.

Поняття та елементи кредитних правовідносин. Правова природа кредитного договору (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2801
Скачать документ

РЕФЕРАТ

На тему:

Поняття та елементи кредитних правовідносин. Правова природа кредитного
договору

Поняття та елементи кредитних правовідносин

Підприємства, організації в процесі господарської діяльності часто
відчувають потребу у власних обігових коштах, яка може бути задоволена
за допомогою кредиту банку. Банківським кредитом покриваються як
тимчасові, так і постійні потреби в додаткових обігових коштах.
Відносини, що виникають між банками і клієнтами з метою одержання ними
банківського кредиту, регулюються нормами права і називаються кредитними
правовідносинами.

Можна визначити, що банківські кредитні правовідносини — це
правовідносини, за яких позичальник зобов’язується повернути у
встановлений строк позичкодавцю — кредитній установі одержану від нього
таку саму суму грошей з відсотками.

Кредитні правовідносини, як і решта правових відносив, передбачають
наявність таких елементів, як суб’єкти, об’єкт і зміст.

Суб’єктами кредитних правовідносин можуть виступати з боку позичкодавця
— лише кредитні установи, а з боку позичальника — підприємства,
організації, громадяни. Об’єктом кредитних правовідносин є гроші в
безготівковій формі або готівкою. Крім грошей, об’єктом комерційного
кредиту можуть бути реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги,
щодо яких надана відстрочка (ст. 36 Положення НБУ “Про кредитування”).
Отже, незалежно від форми надання кредиту — в грошовій або товарній —
він має грошову природу і визначається вартісним характером. Під змістом
кредитних правовідносин розуміються права й обов’язки їх суб’єктів.
Зміст банківських кредитних правовідносин знаходить основне виявлення в
принципах кредитування, до яких належать: забезпеченість, строковість,
платність, повернення кредиту та цільовий характер його використання.

Принцип забезпеченості кредиту має за мету захистити інтереси банку і не
допустити збитків від неповернення боргу внаслідок неплатоспроможності
позичальника. Кредити надаються під конкретні товарно-матеріальні
цінності та витрати виробництва і забезпечуються заставою цих цінностей
або продукцією, що надходить у заставу у міру її випуску. Крім
матеріального забезпечення, гарантією повернення кредиту можуть бути
також цінні папери: акції, облігації, страхові поліси, векселі; гарантії
та поруки платоспроможності юридичних і фізичних осіб тощо. Важливе
значення для забезпеченості кредиту має також неустойка (штраф, пеня)
страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту. Спосіб
забезпечення кредиту передбачається в кредитному договорі.

Принцип строковості означає, що кредит має бути повернений позичальником
банку у визначений у кредитному договорі строк. Конкретний строк
повернення кредиту залежить від цілей кредитування, розміру кредиту,
платоспроможності позичальника. Установи банків можуть надавати
відстрочку повернення кредиту, стягуючи за це підвищений відсоток. Від
дотримання принципу строковості кредиту залежить нормальне забезпечення
підприємств коштами і можливість надання нових кредитів, оскільки одним
із ресурсів кредитування є повернені позички. При порушенні строків
повернення і наявності прострочених позичок нові кредити підприємствам
не надаються.

Платність кредиту означає, що банк вимагає не тільки повернення
одержаної позички, а й сплати певного відсотка за користування нею.
Розмір відсоткових ставок, що встановлюється комерційними банками,
залежить від різних факторів: строку й виду кредиту, ступеня його ризику
для банку; темпів інфляції, попиту на кредит з боку підприємств;
структури кредитних ресурсів конкретного банку, облікової ставки тощо.
Платність кредиту має стимулюючий вплив на комерційний розрахунок, його
впровадження і зміцнення.

Принцип повернення кредиту є основним принципом кредитних правовідносин
і передбачає обов’язкове повернення його позичальником банку у
визначений у кредитному договорі строк.

Цільовий характер використання кредитів передбачає, що позички видаються
на конкретні цілі господарюючих органів, передбачені кредитним договором
(ст. 9 Положення НБУ “Про кредитування”).

Отже, принципи банківського кредитування визначають основні положення
кредитного механізму і спрямовані на забезпечення ефективного управління
кредитом.

Правова природа кредитного договору

Комерційні банки здійснюють кредитування підприємств та організацій на
договірних умовах. Надання банківського кредиту оформляється укладенням
кредитного договору, згідно з яким одна сторона — банк — зобов’язується
передати другій стороні (позичальникові) на підставі кредитного плану і
на певний строк суму грошей, а позичальник зобов’язується надавати
банкові необхідне забезпечення кредиту, використовувати його на
обумовлені цілі і повернути у встановлений строк та сплатити відповідні
відсотки.

Кредитний договір є договором господарським, плановим, консенсуальним,
платним. Слід відрізняти кредитний договір від договору позики за такими
ознаками:

1) він завжди є плановим, кредит надається на підставі кредитних планів;

2) кредити повинні використовуватися за цільовим призначенням;

3) однією зі сторін у цьому договорі завжди виступає установа банку;

4) об’єктом договору є гроші, а кредит надається банками завжди за
плату.

Відповідно до Положення НБУ “Про кредитування”, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від 28 вересня 1995 р., кредитні
договори укладаються в письмовій формі як складанням одного документа,
підписаного кредитором і позичальником, так і обміном листами,
телеграмами, телефонограмами, підписаними стороною, яка їх надсилає.
Крім того, форма кредитного договору визначена в додатку до зазначеного
вище положення.

Кредитний договір є юридичним документом, який визначає взаємні
зобов’язання і відповідальність між комерційним банком і клієнтом з
метою одержання останнім кредиту. До умов кредитного договору належать:
об’єкти кредитування; розмір кредиту; умови його надання та погашення;
відсоткові ставки за користування кредитом та порядок сплати відсотків;
умови здійснення банківського контролю за використанням коштів; способи
забезпечення виконання зобов’язань за договором клієнтом; перелік
розрахунків та відомостей, необхідних для кредитування; строк їх надання
клієнту; майнова відповідальність за порушення умов договору тощо.
Конкретний зміст зазначеного договору і перелік усіх його умов
визначаються за згодою сторін.

Укладенню договору передує глибоке вивчення банком,
господарсько-фінансової діяльності позичальника, а саме: його
акуратність при розрахунках, поточне фінансове становище і перспектива,
спроможність в разі потреби мобілізувати грошові кошти з різних джерел,
вивчення показників ліквідності балансу або окремих видів активів.

Видана за кредитним договором сума грошей зараховується банком на
кредитний рахунок, який відкривається в установах банку для обліку
виданого кредиту.

У банківській практиці перспективними формами організації кредитних
відносин банку з позичальниками є кредитні лінії і овердрафт.

Кредитна лінія — це договір між банком і позичальником, відповідно до
якого банк зобов’язується здійснювати надання клієнту кредиту впродовж
певного часу в межах встановленого ліміту. Надання кредиту у вигляді
кредитної лінії свідчить – про високій рівень довіри банку до
позичальника і сприяє вдосконаленню ефективності кредитування,
забезпеченню надійного партнерства між банком і клієнтами.

Кредит у вигляді овердрафта означає, що банк може сплачувати
розрахункові документи клієнта на суми, що перевищують кредитний залишок
на його рахунку. Між банком і клієнтом укладається договір про те, що
клієнт має право в порядку і на умовах, встановлених у договорі,
виписувати чеки на загальну суму, яка перевищує позитивний залишок на
його рахунку. В разі відсутності коштів на чековому рахунку чек повинен
бути сплачений за рахунок кредиту банку. Овердрафт (контокорент)
застосовується з позичальниками, які характеризуються високим рівнем
платоспроможності, і є найбільш ефективним та вигідним методом
кредитування.

За кредитним договором юридичні права й обов’язки сторін — банків та
клієнтури — неоднакові. У банку-кредитора фактично знаходяться всі
права, а основним його обов’язком е надання кредитів різних видів. На
клієнтові лежать в основному обов’язки, хоча позичальник може і
відмовитися від укладення договору. Обов’язки клієнта: повернути в строк
одержаний кредит, сплатити банку відсотки за користування кредитом, не
ухилятися від банківського контролю, дотримуватися цільового
використання одержаного кредиту, надати і гарантувати наявність
забезпечення за договором на весь строк кредитування.

За порушення зобов’язань за кредитним договором сторони несуть
відповідальність у вигляді стягнення неустойки і відшкодування збитків.
При кредитуванні підприємств, організацій велике значення зміцнення
кредитної дисципліни, яка має на меті своєчасне погашення кредиту і
суворе додержання позичальниками всіх умов договору. В разі порушення
кредитної дисципліни до клієнта можуть застосовуватися такі санкції:
сплата банку підвищених відсотків з прострочених позичок; припинення
кредитування з правом дострокового одностороннього розірвання договору;
дострокове стягнення раніше наданих позичок зі сплатою штрафу,
переведення на акредитивну форму розрахунків або надання додаткових
гарантій.

У свою чергу, банк несе відповідальність за несвоєчасну видачу кредиту,
якщо це передбачено умовами кредитного договору, та у відшкодуванні
збитків, завданих клієнту.

Відповідно до ст. 49 Положення НБУ “Про кредитування” у кредитних
договорах передбачається відповідальність позичальника за несвоєчасне
повернення кредиту та відсотків за його користування і банку за
несвоєчасне перерахування валюти кредиту у вигляді стягнення пені, що
встановлюється за згодою сторін.

У кредитних договорах повинна передбачатись відповідальність
позичальника за використання не за цільовим призначенням кредитів за
рахунок кредитних ресурсів НБУ у вигляді стягнення з нього штрафу в
розмірі не менш як 25 відсотків від розміру використаного не за
призначенням кредиту у встановленому чинним законодавством порядку. Крім
того, передбачається також відповідальність позичальника за використання
не за цільовим призначенням кредиту, наданого за рахунок власних
ресурсів комерційного банку, у вигляді стягнення з нього штрафу в
розмірі 25 відсотків від розміру використаного не за призначенням
кредиту.

Комерційні банки зобов’язані у кожному випадку неповернення кредиту та
нарахованих відсотків за користування кредитом вирішувати питання про
стягнення заборгованості у встановленому чинним законодавством порядку,
а у разі неможливості стягнення — порушувати у суді справу про
банкрутство.

Отже, відносини, що виникають при укладенні кредитного договору, є
специфічною формою взаємовідносин комерційного банку і клієнта, і хоч
виникають за волевиявленням позичальників, мають грошовий характер,
характеризуються нерівністю прав суб’єктів (банку й клієнта).

Література.

Банкiвська ециклопедiя. Пiд редакцiєю Мороза А.М., К.: Ельтон, 1993р.

Комерцiйнi банки в Українi . Довiдник. К: Вища школа, 1990—62с

Мороз А. Основи банкiвської справи, К: Лiбра, 1994р.

Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р.//
Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2001. Закон
України “Про Національний банк України” від 27.02.2004.

Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні /
Затверджена постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001р.

Положення НБУ “Про кредитування” Затверджено постановою Правління НБУ №
246 від 28 вересня 1995 р. // Податки та бухгалтерський
облік.-2000.-№59.-с.715

Положення про порядок формування та використання резерву для
відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків .

Васюренко О.В. Банківські операції.-К.-2002.-255с

Мітенко B.I. та ін. Основи лізингу: Навчальний посібник / Серія
“Бібліотечка банкіра”. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1997. – 138с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019