.

Підвищення ефективності банківської системи України за допомогою інструментарію логістики (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2208
Скачать документ

Реферат на тему:

Підвищення ефективності банківської системи України за допомогою
інструментарію логістики

Розвиток банківської системи повинне відбуватися темпами та засобами,
що задовольняють національним і міжнародним інтересам Україні. Важливим
інструментом рішення такого роду завдань покликана стати логістизація
банківської діяльності, в основі якої закладений потужний потенціал
підвищення її ефективності шляхом впровадження наукових методів
регулювання банками різного роду економічних потоків, що виникають в
процесі їх взаємодії з суб’єктами матеріальної сфери. Об’єктом
управління банку, як і будь-якого іншого господарюючого суб’єкта, є
потоки грошових коштів, товарів, послуг і інформації. При цьому
потоково-процесний характер банківської діяльності обумовлює можливість
використання інструментарію логістики для підвищення ефективності
ринкових трансакцій комерційних банків.

Недостатнє опрацювання конкретно-прикладних аспектів і специфіки
застосування універсальної концепції логістики у фінансово-кредитній
сфері економіки визначають дослідження логістизації банківської
діяльності, як самостійного напряму реформування фінансової системи
Україні.

Логістизація банківської діяльності є процесом послідовного впровадження
прийомів, методів і методик, що відносяться до логістичної науки, і може
одночасно розглядатися як комплексна технологічна і управлінська
інновація, впровадження якої в реальну банківську практику слід вважати
необхідним чинником. Такий підхід обумовлений тим, що українські банки
намагаються не тільки збільшити число клієнтів, але і розширити спектр
послуг, що надаються, не знижуючи при цьому прибутковість операцій.
Комплексний науковий підхід до рішення подібних задач обумовлений
необхідністю розгляду потоків, рух яких вимагає адекватних методів
регулювання з погляду банківської логістики. При цьому слід представити
циркуляцію фінансових потоків як специфічне переміщення грошових коштів,
що є таким різновидом майна як товари, роботи, послуги.

Розглядаючи з логістичних позицій потокові процеси, характерні для
банківської діяльності, можна виділити два контури, в межах яких
відбувається рух грошових мас: внутрішній, охоплюючий банк, його
структурні підрозділи, а також відділення і філіальну мережу; і
зовнішній, включаючий клієнтів, партнерів, учасників валютного і
фондового ринку.

До недавнього часу більшість фахівців у галузі логістики розглядали рух
фінансових коштів лише як потоки, обслуговуючі переміщення матеріальних
ресурсів. Проте проведений аналіз показує, що їх рух підкоряється в
своїй масі тим же законам, що і рух товарів, а це, у свою чергу,
підтверджує можливість застосування логістичного інструментарію в
банківській діяльності. Причому практично всі види банківських операцій
можуть бути віднесені до тієї області діяльності, де використання
згаданого інструментарію є обов’язковою умовою підвищення ефективності
функціонування банків, що і обумовлює необхідність виділення нового
напрямку в логістичній концепції – “банківської логістики”.[1]

З практичної точки зору впровадження методів логістики в банківську
практику вимагає планомірного і послідовного здійснення комплексу
економічних, технічних, організаційно-правових заходів довготривалого і
поточного характеру по проектуванню, створенню, забезпеченню
раціонального функціонування системи регулювання потокових процесів.
Розумне поєднання цих двох напрямів дозволить виробити найкращу
стратегію розвитку, як окремого банку, так і банківської системи в
цілому. Розгляд потокових процесів банку з логістичних позицій зробив
необхідним проведення аналізу змісту, особливостей і характеристик
системи, в якій вони обертаються, тобто – банківської логістичної
системи. Банківська логістична система може бути визначена як сукупність
взаємоупорядкованих елементів, розташованих з погляду ієрархії
управління по вертикальних і горизонтальних лініях, які в результаті
використання прийомів і методів логістики забезпечують реалізацію
функцій і завдань банку з найбільшим економічним ефектом, і перетворює
кредитний інститут на організацію білш високим рівнем управління. Цій
системі притамані практично всі властивості логістичних систем
матеріальної економіки, зокрема, мінливість, складність, ієрархічність,
адаптивність, цілісність, стійкість, структурованість,
цілеспрямованість.[4]

Особливості логістизації різних видів банківської діяльності можуть
бути, зрештою, визначені і охарактеризовані тільки в процесі розробки і
впровадження практичних заходів щодо регулювання фінансових, товарних,
інформаційних потоків банку. Проте вже сьогодні аналіз вищезгаданих
потоків дозволяє виявити логістичну природу банківської діяльності.
Грошові кошти розглядаються в динаміці як потік майна, який по цілому
ряду ознак можна вважати матеріальним, але обов’язково з урахуванням
специфіки банківської діяльності. Підприємство, зване банком, можна
одночасно розглядати з логістичних позиції як об’єкт господарювання, все
різноманіття форм діяльності в якому базується на головному потоці –
грошовому. Решта операцій (розрахунково-касове обслуговування, послуги
інкасації і ін.) пов’язана з тим, що потоки валют, цінних паперів,
інформації т.д. є тією або іншою формою прямого або непрямого руху
грошової маси.

?????????Z?рш за все, тому, що грошові потоки першої групи вже сьогодні
можуть регулюватися з використанням наявного інструментарію логістики.
Йдеться про операції банку, які, по-перше, здійснюються при
обслуговуванні специфічного по-своєму змісту і характеру руху товарного
потоку (торгівля золотом, зберігання ціностей, інкасація); по-друге,
види діяльності, що мають мету обслуговування потоку товарів, робіт,
послуг і створення умов для прискорення руху і підвищення надійності
грошового потоку (такі як факторинг, лізинг).[3]

У більшості західних банків, для того, щоб грошовий потік був
раціонально регульованим, розробляються логістичні за своєю природою
програми ефективного використання наявних засобів. Серед них слід
виділити кредитні і інвестиційні програми, які в свою чергу обумовлюють
напрям грошей на пряме фінансування і проведення спекулятивних або
стратегічних операцій на фондовому ринку. Серед такого роду стратегічних
операцій можна виділити придбання комерційним банком акцій іншого банку
або підприємства, що у ряді випадків приводить до створення
фінансово-промислової групи (ФПГ). В процесі функціонування ФПГ, крім
руху потоків специфічного товару – грошей, змінюється маршрутизація,
збільшується масштабність і швидкість обороту товарів в матеріальній
формі. За допомогою фінансування банками виробничої діяльності
створюються реальні матеріальні цінності, процес руху яких і вивчає
універсальна теорія логістики. Централізоване управління потоковими
процесами у ФПГ дозволяє виявити переваги і деякі недоліки даного виду
об’єднання господарських суб’єктів. Участь у ФПГ фінансово-кредитних
організацій дозволяє фінансувати оновлення виробничих потужностей,
нарощувати темпи випуску конкурентоздатної продукції і ін., що в свою
чергу є могутнім чинником взаємних вигод, як для банку, так і для інших
учасників. В процесі такої взаємовигідної співпраці банкам доводиться
вирішувати проблеми маршрутизації грошей, дотримання оптимальних
пропорцій між частиною капіталу, направленою у виробництво, і частиною,
що направляється на фінансовий ринок.[5]

Роль банку як ланки, що регулює і направляє потоки, наочно демонструє
логістичну природу процесів, що відбуваються усередині складної системи,
званої ФПГ. Банк, що дотримується тієї або іншої стратегії, може і
повинен активно впливати не тільки на масштабність, наповнюваність і
швидкість руху потоків, а також на їх вектори і маршрути усередині
системи, але і прагне оптимізувати цей рух, що зрештою і повинно
слугувати досягненню мети і завдань, що стоять перед ФПГ. Комплексний
багаторівневий характер потоків, регулювання яких є предметом
банківської логістики, полягає в тому, що в їх складі можна виділити,
по-перше, потоки, що відносяться лише до діяльності фінансових
інститутів; по-друге, ті, які по своєму натурально-речовинному змісту,
характеру регулювання, формам циркуляції можуть бути віднесені до
специфічних видів товарного обороту. Йдеться про циркуляцію на
державному і міжнародному рівнях такого специфічного товару, яким є
дорогоцінні метали; золото, срібло, платина.

За процедурою операція комерційного банку по купівлі-продажу
дорогоцінних металів практично не відрізняється від операції на
товарному ринку. Банку, як і будь-якій іншій комерційній організації,
доводиться вирішувати (тільки в складніших і дорожчих за умовами
забезпечення безпеки умовах) питання транспортування, зберігання
цінностей, а також їх подальшої реалізації. Криміногенна ситуація в
країні, широкий потенціал технічних можливостей для різного роду
маніпуляцій із злитками золота дають підстави припустити, що в умовах
України переважними є такі маршрути, при яких, в результаті операцій по
зміні власника, дорогоцінні метали не міняють свого постійного
місцезнаходження, залишаючись в сертифікованих сховищах Державної
скарбниці Національного Банку України, комерційних банків. Саме в цьому
випадку можлива побудова ефективних схем використання документів,
підтверджуючих факт володіння власністю у вигляді дорогоцінних металів
для широкого кола комерційних операцій.

Стратегія банку при виборі об’єктів інвестування серед інструментів
фондового ринку, а також тактика управління портфелем по своєму
логістичному і економічному змісту є ні що інше, як процес маршрутизації
закумульованих інвестиційних потоків. [2]

Резюмуючи вищезазначане, можна стверджувати, що всю сукупність дій
будь-якого банку по здійсненню активних і пасивних операцій можна
розглядати як сукупність логістичних заходів щодо регулювання грошових
потоків, основна мета яких полягає в досягненні ефективного використання
капіталу, в реалізації інтересів самого банку, його клієнтів, ФПГ (у
разі входження банку в таку) при обов’язковому дотриманні інтересів
держави і суспільства.

Дослідження широкого кола прикладних аспектів застосування прийомів і
методів логістики в банківській діяльності дозволило визначити перелік
першочергових завдань банку і напрямів його діяльності. Проведений
аналіз показав, що, перш за все, необхідно використовувати методи
логістичного інструментарію при виконанні такої банківської операції як
інкасаторські перевезення, зберігання ціностей, обробка ціностей, та
інш.

Література:

Альбеков А. У., Федько В. П., Митько О. А. Логистика коммерции. — Ростов
на Дону: Феникс, 2001.

Кальченко А. Г. Логістика: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 284 с.

Сток Д.Р., Ламберт Д.М. «Стратегическое управление логистикой» М.:
ИНФРА-М, 2005.

Уотерс Д. «Логистика. Управление цепью поставок»: Пер. с англ. М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

Міжнародна конференція з готівкового грошового обігу Currency Conference
www.currencyconference.com.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019