачають визначення справедливої вартості, здійснюються з основними
засобами, які вже використовувались в господарській діяльності
підприємства і вже нарахована певна сума зносу.

ПБО 7 [12] дозволяє здійснювати переоцінку об’єкту основних засобів,
якщо його залишкова вартість значно (більша ніж на 10%) відрізняється
від справедливої вартості на дату балансу.

Первісна вартість та сума зносу – стають переоціненою первісною вартістю
і сумою зносу.

Вартість основних засобів, яка підлягає амортизації, розраховується як
різниця між собівартістю об’єкта (або іншою сумою, що заміщає його
собівартість у балансі) та його ліквідаційною вартістю, сумою, яку
підприємство очікує отримати від реалізації або ліквідації об’єкта по
закінченню строку його корисної експлуатації після вирахування
очікуваних витрат, пов’язаних з реалізацією або ліквідацією.

1.2. Сутність відтворення основних фондів. Необхідність обліку ступеня
спрацювання та амортизації.

Підвищення ефективності використання основних фондів підприємств є одним
з основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від вирішення
цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства,
конкурентоспроможність його продукції на ринку. Для підвищення
ефективності використання основних фондів на підприємстві, першочергове
значення має їх відтворення.

Відтворення основних виробничих фондів – це процес безперервного їх
оновлення. Розрізняють просте та розширене відтворення.

Просте відтворення основних фондів здійснюється в тому самому обсязі,
коли відбувається заміна окремих зношених частин основних фондів або
заміна старого устаткування на аналогічне, тобто тоді, коли постійно
відновлюється попередня виробнича потужність.

Розширене відтворення передбачає кількісне та якісне збільшення діючих
основних фондів або придбання нових основних фондів, які забезпечують
вищий рівень продуктивності устаткування.

Процес відтворення основних виробничих фондів має низку характерних
ознак, зокрема:

· основні виробничі фонди поступово переносять свою вартість на
вироблену продукцію;

· здійснюється нагромадження в грошовій формі частково перенесеної
вартості основних виробничих фондів на готову продукцію нарахуванням
амортизаційних відрахувань;

· основні виробничі фонди оновлюються в натуральній формі протягом
тривалого часу, що створює можливість маневрувати коштами
амортизаційного фонду.

У процесі господарської діяльності кругообіг основних виробничих фондів
проходить три стадії.

На першій стадії відбувається продуктивне використання основних
виробничих фондів та нарахування амортизаційних відрахувань. На цій
стадії основні виробничі фонди в процесі експлуатації зношуються й
нараховується сума зносу. Вона є підставою для списання суми
амортизаційних відрахувань на витрати після завершення процесу
виробництва. На першій стадії кругообігу основних виробничих фондів
втрачається споживна вартість засобів праці, їхня вартість переноситься
на вартість готової продукції.

На другій стадії відбувається перетворення частини основних виробничих
фондів, які перебували в продуктивній формі, на грошові кошти через
нарахування амортизаційних відрахувань. На цій стадії формується
амортизаційний фонд.

На третій стадії в процесі виробництва відбувається оновлення споживної
вартості частини основних виробничих фондів. Це поновлення здійснюється
заміною зношених основних виробничих фондів на нові за рахунок
амортизаційного фонду.

Просте відтворення основних виробничих фондів здійснюється у двох
формах: 1) заміна зношених або застарілих основних виробничих фондів; 2)
капітальний ремонт діючих основних фондів.

За простого відтворення у кожному наступному циклі відбувається
створення основних виробничих фондів у попередніх обсягах та з однаковою
якістю. Джерелом фінансування заміни зношених основних фондів є
нарахована сума амортизації. За розширеного відтворення кожного
наступного циклу здійснюється кількісне і якісне зростання основних
виробничих фондів. Джерелом фінансування таких змін є використання
частини створеного додаткового продукту.

Необхідність оновлення основних виробничих фондів за ринкових відносин
визначається передусім конкуренцією товаровиробників. Саме конкуренція
спонукує підприємства здійснювати прискорене списання основних
виробничих фондів з метою нагромадження фінансових ресурсів для
наступного вкладання коштів у придбання більш прогресивного
устаткування, впровадження нових технологій та іншого поліпшення
основних виробничих фондів.

У процесі експлуатації основні виробничі фонди зношуються.

Розрізняють два види зносу основних фондів – фізичний і моральний.

Фізичний знос – це поступова втрата основними засобами споживної
вартості в процесі експлуатації, тобто суто матеріальний знос їх окремих
елементів. Фізичний знос залежить від багатьох факторів, зокрема:
особливостей технологічного процесу; якості обслуговування основних
засобів; кваліфікації робітників та їхнього ставлення до основних
засобів у процесі використання, інтенсивності та умов їх використання.
Розрізняють повний і частковий знос основних засобів.

Повний знос передбачає повну заміну зношених основних засобів шляхом
нового капітального будівництва або придбання нових основних засобів.

Частковий знос компенсується здійсненням капітального ремонту основних
засобів.

Моральний знос – це знос основних засобів внаслідок створення нових,
більш прогресивних і економічно ефективних машин та устаткування. Поява
досконаліших видів устаткування з підвищеною продуктивністю робить
економічно доцільною заміну діючих основних фондів іще до їх фізичного
зносу.

Несвоєчасна заміна морально застарілих основних виробничих фондів
призводить до того, що собівартість підвищується, а якість знижується
порівняно з продукцією, виготовленою на досконаліших машинах та
устаткуванні.

Моральний знос зменшує вартість основних виробничих фондів через
скорочення суспільно необхідних витрат на їх відтворення. Сума
нарахованого зносу характеризує стан основних виробничих фондів.
Вирахуванням з первісної вартості основних виробничих фондів суми зносу
визначають залишкову вартість основних виробничих фондів.

Необхідною умовою відновлення засобів праці у натуральному вигляді є їх
відшкодування у вартісній формі, яке здійснюється через амортизацію.

Відповідно до ПБО №7 [12] амортизація – систематичний розподіл вартості,
яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного
використання (експлуатації).

Згідно п.8.1.1. ст.8 Закону України “Про оподаткування прибутку
підприємств” [2] амортизація основних фондів – це процес поступового
перенесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення згідно з
нормами амортизаційних відрахувань, установлених законодавчими актами.

До складу амортизаційних витрат включають:

• витрати на придбання основних фондів для власного виробничого
використання, в тому числі на самостійне виготовлення основних фондів
для власних виробничих потреб включно з витратами на виплату заробітної
плати працівникам, які були зайняті на виготовленні таких основних
фондів;

• на здійснення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації та інших
способів поліпшення основних фондів.

Не підлягають амортизації та повністю відносяться до складу валових
витрат звітного періоду:

• витрати на придбання основних фондів або нематеріальних активів з
метою їх наступної реалізації іншим підприємствам чи використання таких
основних фондів у виробництві інших основних фондів, призначених для
реалізації;

• витрати на утримання основних фондів, що перебувають на консервації.

Розмір амортизаційних відрахувань залежить від балансової вартості
основних фондів і норм таких відрахувань, а також від методів їх
нарахування. Зокрема, підприємство може самостійно застосовувати метод
прискореної амортизації.

Сутність прискореного методу нарахування амортизації полягає в тому, що
без скорочення встановлених нормативних строків служби основних фондів
підприємствам дозволяється протягом двох років проводити амортизаційні
відрахування в підвищених розмірах, але з відповідним зниженням їх у
наступні роки.

У наслідок зростання амортизаційних відрахувань знижується розмір
оподатковуваного прибутку, а отже, і величина податку на прибуток.

Суми амортизаційних відрахувань звітного періоду визначаються шляхом
застосування норм амортизації до балансової вартості груп основних
фондів на початок звітного періоду.

А = Ба * Н

де А – сума амортизаційних відрахувань (гривень);

Ба – балансова вартість відповідної групи основних фондів на початок
звітного періоду (гривень);

Н – норма амортизаційних відрахувань до балансової вартості кожної з
груп основних фондів (%).

Згідно з чинним законодавством України норми амортизації встановлюються
у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних фондів.

Слід зазначити, що Верховна Рада України має право коригувати норми
амортизації на поправочний коефіцієнт під час затвердження Державного
бюджету України.

Нарахування амортизаційних відрахувань дає можливість визначити поточну
вартість не зношеної частини основних фондів, а також вартість тієї їх
частини, яка відноситься на виробництво продукції, виконання робіт та
надання послуг. Одночасно визначається нагромаджувана частина фінансових
ресурсів для наступного заміщення основних фондів, які вибувають з
виробничого процесу через зношення.

З метою створення фінансових умов для прискорення впровадження у
виробництво науково-технічних досягнень та підвищення заінтересованості
підприємств у поновленні активної частини основних фондів підприємства
мають право самостійно застосовувати прискорену амортизацію основних
фондів. Слід зазначити, що норми прискореної амортизації застосовуються
тільки до групи 3 основних фондів. Це пояснюється тим, що саме до
третьої групи включається активна частина основних фондів, яка
безпосередньо бере участь у процесі виробництва і зношується
інтенсивніше, ніж інші основні фонди.

Облік основних фондів, до яких застосовується прискорена амортизація,
ведеться окремо по кожному об’єкту. При цьому амортизаційні відрахування
нараховуються на таку балансову вартість, яка дорівнює первісній
вартості цих об’єктів, збільшеній на суму витрат, пов’язаних із
поліпшенням таких фондів.

Амортизація окремого об’єкта основних фондів групи 1 провадиться до
досягнення балансовою вартістю такого об’єкта ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян. Тоді залишкову вартість об’єкта відносять до
валових витрат за результатами відповідного податкового періоду, а
надалі вартість об’єкта вважається нульовою.

Амортизація основних фондів групи 2 і 3 провадиться до досягнення
балансовою вартістю групи нульового значення.

У разі здійснення витрат на придбання основних фондів балансова вартість
відповідної групи збільшується на суму вартості їх придбання з
урахуванням транспортних і страхових платежів, а також інших витрат,
понесених у зв’язку з таким придбанням. При цьому не враховується
сплачений податок на додану вартість, якщо конкретне підприємство
зареєстроване як платник податку на додану вартість.

Якщо підприємство самостійно виготовляє основні фонди для власних
виробничих потреб, балансова вартість відповідної групи основних фондів
збільшується на суму всіх виробничих витрат, понесених підприємством в
період виготовлення таких основних фондів, у тім числі на суму витрат,
пов’язаних з введенням таких основних фондів в експлуатацію.

При виведенні з експлуатації окремих об’єктів основних фондів групи 1 у
зв’язку з їх реалізацією балансова вартість групи 1 зменшується на суму
балансової вартості такого об’єкту.

При виведенні з експлуатації окремого об’єкта основних фондів групи 1 у
зв’язку з його ліквідацією, капітальним ремонтом, реконструкцією чи
консервацією на рішення підприємства або Кабінету Міністрів України
балансова вартість такого об’єкта прирівнюється до нульової. При цьому
амортизаційні відрахування не нараховуються.

Якщо виведення з експлуатації основних фондів груп 2 і З пов’язане з їх
реалізацією, балансова вартість групи зменшується на суму вартості
реалізації таких основних фондів.

У разі виведення з експлуатації окремих фондів груп 2 і 3 у зв’язку з їх
ліквідацією, капітальним ремонтом, реконструкцією, модернізацією та
консервацією балансова вартість груп не змінюється.

При відтворенні основних фондів неабияке значення мають капітальні
вкладення.

Капітальні вкладення – це витрати на створення нових, реконструкцію і
технічне переозброєння діючих основних фондів. За допомогою капітальних
вкладень здійснюється як просте, так і розширене відтворення основних
фондів.

Для визначення розміру капітальних вкладень на базовому підприємстві
“Еліон 2000” складається бюджет капітальних витрат, тобто обрахунок
запланованих витрат на капітальні вкладення. Бюджет капітальних витрат
включає такі дані:

• первісну вартість усіх основних фондів на початок планового періоду;

• наявність невикористаних амортизаційних відрахувань на початок
планового періоду;

• суму амортизаційних відрахувань, яку буде нараховано протягом
планового періоду;

• орієнтовний підрахунок вартості устаткування, яке підлягає заміні або
продажу протягом планового періоду;

• орієнтовну суму амортизаційних відрахувань на придбані основні фонди
протягом планового періоду;

• вартість основних фондів та суму амортизаційних відрахувань, яка буде
в підприємства на кінець планового періоду.

На підставі бюджету капітальних витрат приймають рішення щодо здійснення
капітальних вкладень.

Важливе значення для підвищення ефективності виробництва має поліпшення
технологічної структури капітальних вкладень за рахунок збільшення
питомої ваги витрат на придбання активної частини основних виробничих
фондів.

Відтворювальна структура капітальних вкладень включає такі напрямки
витрат: нове будівництво; технічне переозброєння та реконструкція діючих
підприємств; розширення діючих підприємств; витрати на окремі об’єкти
діючих підприємств. Відтворювальна структура капітальних вкладень
оцінюється як прогресивна, коли в її складі збільшується питома вага
витрат на технічне переозброєння та реконструкцію діючих підприємств.

За ринкових відносин важливе значення має вибір оптимальної структури
джерел фінансування капітальних вкладень. Фінансування капітальних
вкладень здійснюється за рахунок власних і залучених коштів.

Структура джерел фінансування капітальних вкладень підприємства залежить
від багатьох факторів, зокрема: від оподаткування доходів підприємства;
темпів зростання реалізації товарної продукції і їх стабільності;
структури активів підприємства; стану ринку капіталу; відсоткової
політики комерційних банків; рівня управління фінансовими ресурсами
підприємства; від суті стратегічних цільових фінансових рішень
підприємства тощо.

Найбільш прийнятним для підприємства є комплексний підхід до вибору
джерел фінансування капітальних вкладень. Тоді основною передумовою
визначення оптимальної структури таких джерел може бути детальний
аналіз:

по-перше, можливого обсягу внутрішніх джерел фінансування капітальних
вкладень;

по-друге, можливого обсягу залучення додаткових коштів, пов’язаного із
подорожчанням капітальних витрат.

Не слід забувати, що порушення оптимального співвідношення між власними
і залученими джерелами фінансування капітальних вкладень може призвести
до погіршання фінансового стану підприємства.

Фінансовий менеджер визначає граничний розмір капітальних витрат
виходячи з розміру та питомої ваги кожного джерела фінансування, які
можна залучити для здійснення капітальних вкладень.

Сума амортизаційних відрахувань, що спрямовується на капітальні
вкладення, залежить від балансової вартості основних фондів, норм
амортизаційних відрахувань, структури основних виробничих фондів.

Сума прибутку, що використовується на капітальні вкладення, залежить від
розміру прибутку, який залишається у розпорядженні підприємства.

Важливим елементом відтворення основних фондів є їх ремонт. Основні
виробничі фонди в процесі експлуатації зазнають фізичного зносу і
втрачають свої експлуатаційні якості. У зв’язку з цим ремонт основних
виробничих фондів є необхідною умовою виробничого процесу. Від
своєчасності та якості ремонту залежить ефективність використання
основних виробничих фондів на підприємстві.

Своєчасний ремонт основних виробничих фондів запобігає передчасному їх
зносу та вибуттю, продовжує строк служби, підвищує виробничу потужність
та скорочує потребу в нових капітальних вкладеннях.

Поточний ремонт здійснюється для забезпечення роботи основних виробничих
фондів усуненням окремих поломок основних фондів і заміни або поновлення
їхніх окремих частин.

Поточний ремонт провадиться для часткового поновлення основних фондів із
заміною деталей, вузлів обмеженої номенклатури, яка визначається
технічною документацією.

Капітальний ремонт машин, устаткувань провадиться для відновлення їх
виробничого ресурсу. При цьому здійснюється, як правило, повне
розбирання машини або верстата, виявлення дефектів, контроль технічного
стану, власне ремонт, складання устаткування після ремонту, його
регулювання та випробування.

Витрати на всі види ремонтів визначаються підприємствами самостійно,
виходячи з технічного рівня, фізичного зносу основних виробничих фондів
та забезпечення ремонтних робіт матеріально-технічними ресурсами.

Економічна доцільність капітального ремонту основних виробничих фондів
визначається порівнюванням витрат на капітальний ремонт об’єкта з
вартістю аналогічного нового устаткування. Якщо вартість капітального
ремонту цього об’єкта перевищує вартість аналогічного нового
устаткування, то такий ремонт здійснювати недоцільно.

Фінансування капітального ремонту на підприємстві здійснюється згідно з
планом капітального ремонту. План складають на підставі
кошторисно-фінансових розрахунків щодо ремонту окремих об’єктів з
урахуванням чинних норм, цін, тарифів. Затверджує план керівник
підприємства.

До складу витрат на капітальний ремонт включають проектно-кошторисні
витрати; оплату ремонтних робіт; вартість придбання нових деталей,
вузлів, агрегатів; вартість заміни зношених конструкцій і деталей у
будівлях і спорудах.

Порядок фінансування капітального ремонту залежить від способу його
проведення. За здійснення капітального ремонту машин, устаткування,
транспортних засобів підрядним способом на основі договорів розрахунки
провадяться за актами приймання повністю відремонтованих вузлів,
агрегатів тощо. Розрахунки стосовно ремонту, який здійснюється
господарським способом, провадяться, як правило, за окремими елементами
витрат: виплата заробітної плати, оплата рахунків за матеріальні
цінності, деталі, які використані в період проведення ремонту основних
фондів, тощо.

Контроль за здійсненням капітального ремонту, і оформленням
кошторисно-технічної документації, економним витрачанням грошових коштів
здійснює керівник підприємства.

Усі витрати на ремонт, які перевищують 5%, відносять на збільшення
балансової вартості основних фондів груп 2 і 3 або балансової вартості
окремого об’єкта основних фондів групи 1. Таким чином, вони підлягають
амортизації за нормами, передбаченими для відповідних груп основних
фондів.

Окремим питанням слід зупинитися на консервації основних виробничих
фондів.

У період ринкових відносин, коли більшість підприємств вимушена
знижувати обсяги виробництва, через застарілі технології, низьку якість,
високу собівартість та ін., виникає питання про те, що експлуатація
основних засобів (до перебудови системи управління, впровадження нових
сучасних технологій, створення сучасної маркетингової служби тощо)
тимчасово недоцільна.

За таких умов виникає необхідність тимчасового виведення з експлуатації
основних виробничих засобів.

Консервація основних засобів підприємств – це комплекс заходів,
спрямованих на довгострокове зберігання основних засобів підприємств
України разі припинення виробничої та іншої господарської діяльності з
можливістю подальшого відновлення їх функціонування.

Основні засоби підприємств може бути законсервовано, якщо за
техніко-економічним обгрунтуванням подальше використання їх у
виробництві визнано тимчасово недоцільним.

Консервація, утримання та розконсервація основних засобів здійснюються
згідно з проектом консервації, який повинен бути:

затверджений органом, уповноваженим управляти його майном (для
підприємств державної форми власності);

затверджений власником за погодженням з міністерством або ін.
центральним органом виконавчої влади (для підприємств, які мають
стратегічне значення для економіки та безпеки держави;

затверджений власником (для решти підприємств).

Використання законсервованих основних засобів протягом установленого
терміну консервація їх забороняється.

1.3. Показники стану та ефективності використання основних фондів, як
об’єкти економічного аналізу.

Забезпечення певних темпів розвитку і підвищення ефективності
виробництва можливе за умов інтенсифікації відтворення та кращого
використання діючих основних фондів і виробничих потужностей
підприємств. Ці процеси, з одного боку, сприяють постійному підтриманню
належного технічного рівня кожного підприємства, а з іншого, –
дозволяють збільшувати обсяг виробництва продукції без додаткових
інвестиційних ресурсів, знижувати собівартість виробів за рахунок
скорочення питомої амортизації та витрат на обслуговування виробництва і
його управління, підвищувати фондовіддачу і прибутковість.

Система показників, яка всебічно може характеризувати ефективність
основних фондів, охоплює два їх блоки: перший – показники ефективності
відтворення окремих видів і всієї сукупності засобів праці; другий –
показники рівня використання в цілому і окремих видів основних фондів.

Необхідність відокремлення у самостійну групу показників відтворення
засобів праці, які характеризують процес їх руху, технічний стан та
структуру, обумовлена тим, що відтворювальні процеси істотно і
безпосередньо впливають на ступінь ефективності використання
застосовуваних у виробництві машин, устаткування та інших знарядь праці.

Існуюча система показників ефективності використання основних фондів
вимагає удосконалення з огляду методики обчислення деяких з них та
повноти охоплення окремих сторін відтворення засобів праці.

Необхідно також розрізняти дві форми оновлення основних фондів –
екстенсивну та інтенсивну. Екстенсивне оновлення характеризує темпи
збільшення обсягу експлуатованих основних фондів. Інтенсивне оновлення –
передбачає заміну діючих основних фондів новими, більш ефективними.

Для забезпечення відтворення основних виробничих фондів важливе значення
має вивчення їхнього стану та використання. Стан і використання основних
виробничих фондів є важливим фактором підвищення ефективної діяльності
підприємства. У процесі виробництва основні фонди зношуються фізично і
старіють морально. Ступінь фізичного зносу основних фондів визначається
в процесі нарахування амортизації. Цей процес можна розглядати в кількох
аспектах:

По-перше, як метод визначення поточної оцінки не зношеної частини
основних фондів.

По-друге, як спосіб віднесення на готову продукцію одноразових витрат на
основні фонди.

По-третє, як спосіб нагромадження фінансових ресурсів для заміщення
виведених з виробничого процесу основних фондів або вкладання коштів у
нові виробництва.

Показники стану й ефективності використання основних фондів можна
об’єднати в три групи, які характеризують: 1) забезпечення підприємства
основними фондами; 2) стан основних фондів; 3) ефективність використання
основних фондів.

До показників, які характеризують забезпеченість підприємства основними
фондами, належать: фондомісткість, фондоозброєність, коефіцієнт реальної
вартості основних виробничих фондів у майні підприємства.

Фондомісткість є величина зворотна до фондовіддачі. Цей показник дає
можливість визначити вартість основних фондів на одну гривню виробленої
продукції і характеризує забезпеченість підприємства основними фондами.
За нормальних умов фондовіддача повинна мати тенденцію до збільшення, а
фондомісткість – до зменшення.

Забезпеченість підприємства основними виробничими фондами визначається
рівнем фондоозброєності праці. Останню розраховують як відношення
вартості основних виробничих фондів до кількості працюючих на
підприємстві. Отже, збільшення рівня фондоозброєності є позитивним
фактором. Коефіцієнт реальної вартості основних виробничих фондів у
майні підприємства визначається як відношення вартості основних
виробничих фондів (за вирахуванням суми їхнього зносу) до вартості майна
підприємства.

Якщо коефіцієнт реальної вартості основних виробничих фондів у майні
підприємства сягає критичної позначки (0,2 – 0,3), то реальний
виробничий потенціал підприємства буде низьким і треба терміново шукати
кошти для поліпшення становища.

Стан основних виробничих фондів характеризують через такі коефіцієнти:
зносу основних фондів; придатності; оновлення; вибуття (приросту)
основних фондів.

Коефіцієнт зносу характеризує частку вартості основних фондів, що її
списано на витрати виробництва в попередніх періодах. Коефіцієнт зносу
визначається відношенням суми зносу основних фондів до балансової
вартості основних фондів.

picscalex243010009000003260100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c024004a0051200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffbdffffff60050000fd0300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000f00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
000278030500000013020002590515000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00cc67040000002d01010008000000320aed03
a90401000000ea0008000000320ac0026d0101000000e70015000000fb0280fe00000000
00009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc67040000002d01
020004000000f001010008000000320a8d037a0301000000d40008000000320a6901c303
01000000c70008000000320a6002460001000000ca0015000000fb0220ff000000000000
9001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e000067040000002d010100
04000000f001020008000000320ac901820401000000300010000000fb0280fe00000000
00009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01020004000000f0010100
08000000320a60024a02010000003d000a00000026060f000a00ffffffff010000000000
10000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc04000000
2d01010004000000f001020003000000000000000000

де Кз – коефіцієнт зносу основних фондів;

Зо – сума зносу основних фондів;

Фк – балансова вартість основних фондів.

Показник зносу основних фондів може визначатись також у відсотках на
початок і на кінець звітного періоду і дає змогу оцінити стан основних
фондів.

Коефіцієнт придатності основних фондів розраховується за формулами:

Кn=1-Кз, або Кn=100%-Кз,

де Кn – коефіцієнт придатності основних фондів;

Кз – коефіцієнт зносу основних фондів.

Коефіцієнт придатності показує, яка частина основних фондів придатна для
експлуатації в процесі господарської діяльності.

picscalex206010009000003260100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c028004c0051200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa5ffffff80050000250400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000f00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
400293030500000013024002710515000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00cc69040000002d01010008000000320a3004
c30401000000ea0008000000320ae101d00401000000f30015000000fb0280fe00000000
00009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc69040000002d01
020004000000f001010008000000320ad0039c0301000000d40008000000320a81019503
01000000d40008000000320aa002460001000000ca0010000000fb0280fe000000000000
9001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f00102000800
0000320aa0025102010000003d0015000000fb0220ff0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e000069040000002d01020004000000f0010100
08000000320a000357010100000030000a00000026060f000a00ffffffff010000000000
10000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc04000000
2d01010004000000f00102000300000000000000000000000000
picscalex202010009000003090100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c028004e0051200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffabffffffa00500002b0400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000f00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
4002ab0305000000130240029f0515000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00cc89040000002d01010008000000320a2b04
e60401000000ea0008000000320adb01f30401000000f30008000000320a00036b010100
0000c20015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00cc89040000002d01020004000000f001010008000000320acb03b403
01000000d40008000000320a7b01ad0301000000d40008000000320aa002460001000000
ca0010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c00020400
00002d01010004000000f001020008000000320aa0027d02010000003d000a0000002606
0f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d00cc040000002d01020004000000f001010003000000000000000000
1000

Коефіцієнти оновлення та вибуття розраховуються за формулами:

де Ко – коефіцієнт оновлення основних фондів;

Фу – вартість уведених основних фондів за звітний період;

Кв – коефіцієнт вибуття основних фондів;

Фв – вартість виведених основних фондів за звітний період.

Коефіцієнт оновлення основних фондів характеризує інтенсивність уведення
в дію нових основних фондів. Він показує частку введених основних фондів
за визначений період у загальній вартості основних фондів на кінець
звітного періоду.

Коефіцієнт вибуття показує інтенсивність вибуття основних фондів, тобто
ступінь вибуття тих основних фондів, які або морально застаріли, або
зношені й непридатні для подальшого використання. Позитивною в
діяльності підприємства є ситуація, коли вартість уведених в дію
основних фондів перевищує вартість вибулих основних фондів. Для цього
розраховується коефіцієнт приросту основних фондів.

picscalex165010009000003210100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c028004e0081200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa5ffffffa0080000250400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000f00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
4002b9030500000013024002930815000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00cc69040000002d01010008000000320a3004
670601000000ea0008000000320ae101f60701000000e20008000000320ae101f6040100
0000f30008000000320a0003760101000000f00015000000fb0280fe0000000000009001
010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc69040000002d0102000400
0000f001010008000000320ad003400501000000d40008000000320a8101d30601000000
d40008000000320a8101bb0301000000d40008000000320aa002460001000000ca001000
0000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01
010004000000f001020008000000320a8101ce05010000002d0008000000320aa0027702
010000003d000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb0210000700
00000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01020004000000f001
0100030000000000000000000300

До показників, які характеризують ефективність використання основних
фондів, належать: фондовіддача, рентабельність основних фондів, сума
прибутку на одну гривню основних фондів.

Найбільш загальним показником, який характеризує ефективність
використання основних фондів, є фондовіддача.

picscalex220010009000003090100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c024004a0051200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffbbffffff60050000fb0300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000f00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
00027a0305000000130200024b0515000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00cc89040000002d01010008000000320af003
a30401000000ea0008000000320acb01910401000000ef0008000000320ac00245010100
0000e20015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00cc89040000002d01020004000000f001010008000000320a90037c03
01000000d40008000000320a6b01b20301000000c20008000000320a6002220001000000
d40010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c00020400
00002d01010004000000f001020008000000320a60023802010000003d000a0000002606
0f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d00cc040000002d01020004000000f001010003000000000000000000
0000

де Фв – фондовіддача основних фондів;

Вп – вартість виробленої продукції за звітний період;

Фк – балансова вартість основних фондів на кінець звітного періоду.
Відносним показником ефективності використання основних фондів є
рентабельність. Цей показник визначається за формулою:

picscalex1610100090000033f0100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c024004600a1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffbbffffff200a0000fb0300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000f00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
00028e030500000013020002890515000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e000069040000002d01010008000000320a6002
d10801000000250009000000320a60029106030000003130300008000000320a6002c805
010000002a0015000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e00cc69040000002d01020004000000f001010008000000320af003
cc0401000000ea0008000000320acb01d70401000000e10008000000320ac00221010100
0000f40015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00cc69040000002d01010004000000f001020008000000320a9003a503
01000000d40008000000320a6b01ba0301000000cf0008000000320a6002460001000000
d00010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c00020400
00002d01020004000000f001010008000000320a60024c02010000003d000a0000002606
0f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d00cc040000002d01010004000000f001020003000000000000000000
0000

де Рф – рентабельність основних фондів;

Пб – балансовий прибуток за звітний період;

Фк -балансова вартість основних фондів на кінець звітного періоду.

Абсолютним показником ефективності використання основних фондів є сума
прибутку на одну гривню основних фондів.

До показників ефективності використання основних фондів можна також
віднести показник питомої ваги активної частини основних фондів у їх
загальній сумі.

Розділ ІІ. Облік нарахування зносу (амортизації) основних засобів.

2.1. Порядок визначення та нарахування сум амортизаційних відрахувань.

Підприємства практично вже усвідомили необхідність ведення подвійного
обліку здійснюваних господарських операцій: податкового і
бухгалтерського. Що стосується основних фондів, то і тут немає винятків:
податковий облік ведеться згідно зі статтею 8 Закону України “Про
оподаткування прибутку підприємств”, бухгалтерський – згідно з ПБО 7,
який є обов’язковим для застосування всіма підприємствами, їх
об’єднаннями і госпрозрахунковими організаціями (крім бюджетних установ)
після втрати чинності Інструкції з бухгалтерського обліку основних
засобів.

Метою ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності є
надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої
(достовірної) та неупередженої інформації про фінансовий стан,
результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Достовірна інформація про діяльність підприємства, його фінансовий стан
необхідна як внутрішнім (апарат управління), та і зовнішнім
користувачам.

Новий підхід до обліку основних засобів та процесу (методів) нарахування
амортизації, що викладений в ПБО 7, перш за все повинен враховувати
інтереси внутрішніх користувачів, а потім інших категорій користувачів.

Перш за все інформація про фінансовий стан (зокрема про стан основних
фондів) необхідна власникам підприємства для управління господарством,
прийняття відповідних рішень керівництвом тощо.

Внутрішні користувачі в процесі прийняття рішень постійно застосовують
докладні дані бухгалтерського обліку. Тому необхідно забезпечити їх
достовірною інформацією щодо стану справ на тій чи іншій ділянці обліку.

Достовірна інформація, щодо стану основних фондів може бути забезпечена
у разі відповідності фінансового обліку основних засобів його реальному
стану.

Основні засоби в процесі експлуатації зношуються, і тому на будь-який
об’єкт нараховується знос. Знос не нараховується тільки по одному виду
основних засобів – земельні ділянки.

Оскільки бухгалтерський облік основних засобів ведеться пооб’єктно, то і
знос повинен нараховуватися і відображатися в бухгалтерському обліку по
кожному інвентарному об’єкту основних засобів.

Знос об’єктів, які не підлягають амортизації, які використовуються як у
виробничій діяльності підприємств (прикладом можуть бути безоплатно,
отримані автомобілі, обладнання та інші), так і які не є об’єктами
основних виробничих фондів нараховується тільки в бухгалтерському
обліку.

При цьому нарахування зносу починається з першого місяця, наступного за
місяцем зарахування об’єкта основних фондів на баланс підприємства, а
припиняється – з першого числа місяця, наступного за місяцем його
вибуття.

Суми амортизаційних відрахувань звітного періоду в податковому обліку
визначаються шляхом застосування норм амортизації до балансової вартості
груп основних фондів на початок звітного періоду.

Норми амортизації встановлюються у відсотках до балансової вартості
кожної з груп основних фондів на початок звітного періоду в такому
розмірі (в розрахунку на календарний квартал):

Таблиця 2.1.

Норми амортизаційних відрахувань згідно законодавству.

групи основних засобівнорми амортизаційних відрахувань в розрахунку на
календарний рік, %норми амортизаційних відрахувань в розрахунку на
календарний квартал, %група 151,25група 2256,25група 3153,75

До прийняття Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”
діяв колишній порядок амортизаційних відрахувань. Він визначався великою
кількістю груп, підгруп та видів основних фондів з індивідуальними
нормами амортизаційних відрахувань (близько 2 тис.) і використання
лінійного методу амортизації.

Одним з об’єктів уваги є амортизація податкова, тобто ті суми
амортизаційних відрахувань, що як складова собівартість продукції
впливають на величину оподаткованого прибутку. Крім того, через деякі
особливості перехідного періоду (інфляція, падіння платоспроможного
попиту) розрив між податковою та економічною амортизацією збільшився.

На порядку денному постало питання про те, щоб для цілей оподаткування
радикально спростити чинний порядок амортизаційних відрахувань,
об’єднавши, за прикладом багатьох розвинутих країн, усі капітальні
активи у декілька великих груп, і встановити такі норми й методи
амортизаційних відрахувань, які дадуть підприємствам змогу досить швидко
компенсувати витрати, пов’язані з придбанням основних фондів.

Характерні особливості правил амортизації такі:

– об’єднання усіх основних фондів у три великі групи і відповідно
застосування трьох норм амортизаційних відрахувань;

– розрахунок амортизаційних відрахувань за методом спадного залишку;

– відмова від пооб’єктного обліку основних фондів, які підпадають під
визначення груп 2 та 3;

-зменшення балансової вартості основних фондів груп 2 та 3 на суму
вартості їх реалізації;

– розподіл витрат пов’язаний з поліпшенням діючих основних фондів між
збільшенням їхньої балансової вартості і безпосереднім списанням на
витрати виробництва не залежить від виду виконуваних робіт (поточний чи
капітальний ремонт, реконструкція та інш.), які не мають об’єктивних меж
диференціації, а проводиться за чітким критерієм вартості, тобто коли
такі витрати менші за 5% сукупної вартості груп основних фондів на
початок звітного періоду, то їх відносять до валових витрат; суми ж
перевищення, відповідно, збільшують саму балансову вартість і у
подальшому підлягають амортизації;

– можливість застосувати спеціальну схему прискореної амортизації для
групи 3 за нормами: 1-й рік – 15 відсотків, 2-й – 30 відсотків, 3-й 20
відсотків, 4-й – 15 відсотків, 5-й – 10 відсотків, 6-й – 5 відсотків,
7-й рік – 5 відсотків.

Головний напрям критиків описаного порядку амортизації, покликаного
істотно спросити податковий облік, полягає у тому, що він, на відміну
від попереднього, не забезпечує повної компенсації витрат інвестора на
придбання та введення в експлуатацію основних фондів.

Якщо ж характеризувати встановлений законом порядок амортизації з точки
зору фінансової звітності, то можна відзначити таке:

1. Запропонований механізм амортизаційних відрахувань не відбиває і у
принципі не може відбивати реальний стан основних фондів. Отже, він не
повинен використовувати у фінансовій звітності; у противному разі
надходитиме неправильна інформація щодо стану фіксованих активів
підприємства, призначена для заінтересованих користувачів. Для цілей
фінансової звітності (що грунтується на концепції строку корисної служби
активів), методи амортизації, запропоновані у законі, використовувати
тільки для податкових цілей.

2. Впровадження порядку амортизації з огляду на необхідність
розмежування амортизації, що обчислюється окремо для цілей оподаткування
та фінансової звітності, означає відмову від колишніх традицій
бухгалтерського обліку і перехід на використання принципів, характерних
для європейської системи.

3. Коли ж усе-таки виходити з колишніх традицій, що сьогодні виглядає як
найбільш зважене рішення, то положення закону, які стосуються правил
розрахунку амортизації й обліку основних фондів, слід скоригувати,
домагаючись більшої відповідності податкового і фінансового обліку.

Повертаючись до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”,
[2] слід зазначити що балансова вартість основних фондів, які підпадають
під визначений груп 1, 2 та 3, введених в експлуатацію до 01.07.97р.,
визначається на рівні їх залишкової вартості станом на 01.07.97р., з
включенням їх до відповідної групи основних фондів з метою подальшої
амортизації. Перед тим як розрахувати (визначити) балансову вартість
групи основних фондів необхідно зазначити:

Облік балансової вартості основних фондів, які підпадають під визначення
групи 1, ведеться по кожній окремій будівлі, споруді або їх структурного
компоненту та в цілому по групі 1 як сума балансових вартостей окремих
об’єктів такої групи.

Облік балансової вартості основних фондів, які підпадають під визначення
груп 2 і 3, ведеться за сукупною балансовою вартістю відповідної групи
основних фондів незалежно від часу введення в експлуатацію таких
основних фондів. При цьому окремий облік балансової вартості
індивідуальної матеріальної цінності, що входить до складу основних
фондів групи 2 або групи 3, з метою оподаткування не ведеться.

Хоча, як зазначено вище, що одиницею обліку є окремий інвентарний
об’єкт, зазначене характеризує одну з відмінностей бухгалтерського і
податкового обліку.

Балансова вартість групи основних фондів на початок звітного періоду
розраховується за формулою:

Б(а) = Б(а-1) + П(а-1) – В(а-1) – А(а-1),

де: Б(а)- балансова вартість групи на початок звітного періоду;

Б(а-1)-балансова вартість групи, на початок періоду, що передував
звітному ;

П(а-1)-сума витрат понесених на придбання, реконструкцію та інших
поліпшень, протягом періоду що передував звітному;

В(а-1)-сума виведених з експлуатації основних фондів, протягом періоду,
що перебував звітному;

А (а-1)-сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у періоді, що
передував звітному.

В II кварталі 2000 року по підприємству не було руху основних фондів, а
також не було поліпшення, тоді вказана в них формула спроститься:

Б(а) = Б(а-1) – А(а-1)

Використовуючи дані по підприємству наведені в (додатку 3) і в
результаті арифметичного підрахунку отримаємо балансову вартість груп
основних фондів на початок ІІІ – го кварталу 2000 року.

Б(а) групи1 на 01.10.00 = 115540 грн. – 115540 грн. х 1.25% х 0.8 =
114385 грн;

Б(а) групи 2 на 01.10.00 = 21650 грн. – 21650 грн. х 6.25% х 0.8 =
20568грн;

Б(а) групи 3 на 01.10.00 = 9660 грн. – 9660 грн. х 3.75% х 0.8 = 9370
грн.

Розглянемо нарахування амортизації на прикладі одного об’єкту групи2.

Підприємство придбало 5 персональних комп’ютерів по ціні 2000грн. за
штуку (без ПДВ) на загальну суму 10000грн. в січні 2000 року (для
зручності не використовується понижуючий коефіцієнт 0,8).

В І кварталі 2000 року на комп’ютери амортизації не буде нараховуватись,
оскільки балансова вартість (а вони відносяться до групи 2) на 01.01.00
дорівнює нулю.

Нарахування амортизації на протязі року приводиться в таблиці 2.2. (для
полегшення розрахунків не приводимо дані про вибуття або передачі –
зменшення здійснювалось тільки по причині зносу).

Таблиця 2.2.

ПеріодПервісна вартість на початок кварталу, грнЗбільшення вартостіЗнос
(амортизація)Базисна вартість на кінець квар. грн.І кв.
2000-10000-10000ІІ кв.200010000-6259375ІІІ кв.20009375-5868789ІV
кв.20008789-5498240

Як видно з таблиці, основні засоби групи щоквартально втрачають частину
своєї вартості шляхом зносу в результаті чого, в кінці року їх вартість
(комп’ютерів) склала 8240 грн., а загальний річний знос:

(10000-8240) = 1760 грн. або 17.6 %.

Згідно статті 3 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”
[2] об’єкт оподаткування (податком на прибуток) зменшується на суму
амортизаційних відрахувань.

З 01.01.2000 року – понижуючий коефіцієнт не застосовується, а з
01.04.2000 року з понижуючим коефіцієнтом 0,8 (Закон України “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань
оподаткування”)[3].

Порядок визначення сум податку на прибуток підприємств, одержаного за
рахунок зміни понижуючого коефіцієнта 0,8 при застосуванні норм
амортизації у 2000 році, та спрямування зазначених коштів до Державного
бюджету України, є обов’язковим для застосування всіма платниками
податку на прибуток підприємства та передбачає, що платники податку на
прибуток підприємств самостійно, використовуючи відповідні варіанти
розрахунку, визначають та спрямовують до державного бюджету суму податку
одержаного за рахунок зміни понижуючого коефіцієнта при застосуванні
норм амортизації, а також визначають суму податку, що підлягають
зарахуванню до місцевого бюджету. Усі розрахунки проводяться в тисячах
гривень з одним десятковим знаком.

Перерахування коштів до державного та місцевого бюджетів здійснюється
платником податку за окремими платіжними дорученнями.

Основні засоби визнаються, тобто відображаються в балансі підприємства,
якщо відповідають загальними критеріям визнання активів, а саме:

Ш існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому
економічні вигоди, пов’язані з використанням цього активу;

Ш його оцінка може бути достовірно визначена.

Упевненість в тому, що об’єкт основних засобів відповідає першому
критерію, пов’язана з наявністю підтвердження, що всі ризики та
винагороди, пов’язані з його використанням, вже перейшли до
підприємства.

Згідно Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні” [1] економічна вигода – потенціальна можливість отримання
підприємством грошових коштів від використання цих активів. Більш
детально, чи в більш широкому розумінні, термін “майбутня економічна
вигода” – розглядається як потенціал, який може сприяти надходженню на
підприємство, прямо чи непрямо, грошових коштів та їх еквівалентів.

Потенціал може бути виробничим, тобто частиною господарської діяльності
підприємства. Потенціал може “набувати” форму конвертованості в грошові
кошти та їх еквіваленти (тобто є можливість продажу чи обміну теж є
майбутньою економічною вигодою) чи можливість зменшувати залишок
грошових коштів, наприклад, коли альтернативний виробничий процес
зменшує витрати на виробництво. Можливі такі шляхи надходження на
підприємство майбутніх економічних вигод:

Ш використання окремо чи разом з іншими активами у виробництві
продукції, продажу товарів, надання послуг чи виконанні робіт, які
призначені для реалізації підприємством;

Ш обмін на інші активи, в тому числі на грошові кошти;

Ш використання для погашення заборгованості;

Ш розподілення між власниками підприємства.

Не можуть бути признані основних засобів об’єктами, які не пригодні до
використання внаслідок фізичного чи морального зносу.

Враховуючи вищезазначене, при переході на новий План рахунків
бухгалтерського обліку [9], необхідно врахувати ймовірність того чи
отримає базове підприємство ТОВ “Еліон 2000” в майбутньому економічні
вигоди.

Грунтуючись на оцінках керівництва та інших спеціалістів підприємства
основних засобів ПЭВМ Рентиум-150, 1пtе1 і Карманний телефон 4501 не
можуть бути признані активом внаслідок морального зносу, а ПК 686 РR 150
1пtе1 внаслідок фізичного зносу. Ці об’єкти списуються з балансу:

Дт 442 “Непокриті збитки” Кт 10 “Основні засоби” 2177 грн.

з одночасним оприбуткуванням їх як інших необоротних активів виходячи з
ціни можливої реалізації:

Дт 18 “Інші необоротні активи” Кт 75 “Надзвичайні доходи” 2177грн.

В даній ситуації, необхідно звернути увагу, на те що амортизація з метою
оподаткування на вищевказані основні фонди, які належать до 2 групи
продовжує нараховуватись.

Слід мати на увазі, що в деяких випадках основні засоби безпосередньо не
збільшують економічних вигод, але можуть бути потрібні для забезпечення
отримання майбутніх економічних вигод від інших активів. Прикладом є
основні засоби придбані для охорони навколишнього середовища або з метою
безпеки.

2.2. Порядок збільшення та зменшення балансової вартості груп основних
фондів.

Як зазначалося вище, сума амортизаційних відрахувань звітного періоду
визначається шляхом застосування норм амортизації до балансової вартості
груп основних фондів на початок звітного періоду. Отже, базою
нарахування амортизаційних відрахувань є балансова вартість груп
основних фондів. В даному розділі розглянуто питання щодо порядку
збільшення або зменшення балансової вартості груп основних фондів, з
метою подальшого вірного визначення (нарахування) амортизаційних
відрахувань.

Балансова вартість груп основних фондів, які підлягають амортизації,
збільшується у разі:

– придбання підприємством основних фондів;

– самостійного виготовлення основних фондів;

– отримання основних фондів за договорами фінансового лізингу (оренди);

– поліпшення основних фондів;

– проведення щорічної індексації балансової вартості груп основних
фондів.

Коротко розглянемо випадки збільшення балансової вартості груп основних
засобів.

Балансова вартість груп основних фондів підприємств збільшується за
рахунок, як нових так і тих, що були в експлуатації основних фондів, а
також за рахунок самостійного виготовлення основних фондів.

Для цілей оподаткування, згідно підпункту 8.1.2 ст.8 Закону України “Про
оподаткування прибутку підприємств”, [2] витрати на придбання основних
фондів їх самостійне виготовлення (включаючи витрати на заробітну плату
робітникам які були задіяні в виготовленні) для власних виробничих
потреб підлягають амортизації.

У разі здійснення витрат на придбання основних фондів балансова вартість
відповідної групи збільшується на суму вартості їх придбання з
урахуванням транспортних та страхових платежів, а також інших витрат, в
зв’язку з таким придбанням, без урахування податку на додаткову
вартість. якщо платник податку на прибуток підприємства зареєстрований
як платник ПДВ.

Закон України “Про оподатковування прибутку підприємств” [2] прямо не
встановлює порядку визначення дати збільшення балансової вартості груп
ОФ.

З цього може слідувати тільки те, що дата виникнення таких витрат
повинна визначатися в загальному порядку, встановленому ст.11 Закону
України “Про оподаткування прибутку підприємств”, [2] для визначення
дати збільшення валових витрат, тобто по першому з двох подій: оплаті
або одержанні об’єкта.

Для так званих “довгострокових контрактів”, тобто контрактів на
виготовлення об’єкта тривалістю більш 9 місяців, це правило
сформульоване в пп.7.10.11 п.7.10 ст.7 Закону України “Про оподаткування
прибутку підприємств”: [2] “У випадку якщо об’єкт довгострокового
контракту відноситься до основних фондів замовника, замовник у порядку,
визначеному в статті 8 Закону України “Про оподаткування прибутку
підприємств”[2], збільшує балансову вартість відповідної групи основних
фондів на суму коштів, матеріальних або нематеріальних активів, що
підлягають амортизації, наданих виконавцю у вигляді авансів
(передоплати) або вартості об’єкта довгострокового договору (контракту)
або його частини, що передані на баланс замовника”.

З цього слідує, що для цілей оподатковування балансова вартість груп ОФ
може збільшуватися на дату списання коштів із банківського рахунку в
оплату ОФ або дату одержання об’єкта ОФ.

Таким чином, балансова вартість групи ОФ може збільшуватися не тільки до
введення в експлуатацію об’єктів, але навіть до їхнього одержання
підприємством. Простіше говорячи, вартість не встановленого
устаткування, придбаних для ведення будівельних робіт матеріалів, а
також сума авансів, сплачених постачальникам і підрядчикам, збільшують
балансову вартість груп ОС.

Що стосується отримання основних фондів за договорами фінансового
лізингу (оренди) – балансова вартість відповідної групи основних фондів
зменшується на вартість основних фондів, які надаються платником податку
у фінансовий лізинг (оренду) у порядку передбаченому для продажу
основних фондів. При цьому лізингоотримувач (орендатор) збільшує
балансову вартість відповідної групи основних фондів у порядку
передбаченому для придбання основних фондів.

Амортизація витрат на поліпшення основних фондів, одержаних в
оперативний лізинг (оренду).

У разі коли договір оперативного лізингу (оренди) зобов’язує або
дозволяє орендарю здійснювати поліпшення об’єкта оперативного лізингу,
орендар може збільшити (створити) балансову вартість відповідної групи
основних фондів на вартість фактично проведених поліпшень.

При цьому орендарем не враховується балансова вартість об’єкта
оперативного лізингу (оренди) за винятком вартості фактично проведених
його поліпшень.

Більш детально розглянемо питання поточного і капітального ремонту,
реконструкції, модернізації, технічного переозброєння та інших видів
поліпшень основних фондів.

Як зазначено в Законі України “Про оподаткування прибутку підприємств”,
[2] платники податку мають право протягом звітного року віднести до
валових витрат будь-які витрати, пов’язані з поліпшенням основних
фондів, у сумі що не перевищує п’ять відсотків сукупної балансової
вартості груп основних фондів на початок звітного року.

Витрати, що перевищують зазначену суму, відносяться на збільшення
балансової вартості груп 2 і 3 (балансової вартості окремого об’єкта
основних фондів групи 1) та підлягають амортизації за нормами,
передбаченими для відповідних основних фондів.

Відповідно до пп.8.7.1 п.8.7 ст.8 Закону України “Про оподаткування
прибутку підприємств” [2] підприємства на початку року повинні
встановити граничну суму витрат на поліпшення ОФ, що може бути включена
у валові витрати. Ніякі зміни у вартості ОФ на цю суму (квоту) не
впливають. Облік витрат на поліпшення ОФ ведеться наростаючим підсумком
із початку року і включається у валові витрати по загальних правилах
доти, поки сума витрат не досягне встановленої межі. Квота може бути
використана за місяць або ж може залишитися невикористаною протягом
усього року.

Розглянемо на прикладі даних підприємства “Еліон 2000”:

Сукупна балансова вартість виробничих основних фондів на 01.01.2000р –
125000 грн. За даними балансу:

Таблиця 2.3.

ПоказникиГрупа ІГрупа ІІГрупа ІІІРазомБалансова
вартість800002000025000125000

На протязі першого кварталу здійснений поточний ремонт приміщення на
суму 3000 грн. (без ПДВ). Придбані основні фонди групи 2 на суму 8000
грн. На протязі другого кварталу здійснена модернізація основних фондів
групи 2 на суму 6000 грн. (без ПДВ). Продані об’єкти основних фондів
групи 2 на суму 2100 грн., первісна вартість яких – 4000 грн. (без ПДВ).

В третьому кварталі операції. з основними фондами не здійснювались.

Операції відображаються в наступному порядку:

1. Розрахунок амортизації за І квартал:

Таблиця 2.4.

ГрупиРозрахунокСума (грн.)ПроводкаГрупа І80000х1,25%1000Кт – 131Група
220000х6,25%1250Кт – 131Група 325000х3,75%938Кт – 131Разом3188

2. Списання витрат на поточний ремонт в першому кварталі. Балансова
вартість основних фондів на 01.01.2000 р. – 125000 грн.

Ліміт суми яка відноситься до валових витрат (125000х5%), – 6250грн.
Використано в I кварталі 3000грн.

Залишок на 01.04.2000р. 3250грн.

Дт 91 Кт 631 3000грн

3 Придбання основних фондів (введені в експлуатацію):

Дт 104 Кт 152 8000грн.

4.Розрахунок бази амортизації за II квартал .

Таблиця 2.5.

ПоказникиГрупа ІГрупа ІІГрупа ІІІРазомБалансова
вартість790002675024062129812

5.Розрахунок амортизації за II квартал.

Таблиця 2.6.

ГрупиРозрахунокСума (грн.)ПроводкаГрупа І79000х1,25%988Кт – 131Група
226750х6,25%1672Кт – 131Група 324062х3,75%902Кт – 131Разом3562

6. Списання витрат на поточний ремонт в II кварталі.

Залишок ліміту по 01.04.2000р 3250грн.

Використано 3250грн.

Залишок на 01.07.2000 р. –

Дт 91 Кт 2631 3250грн.

7. Продаж основних фондів групи 2

Таблиця 2.7.

№Зміст операціїДтКтСума (грн)1Відвантаження ОФ по ціні
продажу36174221002ПДВ в сумі продажу7426413503Списання ОФ по обліковій
вартості74210440004Списання суми перевищеній облікової вартості над
ціною продажу

4000-(2100-350)

131

742

2250

8. Розрахунок бази амортизації III кварталу.

Таблиця 2.8.

ПоказникиГрупа ІГрупа ІІГрупа ІІІРазомБалансова
вартість780122297823160124150

9. Розрахунок амортизації за III квартал.

Таблиця 2.9.

ГрупиРозрахунокСума (грн)ПроводкаГрупа І78012х1,25%975Кт – 131Група
222978х6,25%1436Кт – 131Група 323160х3,75%869Кт – 131Разом3280

10.Таблиця бухгалтерських проводок:

Таблиця 2.10.

№Зміст операціїДтКтСума (грн)І кв.Нарахування амортизації
гр.1231311000Нарахування амортизації гр.2231311250Нарахування
амортизації гр.323131938Списання вартості ремонту916313000Придбання ОФ
гр.21041528000ІІ кв.Нарахування амортизації гр.123131988Нарахування
амортизації гр.2231311672Нарахування амортизації гр.323131902Списання
вартості ремонту916313250Продаж ОФ гр.2361

742742

6412100

350742

131104

7424000

2250ІІІ кв.Нарахування амортизації гр.123131975Нарахування амортизації
гр.2231311436Нарахування амортизації гр.323131869Балансова вартість
основних засобів, що стосується бухгалтерського обліку, є сума за якою
основні засоби наведені в балансі після вирахування суми накопиченої
амортизації (накопиченого зносу).

Балансова вартість основних засобів може змінюватись не лише в наслідок
амортизації та переоцінки, а й в результаті додаткових витрат, понесених
підприємством після надходження об’єкта.

Після надходження основних засобів підприємство може мати витрати,
пов’язані з їхньою експлуатацією або поліпшенням їх стану. Підхід до
відображення таких витрат в бухгалтерському обліку залежить від їхнього
впливу на майбутні економічні вигоди, що очікуються від використання
об’єкта (рис. 2.).

Рис. 2. Підходи до обліку витрат, пов’язаних з утриманням основних
засобів.

Витрати пов’язані з поліпшенням стану основних засобів, що призводять до
збільшення очікуваних майбутніх економічних вигод, включаються до
балансової вартості основних засобів.

Прикладом такого поліпшення є:

Ш модернізація об’єкта основних засобів з метою подовження строку його
корисної експлуатації або збільшення його виробничої потужності;

Ш заміна окремих частин верстата для підвищення якості продукції, яка
виробляється;

Ш впровадження більш ефективного технологічного процесу, що дало змогу
зменшити первісно оцінені виробничі витрати.

Є два варіанти відображення в обліку витрат, пов’язаних з поліпшенням
основних засобів.

При першому варіанті сума витрат на поліпшення списується на рахунок
“Основні засоби”:

Дт рахунку “Основні засоби”;

Кт рахунку “Грошові кошти” або інших рахунків.

При другому варіанті сума витрат на поліпшення списується на зменшення
накопиченого зносу:

Дт рахунку “Знос основних засобів”;

Кт рахунку “Грошові кошти” або інших рахунків.

Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів звичайно
здійснюються для відновлення або підтримання очікуваних від них
майбутніх економічних вигод. Через це такі видатки списуються в момент
їх виникнення.

В податковому обліку відображення таких витрат не залежить від їхнього
впливу на майбутні економічні вигоди, що очікуються від використання
об’єкту.

Підприємство “Еліон 2000” 10.01.2000 р. придбало, для власних потреб,
комп’ютер Celeron 460 Intel вартістю 6600 грн.

Таблиця 2.11.

Бухгалтерський облікСума, грнПодатковий облікСума, грнПервісна
вартість6600Балансова вартість ІІ групи 24000Знос1650Балансова
вартість4950

На протязі ІІІ кв. 2000 року здійснені витрати на ремонт в сумі 1500
грн. А також здійснені витрати на модифікацію об’єкта, що збільшили його
виробничі потужності в сумі 3750 грн.

Таблиця 2.12.

Бухгалтерський облікСума, грн.Податковий облікСума, грн.Первісна
вартість10350Балансова вартість ІІ групи 24000Знос1650Балансова
вартість8700Витрати 1500Валові витрати5250

Отже, балансова вартість об’єкта в бухгалтерському обліку збільшилась на
суму 3750 грн., в той же час як балансова вартість ІІ групи залишилась
незмінною.

Це ще раз підкреслює відмінності в обліках (податковому та
бухгалтерському) та необхідність ведення кожного за окремими правилами
встановленими законодавством.

2.3. Облік амортизації і зносу основних засобів.

Характерною рисою основних фондів (засобів) є їхня тривала участь у
виробничому процесі зі зберіганням основних особливостей і початкової
форми. Проте протягом строку експлуатації основних засобів втрачають
свої споживчі і фізичні якості і в остаточному підсумку стають
непридатними до експлуатації.

Матеріальне зношування основних фондів (засобів) має назву фізичний
знос. Втрачаючи початкові якості, основні засоби переносять свою
вартість на готову продукцію (роботи, послуги). За період експлуатації
початкова вартість основних фондів (засобів) повинна бути цілком
перенесена на готову продукцію. Цей забезпечується щорічними
відрахуваннями, що називаються амортизаційними відрахуваннями.

Таким чином, амортизація – це процес перенесення вартості основних
фондів (засобів) на вироблену продукцію (роботи, послуги). З іншого
боку, амортизація – це грошове вираження зносу, що провадиться з метою
відновлення вартості основних засобів у процесі виробництва.

З метою оподаткування, Законом України “Про оподаткування прибутку
підприємств” [2] встановлені норми амортизації у відсотках до балансової
вартості кожної з груп основних фондів на початок звітного (податкового)
періоду в розмірах, що наведені в таблиці 2.1.

Відповідно до Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань оподаткування” від 02.03.2000р. №1523-ІІІ встановлені
норми амортизації (груп 1-3) використовуються з 01.04.2000р. до
31.12.2000р. з коефіцієнтом 0,8 [3].

Платник податку може самостійно прийняти рішення про прискорену
амортизацію основних засобів групи 3.

Зазначене рішення не може бути прийнято платниками податку, що
випускають продукцію (роботи, послуги), ціни (тарифи) на які
встановлюються (регулюються) державою. Облік таких основних засобів
регулюється окремо по кожному об’єкту.

Амортизаційні відрахування нараховуються на балансову вартість таких
об’єктів, яка дорівнює їх первісній вартості, збільшеній на суму витрат,
пов’язаних з покращанням таких засобів.

Як зазначалось вище балансова вартість групи основних засобів на початок
звітного періоду для розрахунку амортизаційних відрахувань
розраховується за формулою, наведеною у пункті 2.1.

Основні засоби в процесі їх використання зношуються, старіють від чого
їх первісна вартість зменшується. Грошове вираження втрати об’єктом
своїх фізичних та техніко-економічних якостей називається зносом
основних засобів. Знос основних засобів відображається в балансі окремою
статтею. Фактори, які обмежують строк експлуатації об’єкта основних
засобів, можуть бути поділені на дві основні групи: фізичні та
функціональні.

До фізичних відносяться знос, який виникає в ході господарської
експлуатації об’єкта, псування з плином часу, пошкодження та руйнування.

До функціональних відносяться ті причини, які обмежують строк
експлуатації об’єкта основних засобів, незважаючи на їх фізичну
повноцінність. В країнах з розвиненою економікою широко розповсюджене
таке явище, як старіння виробничого обладнання в результаті появи нової
техніки та технології. Технологічна невідповідність виникає в тому
випадку, коли фізично повноцінний об’єкт перестає відповідати діяльності
підприємства.

Бухгалтерський облік амортизації регламентується ПБО 7 [12]. Відповідно
до п.4 ПБО 7 [12] поняття “амортизація” визначене як систематичний
розподіл вартості, що амортизується необоротних активів протягом терміну
їхнього корисного використання (експлуатації).

Бухгалтерський облік зносу основних засобів ведеться на рахунку 13 “Знос
необоротних активів” субрахунку 131 “Знос основних засобів”, на якому
узагальнюється інформація про суму зносу тих необоротних активів, облік
яких ведеться на рахунку 10 “Основні засоби” (крім 101 “Земельні
ділянки”).

Відповідно до п.5.2. ПБО 7 [12] до основних засобів відносяться і інші
необоротні активи, які обліковуються на рахунку 11 “Інші необоротні
активи”. Бухгалтерський облік зносу інших нематеріальних активів
ведеться на субрахунку 132 “Знос інших необоротних активів”.

Об’єктом амортизації є основні засоби. Одиницею обліку основних засобів
є об’єкт основних засобів. Отже, амортизація нараховується на кожний
конкретний об’єкт основних засобів, а нарахувати амортизацію – значить,
визначити (розрахувати) ту частину амортизуємої вартості об’єкту
необоротних активів, що повинна бути віднесена до витрат поточного
періоду.

Відповідно до ПБО 7 [12] не нараховується амортизація на такий
специфічний об’єкт основних засобів як земля (у бухгалтерському обліку
субрахунок 101 “Земельні ділянки”), строк корисного використання якої
необмежений. І це – єдиний виняток із загального правила.

Базою для нарахування амортизації є вартість, що підлягає амортизації –
відповідно до визначення, наведеному в п. 4 ПБО 7 [12], вартість, що
підлягає амортизації – це “початкова або переоцінена вартість
необоротних активів за відрахуванням їхньої ліквідаційної вартості”.
Якщо ліквідаційна вартість дорівнює нулю, то вартість, що підлягає
амортизації дорівнює початковій або переоціненій. Таким чином, вартість
яка амортизується може бути менша початкової або переоціненої, може
дорівнювати їй, але не може перевищувати цю вартість.

Нарахування амортизації починається з місяця, що слідує за місяцем, у
якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання.
Амортизація нараховується щомісяця протягом усього строку корисного
використання об’єкта. Нарахування амортизації припиняється починаючи з
місяця, що слідує за місяцем вибуття об’єкта основних засобів.
Нарахування амортизації здійснюється протягом терміну корисного
використання (експлуатації) об’єкту, що встановлюється підприємством при
визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), і
припиняється на період його реконструкції, модернізації, добудування,
дообладнання і консервації. Одночасно, необхідно мати на увазі, що у
податковому обліку у разі виведення з експлуатації окремих об’єктів
фондів груп 2 і 3 у зв’язку з їх капітальним ремонтом, реконструкцією,
модернізацією та консервацією балансова вартість груп не змінюється,
тобто амортизація продовжує нараховуватись.

Під терміном корисного використання розуміється очікуваний період часу,
протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством
або з їхнім використанням буде зроблений (виконаний) очікуваний
підприємством обсяг продукції (робіт, послуг).

Метод нарахування амортизації вибирається підприємством самостійно з
урахуванням очікуваного способу одержання економічних вигод від його
використання. Якщо очікуваний спосіб одержання економічних вигод
змінюється, може бути обраний інший метод нарахування амортизації.

Таким чином, підприємство повинно по кожному об’єкті основних засобів
визначити ліквідаційну вартість, термін корисного використання об’єкта і
метод нарахування амортизації.

Для визначення вартості, яка підлягає амортизації підприємство повинно
визначити ліквідаційну вартість.

Під ліквідаційною вартістю розуміється сума коштів або вартість інших
активів, що підприємство очікує одержати від реалізації (ліквідації)
необоротних активів після закінчення строку їхнього корисного
використання (експлуатації), за відрахуванням витрат, пов’язаних із
продажем (ліквідацією).

Наприклад, підприємство придбало автомобіль за 50 000 грн. і розраховує
продати його через 5 років за 8 000 грн., а витрати на реалізацію
очікуються в межах 1 000 грн., тоді вартість автомобіля, що підлягає
амортизації, дорівнює: 50 000 – (8 000 – 1 000) = 43 000 грн.

Необхідно відзначити, що на практиці досить важко передбачити
ліквідаційну вартість основних засобів у момент їх надходження. У
зв’язку з цим, у випадку якщо їх ліквідаційна вартість незначна або
немає можливості здійснити її оцінку, зазвичай вважається, що
ліквідаційна вартість об’єкта дорівнює нулю, що передбачено в обліковій
політиці ТОВ “Еліон 2000”

Термін корисного використання об’єкту – ключове поняття для визначення
методів амортизації. На практиці визначити строк корисної експлуатації в
момент визнання об’єкта активом, тобто в момент одержання об’єкта, а не
в момент введення його в експлуатацію, достатньо складно.

У п.24 ПБО 7 [12] установлений тільки перелік факторів, що необхідно
враховувати при визначенні строку експлуатації (використання) об’єкта:

– очікуване використання об’єкта підприємством з обліком його потужності
або продуктивності;

– фізичний і моральний знос, що передбачається;

– правові або подібні обмеження щодо строків використання об’єкта й інші
чинники.

Як бачимо, визначення строку використання провадиться не розрахунковим,
а експертним шляхом. У основі цього визначення – виробничий план
підприємства і план розвитку і підвищення ефективності підприємства. Чим
більш тривалий термін використання об’єкта встановлений, тим менша сума
зносу буде включена у витрати підприємства і тим меншу, за інших рівних
умов, можна буде встановити ціну або тим більшим визнати прибуток.
Оскільки термін корисної експлуатації визначається виходячи, із
корисності об’єкта основних засобів для конкретного підприємства, він
може бути коротше нормативного (технічний, економічний) строку
експлуатації. Таким чином, термін корисної експлуатації відбиває наміри
керівництва підприємства щодо використання певного об’єкта основних
засобів з урахуванням накопиченого досвіду й оцінки ринкової ситуації.

Оскільки фактичні умови використання об’єкта основних засобів
відрізняються від тих, що очікувалися при визнанні об’єкта активом, то
підприємство має право змінити строк корисного використання основних
засобів “у випадку зміни очікуваних економічних вигод від його
використання”.

Зміна строку корисної експлуатації об’єкта може провадитися:

а) у бік збільшення;

б) у бік зменшення.

Збільшення строку корисної експлуатації означає, що надалі сума
амортизації зменшується. ПБО 7 [12] не потребує зміни нарахованої раніше
амортизації. У п.25 міститься вимога нарахування амортизації виходячи з
нового строку корисного використання “починаючи з місяця, що слідує за
місяцем зміни строку корисного використання”. Таке можливо, якщо термін
корисного використання об’єкта змінений до його закінчення. Якщо ж
термін використання об’єкта вже минув і залишкова вартість дорівнює нулю
(що можливо тільки при прямолінійному і виробничому методах), то
продовження нарахування амортизації неможливо. Тому якщо “цілком
зношений” за даними обліку об’єкт продовжує використовуватися, то це є
підставою для його дооцінки і встановлення нового строку корисного
використання.

Якщо термін використання об’єкта зменшується, то це означає, що надалі
буде нараховуватися більше амортизації, чим раніше.

Враховуючи вищезазначене, в таблиці 2.13. відображено строки корисної
експлуатації по деяких основних засобах, встановлені на базовому
підприємстві ТОВ “Еліон 2000”.

Таблиця 2.13.

п/пОб’єкти основних засобівСтрок корисної
експлуатації.123456789101112131415Група І.1Лінія електропередач+2Будівля
цеху+3Забір кам’яний+4Будівля котельної+5Адміністративна будівля+Група
ІІ6Транспортний автомобіль+7Автомобіль загального використання +8Столи
двотумбові+9Комп’ютер+Група ІІІ10Кран загально використання+11Лебідка
+12Верстат металоріжучий+13Прес гідравлічний+

Оскільки строк корисної експлуатації основних засобів групується на
попередніх оцінках керівництва підприємства, його слід періодично
переглядати.

Якщо в результаті аналізу з’ясується, що очікуваний строк корисної
експлуатації об’єкта основних засобів суттєво відрізняється від
попередніх оцінок (внаслідок модернізації устаткування, зміни попиту на
продукцію, яка виготовляється, з його використанням, тощо), слід
скоригувати суми амортизації в поточному та майбутніх періодах.

У разі, якщо очікуваний спосіб отримання економічної вигоди від активу
суттєво змінився, потрібно відповідно змінити метод його амортизації.

Відповідно до п.30 ПБО 7 [12] суму нарахованої амортизації всі
підприємства відображають збільшенням суми витрат підприємства і зносу
необоротних активів.

Для відображення нарахованої амортизації, як зазначалось вище,
використовують регулюючий субрахунок, який має назву “Знос основних
засобів”

Нарахована амортизація включається до складу витрат на виробництво
рахунок 23, загальновиробничих витрат рахунок 91, адміністративних
витрат рахунок 92, витрат на збут рахунок 93, інших витрат операційної
діяльності рахунок 94 у залежності від того, для яких цілей
використовується об’єкт основних засобів.

Підприємства, що використовують рахунки класу 8, до включення
нарахованої амортизації до складу витрат “пропускають” нараховані суми
через рахунок 83 “Амортизація”.

Дебет 83 “Амортизація”

Кредит субрахунку 131 “Знос основних засобів”

Якщо підприємство не використовує рахунки класу 8, то облік
амортизаційних відрахувань відображаються наступними проводками:

Дебет 23 “Виробництво”, рахунків класу 9 “Витрати діяльності”

Кредит субрахунку 131 “Знос основних засобів”.

Отже частину амортизаційних відрахувань (наприклад адміністративних
будинків) включають до складу витрат звітного періоду та відображають у
Звіті про прибутки та збитки, а частину (наприклад амортизацію
виробничого обладнання) – до складу запасів (незавершеного виробництва
або готової продукції), які наводять у балансі.

Якщо ж об’єкти основних засобів використовуються в капітальному
будівництві або освоєнні нових виробництв, агрегатів і т.ін., то тоді
нарахування амортизації відображається бухгалтерськими проводками:

Дебет 15 “Капітальні інвестиції” і 39 “Витрати майбутніх періодів”;

Кредит субрахунку 131 “Знос основних засобів”.

Нарахування амортизації законсервованих основних засобів здійснюється
тільки для груп 2 – 3. Відображення нарахування амортизації відбувається
наступною проводкою:

Дебет 93 “Витрати на збут”

Кредит 131 “Знос основних засобів”.

Оскільки для малих підприємств характерним є облік амортизаційних
відрахувань з використанням 8 класу рахунків, відповідно і базове
підприємство ТОВ “Еліон 2000” використовує в обліку амортизаційних
відрахувань рахунки 8 класу.

Підприємство нарахувало в звітному періоді амортизацію виробничих
основних засобів у сумі 840 грн., загальновиробничих основних засобів –
у сумі 170 грн., а також адміністративних ОЗ – 240 грн. Бухгалтерський
облік зазначених операцій приведений у таблиці 2.14.

Таблиця 2.14.

пп

Зміст операціїКореспонденція рах-ів з 01.01.2000р.Сума
грн.ДебетКредит1Нарахована амортизація виробничих
ОЗ.2383840Загальновиробничих ОЗ9183170Адміністративних
ОЗ92832402Списання витрат за елементами831311250

Крім вище наведених методів відображення амортизаційних відрахувань
відповідно до МСБО 16, є можливим застосування методу амортизаційного
фонду. В умовах застосування методу амортизаційного фонду бухгалтерські
записи мають певні особливості (рис. 3.)

Рис. 3. Облік операцій, пов’язаних з амортизацією основних засобів, в
умовах створення амортизаційного фонду.

2.4. Методи амортизації.

Важливим економічним важелем у системі державного регулювання
амортизації є методи нарахування амортизаційних відрахувань. Під методом
нарахування амортизації розуміють методи розподілу вартості основних
фондів по роках їхньої служби у певному системному порядку. Існують
різноманітні методи нарахування амортизації, що можна розділити на так
звані 2 основні групи: методи нормального нарахування амортизації та
методи прискореного нарахування амортизації.

Перші припускають нарахування залежно від строку нормальної експлуатації
об’єкта основних засобів, як правило, рівномірно й обчислюються виходячи
з початкової вартості цього об’єкта. Другі базуються на прискоренні
амортизаційного процесу виходячи з різноманітних систем прискорення й
обчислюються частіше усього на основі залишкової вартості.

Звичайно перелік можливих конкретних методів нарахування амортизації
регулюється державою, але кожне підприємство з переліку вибирає ті, що
економічно доцільні саме для нього.

Вибраний метод амортизації має забезпечити розподіл вартості активу на
систематичній основі та відображати спосіб, у який економічна вигода від
цього активу споживається підприємством.

Класифікацію методів амортизації основних засобів наведено на рис. 4.

Рис. 4. Класифікація методів амортизації основних засобів.

Відповідно до пункту 26 ПБО 7 [12] передбачено 5 методів:

• прямолінійний;

• зменшення залишкової вартості;

• прискореного зменшення залишкової вартості;

• кумулятивний;

• виробничий.

Метод зменшення залишкової вартості, метод прискореного зменшення
залишкової вартості і кумулятивний метод об’єднує те, що при їхньому
застосуванні має місце щорічне зниження суми нарахованої амортизації. Це
дає підставу розглядати їх як різновид одного з методів – методу
дигресивної амортизації.

Ці методи можуть застосовуватися для всіх об’єктів, що обліковуються на
рахунках 10 і 11. При цьому, для об’єктів, що обліковуються на
субрахунку 111 “Бібліотечні фонди” і субрахунку 112 “Малоцінні
необоротні матеріальні активи” (в подальшому МНМА), може застосовуватися
спрощений метод нарахування амортизації. Амортизація МНМА нараховується
в першому місяці використання об’єктів 100% його вартості. Вартісний
критерій (признак) предметів, що входять до складу МНМА встановлений на
рівні 2000 грн.

Вищезазначені положення встановлені в документі про облікову політику
(Положення про облікову політику ТОВ “Еліон 2000”).

Відповідно до п.28 ПБО 7 [12] “Метод амортизації вибирається
підприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу одержання
економічних вигод від його використання”.

Таким чином, вибір методу амортизації, який теж є елементом облікової
політики підприємства, являє собою не формально-правову, а економічну
проблему.

Метод амортизації об’єкта ОЗ переглядається у випадку зміни очікуваного
способу одержання економічних вигод від його використання. Нарахування
амортизації по новому методі починається з місяця, що слідує за місяцем
ухвалення рішення про зміну методу амортизації.

Крім того, останнім абзацом п.26 ПБО 7 [12] підприємству надане право
“застосовувати норми і методи нарахування амортизації основних засобів,
передбачені податковим законодавством”, тобто ст.8 Закону України “Про
оподаткування прибутку підприємств” [2].

Але застосування “норм і методів нарахування амортизації, передбачених
податковим законодавством” не усуне розходжень між бухгалтерським і
податковим обліком основних фондів (засобів).

Прямолінійний метод амортизації

Цей метод забезпечує рівномірну амортизацію об’єкта протягом усього
терміну його користування.

Відповідно до пп.1 п.26 ПБО 7 [12] прямолінійний метод означає, що річна
сума амортизації визначається розподілом амортизованої вартості на
очікуваний період часу використання об’єкта основних засобів.

При використанні прямолінійного методу говорять не про річну норму, а
про річну суму амортизації, що визначається по формулі:

Початкова вартість інвентарного об’єкта ОС 5000 грн., ліквідаційна
вартість – 500 грн., термін служби – 10 років. Річна сума амортизації А
цього об’єкта складе:

А = (5 000 – 500) : 10 = 450 грн.

На практиці, проте, зручніше, використовувати прямолінійний метод,
користуватися не річною сумою амортизації, що для кожного об’єкта
індивідуальна, а річною нормою амортизації, що можна встановити на групу
об’єктів ОЗ. Річна норма амортизації при прямолінійному методі
визначається множенням розрахованої річної норми амортизації на
початкову вартість об’єкта (за відрахуванням його ліквідаційної
вартості).

Норма амортизації (річна) визначається по формулі:

У розглянутому прикладі річна норма амортизації дорівнює 10 % (100 :
10).

Оскільки амортизація нараховується щомісяця, а вартість, що
амортизується може змінюватися в зв’язку з переоцінкою або витратами на
поліпшення, тому зручніше користуватися місячною нормою амортизації, що
визначається діленням річної норми на 12. У розглянутому випадку місячна
норма амортизації складає у відсотках – 0,833 (10 : 12), а в гривнях –
37,5.

Розрахунок суми амортизації і залишкової вартості об’єктів при
прямолінійному методі покажемо на прикладі.

Собівартість придбаного верстата 20 000 грн., а термін його корисної
експлуатації – 4 роки. Очікується, що цей верстат буде мати ліквідаційну
вартість 2000 грн. Норма амортизації 1/4, або 25 %. Амортизована
вартість – 18 000 (20 000 – 2 000). У таблиці 2.15. наведений розрахунок
амортизації методом прямолінійного списання.

Таблиця 2.15.

Роки експлуатаціїРозрахунокАмортизаційні відрахуванняНакопичена
амортизація (знос), грн.Залишкова вартість,
грн.0—200001-й18000*25%45004500155002-й18000*25%45009000110003-й18000*
25%45001350065004-й18000*25%4500180002000Всього18000

Таким чином, при застосуванні прямолінійного методу амортизуєма вартість
об’єкта рівномірно списується (розподіляється) протягом терміну його
корисного використання. Метод заснований на припущенні, що сума
нарахованої амортизації залежить від терміну (тривалості) експлуатації
об’єкта основних засобів.

При застосуванні цього методу:

• річна сума амортизації однакова протягом усього років експлуатації
об’єкта;

• сума зносу накопичується рівномірно;

• залишкова вартість об’єкта ОС рівномірно зменшується до досягнення
ліквідаційної вартості.

Метод прямолінійного списання має свої переваги і недоліки.

Переваги даного методу – простота розрахунку і рівномірність розподілу
суми амортизації між обліковими періодами, що забезпечує порівнянність
собівартості продукції з прибутком від його реалізації.

Його недоліком вважають те, що він не враховує моральний знос,
розходження у використанні виробничої потужності ОЗ у різні роки їхньої
експлуатації і необхідність збільшення витрат на ремонт в останні роки
служби.

Прямолінійний метод був найбільше поширений до 01.07.1997 р., тобто до
вступу в силу Закону України “Про оподаткування прибутку
підприємств”[2], коли нарахування амортизації провадилося по
встановленим ще в радянські часи єдиним нормам. Привабливість цього
методу є в його простоті і традиційності.

Прямолінійний метод найбільше прийнятний для амортизації будинків і
споруд і загальновиробничого устаткування.

Виробничий метод нарахування амортизації

Виробничий метод нарахування амортизації передбачає нарахування місячної
суми амортизації множенням фактичного місячного обсягу виробництва
продукції (робіт, послуг) на виробничу ставку амортизації (пп.5 п.26 ПБО
7) [12]. Це єдиний метод, при якому місячна сума амортизації
визначається безпосередньо, а не розподілом на 12 річної суми
амортизації (або норми амортизації), як це має місце при застосуванні
прямолінійного методу, методу зменшення залишкової вартості і
кумулятивного методу.

Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, що
амортизується на загальний об’єм продукції (робіт, послуг), що
підприємство планує виробити (виконати) із використанням об’єкта ОЗ.

Виробнича ставка амортизації розраховується по формулі:

Для визначення цієї ставки інформація про термін корисного використання
об’єкта не потрібна. Але потрібна інформація про очікуваний обсяг
виробництва, що може виражатися як у натуральних одиницях (штуках,
метрах, тоннах і ін.), так і в грошах. Відповідно, норма амортизації
може встановлюватися на штуку, тонну, гривню і т.д.

Перевага цього методу є в тому, що він забезпечує максимально
рівномірний (справедливий) розподіл амортизаційної вартості на
виготовлену продукцію. Проте використання цього методу обмежено. Він
застосовується насамперед для амортизації основного технологічного
устаткування (машин, верстатів), по яких може бути визначений випуск
продукції (обсяг робіт, послуг). Основним недоліком цього методу є те,
що в ряді випадків важко визначити сумарний виробіток об’єкта.

Застосування цього методу можливо для всіх ОЗ конкретних підрозділів
(цехів, відділень, філій) із нерівномірними обсягами виробництва.

Початкова вартість верстата 20 000 грн, ліквідаційна вартість – 2 000
грн. Очікуваний обсяг виробництва – 90 000 од. Тоді норма амортизації на
одиницю продукції складе: (20 000 – 2000) : 90 000 = 0,2 грн./од.
Протягом терміну експлуатації фактично виготовлено, од.: 1-й рік – 30
000; 2-й рік – 25 000; 3-й рік – 15 000; 4-й рік – 20 000.

Виходячи з цього, розрахуємо методом суми одиниць продукції
амортизаційні відрахування (таблиця 2.16.)

Таблиця 2.16.

Роки експлуатаціїРозрахунокАмортизаційні відрахуванняНакопичена
амортизація (знос), грн.Залишкова вартість,
грн.0—200001-й30000*0,260006000140002-й25000*0,250001100090003-й15000*
0,230001400060004-й20000*0,24000180002000Всього18000

До 01.07.1997 р. цей метод використовувався в деяких галузях
промисловості – автотранспорті (норми встановлювалися на пробіг),
видобутку корисних копалин.

Методи прискореної амортизації в умовах ринку.

Знос є об’єктивним процесом, оскільки визначається рядом факторів,
більшість із який є спільними, об’єктивними (час, зовнішнє середовище,
темпи науково-технічного прогресу і т.п.).

Амортизація є суб’єктивною категорією, оскільки при визначенні
нормативного строку експлуатації основних засобів є присутнім
суб’єктивізм. Вона є більш широкою категорією, що повинна не тільки
забезпечувати умови для простого відтворення, але і сприяти підвищенню
конкурентноздатності виробництва. Тому виникла потреба в застосуванні
методів прискореної амортизації. Прискорена амортизація припускає
зменшення суми амортизаційних відрахувань щороку.

Прискорена амортизація покликана стимулювати своєчасне технічне
оновлення виробництва.

Доцільність застосування методів прискореної амортизації пояснюється
такими причинами:

Ш найбільша інтенсивність використання основних засобів припадає на
перші роки їхньої експлуатації, коли вони фізично і морально ще є
новими;

Ш накопичуються кошти для заміни об’єкта, що амортизується, в разі його
швидкого морального старіння та інфляції;

Ш забезпечується можливість збільшення частки витрат на ремонт об’єктів,
які амортизуються, що припадає на останні роки використання їх, без
відповідного збільшення витрат виробництва.

Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” [2] передбачає
застосування прискореної амортизації до основних фондів тільки групи 3 і
то придбаних лише після набуття чинності цього законодавчого акта.

Вивчення зарубіжної економічної літератури дозволяє виділити два
найбільш широко використовуваних методи прискореної амортизації, а саме:

§ метод зниження залишку;

§ метод суми цифр років (кумулятивний метод).

Метод зменшення залишкової вартості.

Метод зменшення залишкової вартості (або метод зниження залишку)
передбачає визначення річної суми амортизації множенням залишкової
вартості об’єкта на початок звітного року або початкової вартості на
дату початку нарахування амортизації і річної норми амортизації. Річна
норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею і
результатом кореня ступеня кількості років корисного використання
об’єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об’єкта на його
початкову вартість (пп.2 п.26 ПВО 7) [12].

Сума амортизації за рік при цьому методі визначається по формулі:

Норма амортизації визначається в цьому випадку, так само, як і в
попередньому, у момент придбання об’єкта. Розрахунок норми амортизації
здійснюється по формулі:

де N – норма амортизації у відсотках;

m – кількість років корисного використання об’єкта.

Місячна норма амортизації в цьому випадку, як і в попередньому,
визначається розподілом річної норми на 12.

Норма амортизації при цьому методі значно вище, чим при прямолінійному,
значення норми залишається незмінним протягом усього терміну
використання об’єкта. База для нарахування амортизації при цьому методі
постійно (рік від року) змінюється. Це забезпечує швидку (прискорену)
амортизацію об’єкта протягом перших років його експлуатації. При цьому
методі залишкова вартість ніколи не буде дорівнює нулю. Цей метод
грунтується на припущенні, що новий об’єкт ОЗ дасть велику віддачу в
перший рік його експлуатації. Потім його віддача (продуктивність,
потужність) із року в рік буде зменшуватися. Відповідно, у першому році
експлуатації об’єкта буде отримано більше економічних вигод, ніж у
кожному наступному.

Отже, при застосуванні цього методу економічно обгрунтоване нарахування
більшої суми амортизації в першому році використання об’єкта і поступове
її зменшення надалі.

Оскільки при застосуванні цього методу сума амортизації нараховується
нерівномірно, тому також нерівномірно накопичується сума зносу і
зменшується залишкова вартість. В останньому році експлуатації об’єкта
залишкова вартість наближається до ліквідаційної вартості.

Підприємство амортизує верстат, початкова вартість котрого 20 000 грн.,
а залишкова – 2 000 грн. Термін корисного використання – 4 року.

Норма амортизації дорівнює

Використовуючи дану норму, одержимо розрахунок амортизаційних
відрахувань по роках. У таблиці 2.17. наведено розрахунок амортизації
методом зниження залишкової вартості.

Таблиця 2.17.

Роки експлуатаціїРозрахунокАмортизаційні відрахування грн.Накопичена
амортизація (знос), грн.% аморт. Відрахувань від зал. варт.Залишкова
вартість,
грн.0—200001-й20000*44%8800880044112002-й11200*44%49281372868,662723-й
6272*44%276016882,435124-й3512*44%15451803390,21967Цей метод доцільно
застосовувати для амортизації об’єктів, схильних швидкому моральному
старінню, у силу чого термін їхнього корисного використання може бути
визначений лише приблизно. До таких об’єктів відносяться використовувані
в адміністративних цілях транспортні засоби, прилади, засоби зв’язку,
меблі, комп’ютери.

Метод прискореного зменшення залишкової вартості

Метод прискореного зменшення залишкової вартості є різновидом
попереднього. По цьому методі річна сума амортизації визначається як
множення залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або
початкової вартості на дату початку нарахування амортизації і подвоєної
річної норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного
використання об’єкта (пп. 3 п.26 ПБО 7)[12].

Розрахунок амортизації здійснюється по формулі:

Місячна норма амортизації визначається діленням річної норми на 12.

При застосуванні цього методу річна норма амортизації являє собою
фіксовану (у відсотках) величину і застосовується до залишкової вартості
об’єктів основних засобів. При цьому в перший рік експлуатації об’єкта
ОЗ нараховується найбільша сума амортизації, потім вона зменшується
щороку.

Передбачувана ліквідаційна вартість не враховується при розрахунку
річної норми амортизації. Тому в останній рік експлуатації об’єкта річну
суму амортизації варто розраховувати не по формулі, а як різницю між
залишковою вартістю об’єкта на початок року.

Для строку експлуатації в 4 роки норма прискореної амортизації складе 50
% (1 : 4 х 2 х 100 %). Розрахунок амортизації методом зменшення
залишкової вартості по роках використання, об’єкта первинна вартість
якого 20 000 грн., а ліквідаційна – 2 000 грн., наведено у таблиці 2.18.

Таблиця 2.18.

Роки експлуатаціїРозрахунокАмортизаційні відрахуванняНакопичена
амортизація (знос), грн.Залишкова вартість,
грн.1-й20000*50%1000010000100002-й10000*50%50001500050003-й5000*50%25001
750025004-й2500*50%172519225775Цей метод забезпечує ще більш швидку
амортизацію, чим попередній, уже за 3 роки використання об’єкта його
залишкова вартість практично дорівнює ліквідаційній.

Кумулятивний метод

Кумулятивний метод, або метод суми цифр років, грунтується на розрахунку
так званого кумулятивного коефіцієнта, що є по суті, нормою амортизації.
При цьому методі річна сума амортизації визначається як добуток
вартості, що амортизується і кумулятивного коефіцієнта (пп.4 п.26 ПБО
7)[12].

Розрахунок амортизації здійснюється по формулі:

Кумулятивний коефіцієнт розраховується на кожен рік використання об’єкта
діленням кількості років, що залишаються до кінця очікуваного терміна
використання об’єкта ОЗ, на суму числа років його корисного
використання. Сума років (або цифр років) корисної експлуатації об’єкта
– це результат додавання порядкових номерів тих років, протягом яких
функціонує об’єкт.

У нашому випадку, оскільки термін служби верстата складає 4 року, сума
цифр років дорівнює:

1+2+3+4=10.

У випадку якщо термін експлуатації об’єкта достатньо тривалий, сума цифр
років визначається по формулі кумулятивного числа:

де п – термін служби (у нашому прикладі – 4 роки). В прикладі
кумулятивний коефіцієнт складає: в 1-й рік – 4/10, у 2-й рік – 3/10, у
3-й рік – 2/10, у 4-й рік – 1/10.

Ефект від використання цього методу такий же, як і від використання
методу зменшення залишкової вартості, – у перші роки експлуатації
списується основна частина початкової вартості, але досягається це не за
рахунок того, що в наступні роки зменшується база для нарахування
амортизації, а за рахунок зменшення норми амортизації. Проте зменшення
залишкової вартості відбувається повільніше. По закінченні останнього
строку корисної експлуатації об’єкта його залишкова вартість дорівнює
ліквідаційній.

В таблиці 2.19. наведено розрахунок амортизації верстата початковою
вартістю 20 000 грн., ліквідаційної – 2 000 грн. і термін експлуатації 4
року методом суми цифр років.

Таблиця 2.19.

Роки експлуатаціїРозрахунокАмортизаційні відрахуванняНакопичена
амортизація (знос), грн.Залишкова вартість,
грн.0—200001-й18000*4/1072007200128002-й18000*3/1054001260074003-й1800
0*2/1036001620038004-й18000*1/101800180002000Всього18000Для здійснення
економічно обгрунтованого вибору методу амортизації необхідно порівняти
результати нарахування амортизації для одного об’єкта.

Найшвидшу амортизацію забезпечує кумулятивний метод, за ним – метод
прискореного зменшення залишкової вартості. Прямолінійний метод і
виробничий метод дають однакові результати, якщо випуск продукції
рівномірно розподілений по роках.

Порівняльні дані обчислення сум амортизації основних засобів за
допомогою різних методів наведені в додатку 4.

На базовому підприємстві ТОВ “Еліон 2000” для нарахування амортизації
основних засобів використовують два методи: прямолінійний для групи 1,
та метод зменшення залишкової вартості для основних засобів груп 2 і 3.
Чому саме, в обліковій політиці підприємства, після вступу в силу ПБО 7,
визначені дані два методи? Як зазначалось вище за прямолінійним методом
найкраще проводити амортизацію за такими об’єктами основних засобів, як
будівлі споруди, а якщо звернути увагу на додаток 3, то в даному випадку
даний метод є найбільш прийнятним для основних засобів групи 1. Однак
при виборі методу амортизації перед керівництвом ТОВ “Еліон 2000”
постало питання проведення нарахування амортизації, адже, як зазначено в
ПБО 7, за прямолінійним методом амортизація проводиться на первісну
вартість об’єкта основних засобів, а оскільки по об’єктах основних
засобів 1 групи проводилась амортизація виникла певна дилема. Виходячи з
даної ситуації керівництво підприємства вирішило продовжувати
нараховувати амортизацію, за первісною вартістю, але з урахуванням уже
накопиченого зносу, до прирівнення вартості об’єктів нульового значення.

Використання виробничого методу для нашого підприємства є не доцільним,
тому що, за даним методом, проведення амортизаційних є доцільним лише
втому випадку, якщо випуск продукції є рівномірним, а оскільки випуск
продукції в ТОВ “Еліон 2000” є дрібносерійним, продукція виготовляється
в основі під замовлення покупця, тому і застосування даного методу є не
доцільним.

Що ж стосується основних засобів груп 2 і 3, то в даному випадку проблем
ніяких не виникало, адже за методом зменшення залишкової вартості
амортизація нараховується на залишкову (балансову) вартість і
використовується він для об’єктів основних засобів схильних швидкому
моральному старінню, у силу чого термін їхнього корисного використання
може бути визначений лише приблизно, а якщо звернутись до додатку 3 то
ми побачимо, що основні засоби даних груп схильні до швидкого морального
старіння.Розділ ІІІ Аналіз використання основних фондів.

3.1. Методи, прийоми, задачі та джерела інформації для аналізу
використання основних фондів.

Розвиток виробництва завжди викликає необхідність зосереджувати увагу на
проблемі ефективності використання основних виробничих фондів. Будь-яке
підприємство державне, акціонерне, приватне в частині використання
основних фондів повинно йти по таким напрямкам:

1. Прискорення темпів науково – технічного прогресу – постійно
збільшувати масу прогресивних фондів.

2. Насичувати підприємство основними фондами високотехнічного рівня, яке
повинно здійснюватися на базі реконструкції і технічного переобладнання.

3. Найкраще використовувати основні фонди – це основне

значення досягнення кінцевих результатів підприємства.

Задачі аналізу основних фондів:

1) Перевірка забезпеченості підприємства основними фондами.

2) Перевірка технічного стану основних фондів.

3) Встановлення рівня використання основних фондів.

4) Виявлення причини недоліків у використанні основних фондів.

5) Розрахунки впливу використання основних фондів на обсяг випуску
продукції.

Джерела даних для аналізу: план підприємства, план технічного розвитку,
форма №1 “Баланс підприємства”, форма №3 “Додаток до балансу
підприємства”, “Звіт про фінансово – майновий стан підприємства”, дані
про переоцінку основних засобів, інвентарні картки обліку основних
засобів.

Аналіз основних фондів починається із знайомства зі складом в цілому і
по групах. При цьому виявляється рух і направлення в зміні основних
фондів, виявляється питома вага промислово – виробничих основних фондів,
непромислових основних фондів, виробничих основних фондів інших галузей
в загальній їх вартості на початок і на кінець аналізуємого (звітного)
періоду.

По характеру участі у виробництві продукції основні фонди діляться на
активні і пасивні, у процесі аналізу розраховується питома вага активної
і пасивної частки основних фондів в загальної вартості промислово
-виробничих основних фондів.

Підвищення активної частки (машин, устаткування) приводить до росту
фондовіддачі в наслідок цього активна частина повинна збільшуватись .

3.2 Аналіз динаміки та структури основних фондів.

Аналіз починається з вивчення обсягу основних засобів, їх динаміки та
структури. Фонди підприємства діляться на промислово – виробничі та
непромислові, а також фонди невиробничого призначення. Виробничу
потужність визначають промислово – виробничі фонди. Крім того, прийнято
відокремлювати активну частину (робочі машини та обладнання) та пасивну
частину фондів, а також відокремлені підгрупи у відповідності з їх
функціональним призначенням (будівлі виробничого призначення, робочі
машини, обладнання, вимірювальні пристрої, транспортні засоби та інші).
Така деталізація необхідна для виявлення резервів підвищення
ефективності їх використання на основі оптимізації структури.

При аналізі складу та структури основних фондів визначаються значення
кожної їх групи в абсолютній сумі, а також питома вага в загальній
вартості та зміни на протязі звітного року.

Діяльність підприємства (установи організації) передбачає наявність
основних засобів в більш або менший мірі в залежності від напрямку
діяльності підприємства (виробництво, торгівля, надання послуг,
будівництво та інше); їх розмір – від потужності підприємства та інших
факторів.

В таблиці 3.1. приведені дані про наявність, склад та рух основних
засобів на підприємстві ТОВ “Еліон 2000”.

Структура основних фондів.

Таблиця 3.1.

Група основних фондівНаявність на початок рокуНадходження за рікВибуття
за рікНаявність на кінець рокутис.грнпитома вага %тис.грнпитома вага
%тис.грнпитома вага %тис.грнпитома вага %Промислово-виробничі
ОФ1500.762.25248090.84640.343.343340.491.18Основні виробничі фонди інших
галузей——–Невиробничі основні
фонди910.037.752509.1683756.663238.82Разом основних
фондів2410.710027301001477.31003663.4100в т.ч. активна
частина850.035.26195071.43–280076.43

Дані таблиці 3.1. показують, що за звітний період відбулися значні зміни
в наявності та структурі основних фондів. Вартість основних фондів
зросла на 1252,7 тис.грн чи на 52%.

Тобто в звітному періоді при незначній вартості вибувших основних
фондів, підприємством ТОВ “Еліон 2000” здійснено придбання основних
фондів у значних розмірах, в тому числі особливо промислово-виробничих.

А сама вартість основних виробничих фондів зросла на 1839,7 тис. грн. чи
на 123%.

Збільшилася частка виробничих основних фондів в загальній сумі на 28,9%.
Відповідно зменшилася доля невиробничих фондів на 28,9% в зв’язку з
реалізацією їх на сторону.

Значно збільшилась питома вага активної частки фондів з 35,26% до
76,43%, що необхідно оцінити як позитивний фактор.

Взагалі, на зміну структури впливають:

– структурні капітальні вкладення;

– рівень автоматизації і механізації виробництва;

– його комбінування, спеціалізація і кооперування.

Елементи основних фондів (машини і обладнання, інструменти для обробки
матеріалів, для проведення вимірювань, виробничий й господарчий інвентар
та прилади, та інш.), які приймають безпосередню участь у виробництві,
складають активну частину основних фондів. Чим більша доля активної
частини, тим більше продукції може бути вироблено при незмінному
загальному обсягу засобів праці, тому структура основних фондів є дуже
важливим показником технічного рівня виробництва.

Розрізняють виробничу та галузеву структуру основних фондів.

Виробнича структура основних фондів – представлена у вигляді переліку
груп, відповідно з прийнятою класифікацією з вказівкою долі вартості
кожної групи в загальної вартості фондів (виробнича структура
представлена в таблиці 3.1).

Галузева структура характеризує розподіл маси засобів праці між окремими
галузями.

Для більш детального аналізу динаміки основних фондів розглянемо таблицю
3.2.

Наведені дані на початок 1998 року дають змогу розглянути зміни в
наявності та структурі за два роки роботи підприємства ТОВ “Еліон 2000”,
а також порівняти показники звітного 1999 року з попереднім роком.

Таблиця 3.2.

ПоказникиНаявність на поч. 1998р тис.грн1999 рзміна за 1998р (+)(-)зміна
за 1999р (+)(-)на поч. року тис.грнна кінець року
тис.грн1.Промислово-виробничі основні фонди

2.Виробничи фонди

інших галузей

3.Невиробничи основні фонди

Всього:

в т.ч. активна частина

928

928

306

500,7

910

2410,7

850

3340,4

323

3663,4

2800

+572,7

+910

+1482,7

+544

+1839,7

-587

+1252,7

+1950

За 1998 рік основні фонди підприємства збільшились на 1482,7 тис.грн, в
1999 році – на 1252,7 тис.грн. Але значне поповнення активної частини
основних фондів відбулося саме в 1999 році, в більшій мірі це пов’язано
з надходженням на протязі 1999 року промислово – виробничих фондів.
Аналізуючи показники за 2 роки діяльності підприємства можна
стверджувати, що відбувається зростання обсягів основних фондів, що дає
можливість підприємству збільшувати обсяги випуску продукції, за рахунок
введення в дію нових основних засобів, підвищувати
конкурентоспроможність продукції, використовувати новітні технології та
інше.

За 1999 рік зменшилась вартість невиробничих основних фондів на 587
тис.грн, які були придбані на протязі 1998 року у сумі 910 тис.грн, що
вплинуло на зменшення зростання обсягів основних засобів за 1999 рік в
порівнянні з 1998 роком.

Але зменшення такого показника як невиробничі основні фонди не повинно
розглядати як прямо позитивний фактор, враховуючи що фонди невиробничого
призначення є й показником матеріального та культурного рівня осіб які
працюють на підприємстві, стимулюючого зростання продуктивності праці.
Але вплив даного фактору не можливо визначити прямими розрахунками.

3.3 Аналіз технічного стану основних фондів.

На технічний стан основних фондів впливають три групи факторів:

І. Введення в дію нових основних фондів та потужностей.

ІІ. Вибуття основних фондів в наслідок старості і повного зносу.

ІІІ. Ремонт обладнання (капітальний, поточний, технічний огляд).

Для здійснення аналізу технічного стану основних засобів розглядають
статистичні звіти, відображаючи ступінь розвитку та впровадження нової
техніки, модернізації обладнання, реалізації винаходів та
раціоналізаторських пропозицій про поліпшення використання основних
фондів.

На підставі використовуємих даних розраховують ряд показників,
характеризуючи стан та використання основних фондів. Такими показниками
є коефіцієнти зносу, оновлення, вибуття, приросту та здатності.

На зміну стану основних фондів значний вплив здійснює їх знос.

Він представляє процес споживання їх вартості в тій мірі, в який вони
втрачають свою споживчу вартість чи матеріально зношуються.

Враховуючи вищезазначене дані про знос використовуються для узагальненої
характеристики стану основних фондів чи окремих груп.

В процесі аналізу розраховують коефіцієнт зносу (Кзн) на початок і
кінець року. Він розраховується як відношення суми зносу основних фондів
до їх первісної (початкової) вартості.

Для найбільшої наочності та аналізу згрупуємо зазначені коефіцієнти в
таблицю 3.3.

Таблиця 3.3.

ПоказникиНа початок рокуНа кінець рокуЗміни (+)(-)1.Промислово-виробничі
фонди

2. Знос

3. Коефіцієнт зносу1500,7

35,4

0,023340,4

267,8

0,08+1839,7

+232,4

+0,06

Збільшення зносу на кінець року пояснюється вводом в дію основних фондів
та значними вкладеннями засобів в капітальний ремонт.

За даними таблиці 3.3. видно, що коефіцієнт зносу фондів на початок року
став 2,36% (35,4:1500,7.100); на кінець року 8,02% (267,8:3340,4.100).
Це визначає, що в середньому їх знос зріс на 5,66%, що свідчить про
погіршення стану основних фондів. Але як видно з таблиці 3.3. на протязі
1999 року відбулося значне збільшення вартості основних фондів, що також
вплинуло на зростання зносу.

Одним з факторів, який визначає зміни стану основних фондів, є їх рух,
під яким розуміється надходження на протязі року нових та вибуття раніше
діючих основних фондів.

Інтенсивність даних процесів вимірюється коефіцієнтами оновлення та
вибуття.

Коефіцієнт оновлення розраховується як відношення вартості надходжених
основних фондів до їх вартості на кінець звітного періоду. Він
відображає ступінь оновлення основних фондів в результаті введення в дію
нових об’єктів, придбання чи безоплатного отримання від інших
організацій.

Коефіцієнт вибуття розраховується як відношення вартості вибувших на
протязі року основних фондів до їх вартості на початок року. Вибуття
основних засобів може бути результатом їх втрати, розкрадання (з
наступним списанням за рахунок підприємства чи осіб винних у
розкраданні), безоплатної передачі іншим підприємствам, зносу, а також
реалізації на сторону.

В процесі аналізу необхідно вивчати структуру вибуття по зазначеним
направленням і його конкретні причини.

В таблиці 3.4. приведені дані звітності, характеризуючи ступінь
інтенсивності руху основних фондів. При аналізі необхідно врахувати, що
діюча звітність містить показники оновлення та вибуття по всім основним
фондам в цілому, тоді як для характеристики технічного розвитку
необхідно знати рух відповідних їх видів. Необхідну інформацію мають в
собі дані первинного обліку придбання та вибуття основних фондів.

Таблиця 3.4.

№Показники руху основних фондівЗначення показників1.

2.

3.

4.

5.

6.Основні фонди на початок року, тис.грн

Надходження основних фондів в звітному періоді, тис.грн

Вибуття основних фондів в звітному періоді тис.грн

Основні фонди на кінець року, тис.грн

Коефіцієнт оновлення ОФ

Коефіцієнт вибуття ОФ1500,7

2480

640,3

3340,4

0,74

0,43

З вище приведеної таблиці видно, що оновлення основних виробничих фондів
на підприємстві ТОВ “Еліон 2000” становило 2480 тис.грн чи 74%, а
вибуття – 640,3 тис.грн чи 43%. Дані показники свідчать про різнобічний
процес технічного розвитку, де одночасно здійснюється поповнення
основних виробничих фондів новими їх видами та вибуття надлишкових або
зношених ОФ.

Важливим завданням аналізу є виявлення причин вибуття основних фондів та
доцільність придбання нових. Також необхідно звертати увагу на
співвідношення показників їх оновлення та вибуття.

На підставі даних таблиці 3.3.2 за звітний період коефіцієнт оновлення є
більшим ніж коефіцієнт вибуття на 0,31 або на 42%, що можна оцінити як
позитивний фактор.

Найбільш повну характеристику оновлення окремих видів основних фондів, а
саме обладнання, можна отримати по даним аналізу їх вікового складу. З
цією метою вони групуються по строкам експлуатації. Методика аналізу на
основі даних первинного обліку наявності основних фондів в таблиці 3.5.

Наведені в таблиці дані свідчать, що в ТОВ “Еліон 2000” відсутні основні
фонди за віком понад 20 років. Значна кількість ОФ належить до вікової
групи до 5 років – 38 шт. або 70% загального обсягу основних фондів.
Невеликі частки належать до груп ”від 5 до 10” та “від 10 до 20”,
відповідно 9 шт. або 17%, та 7шт. або 13%.

Дані аналізу дозволяють визначати технічні можливості та відмітити
об’єкти першочергової заміни, що буде сприяти підвищенню технічного
рівня результатів діяльності.

Також для визначення технічного стану основних фондів використовують
коефіцієнт здатності ОФ, який розраховується як відношення залишкової
вартості основних фондів до первісної їх вартості.

Таблиця 3.5.

Види основних фондів Кількість основних фондівРазому т.ч по віковим
групамКількістьПитома вагадо 5 роківвід 5 до 10від10 до 20понад
20рКількістьПитома вагакількістьПитома вагаКількістьПитома
вагаКількістьПитома вага1 Будівлі і споруди

2 Автомобільний транспорт

3.Машини та обладнання

4. Устаткування приладу до них

5. Електронно-обчислювальні машини

6. Інші основні фонди

Разом-

5

11

19

8

11

54-

9

20

35

16

20

100-

4

8

11

8

7

38-

11

21

29

21

18

100-

1

2

5

1

9-

11

22

56

11

100-

1

3

3

7-

14

43

43

100-

Тобто 93% основних виробничих фондів є здатними до використання, завдяки
тому що за аналізуємий період відбулося значне зростання вартості
основних фондів за рахунок введення нової техніки.

Коефіцієнт приросту основних виробничих фондів на підприємстві за
аналізуємий період склав:

Показник свідчить про зростання вартості основних фондів, що дає
можливість підприємству збільшити обсяги виробництва (надання послуг та
інш.).

3.4 Аналіз узагальнюючих показників використання основних засобів.

Загальним показником ефективності використання основних фондів є
фондовіддача. Вона обчислюється як відношення обсягу продукції за
місяць, квартал, рік до середньої вартості основних
промислово-виробничих фондів.

Для забезпечення росту фондовіддачі необхідно, щоб вартість випускаємої
продукції збільшується скоріше ніж вартість основних виробничих фондів.

Іншими словами фондовіддача характеризує випуск продукції на одну гривню
вартості основних виробничих фондів.

Аналіз фондовіддачі провадиться зіставленням фактичних показників з
плановим, базисним, середньогалузевим та показниками передових
підприємств.

За одержаними даними вивчаються динаміка і тенденції змінення
фондовіддачі, визначаються ступінь виконання плану, відхилення від
середньогалузевого рівня та показників передових підприємств.

На зміну рівня фондовіддачі впливають ряд факторів, які можна згрупувати
наступним чином (рис. 5.).

Рис. 5. Схема факторної системи фондовіддачі.

Крім того, ефективність використання основних фондів характеризується
показниками: продуктивністю одиниці обладнання, коефіцієнтами
використання обладнання у часі та потужності, тощо.

Вирішальний вплив на фондовіддачу чинить ефективність використання
обладнання по часу (екстенсивне) і по потужності (інтенсивне).

Час роботи обладнання підрозділяють:

– календарне (365 х 24);

– режимне (365 – вихідні дні) х тривалість 1 зміни;

– планові часи (режимні часи – планові простої);

– часи фактичної роботи (планові часи – простої зверх плану).

Використання обладнання по часу знаходиться в прямій залежності від
коефіцієнта змінності роботи обладнання, який визначається як відношення
числа відпрацьованих машинозмін (або станкочасів) до загального числа
станків або до найбільшого числа станкочасів, які можуть бути
відпрацьовані при однозмінній роботі.

Аналізується Кзмін. шляхом порівняння фактично Кзмін. з плановим. Потім
визначаються причини змін.

Ефективне використання обладнання по потужності характеризується
коефіцієнтом ефективності загрузки – визначається відношенням фактичної
годинної продуктивності обладнання до планової продуктивності (або
нормативної продуктивності).

3.5 Аналіз ефективності використання основних виробничих фондів.

Як видно з рис. 5. факторами першого рівня, які впливають на
фондовіддачу основних виробничих фондів є:

1) зміна долі активної частини фондів в загальній їх сумі (Дак);

2) зміна фондовіддачі активної частини фондів (Фв.акт)

ФВ = Дак х Фв.акт

Розрахунок впливу факторів виконується способом абсолютних різниць (в
розрахунках використані дані таблиці № 3.5.1):

ДФВ = (Дак(ф) – Дак(пл) ) х Фв.акт(пл) = -0,014 х 7,9818 = -0,1117452

ДФВ = (Фв.акт(факт) – Фв.акт(пл)) х Дак(факт) = + 0,155 х 0,754 = +
0,11687

Загальний вплив: – 0,11174542 + 0,11687 + 0,005

Позитивно вплинула на фондовіддачу зміна фондовіддачі активної частки
фондів (+0,11687), а вплив зменшення долі активної частки фондів
(-0,1117452)

Тобто за рахунок зміни активної частки фондів в загальній їх сумі
фондовіддача зменшилась на –0,1177452, а підвищення фондовіддачі
активної частини фондів збільшило показник фондовіддачі на +0,11687.

Фондовіддача активної частки фондів (технологічного обладнання)
безпосередньо залежить від його структури, часу роботи та
середньочасової виробітки.

Для аналізу можна використовувати наступну фактичну модель:

picscalex100010009000003f80000000300170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02e003800c1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffbcffffff400c00009c0300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
0002100405000000130200023c0c17000000fb0280fe0000000000009001000000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc7e040000002d01010009000000
320a9003370604000000cec1d4e008000000320a6a01300a02000000d1c209000000320a
6a01760603000000d2eee40008000000320a6a012a0401000000ca0008000000320a6002
340002000000d4c210000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d62
6f6c0002040000002d01020004000000f001010008000000320a6a01220901000000b400
08000000320a6a01680501000000b40008000000320a6002ca02010000003d000a000000
26060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc
0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f00102000300000000000002
0002

Фактичну модель фондовіддачі обладнання можна поширити, якщо час роботи
одиниці обладнання (Тод) представити у вигляді множини кількості
відпрацьованих днів (Д), коефіцієнта змінності (Кзм) та середньої
тривалості зміни (П).

Середньорічну вартість технологічного обладнання можна також представити
як множину їх кількості (К) і середньої вартості його одиниці, після
чого остаточна модель буде мати вигляд:

picscalex100010009000003270100000300170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02200460111200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffbcffffff20110000dc0300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
000210040500000013020002161117000000fb0280fe0000000000009001000000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc7e040000002d01010008000000
320a9003320b01000000d60008000000320a9003e00801000000ca0008000000320a6a01
0a0f02000000d1c208000000320a6a01ac0c01000000cf0009000000320a6a01d4080300
0000cae7ec0008000000320a6a017c0601000000c40008000000320a6a012a0401000000
ca0008000000320a6002340002000000d4c210000000fb0280fe00000000000090010000
00020002001053796d626f6c0002040000002d01020004000000f001010008000000320a
90031e0a01000000b40008000000320a6a01fc0d01000000b40008000000320a6a01980b
01000000b40008000000320a6a01c00701000000b40008000000320a6a01680501000000
b40008000000320a6002ca02010000003d000a00000026060f000a00ffffffff01000000
000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc0400
00002d01010004000000f00102000300000000000000 =
picscalex100010009000003f70000000300170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c022004400b1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffbcffffff000b0000dc0300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
000240000500000013020002f40a17000000fb0280fe0000000000009001000000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cca0040000002d01010008000000
320a9003100501000000d60008000000320a6a01e80802000000d1c208000000320a6a01
8a0601000000cf0009000000320a6a01b20203000000cae7ec0008000000320a6a015a00
01000000c40010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c
0002040000002d01020004000000f001010008000000320a6a01da0701000000b4000800
0000320a6a01760501000000b40008000000320a6a019e0101000000b4000a0000002606
0f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d00cc040000002d01010004000000f00102000300000000000000

Для розрахунку впливу факторів на приріст фондовіддачі обладнання
використовуємо засіб ланцюгових підставок (розрахунки приведені нижче
здійснені на підставі даних таблиці 3.6.).

Таблиця 3.6.

Показники ПланФактВідхилення (+) (-)1.Обсяг продукції (ВП), тис.
грн1400014850+8502.Середньорічна вартість, тис. грн.:- основних
виробничих фондів (ОВФ);22842420,55+136,55- активної частини
(ОВФакт)17541825+71- одиниці обладнання (Ц);33,7333,796+0,0663.Питома
вага, коефіцієнт:- активної частини фондів (Дакт)0,7680,754-0,0144.
Фондовіддача, грн (ФВ)6,12966,135+0,005в т.ч. активної частини
(ФВа)7,9818,137+0,1565.Середньорічна кількість технологічного обладнання
(К)5254+26.Відпрацьовано за рік всім обладнанням (Т), тис. год201185-16в
т.ч. одиницею обладнання:- годин (Тод)38653426-439- змін (зм)515469-46-
днів (д)257244-137.Коефіцієнт змінності роботи обладнання
(Кзм)21,92-0,088. Середня тривалість зміни (n), год7,57,3-0,29.Виробітка
продукції за одну машино-годину (СВ)69,880,4+10,6

І.Для визначення першого умовного показника фондовіддачі необхідно
замість планової взяти фактичну середньорічну вартість одиниці
обладнання, яка при однакових цінах може змінитися за рахунок його
структури:

picscalex100010009000003540100000300170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c022004001a1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffbcffffffc0190000dc0300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
0002f1080500000013020002a21917000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc7e040000002d01010009000000
320a9003151003000000d6efeb0009000000320a6a013c1604000000d1c2efeb09000000
320a6a01841203000000cfefeb0008000000320a6a01c10f02000000efeb09000000320a
6a01ed0c03000000cae7ec0009000000320a6a013b0903000000c4efeb0008000000320a
6002520502000000efeb0a000000320a6002220005000000d4c2e0eaf20010000000fb02
80fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d0102000400
0000f001010008000000320a6a01351501000000b40008000000320a6a015f1101000000
b40008000000320a6a01ce0b01000000b40008000000320a6002ab07010000003d001700
0000fb0280fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e2043797200cc7e040000002d01010004000000f001020008000000320a6a016d0f0100
00002e0008000000320a6002c00601000000290008000000320a6002c904010000002800
0a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01020004000000f001010003000000
00000020526f =
picscalex100010009000003190100000300170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02e003e00b1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffbcffffffa00b00009c0300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
0002400005000000130200028a0b17000000fb0280fe0000000000009001000000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cca0040000002d0101000a000000
320a900305040500000033333733300008000000320a6a01c20a01000000380008000000
320a6a016e0a010000002c0008000000320a6a01f40802000000363908000000320a6a01
fc0601000000350008000000320a6a01a206010000002c0008000000320a6a01e2050100
0000370008000000320a6a01e40301000000320009000000320a6a015a00030000003235
370010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c00020400
00002d01020004000000f001010008000000320a6a01e60701000000b40008000000320a
6a01d40401000000b40008000000320a6a01d00201000000b4000a00000026060f000a00
ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225379
7374656d00cc040000002d01010004000000f0010200030000000000000a=7,9774
(7,98)

picscalex1000100090000033d0100000300170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02400480171200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffbcffffff40170000fc0300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000f00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
000277060500000013020002281717000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc9f040000002d0101000a000000
320a9003840c05000000d6f4e0eaf20009000000320a6a01c21304000000d1c2efeb0900
0000320a6a010a1003000000cfefeb0008000000320a6a01470d02000000efeb09000000
320a6a01730a03000000cae7ec0009000000320a6a01c10603000000c4efeb000a000000
320a6002220005000000d4c2e0eaf20010000000fb0280fe000000000000900100000002
0002001053796d626f6c0002040000002d01020004000000f001010008000000320a6a01
bb1201000000b40008000000320a6a01e50e01000000b40008000000320a6a0154090100
0000b40008000000320a60023105010000003d0017000000fb0280fe0000000000009001
000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc9f040000002d01
010004000000f001020008000000320a6a01f30c010000002e000a00000026060f000a00
ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225379
7374656d00cc040000002d01020004000000f00101000300000000000000 =
picscalex100010009000003190100000300170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02e003e00b1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffbcffffffa00b00009c0300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
0002400005000000130200028a0b17000000fb0280fe0000000000009001000000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200ccc7040000002d0101000a000000
320a900305040500000033333739360008000000320a6a01c20a01000000380008000000
320a6a016e0a010000002c0008000000320a6a01f40802000000363908000000320a6a01
fc0601000000350008000000320a6a01a206010000002c0008000000320a6a01e2050100
0000370008000000320a6a01e40301000000320009000000320a6a015a00030000003235
370010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c00020400
00002d01020004000000f001010008000000320a6a01e60701000000b40008000000320a
6a01d40401000000b40008000000320a6a01d00201000000b4000a00000026060f000a00
ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225379
7374656d00cc040000002d01010004000000f00102000300000000000000=7,9619

В результаті зміни структури обладнання рівень фондовіддачі зменшився на
0,0155 грн. (7,9619 – 7,9774).

ІІ. Далі необхідно встановити якою була б фондовіддача при фактичній
структурі обладнання і фактичній кількості відпрацьованих днів, але при
плановій величині

останніх факторів

picscalex1000100090000033e0100000300170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c024004c0191200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffbcffffff80190000fc0300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000f00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
000280060500000013020002761917000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200ccb4040000002d0101000a000000
320a9103b00d05000000d6f4e0eaf20009000000320a6a010f1604000000d1c2efeb0900
0000320a6a01501203000000cfefeb0008000000320a6a01860f02000000efeb09000000
320a6a01b10c03000000cae7ec000a000000320a6a01ca0605000000c4f4e0eaf2000a00
0000320a6002220005000000d4c2e0eaf20010000000fb0280fe00000000000090010000
00020002001053796d626f6c0002040000002d01020004000000f001010008000000320a
6a01041501000000b40008000000320a6a01271101000000b40008000000320a6a018e0b
01000000b40008000000320a60023605010000003d0017000000fb0280fe000000000000
9001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200ccb404000000
2d01010004000000f001020008000000320a6a01320f010000002e000a00000026060f00
0a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222
53797374656d00cc040000002d01020004000000f001010003000000000000450da0 =
picscalex100010009000003190100000300170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02e003e00b1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffbcffffffa00b00009c0300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
000240000500000013020002840b17000000fb0280fe0000000000009001000000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc9f040000002d0101000a000000
320a900302040500000033333739360008000000320a6a01bc0a01000000380008000000
320a6a01680a010000002c0008000000320a6a01ee0802000000363908000000320a6a01
f60601000000350008000000320a6a019c06010000002c0008000000320a6a01dc050100
0000370008000000320a6a01de0301000000320009000000320a6a015a00030000003234
340010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c00020400
00002d01020004000000f001010008000000320a6a01e00701000000b40008000000320a
6a01ce0401000000b40008000000320a6a01ca0201000000b4000a00000026060f000a00
ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225379
7374656d00cc040000002d01010004000000f00102000300000000000000=7,5591

За рахунок зменшення кількості відпрацьованих днів відбулося зниження
фондовіддачі 0,4028 грн (7,5591-7,9619).

ІІІ. Третій умовний показник фондовіддачі розраховується при фактичній
його структурі, фактичній кількості відпрацьованих днів, фактичному К
змінності та плановому рівні останніх факторів.

picscalex1000100090000033e0100000300170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02400460191200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffbcffffff20190000fc0300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000f00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
00027f060500000013020002101917000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc76040000002d0101000a000000
320a91037c0d05000000d6f4e0eaf20009000000320a6a01aa1504000000d1c2efeb0900
0000320a6a01eb1103000000cfefeb0008000000320a6a017c0f01000000f40009000000
320a6a01ae0c03000000cae7ec000a000000320a6a01c90605000000c4f4e0eaf2000a00
0000320a6002220005000000d4c2e0eaf20010000000fb0280fe00000000000090010000
00020002001053796d626f6c0002040000002d01020004000000f001010008000000320a
6a019f1401000000b40008000000320a6a01c21001000000b40008000000320a6a018b0b
01000000b40008000000320a60023605010000003d0017000000fb0280fe000000000000
9001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc7604000000
2d01010004000000f001020008000000320a6a012e0f010000002e000a00000026060f00
0a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222
53797374656d00cc040000002d01020004000000f001010003000000000000450da0
=picscalex10001000900000329010000030017000000000005000000090200000000040
0000002010100050000000102ffffff00040000002e01180005000000310201000000050
000000b0200000000050000000c02e003600d1200000026060f001a00ffffffff0000100
00000c0ffffffbcffffff200d00009c0300000b00000026060f000c004d6174685479706
50000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d01000005000000140
2000240000500000013020002100d17000000fb0280fe0000000000009001000000cc040
2001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cca5040000002d0101000a00000
0320a9003c8040500000033333739360008000000320a6a01480c0100000038000800000
0320a6a01f40b010000002c0008000000320a6a017a0a02000000363908000000320a6a0
1820801000000350008000000320a6a012808010000002c0008000000320a6a016807010
00000370008000000320a6a01aa0402000000393208000000320a6a015004010000002c0
008000000320a6a01b40301000000310009000000320a6a015a000300000032343400100
00000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d0
1020004000000f001010008000000320a6a016c0901000000b40008000000320a6a015a0
601000000b40008000000320a6a01ca0201000000b4000a00000026060f000a00fffffff
f01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656
d00cc040000002d01010004000000f00102000300000000000000 =7,2568

За рахунок зменшення коефіцієнта змінності роботи обладнання його
фондовіддача знизилась на 0,3023 грн. (7,2568-7,5591).

IV.При розрахунку четвертого умовного показника фондовіддачі плановими
залишаються тільки рівень середньогодинної виробітки

picscalex100010009000003420100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c024004c01a1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffbcffffff801a0000fc0300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000f00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
00027a060500000013020002631a15000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00cc67040000002d0101000a000000320a9003
220e05000000d6f4e0eaf20009000000320a6a01fb1604000000d1c2efeb09000000320a
6a01df1104000000cff4e0ea08000000320a6a01750f01000000f40009000000320a6a01
a50c03000000cae7ec000a000000320a6a01c40605000000c4f4e0eaf2000a000000320a
6002220005000000d4c2e0eaf20010000000fb0280fe0000000000009001000000020002
001053796d626f6c0002040000002d01020004000000f001010008000000320a6a01f315
01000000b40008000000320a6a01b91001000000b40008000000320a6a01850b01000000
b40008000000320a60023405010000003d0015000000fb0280fe00000000000090010000
00000402001054696d6573204e657720526f6d616e000067040000002d01010004000000
f001020008000000320a6a017515010000002e0008000000320a6a01270f010000002e00
0a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01020004000000f001010003000000
000000004000
=picscalex10001000900000329010000030017000000000005000000090200000000040
0000002010100050000000102ffffff00040000002e01180005000000310201000000050
000000b0200000000050000000c02e003600d1200000026060f001a00ffffffff0000100
00000c0ffffffbcffffff200d00009c0300000b00000026060f000c004d6174685479706
50000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d01000005000000140
2000240000500000013020002100d17000000fb0280fe0000000000009001000000cc040
2001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cca5040000002d0101000a00000
0320a9003c8040500000033333739360008000000320a6a01480c0100000038000800000
0320a6a01f40b010000002c0008000000320a6a017a0a02000000363908000000320a6a0
1820801000000350008000000320a6a012808010000002c0008000000320a6a016807010
00000370008000000320a6a01aa0402000000393208000000320a6a015004010000002c0
008000000320a6a01b40301000000310009000000320a6a015a000300000032343400100
00000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d0
1020004000000f001010008000000320a6a016c0901000000b40008000000320a6a015a0
601000000b40008000000320a6a01ca0201000000b4000a00000026060f000a00fffffff
f01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656
d00cc040000002d01010004000000f00102000300000000000002 =7,0632

В зв’язку з тим що фактична тривалість зміни нижче планової на 0,2 год.
фондовіддача зменшилася на 0,1936 (7,0632-7,2568).

V При фактичній виробітки обладнання фондовіддача склала:

В зв’язку з підвищенням середньої виробітки рівень фондовіддачі зріс на
1,0727 (8,1359-7,0632).

Загальний вплив факторів:

1,0724 + (-0,1936) + (-0,3023) + (-0,4028) + 0,0155 0,156

Далі наведений розрахунок зміни випуску продукції. Розрахунок
здійснюється способом ланцюгових підставок на підставі даних таблиці
3.5.1.

ВП = К х Д х Кзм х П х СВ, де

К – кількість обладнання;

Д – кількість відпрацьованих днів одиницею обладнання;

Кзм – коефіцієнт змінності роботи обладнання;

П – середня тривалість зміни;

СВ – середня виробітка продукції за 1 маш/год на одному обладнанні.

Розрахунок:

1) 52 х 257 х 2 х 7,5 х 69,8 = 13992108 грн (14 000 000 грн)

2) 54 х 257 х 2 х 7,5 х 69,8 = 14530266 грн (Д + 538158 грн)

3) 54 х 244 х 2 х 7,5 х 69,8 = 13795272 грн (Д – 734994 грн)

4) 54 х 244 х 1,92 х 7,5 х 69,8 = 13243461 грн (Д – 551810,88 грн)

5) 54 х 244 х 1,92 х 7,3 х 69,8 = 12890302 грн (Д – 353158,8432 грн)

5) 54 х 244 х 1,92 х 7,3 х 80,4 = 14847855,2064 грн (Д + 1957553,2 грн)

Загальний вплив:

+538158 + (-734994) + (-551810,88) + (-353158,8) + 1957553,2 850000 грн.

Як видно з розрахунку, збільшення випуску продукції відбулося за рахунок
збільшення кількості обладнання на 2 одиниці, що підвищило обсяг
продукції на 538158 грн. Також позитивно вплинув фактор зміни середньої
виробітки продукції за 1 машино-годину на одному обладнанні, що призвело
до збільшення випуску продукції на 1957553,2 грн.

Оскільки значний вплив на рівень випуску продукції здійснила зміна
виробітки на суму 10,6 грн нижче наведений розрахунок факторів, які
вплинули на зміну виробітки.

picscalex100010009000003d60000000300170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02e00360051200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffbbffffff200500009b0300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
0002dc020500000013020002200517000000fb0280fe0000000000009001000000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc7e040000002d01010008000000
320a9003860301000000d20008000000320a6b01f60202000000c2cf08000000320a6002
3a0001000000c20010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d62
6f6c0002040000002d01020004000000f001010008000000320a60029a01010000003d00
0a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f001020003000000
0000000a6a01, як відношення випуску продукції до кількості
відпрацьованих за годину всім обладнання. Тобто виробіток характеризує
кількість продукції, що виготовляється в одиницю часу (або одним
працівником).

Спосіб ланцюгових підставок:

1.
picscalex1000100090000031e0100000300170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02e003a00e1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffbcffffff600e00009c0300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
0002ea0205000000130200028a0605000000140200024a080500000013020002480e1700
0000fb0280fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e2043797200ccb3040000002d0101000a000000320a90030f0906000000323030393830
0b000000320a6a013a0808000000313430303030303010000000fb0280fe000000000000
9001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01020004000000f00101000800
0000320a60020407010000003d0008000000320a6002a401010000003d0017000000fb02
80fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e204379
7200ccb3040000002d01010004000000f001020009000000320a90037f0303000000d2ef
e80009000000320a6a01100304000000c2cfefeb08000000320a6002460001000000c200
0a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01020004000000f001010003000000
00000000fb02=69,6587 (69,8)

2.
picscalex100010009000003200100000300170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c024004800f1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffbcffffff400f0000fc0300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000f00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
0002ea0205000000130200026e0705000000140200022e0905000000130200022c0f1700
0000fb0280fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e2043797200ccf4040000002d0101000a000000320a9003de0906000000313835303034
0b000000320a6a011e0908000000313430303030303010000000fb0280fe000000000000
9001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01020004000000f00101000800
0000320a6002e807010000003d0008000000320a6002a401010000003d0017000000fb02
80fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e204379
7200ccf4040000002d01010004000000f00102000a000000320a9003ec0205000000d2f4
e0eaf2000a000000320a6a011c0305000000c2cfefebe80008000000320a600246000100
0000c2000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01020004000000f0010100
03000000000000450da0=75,674 (? + 6,0153)

3.
picscalex100010009000003010100000300170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02400420101200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffbcffffffe00f0000fc0300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000f00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
0002e302050000001302000223080500000014020002e3090500000013020002e00f1700
0000fb0280fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e2043797200cccf040000002d0101000a000000320a9003930a06000000313835303034
0b000000320a6a01d3090800000031343835303030300a000000320a90038a0305000000
d2f4e0eaf2000a000000320a6a01fd0206000000c2cff4e0eaf208000000320a60023a00
01000000c20010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c
0002040000002d01020004000000f001010008000000320a60029d08010000003d000800
0000320a60029d01010000003d000a00000026060f000a00ffffffff0100000000001000
0000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01
010004000000f001020003000000000000ff=80,2685 (? + 4,5945)

Загальний вплив факторів

+ 6,0153 + 4,5945 = 10,6

За рахунок зменшення відпрацьованого всім обладнанням тис.годин (16
тис.год.) та збільшенням випуску продукції відбувся зріст виробітки
відповідно на 6,0153 грн та 4,5945грн.

Основним завданням аналізу є виявлення факторів зміни рівня використання
основних фондів. Серед них важливе місце займають простої, наявність
надлишкового обладнання, раціональне розподілення основних фондів між
підрозділами підприємства, порушення строків проведення капітальних та
поточних ремонтів та інш.

Проведення заходів по уникненню від’ємного їх впливу буде сприяти
підвищенню ефективності використання основних фондів. Вказані заходу
забезпечать економію капітальних вкладень зниження поточних витрат на
утримання основних фондів, збільшення обсягів та якості виробляємої
продукції (робіт, послуг).

Також складовою частиною аналізу основних фондів є аналіз виконання
плану впровадження нової техніки та технології виробництва, направленого
на удосконалення виробничого процесу, забезпечуючого зріст
продуктивності праці, зниження собівартості продукції, поліпшення умов
праці працівників.

В результаті аналізу визначається економічна ефективність по кожному з
заходів від впровадження нової техніки і модернізації основних фондів і
виявлення дільниць, які потребують таких впроваджень.

Розділ IV Аудит основних засобів.

4.1 Суть, завдання та об’єкти аудиторської перевірки основних засобів.

При проведенні аудиту господарських операцій з обліку основних засобів
аудитору варто керуватися наступними нормативними документами:

Таблиця 4.1.

Назва нормативного документаНомер нормативного документаХто і коли
затвердивЩо регламентує нормативний документ.Закон України “Про
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”№996-ХIVВід
16.07.1999р.Даний Закон визначає правові основи регулювання,
організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності в Україні.Закон України “Про оподаткування прибутку
підприємств” зі змінами і доповненнямиВід 22.05.97рДаний Закон
регламентує порядок нарахування, сплати та подання звітності з податку
на прибуток підприємств. Положення “Про порядок складання декларації про
прибуток підприємств”№ 214Від 8.07.97 р. в редакції від 21.01.98р.Дане
положення регламентує порядок заповнення декларації про прибуток
підприємствами всіх форм власновті.Положення “Про порядок консервації
основних виробничих фондів підприємств”. № 1183Наказ КМУ вiд 28.10.1997
р.Дане Положення регламентує порядок проведення консервації ОВФ
підприємств.Інструкція по інвентаризації основних засобів,
нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів і документів та
розрахунків№69затверджено наказом Міністерства фінансів України від
11.08.1994р. Дана Інструкція регламентує порядок та строки проведення
інвентаризації на підприємстві.Положенні (стандарті) бухгалтерського
обліку №7 “Основні засоби”. № 92Наказом Міністерства Фінансів України
від 27.04.2000 рТа інші.

Крім того, аудитор повинен керуватися:

Планом рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської
діяльності підприємств і Інструкцією з його застосування, затвердженими
наказом Міністерства Фінансів України від 30.11.1999р. №291

Одним із шляхів підвищення ефективності виробництва є правильне
використання і зберігання основних засобів. Конкретна мета аудиту
основних засобів – перевірка правильності формування складу, повноти і
реальності обліку руху основних засобів і достовірності амортизації їх
вартості.

Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою
використання їх в процесі виробництва або постачання товарів і послуг,
надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних
функцій, очікуваний строк контролю використання (експлуатації) яких
більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Основні засоби формують основну частину матеріально-технічної бази
організацій та підприємств і відіграють важливу роль в здійсненні
ведучих напрямків їх діяльності.

Завданнями аудиторської перевірки основних засобів являються слідуючі:

– перевірка складу та структури основних засобів;

– перевірка їх збереження;

– перевірка правильності документального оформлення надходження,
переміщення та використання основних засобів;

– перевірка правильності нарахування амортизації;

– перевірка обліку операцій, пов’язаних з лізингом та орендою майна;

– перевірка обліку реалізації та іншого списання основних засобів;

– перевірка обліку і фінансування витрат на ремонт основних фондів та
ін..

Таким чином, конкретна мета аудиту основних засобів – це перевірка
правильності формування складу, повноти і реальності обліку руху
основних засобів та достовірності амортизації їх складу.

Аудит обліку основних засобів повинен забезпечити:

– контроль за зберіганням основних засобів;

– своєчасне, правильне, документальне відображення в обліку надходження
основних засобів (фондів), їх внутрішнього переміщення (з цеху в цех, зі
складу в склад), ефективне використання, вибуття (ліквідація,
реалізація, безкоштовна передача);

– своєчасне (щомісячне) відображення в обліку зносу (амортизації)
основних засобів;

– відображення в обліку витрат на ремонт основних засобів;

– виявлення зайвих та морально застарілих основних засобів.

Об’єктами аудиторської перевірки операцій з основними засобами є:

– акти прийому-передачі засобів (форма № ОС-1);

– накладні на внутрішнє переміщення основних засобів (ф.№ ОС-2)

– інвентарні картки обліку за формами № ОС-6, № ОС-7, № ОС-8;

– описи інвентарних карток з обліку основних засобів (ф.№ ОС-10);

– акти на ліквідацію основних засобів (ф.№ ОС-4);

– інвентарні списки основних засобів за місцем їхнього розташування та
експлуатації (ф.№ ОС-13);

– картки переміщення основних засобів за їх видами та групами (ф.№
ОС-12);

– акти інвентаризації, інвентарні описи та звірювальні відомості за
результатами інвентаризації основних засобів;

– відомості наявності та руху основних засобів;

– кошториси та плани капітального ремонту основних засобів за період, що
перевіряється;

– акти на проведення капітальних ремонтів;

– таблиці для здійснення розрахунків амортизації та зносу основних
засобів;

– річні звіти (ф.№ 11-ОФ, № 2-КБ).

Перевіряється також використання, збереження та правильність
документального оформлення надходжень, переміщення та вибуття основних
засобів.

Джерелами інформації для перевірки стану обліку основних засобів є:

Ш Інвентарні картки обліку основних засобів,

Ш відомості,

Ш журнали-ордери;

Ш рахунки-фактури;

Ш Інвентаризаційні описи

Ш результати поточної інвентаризації,

Ш договори, накладні, акти списання, прийому-передачі, інвентарні картки

Ш акти прийому-передачі;

Ш облікові регістри (відомості, журнали-ордери, машинограми) по рахунках
і ін.;

Ш Головна книга;

Ш “Звіт про фінансово майновий стан” і ін.

Результатом роботи аудитора є аудиторський висновок, який складається на
основі аудиторських доказів.

Проводячи аудиторську перевірку, слід пам’ятати, що облік основних
засобів ведеться за первісною вартістю на рахунку 10 “Основні засоби”,
яка складається із витрат на їх зведення, виготовлення, придбання,
включаючи витрати з доставки, установки, оплати проектно-дослідницьких
робіт.

Зміна первісної вартості здійснюється у випадку добудови, дообладнання,
реконструкції, часткової ліквідації, а також під час переоцінки
(індексації).

Обліку підлягають як основні засоби, що використовуються, так і ті, які
зберігаються на складі, законсервовані або віддані в оренду.

При проведенні аудиторської перевірки до втрати чинності Інструкції №
250 аудитори звертали увагу на зміну ліміту вартості об’єктів, що
підлягали обліку у складі основних фондів. Аудитори уточняли, чи не
значаться на рахунку 01 предмети, облік яких повинен був здійснюватися у
складі малоцінних предметів та предметів, що швидко зношуються (МШП). На
даний час звертати увагу на зміну ліміту недоцільно аудитор повинен
звернути увагу тільки на строки експлуатації об’єкта, зокрема щоб термін
експлуатації, як уже зазначалось вище, був не менше 365 днів.

Під час аудиту перевіряється відповідність даних аналітичного обліку
основних засобів їхньому синтетичному обліку на певну дату.

Для цього аудитор підраховує вартість основних засобів всередині
класифікаційних груп та встановлює правильність обліку залишків,
виведених у картках обліку руху основних засобів (ф.№ ОС-12), за
окремими групами на день перевірки.

Аудиторську перевірку основних засобів рекомендується проводити у такій
послідовності: спочатку проводять тестування системи внутрішнього
контролю підприємства щодо обліку основних засобів, якщо така існує;
потім перевіряють фактичну наявність та збереження власних основних
фондів і таких, що орендуються; далі перевіряють своєчасність та повноту
їхнього оприбуткування, законність проведення операцій з їхнім
переміщенням, правильність проведення амортизації, а також стан і
організацію бухгалтерського обліку основних засобів.

Аудитор не може приступати до перевірки, якщо з питань, що підлягають
перевірці, занедбано бухгалтерський облік.

Про неможливість проведення аудиторської перевірки складається
відповідний акт, у якому чітко та конкретно обгрунтовуються недоліки.
Після цього аудитор подає керівникові підприємства відповідні пропозиції
щодо поновлення та наведення порядку в обліку. Аудитор також повинен
уважно вивчити матеріали попередніх інвентаризацій, особливу увагу
звертаючи на правильність відображення їхніх результатів у
бухгалтерському обліку; роздивитися основні засоби, умови їхнього
зберігання та експлуатації, міру використання і закріплення за
відповідними структурами, підрозділами та матеріально відповідальними
особами.

4.2. Організація аудиту основних засобів.

Планування роботи аудиторів.

Аудиторська фірма повинна починати планування аудиту ще до написання
листа-зобов’язання та до заключення договору з підприємством-клієнтом.

Планування – це розроблення головної стратегії і конкретних підходів до
характеру, періоду , а також часу проведення аудиту.

Метою планування аудиту є звернення уваги аудитора на найважливіші
напрямки аудиторської перевірки, на виявлення проблем, що слід
перевірити більш ретельно. Планування допомагає аудитору належним чином
організувати свою роботу, а також скоординувати роботу, яка здійснюється
іншими аудиторами та фахівцями інших професій.

Характер планування залежить від організаційної форми, розміру і виду
діяльності підприємства, що перевіряється.

Найважливіша складова планування аудиту – це отримання аудитором
уявлення про стан справ на підприємстві.

Аудиторський ризик полягає в тому, що аудитор може висловити неадекватну
думку у тих випадках, коли в бухгалтерських документах існують суттєві
перекручення.

Для ефективного планування аудиту до заключення договору на перевірку
аудиторська фірма повинна узгодити з керівництвом клієнта основні
організаційні питання аудиторської перевірки.

На етапі попереднього планування аудитори оцінюють можливість проведення
аудиту. У випадку, якщо фірма вважає це за можливе, вона переходить до
формування штату робітників для проведення перевірки і заключає договір
з клієнтом.

При плануванні складу спеціалістів, що входять в аудиторську групу,
керівництво аудиторської фірми повинно враховувати:

– бюджет робочого часу для проведення кожного етапу роботи;

– передбачувальні строки роботи групи;

– кількісний склад групи;

– посадовий і кваліфікаційний рівень членів групи.

У процесі планування створюються два основні документи перевірки:
загальний план і програма перевірки. Аудитор обговорює з керівництвом і
фахівцями підприємства елементи загального аудиторського плану і
аудиторські процедури для досягнення результативності аудиту, а також
для узгодження порядку проведення аудиторських процедур з внутрішнім
розкладом роботи фахівців суб’єкта перевірки. Загальний план, як
правило, складається з переліку робіт на основних етапах аудиту і
розробляється настільки детально, щоб аудитор мав змогу, керуючись ним,
підготувати програму аудиторської перевірки. Аудиторську програму
перевірки основних засобів та відповідних рахунків можна побачити в
таблиці 4.2. Ця таблиця враховує досвід теорії та практики складання
аудиторських програм західних країн.

Таблиця 4.2.

Аудиторська програма перевірки основних засобів і відповідних рахунків.

ппПерелік процедурДжерела інформації1231А. Основні засоби

Детальна перевірка даних регістрів обліку основних засобів, їх звірка із
даними Головної книгиІнвентарні картки обліку основних засобів,
відомості, журнали-ордери2.Вибір контрольного об’єкту основних засобів
по даним регістрів:

А) провести інвентаризацію;

Б) перевірить документи на право власності.Інвентаризаційні описи,
результати поточної інвентаризації, договори, акти
прийому-передачі3.Підготувати список надходження і розподілу основних
засобівДоговори, накладні, рахунки-фактури, акти списання,
прийому-передачі, інвентарні картки4.Провести аналіз ефективності
основних фондів Аналітичні розрахунки5.Перевірити правильність
нарахування ПДВ та інших податків при реалізації основних
засобівРозрахунково-платіжні документи, розрахунки по податкам6.Б.
Амортизація

Проаналізувати правильність нарахування амортизації по відповідним
нормам та звірити дані аналітичного рахунку зносу з даними декларації
про прибуток. Відомості амортизаційних відрахувань, декларація про
прибуток.1237.В. Інші рахунки

Перевірити правильність розрахунку і відображення на рахунках орендної
платиДоговору оренди, виписки банку, Головна книга8.Перевірити
обгрунтованість затрат на ремонт основних засобів і правильність
відображення цих сум на відповідних рахункахПроектно-кошторисна
документація, акти прийому-здачі

Таким чином, програма аудиторської перевірки – це документ, що містить:
завдання аудиту для конкретного об’єкту; процедури, необхідні для
виконання поставлених завдань; обсяг і терміни їх виконання.

Професійні стандарти вимагають, щоб програма була достатньо детальною і
могла бути використана як інструкція для асистентів і одна з форм
контролю правильності виконання робіт.

В програмі аудиту види, зміст та час проведення аудиторських процедур
повинні збігатись із прийнятими до роботи показниками загального плану
аудиту. Зміни у план і програму аудиторської перевірки можуть вноситись
навіть під час здійснення процедур підтвердження. Але усі зміни
обов’язково документуються з висвітленням причин.

Узагальнення результатів планування аудиту оформлюється меморандумом
(доповідною запискою), в якому розглядаються наступні питання:

– короткий огляд напрямків діяльності замовника;

– оцінка властивого ризику на підприємстві;

– оцінка ефективності внутрішнього контролю;

– проблеми, пов’язані з нетиповими операціями;

– графік виконання робіт;

– загальні терміни виконання аудиту, дата завершення перевірки.

Меморандум розглядається керівництвом аудиторської фірми і обговорюється
з клієнтом. Тільки після цього підписується з відповідними коригуваннями
план і програма аудиторської перевірки.

Організація документації процесу аудиту основних засобів.

В ході перевірки аудитору необхідно зібрати вичерпні докази для
складання об’єктивного висновку. Такі аудиторські докази повинні бути
задокументовані.

Документування процесу аудиту в Україні регулюється національним
нормативом № 12 та грунтується на основних положеннях міжнародного
нормативу № 9 “Документація”, введеного в дію у січні 1982 р.
Міжнародною федерацією бухгалтерів.

Необхідність документування процесу аудиторської перевірки полягає у
створенні доказів достатньої обгрунтованості думки аудитора щодо
достовірності фінансової звітності клієнта, а також така необхідність
пов’язана із аудиторським ризиком: аудитор завжди повинен бути
потенційно готовим до захисту ретельності виконання своїх обов’язків у
випадку видачі неправильного висновку. Крім того, аналіз робочих
документів за попередні роки допомагає підвищити кваліфікацію аудиторів
як джерело узагальнення набутого досвіду.

Значні труднощі організації документації аудиту пов’язані з відсутністю
не тільки на Україні, але і за кордоном єдиних загальноприйнятих
стандартів ведення робочих документів: їх складу, форми, структури і
змісту. Проблема ускладнюється відсутністю достатнього досвіду складання
таких документів у аудиторів України. Закордонні фірми підходять до
цього питання індивідуально, тобто, такі документи є конфіденційними.
Отже, досвід їхньої роботи важкодоступний.

Документальне оформлення аудиту складається з робочої та підсумкової
документації.

Робочі документи аудитора – це записи, зроблені ним під час планування,
проведення перевірки, узагальнення її результатів, а також інформація,
отримана ним від третіх осіб.

Зобов’язуючи аудитора документувати процес аудиту, йому надають право
вибору форми систематизації документів.

Ефективність підготовки робочих документів підвищується під час їхньої
систематизації, яка відбувається на рівні аудиторської фірми. Тут, як
правило, встановлюються форми листів, анкет, стандарти організації
файлів робочих документів.

Зміст робочих документів значною мірою є питанням професійного судження
конкретного аудитора, оскільки аудитор не повинен документувати кожне
спостереження або розгляд, а тільки ті з них, які він вважає важливими.

Повнота розкриття фактів та інформація, яка міститься в робочих
документах, повинні бути доступними для прочитування іншими аудиторами.

Після завершення аудиту робочі документи залишаються у аудитора
являються його власністю. Їх не можна вимагати або вилучати у аудитора
за винятком тільки тих випадків, коли це передбачено рішенням судових
або слідчих органів.

Сукупність робочих документів, складених аудитором до початку і в ході
перевірки підприємства-клієнта, є аудиторським досьє (папкою).

На початковій стадії аудиторської перевірки завданням аудитора є
ознайомлення з бізнесом клієнта і отримання про нього загальних
відомостей. Зарубіжний досвід, зокрема фірми “Моор Стівенс”, свідчить,
що аудитори обов’язково мають документально зафіксувати цілі та завдання
наступної аудиторської перевірки, для чого складають спеціальний робочий
документ “Перелік аудиторських завдань”.

На стадії планування найпоширенішими документами є план та програма
аудиторської перевірки.

На стадії фізичної перевірки основних засобів головним прийомом є
інвентаризація. Отже, аудитор складає робочий документ під назвою
“Перевірка проведення інвентаризації”, де відображає результати
інвентаризації та необхідні корективи у звітності.

Найбільше робочих документів складають на стадії безпосередньої
перевірки окремих статей. Це документи з детального аналітичного огляду,
перевірки і підтвердження окремих показників. В нашому випадку, це
робочий документ для перевірки основних засобів “Перевірка статті
“Основні засоби”.

На завершальній стадії аудиту аудитор складає підсумкову документацію,
до якої сходить аудиторський висновок та додаткова підсумкова
документація.

Протягом усього строку ведення досьє, а також після завершення
аудиторської перевірки і подання звіту клієнту аудитор має забезпечити
належні умови зберігання документів.

Робочі документи повинні зберігатися в поточному архіві аудитора
протягом року, а потім передаватися до постійного архіву аудиторської
фірми на тривале зберігання.

4.3. Методика аудиторської перевірки наявності та використання основних
засобів.

Після проведеного планування, складання плану і програми аудиторської
перевірки та підписання договору на проведення аудиту починається сам
процес аудиторської перевірки.

На протязі її проходження основною метою аудитора є збирання достатніх
доказів для написання повного і обгрунтованого аудиторського висновку.

Для збору доказів аудитором можуть бути застосовані різні процедури,
тобто певні методи пошуку аудиторських свідчень.

Основні методи отримання аудиторських доказів наступні:

1. Спостереження або участь в інвентаризації.

2. Спостереження за виконанням господарських операцій.

3. Усне опитування.

4. Отримання письмових підтверджень.

5. Перевірка документів, отриманих від третіх осіб.

6. Перевірка арифметичних розрахунків.

7. Економічний аналіз.

Інвентаризація проводиться в цілях забезпечення достовірності даних
обліку та звітності. З точки зору технології аудиторської справи
інвентаризація – це метод отримання найбільш цінних та дійсних доказів
про реальність і точність статей активу балансу, фактів здійснення
господарських операцій.

Спостереженн&