.

” Організація процесу кредитування в Коростенському відділенні №1 АППБ “”Аваль”””

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 8721
Скачать документ

2

Організація процесу кредитування в Коростенському відділенні №1 АППБ
„Аваль”

ПЛАН

Вступ 3

Розділ 1. Теоретичні основи організації кредитної діяльності
комерційними банками 6

1.1 Сутність кредиту та принципи кредитування 6

1.2 Поняття кредитного ризику та кредитного процесу 13

1.3. Нормативне-правове забезпечення з теми дослідження 25

Розділ 2. Основні умови та етапи процесу кредитування в Коростенському
відділенні №1 АППБ “Аваль”. 33

2.1 Характеристика фінансового стану та результатів діяльності
банківської установи 33

2.2 Умови кредитної угоди 40

2.3 Процес кредитування клієнтів банку 44

2.4 Формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат
за позиками банку 55

Розділ 3. Менеджмент кредитного портфеля Коростенського відділення №1
АППБ „Аваль” 64

3.1 Способи захисту від кредитного ризику 64

3.2 Методи управління проблемними кредитами в Коростенському відділення
№1 АППБ „Аваль” 69

3.3 Управління дохідністю кредитного портфеля та методи ціноутворення за
кредитами 74

Висновок 80

Список використаної літератури 84

Додатки 90

Вступ

Однією з найважливішою категорією ринкової економіки, що відображає
реальні зв’язки і відносини економічного життя суспільства є
кредит. Кредит завжди був і залишається важливим важелем у стимулюванні
розвитку виробництва і являє собою економічні відносини з приводу
зворотного руху позиченої вартості. Кредит забезпечує трансформацію
грошового капіталу в позичковий і виражає стосунки між кредитором і
позичальником. За його допомогою вільні кошти підприємств, приватного
сектора і держави акумулюються, перетворюючись у позичковий капітал,
котрий передається за плату в тимчасове користування.

Кредит в ринковій економіці необхідний, передусім, як еластичний
механізм переливання капіталу з одних галузей в інші та згладжування
норми прибутку. Він дає змогу подолати обмеженість індивідуального
капіталу. У той же час кредит є необхідним інструментом для підтримки
неперервності кругообігу фондів діючих підприємств, обслуговування
процесу реалізації товарів, що є особливо важливим в умовах становлення
в Україні ринкових відносин.

У ринковій економіці основною формою кредиту є банківський кредит.
Банківський кредит – необхідний інструмент стимулювання народного
господарства, без якого не можуть успішно працювати товаровиробники. В
сучасних умовах необхідно навчитися як на макро-, так і на мікрорівні,
правильно й ефективно використовувати банківський кредит в інтересах
розвитку національної економіки України.

Відомо, що кредитні операції належать до базових операцій, якими банки,
власне і відрізняються від небанківських кредитних установ і які
створюють первинну сферу банківської діяльності. Як свідчить
національний і світовий досвід, саме кредитування приносить
фінансово-кредитним установам значну частину прибутків та водночас воно
пов’язане з кредитним ризиком та ризиком втрати ліквідності та
платоспроможності банку, а в підсумку – з ризиком банкрутства.

Актуальність теми дипломної роботи пов’язана з тим, що ефективне
кредитування на сьогоднішній день – це одне з найважливіших і
найактуальніших завдань банківської системи України. Кожній
фінансово-кредитній установі саме кредитні операції приносять найбільші
доходи і від того, наскільки правильно будуть обрані методи і дотримані
умови кредитування, в значній мірі, залежить результат кредитної
операції.

Актуальність, науково-теоретична і практична цінність даної проблеми,
необхідність розробки напрямків подальшого розвитку методів і умов
банківського кредитування господарських суб’єктів і обумовили вибір теми
дипломної роботи.

Метою дипломної роботи є вивчення проблем пов’язаних з дотриманням умов
кредитування, вибором способів кредитування, виробленням практичних та
методологічних рекомендацій щодо вдосконалення роботи банків в цьому
напрямку.

Для досягнення мети в роботі ставляться наступні завдання:

· розкрити механізм здійснення кредитування та сутність принципів
кредитування;

· проаналізувати діючу практику кредитування в Коростенському відділенні
№1 АППБ “Аваль”

· напрацювати рекомендації щодо оптимізації процесу кредитування в
аналізованій банківській установі.

Предметом дипломної роботи є економічні відносини, які виникають в ході
організації кредитного процесу в комерційних банках

В якості об’єкта дипломної роботи виступає кредитний процес в
Коростенському відділенні №1 АППБ “Аваль”.

Теоретичною методологічною основою дипломної роботи являються основні
положення і висновки, сформульовані в наукових фундаментальних працях
вітчизняних і закордонних економістів в області теорії банківської
справи.

В якості емпіричної бази дослідження використані законодавчі і
нормативні документи регулюючі банківську діяльність в Україні.

Інформативною основою є праці українських і закордонних фахівців в
області теорії і практики банківської справи в Україні; матеріали
наукових конференцій; періодичної преси.

У ході дослідження використовувалися загальнонаукові методи, методи
порівнянь, угруповань, спостереження, обстеження, комплексної оцінки,
аналітичні процедури й ін.

Практична значимість дослідження полягає в тому, що в роботі зроблена
спроба розкрити певні проблемні аспекти організації кредитного процесу в
комерційних банках.

Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновку, списку
літератури та додатків. В першому розділі дипломної роботи викладені
теоретичні аспекти кредитування та методів надання позик.

В другому розділі проведено аналіз діючої практики
кредитних взаємовідносин аналізованої банківської установи

Третій розділ роботи висвітлює питання менеджменту кредитного портфелю.

Розділ 1. Теоретичні основи організації кредитної діяльності
комерційними банками

1.1 Сутність кредиту та принципи кредитування

Кредитна система — це база, на якій будуються всі економічні відносини у
суспільстві. Нині в Україні сформовано лиш одну складову кредитної
системи — банківську. Інша ж її складова — сукупність кредитних
відносин, здійснюваних банками та небанківськими кредитними
організаціями, — перебуває в процесі становлення. Його перебіг в Україні
складний. Центральний і комерційні банки постійно прагнуть удосконалити
організацію кредитних відносин в країні, принаймні усунути численні її
недоліки. Та оскільки теоретична база і відповідно теоретичне
обґрунтування організації кредитних стосунків між банками й
позичальниками у нас лише започатковуються, це удосконалення зводиться
до постійних змін уже діючих положень, заміни одних інструкцій іншими,
що завдає клопоту і працівникам, і клієнтам банків.

Саме для того, щоб повністю і точно розкрити суть та проблеми питання
дипломної роботи розглянемо та надамо тлумачення основним економічним
поняттям, на яких і побудований процес кредитування.

Кредит як кредитні відносини — економічна категорія, закони його
існування — об’єктивні. Будь-який законодавчий документ не може змінити
сутності цього явища. Воно не залежить від суб’єктивних суджень людей.

Незважаючи на те, що сьогодні більшість вітчизняних економістів
розглядає кредит як економічні відносини (а не як позичку), в статті 5
розділу 2 проекту Закону “Про банківський кредит” подано таке його
визначення:

“Банківський кредит — грошові кошти в національній чи іноземній валюті,
що надаються кредитодавцем позичальнику на умовах повернення, платності,
строковості, забезпеченості і цільового використання (тобто кредит
ототожнюється з грошима, які виконують абсолютно інші, не властиві
кредиту функції). Звідси випливає, що кошти банківського кредиту після
його надання позичальнику є його власністю. Відмітимо, що останнє
суперечить Закону України “Про власність”, чинному з 15.04.1991 р., в
статті 4 якого зазначено: “Власник на свій розсуд володіє, користується
і розпоряджається належним йому майном… Має право вчиняти щодо свого
майна будь-які дії, що не суперечать Закону…” [2], тобто дарувати,
продавати, міняти або зберігати і нікому не віддавати. За таких обставин
безумовне цільове використання позичальником позики є вельми
проблематичним: якщо він саме як власник позики має право робити з
позиченими коштами все, що заманеться (тобто і не повертати їх), то,
виходить, банк не вправі ні проконтролювати, ні вплинути на позичальника
як щодо цільового використання позички, так і щодо стягнення боргу та
відсотків.

Однак практика засвідчує інше: позичальника із самого початку обмежують
у правах користування позикою: по-перше — її терміном, по-друге —
умовою цільового використання. Наявність зазначених обмежень не дає
підстав вважати надані на певний час (позичені) кошти власністю
позичальника.

Варто зупинитися ще на одному визначенні кредиту, наведеному в статті 2
нового Закону України “Про банки і банківську діяльність”: “Банківський
кредит — будь-яке зобов’язання банку надати певну суму грошей, будь-яка
гарантія, будь-яке зобов’язання придбати право вимоги боргу, будь-яке
продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов’язання
боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов’язання на
сплату процентів та інших зборів з такої суми” [1].

Як бачимо, в цьому законі кредит уже не ототожнюється із грошовими (або
матеріальними) коштами (як, скажімо, у Законі “Про оподаткування
прибутку підприємств” чи в проекті Закону “Про банківський кредит”), а
розглядається як зобов’язання, що випливають (відповідно до статей 4 та
151 Цивільного кодексу України) з договору або з інших підстав. Тобто
кредит розглядається як економічні відносини, передбачені законом або як
такі що не суперечать йому.

Таким чином, у різних законах України маємо різні підходи до тлумачення
суті однієї й тієї ж економічної категорії — кредиту, на якому, зрештою,
будуються всі кредитні відносини в країні. А це, безумовно, справляє
негативний вплив на організацію банківського кредитування в цілому.

Якщо припустити, що всі викладені вище засади не суперечать одна одній,
одержимо таку сукупність принципів кредитування: 1) повернення
(поворотність) кредиту, 2) терміновість кредитування (терміновість
кредиту, терміновість повернення кредиту), 3) цільовий характер
кредитування (цільовий характер кредиту), 4) диференційований характер
кредитування (диференційований характер кредиту), 5) забезпеченість
кредиту, 6) платність кредитування (платний характер кредиту, платність
кредиту).

Не претендуючи на вичерпну оцінку перелічених принципів, спробуємо дати
наукове обґрунтування їх тлумаченням та відповідності цілям і завданням
сучасної організації банківського кредитування.

Передусім розглянемо суть і, власне, необхідність принципу поворотності
(так його названо в підручнику “Финансы, денежное обращение, кредит” за
ред. проф. Дробозиної) або принципи повернення кредиту (за Положенням
НБУ “Про кредитування”). Перше джерело поворотність кредиту тлумачить як
принцип кредитування, що “виражає необхідність своєчасного повернення
отриманих від кредитора фінансових ресурсів після завершення їх
використання позичальником…”[92, с.130]. У положенні НБУ пояснення
суті принципу повернення кредиту немає. Та головне, на наш погляд,
з’ясувати — про повернення (чи поворотність) чого йдеться — позички чи
кредиту. Якщо погодитися, що кредит і позичка — одне й те ж, то немає
значення, як говорити: повернення (або поворотність) позики чи
повернення (або поворотність) кредиту. Але якщо виходити з того, що
кредит — це економічні відносини з приводу зворотного руху позиченої
вартості (тобто позички), то тоді вираз “повернення кредиту” виявиться
просто абсурдним, оскільки означатиме повернення… економічних
відносин. Отже, мова може йти лише про повернення позички, тобто про
зворотний рух позиченої вартості як істотної ознаки кредиту, який існує
об’єктивно і тому не потребує суб’єктивних принципів його організації.
Із цього випливає, що немає ніякого значення, буде чи ні поворотність —
суттєву рису кредиту введено до складу принципів кредитування, оскільки
мова йде про надання позички, яка має зворотний характер руху, а не про
будь-які надані грошові кошти (як, наприклад, увипадку фінансування).

Зупинимося на власне поверненні позички. Воно в організації кредитування
самозрозуміле — позичка має бути повернена. Інша річ — коли? Тобто
особливого значення набуває своєчасність повернення, а не повернення
взагалі — необхідне, проте не залежне від термінів, тому на практиці
немає абсолютно ніякого значення, включена чи ні поворотність до складу
принципів кредитування, оскільки кредитна природа позички передбачає
обов’язковість її повернення.

Значення має лише строк повернення позички, тобто принцип терміновості
(чи строковості) кредитування. Тож для банків у процесі надання позички
важливо встановити саме строк її повернення, який має бути узгоджений із
позичальником, дотриманий останнім і відображений у кредитному договорі.

Строк повернення позики, як правило, залежить від особливостей
круговороту коштів позичальника, а також від того, з якою метою ця
позика береться. У зв’язку із цим для правильної організації і
кредитування, яка забезпечує банку своєчасність повернення позички,
важливого значення набуває принцип цільового кредитування, тобто
цільової спрямованості позички, наданої банком (а не цільовий характер
кредиту). Саме тому мету кредитування або цільову спрямованість позички,
наданої банком, зазначають у першому пункті (“Предмет договору”) типової
кредитної угоди як її обов’язковий реквізит.

Цільове кредитування передбачає наявність об’єкта, мети або предмета
кредитування, тобто того, заради чого й виникають кредитні відносини між
банком та позичальником. Об’єктом кредитування може бути як частина
запасів товарно-матеріальних цінностей, які тимчасово не мають власних
джерел покриття і які банк згоден кредитувати, так і тимчасовий розрив у
платіжному обороті позичальника, тобто ситуація, коли виручки від
реалізації продукції недостатньо для виконання термінових платежів.
Тимчасовий розрив у платіжному обороті може мати об’єктивні (сезонність
виробництва та реалізації продукції) і суб’єктивні (недоліки в
господарській діяльності позичальника) причини. Та в будь-якому разі він
є предметом кредитних відносин між банком і позичальником. Після
прийняття банком рішення щодо надання позички зазначений розрив стає
об’єктом або метою кредитування. Зауважимо, що і в міжбанківських
кредитних відносинах саме тимчасовий розрив у платіжному обороті
комерційного банку теж стає об’єктом кредитування.

Зважаючи на викладене вище, важко погодитися з авторами, які вважають,
що нині кредитуються не об’єкти, а суб’єкти, тож, мовляв, цільове
кредитування відходить у минуле. Це суперечить реальності, що, як і
раніше, вимагає від комерційних банків постійного попереднього і
послідовного контролю за цільовим використанням наданих позичальникам
коштів.

Розглянемо принцип диференційованого характеру кредитування (саме
кредитування, а не кредиту, як пишуть деякі автори). На наш погляд,
поняття “диференційований характер кредиту” не відповідає самій суті
останнього, адже кредит як об’єктивне явище нікого сам не обирає. Однак
банки в процесі кредитування диференціюють позичальників, тобто з метою
захисту власних інтересів застосовують суб’єктивний; підхід до надання
позичок. Це зумовлено прагненням мінімізувати чинники, що призводять до
їх неповернення. Як правило, диференціації передує аналіз
кредитоспроможності позичальників, за рівнем якої їх і поділяють на
групи чи класи. Деякі банки оцінюють не лише рівень кредитоспроможності
позичальника, а й ризиковість цілі, з якою береться позика, що, на наш
погляд, має сенс.

На жаль, принцип диференційованого характеру кредитування належно не
відображено ні в Положенні НБУ “Про кредитування”, ні в проекті Закону
“Про банківський кредит”.

Ще одна важлива засада організації кредитування —
принцип забезпеченості кредиту. У Положенні НБУ “Про кредитування”
зазначено: “Принцип забезпеченості кредиту означає наявність у банку
права для захисту своїх інтересів, недопущення збитків від неповернення
боргу через неплатоспроможність позичальника” [8]. У проекті Закону “Про
банківський кредит” читаємо: “Умова забезпеченості кредиту означає
наявність у кредитодавця майнових прав реалізувати предмет забезпечення
кредиту з метою компенсації заборгованості позичальника за кредитним
договором…” [66, с.25]. У підручнику з основ банківської справи
наголошується на тому, що принцип забезпеченості кредитів застосовується
з метою захисту інтересів банку та недопущення збитків від неповернення
боргу внаслідок неплатоспроможності позичальника [66, с.25]. В
підручнику “Финансы, денежное обращение, кредит” принцип
забезпеченості кредиту трактується так: “Цей принцип полягає у
необхідності забезпечення захисту майнових інтересів кредитора у разі
можливого порушення позичальником узятих на себе зобов’язань і знаходить
практичне відображення в таких формах кредитування, як позики під
заставу або під фінансові гарантії. Особливо актуальний у період
загальної економічної нестабільності…” [90, с.120].

Крім розглянутих принципів кредитування, вважаємо за доцільне зазначити
ще один, який використовується, але досі залишається поза складом
принципів кредитування. Мова про договірний характер кредитування —
обов’язкове укладення кредитного договору учасниками кредитної угоди,
тобто кредитором і позичальником.

На основі наукового обґрунтування та узагальнення принципів кредитування
виділимо наступні основні умови надання позичок юридичним особам:

1. Операції проводяться в межах вільних кредитних ресурсів у
національній або іноземній валюті.

2. Банки виходять із необхідності поєднання своїх інтересів з інтересами
вкладників і держави.

3. Для забезпечення власної стійкості операції проводяться з
дотриманням встановлених НБУ економічних нормативів.

4. Рішення про умови та порядок надання кредиту приймається колективно і
визначається правилами банку.

5. Позики надаються тільки плато- та кредитоспроможним позичальникам,
які мають .власні оборотні кошти і самостійний баланс на конкретні цілі.

6. Позики видаються на забезпечення потреб виробництва і сфери обігу,
фізичним та юридичним особам незалежно від форми власності й
організаційної будови.

7. Позики видаються, як правило, за умови наявності відповідного
забезпечення виконання зобов’язань позичальника перед банком

8. Всі питання у кредитних взаємовідносинах будуються на договірній
основі тощо.

Саме такими, на наш погляд, повинні бути принципи та умови кредитування
банками своїх клієнтів.

1.2 Поняття кредитного ризику та кредитного процесу

Особливе місце в банківському бізнесі посідає кредитний ризик. Ідеться
про невпевненість банку в тому, що позичальник буде спроможним і збереже
намір виконати свої зобов’язання згідно з умовами угоди, інакше кажучи –
про ймовірність збитків в результаті кредитної операції

Сутність стратегії кредитного ризику полягає, зокрема, в тому, що
кожного разу, коли банк прагне придбати прибутковий актив (у вигляді
позички), він бере на себе ризик того, що позичальник може виявитися
неплатоспроможним, тобто не зможе (чи не схоче) своєчасно погасити
основну суму боргу й відсотки, та при цьому банку не вдасться
скористатися забезпеченням позики.

Оперуючи поняттям кредитного ризику, слід розрізняти такі терміни:
кредитний ризик щодо позичальника, кредитний ризик щодо способу
забезпечення позики, кредитний ризик щодо кредитної угоди, як показано
на рис. 1.1.

picscalex1000100090000037400000002001c0000000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c02e5007d02040000002e0118001c000000fb02f0ff00000000
00009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e000000000000000000
0000000000000000040000002d0100000400000002010100050000000902000000020d00
0000320a0e00000001000400000000007c02e400202107001c000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d000000000000180000002cc8110001000000
e304000000000000040000002d0101000300000000002

Рис. 1.1 Суперпозиція кредитних ризиків

Кредитний ризик щодо позичальника – це
об’єктивно-суб’єктивна економічна категорія, яка пов’язана з
подоланням невизначеності та конфліктності в ситуації вибору й
відображає міру (ступінь) того, що позичальник може не виконати своїх
зобов’язань перед банком щодо повернення боргу згідно з умовами
кредитного договору з урахуванням впливу керованих і некерованих
чинників, прямих і зворотних зв’язків.

Кредитний ризик щодо кредитної угоди – об’єктивно-суб’єктивна економічна
категорія, яка пов’язана з подоланням невизначеності та конфліктності в
ситуації неминучого вибору й відображає міру (ступінь) того, що
позичальник може не виконати своїх зобов’язань перед банком щодо
повернення боргу згідно з умовами кредитного договору, і при цьому банку
не вдається своєчасно і в повному обсязі скористатися забезпеченням
позики для покриття можливих втрат від неї.

Таким чином, можна зробити висновок, що кредитний ризик щодо кредитної
угоди – це добуток (одночасна поява) кредитного ризику щодо позичальника
та кредитного ризику щодо способу забезпечення позики. А звідси
випливає, кредитний ризик щодо кредитної угоди завжди буде меншим від
кредитного ризику щодо позичальника або дорівнюватиме йому в разі
відсутності забезпечення позики. Ця обставина є дуже важливою при
прийнятті практичних кредитних рішень (вирішення питання про надання
позики, створення страхового резерву, встановлення адекватної ставки
відсотка за позичкою). Підставою для прийняття подібних рішень має бути
величина кредитного ризику щодо кредитної угоди. На практиці ж дуже
часто такі рішення, приймаються з урахуванням лише кредитного ризику
щодо позичальника, що призводить до їх неадекватності [51, с.158].

До основних найбільш поширених методів мінімізації кредитного ризику
віднесемо:

· диверсифікацію капіталу;

· оцінку юридичної і фінансової кредитоспроможності позичальника;

· регулювання обсягів кредитних вкладів;

· використання ефективних форм забезпечення повноти і своєчасності
повернення позички;

· створення комерційними банками резервів для відшкодування втрат від
кредитної діяльності тощо [ 17, с.56].

Методи мінімізації кредитного ризику тісно пов’язані з дотриманням
основних принципів кредитування, що були розглянуті в попередньому
підрозділі.

До елементів кредитної політики відносяться ціль та задачі кредитної
політики; вибір напрямку кредитування; технологія здійснення кредитних
операцій; контроль в процесі кредитування.

Ціль кредитної політики відображає кінцевий результат діяльності банку,
витікає з його призначення – задовольняти потреби клієнтів в отриманні
додаткових грошових засобів. Ці засоби, що отримані на основі
повернення, забезпечуються життєдіяльність організацій, юридичних осіб,
створюють умови для безперервності виробничого процесу.

Задачі кредитної політики мають більш приватний характер: вони можуть
бути пов’язані з покращенням складу банківських кредитів, необхідністю
прискорення обертаємості, підвищення питомої ваги забезпечених позик і
т.д.

Вибір напрямку кредитування витікає з цілі кредитної політики,
забезпечує її виконання. Цей елемент є частиною стратегії банку. Банки
можуть концентрувати свої зусилля на кредитному обслуговуванні
організацій певних галузей народного господарства, спеціалізуватись на
кредитуванні, головним чином, юридичних осіб.

Також важливим елементом кредитної політики є контроль в процесі
кредитування, що здійснюється банком.

Кожен з перерахованих елементів тісно пов’язаний з іншими. Порушення
одного з них призводить до ускладнень або до збитків від кредитної
діяльності. Банк, наприклад, не може ставити за ціль кредитування, не
здійснюючи спостереження, контроль, перевірку того, як вона
реалізується. Позика може бути гарно оформлена, однак якщо ціль або
напрямок кредитування вибрані невірно, то це негативно відобразиться на
ефективності кредитної операції. [25, с.63]

Банк, як самостійна кредитна установа, здійснює свою кредитну політику з
врахуванням певних факторів. Фактори, що впливають на кредитну політику,
умовно можна поділити на зовнішні та внутрішні.

До зовнішніх факторів відносяться: політичні та економічні умови; рівень
розвитку банківського законодавства; стан міжбанківської конкуренції;
ступінь розвитку банківської інфраструктури та інше.

До внутрішніх факторів, що мають вплив на кредитну політику,
відносяться: ресурсна база банку та її структура; ліквідність кредитної
установи; спеціалізація банку; наявність спеціально навченого персоналу.

Способи і методи реалізації кредитної політики
формалізуються у відповідних внутрішньобанківських документах,
основними серед яких є: стандарти кредитування та кредитні
інструкції.

Стандарти кредитування містять зразки документів, з якими працюють
кредитні менеджери та виконавці, перелік дій працівників банку,
відповідальних за здійснення процесу банківського кредитування.

Кредитна інструкція, – це опис послідовних дій з реалізації
конкретної редитної процедури. Інструкція, що відповідає
конкретній кредитній

процедурі, виглядає як опис послідовності взаємопов’язаних
кроків із визначенням відповідальних виконавців та їх повноважень.

Особливості кредитного процесу в кожному банку значною мірою залежать
від таких чинників, як його масштаби., організаційна структура,
кваліфікація персоналу, величина кредитного портфеля, вид позички, склад
клієнтури тощо. [25, с.74]

Технологія кредитування – це сукупність конкретних методів і прийомів,
що використовуються в процесі здійснення кредитних операцій.
Використання на практиці ефективних способів впливу на хід процесу
кредитування невіддільне від проведення наукових досліджень у цій
сфері, вивчення та узагальнення практичного досвіду банківської
діяльності. [53, с.110].

Порядок кредитування, закріплений у банківських кредитних інструкціях,
визначає конкретні етапи процесу банківського кредитування і забезпечує
його здійснення відповідно до вимог кредитної політики банку.

Погляди різних авторів щодо тлумачення та кількості стадій .кредитного
процесу, управління якими банк повинен ретельно організовувати,
відрізняються. Пропонуємо виділити сім взаємопов’язаних етапів
кредитування, що подані на рисунку 1.2.

picscalex1000100090000037800000002001c0000000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c0271027d02040000002e0118001c000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d00027d020000e8c7110072edc630a0301b00
0c0200007d020000040000002d01000004000000020101001c000000fb02f0ff00000000
00009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e000000000000000000
0000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a0e000000
01000400000000007c02700220210700040000002d0100000300000000002

Рис. 1.2. Процедура отримання позики

На першому етапі позичальник і банк ведуть переговори на предмет
можливого укладення кредитної угоди. Якщо позичальник бажає встановити
успішні контакти з банком, які задовольнять усі його прохання щодо
наданняпозички, то він повинен проникнутися довірою до банку, а банк має
довірятийому. [53, с.74].

Чим більше позичальник обізнаний у кредитуванні, компетентний у
сьогоднішній ринковій економіці, підготовлений до переговорів, знає що
підприємство рентабельне і прибуткове, та може документально підтвердити
це, тим більше поступок зробить йому банк.

Зі своєї сторони банк поставить ряд питань до позичальника. За
позитивних наслідків банк готовий прийняти документи позичальника до
розгляду і надати заключення за певну плату.

На цьому етапі позичальник для одержання позики звертається в банк з
клопотанням (заявою) на ім’я керівника установи банку. У заяві
зазначається: цільове призначення позики, її сума, строк користування,
включаючи конкретні строки погашення позики, запропоноване забезпечення,
а також характеристики проекту (заходу), що кредитується та його
економічної ефективності.

Для вирішення питання про надання позички позичальником надаються
необхідні документи, склад яких залежить від характеру кредитної
операції. Для різних груп клієнтів можуть розроблятися різні пакети
документів. До складу пакета документів входять:

1. Нотаріально завірені копії установчих документів, положень,
реєстраційних посвідчень (свідоцтв), дозволів на право здійснення
окремих видів підприємницької діяльності, документи, що посвідчують
право власності на землю або право тимчасового користування земельною
ділянкою, та інші документи, що підтверджують правомірність клієнта в
одержанні позички.

2. Техніко-економічне обгрунтування кредитованого заходу, що
характеризує рівень його ефективності, рентабельності та окупності з
розрахунками очікуваних надходжень від реалізації продукції (проведення
робіт, надання послуг), за рахунок яких передбачається погасити майбутню
позику.

3. Річний звіт, баланс позичальника на дві останні звітні дати з
періодичними статистичними звітами та звітами про фінансові результати,
декларації про доходи, інша звітність і матеріали для визначення
кредитоспроможності позичальника, забезпеченості повернення позичок, а
при необхідності – висновки аудиторських організацій для підтвердження
його фінансового стану.

4. Копії контрактів на підтвердження кредитної операції або договір про
наміри, включаючи договори оренди приміщень, обладнання, а також інші
документи, які супроводжують здійснення кредитного заходу.

5. Виписки із рахунків позичальника, у разі якщо його поточний рахунок
відкрито в іншому банку.

6. Перелік майна (майнових прав), що пропонується в заставу,
оригінали і належним чином завірені копії документів, що підтверджують
право власності заставника на це майно (майнові права).

Позичальник подає банку копію картки зі зразками підписів осіб, яким
відповідно до чинного законодавства чи установчих документів
підприємства надано право розпоряджатися рахунками в банку та підписів
на платіжних та інших розрахункових документах, довідку податкової
адміністрації про постановку на облік, довідку банку про залишки коштів
на рахунках і наявності заборгованості за позичками.

У разі необхідності банк може вимагати пред’явити інші документи
івідомості, що підтверджують забезпеченість повернення позички та
надійністьфінансового стану позичальника.

Для позичальників, які мають постійні кредитні відносини з банком і
хорошу репутацію, перелік документів може бути скорочений.

Термін розгляду заяви позичальника визначається керівником установи
банку і обчислюється з часу подання позичальником повного ( пакета
документів.

До укладення кредитного договору, на другому етапі банк повинен ретельно
проаналізувати кредитоспроможність позичальника і лише після позитивної
оцінки показників діяльності підприємства-позичальника йде мова про
подальше кредитування. [ 53, с.141]

Схему оцінки кредитоспроможності показано на рис. 1.3.

picscalex1000100090000037800000002001c0000000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c025d017d02040000002e0118001c000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d00017d020000e8c7110072edc630a0301b00
0c0200007d020000040000002d01000004000000020101001c000000fb02f0ff00000000
00009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e000000000000000000
0000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a0e000000
01000400000000007c025c0120210700040000002d0100000300000000002

Рис. 1.3 Схема оцінки кредитоспроможності

Кредитоспроможність являє собою оцінку банком позичальника з
поглядуможливості і доцільності надання йому позики і
визначає ймовірністьсвоєчасного повернення позичок і виплати відсотків
по ним у майбутньому.

Аналіз кредитоспроможності має своєю метою дати якісну
оцінку позичальника, що визначається банком до вирішення питання про
можливість і умови кредитування, передбачити здатність і готовність
клієнта повернути взяті їм у борг засоби у відповідності з умовами
кредитного договору, а також оцінити обґрунтованість і доцільність
кредитних вкладень і подальших відношень в області кредитування між
банком і позичальником.

Завдання аналізу: 1) виявити фінансовий стан клієнта, 2) попередити
втрати кредитних ресурсів внаслідок неефективної господарської
діяльності позичальника, 3) стимулювати діяльність підприємства в
напрямку підвищення її ефективності, 4) підвищити ефективність
кредитування, 5) оцінити рівень ризику кредитування для банку.

Оцінка кредитоспроможності клієнтів банка ведеться по наступних
напрямках:

· загальне уявлення про клієнта;

· аналіз фінансового стану клієнта;

· аналіз ефективності угоди, що кредитується.

Чим точніше банк на цьому етапі кредитного процесу зуміє визначити
кредитоспроможність клієнта, тим більше можливість у банку для зниження
кредитного ризику.

Третім етапом кредитного процесу є банк прийняття банком рішення про
можливість, умови та форми надання позики. Оцінка майбутньої кредитної
операції здійснюється на підставі проведення техніко-економічного
обґрунтування повернення позики.

Фахівці кредитного підрозділу до укладення кредитної угоди між банком
-кредитором і позичальником повинні чітко і глибоко:

· вивчити і проаналізувати надані позичальником документи, його кредитну
історію, здійснити перевірку і обстеження діяльності суб’єкта
господарювання;

· здійснити оцінку кредитоспроможності позичальника та гаранта чи
поручителя;

· проаналізувати техніко-економічне обґрунтування заходу що
пропонується до кредитування, оцінити його ефективність, окупність;

· визначити ступінь ризику кредитної операції;

· визначити умови кредитування: розмір позики, порядок її надання,
строк користування та строки погашення, розмір відсоткової ставки,
строки сплати відсотків, економічні санкції в разі невиконання умов
договору;

· здійснити експертизу проектно-кошторисної документації або внести
пропозицію щодо залучення до цієї роботи фахівців зі сторони.

Фахівці служби безпеки або працівники, відповідальні за забезпечення
безпеки кредитної діяльності:

· перевірити достовірність документів, наданих позичальником для
одержання кредиту;

· вивчають історію взаємовідносин позичальника з фінансовими установами;

· перевіряють надійність партнерів позичальника, які причетні
до кредитної операції, реальність виконання ними своїх зобов’язань;

· перевірити наявність майна, яке пропонується у заставу, визначають
можливість та доцільність прийняття банком такої застави;

· здійснюють контроль за зберіганням заставленого майна;

· у разі невиконання позичальником умов кредитного договору вживають
заходів щодо задоволення вимог банку за рахунок предмета застави.

Фахівці юридичного відділу:

· розглядають наявність і правильність оформлення установчих документів,
реєстраційних свідоцтв, патентів, ліцензій на здійснення різних видів
господарської діяльності, документів, які підтверджують право оренди,
володіння землею, майном, гарантують здійснення кредитної операції;

· розглядають договори (контракти, що супроводжують кредитну операцію).

Кожна із зазначених служб готує і подає Кредитному Комітету свої
висновки щодо можливості та умов видачі позички, її суми, строку, умов
погашення, відсоткових ставок, форми забезпечення зобов’язань.

На підставі висновків служб банку Кредитний Комітет приймає відповідне
рішення, яким дає свою згоду на надання позики. Рішення про надання
позик позичальникам, незалежно від запрошуваного розміру позики,
приймається колегіальне більшістю голосів і оформляється протоколом.
Завершується ця стадія оформленням і укладанням кредитного договору,
який стає для банку

засобом управління подальшими стадіями кредитного процесу. [53, с.145]

Важливою умовою кредитування та стадією
процедури отримання позички є четвертий етап, що пов’язаний з
визначенням умов забезпечення повернення позички. У центрі розв’язання
даної проблеми знаходиться обґрунтований вибір предмета застави для
цього має бути забезпечене правильне оформлення заставних документів,
чітке визначення прав і зобов’язань банку і позичальника згідно з
нормами чинного заставного права. [53, с.148]

Під формою забезпечення повернення позички слід розуміти конкретне
джерело погашення наявного боргу, юридичне оформлення права кредитора на
його використання.

Для будь-якої кредитно-фінансової установи забезпечення наданих позик є
серйозною проблемою. Належне забезпечення кредитної операції суттєво
знижує ризик втрат від неповернення позики. Отримання достатнього
забезпечення по виданим позикам може досягатись за рахунок застави майна
позичальника, гарантії і поручительства третіх осіб, страхування або
забезпечення в інших формах, що прийняті в банківській практиці (уступка
дебіторської заборгованості тощо).

Позики, що надаються банком, в основному забезпечуються заставою.

На п’ятому етапі кредитного процесу банк на основі кредитного договору
здійснює процедуру надання позики. Конкретний спосіб надання
позики, а також вид позичкового рахунку визначається особливостями
цієї кредитної

операції. [53, с.151].

Шостою стадією кредитного процесу є систематичний моніторинг стану
кредитного процесу, що поєднується з постійним аналізом якості
кредитного портфеля банку посідає одне з центральних місць у системі
фінансового менеджменту [53, с. 152].

Банк здійснює контроль за виконанням позичальником умов кредитного
договору, цільовим використанням позички, своєчасним і повним погашенням
та сплатою відсотків за нею.

Протягом усього строку дії кредитного договору банк підтримує ділові
контакти з позичальником, здійснює перевірки стану збереження
заставленого майна. [25, с. 118]

У період дії кредитного договору щоквартально здійснюється
аналіз господарської діяльності позичальника, його фінансового
стану відповідно до затвердженого порядку, в разі потреби
проводяться перевірки на місцях грошових і розрахункових
документів, бухгалтерських записів, звітних бухгалтерських і
статистичних документів, а також стану наданої банку застави. При цьому
можуть бути використані всі види фінансової та іншої інформації,
одержаної від позичальника, інших джерел, а також висновки аудиторських
організацій про фінансовий стан позичальника. Періодичність перевірок
визначається банком залежно від строку дії кредитного договору.

Сьомий етап кредитування включає повернення позичальником суми боргу з
відсотками та завершення кредитної операції. Конкретний спосіб погашення
обумовлюється в тексті кредитного договору. Порядок погашення позички
визначається кредитним договором. Погашення може здійснюватись
одноразово (передбачає повернення позики в повній сумі в обумовлений
кредитним договором строк) чи в розстрочку (передбачає періодичну сплату
платежів відповідно до надходження коштів від реалізації продукції
(виконання робіт, надання послуг та інших доходів).

Банк має право змінювати черговість сплати боргу за позичкою та
відсотках на підставі обґрунтованого клопотання позичальника, враховуючи
фінансові можливості установи банку.

В випадку якщо позичальник не має можливості сплатити борг, останній
стягується з гарантів (поручителів).

У разі погіршення фінансового стану позичальника, надання недостовірної
бухгалтерської та статистичної інформації, ухилення від контролю банку,
знецінення заставленого майна або встановлення факту незабезпеченості
позички банк може наполягати на достроковому стягненні заборгованості за
позичкою або її частині, а також суми відсотків за користування коштами
банку. [22, с.94]

Позичальник не звільняється від погашення боргу за позичкою, сплати
процентів і пені при настанні будь-яких обставин, у тому числі і
незалежних від позичальника.

У структурі будь-якого комерційного банку функціонує
кредитне управління (відділ), яке безпосередньо веде роботу з
клієнтами з питань кредитування.

1.3. Нормативне-правове забезпечення з теми дослідження

Основними законодавчими актами, які регулюють питання кредитування, є:

· Цивільний кодекс України;

· Закон України “Про Національний банк України”;

· Закон України “Про банки і банківську діяльність”;

· Закон України “Про заставу”;

· Положення НБУ “Про кредитування”, затверджене постановою Правління НБУ
від 28 вересня 1995 р. № 246;

· Положення НБУ “Про порядок формування та використання резерву для
відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків” від 06
липня 2000 р. № 279;

Відповідно до ЦК України банківське кредитування здійснюється
спеціальними суб’єктами – банками. У ст.382 ЦК говориться, що
кредитування організацій проводиться згідно з затвердженими планами
шляхом видачі цільових строкових позичок банками в порядку,
встановленому законодавством. Умови і порядок кредитування в грошовій
формі допускається лише у випадках встановлених законодавством.

Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07 грудня 2000р.
визначає структуру банківської системи, економічні, організаційні, і
правові засади створення, діяльності, реорганізації і ліквідації банків.
Метою цього Закону є правове забезпечення стабільного розвитку і
діяльності банків в Україні і створення належного конкурентного
середовища на фінансовому ринку, забезпечення захисту законних інтересів
вкладників і клієнтів банків, створення сприятливих умов для розвитку
економіки України та підтримки вітчизняного товаровиробника. Відповідно
до положень цього Закону банківська система України складається з
Національного банку України та інших банків, що створені і діють на
території України.

Національний банк України є центральним банком, емісійним центром, який
провадить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту,
зміцнення грошової одиниці, дає дозвіл на створення в Україні банків,
видає останнім ліцензії на виконання банківських операцій, веде
республіканську книгу реєстрації банків.

Згідно з ст. 2 Закону “Про банки і банківську діяльність” банківський
кредит – це будь-яке зобов’язання банку надати певну суму грошей,
будь-яка гарантія, будь-яке зобов’язання придбати право вимоги боргу,
будь-яке продовження строку його погашення , що надається в обмін на
зобов’язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на
зобов’язання щодо сплати процентів та інших зборів з такої суми.

Законом обумовлено порядок здійснення кредитних операцій. За даним
Законом:

· Дозволяється банкам укладати угоди про консорціумне кредитування;

· банки зобов’язані мати підрозділи, функціями яких є надання кредитів
та управління операціями, пов’язаними з кредитування;

· банкам забороняється прямо чи опосередковано надавати кредити для
придбання власних паперів;

· банк зобов’язаний дотримуватися принципів кредитування;

· банк має право на видачу бланкових (незабезпечених) кредитів – до них
застосовують підвищену відсоткову ставку, надають надійним
позичальникам, які мають стабільні джерела погашення кредиту і
перевірений авторитет у банківських колах. Загальна сума таких кредитів
не повинна перевищувати 10 % власного капіталу банку чи кредитної
установи;

· надання безпроцентних кредитів забороняється, за винятком передбачених
Законом випадках;

· банк не може надавати кредити під проценти, ставка яких нижча від
облікової ставки НБУ, і процентної ставки, що виплачується ним по
депозитах (виняток – якщо при здійсненні такої операції банк не матиме
збиток).

Законодавство дає чітке визначення поняття двох основних суб’єктів
кредитних правовідносин. Ними є кредитор і позичальник.

Кредитор – це суб’єкт кредитних відносин, які надає кредити іншому
суб’єкту господарської діяльності у тимчасове користування.

Позичальник – це суб’єкт кредитних відносин, який отримав у тимчасове
користування грошові кошти на умовах повернення, платності, строковості.

Чинним законодавством також визначено і ряд інших понять, які
використовуються у сфері кредитних відносин.

Кредитоспроможність – це здатність позичальника в повному обсязі та у
визначений кредитною угодою термін розрахуватися за своїми борговими
зобов’язаннями.

Кредитний ризик – ймовірність несплати позичальником основного боргу та
відсотків, які належить сплатити за користування кредитом у терміни,
визначені у кредитному договорі.

Нормативно-правовим актом, що регулює відносини в сфері банківського
кредитування є Положення НБУ “Про кредитування”, яке визначає правові
основи надання, використання, повернення кредитів, регулює
взаємовідносини між суб’єктами, що виникають в процесі кредитування,
механізм контролю за діяльністю суб’єктів, відповідальність сторін за
порушення умов кредитної угоди, умови, яким має відповідати кредитний
договір, та порядок видачі кредитів. Вищезгадане Положення НБУ визначає
різні класифікації кредитів. Суб’єктами господарської діяльності можуть
використовуватися такі форми кредиту: банківський, комерційний,
лізинговий, іпотечний, бланковий консорціомний; фізичні особи –
споживчий кредит.

Кредитні взаємовідносини регламентуються на підставі кредитних
договорів, що укладаються між кредитором і позичальником тільки в
письмовій формі з дотриманням вимог, передбачених Цивільним кодексом
України, а згідно з Указом Президента України від 06 листопада 1998р.
“Про гербовий збір” здійснюється маркування усіх оригіналів договорів
суб’єктів підприємницької діяльності.

Згідно Положення НБУ “Про кредитування” комерційні банки можуть надавати
кредити всім суб’єктам господарювання незалежно від їх галузевої
приналежності, статусу, форм власності у разі наявності в них реальних
можливостей та правових норм забезпечення своєчасного повернення кредиту
та сплати відсотків за користування кредитом. Для отримання кредиту
позичальник звертається в банк. Форма звернення може бути у вигляді
листа, клопотання, заявки, заяви. В документах зазначається необхідна
сума кредиту, його мета, строки погашення, форми забезпечення. Розмір
відсоткових ставок та порядок їх сплати встановлюються банком і
визначаються в кредитному договорі в залежності від кредитного ризику,
наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному
ринку, строку користування кредитом, облікової ставки та інших факторів.

Основними критеріями оцінки кредитоспроможності позичальника можуть
бути:

· забезпеченість власними коштами не менш як 50% усіх його витрат;

· репутація позичальника (кваліфікація, здібності керівника, дотримання
ділової етики, договірної, платіжної дисципліни);

· оцінка продукції, що випускається, наявність замовлення на її
реалізацію, характер послуг, які надаються (конкурентноздатність на
внутрішньому та зовнішньому ринках, попит на продукцію, послуги, обсяг
експорту);

· економічна кон’юктура (перспективи розвитку позичальника, наявність
джерел коштів для капіталовкладень) тощо.

Рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів
банківських операцій відкриваються у будь-яких банках України за вибором
клієнта і за згодою цих банків. Кредитні рахунки відкриваються на
договірній основі як юридичним, так і фізичним особам в будь-якій
установі банку, яка має право видавати кредити, з дотриманням вимог
чинного законодавства. Нерезидентам – юридичним та фізичним особам
кредитні рахунки в національній валюті не відкриваються.

Кредитні рахунки призначені для обліку кредитів, які надані шляхом
оплати розрахункових документів чи перерахування на поточний рахунок
позичальника відповідно до умов кредитної угоди.

Кредитні рахунки в іноземній валюті відкриваються уповноваженим банком у
встановленому чинним законодавством України порядку на договірній основі
юридичним особам – резидентам, фізичним особам – резидентам, які
займаються підприємницькою діяльністю, та юридичним особам –
нерезидентам – банківським установам.

Кредитні рахунки відкриваються уповноваженим банком незалежно від
наявності поточного рахунку позичальника в цьому банку.

Після отримання і вивчення отриманої інформації банк вирішує питання
щодо забезпечення кредиту. Згідно із Законом України від 02 жовтня 1992
р. “Про заставу” предметом її може бути майно, яке відповідно до
законодавства може відчужуватися заставодавцем, та яке стане власністю
заставодавця після укладання договору застави, в тому числі продукція,
плоди та інші прибутки (майбутній урожай, приплід худоби), якщо це
передбачене договором.

Згідно із Законом “Про заставу” не можуть заставлятися національні
культурні та історичні цінності, що перебувають у державній власності і
занесені або підлягають занесенню до Державного реєстру національного
культурного надбання, об’єкти державної власності, приватизація яких
заборонена законодавчими актами, майнові комплекси державних підприємств
та їх структурних підрозділів, що знаходяться у процесі корпоратизації.

Застава майна охоплює його приналежність та невіддільні плоди (якщо
іншого не передбачено законом чи договором). Вона здійснюється шляхом
передачі їх заставодержателю або у депозит нотаріальній конторі чи
банку. Майно, що перебуває у спільній власності, передається в заставу
тільки за згодою всіх співвласників. Зміна предмета застави відбувається
тільки за згодою заставодержателя. Недотримання умов щодо форми договору
застави, його нотаріального посвідчення тягне недійсність договору з
наслідками, передбаченими законодавством України. Кредитор
(заставодержатель) має право в разі невиконання боржником
(заставодавцем) забезпеченого заставою зобов’язання одержати задоволення
з вартості заставленого майна.

Заставодавцем може бути як сам боржник, так і третя особа (майновий
поручитель). Договір застави укладається в письмовій формі, а у
випадках, коли предметом застави є нерухоме майно, транспортні засоби,
він має бути нотаріально посвідчений. Нотаріальне посвідчення договору
застави нерухомого майна здійснюється за місцем його знаходження, а
договору застави транспортних засобів – за місцем їх реєстрації.

Згідно з чинним законодавством України в практиці комерційних банків
може використовуватися кілька видів забезпечення використання
зобов’язань у кредитних відносинах. Це – застава, порука та гарантія,
штраф (пеня), страхування. Без забезпечення кредит може надаватися лише
в тих випадках, коли джерело погашення позички високо надійне. В інших
випадках при виборі виду забезпечення по кожній конкретній кредитній
угоді необхідний економічний та юридичний аналіз операції, стану і
можливостей позичальника.

Кредит без забезпечення (бланковий кредит) посідає незначне місце в
структурі короткострокових кредитних вкладень.

Згідно чинного законодавства при наданні позичальнику кредиту в розмірі,
що перевищує 10% власного капіталу (так званого “великого” кредиту),
комерційний банк повинен повідомити про кожний такий випадок
Національний банк України. Жоден із виданих великих кредитів не може
перевищувати 25% власних коштів банку. Загальний обсяг наданих кредитів
не може перевищувати восьмикратного розміру власних коштів комерційного
банку.

З метою захисту інтересів кредиторів і вкладників банків кредитування
позичальників здійснюється згідно з чинним законодавством України з
дотриманням встановлених НБУ економічних нормативів діяльності
комерційних банків та вимог щодо формування обов’язкових, страхових і
резервних фондів, процедура створення яких регламентується Положенням
НБУ “Про порядок формування і використання резерву для відшкодування
можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків”,
затвердженим постановою Правління НБУ від 06 липня 2000 р. № 279. Згідно
з цим положенням комерційні банки формують резерв для покриття можливих
збитків, що можуть бути завдані в результаті його кредитної діяльності.
Комерційні банки зобов’язані створювати резерви для відшкодування
можливих втрат за основним боргом (без процентів та комісій) за всіма
видами наданих кредитів у національній та іноземній валютах, включаючи
надані депозити, кредити іншим банкам, суб’єктом господарювання
(овердрафт, враховані векселі, факторингові операції, фінансовий
лізинг), наданими гарантіями та поручительствами.

Не здійснює нарахування резерву за бюджетними кредитами, а також за
кредитами та депозитами між установами в системі одного комерційного
банку.

Резерв використовується на покриття безнадійної заборгованості, яка
виникла від кредитної діяльності банку. Розмір резерву визначається
відповідно до загальної суми усіх кредитів, класифікованих за ступенем
ризику і з урахуванням коефіцієнта ризику.

Розділ 2. Основні умови та етапи процесу кредитування в Коростенському
відділенні №1 АППБ “Аваль”.

2.1 Характеристика фінансового стану та результатів діяльності
банківської установи

Коростенське відділення №1 АППБ „Аваль” є підрозділом акціонерного
поштово-пенсійного банку „Аваль”.

Банк Аваль входить до банківської холдингової групи Райффайзен
Інтернешнл Бенк-Холдинг АГ (на сьогодні ця група володіє 93,5 % акцій
банку). Аваль є одним із найбільших банків у нашій країні. Він посідає
перше місце серед усіх банків України за розміром статутного капіталу,
а також займає провідні позиції на ринку фінансових послуг.

Загальнонаціональна мережа Банку Аваль включає 1400 структурних
підрозділів, розташованих у великих містах, обласних та районних
центрах, містах обласного підпорядкування та окремих селах у всіх
регіонах України. Переважна більшість із них є повнофункціональними
відділеннями, що надають приватним та корпоративним клієнтам повний
перелік стандартних та новітніх банківських послуг на найвищому рівні.

Одним з приоритетних напрямків активних операцій АППБ „Аваль” є кредитна
діяльність, яка направлена на розвиток підприємств середнього та малого
бізнесу. Кредити надаються як в національній так і в іноземній валюті.
Банківська установа проводить кредитування як фізичних осіб на поточні
потреби, так і юридичних осіб для здійснення господарської діяльності на
умовах забезпеченості повернення кредиту. При отриманні кредиту,
забезпеченням може виступити як майно самого позичальника, так і майно
особи, яка надасть за нього поруку. Також вигідним забезпеченням з
позиції збереження грошей є надання в заставу грошового вкладу
розміщеного в банківській установі. Грошовий вклад є надійним
забезпеченням, а тому надання кредиту здійснюється на більш вигідних
умовах. За рахунок отримання відсотків за вкладом можна здійснити сплату
відсотків за користування кредитом та частину коштів за кредитом.

Результати діяльності Коростенського відділення №1 АППБ „Аваль”
представлено в додатках 1, 2 до даної дипломної роботи (баланс та звіт
про прибутки та збитки). За цими даними проведемо горизонтальний та
вертикальний аналіз діяльності банківської установи.

Аналіз активів банківської установи наведено у таблиці 2.1 та 2.2 та
додатку 3.

Таблиця 2.1

Активи Коростенського відділення №1 АППБ „Аваль”

Найменування показникаСума активів на 01.01.04 (тис. грн.)Сума активів
на 01.01.05 (тис. грн.)Сума активів на 01.01.06 (тис. грн.)Кредити

152 251241 093296 612Міжбанківські кредити та депозити30 40340 35724
934Каса та коррахунки в НБУ

31 30037 86656 727Коррахунки в інших банках4 4548 01612 865Вкладення в
цінні папери6 23220 45515 290Основні засоби та нематеріальні активи13
24522 07625 564Інші активи5 0331 1352 973Резерви під кредитні ризики- 4
413- 4 452- 5 481Усього активів238 505366 546429 484

Проведемо порівняльний аналіз структури активів (таблиця 2.2).

Таблиця 2.2

Порівняльний аналіз активів Коростенського відділення №1 АППБ „Аваль”

Найменування показника2003 рік2005 рікТемп приросту, %Сума, тис.
грн.Питома вага, %Сума, тис. грн.Питома вага, %Кредити

152 25163,84296 61269,0694,82Міжбанківські кредити та депозити30
40312,7524 9345,81-17,99Каса та коррахунки в НБУ

31 30013,1256 72713,2181,23Коррахунки в інших банках4 4541,8712
8653,00188,84Вкладення в цінні папери6 2322,6115 2903,56145,34Основні
засоби та нематеріальні активи13 2455,5525 5645,9593,01Інші активи5
0332,112 9730,69-40,93Резерви під кредитні ризики- 4 413-1,85- 5 481-
1,2824,2Усього активів238 505100,0429 484100,080,07

В загальній сумі активів переважають кредити, а отже, банківська
установа в політиці управління активними операціями надає перевагу
кредитуванню. За останні два роки кредитна діяльність виросла майже у
два рази, а все тому що банк при рішенні питань стосовно кредитування
максимально враховував потреби клієнтів, в основному вітчизняних
товаровиробників. Процентні ставки по кредитам встановлювались
індивідуально по кожному проекту, враховуючи досвід співробітництва
банка та клієнта, на основі конюктури ринка. У процесі аналізу і відбору
кредитних проектів Кредитним комітетом банка комплексно вивчався
фінансовий стан всіх потенційних позичальників, а також цільове
використання кредиту. На практиці реалізовувалися вимоги високої якості
і ліквідності застави, які надавалися на забезпечення кредиту. Активи
банку зросли на 80,07 % за останні два роки. Зростання відбулося за
рахунок росту кредитного портфеля. Високоліквідні активи (кошти в касі,
на кореспондентському рахунку в НБУ, в інших банках) та робочі активи
(кошти на коррахунках, в касі, вклади в майно, цінні папери, розміщені в
інших банках, надані в кредит тощо) набули також певного росту. Ці дані
свідчать про те, що в банку проводиться активна політика по зміцненню
ліквідності та платоспроможності, підвищенню дохідності банку. Динаміка
росту активів наведена в додатку 4.

В таблицях 2.3, 2.4 і додатку 5 наведено аналіз пасивів банку.

Таблиця 2.3

Пасиви Коростенського відділення №1 АППБ „Аваль”

Найменування показникаСума активів на 01.01.04 (тис. грн.)Сума активів
на 01.01.05 (тис. грн.)Сума активів на 01.01.06 (тис. грн.)Статутний
капітал13 54413 54429 358Вклади населення55 74887 444144 974Депозити
юридичних осіб13 65860 91469 871Кошти клієнтів49 79574 456113
710Міжбанківські кредити та депозити52 49773 84717 866Коррахунки інших
банків2 5383 2263 614Нерозподілений прибуток14 48020 19915 662Загальні
резерви3 9304 6086 505Інші пасиви32 31528 30827 924Всього пасивів238
505366 546429 484

Проведемо аналіз структури пасивів банківської установи (табл. 2.4).

Таблиця 2.4

Аналіз структури пасивів Коростенського відділення №1 АППБ „Аваль”

Найменування показника2003 рік2005 рікТемп приросту, %Сума, тис.
грн.Питома вага, %Сума, тис. грн.Питома вага, %Статутний капітал13
5445,6829 3586,84116,76Вклади населення55 74823,37144
97433,76160,05Депозити юридичних осіб13 6585,7369 87116,27411,57Кошти
клієнтів49 79520,88113 71026,47128,35Міжбанківські кредити та депозити52
49722,0117 8664,16-65,96Коррахунки інших банків2 5381,063
6140,8442,39Нерозподілений прибуток14 4806,0715 6623,658,16Загальні
резерви3 9301,656 5051,5165,52Інші пасиви32 31513,5927
9246,5-13,58Всього пасивів238 505100,0429 484100,080,07

У пасиві всі основні складові частини грошових ресурсів збільшилися,
крім міжбанківських кредитів та депозитів. Кошти на рахунках клієнтів
збільшилися в 2,2 рази, депозити юридичних осіб – в 4,1 рази, вклади
населення – 2,6 рази. Доля притягнутих коштів клієнтів в структурі
пасиву становить 76,5 %. Це свідчить про довіру к банку клієнтів – як
юридичних осіб, так і населення. Тому зменшилась потреба в
міжбанківських кредитах та депозитах, які складають 17866 тис. грн. за
2005 р. (порівняно з 73847 тис. грн. у 2003 р.) та їх доля в загальній
структурі становить 4,16 %. Значно зросли обсяги вкладів населення,
коштів клієнтів та депозитів юридичних осіб, тому що покласти на рахунок
грошові кошти під великі проценти та на вигідних умовах, та отримувати
проценти кожного місяця – дуже зручно та вигідно для клієнтів банку.
Динаміка росту структури пасивів банку наведена в додатку 6.

У таблиці 2.5 наведено аналіз доходів та витрат банку.

Таблиця 2.5

Аналіз доходів та витрат Коростенського відділення №1 АППБ „Аваль”

Види доходів2004 рік2003 рікВідхилення (+, –)Сума, тис. грн.У % до
підсумкуСума, тис. грн.У % до підсумкуАбсолютна величина, тис. грн.У %
до підсумкуПроцентний дохід49 85872,9863 98571,941412768,49Комісійний
дохід16 41224,0320 69423,27428220,75Чистий торгівельний дохід1 9242,813
5513,9916277,87Інший операційний дохід1030,157080,86052,93Непередбачені
доходи 150,02— 15- 0,04Разом доходів68 312100,088 938100,020626100,0

Величина доходів значно зросла (на 20626 тис. грн.). це відбулося, в
першу чергу, за рахунок росту процентних доходів, а зростанню останніх
посприяло збільшення обсягів кредитування банківською установою, зросли
також розміри комісійних надходжень. Банк активізував роботу щодо
одержання процентних доходів шляхом зростання оборотів за кредитами.
Крім того банк збільшив процентні доходи за рахунок розширення послуг по
розміщенню коштів, що дало змогу підвищити процентні доходи на 14127
тис. грн. Серед непроцентних доходів переважають комісійні, тобто банк
надає широкий спектр послуг, за рахунок яких одержує додатковий дохід
(комісійні збори за грошові перекази, за консультаційні послуги тощо).

Важливим показником діяльності банків є прибуток, тобто різниця між
отриманими доходами і зробленими витратами. За умов комерційного
розрахунку важливо, щоб банк був достатньо прибутковим. Прибуток
стимулює діяльність банківської установи щодо розширення й поліпшення
якості банківських послуг, забезпечення резервів та страхових фондів на
випадок непередбачених обставин або витрат.

У прибутковості банку заінтересовані також акціонери і клієнти. З одного
боку, акціонери банків заінтересовані у прибутку, оскільки він є
джерелом доходів на інвестований ними капітал. З іншого – акціонери як
інвестори бажають якнайменшого ризику в процесі інвестування.
Позичальники також заінтересовані у прибутковості банку, оскільки
здатність банку надавати кредити залежить від розміру й структури його
капіталу. А тому, вибираючи банк, що в нього клієнт інвестуватиме кошти,
він мусить аналізувати інформацію про результати фінансово-комерційної
діяльності банку. Фінансовий стан банку – це поняття, яке
характеризується системою показників, які відображають наявність,
розміщення та використання фінансових ресурсів, фінансову стабільність,
платоспроможність і ліквідність банку. Відповідно до закону України “Про
банки і банківську діяльність” із метою захисту інтересів клієнтів і
забезпечення фінансової надійності НБУ встановив для всіх комерційних
банків обов’язкові економічні нормативи регулювання їх діяльності, а
саме:

1) норматив платоспроможності – це співвідношення капіталу банку до
активів, зважених на коефіцієнт ризику:

Н3 = К/Ар * 100 %.

Капітал (К) банку склав 63917 тис. грн., а сумарний обсяг активів,
зважених з урахуванням ризику (Ар), – 326407 тис. грн., отже

Н3 = 63917/326407 = 19,59 %.

Ураховуючи, що нормативне значення даного нормативу не може бути нижчим
8 %, можна констатувати, що банк дотримується цього нормативу, тобто має
достатньо капіталу для проведення активних операцій з урахуванням
ризиків;

2) норматив достатності капіталу – це співвідношення капіталу до
загальних активів банку, зменшений на відповідно створені резерви:

Н4 = К/За * 100 %.

Нормативне значення повинно бути не менше 4 %. За даними балансу банку
загальна сума загальних активів дорівнює 429484 тис. грн., а капітал
банку – 63917 тис. грн.. Згідно з цим даними фактичний рівень

Н4 = 63917/429484 * 100 % = 14,89 %

значно перевищує його нормативне значення, що підтверджує достатність
капіталу для здійснення діяльності банку;

3) норматив миттєвої ліквідності – це співвідношення суми коштів на
коррахунку та в касі до поточних рахунків:

Н5 = ККР / ПР * 100%.

Н5 = (56727 + 12865) * 100 % = 21,15 %.

Нормативне значення повинно бути не менше 20 %. Перевищення фактичним
рівнем Н5 його нормативного значення свідчить про те, що банк має
можливість миттєво погашати свої зобов’язання;

4) норматив загальної ліквідності – співвідношення загальних активів до
загальних зобов’язань банку:

Н6 = А / З * 100 %.

Н6 = 429484 / 365568 * 100 % = 117,49 %

Фактичний рівень Н6 значно перевищує його нормативне значення (не менше
100 %), отже банк може забезпечити погашення всіх своїх грошових
зобов’язань.

2.2 Умови кредитної угоди

Коростенське відділення №1 АППБ “Аваль” активно надає кредити своїм
клієнтам, як юридичним так і фізичним особам. Кредити надаються на
конкретні цілі з обов’язковим обґрунтуванням можливості своєчасної
сплати відсотків та погашення позики.

Умови одержання кредиту:

1. надання всіх необхідних документів згідно переліку наданого кредитним
працівником;

2. застава майна оціночна вартість якого в два рази перевищує суму
кредиту (якщо це нерухомість) в 3–4 рази (якщо це товари в обігу і
т.і.);

3. нотаріальне посвідчення договору застави (якщо застава нерухомість,
автотранспорт та ін.);

4. страхування предмету застави.

Строк розгляду заявки на кредит рахується з моменту виконання умов
видачі та складає не більш як 4 робочих дня.

Банк суворо дотримується залежності суми кредиту до вартості застави, в
першу чергу, тому що, піклується про інтереси своїх вкладників. Але слід
підкреслити, що банк цікавить своєчасне виконання зобов’язань по
кредитному договору, а не примусова реалізація заставленого майна.

Строк кредитного договору може становити від одного місяця до одного
року. Плата за кредит встановлюється по домовленості сторін. Велику
увагу банк приділяє особистим якостям позичальника: репутація, особистий
матеріальний стан, освіта, досвід. Ретельно вивчається мета одержання
кредиту та можливість його погашення. Банк не заперечує проти
дострокового погашення кредиту; в цьому випадку плата за кредит
сплачується лише за фактичний строк користування грошима.

Кредитна комісія Коростенського відділення №1 АППБ “Аваль” жорстоко
підходить до питання надання кредитів, що пов’язані з врахуванням
інтересів всіх клієнтів банку, його акціонерів. Результатом такого
підходу є відсутність проблем з кредитами виданими останнім часом. До
кредитної комісії цього банку входять директор, головних бухгалтер та
начальники кредитних відділів. Вони проводять засідання два ризи на
тиждень з питань надання кредиту позичальникам. На засіданні кредитної
комісії банку ведеться протокол, в якому зазначається хто був присутній,
які справи розглядали (заяви на кредит), вивчали фінансові документи
позичальника та приймали остаточне рішення про надання кредиту.

Кредит надається за такими методами:

· одноразове видання (строковий кредит);

· кредитна лінія;

· овердрафт.

Строковий кредит – це кредит, який надається повністю негайно після
укладення кредитної угоди. Погашається він або періодичними внесками,
або одноразовим платежем у кінці терміну.

При застосуванні кредитної лінії оформлюється договір між банком і
клієнтом про надання останньому кредитів протягом певного часу до певної
заздалегідь визначеної максимальної величини – ліміту кредитування.
спосіб надання кредиту на основі кредитної лінії дозволяє задовольнити
потреби позичальників в обігових коштах. Для позичальників такий спосіб
отримання позики є економічно вигідним, адже відсотки сплачуються у
цьому разі не з усього кредитного ліміту, а лише за ту суму, яку
фактично використав клієнт.

Кредитна лінія відкривається, як правило, на рік, але її можна відкрити
й на коротший період. Відкрита кредитна лінія дає змогу оплатити за
рахунок кредиту будь-які розрахункові документи, передбачені у кредитній
угоді, що укладається між позичальником та банком. Протягом строку дії
кредитної лінії позичальник може будь-коли одержати позику без
додаткових переговорів з банком та інших формальностей. Проте за банком
зберігається право відмовити позичальнику у позиці в межах затвердженого
ліміту, якщо банк виявить погіршення фінансового стану позичальника.
Через це кредитну лінію відкривають позичальники зі стійким фінансовим
становищем та доброю репутацією.

Банк практикує надання овердрафтних кредитів. Такі кредити
використовують для розрахунково-касового обслуговування клієнта банка
при недостатності його власних оборотних коштів. Кредит у формі
овердрафта надається виключно фінансово стійким позичальникам, які не
допустили випадків прострочення термінів повернення кредитів та
своєчасної сплати відсотків, господарська діяльність яких
характеризується швидким обігом коштів, стабільними місячними
надходженнями на поточний рахунок, які мають постійні замовлення на
виробництво і реалізацію продукції. Договір кредиту по овердрафту
заключається на строк до одного року. Строк повернення кожного траншу не
більше 10-14 днів. При укладанні договору кредитування за овердрафтом
підприємство самостійно, без попереднього погодження з банком суми та
дати планової видаткової операції, може здійснювати платежі на суму,
більшу за залишок на поточному рахунку, але не більше визначеного в
договорі ліміту заборгованості.

При кредитуванні фізичних осіб під заставу нерухомості не береться в
заставу житло в якому приписані неповнолітні, пенсіонери, інваліди. В
даному випадку Банк виходить з інтересів соціально незахищених верст
населення.

За умов комерційної діяльності банків усі питання, пов’язані з
кредитуванням, розв’язуються позичальником і установою банку на
договірній основі. Підставою для надання банком кредиту є підписаний між
ним і позичальником кредитний договір. Він укладається в письмовій формі
і не може змінюватися в односторонньому порядку без згоди сторін.
Стороною за кредитним договором є банк, а не кредитне управління
(відділ) банку або іншій його структурний підрозділ. У разі порушення
цієї умови договір, укладений структурною одиницею банку від свого
імені, вважається недійсним. Зміни в договір вносяться за погодженням
обох сторін, які його укладають.

Кредитний договір може бути укладений як складанням одного документа,
підписаного сторонами, так і шляхом обміну листами, телеграмами та ін.,
підписаними стороною, яка їх надсилає. Факт укладання кредитного
договору підкреслює добровільність участі сторін у даній кредитній
операції.

У кредитному договорі передбачаються: мета, сума, термін кредиту, умови
та порядок його видачі й погашення, форми забезпечення зобов’язань,
процентні ставки, порядок виплати процентів, зобов’язання й економічна
відповідальність сторін за дотримання договірних умов, перелік
документів та періодичність їх подання у відділення банку. Термін дії
договору – до повного погашення позички. Сучасний кредитний договір
(додаток № 9) складається з таких розділів:

1. Загальні положення (преамбула).

2. Предмет договору (мета, сума, строк, відсоток).

3. Забезпечення кредиту (форма забезпечення – договір застави).

4. Зобов’язання сторін.

5. Права сторін.

6. Строки дії даного договору.

7. Особливі умови (період нарахування відсотків, вирішення спорів тощо).

8. Юридичні адреси, реквізити, підписи сторін.

Пропозиції банку можуть суттєво відрізнятися від умов, указаних у
кредитній заяві клієнта. Представник банку, який веде переговори з
клієнтом про укладення кредитної угоди, повинен визначити ті обов’язкові
умови кредитного договору, без виконання яких кредит не може бути
наданий, і ті, які можуть підлягати обговоренню. Зближення позицій банку
і клієнта є кінцевою метою переговорів. Щоб зменшити ймовірність помилки
та полегшити прийняття об’єктивних рішень, банк встановлює межі
повноважень окремих посадових осіб щодо укладання кредитних угод.

Потім кредитну справу розглядають юристи банку, звертаючи особливу увагу
на вірогідність документів кредитного досьє та їх відповідність чинному
законодавству. На підставі висновків усіх спеціалістів банку рада банку
ухвалює остаточне рішення.

2.3 Процес кредитування клієнтів банку

Кредитування – основна функція комерційного банку. Тому чітке розуміння
сутності кредитного процесу та принципів його організації, вміле їх
використання має важливе значення для ефективної діяльності банку. Банк
повинен вміти ефективно управляти кожною ланкою кредитного процесу.

Кредитний процес – це рух банківського кредиту як послідовний перебіг
його організаційних стадій (етапів). У ході кредитного процесу
відбувається послідовна зміна стадій механізму банківського кредиту.
Комерційні банки можуть надавати кредити всім суб’єктам господарської
діяльності незалежно від їхньої галузевої приналежності, статусу, форми
власності за наявності у них реальних можливостей та правових форм
забезпечення своєчасного повернення кредиту та сплати відсотків за
користування кредитом.

Кожний етап кредитування вносить свій вклад в якісні характеристики
кредиту, визначає ступінь його надійності і дохідності для банку.

Етапи кредитування в Коростенському відділення №1 АППБ “Аваль” в
загальному можна прокласифікувати так:

ь попередній, що має кілька складових:

o інтерв’ю з клієнтом;

o визначення кредитоспроможності позичальника;

o структурування кредиту;

ь поточний етап – укладення кредитного договору;

ь підсумковий етап – контроль за цільовим використанням і погашенням
кредиту.

Інтерв’ю з клієнтом – це особисте знайомство економіста кредитного
відділу, а також керівника банку із клієнтом і розгляд його заяви, в
якій обумовлено необхідну суму кредиту, його ціль і вид, термін кредиту
та ймовірне забезпечення. Банк вимагає, щоб до заяви були залучені
документи і фінансові звіти, які пояснюють причину необхідності кредиту.
Це можуть бути бізнес плани, податкові декларації, фінансові прогнози,
звіти та обов’язково розрахунок техніко-економічного обґрунтування
кредиту.

Клієнти банку заповнюють анкету позичальника (для юридичної або фізичної
особи).

Економіст кредитного відділу, провівши з клієнтом попередню розмову,
може з’ясувати не тільки важливі деталі кредитної угоди, а й накреслити
психологічний і професійний портрет позичальника та застрахувати кредит
від ризику вже на початку угоди.

Визначення кредитоспроможності позичальника ще конкретніше підтвердить
попередню роботу економіста кредитного відділу. Кредитоспроможність
позичальника – це його здатність повністю і своєчасно розрахуватися за
своїми борговими зобов’язаннями.

Основними критеріями оцінки кредитоспроможності позичальника можуть
бути:

§ забезпеченість власними коштами не менше як 50 % усіх його видатків;

§ репутація позичальника (кваліфікація, здібності керівника, дотримання
ділової етики, договірної та платіжної дисципліни);

§ оцінка продукції, що випускається, наявність замовлення на її
реалізацію, характер послуг, які надаються (конкурентноздатність на
внутрішньому та зовнішньому ринках), попит на продукцію, послуги, обсяги
експорту;

§ економічна кон’юнктура (перспективи розвитку позичальника).

Оцінку фінансового стану позичальника з урахуванням поточного стану
обслуговування позичальником кредитної заборгованості банк здійснює в
кожному випадку при укладанні договору про здійснення кредитної
операції, а надалі – не рідше ніж один раз на три місяці. Аналіз
фінансового стану фізичних осіб банківська установа здійснює з тією
періодичністю, з якою вважає за потрібне.

Для здійснення оцінки фінансового стану позичальника – юридичної особи
банк має враховувати такі основні економічні показники його діяльності:

1. платоспроможність (коефіцієнти миттєвої, поточної та загальної
ліквідності);

2. фінансова стійкість (коефіцієнти маневреності власних коштів,
співвідношення залучених і власних коштів);

3. обсяг реалізації продукції;

4. обороти за рахунками (співвідношення надходжень на рахунки
позичальника і суми кредиту, наявність рахунків в інших банках);

5. склад та динаміка дебіторсько-кредиторської заборгованості (за
останній звітний та поточний роки);

6. собівартість продукції;

7. прибутки та збитки;

8. рентабельність;

9. кредитна історія (погашення кредитної заборгованості в минулому,
наявність діючих кредитів).

Платоспроможність позичальника визначається за такими показниками:

1. коефіцієнт миттєвої ліквідності, що характеризує те, як швидко
короткострокові зобов’язання можуть бути погашені високоліквідними
активами. Оптимальне значення показника – не менше ніж 0,2;

2. коефіцієнт поточної ліквідності, що характеризує можливість погашення
короткострокових зобов’язань у встановлені строки. Оптимальне значення –
не менше ніж 0,5;

3. коефіцієнт загальної ліквідності, що характеризує те, наскільки обсяг
короткострокових зобов’язань і розрахунків можна погасити за рахунок
усіх ліквідних активів. Оптимальне значення – не менше ніж 2,0.

Фінансова стійкість позичальника визначається за такими показниками:

Ш коефіцієнт маневреності власних коштів – характеризує ступінь
мобільності використання власних коштів. Оптимальне значення показника –
не менше ніж 0,5;

Ш коефіцієнт незалежності – характеризує ступінь фінансового ризику.
Оптимальне значення – не більше ніж 1,0.

Рентабельність позичальника визначається за такими показниками:

1. рентабельність активів;

2. рентабельність продажу.

Також можуть бути враховані суб’єктивні чинники, що характеризуються
такими показниками:

Ш ринкова позиція позичальника та його залежність від циклічних та
структурних змін в економіці та галузі промисловості;

Ш наявність державних замовлень і державна підтримка позичальника;

Ш ефективність управління позичальника;

Ш професіоналізм керівництва та його ділова репутація.

При здійсненні оцінки фінансового стану позичальника – фізичної особи
ураховується:

1) загальний матеріальний стан клієнта (доходи і витрати, майно, право
власності на яке засвідчується згідно з чинним законодавством України,
відповідні підтверджу вальні документи);

2) соціальна стабільність клієнта, тобто наявність постійної роботи,
сімейний стан;

3) вік клієнта;

4) інтенсивність користування банківськими кредитами у минулому та
своєчасність погашення їх і відсотків за ними, а також користування
іншими банківськими послугами тощо.

Визначимо кредитоспроможність позичальника – ТОВ “Тигр”. Для того щоб
отримати кредит фірмі для розширення подальшої діяльності треба
з’явитися представнику цієї фірми в банк з відповідними документами –
баланс за останній рік та звіт про фінансові результати (додаток № 12).
Потім представник кредитного відділу вивчає фінансовий стан
позичальника, розраховуючи різні показники. До них належать:

1. показники платоспроможності:

– коефіцієнт миттєвої ліквідності:
picscalex105010009000003090100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02600460061200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa5ffffff20060000050400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000f00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
200243040500000013022002030615000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00cc87040000002d01010008000000320a0c04
3d0501000000ef0008000000320ae101550501000000e20008000000320ae00279010200
0000eceb15000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00cc87040000002d01020004000000f001010008000000320aac037104
01000000c70008000000320a81017b0401000000c00008000000320a8002460001000000
ca0010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c00020400
00002d01010004000000f001020008000000320a80020503010000003d000a0000002606
0f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d00cc040000002d01020004000000f0010100030000000000,

де Ав – високоліквідні активи,

Зп – поточні (короткострокові) зобов’язання.

picscalex1000100090000033e0200000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02200480271200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffff40270000d80300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
0002430405000000130200022d1605000000140200027c1b050000001302000284211500
0000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e000081040000002d01010009000000320a60024224040000003031333208000000320a
6002e223010000002c0008000000320a6002282301000000300008000000320a8c03b31e
01000000360008000000320a8c03531e010000002c0008000000320a8c03931d01000000
370008000000320a6e01b62001000000300008000000320a6e01ad1e0100000031000800
0000320a6e01711e010000002c0008000000320a6e01b71d01000000300008000000320a
6e01901b01000000300008000000320a60025d16010000003b0009000000320a8c037a0d
030000003632300008000000320a8c031a0d010000002e0009000000320a6e01df130300
00003234300008000000320a6e017f13010000002e0009000000320a6e017a0d03000000
3233300008000000320a6e011a0d010000002e0009000000320a6e011507030000003232
300008000000320a6e01b506010000002e0015000000fb0220ff00000000000090010000
00000402001054696d6573204e657720526f6d616e000081040000002d01020004000000
f001010008000000320ac002371901000000320010000000fb0280fe0000000000009001
000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f001020008000000
320a6002f621010000003d0008000000320a6e01971f010000002b0008000000320a6e01
981c010000002b0008000000320a60023e1a010000003d0008000000320a6e0102100100
00002b0008000000320a6e019d09010000002b0008000000320a60020503010000003d00
15000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f
6d616e00cc81040000002d01020004000000f001010008000000320ac002321802000000
eceb08000000320ac002790102000000eceb15000000fb0280fe00000000000090010100
00cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc81040000002d01010004000000
f001020008000000320a6002ff1601000000ca0009000000320a8c03f20a03000000f0ff
e40009000000320a6e01571103000000f0ffe40009000000320a6e01f20a03000000f0ff
e40009000000320a6e018d0403000000f0ffe40008000000320a6002460001000000ca00
0a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01020004000000f001010003000000
0000;

– коефіцієнт поточної ліквідності:
picscalex100010009000003090100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02600440061200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa5ffffff00060000050400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000f00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
200217040500000013022002e50515000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00ccaa040000002d01010008000000320a0c04
180501000000ef0008000000320ae1013a0501000000eb0008000000320ae0026c010200
0000efeb15000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00ccaa040000002d01020004000000f001010008000000320aac034c04
01000000c70008000000320a81014f0401000000c00008000000320a8002460001000000
ca0010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c00020400
00002d01010004000000f001020008000000320a8002d902010000003d000a0000002606
0f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d00cc040000002d01020004000000f0010100030000000000,

де Ал – ліквідні активи,

Зп – поточні зобов’язання, що складають з короткострокових кредитів та
розрахунків з кредиторами.

picscalex100010009000003020200000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02400620141200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffbfffffffe0130000ff0500000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
200417040500000013022004370905000000140220045a0e05000000130220045c101500
0000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e000081040000002d01010008000000320a8004201301000000320008000000320a8004
ba12010000002c0008000000320a8004001201000000300008000000320aac058e0f0100
0000360008000000320aac052e0f010000002c0008000000320aac056e0e010000003700
08000000320a8e036a0f01000000350008000000320a8e03100f010000002c0008000000
320a8e03740e01000000310008000000320a80046709010000003b0009000000320aac05
e906030000003632300008000000320aac058906010000002e0008000000320a72029808
010000002e0015000000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e000081040000002d01020004000000f001010008000000320ae004
150c01000000320009000000320aec009804030000003234300009000000320ae1038c04
030000003135300010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d62
6f6c0002040000002d01010004000000f001020008000000320a8004ce10010000003d00
08000000320a80041c0d010000003d0008000000320a8004d902010000003d0010000000
fb02c0fd0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d010200
04000000f001010008000000320acb02720401000000e50015000000fb0220ff00000000
00009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc81040000002d01
010004000000f001020008000000320ae0042f0b02000000efeb08000000320ae0046c01
02000000efeb15000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e00cc81040000002d01020004000000f001010008000000320a8004
090a01000000ca0009000000320aac05610403000000f0ffe40009000000320a72027006
03000000f0ffe40008000000320a8004460001000000ca000a00000026060f000a00ffff
ffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374
656d00cc040000002d01010004000000f0010200030000000000;

– коефіцієнт загальної ліквідності:
picscalex100010009000003090100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02600420061200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa5ffffffe0050000050400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000f00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
200208040500000013022002d30515000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00ccd5040000002d01010008000000320a0c04
070501000000ef0008000000320ae1011a0501000000ee0008000000320ae00276010200
0000e7eb15000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00ccd5040000002d01020004000000f001010008000000320aac033b04
01000000c70008000000320a8101400401000000c00008000000320a8002460001000000
ca0010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c00020400
00002d01010004000000f001020008000000320a8002ca02010000003d000a0000002606
0f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d00cc040000002d01020004000000f0010100030000000000,

picscalex100010009000003d90100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02200400141200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffffc0130000d80300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
000208040500000013020002280905000000140200023c0e05000000130200023e101500
0000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e0000e5040000002d01010008000000320a6002fc1201000000370008000000320a6002
9c12010000002c0008000000320a6002e21101000000300008000000320a8c03700f0100
0000360008000000320a8c03100f010000002c0008000000320a8c03500e010000003700
08000000320a6e01670f01000000350008000000320a6e010d0f010000002c0008000000
320a6e01590e01000000350008000000320a60025809010000003b0009000000320a8c03
da06030000003632300008000000320a8c037a06010000002e0009000000320a6e01da06
030000003234300008000000320a6e017a06010000002e0015000000fb0220ff00000000
00009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e0000e5040000002d01
020004000000f001010008000000320ac002f70b01000000320010000000fb0280fe0000
000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f001
020008000000320a6002b010010000003d0008000000320a6002fe0c010000003d000800
0000320a6002ca02010000003d0015000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00cce5040000002d01020004000000f0010100
08000000320ac0022a0b02000000e7eb08000000320ac002760102000000e7eb15000000
fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00
cce5040000002d01010004000000f001020008000000320a6002fa0901000000ca000900
0000320a8c03520403000000f0ffe40009000000320a6e01520403000000f0ffe4000800
0000320a6002460001000000ca000a00000026060f000a00ffffffff0100000000001000
0000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01
020004000000f0010100030000000000;

– коефіцієнт мобільності активів:
picscalex100010009000003090100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02600480061200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa5ffffff40060000050400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000f00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
200254040500000013022002230615000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00ccfa040000002d01010008000000320a0c04
6a0501000000ed0008000000320ae101770501000000eb0008000000320ae00279010200
0000ece015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00ccfa040000002d01020004000000f001010008000000320aac038c04
01000000c00008000000320a81018c0401000000c00008000000320a8002460001000000
ca0010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c00020400
00002d01010004000000f001020008000000320a80021603010000003d000a0000002606
0f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d00cc040000002d01020004000000f0010100030000000000,

де Ал – ліквідні активи, що складаються з високоліквідних активів,
дебіторської заборгованості, одержаних векселів,

Ан – необоротні активи.

picscalex100010009000003020200000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02400660141200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffbfffffff20140000ff0500000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
20045404050000001302200474090500000014022004d40e0500000013022004d6101500
0000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e0000a7040000002d01010008000000320a8004761301000000310008000000320a8004
3a13010000002c0008000000320a8004801201000000320008000000320aac0502100100
0000370008000000320aac05a20f010000002c0008000000320aac05e80e010000003000
08000000320a8e03e40f01000000350008000000320a8e038a0f010000002c0008000000
320a8e03ee0e01000000310008000000320a8004a409010000003b0009000000320aac05
2607030000003038300008000000320aac05c606010000002e0008000000320a7202d508
010000002e0015000000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e0000a7040000002d01020004000000f001010008000000320ae004
8f0c01000000320009000000320aec00d504030000003234300009000000320ae103c904
030000003135300010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d62
6f6c0002040000002d01010004000000f001020008000000320a80044811010000003d00
08000000320a8004960d010000003d0008000000320a80041603010000003d0010000000
fb02c0fd0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d010200
04000000f001010008000000320acb02af0401000000e50015000000fb0220ff00000000
00009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cca7040000002d01
010004000000f001020008000000320ae004790b02000000ece008000000320ae0047901
02000000ece015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e00cca7040000002d01020004000000f001010008000000320a8004
460a01000000ca0009000000320aac059e0403000000f0ffe40009000000320a7202ad06
03000000f0ffe40008000000320a8004460001000000ca000a00000026060f000a00ffff
ffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374
656d00cc040000002d01010004000000f0010200030000000000.

2. Показники ділової активності та прибутковості:

– рентабельність продажу:
picscalex100010009000003090100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c028004e0051200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa5ffffffa0050000250400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000000109000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
20027f0305000000130220028b0515000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00ccbf040000002d01010008000000320a0c04
c00401000000f00008000000320ae101d60401000000f70008000000320ae00236010100
0000ef0015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00ccbf040000002d01020004000000f001010008000000320aac03b503
01000000c20008000000320a8101ab0301000000cf0008000000320a8002460001000000
d00010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c00020400
00002d01010004000000f001020008000000320a80024102010000003d000a0000002606
0f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d00cc040000002d01020004000000f0010100030000000000,

де Пч – чистий прибуток,

Вр – виручка від реалізації.

picscalex100010009000003a20200000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c022004402e1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffff002e0000d80300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
00027f030500000013020002142005000000140200029f240500000013020002992b1500
0000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e000005040000002d01010008000000320a60023d2d01000000300008000000320a8c03
e92a01000000310008000000320a8c03ad2a010000002c0008000000320a8c032d290200
0000313708000000320a8c03292701000000370008000000320a8c03c926010000002c00
09000000320a8c038f24030000003130320008000000320a6e01bf270100000030000800
0000320a60024420010000003b0008000000320a8c03821f01000000290008000000320a
8c03c21e01000000320008000000320a8c03a51b01000000280009000000320a8c036b19
030000003032350008000000320a8c030b19010000002e0009000000320a8c030b130300
00003032300008000000320a8c03ab12010000002e0009000000320a8c03b10c03000000
3031350008000000320a8c03510c010000002e0009000000320a8c035106030000003031
300008000000320a8c03f105010000002e0008000000320a6e0128190100000029000800
0000320a6e01681801000000320008000000320a6e014b1501000000280009000000320a
6e010b13030000003138300008000000320a6e01ab12010000002e0009000000320a6e01
ab0c030000003130300008000000320a6e014b0c010000002e0015000000fb0220ff0000
000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00000504000000
2d01020004000000f001010008000000320ac0025a2201000000320010000000fb0280fe
0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000
f001020008000000320a60020b2c010000003d0008000000320a8c033728010000002d00
08000000320a60026123010000003d0008000000320a8c039315010000002d0008000000
320a8c03330f010000002d0008000000320a8c03d908010000002d0008000000320a6e01
330f010000002d0008000000320a60024102010000003d0015000000fb0220ff00000000
00009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc05040000002d01
020004000000f001010008000000320ac002d62101000000ef0008000000320ac0023601
01000000ef0015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e00cc05040000002d01010004000000f001020008000000320a6002
e62001000000d00008000000320a8c03171c02000000d4b909000000320a8c03e3160300
0000f0ffe40009000000320a8c03831003000000f0ffe40009000000320a8c03290a0300
0000f0ffe40009000000320a8c03c90303000000f0ffe40008000000320a6e01bd150200
0000d4b909000000320a6e01831003000000f0ffe40009000000320a6e01230a03000000
f0ffe40008000000320a6002460001000000d0000a00000026060f000a00ffffffff0100
0000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc
040000002d01020004000000f0010100030000000000

– рентабельність активів:
picscalex100010009000003010100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c020004e0051200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa5ffffffa0050000a50300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
2002820305000000130220028e0515000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00ccf4040000002d01010008000000320aac03
2b0401000000c00008000000320a8101ae0301000000cf0008000000320a800246000100
0000d00015000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00ccf4040000002d01020004000000f001010008000000320ae101d904
01000000f70008000000320ae002360101000000e00010000000fb0280fe000000000000
9001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f00102000800
0000320a80024402010000003d000a00000026060f000a00ffffffff0100000000001000
0000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01
020004000000f0010100030000000000,

де Пч – чистий прибуток,

А – активи .

picscalex100010009000003f90100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02200440161200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffff00160000d80300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
000282030500000013020002040d05000000140200029211050000001302000294131500
0000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00001b040000002d01010008000000320a6002381501000000300008000000320a8c03
c61201000000320008000000320a8c036012010000002c0008000000320a8c03a6110100
0000360008000000320a6e01361201000000300008000000320a6002340d010000003b00
08000000320a8c034e0c01000000290008000000320a8c03ac0b01000000310008000000
320a8c03b80801000000280009000000320a8c037806030000003238300008000000320a
8c031806010000002e0008000000320a6e01720c01000000290008000000320a6e01b20b
01000000320008000000320a6e01940801000000280009000000320a6e01540603000000
3232300008000000320a6e01f405010000002e0015000000fb0220ff0000000000009001
000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00001b040000002d0102000400
0000f001010008000000320ac0024d0f01000000320010000000fb0280fe000000000000
9001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f00102000800
0000320a60020614010000003d0008000000320a60025410010000003d0008000000320a
60024402010000003d0015000000fb0220ff0000000000009001010000cc040200105469
6d6573204e657720526f6d616e00cc1b040000002d01020004000000f001010008000000
320ac002c60e01000000e00008000000320ac002360101000000e00015000000fb0280fe
0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc1b0400
00002d01010004000000f001020008000000320a6002d60d01000000d00008000000320a
8c032a0902000000d4b909000000320a8c03f00303000000f0ffe40008000000320a6e01
060902000000d4b909000000320a6e01cc0303000000f0ffe40008000000320a60024600
01000000d0000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb0210000700
00000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01020004000000f001
0100030000000000;

– коефіцієнт відношення дебіторської та кредиторської заборгованості:
picscalex100010009000003090100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02600480061200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa5ffffff40060000050400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000f00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
2002130405000000130220022b0615000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00cc30040000002d01010008000000320a0c04
390501000000ea0008000000320ae101870501000000e70008000000320ae00268010200
0000f1ef15000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00cc30040000002d01020004000000f001010008000000320aac036d04
01000000c70008000000320a81015d0401000000c40008000000320a8002460001000000
ca0010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c00020400
00002d01010004000000f001020008000000320a8002d502010000003d000a0000002606
0f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d00cc040000002d01020004000000f0010100030000000000;

де Дз – короткострокова та довгострокова дебіторська заборгованість,

Зк – залучені кошти (довгострокові та поточні зобов’язання).

picscalex100010009000003820200000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02400600271200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffbfffffffc0260000ff0500000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
200413040500000013022004d81b05000000140220047720050000001302200479221500
0000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e000087040000002d01010008000000320a80043d2502000000323008000000320a8004
d724010000002c0008000000320a80041d2401000000300008000000320aac05ab210100
0000360008000000320aac054b21010000002c0008000000320aac058b20010000003700
08000000320a8e03872101000000350008000000320a8e032d21010000002c0008000000
320a8e03912001000000310008000000320a8004081c010000003b0009000000320aac05
6a13030000003632300008000000320aac050a13010000002e0009000000320aac05040d
030000003438300008000000320aac05a40c010000002e0009000000320a72028a190300
00003035300008000000320a72022a19010000002e0009000000320a72022a1303000000
3034350008000000320a7202ca12010000002e0009000000320a7202c40c030000003034
300008000000320a7202640c010000002e0008000000320a72025008010000002e001500
0000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e000087040000002d01020004000000f001010009000000320aec005004030000003232
300009000000320ae1034404030000003135300010000000fb0280fe0000000000009001
000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f001020008000000
320a8004eb22010000003d0008000000320a8004391f010000003d0008000000320aac05
8c0f010000002b0008000000320a7202ac15010000002b0008000000320a72024c0f0100
00002b0008000000320a7202e608010000002b0008000000320a8004d502010000003d00
10000000fb02c0fd0000000000009001000000020002001053796d626f6c000204000000
2d01020004000000f001010008000000320acb022a0401000000e50015000000fb0220ff
0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc870400
00002d01010004000000f001020008000000320ae004cc1d02000000f1ef08000000320a
e004680102000000f1ef15000000fb0280fe0000000000009001010000cc040200105469
6d6573204e657720526f6d616e00cc87040000002d01020004000000f001010008000000
320a8004aa1c01000000ca0009000000320aac05e21003000000f0ffe40009000000320a
ac057c0a03000000f0ffe40009000000320a7202021703000000f0ffe40009000000320a
7202a21003000000f0ffe40009000000320a72023c0a03000000f0ffe40009000000320a
7202280603000000f0ffe40008000000320a8004460001000000ca000a00000026060f00
0a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222
53797374656d00cc040000002d01010004000000f0010200030000000000.

– показник грошового потоку:
picscalex100010009000003ea0100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c026004a0101200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa5ffffff60100000050400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000f00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
20020f040500000013022002481015000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00ccb4040000002d01010008000000320a0c04
600a01000000ea0008000000320ae101bd0f01000000b30008000000320ae101d40a0100
0000ec0008000000320ae101750502000000f1ec08000000320ae0026f0102000000e3ef
15000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f
6d616e00ccb4040000002d01020004000000f001010008000000320aac034c0901000000
d10008000000320a8101f80e01000000c70015000000fb0280fe00000000000090010100
00000402001054696d6573204e657720526f6d616e0000b4040000002d01010004000000
f001020008000000320a8101c40c010000006e0015000000fb0280fe0000000000009001
010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00ccb4040000002d0102000400
0000f001010008000000320a8101fb0901000000c70015000000fb0280fe000000000000
9001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e0000b4040000002d010100
04000000f001020008000000320a8101c707010000006e0015000000fb0280fe00000000
00009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00ccb4040000002d01
020004000000f001010008000000320a8101350401000000cd0008000000320a80024600
01000000ca0010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c
0002040000002d01010004000000f001020008000000320a8101d20d010000002d000800
0000320a8101d508010000002d0008000000320a8002d102010000003d0015000000fb02
80fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e0000b4
040000002d01020004000000f001010008000000320a8101ce0b010000002a0008000000
320a8101d106010000002a000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000
fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d010100
04000000f0010200030000000000;

де Нсм –середньомісячні надходження на рахунки позичальника протягом
трьох останніх місяців;

Зм – щомісячні умовно-постійні зобов’язання позичальника;

Зі – сума інших зобов’язань перед кредиторами з рахунка клієнта;

n – кількість місяців дії кредитної угоди;

Ск – сума кредиту та процентів за ним.

3. Показники фінансової стійкості:

– коефіцієнт фінансової стійкості:
picscalex100010009000003190100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c020004c0091200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa5ffffff80090000a50300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
2002430405000000130220027b0915000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00cc87040000002d01010008000000320aac03
520601000000cf0008000000320a8101a20701000000c40008000000320a810169040100
0000c20008000000320a8002460001000000ca0015000000fb0220ff0000000000009001
010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc87040000002d0102000400
0000f001010008000000320ae101c20801000000ef0008000000320ae101590501000000
ea0008000000320ae002680102000000f4f110000000fb0280fe00000000000090010000
00020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f001020008000000320a
81014c06010000002b0008000000320a80020503010000003d000a00000026060f000a00
ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225379
7374656d00cc040000002d01020004000000f0010100030000000000,

де Вк – власні кошти позичальника;

Дп – довгострокова дебіторська заборгованість;

П – пасиви.

picscalex1000100090000034f0200000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02200460291200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffff20290000d80300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
000243040500000013020002951c0500000014020002e4210500000013020002c4241500
0000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e000087040000002d01010008000000320a6002602801000000320008000000320a6002
fa27010000002c0008000000320a6002402701000000300008000000320a8c0387230100
0000320008000000320a8c032123010000002c0008000000320a8c036722010000003600
08000000320a6e01f62301000000340008000000320a6e019023010000002c0008000000
320a6e01f42201000000310008000000320a6002c51c010000003b0009000000320a8c03
ae10030000003634300008000000320a8c034e10010000002e0009000000320a6e01471a
030000003438300008000000320a6e01e719010000002e0009000000320a6e01e1130300
00003633300008000000320a6e018113010000002e0009000000320a6e017b0d03000000
3433300008000000320a6e011b0d010000002e0009000000320a6e011507030000003338
300008000000320a6e01b506010000002e0015000000fb0220ff00000000000090010000
00000402001054696d6573204e657720526f6d616e000087040000002d01020004000000
f001010008000000320ac0029f1f01000000320010000000fb0280fe0000000000009001
000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f001020008000000
320a60026e26010000002d0008000000320a60023625010000003d0008000000320a6e01
fe21010000002d0008000000320a6002a620010000003d0008000000320a6e0169160100
00002b0008000000320a6e010310010000002b0008000000320a6e019d09010000002b00
08000000320a60020503010000003d0015000000fb0220ff0000000000009001010000cc
0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc87040000002d01020004000000f001
010008000000320ac002891e02000000f4f108000000320ac002680102000000f4f11500
0000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00cc87040000002d01010004000000f001020008000000320a6002671d01000000ca00
09000000320a8c03260e03000000f0ffe40009000000320a6e01bf1703000000f0ffe400
09000000320a6e01591103000000f0ffe40009000000320a6e01f30a03000000f0ffe400
09000000320a6e018d0403000000f0ffe40008000000320a6002460001000000ca000a00
000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d00cc040000002d01020004000000f0010100030000000000
.

– коефіцієнт незалежності:
picscalex100010009000003090100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c026004e0051200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa2ffffffa0050000020400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000f00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
2002b5030500000013022002840515000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00ccb0040000002d01010008000000320a0c04
cb0401000000ea0008000000320ae401b60401000000ea0008000000320ae0026c010100
0000ed0015000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00ccb0040000002d01020004000000f001010008000000320aac03db03
01000000c20008000000320a8401ea0301000000c70008000000320a8002460001000000
ca0010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c00020400
00002d01010004000000f001020008000000320a80027702010000003d000a0000002606
0f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d00cc040000002d01020004000000f0010100030000000000,

де Зк – залучені кошти (довгострокова та короткострокова кредиторська
заборгованість);

Вк – власні кошти позичальника.

picscalex1000100090000032a0200000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02200460211200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffff20210000d80300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
0002b5030500000013020002a1150500000014020002e2190500000013020002c21c1500
0000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e000087040000002d01010008000000320a6002582001000000340008000000320a6002
f21f010000002c0008000000320a60023e1f01000000350008000000320a8c03f41b0100
0000340008000000320a8c038e1b010000002c0008000000320a8c03f21a010000003100
08000000320a6e01851b01000000360008000000320a6e01251b010000002c0008000000
320a6e01651a01000000370008000000320a6002d115010000003b0009000000320a8c03
5313030000003633300008000000320a8c03f312010000002e0009000000320a8c03ed0c
030000003433300008000000320a8c038d0c010000002e0009000000320a8c0387060300
00003338300008000000320a8c032706010000002e0009000000320a6e01201003000000
3632300008000000320a6e01c00f010000002e0009000000320a6e01ba09030000003438
300008000000320a6e015a09010000002e0010000000fb0280fe00000000000090010000
00020002001053796d626f6c0002040000002d01020004000000f001010008000000320a
60026c1e010000002d0008000000320a6002341d010000003d0008000000320a8c03fc19
010000002d0008000000320a6002a418010000003d0008000000320a8c03750f01000000
2b0008000000320a8c030f09010000002b0008000000320a6e01420c010000002b000800
0000320a60027702010000003d0015000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00cc87040000002d01010004000000f0010200
08000000320ac002991701000000ed0008000000320ac0026c0101000000ed0015000000
fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00
cc87040000002d01020004000000f001010008000000320a6002731601000000ca000900
0000320a8c03cb1003000000f0ffe40009000000320a8c03650a03000000f0ffe4000900
0000320a8c03ff0303000000f0ffe40009000000320a6e01980d03000000f0ffe4000900
0000320a6e01320703000000f0ffe40008000000320a6002460001000000ca000a000000
26060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc
0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f0010200030000000000.

– коефіцієнт автономності:
picscalex100010009000003010100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c020004e0051200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa2ffffffa0050000a20300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
2002b8030500000013022002870515000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00ccdb040000002d01010008000000320aac03
120401000000cf0008000000320a8401de0301000000c20008000000320a800246000100
0000ca0015000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e00ccdb040000002d01020004000000f001010008000000320ae401ce04
01000000ea0008000000320ae0026c0101000000e00010000000fb0280fe000000000000
9001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f00102000800
0000320a80027a02010000003d000a00000026060f000a00ffffffff0100000000001000
0000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01
020004000000f0010100030000000000;

picscalex1000100090000032d0200000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c022004e0211200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffffa0210000d80300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
0002b8030500000013020002a2150500000014020002661a0500000013020002461d1500
0000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e0000fa040000002d01010008000000320a6002e22001000000320008000000320a6002
7c20010000002c0008000000320a6002c21f01000000300008000000320a8c03091c0100
0000320008000000320a8c03a31b010000002c0008000000320a8c03e91a010000003600
08000000320a6e01781c01000000340008000000320a6e01121c010000002c0008000000
320a6e01761b01000000310008000000320a6002d215010000003b0009000000320a8c03
ef0c030000003634300008000000320a8c038f0c010000002e0009000000320a6e015413
030000003633300008000000320a6e01f412010000002e0009000000320a6e01ef0c0300
00003433300008000000320a6e018f0c010000002e0009000000320a6e018a0603000000
3338300008000000320a6e012a06010000002e0015000000fb0220ff0000000000009001
000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e0000fa040000002d0102000400
0000f001010008000000320ac002211801000000320010000000fb0280fe000000000000
9001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f00102000800
0000320a6002f01e010000002d0008000000320a6002b81d010000003d0008000000320a
6e01801a010000002d0008000000320a60022819010000003d0008000000320a6e01770f
010000002b0008000000320a6e011209010000002b0008000000320a60027a0201000000
3d0015000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720
526f6d616e00ccfa040000002d01020004000000f001010008000000320ac0029a170100
0000e00008000000320ac0026c0101000000e00015000000fb0280fe0000000000009001
010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00ccfa040000002d0101000400
0000f001020008000000320a6002741601000000ca0009000000320a8c03670a03000000
f0ffe40009000000320a6e01cc1003000000f0ffe40009000000320a6e01670a03000000
f0ffe40009000000320a6e01020403000000f0ffe40008000000320a6002460001000000
ca000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01020004000000f00101000300
00000000.

– коефіцієнт маневреності власних
засобів;picscalex1000100090000032101000003001500000000000500000009020000
00000400000002010100050000000102ffffff00040000002e0118000500000031020100
0000050000000b0200000000050000000c02600400091200000026060f001a00ffffffff
000010000000c0ffffffa5ffffffc0080000050400000b00000026060f000c004d617468
547970650000f00009000000fa02000010000000000000002200040000002d0100000500
000014022002e1030500000013022002bf0815000000fb0220ff00000000000090010100
00cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00ccdb040000002d01010008000000
320a0c047f0601000000ea0008000000320ae101060801000000ed0008000000320ae101
f70401000000ea0008000000320ae002790101000000ec0015000000fb0280fe00000000
00009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00ccdb040000002d01
020004000000f001010008000000320aac038f0501000000c20008000000320a81012807
01000000c00008000000320a8101070401000000c20008000000320a8002460001000000
ca0010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c00020400
00002d01010004000000f001020008000000320a8101ea05010000002d0008000000320a
8002a302010000003d000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb02
1000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d0102000400
0000f0010100030000000000;

picscalex100010009000003b30200000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c022004a02a1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffff602a0000d80300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
0002e10305000000130200022d1c05000000140200021a2105000000130200023c271500
0000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e0000c1040000002d01010008000000320a6002b22901000000350008000000320a6002
5829010000002c0008000000320a6002bc2801000000310008000000320a8c03cd240100
0000340008000000320a8c036724010000002c0008000000320a8c03cb23010000003100
08000000320a6e01682601000000370008000000320a6e010826010000002c0008000000
320a6e014e2501000000300008000000320a6e012c2301000000340008000000320a6e01
c622010000002c0008000000320a6e012a2201000000310008000000320a60025d1c0100
00003b0009000000320a8c03af16030000003633300008000000320a8c034f1601000000
2e0009000000320a8c034910030000003433300008000000320a8c03e90f010000002e00
09000000320a8c03e309030000003338300008000000320a8c038309010000002e000900
0000320a6e01df19030000003038300008000000320a6e017f19010000002e0009000000
320a6e017f13030000003633300008000000320a6e011f13010000002e0009000000320a
6e01190d030000003433300008000000320a6e01b90c010000002e0009000000320a6e01
b306030000003338300008000000320a6e015306010000002e0015000000fb0220ff0000
000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e0000c104000000
2d01020004000000f001010008000000320ac002d51e01000000320010000000fb0280fe
0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000
f001020008000000320a6002ae27010000003d0008000000320a8c03d522010000002d00
08000000320a6e013424010000002d0008000000320a6e013421010000002d0008000000
320a6002dc1f010000003d0008000000320a8c03d112010000002b0008000000320a8c03
6b0c010000002b0008000000320a6e010716010000002d0008000000320a6e01a10f0100
00002b0008000000320a6e013b09010000002b0008000000320a6002a302010000003d00
15000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f
6d616e00ccc1040000002d01020004000000f001010008000000320ac002321e01000000
ec0008000000320ac002790101000000ec0015000000fb0280fe00000000000090010100
00cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00ccc1040000002d01010004000000
f001020008000000320a6002ff1c01000000ca0009000000320a8c03271403000000f0ff
e40009000000320a8c03c10d03000000f0ffe40009000000320a8c035b0703000000f0ff
e40009000000320a6e01571703000000f0ffe40009000000320a6e01f71003000000f0ff
e40009000000320a6e01910a03000000f0ffe40009000000320a6e012b0403000000f0ff
e40008000000320a6002460001000000ca000a00000026060f000a00ffffffff01000000
000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc0400
00002d01020004000000f0010100030000000000.

– коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами:

picscalex100010009000003210100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02600440091200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa5ffffff00090000050400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000f00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
20020b040500000013022002e90815000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00cc06040000002d01010008000000320a0c04
940601000000ea0008000000320ae101300801000000ed0008000000320ae10121050100
0000ea0008000000320ae002760102000000e7e215000000fb0280fe0000000000009001
010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc06040000002d0102000400
0000f001010008000000320aac03c80501000000c70008000000320a8101520701000000
c00008000000320a8101310401000000c20008000000320a8002460001000000ca001000
0000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01
010004000000f001020008000000320a81011406010000002d0008000000320a8002cd02
010000003d000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb0210000700
00000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01020004000000f001
0100030000000000;

picscalex1000100090000036c0200000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c022004a02b1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffff602b0000d80300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
00020b040500000013020002571c0500000014020002ee20050000001302000210271500
0000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e00001e040000002d01010008000000320a6002a02a01000000330008000000320a6002
462a010000002c0008000000320a60028c2901000000300008000000320a8c0332240100
0000360008000000320a8c03d223010000002c0008000000320a8c031223010000003700
08000000320a6e013c2601000000370008000000320a6e01dc25010000002c0008000000
320a6e01222501000000300008000000320a6e01002301000000340008000000320a6e01
9a22010000002c0008000000320a6e01fe2101000000310008000000320a6002871c0100
00003b0009000000320a8c03a613030000003632300008000000320a8c03461301000000
2e0009000000320a8c03400d030000003438300008000000320a8c03e00c010000002e00
09000000320a6e01091a030000003038300008000000320a6e01a919010000002e000900
0000320a6e01a913030000003633300008000000320a6e014913010000002e0009000000
320a6e01430d030000003433300008000000320a6e01e30c010000002e0009000000320a
6e01dd06030000003338300008000000320a6e017d06010000002e0010000000fb0280fe
0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01020004000000
f001010008000000320a6002ba28010000002d0008000000320a60028227010000003d00
08000000320a6e010824010000002d0008000000320a6e010821010000002d0008000000
320a6002b01f010000003d0008000000320a8c03c80f010000002b0008000000320a6e01
3116010000002d0008000000320a6e01cb0f010000002b0008000000320a6e0165090100
00002b0008000000320a6002cd02010000003d0015000000fb0220ff0000000000009001
010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc1e040000002d0101000400
0000f001020008000000320ac002591e02000000e7e208000000320ac002760102000000
e7e215000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720
526f6d616e00cc1e040000002d01020004000000f001010008000000320a6002291d0100
0000ca0009000000320a8c031e1103000000f0ffe40009000000320a8c03b80a03000000
f0ffe40009000000320a6e01811703000000f0ffe40009000000320a6e01211103000000
f0ffe40009000000320a6e01bb0a03000000f0ffe40009000000320a6e01550403000000
f0ffe40008000000320a6002460001000000ca000a00000026060f000a00ffffffff0100
0000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc
040000002d01010004000000f0010200030000000000.

Під час обчислення цих показників напроти кожного коефіцієнта
проставляють бали, які містяться у спеціальній таблиці “Показники та їх
оцінки”. Після цього підраховують бали та розраховують узагальнений
показник для визначення класу позичальника за “Рейтинговою шкалою для
визначення класу позичальника”(табл. 2.6).

Таблиця 2.6

Рейтинговою шкалою для визначення класу позичальника

Значення узагальненого показникаРейтингКлас позичальникаВід 250 і
більшеІстандартнийВід 180 до 249ІІпід контролемВід 100 до
179ІІІсубстандартнийВід 50 до 99ІVсумнівнийВід 49 і меншеVбезнадійний

Після всіх обчислень узагальнений показник ТОВ “Тигр” дорівнює 480,2 і
йому присвоюється клас позичальника – стандартний, тобто фінансова
діяльність дуже добра, що свідчить про можливість своєчасного виконання
зобов’язань за кредитними операціями – погашення основної суми боргу та
відсотків за ним відповідно до умов кредитної угоди; економічні
показники в межах установлених значень; вище керівництво позичальник має
відмінну репутацію; кредитна історія позичальника бездоганна. Немає
жодних свідчень можливих затримок з поверненням основної суми боргу або
зі сплатою відсотків. Одночасно модна зробити висновок, що фінансова
діяльність і надалі проводитиметься на такому ж високому рівні.

Структурування кредиту – підготовка до укладення кредитної угоди. На
цьому етапі банк визначає вид кредиту, суму, термін, способи видачі і
погашення, вид забезпечення, процентну ставку за користування кредитом.

Вид і термін кредиту залежать від того, куди будуть вкладатись позичені
кошти – у сферу обігу чи у сферу виробництва. Сума кредиту відіграє
також значну роль, оскільки недостатня сума не дасть змоги завершити
захід, що кредитується, надмірна сума може бути не погашена
позичальником. Кредит надається за такими методами:

ь одноразове видання (строковий кредит);

ь кредитна лінія;

ь овердрафт.

Способи погашення кредиту допоможуть позичальникові правильно
розпорядитися коштами зі свого поточного рахунку. Важливе значення у
процесі кредитування має забезпечення повернення кредиту, тобто застава.
Забезпечені кредити гарантуються певними видами активів, зокрема:

· нерухомістю;

· цінними паперами;

· товарно-матеріальними цінностями;

· дебіторською заборгованістю тощо.

Забезпечення кредитів може також здійснюватись: правами підприємств на
інтелектуальну власність, землю; гарантіями (банків, коштами чи майном
третьої особи); іншим забезпеченням (поручительство, поліс страхової
компанії).

Коростенське відділення №1 АППБ „Аваль”, як забезпечення кредиту,
використовуються, головним чином, нерухоме (будівлі, комплексне
технологічне обладнання) і рухоме (автотранспортні засоби, механізми)
майно, виробничі та інші активи, що належать підприємству-позичальнику і
можуть бути прийняті в забезпечення згідно з чинним законодавством
України. Відповідно до умов, що ставить банк, дисконтова вартість
застави повинна становити не менше 200 % від суми зобов’язань
позичальника. За оцінювання майна, що передається в заставу,
ураховується його ліквідність. Надання забезпечення – лише доповнення до
кредиту, так би мовити, його похідне. Клієнт може мати у своєму
розпорядженні достатнє забезпечення й усе ж не одержати кредит, якщо
його кредитоспроможність не досягає певного рівня. Банківська установа
не видає кредит, якщо з самого початку є небезпека, що забезпечення буде
використано як погашення. Особливо це стосується кредитів на
фінансування оборотних коштів підприємств різноманітних форм власності
та організаційно-правових форм власності. Не приймається в заставу
майно, що раніше було передане заставодавцем в оренду третій особі, бо
навіть у тому разі, коли банк за договором застави набуває право на таке
майно він буде зобов’язаний здати його в оренду цій третій особі (тому
що договір оренди зберігає свої дії для нового власника). У разі
неповернення кредиту і відсотків за його використання банк має право
скористатися заставним правом і приступити до реалізації майна з
порядку, передбаченому Законом “Про заставу” і договором між банком та
позичальником.

Розмір процентної ставки та порядок її сплати встановлюється банком
залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і
пропозицій, які склалися на кредитному ринку, облікової ставки
Національного банку, строку користування кредитом.

Пропозиції кредитного економіста банку можуть зовсім не збігатися з
умовами кредиту, поданими у заяві клієнта, тому необхідно вишукувати
компромісне рішення.

Після закінчення попереднього етапу кредитування економіст приймає
кінцеве рішення про можливість надання кредиту і подає документи до
кредитного комітету. На засіданні кредитного комітету економіст
аргументує корисність і дохідність угоди. Рішення про видачу конкретного
кредиту оформляється протоколом кредитного комітету.

Документальне оформлення кредитної угоди є дуже важливим, тому що
відсутність будь-яких документів чи неправильне їх оформлення можуть
призвести до втрат і збільшення кредитного ризику.

Кредитний договір є основним розгорнутим юридичним документом, що
підтверджує права та обов’язки як банку, так і клієнта. Крім цього, дуже
важливим документом є строкове зобов’язання, за яким банк може вимагати
погашення боргу і процентів за ним. Уклавши кредитний договір, економіст
формує кредитну справу позичальника. Документи, що зберігаються у цій
справі, групують таким чином:

ь матеріали з надання кредиту (кредитний договір, форма забезпечення);

ь фінансово-економічна інформація (бухгалтерські баланси, звіт про
прибутки та збитки, бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування тощо).

На етапі кредитного моніторингу (контроль за виконанням умов кредитного
договору) банк проводить постійний контроль за повнотою повернення
кредиту та сплатою відсотків на підставі платіжного календаря, який
складається з урахуванням умов договору та техніко-економічного
обґрунтування. Проводять перевірку відповідності призначення платежів в
платіжних документах, які надаються позичальником, цілям, що визначені
кредитним договором. Щоквартально (для товарів в обігу – щомісячно)
проводиться перевірка на місці наявності та стану збереження
заставленого майна. Проводиться контроль (не менше ніж один раз на
тиждень) за рухом коштів та надходженнями на поточний рахунок
позичальника, особливо при погіршенні фінансового стану та переведення
позичальника до групи з більш високим ступенем ризику. На цьому ж етапі
проводиться щоквартальний контроль за динамікою основних показників
фінансово-господарської діяльності позичальника та гарантів з метою
визначення можливості своєчасного та повного виконання ними своїх
зобов’язань перед банком.

Останнім етапом процесу кредитування є повернення кредиту. Воно
здійснюється у безготівковій формі з поточного рахунку позичальника та в
готівковій формі – шляхом внесення готівки в касу банка. Повернення
заборгованості за кредитом та сплата відсотків здійснюється платіжним
дорученням. Черговість повернення заборгованості за кредитом та сплата
відсотків встановлюється сторонами в кредитному договорі.

У разі виникнення простроченої заборгованості по відсотках, дебітор в
першу чергу повинен направити свої кошти на їх сплату. У разі
неповернення кредиту в обумовлений термін, банк може здійснити
пролонгацію кредиту, але таке можливе лише один раз на строк до одного
місяця. При неповерненні кредиту в строк до позичальника застосовують
штрафні санкції, визначені у кредитному договорі.

2.4 Формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат
за позиками банку

Кредитний портфель представляє собою сукупність усіх позик, наданих
банком з метою одержання прибутку. Розмір кредитного портфеля оцінюється
за балансовою вартістю всіх кредитів банку, у тому числі прострочених,
пролонгованих, сумнівних. У структурі балансу банку кредитний портфель
розглядається як єдине ціле та складова частина активів банку, яка має
свій рівень дохідності і відповідний рівень ризику. Дохідність і ризик –
основні параметри управління кредитним портфелем банку.

Якість і склад кредитного портфеля істотно залежить від організації
кредитної роботи банку. Виходячи з того, що Коростенське відділення №1
АППБ „Аваль” є невеликим банком, виконання всіх функцій з питань
кредитування покладено на один структурний підрозділ – на кредитний
відділ.

Обсяг кредитного портфеля на початок 2005 року склав 296 612 тис. грн. і
має таку структуру:

ь короткострокові кредити – 191 291 тис. грн.;

ь овердрафт – 3 305 тис. грн.;

ь довгострокові кредити – 75 846 тис. грн.;

ь кредити фізичним особам – 20 796 тис. грн.;

ь врахування векселів – 5 374 тис. грн..

Основними критеріями кредитного портфеля є кредитний ризик і дохідність.
Розрахуємо коефіцієнт ризику, який характеризує якість кредитного
портфеля банківської установи:

picscalex100010009000003010100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02200440061200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb3ffffff00060000d30300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
4002da020500000013024002f90515000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00cc87040000002d01010008000000320acc03
a90302000000c7c708000000320a7301f50401000000c20008000000320a730106030100
0000cf0008000000320aa002460001000000d00015000000fb0220ff0000000000009001
010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc87040000002d0102000400
0000f001010008000000320ad301530401000000f00010000000fb0280fe000000000000
9001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f00102000800
0000320aa0029c01010000003d000a00000026060f000a00ffffffff0100000000001000
0000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01
020004000000f0010100030000000000,

де ПрВ – прогнозовані витрати, що дорівнюють резерву на можливі втрати
на позичках;

ЗЗ – загальна сума позичкової заборгованості.

picscalex100010009000003160100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02e003c00c1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffff800c0000980300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
0002da020500000013020002820715000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e000087040000002d01010009000000320a6002
460a030000003230330008000000320a6002e009010000002c0008000000320a60022609
0100000030000a000000320a8c03f402060000003239363631320a000000320a6e015103
0500000036303237360010000000fb0280fe000000000000900100000002000200105379
6d626f6c0002040000002d01020004000000f001010008000000320a6002f40701000000
3d0008000000320a60029c01010000003d0015000000fb0280fe00000000000090010100
00cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc87040000002d01010004000000
f001020008000000320a6002460001000000d0000a00000026060f000a00ffffffff0100
0000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc
040000002d01020004000000f0010100030000000000.

Коефіцієнт дозволяє кількісно оцінити якість кредитного портфеля з
позиції кредитного ризику. Коефіцієнт ризику не перевищує 50 %, а отже
якість кредитного портфеля задовільна, його складають переважно
“стандартні” позики, за якими рівень ризику складає 2 %.

Для оцінки ефективності (дохідності) кредитних операцій (доходу,
отриманого на одиницю активів, вкладених у кредити) розраховується
коефіцієнт дохідності:

picscalex100010009000003d60000000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02e00380081200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffff40080000980300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
0002380505000000130200023c0815000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00cc87040000002d01010009000000320a8c03
460503000000d1cfc70008000000320a6e019d0502000000cec409000000320a60026a00
03000000c4cacf0010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d62
6f6c0002040000002d01020004000000f001010008000000320a6002fa03010000003d00
0a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f001020003000000
0000,

де ОД – сума отриманих за аналізований період процентних доходів по
кредитних операціях;

СПЗ – середня позичкова заборгованість за цей же період;

picscalex100010009000003170100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02e003c00e1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffff800e0000980300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
000238050500000013020002980915000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e000087040000002d01010009000000320a6002
560c030000003631330008000000320a6002f60b010000002c0008000000320a60023c0b
0100000030000a000000320a8c032805060000003130343238310a000000320a6e018e05
0500000036333938350010000000fb0280fe000000000000900100000002000200105379
6d626f6c0002040000002d01020004000000f001010008000000320a60020a0a01000000
3d0008000000320a6002fa03010000003d0015000000fb0280fe00000000000090010100
00cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc87040000002d01010004000000
f001020009000000320a60026a0003000000c4cacf000a00000026060f000a00ffffffff
01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
00cc040000002d01020004000000f0010100030000000000.

Кредитний портфель банку є дохідним, про що свідчить отримане значення
коефіцієнта дохідності, тобто на одну гривню активів припадає 0,61
гривень доходу від здійснення кредитної діяльності банківською
установою.

Також розраховуються показники якості управління кредитним портфелем,
ними є:

4 коефіцієнт якості управління (КЯУ) – дає інформацію про якість
управління кредитним портфелем, виходячи з наявної бази кредитних
ресурсів. Він визначається за такою формулою:

picscalex100010009000003e70000000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02e003000c1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffffc00b0000980300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
000214050500000013020002c00b15000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00cc81040000002d01010009000000320a8c03
640803000000ccc1ca0008000000320a8c03340502000000c7c109000000320a6e01ff06
03000000d1cac70009000000320a6002460003000000cadfd30010000000fb0280fe0000
000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01020004000000f001
010008000000320a8c033e07010000002d0008000000320a6002d603010000003d000a00
000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f0010200030000000000
,

де СКЗ – середня кредитна заборгованість;

ЗБ – зобов’язання банку;

МБК – міжбанківські кредити.

picscalex100010009000003410100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02e00380181200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffff40180000980300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
000214050500000013020002d80e15000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e000087040000002d01010008000000320a6002
d01602000000363208000000320a60027016010000002c0008000000320a6002f6140200
0000333008000000320a6002261201000000250009000000320a6002e60f030000003130
300008000000320a60021a0f010000002a000a000000320a8c030a0b0500000032343933
34000a000000320a8c032205060000003336353538360a000000320a6e01b60706000000
31303432383110000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c
0002040000002d01020004000000f001010008000000320a6002ca13010000003d000800
0000320a8c03ea09010000002d0008000000320a6002d603010000003d0015000000fb02
80fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc87
040000002d01010004000000f001020009000000320a6002460003000000cadfd3000a00
000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d00cc040000002d01020004000000f0010100030000000000
.

4 коефіцієнт “перевантаження” кредитного портфеля банку:

picscalex100010009000003d60000000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02e00380091200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffff40090000980300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
000234060500000013020002260915000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e00cc87040000002d01010008000000320a8c03
500701000000c00009000000320a6e01420603000000d1cac70009000000320a60024600
04000000cacfcacf10000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d62
6f6c0002040000002d01020004000000f001010008000000320a6002f604010000003d00
0a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f001020003000000
0000,

picscalex1000100090000031e0100000300150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02e00360111200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb8ffffff20110000980300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000c00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
000234060500000013020002dc0a15000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e0000a8040000002d01010008000000320a6002
e60f01000000250008000000320a6002660e02000000323808000000320a6002000e0100
00002c0008000000320a6002860c0200000032340a000000320a8c034e06060000003432
393438340a000000320a6e0148060600000031303432383110000000fb0280fe00000000
00009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01020004000000f0010100
08000000320a60024e0b010000003d0008000000320a6002f604010000003d0015000000
fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00
cca8040000002d01010004000000f001020009000000320a6002460004000000cacfcacf
0a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01020004000000f001010003000000
0000

Отже, кредитний портфель банку перевантажений, про це свідчить отримане
значення показника, яке менше 65 %.

Формуючи кредитний портфель, керуються правилом – видавати кредити, які
приносять максимальні доходи за інших однакових умов. Дохідність
кредитної операції визначається рівнем відсоткової ставки за певним
кредитом, тривалістю періоду надання кредиту та прийнятою системою
нарахування відсоткових платежів. На прибутковість кредитних операцій
банку впливають як доходи, так і можливі збитки, що визначаються рівнем
кредитного ризику за кожною позикою. Вимірювання, мінімізація та
контроль за рівнем кредитного ризику – одне з найскладніших завдань, що
стоять перед банківською установою при формуванні кредитного портфеля.
Створення резерву за кредитними ризиками є одним з найважливіших
напрямків підвищення надійності банку. Порядок формування та
використання резервів для покриття втрат від кредитної діяльності
регламентується положенням НБУ “Про порядок формування та використання
резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями
комерційних банків”, затверджене постановою Правління НБУ № 279 від 06
липня 2000 р. Резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними
операціями банків є спеціальним резервом, необхідність формування якого
обумовлена кредитними ризиками, що притаманні банківській діяльності.
Створення резерву під кредитні ризики – це визнання витрат для
відображення реального результату діяльності банку з урахуванням
погіршення якості його активів або підвищення ризиковості кредитних
операцій. Банк самостійно визначає рівень ризику кредитних операцій,
оцінюючи фінансовий стан позичальників та вартість застави в межах
чинного законодавства.

Резерви для покриття втрат від кредитної діяльності створюються для
підвищення стабільності і надійності банківської системи, захисту
інтересів клієнтів і є обов’язковими для комерційних банків.

З метою розрахунку резерву під кредитні ризики банк здійснює
класифікацію кредитного портфеля за кожною кредитною операцією залежно
від фінансового стану позичальника, стану обслуговування позичальником
кредитної заборгованості та з урахуванням рівня забезпечення кредиту.

За ступенем ризику кредити класифікуються на п’ять груп:

1. стандартні кредити;

2. кредити під контролем;

3. субстандартні кредити;

4. сумнівні кредити;

5. безнадійні кредити.

Банк створює і формує резерв для відшкодування можливих втрат на повний
розмір чистого кредитного ризику за основним боргом, зваженого на
відповідний коефіцієнт резервування, за всіма видами кредитних операцій
у національній та іноземних валютах.

Не здійснюється формування резерву за бюджетними кредитами, за
кредитними операціями між установами в системі одного банку, а також за
операціями фінансового лізингу, якщо об’єктом цих операцій є нерухоме
майно. У разі консорціумного кредитування резервуванню в провідному
банку підлягає тільки та частина кредиту, що надана безпосередньо цим
банком.

Резерв під кредитні ризики поділяється на резерви під стандартну та
нестандартну заборгованість за кредитними операціями. Резерви під
нестандартну заборгованість формуються за кредитними операціями,
класифікованими як “під контролем”, “субстандартні”, “сумнівні”, а також
“безнадійні”.

Резерв під кредитні ризики має формуватися в тій валюті, в якій
враховується заборгованість, і використовується лише для покриття
збитків за непогашеною позичальниками заборгованістю за кредитними
операціями за основним боргом, стягнення якої є неважливим.

Банк для нарахування резерву класифікує надані кредити з урахуванням
таких критеріїв:

а) оцінка фінансового стану позичальника;

б) погашення позичальником кредиту і процентів за ним та спроможність
позичальника надалі обслуговувати борг;

в) рівень забезпечення кредитної операції.

Згідно з оцінкою фінансового стану позичальника кредити відносять до
таких категорій:

t клас “А” – фінансова діяльність дуже добра і є можливість утримувати
її на такому рівні надалі;

t клас “Б” – фінансова діяльність добра або дуже добра, але є негативні
тенденції в діяльності позичальника;

t клас “В” – фінансова діяльність задовільна, але одночасно
спостерігається можливість виправлення ситуації і поліпшення фінансового
стану позичальника;

t клас “Г” – фінансова діяльність незадовільна і спостерігається її
нестабільність протягом року;

t клас “Д” – фінансова діяльність збиткова.

Погашення позичальником кредитної заборгованості і процентів за нею є:

Ш добрим – якщо погашення здійснюється у відповідні строки або кредит
пролонгований (збільшений термін погашення) не більше ніж 90 днів;

Ш слабким – спостерігається прострочення не більше ніж 90 днів або
допускається пролонгація понад 90 днів при умові сплати процентів;

Ш незадовільним – якщо прострочення спостерігається понад 90 днів або
кредит пролонговано понад 180 днів.

Відповідно до перелічених критеріїв проводиться класифікація кредитного
портфеля за ступенем ризику та визначаються наступні категорії кредитних
операцій (табл. 2.7).Таблиця 2.7

Класифікація кредитного портфеля за ступенем ризику

Фінансовий стан (клас)Погашення заборгованості

ДобреСлабкеНезадовільне“А”стандартнийпід контролемсубстандартний“Б”під
контролемсубстандартнийсумнівний“В”субстандартнийсумнівнийбезнадійний“Г”
сумнівнийбезнадійнийбезнадійний“Д”безнадійнийбезнадійнийбезнадійний

Сума гарантій на вартість предмета застави береться до розрахунку
резервів під кредитні ризики з урахуванням коефіцієнтів залежно від
категорії кредитної операції.

Отже, сто відсотків вартості забезпечення для розрахунку чистого
кредитного ризику за окремою кредитною операцією береться при умові, що
заставою виступають гарантії Кабінету Міністрів України, міжнародних
багатосторонніх банків, банків з рейтингом не нижче ніж “інвестиційний
клас” (при умові, що кредитні операції відносяться до класу
“стандартні”, “під контролем” та “субстандартні”), та якщо в якості
застави виступають майнові права на грошові депозити (кредитні операції
належать до класу “стандартні”, “під контролем” та “субстандартні”) і
державні цінні папери (клас кредитних операцій – “стандартна”). На
підставі класифікації валового кредитного ризику та врахування
прийнятого забезпечення банк визначає чистий кредитний ризик за кожною
кредитною операцією і зважує його на встановлений коефіцієнт
резервування (табл. 2.8).

Таблиця 2.8

Визначення кредитного ризику

Категорії кредитних операційКоефіцієнт резервування

(за ступенем ризику)стандартна2 %під контролем5 %субстандартна20
%сумнівна50 %безнадійна100 %

Банк здійснює розрахунок резервів під стандартну та нестандартну
заборгованість (з урахуванням строків погашення боргу за кредитними
операціями) протягом місяця, в якому здійснено кредитну операцію (або
укладено угоду на її здійснення). Формування резервів здійснюється
банком щомісячно в повному обсязі незалежно від розміру його доходів за
групами ризику відповідно до сум фактичної кредитної заборгованості за
станом на перше число місяця, наступного за звітним, до встановленого
строку для погашення місячного балансу.

Резерв під кредитні ризики розраховується та формується як головним
банком, так і філіями. За повноту формування резервів несе
відповідальність головний банк. Коростенське відділення №1 АППБ „Аваль”
проводить резервування за встановленим чинними нормативними актами
порядком. Основу кредитного портфеля банківської установи становлять
“стандартні” кредитні операції, а тому й резервування проводиться в
основному за врахуванням коефіцієнта резервування, який складає 2 %, це
видно зі структури кредитного портфеля (табл. 2.9).

Таблиця 2.9

Структура кредитного портфеля на 01.01.2005 р.

Група кредитівЗаборгованість,

тис. грн.У % до

підсумкуРівень

ризикуАбсолютна сума витрат, що прогнозується.

тис. грн.стандартна8779729,621756під
контролем8186527,654093субстандартна7771326,22015543сумнівна210597,15010
529безнадійна281789,510028178Разом296612100–60099

Більшу частину застави за кредитними операціями складає рухоме та
нерухоме майно. Відповідно, в основному відсоток вартості забезпечення,
що береться до розрахунку чистого кредитного ризику за окремою кредитною
операцією складає 50 % та 25 %.

Резерв формується у повному обсязі відповідно до сум фактичної кредитної
заборгованості за групами ризику та встановленого рівня резерву з
розподілом за видами валют. Резерв використовується лише для покриття
збитків за непогашеною позичальниками заборгованістю за кредитними
операціями за основним боргом, стягнення якої є неможливим.

Розділ 3. Менеджмент кредитного портфеля Коростенського відділення №1
АППБ „Аваль”

3.1 Способи захисту від кредитного ризику

Кредитний ризик представляє собою ймовірність невиконання позичальником
своїх зобов’язань за кредитним договором. Причинами того, що виникають
кредитні ризики на рівні окремого позичальника є недостатньо ефективна
діяльність позичальника, ризик ліквідності застави тощо. Виникнення
сукупного кредитного ризику (ризик кредитного портфеля банківської
установи) вникає з причин надмірної концентрації, тобто надання великих
сум кредитних коштів одному позичальнику, спрямування їх в одну галузь.
Також негативним є і надмірна диверсифікація кредитних коштів по галузях
економіки, що потребує наявності висококваліфікованих кадрів,
компетентних в діяльності багатьох галузях. Неабиякий вплив на
підвищення ризикованості кредитного портфеля має валютний ризик, якщо
портфель сформовано лише виходячи з потреб та інтересів клієнтів і не
враховано інтересів банку. Також неабиякий вплив на ризикованість
кредитного портфеля має і наявність кваліфікованого персоналу в
банківській установі.

Методи управління кредитним ризиком поділяються на методи управління
кредитним ризиком на рівні окремої позики та в цілому на рівні
кредитного портфеля банку.

До методів першої групи належать аналіз кредитоспроможності
позичальника, аналіз та оцінка кредиту, структурування позики,
документування кредитних операцій, контроль за наданим кредитом та
станом застави. Головне в цих методах є послідовність в їх застосуванні,
бо одночасно вони являють собою етапи процесу кредитування. Якщо ж на
кожному етапі кредитування перед кредитним працівником поставлено мету
мінімізації кредитного ризику окремої позики, то етапи кредитування
можна розглядати як методи управління ризиком або способи захисту від
кредитного ризику окремої позики. В Коростенському відділення №1 АППБ
„Аваль” ці методи в процесі кредитування кожного позичальника
застосовуються в повній мірі. Особлива увага приділяється аналізу
кредитоспроможності позичальника, заставі, документуванню кредитної
операції.

Методами управління кредитним ризиком (способи захисту від кредитного
ризику) кредитного портфеля банківської установи виступають:

Ш Диверсифікація – полягає у розподілі кредитного портфеля серед
широкого кола позичальників, які відрізняють один від одного як за
індивідуальними характеристиками (розмір капіталу, форма власності), так
і за сферами діяльності, географічною характеристикою (позичальники
перебувають у різних регіонах, географічних територіях, країнах з
різними економічними, природними умовами). Диверсифікація за
географічним показником в повній мірі банку не доступна, бо він за своїм
обсягами є невеликим. Застосовування цього методу дозволяє пом’якшити
вплив кліматичних та погодних умов, політичних та економічних потрясінь,
які впливають на фінансовий стан позичальника. Застосування галузевої
диверсифікації дозволяє розподілити кредитні ресурси в багатьох галузях
економіки (див. додатки). Єдиною проблемою є вибір найбільш прибуткових
та найменш ризикованих галузей. З наведеної класифікації кредитів по
галузям економіки можна сказати, що прибутковими галузями на даний час є
торгівля (яка розвивається швидкими темпами) та промисловість (надання
кредитів в ці галузі складають майже 77 % усіх кредитів). Важливим при
цьому є постійний контроль за вибраними галузями, аби при економічному
спаді перекинути кредитні ресурси в більш прибуткову. Застосування
портфельної диверсифікації означає розосередження кредитів між різними
категоріями позичальників, починаючи з окремої фізичної особи і аж до
відомих великих компаній. Найвигіднішими в плані прибутковості є
кредити, надані у сферу малого бізнесу бо вони обмежені у виборі
кредитів і тому банк може їм диктувати свої правила, але вони є й
найбільш ризикованими. При кредитуванні великих компаній ризик є
мінімальним, але й прибутки є незначними. Вигодою при такому
кредитуванні виступає підвищення рейтингу та популярності банку.
Застосування методу диверсифікації в даній банківській установі виявляє
наявність висококваліфікованого персоналу, який глибоко володіє знаннями
в багатьох галузях економіки, знає специфіку різних географічних
територій, має практичний досвід роботи з різними категоріями
позичальників.

Ш Установлення лімітів – це встановлення максимально допустимих розмірів
наданих позик, що дозволяє обмежити кредитний ризик. Завдяки
застосуванню цього методу банку вдається уникнути критичних втрат
внаслідок необдуманої концентрації будь-якого виду ризику, а також
диверсифікувати кредитний портфель банку та забезпечити стабільні
прибутки. Ліміти можуть встановлюватися за видами кредитів, категоріями
позичальників чи групами взаємопов’язаних позичальників за кредитами в
окремої галузі, географічні території, за найбільш ризиковими напрямками
кредитування. Лімітування використовується для визначення повноважень
кредитних працівників різних рангів щодо розмірів наданих позик.
Кредитний ризик банку обмежується встановленням ліміту загального
розміру кредитного портфеля, обмеження величини кредитних ресурсів філій
банку. Ліміти визначаються як максимально допустимий розмір позики чи
напрямку кредитування і виражається як в абсолютних граничних величинах
(сума кредиту у грошовому вираженні), так і у відносних показниках
(коефіцієнти, індекси, нормативи). За базу під час розрахунків
нормативів беруть обсяг капіталу банку або розмір кредитного портфеля,
чи валюту балансу. При визначенні ліміту кредитування потрібно
ідентифікувати основні сфери та фактори ризику. Прикладом лімітування
може також виступати норматив НБУ “Максимальний розмір ризику на одного
позичальника”, який розраховується як відношення суми всіх вимог банку
до цього позичальника та всіх позабалансових зобов’язань, виданих банком
щодо цього позичальника, до капіталу банку. Нормативне значення цього
показника не має перевищувати 25 %. Максимальний розмір кредиту, який
може дати банк, складає 50 % від оціночної вартості заставленого майна
позичальника по всім видам кредиту. Це відноситься як до фізичних так і
до юридичних осіб. Але фізичним особам може надаватися кредит у розмірі
60 % або 70 % від заставленого майна якщо у позичальника високі та
стабільні доходи і бездоганна репутація. Остаточна сума кредиту
обговорюється індивідуально та при погодженні обох сторін підписується
договір. Взагалі максимально допустимий розмір наданих позик складає 10
% від статутного капіталу (тобто більше ніж 2935,8 тис. грн. банк не
може дати у кредит).

Ш Резервування – полягає в акумулюванні частини коштів на спеціальному
рахунку для компенсації неповернених кредитів. Це є одним з методів
зниження кредитного ризику на рівні банку, слугуючи для захисту
вкладників, кредиторів, акціонерів. Одночасно резерви за кредитними
операціями підвищують надійність і стабільність банку в цілому. Даний
метод базується на одному з принципів міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку та звітів – принципі обережності, згідно з яким
банк оцінює кредитний портфель з погляду можливих втрат за кредитними
операціями. Банк створює і формує резерв для відшкодування можливих
втрат на повний розмір чистого кредитного ризику за основним боргом,
зваженого на відповідний коефіцієнт резервування, за всіма видами
кредитних операцій у національній та іноземних валютах. Банк здійснює
розрахунок резервів під стандартну та нестандартну заборгованість (з
урахуванням строків погашення боргу за кредитними операціями) протягом
місяця, в якому здійснено кредитну операцію (або укладено угоду на її
здійснення). Формування резервів здійснюється банком щомісячно в повному
обсязі незалежно від розміру його доходів за групами ризику відповідно
до сум фактичної кредитної заборгованості за станом на перше число
місяця, наступного за звітним, до встановленого строку для погашення
місячного балансу. Банк проводить резервування за встановленим чинними
нормативними актами порядком. Основу кредитного портфеля банківської
установи становлять “стандартні” кредитні операції, а тому й
резервування проводиться в основному за врахуванням коефіцієнта
резервування, який складає 2 %, це видно зі структури кредитного
портфеля. Резерв використовується лише для покриття збитків за
непогашеною позичальниками заборгованістю за кредитними операціями за
основним боргом, стягнення якої є неможливим. Якщо такий резерв не
сформовано, втрати за кредитними операціями списуються за рахунок
капіталу банку, а це може призвести до повної втрати капіталу банку, а
отже, до його банкрутства. Крім спеціального резерву банк створює
загальний резерв (він становить 6 505 тис. грн.), джерелом формування
якого є чистий прибуток. Створення та використання загального резерву
регулюється чинним законодавством. Здебільшого кошти загального резерву
спрямовуються на покриття втрат за кредитами, які виникли з вини банку,
на відшкодування судових втрат, на покриття втрат у повному обсязі, якщо
коштів спеціального резерву для цього виявилось недостатньо.

Отже, у власній діяльності Коростенське відділення №1 АППБ „Аваль”, аби
запобігти значних кредитних втрат за кредитними операціями, повинен
проводити ретельний аналіз кожного окремого позичальника, проводити
кредитну діяльність при застосуванні всіх способів захисту від
кредитного ризику, тобто здійснювати у певних обсягах диверсифікацію
кредитного портфеля, здійснювати лімітування обсягів кредитних операцій,
проводити структурування кредитного портфеля та на основі цього
проводити вчасне та відповідне резервування. Також важливим є контроль
за кожною окремо взятою позикою (тобто контроль за діяльністю
позичальника в період його роботи з кредитом; проведення детального
аналізу результатів господарсько-фінансової діяльності клієнтів банка,
як потенційних позичальників) та своєчасне застосування відповідних
заходів, аби мінімізувати кредитний ризик від здійснюваної кредитної
операції.

3.2 Методи управління проблемними кредитами в Коростенському відділення
№1 АППБ „Аваль”

Незалежно від якості кредитного портфеля та методів, які застосовуються
при управлінні кредитним ризиком, дана банківська установа, як і всі
інші банки стикається з проблемою неповернення кредитів, несвоєчасним
виконанням зобов’язань позичальником умов кредитного договору або
невиконанням зовсім. Такі кредити називаються проблемними. І в
кредитному портфелі Коростенського відділення №1 АППБ „Аваль”,
відповідно є такі кредити. Ними виступають головним чином кредити,
надані сільськогосподарським виробникам. Це пов’язано з тим що дані
позичальники ведуть специфічну діяльність, тобто вона у них сезонна, і в
заставу, відповідно, можуть запропонувати майбутній врожай або наявних
тварин (свині, коні тощо). Ця застава є дуже не надійною в плані того,
що врожаю може не бути, на момент закінчення строку кредитування може
змінитися ринкова вартість застави і в разі неспроможності повернути
кредит, від заставленого майна банківська установа повного задоволення
за кредитами не отримає. А отже, доводиться самостійно покривати збитки
за даними кредитними операціями та списувати їх.

Оскільки повністю уникнути втрат за кредитами неможливо, інколи їх
розглядають як вартість ведення банківського бізнесу. Але це не означає,
що банк повинен змиритися з такими збитками, адже в цьому разі заподіяна
банку шкода значно більша, ніж сума неповерненого кредиту. Велика
кількість прострочених кредитів призводить до падіння довіри до банку з
боку вкладників та акціонерів, виникнення проблем з платоспроможністю та
ліквідністю, погіршення репутації банку. Крім того, банк повинен нести
додаткові витрати, пов’язані з вимогами щодо повернення кредиту, частина
активів банку заморожується в формі непродуктивних. Такі втрати за
своїми розмірами можуть набагато перевищити прямі збитки від непогашеної
позики.

Проблемні кредити в основному не виникають раптово. Вони часто є
наслідком непродуктивної кредитної політики банку, непрофесійної
діяльності кредитних працівників банку. Кожний проблемний кредит має
свої особливості, але й існують спільні риси, за якими можна його
своєчасно ідентифікувати. Ними є:

? припинення контактів з працівниками банку;

? подання фінансової звітності із затримками, які не пояснюються;

? несприятливі зміни цін на акції позичальника;

? наявність чистих збитків протягом одного, або декількох звітних
періодів;

? негативні зміни показників ліквідності, співвідношення власних та
залучених коштів, ділової активності;

? відхилення обсягу реалізації продукції та грошових потоків від тих,
які планувались при видачі кредиту;

? різкі зміни залишків на рахунках клієнта, які не очікувались та не
пояснені.

Таку інформацію дістають з фінансових звітів, контактів з позичальником,
внутрішніх та ринкових джерел інформації. Ринкові джерела інформації є
найціннішими, оскільки дають змогу передбачити негативний розвиток подій
і вжити заходів щодо їх упередження.

У процесі роботи з проблемними кредитами банк може застосувати два
основні методи управління: реабілітацію чи ліквідацію. Вибір того чи
іншого методу в процесі управління проблемними кредитами здійснює
керівництво банку, залежно від конкретних обставин та результатів
попереднього аналізу проблемного кредиту. Найприйнятнішим варіантом
завжди вважається такий перегляд умов кредитної угоди, який дає і банку
і його клієнту шанс на поновлення нормальної діяльності. В
Коростенському відділення №1 АППБ „Аваль” при управлінні проблемними
кредитами використовують в більшості випадків метод реабілітації і за
дуже рідких випадків – ліквідацію. Це є більш ефективним, ніж
застосування до кожного позичальника ліквідацію, адже це потребує
неабияких фінансових і часових витрат, і ще не відомо чи будуть
задоволені всі вимоги банку після цього.

Реабілітація проблемних кредитів. Метод реабілітації полягає в розробці
спільного з позичальником плану заходів щодо повернення кредиту.

Процес реабілітації складається з декількох етапів:

Ш збір і підготовка інформації;

Ш зустріч із позичальником;

Ш розробка плану дій;

Ш реструктуризація боргу;

Ш постійний контроль за виконанням плану.

Реабілітація починається з швидкого виявлення будь-яких проблем,
пов’язаних з кредитом, та причин їх виникнення. Для цього вивчаються:
податкові декларації; судові позови для виявлення того, чи є у
позичальника інші невиплачені боргові зобов’язання; документація на
заставу клієнта, особливо у випадках, коли є претензії, відмінні від
претензій з боку банку. Наступним етапом є зустріч з проблемним
позичальником та обговорення можливих варіантів розв’язання питання. У
процесі бесіди виявляють готовність позичальника до подальшого
співробітництва з банком та прийняття кардинальних, іноді болісних
рішень, а також наявність потенційної фінансової і матеріальної бази для
успішного вирішення проблеми. Співробітники банку оцінюють якість,
компетентність та чесність керівництва компанії-боржника, відвідають
підприємство і на місці оцінюють його майно та діяльність.

Після визначення ступеня ризику для банку розробляється попередній план
заходів з поліпшення роботи позичальника. При підготовці плану увага
концентрується на аналізі структури балансу та складові грошових
потоків, детально перевіряються активи, вивчаються можливості їх
ефективного використання. План реабілітації кредиту може включати такі
конкретні дії:

· введення системи контролю за запасами: скорочення або ліквідація
надмірних запасів сировини, напівфабрикатів та готової продукції;

· прискорення стягнення дебіторської заборгованості;

· відкладення платежів за кредиторською заборгованістю за допомогою
залучення до співробітництва інших кредиторів, включаючи державні
організації;

· продаж застарілого обладнання, а також виробничих ліній, цехів, які не
приносять прибутку;

· пошук нових можливостей на ринку, або нових ринків;

· вирішення питання про збереження чи зміну структури та асортименту
виробленої продукції;

· пошук додаткового акціонерного капіталу від дійсних акціонерів або
залучення нових партнерів;

· пошук кандидатів для злиття з фінансово стійкою фірмою;

· зміни у структурі заборгованості, наприклад подовження строків
кредиту, отримання пільгових строків, обмін заборгованості на
акціонерний капітал, коли банк стає співвласником компанії;

· повна чи часткова зміна керівництва компанії-позичальника або інші
форми організаційної структури.

Банк проводить оцінку витрат на впровадження розробленого плану, адже
він сам несе певну частину витрат на ці заходи. Якщо ж існує реальна
можливість врятувати позичальника та отримати кредитні ресурси назад, то
банк приступає до реалізації запланованих заходів. Протягом усього
періоду реабілітації банк повинен ретельно контролювати дії боржника і
бути готовим у будь-який момент до кардинальної зміни попередньо
прийнятих рішень і планів.

Ліквідація проблемних кредитів. Якщо жоден з розглянутих заходів не дає
реальної можливості повернення кредиту, банк може використати процедуру
ліквідації компанії боржника. Метод ліквідації означає повернення
кредиту шляхом проведення процедури банкрутства та продажу активів
позичальника.

Ліквідація – це останній захід з боку банку, який означає приховане
визнання того факту, що банк припустився помилки, надавши кредит, та
вчасно не вжив виправних заходів. У будь-якому разі проведення
ліквідації свого клієнта в цілому не поліпшує репутацію банку.

Ліквідація може бути спокійною або з ускладненнями, залежно від
поведінки власників компанії та зовнішніх обставин. Компанію можливо
ліквідувати шляхом її продажу як діючого підприємства або через розподіл
та продаж частинами. Іноді процес ліквідації триває досить довго,
оскільки потребує відповідного судового рішення, створення ліквідаційної
комісії, розгляду претензій усіх кредиторів та організації процесу
продажу активів компанії.

Як ліквідація, так і реабілітація є досить дорогими методами управління
проблемними кредитами з погляду часу, фінансових та трудових витрат. А
отже, найкращою політикою по управлінню втрат за кредитними операціями є
їх уникнення шляхом своєчасного аналізу позичальників, своєчасного
виявлення ускладнень та застосування відповідних заходів та вірного
підбору позичальників.

3.3 Управління дохідністю кредитного портфеля та методи ціноутворення за
кредитами

Головна мета процесу управління кредитним портфелем банку полягає в
забезпеченні максимальної дохідності за певного рівня ризику. Рівень
дохідності кредитного портфеля залежить від структури й обсягу портфеля,
а також від рівня відсоткових ставок за кредитами. На формування
структури кредитного портфеля банку істотно впливає специфіка сектора
ринку, який обслуговується цим банком.

Обсяг і структура кредитного портфеля банку визначаються такими
чинниками:

· розмір банку (капіталу);

· правила регулювання банківською діяльністю;

· офіційна кредитна політика банку;

· рівень дохідності різних напрямків розміщення коштів.

Величина капіталу банку значною мірою впливає на загальний обсяг
залучених та запозичених коштів, а отже, і на розмір кредитних ресурсів.
Максимальний розмір окремої позики теж визначається величиною капіталу.
Капітал банку використовується при встановленні лімітів та обмежень у
процесі регулювання кредитної діяльності банку.

Національним банком України встановлено ряд пов’язаних із кредитуванням
нормативів, які розраховуються у відношенні до капіталу банку. Отже,
розмір капіталу банку визначає обсяг та структуру його кредитного
портфеля.

Якість кредитного портфеля суттєво впливає на рівень ризикованості та
надійності банку, тому саме кредитна діяльність підлягає регулюванню з
боку органів нагляду. Установленні обмеження та нормативи, а також
правила регулювання банківської діяльності відіграють значну роль у
процесі формування кредитного портфеля.

Кредитна політика банку визначає пріоритетні напрямки кредитування, а
також перелік кредитів, які не повинні входити до кредитного портфеля.
Одним з правил кредитних фахівців є те, що банк не повинен надавати
кредити, які не можуть бути професійно оцінені ними. Отже, досвід,
кваліфікація та спеціалізація кредитних працівників також впливають на
характеристики кредитного портфеля банку.

У формуванні структури активів банку вирішальним фактором є рівень
дохідності кожного виду активів. Але висока дохідність, як правило,
супроводжується високим рівнем ризику, тому керівництву банку необхідно
враховувати обидва фактори. Якщо рівень дохідності різних видів активів
приблизно однаковий, то перевага надається найменш ризиковим напрямкам
розміщення коштів. У такому разі розмір кредитного портфеля банку може
зменшитися на користь портфеля цінних паперів.

Формуючи кредитний портфель, керівництво банку звичайно керується
правилом – видавати ті кредити, які приносять максимальні доходи за
інших однакових умов. Дохідність кредитної операції визначається рівнем
відсоткової ставки за даним кредитом, тривалістю періоду надання кредиту
та прийнятою системою нарахування відсоткових платежів.

Для оцінювання прибутковості кредитів банк має ефективну систему обліку
не лише доходів, а й витрат за кожним видом кредитів. На прибутковість
кредитних операцій банку впливають як доходи та витрати, так і можливі
збитки, що визначаються рівнем кредитного ризику за кожною позикою.
Вимірювання, мінімізація та контроль за рівнем кредитного ризику – одне
з найскладніших завдань, що стоїть перед банком при формуванні
кредитного портфеля.

Рівень кредитного ризику кожного позичальника безпосередньо впливає на
рівень відсоткової ставки за кредитом. Високий рівень ризику
пов’язується з високою кредитною ставкою, і навпаки. Але кредитна ставка
залежить не тільки від ризику. Вона формується під впливом зовнішніх і
внутрішніх чинників, які необхідно враховувати, визначаючи її:

Ш попит і пропозиція на ринку кредитів;

Ш рівень конкуренції;

Ш рівень кредитного ризику, що пов’язується з конкретним клієнтом;

Ш кредитна політика банку;

Ш категорія клієнта, яка відображає, чи орієнтований банк на розвиток
відносин з даним позичальником;

Ш загальний рівень прибутковості всіх зв’язків з клієнтом;

Ш вартість кредитних ресурсів для банку ;

Ш рівень базових ставок;

Ш форма забезпечення кредиту та вартість контролю за його станом.

За умов високої конкуренції банк змушений підтримувати кредитні ставки
на певному рівні, який був би прийнятий для клієнтів і приносив би
прибуток. Кредитна ставка повинна бути достатньо низкою, аби позичальник
не звернувся до іншого банку. Тому на високо конкурентних ринках
кредитор швидше приймає ставку, ніж встановлює її. У результаті
банківська маржа має тенденцію до скорочення. Значна увага приділяється
вибору методу ціноутворення за кредитом. В Коростенському відділенні №1
АППБ „Аваль” застосовується кілька основних методів установлення ставки
за кредитом.

Метод “базова ставка плюс”. Сутність методу полягає у визначенні
кредитної ставки як суми базової ставки і кредитного спреду. За базову
можна взяти ставку пропозиції міжбанківського регіонального ринку;
ставку першокласного позичальника; ставки міжнародних ринків; інші
ставки, що є загальноприйнятими на конкретних ринках.

Кредитний спред включає премію за ризик невиконання зобов’язань клієнтом
та премію за строк надання кредиту, що відображає ризик тривалості
періоду кредитування. Розмір кредитного спреду диференційований залежно
від категорії клієнта та його кредитоспроможності. При наданні кредиту
позичальникам, які не належать до категорії першокласних, кредитний
спред становить від 0,25 до 5 % і вище (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Визначення кредитного спреду

Категорія ризикуПремія за
ризикМінімальний0,25Стандартний0,50Особливий1,50Ризик вище
стандартного2,50Сумнівний кредит5,00

Прибуток банку, а також адміністративні витрати входять до складу
базової ставки. Оскільки базова ставка складається як середньо ринкова и
становить 14 %, то прибуток банку залежить від рівня його власних
витрат. Ціна за цим методом буде становить 17-24 %, в залежності від
кредитного спреду, який визначає банк.

Метод “надбавки”. Цей метод полягає у визначенні кредитної ставки як
суми відсоткових витрат залучення коштів на грошовому ринку та надбавки.
Надбавка включає премію за кредитний ризик та прибуток банку (вона
залежить від класу позичальника та становить 3-5 %). Здебільшого такий
метод ціноутворення використовується для надання кредитів великим фірмам
на короткі строки (до 30 днів). З розвитком ринку комерційних паперів
великі компанії дістали змогу самостійно залучати кошти, не користуючись
послугами банків. Це спонукало банки до зниження кредитних ставок з
метою збереження вигідної клієнтури.

Метод “аналізу дохідності клієнта”. Цей метод базується на врахуванні
всіх взаємостосунків із конкретним клієнтом. Оцінюючи всі складові
дохідності, особливу увагу приділяють розрахунку прибутковості тих видів
операцій, які здійснюються клієнтом у цьому банку. Такий метод потребує
точного обліку всіх доходів та витрат, пов’язаних із кожним клієнтом, і
застосовується насамперед для кредитування великих компаній, які мають
постійні та різноманітні зв’язки з банком. Визначення кредиту за таким
методом має на меті зниження кредитної ставки нижче від
загальноприйнятого рівня для заохочення найвигідніших клієнтів.

Доходи банку від операцій з клієнтом включають відсотки та комісійні за
проведення кредитних, валютних, факторингових, лізингових та інших
операцій, за надання консультативних ті інформаційних послуг. Витрати,
пов’язані з клієнтом, складаються із заробітної плати банківських
працівників, які його обслуговують, витрат на вивчення кредитної
документації, на ведення, перевірку та обробку рахунків. Якщо різниця
між доходами і витратами щодо суми кредиту перевищує середню норму
прибутковості банку, то ставка за кредитом може бути знижена.

Метод “вартість плюс”. Метод враховує вартість залучених коштів та всі
витрати банку, пов’язані з наданням кредиту. Відсоткова ставка за
кредитом охоплює:

· вартість залучення кредитних ресурсів для банку (гранична вартість
становить 14-16 %);

· операційні витрати, пов’язані з процесом кредитування (заробітна плата
кредитних працівників, вартість обслуговування кредиту, контролю за ним,
вартість управління забезпеченням тощо – всі ці витрати оцінюються в 3-5
%);

· премію за ризик невиконання зобов’язань клієнтом (вона встановлена у
розмірі 1 %);

· премію за ризик, пов’язаний зі строком кредитування (вона складає 1%);

· бажаний рівень прибутковості кредиту, який забезпечує достатні виплати
акціонерам банку (банк встановив відсоток, який становить – 1-2 %).

Кожний із зазначених компонентів виражений у формі річних відсотків щодо
суми кредиту. Ціна за кредит за цим методом становитиме 20-25 % в
залежності від розміру кредиту та строком кредитування. Банк надає
перевагу цьому методу.

Приклад: Коростенське відділення №1 АППБ „Аваль” одержало кредитну
заявку від одного зі своїх корпоративних клієнтів на суму в 10 тис. грн.
Гранична вартість коштів по даному конкретному кредиту складе 14 %.
Операційні витрати по аналізу, видачі і контролю за кредитом оцінені в 3
% за заявкою в 10 тис. грн. Кредитне управління банку рекомендує додати
2 % суми кредиту для компенсації ризику того, що кредит не буде
виплачений вчасно й у повному обсязі. Нарешті, банк установлює маржу
прибутку в 1 % понад фінансові, раціонні витрати і витрати, пов’язаних з
ризиками по даному кредиту. Таким чином, даний кредит буде
запропонований позичальнику по ставці в 20 % (14 % + 3 % + 2 % + 1 %).

Необхідною умовою застосування такого підходу до ціноутворення за
кредитними операціями є наявність у банку ефективної системи обліку
витрат за кожним кредитом, а також управлінської інформації.

Висновок

Дослідження проведене в дипломній роботі показало, що на
сучасному

етапі розвитку економічних відносин багато уваги кредитуванню,
зокрема, умовам та методам надання позичок приділяють як науковці так і
практики. У дипломній роботі економічний зміст кредитування
показаний як складний і багатогранний процес з його принципами,
умовами та методами.

Визначено, що на сучасному етапі в теорії та практиці кредитних відносин
в Україні науковий підхід до кредиту як до економічної категорії ще
належно не застосовується. Нехтування об’єктивними законами кредиту,
який є економічними відносинами, з приводу зворотного руху позиченої
вартості, а не позиченою вартістю, тобто позичкою, призводить до
негативних наслідків у реалізації зазначених відносин на практиці. Це
виражається у формі численних недоліків в організації кредитування
клієнтів вітчизняними банками. Зазначені недоліки пов’язані з браком
знань про об’єктивні закони існування кредиту. Із цієї причини чітко не
визначено принципи організації банківського кредитування та поняття
кредитоспроможності. Виходячи з цього, надано тлумачення та
обґрунтування основним економічним поняттям, зокрема кредиту та
принципам кредитування, на яких побудований процес кредитування.

Зважаючи на те, що позички є найприбутковішими активами банку і
становлять основну частину їх активів, кредитна діяльність банку
потребує ретельної організації. Організацію кредитної діяльності банку
визначив чітко розроблена кредитна політика. Правильна організація
процесу банківського кредитування, розробка ефективної та гнучкої
системи управління кредитними операціями виступають основою фінансової
стабільності і ринкової стійкості комерційних банків. Визначено, що
кредитна політика комерційного банку окреслює коло ключових цілей і
завдань банківської діяльності, визначає конкретні прийоми, способи і
методи її реалізації з метою максимізації доходності кредитних операцій
та досягнення прийнятного рівня ризиків банківської діяльності у сфері
кредитування.

Стосовно фінансової діяльності досліджуваного банку, слід відзначити,
що:

· активи банку зросли на 80,07 % за останні два роки. Зростання
відбулося за рахунок росту кредитного портфеля. Ці дані свідчать про те,
що в банку проводиться активна політика по зміцненню ліквідності та
платоспроможності, підвищенню дохідності банку;

· доля залучених коштів клієнтів в структурі пасиву становить 76,5 %.
Це свідчить про довіру до банку клієнтів – як юридичних осіб, так і
населення. Тому зменшилась потреба в міжбанківських кредитах та
депозитах, які складають 17866 тис. грн. за 2002 р. (порівняно з 73847
тис. грн. у 2000 р.) та їх доля в загальній структурі становить 4,16 %;

· усі питання, пов’язані з кредитуванням, розв’язуються позичальником і
установою банку на договірній основі. Підставою для надання банком
кредиту є підписаний між ним і позичальником кредитний договір. Кожний
етап кредитування вносить свій вклад в якісні характеристики кредиту,
визначає ступінь його надійності і дохідності для банку;

· основними критеріями оцінки кредитного портфеля є кредитний ризик і
дохідність. Коефіцієнт ризику дорівнює 0,203 та не перевищує 50 %, а
отже якість кредитного портфеля задовільна, його складають переважно
“стандартні” позики, за якими рівень ризику складає 2 %. Кредитний
портфель банку є дохідним – на одну гривню активів припадає 0,61
гривень доходу від здійснення кредитної діяльності банківською
установою;

· резерви для покриття втрат від кредитної діяльності створюються для
підвищення стабільності і надійності банківської системи, захисту
інтересів клієнтів і є обов’язковими для комерційних банків. Банк
створює і формує резерв для відшкодування можливих втрат на повний
розмір чистого кредитного ризику за основним боргом, зваженого на
відповідний коефіцієнт резервування, за всіма видами кредитних операцій
у національній та іноземних валютах.

· головна мета процесу управління кредитним портфелем банку полягає в
забезпеченні максимальної дохідності за певного рівня ризику.

З урахуванням закономірностей та тенденцій у кредитній справі, її
стратегічних цілей, визначне місце відводиться вибору шляхів
удосконалення методичних та організаційно-практичних основ процесу
банківського кредитування, а також поліпшення охорони праці. Серед яких
автор даної дипломної роботи порекомендував би такі:

· індивідуальний підхід банку до кожного конкретного суб’єкта кредитних
відносин;

· збільшення обсягів споживчого кредитування можна шляхом розширення
клієнтової бази за рахунок позичальників з різними рівнями доходів зі
стійким фінансовим станом;

· особлива ретельність при визначенні всіх умов, які фіксуються в
кредитній угоді;

· застосовувати систематичний аналіз виробничо-фінансової діяльності
позичальників, якій би виступав не лише формою контролю, а й сприяв би
вдосконаленню методів кредитування;

· розробляти нові та перспективні види кредитів, оскільки це може
зацікавити, як постійних клієнтів, так і привернути увагу нових (видача
банком різдвяних, новорічних, відпускних та інших видів кредитів з
пониженою процентною ставкою);

· розробляти нові і ефективно використовувати вже існуючи методи
установлення відсоткової ставки за кредит;

· співпрацювати з іноземними фізичними та юридичними особами;

· ретельніше проводити маркетингові дослідження, що дасть можливість
швидко реагувати на ринкову кон’юктуру;

· заходи щодо розміщення, реконструкції санітарно-побутових приміщень, з
метою доведення забезпеченості ними працюючих до чинних норм, додаткове
обладнання цих приміщень.

Таким чином, організація банківської роботи з визначенням оптимальних
умов і методів кредитування має бути спрямована на забезпечення
надійного зацікавленого партнерства у взаємовідносинах банку з
клієнтами, результатом яких має стати найбільш ефективне використання
наданих у позику коштів, що позитивно впливають на загальний стан
економічного розвитку країни, яка прагне знайти шлях справжніх відносин.

Список використаної літератури

1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 р.
№2121 III.

2. Закон України “Про власність” від 07.02.1991 р. № 697-12-ХІІ

3. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 №679-ХІУ
зі змінами і доповненнями станом на 07.12.2000 р.

4. Інструкція «Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних
банків»

5. від 01.02.1998 р. зі змінами і доповненнями за станом на 17.12.2001
р.

6. Положення НБУ «Про кредитування» від 28.09.1995 р. №246 зі змінами і
доповненнями станом на 12.12.1999 р.

7. Положення НБУ “Про порядок формування та використання резерву для
відшкодування можливих втрат за кредитними операціями від 06.07.2000 р.
// Нормативні акти НБУ —2000- №9-с.50.

8. Адибеков М.Г. Кредитние операции: классификация, порядок привлечения
й учет /Под ред. А_И. Ичкасова.-М.:Консалтбанкир, 1995. -88с.

9. Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит, й банки.-М.:
Финсгатинформ, 1995.-272с.

10. Банковское дело / Под ред. В.И. Колесникова й Л.П. Кроменецкой. М.
ФинансьІ й статистика. 1996. С.216.

11. Банки й банковские операции: Учебник / Под ред. Жукова. – М.: Банки
й биржи,

12. 1997. -471с.

13. Банківська енциклопедія / Під ред. проф. Мороза А.М.—К.: Ельтон,
1993.— с. 147

14. Банківські операції: Підручник / За ред. проф. Мороза А.М.—К.:КНЕУ,
2000.— 384с.

15. Банковские операции. 4.2. – Учетно-ссудньїе операции й агентские
услуги банков: Учебное пособие / Под ред.О.Й. Лаврушина. – М.: ИНФРА-М,
1996. -208с.

16. Банковские операции: Учебное пособие / Под ред. О.Й. Лаврушина. –
4.1. М.:ИНФРА-М, 1995-96с.

17. Банковские учреждения в развивающихся странах. – Т. 11. /
Интерпретация финансовьіх отчетов. Крис Дж. Балтроп й Диана МакНотон.
Всемирньїй банк. -Вашингтон, 1994.

18. Банковское дело / Под ред. О.И.Лаврушина.- М.:Банковский й биржевой
научно-конссультационньш центр. 1992. – с.169.

19. Банковское дело: стратегическое руководство.—М.: “Консалтбанкир”,
1998-432 с.

20. Бор М.З., Пятенко В.В. Менеджмент банков:
организация, стратегия, планирование. – М.: ИКЦ. “ДИС”, 1997. -288с.

21. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч.
Посібник. — К.: Т-во “Знання”,КОО,2000р.—243 с.

22. Вітлінський В., Наконечний Я. Методи формування резервів
на, пркриття кредитних ризиків: Банківська справа. // Фінанси України.
– 2005, №12.

23. Вітлінський В., Пернаківський О. Кредитний
ризик та його

24. врахування при обчисленні ставки відсотку. // Банківська справа. –
2005, №5. Вітлінський В., Пернаковський О.
Інтелектуалізована оцінка кредитоспроможності позичальника. //
Фінанси України.- 1998, №6.

25. Волохов В. «Підвищення ефективності кредитування шляхом розподілу
функцій в кредитному процесі» // «Вісник НБУ» – №1 2002 р. – с.30.

26. Воробієнко А. Банківські кредити // Все про бухгалтерський облік.
№100/2000р.- с. 11.

27. Вступ до банківської справи: Учбовий посібник / Під ред.
М.І.Савлука. —

28. К.:”Лі6раМ998.—344с.

29. Галасюк Б.Б., Галасюк Б.Б. Понятия денежньїх потоков й условньїх
денежньїх

30. потоков в контексте финансовой концепции капитала МСБУ // – 2000.—
С. 17-Версаль І. Показники ефективності банківської діяльності. //
Фінанси України.

31. 1998. №7.

32. Галасюк В. В., Галасюк В’. В. Оцінка кредитоспроможності
позичальників: Що оцінюємо? // Вісник НБУ. – 2001. — №5. – С. 54—56.

33. Галасюк В.В., Галасюк В.В. Проблеми оцінки
кредитоспроможності позичальників // Вісник НБУ. – 2001,- №9 – с. 54-57

34. Галасюк В.В. О необходимости использования понятия “условньш
денежньїй поток ‘У/ Финансовьіе риски. — 2000. — МУ. – С. 125-128.

35. Гладких Д. Ціноутворюючі фактори на ринку кредитних ресурсів //
Вісник НБУ – 1999.- №2-с. 35.

36. Гриджук Д. М. Забезпечення кредитних зобов’язань у діяльності
банків. -К.: “Істина”, 2001.-256с.

37. Гроші та кредит / За ред. Б.С.Івасіва. Тернопіль: Карт-бланки, –
2000. – с.268;

38. Гроші,та кредит: Підручник / За ред. Проф. В.С. Івасіва – К:. ККЕУ,
1999. -404 с.

39. Гроші та редит / За ред. М.І.Савлука. -К.: Либідь, 1992. -с.189.

40. Гроші, банки та кредит у схемах і коментаріях/ За ред. Б.А.Луціва. –
Тернопіль.: Карт-бланки, 2000.-С. 141.

41. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях. Навч. посібник /
За ред. Б.Л.Луціва.—Тернопіль: Карт-бланш,2000.—225 с.

42. Заруба О. Вдосконалення кредитної політики в комерційних банках.
//Банківська справа. – 1996.-№ 1

43. Заруба О. Фінансовий менеджмент в банках. – К., 1997.

44. Зимовець В. Сукупний банківський кредит та дисконтна ставка в
перехідній економіці. // Економіка України. – 1998, №7.

45. Иванов В.М. Деньги й кредит -К.: МЛУП, 1999.- с.12

46. Иванов Д. Л. Международньїй банковский бизнес. – М, 1994. Коган
М. Л. Предприятие – клиент банка. М.: Аркаюр, 1994.

47. Карлин Т.Р., Макмин А.Р. Анализ фннансових отчетов (на основе
СААР). Учебник – М.: ИНФРА-М. 1999. — 448с.

48. Ковалев В.В.. Финансовий анализ: Управление капиталом. – м.:
ФинансьІ й статистика, 1995-432 с.

49. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. Посібник / За ред.
В.В.Вітлінського — К.: Т-во “Знання”,КОО,2000.—251 с.

50. Кредитування: теорія і практика: Навч. посів. — К.:.Т-во “Знання”,
КОО, 2000 —215с. (Вища освіта XXI століття).

51. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посібник .—К.:
Т-во “Знання”,КОО,2000.—215 с.

52. Лексис В. Кредит й банки. – М.: Перспектива, 1994. – 118с.

53. Львов В.С., Иванов В.В. Анализ финансового состояния коммерческого
банка. -М.: Издательство агенства «Яхтсмен», 1996. – 144с.

54. Панова Г.С. Кредитная политика комерческого банка. – М., 1997. –
644с.

55. Маркова О.М. й др. Комерческие банки й их операции: Учебн. Пос./
О.М. Маркова, Л.С. Сахарова, В.Н. Сидоров. – м.: Банки й биржи, ЮНИТИ,
1995 -288с.

56. Матвієнко В. Держава і банки – К: Демократична Україна, 1996. –
159с.

57. Мирун Н.И., Герасимович А. Банковское обслуживание предприятий й
населення. – К.: Національная академия управлення, 1996-278с.

58. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Перекл. з англ, за
ред. С.Ф. Голова. — К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів
України, 1998. -736с.

59. Метьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета: Учебник /
Пер. с англ. М: Аудит, ЮНИТИ, 1999. -663с.

60. Олексієнко М. Д. Банківські гарант та поручительства // Фінанси
України, № 2000р.-с. 112.

61. Ольшаньїй А.Й. Банковское кредитование: Российский й
зарубежньїй опьіт: Предоставление кредита, обеспечение возврата,
предупреждение поступлений.

62. Операції комерційних банків: Курс лекцій. – Львів Центр Європи,
1997. – 280 с.

63. Опорний конспект лекцій семінару №4 Міжнародні стандарти
бухгалтерського обліку та звітності для співробітників служби
банківського нагляду НБУ. – Одеса, 1997.

64. Основи банківської справи / Під ред. Л.М. Мороза. К.: Лібрп. 1994. –
с.62

65. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. – М.,
1997.-464с.

66. Полфреман Д., Форд Ф. ОсновьІ банковского дела.-М.ИНФРА – М, 1996. –
622с.

67. Поляков ‘В.П., Московкина Л.А. ОсновьІ денежного обращения й
кредита: Учебное пособие – 2-е изд. -М.: ИНФРА-М, 1997 – 192 с.

68. Потійко Ю. Ще раз про кредит/ Вісник НБУ – 2000.- №12 – с.4.

69. Пуховкіна М.Ф., Клименко В.В. Основні напрямки регулювання
кредитного ризику // Вісник НБУ, №5/1999 р.-с.37

70. Роуз П.С. Банковский менеджмент: Предоставление финансовьіх услуг.
Пер. сангл. – М. Дело, 1997.- 768с.

71. Савченко Г. Кредитування у формі овердрафт // Банківська справа
-2000.-№5-с.56.

72. Синки Дж. Ф. Управление финансами в коммерческих банках: Пер. с
англ. -М.1994-947с.

73. Словарь-справочник финансового менеджера. — К.: “Ника-Центр”, 1998.
— 480 с. (Серия “Библиотека финансового менеджера”; Вьіп. 1).

74. Словник-посібник економічних термінів: Рос.-укр.-англ. / О.М.Дрозд,
В.В.Дубічинський, А.С.Д’яков та ін.; За ред. Т.Р.Кияка. — К.:. Вид. Дім
1997. —264с. — Бібліогр.: С. 9—12.

75. Соколов Я. В. Основи теории бухгалтерского учета — М.: ФинансьІ й
статистика, 2000.— 496с.

76. Стратегия й тактика антикризисного управлення фьіирмой/ Под общей
редакцией проф., д.з.н. А.П.Градова й проф., д.з.н. Б.Я.Кузина. —
Санкт-Петербург: Спеціальная литература, 1996. — 510с.

77. Сугоняко О., Кампо В., Жуков А. Конституція і розвиток банківської
діяльності: актуальні правові проблеми // Вісник НБУ, 2000. – №6. –
С.26-28.

78. Сусіденко В. “Принципи банківського кредитування : зміст і
реалізація в умовах перехідної економіки” / “Банківська справа”, № 3
/1999 р.—с.37.

79. Техника финансового анализа / Пер. с англ. Под ред. Л. П. Бельїх. —
М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996.-663с.

80. Тимоти У. Кох. Управление банком. 41. – Уфа: Спектр, 1993.- 132с.

81. Тиркало Р.І.Андрушків Т.І. Кредитний ринок у системі фінансових
ринків України // Банківська справа, -1998-№2-с. 26

82. Уайтинг Д.П. Осваиваем банковское дело: Пер. с англ. – М.: Банки й
биржи, ЮНИТИ, 1996.-240с.

Додатки

Додаток 1

Баланс Коростенського відділення №1 АППБ „Аваль” за станом на 31 грудня
2005 року (тис. грн.)

РядокНайменування статті2005 рік2004 рік1

2Кошти і залишки в НБУ

Казначейські та інші папери, що рефінансуються НБУ, і цінні папери,
емітовані НБУ56 727

37 8663Кошти в інших банках37 68848 2624Цінні папери на продаж13 37619
5945Кредити і заборгованість клієнтів291 244236 6416Інвестиційні цінні
папери1 6148617Довгострокові інвестиції в асоційовані компанії і дочірні
підприємства– – 8Основні засоби і нематеріальні активи24 94318
7299Нараховані доходи до одержання16436210Інші активи3 4294 53111Усього
активів429 484366 547ЗОБОВ’ЯЗАННЯ12Кошти банку 21 47977 07413Кошти
клієнтів329 167223 25914Інші депозити31366115Боргові цінні папери,
емітовані банком –– 16Нараховані витрати до сплати2 607 1 50317Інші
зобов’язання12 001 25 14418Усього зобов’язань365 568327 640ВЛАСНИЙ
КАПІТАЛ19Статутний капітал29 35813 54420 Капіталізовані
дивіденди21Акції, викуплені у акціонерів22Емісійні різниці393323Резерви
6 5054 60824Результати переоцінки49952225Нерозподілений доход27 51620
19926у тому числі сума переоцінки

у випадку вибуття необоротних активів2313427Усього власного капіталу 63
91738 90628Усього пасивів429 484366 547

Додаток 2

Звіт про прибутки та збитки Коростенського відділення №1 АППБ „Аваль” за
станом на 31 грудня 2005 року (тис. грн.)

РядокНайменування статті2005 рік2004 рік1.1

1.2

1

2.1

2.2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Процентний дохід

Процентні витрати

Чистий процентний дохід

Комісійний дохід

Комісійні витрати

Чистий комісійний дохід

Дивідендний дохід

Чистий торговий дохід

Дохід/збиток від інвестиційних цінних паперів

Дохід від довгострокових інвестицій

в асоційовані компанії

і дочірні установи й інші інвестиції

Інший операційний дохід

Операційний дохід

Загально адміністративні витрати

Витрати на персонал

Доход від операцій

Витрати на безнадійні заборгованості

Дохід до оподатковування

Податок на дохід

Дохід після оподатковування

Непередбачені доходи/витрати

Чистий прибуток/збиток банку

Чистий прибуток на одну просту акцію

Скоректований чистий прибуток

на одну просту акцію 63 985

(34 849)

29 135

20 694

(1 928)

18 766

3 551

708

52 160

(16 152)

(14 740)

21 268

(1 692)

19 576

(3 914)

15 662

15 662

0,04 645

49 858

(27 060)

22 798

16 412

(1 599)

14 813

1 924

22

103

39 662

(12 563)

(10 086)

17 012

(1 195)

15 817

(3 436)

12 381

15

12 396

0,03 895Додаток 3

picscalex1000100090000034f10000007008a0100000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c021a026802030000001e00040000002701ffff030000001e00
040000002701ffff030000001e00040000002701ffff030000001e000700000016041902
670200000000050000000902ffffff000500000001020000000008000000fa0200000000
000000000000040000002d01000007000000fc020000ffffff000000040000002d010100
070000001b04150262020500050008000000fa0200000000000000000000040000002d01
0200040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000102000000000500
00000902ffffff000700000016041902670200000000040000002d010200040000002d01
0100040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00
070000001604140262020500050008000000fa0200000100000000000000040000002d01
030004000000f00100000500000009020066cc00050000000102ffffff00040000002d01
030007000000fc0200000066cc000200040000002d0100001000000024030600cf005a00
d1005a00d4005900d700580033019c00cf005a0008000000fa0200000000000000000000
040000002d01040004000000f001030004000000020101000500000014021d00ba000400
00002d0104000500000013021d00c5000500000013025a00d10007000000fc0200008040
40000200040000002d01030004000000f001000008000000fa0200000100000000000000
040000002d01000004000000f001040007000000fc020000ff8080000200040000002d01
040004000000f0010300050000000902ff8080000400000002010200040000002d010000
040000002d0104002e000000240315009e006e00a0006d00a2006c00a6006a00a8006900
aa006800ac006700ae006600b1006500b5006300b8006200ba006100bc006000bf005f00
c1005e00c7005d00c9005c00cc005b00cf005a0033019c009e006e0008000000fa020000
0000000000000000040000002d01030004000000f0010000040000000201010005000000
140233007e00040000002d010300050000001302330089000500000013026400b3000700
0000fc020000330033000200040000002d01000004000000f001040008000000fa020000
0100000000000000040000002d01040004000000f001030007000000fc02000066006600
0200040000002d01030004000000f0010000050000000902660066000400000002010200
040000002d010400040000002d0103001c00000024030c008b007c008c007b008f007800
90007700920076009500740097007200980071009c006f009e006e0033019c008b007c00
08000000fa0200000000000000000000040000002d01000004000000f001040004000000
0201010005000000140258005e00040000002d0100000500000013025800690005000000
13027500940007000000fc020000668080000200040000002d01040004000000f0010300
08000000fa0200000100000000000000040000002d01030004000000f001000007000000
fc020000ccffff000200040000002d01000004000000f0010400050000000902ccffff00
0400000002010200040000002d010300040000002d0100001c00000024030c007f008a00
80008900810088008300850084008400850082008600810088007f0089007d008b007c00
33019c007f008a0008000000fa0200000000000000000000040000002d01040004000000
f00103000400000002010100050000001402b7004400040000002d010400050000001302
b7004f000500000013028400840007000000fc020000808066000200040000002d010300
04000000f001000008000000fa0200000100000000000000040000002d01000004000000
f00104000500000009028080660005000000010280806600040000000201020004000000
2d010000040000002d01030076000000240339009a00c7009800c6009500c4009300c300
9200c2009000c0008d00be008c00bd008b00bb008900ba008700b8008600b6008500b500
8400b4008200b1008100b0008000af007f00ad007e00ab007e00a9007d00a8007d00a700
7c00a4007b00a3007b00a1007b00a0007b009d007b009c007b00cc007b00cd007b00d000
7b00d1007b00d3007c00d4007d00d7007d00d8007e00d9007e00db007f00dd008000df00
8100e0008200e1008400e4008500e5008600e6008700e8008900ea008b00eb008c00ed00
8d00ee009000f0009200f2009300f3009500f4009800f6009a00f7009a00c70007000000
fc020000ffffcc000200040000002d01040004000000f0010300050000000902ffffcc00
050000000102ffffff00040000002d01040052000000240327009a00c7009800c6009500
c4009300c3009200c2008f00bf008d00be008c00bd008b00bb008800b9008700b8008600
b6008400b4008300b3008200b1008000af007f00ad007f00ac007e00a9007d00a8007d00
a7007c00a5007b00a3007b00a1007b00a0007b009d007b009c007b009a007b0098007b00
96007b0095007c0094007d0091007d0090007e008e007f008c007f008a0033019c009a00
c70008000000fa0200000000000000000000040000002d01030004000000f00100000400
0000020101000500000014020d015200040000002d0103000500000013020d015d000500
00001302db007e0007000000fc0200004d1a33000200040000002d01000004000000f001
040008000000fa0200000100000000000000040000002d01040004000000f00103000500
000009024d1a33000500000001024d1a33000400000002010200040000002d0104000400
00002d0100004600000024032100c700db00c400da00bf00d800bc00d800ba00d700b500
d500b300d400b100d300ac00d100aa00d000a800cf00a400cd00a200cc00a000cb009c00
c8009a00c7009a00f7009c00f800a000fb00a200fc00a400fd00a800ff00aa000001ac00
0101b1000301b3000401b5000501ba000701bc000801bf000801c4000a01c7000b01c700
db0007000000fc020000993366000200040000002d01030004000000f001000005000000
090299336600050000000102ffffff00040000002d0103002800000024031200c700db00
c400da00bf00d800bc00d800ba00d700b500d500b300d400b100d300ac00d100aa00d000
a800cf00a400cd00a200cc00a000cb009c00c8009a00c70033019c00c700db0008000000
fa0200000000000000000000040000002d01000004000000f00104000400000002010100
05000000140238018900040000002d010000050000001302380194000500000013020201
af0007000000fc0200004d4d80000200040000002d01040004000000f001030008000000
fa0200000100000000000000040000002d01030004000000f00100000500000009024d4d
80000500000001024d4d80000400000002010200040000002d010300040000002d010400
8a0100002403c300eb019c00eb019d00ea01a000ea01a100ea01a300e901a500e901a700
e801a800e701ab00e701ac00e601ad00e501af00e401b100e301b300e201b400e001b600
df01b800dd01b900db01bb00da01bd00d801be00d501c000d401c200d201c300cf01c500
cd01c600cb01c700c901c800c601cb00c401cc00c201cd00be01cf00bb01d000b901d100
b501d300b301d400b001d500ab01d700a901d800a701d800a101da009f01db009c01dc00
9a01dc009401de009201df008f01df008901e1008601e1008301e2007e01e3007b01e400
7801e4007201e5006f01e6006c01e6006501e7006201e7005f01e7005c01e8005601e800
5301e9005001e9004901e9004601e9004301e9003c01ea003901ea003601ea003001ea00
2c01ea002901ea002301e9002001e9001c01e9001901e9001301e9001001e8000c01e800
0601e7000301e7000001e700fa00e600f700e600f400e500ee00e400eb00e400e800e300
e200e200df00e100dc00e100da00e000d400df00d100de00cf00dd00c900dc00c700db00
c7000b01c9000c01cf000d01d1000e01d4000f01da001001dc001101df001101e2001201
e8001301eb001401ee001401f4001501f7001601fa001601000117010301170106011701
0c0118011001180113011901190119011c011901200119012301190129011a012c011a01
30011a0136011a0139011a013c011a014301190146011901490119015001190153011901
560118015c0118015f01170162011701650117016c0116016f0116017201150178011401
7b0114017e0113018301120186011101890111018f010f0192010f0194010e019a010c01
9c010c019f010b01a1010a01a7010801a9010801ab010701b0010501b3010401b5010301
b9010101bb010001be01ff00c201fd00c401fc00c601fb00c901f800cb01f700cd01f600
cf01f500d201f300d401f200d501f000d801ee00da01ed00db01eb00dd01e900df01e800
e001e600e201e400e301e300e401e100e501df00e601dd00e701dc00e701db00e801d800
e901d700e901d500ea01d300ea01d100ea01d000eb01cd00eb01cc00eb019c0007000000
fc0200009999ff000200040000002d01000004000000f00104000500000009029999ff00
050000000102ffffff00040000002d0100007e0100002403bd00d7005800da005800df00
5600e2005600e5005500eb005400ee005300f1005300f7005200fa005200fd0051000301
5000060150000901500010014f0013014f0016014f0019014f0020014e0023014e002601
4e002c014e0030014e0033014e0039014e003c014e0040014e0046014e0049014e004c01
4f0053014f0056014f0059014f005f01500062015000650151006c0152006f0152007201
5200780153007b0154007e0154008301560086015600890157008f015800920159009401
5a0097015a009c015c009f015d00a1015d00a7015f00a9016000ab016100b0016300b301
6400b5016500b9016700bb016800be016900c2016b00c4016c00c6016d00c9016f00cb01
7000cd017100d0017400d2017500d4017600d7017800d8017a00da017b00dc017d00dd01
7f00df018000e1018200e2018400e3018500e4018600e5018900e6018a00e7018c00e801
8e00e8019000e9019100ea019400ea019500ea019600eb019900eb019a00eb019c00eb01
9e00ea01a000ea01a100ea01a400e901a500e901a700e801a900e701ab00e701ac00e501
af00e401b000e401b100e201b400e101b500e001b600dd01b900dc01ba00db01bb00da01
bd00d701bf00d501c000d401c200d001c400cf01c500cd01c600c901c800c801ca00c601
cb00c201cd00c001ce00be01cf00b901d100b701d200b501d300b001d500ae01d600ab01
d700a701d800a401d900a101da009c01dc009a01dc009701dd009201df008f01df008c01
e0008601e1008301e2008101e2007e01e3007801e4007501e5007201e5006c01e6006901
e6006501e7005f01e7005c01e8005901e8005301e9005001e9004c01e9004601e9004301
e9004001ea003901ea003601ea003301ea002c01ea002901ea002601ea002001e9001c01
e9001901e9001301e9001001e8000c01e8000601e7000301e7000001e700fd00e600f700
e600f400e500f100e500eb00e400e800e300e500e200df00e100dc00e100da00e000d400
df00d100de00cf00dd00c900dc00c700db0033019c00d700580008000000fa0200000000
000000000000040000002d01040004000000f00103000400000002010100050000001402
99003702040000002d01040005000000130299002c02050000001302d000eb0104000000
2d010200040000002d010100040000002701ffff030000001e000500000009029999ff00
0700000016041902670200000000040000002d010200040000002d010100040000002701
ffff030000001e000500000009029999ff00070000001604190267020000000004000000
2d010200040000002d0101001c000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222
53797374656d008df8bf00b0be81200000000000000000ea620084756081844504000000
2d010300040000002701ffff030000001e000500000009029999ff000700000016042a00
bb0010008800050000000902000000000400000002010100040000002d0100001c000000
fb02f0ff0000000000009001000000cc00000000417269616c2043797200000000000000
00000000000000000000000000000000040000002d0105000f000000320a14008b000500
0000302c3730250009000400090009000e00040000002d010200040000002d0101000400
00002d010300040000002701ffff030000001e0007000000160419026702000000000400
00002d010200040000002d010100040000002d010300040000002701ffff030000001e00
07000000160440007f0026004c000400000002010100040000002d010000040000002d01
05000f000000320a2a004f0005000000352c3930250009000400090009000e0004000000
2d010200040000002d010100040000002d010300040000002701ffff030000001e000700
000016041902670200000000040000002d010200040000002d010100040000002d010300
040000002701ffff030000001e00070000001604c4004500aa0028000400000002010100
040000002d010000040000002d0105000a000000320aae002b0002000000332509000e00
040000002d010200040000002d010100040000002d010300040000002701ffff03000000
1e000700000016041902670200000000040000002d010200040000002d01010004000000
2d010300040000002701ffff030000001e000700000016041a01530000012d0004000000
02010100040000002d010000040000002d0105000c000000320a04013000030000003133
2500090009000e00040000002d010200040000002d010100040000002d01030004000000
2701ffff030000001e000700000016041902670200000000040000002d01020004000000
2d010100040000002d010300040000002701ffff030000001e0007000000160445018a00
2b0157000400000002010100040000002d010000040000002d0105000f000000320a2f01
5a0005000000352c3730250009000400090009000e00040000002d010200040000002d01
0100040000002d010300040000002701ffff030000001e00070000001604190267020000
0000040000002d010200040000002d010100040000002d010300040000002701ffff0300
00001e0007000000160465005f004b002c000400000002010100040000002d0100000400
00002d0105000f000000320a4f002f0005000000332c3530250009000400090009000e00
040000002d010200040000002d010100040000002d010300040000002701ffff03000000
1e000700000016041902670200000000040000002d010200040000002d01010004000000
2d010300040000002701ffff030000001e00070000001604a60067028c00370204000000
02010100040000002d010000040000002d01050010000000320a90003a02060000003638
2c323025090009000400090009000e00040000002d010200040000002d01010004000000
2d010300040000002701ffff030000001e00070000001604190267020000000008000000
fa0200000000000000000000040000002d01060004000000f0010400040000002d010100
04000000f0010000050000000902ffffff0005000000010200000000040000002d010600
040000002d010100070000001b040f02d10164019400040000002d010200040000002d01
0100040000002d010300040000002701ffff030000001e00050000000102000000000500
00000902ffffff000700000016040d02d00165019500040000002d010200040000002d01
0100040000002d010300040000002701ffff030000001e00050000000102000000000500
00000902ffffff000700000016040d02d0016501950008000000fa020000010000000000
0000040000002d01000004000000f00106000500000009029999ff00050000000102ffff
ff00040000002d01000007000000fc0200009999ff000200040000002d01040007000000
1b047701a4006d019a00050000000902000000000400000002010100040000002d010500
12000000320a6801a80007000000caf0e5e4e8f2e8000900090009000900080007000800
040000002d010200040000002d010100040000002d010300040000002701ffff03000000
1e000700000016040d02d00165019500040000002d010200040000002d01010004000000
2d010300040000002701ffff030000001e000700000016040d02d0016501950008000000
fa0200000100000000000000040000002d01060004000000f001000007000000fc020000
993366000200040000002d01000004000000f00104000500000009029933660004000000
2d010600040000002d010000070000001b048f01a40085019a0005000000090200000000
0400000002010100040000002d01050039000000320a8001a80021000000ccb3e6e1e0ed
eab3e2f1fceae820eaf0e5e4e8f2e820f2e020e4e5efeee7e8f2e8000d0004000a000900
090008000700040009000800090007000800040007000900090009000800070008000400
07000900040009000900080009000700080007000800040000002d010200040000002d01
0100040000002d010300040000002701ffff030000001e000700000016040d02d0016501
9500040000002d010200040000002d010100040000002d010300040000002701ffff0300
00001e000700000016040d02d0016501950008000000fa02000001000000000000000400
00002d01040004000000f001060007000000fc020000ffffcc000200040000002d010600
04000000f0010000050000000902ffffcc00040000002d010400040000002d0106000700
00001b04a701a4009d019a00050000000902000000000400000002010100040000002d01
050033000000320a9801a8001d000000cae0f1e020f2e020eaeef0f0e0f5f3edeeea20e2
20cde0f6e1e0edeae5e70900090008000900040007000900040007000900090009000900
070007000800090007000400090004000b00090009000900090008000700090004000000
2d010200040000002d010100040000002d010300040000002701ffff030000001e000700
000016040d02d00165019500040000002d010200040000002d010100040000002d010300
040000002701ffff030000001e000700000016040d02d0016501950008000000fa020000
0100000000000000040000002d01000004000000f001040007000000fc020000ccffff00
0200040000002d01040004000000f0010600050000000902ccffff00040000002d010000
040000002d010400070000001b04bf01a400b5019a000500000009020000000004000000
02010100040000002d0105002d000000320ab001a80019000000caeef0f0e0f5f3edeae8
20e220b3edf8e8f520e1e0edeae0f5e00900090009000900090007000700080007000800
040009000400040008000b00080007000400090009000800070009000700040000002d01
0200040000002d010100040000002d010300040000002701ffff030000001e0007000000
16040d02d00165019500040000002d010200040000002d010100040000002d0103000400
00002701ffff030000001e000700000016040d02d0016501950008000000fa0200000100
000000000000040000002d01060004000000f001000007000000fc020000660066000200
040000002d01000004000000f001040005000000090266006600040000002d0106000400
00002d010000070000001b04d701a400cd019a0005000000090200000000040000000201
0100040000002d0105002b000000320ac801a80018000000c2eaebe0e4e5ededff20e220
f6b3ededb320efe0efe5f0e80b0007000800090009000900080008000900040009000400
090004000800080004000400080009000800090009000800040000002d01020004000000
2d010100040000002d010300040000002701ffff030000001e000700000016040d02d001
65019500040000002d010200040000002d010100040000002d010300040000002701ffff
030000001e000700000016040d02d0016501950008000000fa0200000100000000000000
040000002d01040004000000f001060007000000fc020000ff8080000200040000002d01
060004000000f0010000050000000902ff808000040000002d010400040000002d010600
070000001b04ef01a400e5019a0005000000090200000000040000000201010004000000
2d01050040000000320ae001a80026000000cef1edeee2edb320e7e0f1eee1e820f2e020
ede5ece0f2e5f0b3e0ebfcedb320e0eaf2e8e2e80c000800080009000900080004000400
0700090008000900090008000400070009000400080009000b0009000700090009000400
090008000900080004000400090007000700080009000800040000002d01020004000000
2d010100040000002d010300040000002701ffff030000001e000700000016040d02d001
65019500040000002d010200040000002d010100040000002d010300040000002701ffff
030000001e000700000016040d02d0016501950008000000fa0200000100000000000000
040000002d01000004000000f001040007000000fc0200000066cc000200040000002d01
040004000000f00106000500000009020066cc00040000002d010000040000002d010400
070000001b040702a400fd019a0005000000090200000000040000000201010004000000
2d01050018000000320af801a8000b000000b2edf8e820e0eaf2e8e2e800030008000b00
08000400090007000700080009000800040000002d010200040000002d01010004000000
2d010300040000002701ffff030000001e000700000016040d02d0016501950004000000
2d010200040000002d010100040000002d010300040000002701ffff030000001e000700
000016041902670200000000040000002d010200040000002d010100040000002d010300
040000002701ffff030000001e00070000001604190267020000000008000000fa020000
0000000000000000040000002d01060004000000f001000007000000fc02010000000000
0200040000002d01000004000000f0010400050000000902ffffff000500000001020000
0000040000002d010600040000002d010000070000001b04150262020500050007000000
fc020000000000000000040000002d01040004000000f0010000040000002d0102000400
0000f0010600040000002d010200040000002d010400040000002d010300040000002701
ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00040000002701ffff
030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00040000002701ffff0300
00000000

Структура активів Коростенського відділення №1 АППБ „Аваль”

Додаток 4

Динаміка росту активів Коростенського відділення №1 АППБ „Аваль”

picscalex100010009000003050700000a001c0000000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c029e000201030000001e00040000002701ffff030000001e00
040000002701ffff030000001e00040000002701ffff030000001e000700000016049d00
010100000000050000000902ffffff000500000001020000000008000000fa0200000000
000000000000040000002d01000007000000fc020000ffffff000000040000002d010100
070000001b049900fc000500050008000000fa0200000000000000000000040000002d01
0200040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000102000000000500
00000902ffffff000700000016049d0001010000000008000000fa020500000000000000
0000040000002d01030004000000f0010000040000002d010300040000002d0101000e00
0000240305003c003000f2003000f2006b003c006b003c00300008000000fa0200000000
000000000000040000002d01000004000000f0010300040000002d010200040000002d01
0100040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00
0700000016046f00f2002c003c00050000000102ffffff00040000000201010005000000
140257003c00040000002d010000040000002d0101000500000013025700f20005000000
140244003c000500000013024400f20005000000140230003c000500000013023000f200
040000002d010200040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000902
ffffff000700000016049d0001010000000008000000fa02000001000000808080000400
00002d01030004000000f0010000040000000201010005000000140230003c0004000000
2d010300040000002d0101000500000013023000f2000500000013026b00f20005000000
13026b003c0005000000130230003c00040000002d010200040000002d01010004000000
2701ffff030000001e00050000000902ffffff000700000016049800fc00050005000400
00002d010200040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000902ffff
ff000700000016046b00f30030003c00040000002d010200040000002d01010004000000
2701ffff030000001e00050000000902ffffff000700000016046b00f4002e003c000800
0000fa0200000100000000000000040000002d01000004000000f0010300050000000902
9999ff00040000002d01000007000000fc0200009999ff000200040000002d0103000e00
0000240305004e004d0067004d0067006b004e006b004e004d0007000000fc0200009933
66000200040000002d01040004000000f001030005000000090299336600040000002d01
04000e000000240305008b003c00a3003c00a3006b008b006b008b003c0007000000fc02
0000ffffcc000200040000002d01030004000000f0010400050000000902ffffcc000400
00002d0103000e00000024030500c7003100e0003100e0006b00c7006b00c70031000400
00002d010200040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000902ffff
cc000700000016046b00f30030003c00040000002d010200040000002d01010004000000
2701ffff030000001e00050000000902ffffcc000700000016049d000101000000000800
0000fa0200000000000000000000040000002d01040004000000f0010000040000000201
010005000000140230003c00040000002d010400040000002d0103000500000013026b00
3c000500000014026b003a000500000013026b003c0005000000140257003a0005000000
130257003c0005000000140244003a0005000000130244003c0005000000140230003a00
05000000130230003c000500000014026b003c000500000013026b00f200050000001402
6d003c000500000013026b003c000500000014026d0079000500000013026b0079000500
000014026d00b5000500000013026b00b5000500000014026d00f2000500000013026b00
f200040000002d010200040000002d0101001c000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d008df8bf00b0be81280000000000000000ea620084756081
282b040000002d010000040000002701ffff030000001e00050000000902ffffcc000700
000016041d009a0008006700050000000902000000000400000002010100040000002d01
03001c000000fb02f5ff000000000000bc02000000cc00000000417269616c2043797200
00000000000000000000000000000000000000000000040000002d01050012000000320a
0b00690007000000caf0e5e4e8f2e8000700070007000700070005000700040000002d01
0200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e0007000000
16049d00010100000000040000002d010200040000002d010100040000002d0100000400
00002701ffff030000001e000700000016049d00010100000000040000002d0102000400
00002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e000700000016045a00
68004b004e000400000002010100040000002d0103001c000000fb02f9ff000000000000
9001000000cc00000000417269616c204379720000000000000000000000000000000000
000000000000040000002d01060010000000320a4f004f00060000003135323235310400
04000400040004000400040000002d010200040000002d010100040000002d0100000400
00002701ffff030000001e000700000016049d00010100000000040000002d0102000400
00002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e000700000016044900
a4003a008a000400000002010100040000002d010300040000002d01060010000000320a
3e008b0006000000323431303933040004000400040004000400040000002d0102000400
00002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e000700000016049d00
010100000000040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701
ffff030000001e000700000016043e00e1002f00c7000400000002010100040000002d01
0300040000002d01060010000000320a3300c80006000000323936363132040004000400
040004000400040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701
ffff030000001e000700000016049d00010100000000040000002d010200040000002d01
0100040000002d010000040000002701ffff030000001e000700000016049d0001010000
00000400000002010100040000002d010300040000002d01060009000000320a68003300
010000003003040010000000320a54001f00060000003130303030300400040004000400
0400040010000000320a41001f0006000000323030303030040004000400040004000400
10000000320a2d001f000600000033303030303004000400040004000400040004000000
2d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e000700
000016049d00010100000000040000002d010200040000002d010100040000002d010000
040000002701ffff030000001e000700000016049d000101000000000400000002010100
040000002d0103001c000000fb02f9ff0000000000009001000000cc0000002041726961
6c204379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010700
0d000000320a73005200040000003230303304000400040004000d000000320a73008f00
040000003230303404000400040004000d000000320a7300cc0004000000323030350400
040004000400040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701
ffff030000001e000700000016049d00010100000000040000002d010200040000002d01
0100040000002d010000040000002701ffff030000001e000700000016044e001e003000
0f000400000002010100040000002d0103001c000000fb02f9ff000084038403bc020000
00cc00100000417269616c20437972000000000000000000000000000000000000000000
0000040000002d01080015000000320a4d00110009000000d2e8f12e20e3f0ed2e2b0300
040004000200020003000400040002001c000000fb02f9ff000000000000bc02000000cc
00000000417269616c204379720000000000000000000000000000000000000000000000
040000002d01090004000000f0010800040000002d010200040000002d01010004000000
2d010000040000002701ffff030000001e000700000016049d0001010000000004000000
2d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e000700
0000160483004100740035000400000002010100040000002d010300040000002d010900
0c000000320a7800360003000000f0b3ea00040002000400040000002d01020004000000
2d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e000700000016049d000101
00000000040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff
030000001e000700000016049d0001010000000007000000fc0201000000000002000400
00002d01080004000000f0010300050000000902ffffff00050000000102000000000400
00002d010400040000002d010800070000001b049900fc000500050007000000fc020000
000000000000040000002d01030004000000f0010800040000002d01020004000000f001
0400040000002d010200040000002d010300040000002d010000040000002701ffff0300
00001e0005000000010200000000050000000902ffffff00040000002701ffff03000000
1e0005000000010200000000050000000902ffffff00040000002701ffff030000000000
picscalex1000100090000030a0700000900390000000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c029e001401030000001e00040000002701ffff030000001e00
040000002701ffff030000001e00040000002701ffff030000001e000700000016049d00
130100000000050000000902ffffff000500000001020000000008000000fa0200000000
000000000000040000002d01000007000000fc020000ffffff000000040000002d010100
070000001b0499000e010500050008000000fa0200000000000000000000040000002d01
0200040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000102000000000500
00000902ffffff000700000016049d0013010000000008000000fa020500000000000000
0000040000002d01030004000000f0010000040000002d010300040000002d0101000e00
000024030500350032000201320002016c0035006c003500320008000000fa0200000000
000000000000040000002d01000004000000f0010300040000002d010200040000002d01
0100040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00
070000001604700002012e003500050000000102ffffff00040000000201010005000000
140259003500040000002d010000040000002d0101000500000013025900020105000000
140245003500050000001302450002010500000014023200350005000000130232000201
040000002d010200040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000902
ffffff000700000016049d0013010000000008000000fa02000001000000808080000400
00002d01030004000000f001000004000000020101000500000014023200350004000000
2d010300040000002d010100050000001302320002010500000013026c00020105000000
13026c00350005000000130232003500040000002d010200040000002d01010004000000
2701ffff030000001e00050000000902ffffff0007000000160498000e01050005000400
00002d010200040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000902ffff
ff000700000016046c00030132003500040000002d010200040000002d01010004000000
2701ffff030000001e00050000000902ffffff000700000016046c000401300035000800
0000fa0200000100000000000000040000002d01000004000000f0010300050000000902
9999ff00040000002d01000007000000fc0200009999ff000200040000002d0103000e00
000024030500490045006400450064006c0049006c004900450007000000fc0200009933
66000200040000002d01040004000000f001030005000000090299336600040000002d01
04000e000000240305008d003800a9003800a9006c008d006c008d00380007000000fc02
0000ffffcc000200040000002d01030004000000f0010400050000000902ffffcc000400
00002d0103000e00000024030500d2004c00ed004c00ed006c00d2006c00d2004c000400
00002d010200040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000902ffff
cc000700000016046c00030132003500040000002d010200040000002d01010004000000
2701ffff030000001e00050000000902ffffcc000700000016049d001301000000000800
0000fa0200000000000000000000040000002d01040004000000f0010000040000000201
010005000000140232003500040000002d010400040000002d0103000500000013026c00
35000500000014026c0033000500000013026c0035000500000014025900330005000000
130259003500050000001402450033000500000013024500350005000000140232003300
050000001302320035000500000014026c0035000500000013026c000201050000001402
6e0035000500000013026c0035000500000014026e0079000500000013026c0079000500
000014026e00be000500000013026c00be000500000014026e0002010500000013026c00
0201040000002d010200040000002d0101001c000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d008df8bf00b0be81280000000000000078f2620084756081
2483040000002d010000040000002701ffff030000001e00050000000902ffffcc000700
000016041d00f00008002300050000000902000000000400000002010100040000002d01
03001c000000fb02f5ff000000000000bc02000000cc00000000417269616c2043797200
00000000000000000000000000000000000000000000040000002d01050039000000320a
0b00250021000000ccb3e6e1e0edeab3e2f1fceae820eaf0e5e4e8f2e820f2e020e4e5ef
eee7e8f2e8000a0003000900070006000700060003000700060006000600070003000600
070007000700070005000700030005000600030007000700070007000500070005000700
040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff03000000
1e000700000016049d00130100000000040000002d010200040000002d01010004000000
2d010000040000002701ffff030000001e000700000016049d0013010000000004000000
2d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e000700
000016045300600044004a000400000002010100040000002d0103001c000000fb02f9ff
0000000000009001000000cc00000000417269616c204379720000000000000000000000
000000000000000000000000040000002d0106000f000000320a48004b00050000003330
3430330004000400040004000400040000002d010200040000002d010100040000002d01
0000040000002701ffff030000001e000700000016049d00130100000000040000002d01
0200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e0007000000
16044600a600370090000400000002010100040000002d010300040000002d0106000f00
0000320a3b0091000500000034303335370004000400040004000400040000002d010200
040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604
9d00130100000000040000002d010200040000002d010100040000002d01000004000000
2701ffff030000001e000700000016045a00e9004b00d300040000000201010004000000
2d010300040000002d0106000f000000320a4f00d4000500000032343933340004000400
040004000400040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701
ffff030000001e000700000016049d00130100000000040000002d010200040000002d01
0100040000002d010000040000002701ffff030000001e000700000016049d0013010000
00000400000002010100040000002d010300040000002d01060009000000320a69002c00
01000000303b04000f000000320a56001c00050000003135303030000400040004000400
04000f000000320a42001c0005000000333030303000040004000400040004000f000000
320a2f001c000500000034353030300004000400040004000400040000002d0102000400
00002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e000700000016049d00
130100000000040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701
ffff030000001e000700000016049d001301000000000400000002010100040000002d01
0300040000002d0106000d000000320a74004f0004000000323030330400040004000400
0d000000320a74009400040000003230303404000400040004000d000000320a7400d800
04000000323030350400040004000400040000002d010200040000002d01010004000000
2d010000040000002701ffff030000001e000700000016049d0013010000000004000000
2d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e000700
0000160450001b0032000c000400000002010100040000002d0103001c000000fb02f9ff
000084038403bc02000000cc00100000417269616c204379720000000000000000000000
000000000000000000000000040000002d01070015000000320a4f000e0009000000f2e8
f12e20e3f0ed2e2a0300040004000200020003000400040002001c000000fb02f9ff0000
00000000bc02000000cc00000000417269616c2043797200000000000000000000000000
00000000000000000000040000002d01080004000000f0010700040000002d0102000400
00002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e000700000016049d00
130100000000040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701
ffff030000001e0007000000160485003b0076002f000400000002010100040000002d01
0300040000002d0108000c000000320a7a00300003000000f0b3ea000400020004000400
00002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e00
0700000016049d00130100000000040000002d010200040000002d010100040000002d01
0000040000002701ffff030000001e000700000016049d0013010000000007000000fc02
0100000000000200040000002d01070004000000f0010300050000000902ffffff000500
0000010200000000040000002d010400040000002d010700070000001b0499000e010500
050007000000fc020000000000000000040000002d01030004000000f001070004000000
2d01020004000000f0010400040000002d010200040000002d010300040000002d010000
040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff000400
00002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff0004000000
2701ffff030000000000

picscalex100010009000003270700000900330000000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c02af001401030000001e00040000002701ffff030000001e00
040000002701ffff030000001e00040000002701ffff030000001e00070000001604ae00
130100000000050000000902ffffff000500000001020000000008000000fa0200000000
000000000000040000002d01000007000000fc020000ffffff000000040000002d010100
070000001b04aa000e010500050008000000fa0200000000000000000000040000002d01
0200040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000102000000000500
00000902ffffff00070000001604ae0013010000000008000000fa020500000000000000
0000040000002d01030004000000f0010000040000002d010300040000002d0101000e00
000024030500380032000401320004017d0038007d003800320008000000fa0200000000
000000000000040000002d01000004000000f0010300040000002d010200040000002d01
0100040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00
070000001604810004012e003800050000000102ffffff00040000000201010005000000
14026a003800040000002d010000040000002d0101000500000013026a00040105000000
140258003800050000001302580004010500000014024500380005000000130245000401
0500000014023200380005000000130232000401040000002d010200040000002d010100
040000002701ffff030000001e00050000000902ffffff00070000001604ae0013010000
000008000000fa0200000100000080808000040000002d01030004000000f00100000400
00000201010005000000140232003800040000002d010300040000002d01010005000000
1302320004010500000013027d0004010500000013027d00380005000000130232003800
040000002d010200040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000902
ffffff00070000001604a9000e0105000500040000002d010200040000002d0101000400
00002701ffff030000001e00050000000902ffffff000700000016047d00050132003800
040000002d010200040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000902
ffffff000700000016047d0006013000380008000000fa02000001000000000000000400
00002d01000004000000f00103000500000009029999ff00040000002d01000007000000
fc0200009999ff000200040000002d0103000e000000240305004c005600670056006700
7d004c007d004c00560007000000fc020000993366000200040000002d01040004000000
f001030005000000090299336600040000002d0104000e0000002403050090004e00ab00
4e00ab007d0090007d0090004e0007000000fc020000ffffcc000200040000002d010300
04000000f0010400050000000902ffffcc00040000002d0103000e00000024030500d400
3600ef003600ef007d00d4007d00d4003600040000002d010200040000002d0101000400
00002701ffff030000001e00050000000902ffffcc000700000016047d00050132003800
040000002d010200040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000902
ffffcc00070000001604ae0013010000000008000000fa02000000000000000000000400
00002d01040004000000f001000004000000020101000500000014023200380004000000
2d010400040000002d0103000500000013027d0038000500000014027d00360005000000
13027d0038000500000014026a0036000500000013026a00380005000000140258003600
050000001302580038000500000014024500360005000000130245003800050000001402
32003600050000001302320038000500000014027d0038000500000013027d0004010500
000014027f0038000500000013027d0038000500000014027f007c000500000013027d00
7c000500000014027f00c0000500000013027d00c0000500000014027f00040105000000
13027d000401040000002d010200040000002d0101001c000000fb021000070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d008df8bf00b0be81280000000000000000ea6200
8475608140b3040000002d010000040000002701ffff030000001e00050000000902ffff
cc000700000016041d00e200080031000500000009020000000004000000020101000400
00002d0103001c000000fb02f5ff000000000000bc02000000cc00000000417269616c20
4379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0105003300
0000320a0b0033001d000000cae0f1e020f2e020eaeef0f0e0f5f3edeae820e220cde0f6
e1e0edeae500070006000600060003000500060003000600070007000700060006000600
07000600070003000700030007000600070007000600070006000700040000002d010200
040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604
ae00130100000000040000002d010200040000002d010100040000002d01000004000000
2701ffff030000001e00070000001604ae00130100000000040000002d01020004000000
2d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e0007000000160466006300
57004d000400000002010100040000002d0103001c000000fb02f9ff0000000000009001
000000cc00000000417269616c2043797200000000000000000000000000000000000000
00000000040000002d0106000f000000320a5b004e000500000033313330300004000400
040004000400040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701
ffff030000001e00070000001604ae00130100000000040000002d010200040000002d01
0100040000002d010000040000002701ffff030000001e000700000016045e00a8004f00
92000400000002010100040000002d010300040000002d0106000f000000320a53009300
0500000033373836360004000400040004000400040000002d010200040000002d010100
040000002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604ae00130100000000
040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff03000000
1e000700000016044600ec003700d6000400000002010100040000002d01030004000000
2d0106000f000000320a3b00d70005000000353637323700040004000400040004000400
00002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e00
070000001604ae00130100000000040000002d010200040000002d010100040000002d01
0000040000002701ffff030000001e00070000001604ae00130100000000040000000201
0100040000002d010300040000002d01060009000000320a7a002f000100000030b00400
0f000000320a67001f0005000000313530303000040004000400040004000f000000320a
55001f0005000000333030303000040004000400040004000f000000320a42001f000500
0000343530303000040004000400040004000f000000320a2f001f000500000036303030
300004000400040004000400040000002d010200040000002d010100040000002d010000
040000002701ffff030000001e00070000001604ae00130100000000040000002d010200
040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604
ae001301000000000400000002010100040000002d010300040000002d0106000d000000
320a85005200040000003230303304000400040004000d000000320a8500960004000000
3230303404000400040004000d000000320a8500da000400000032303035040004000400
0400040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff0300
00001e00070000001604ae00130100000000040000002d010200040000002d0101000400
00002d010000040000002701ffff030000001e0007000000160450001e0032000f000400
000002010100040000002d0103001c000000fb02f9ff000084038403bc02000000cc0010
0000417269616c2043797200000000000000000000000000000000000000000000000400
00002d01070015000000320a4f00110009000000f2e8f12e20e3f0ed2eac030004000400
0200020003000400040002001c000000fb02f9ff000000000000bc02000000cc00000000
417269616c20437972000000000000000000000000000000000000000000000004000000
2d01080004000000f0010700040000002d010200040000002d010100040000002d010000
040000002701ffff030000001e00070000001604ae00130100000000040000002d010200
040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604
93003d00840031000400000002010100040000002d010300040000002d0108000c000000
320a8800320003000000f0b3ea00040002000400040000002d010200040000002d010100
040000002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604ae00130100000000
040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff03000000
1e00070000001604ae0013010000000007000000fc020100000000000200040000002d01
070004000000f0010300050000000902ffffff0005000000010200000000040000002d01
0400040000002d010700070000001b04aa000e010500050007000000fc02000000000000
0000040000002d01030004000000f0010700040000002d01020004000000f00104000400
00002d010200040000002d010300040000002d010000040000002701ffff030000001e00
05000000010200000000050000000902ffffff00040000002701ffff030000001e000500
0000010200000000050000000902ffffff00040000002701ffff030000000000picscale
x100010009000003f806000009002d00000000000400000003010800050000000b020000
0000050000000c02af000201030000001e00040000002701ffff030000001e0004000000
2701ffff030000001e00040000002701ffff030000001e00070000001604ae0001010000
0000050000000902ffffff000500000001020000000008000000fa020000000000000000
0000040000002d01000007000000fc020000ffffff000000040000002d01010007000000
1b04aa00fc000500050008000000fa0200000000000000000000040000002d0102000400
00002d010100040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902
ffffff00070000001604ae0001010000000008000000fa02050000000000000000000400
00002d01030004000000f0010000040000002d010300040000002d0101000e0000002403
050038003200f2003200f2007d0038007d003800320008000000fa020000000000000000
0000040000002d01000004000000f0010300040000002d010200040000002d0101000400
00002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff0007000000
16048100f2002e003800050000000102ffffff0004000000020101000500000014026400
3800040000002d010000040000002d0101000500000013026400f2000500000014024b00
38000500000013024b00f200050000001402320038000500000013023200f20004000000
2d010200040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000902ffffff00
070000001604ae0001010000000008000000fa0200000100000080808000040000002d01
030004000000f0010000040000000201010005000000140232003800040000002d010300
040000002d0101000500000013023200f2000500000013027d00f2000500000013027d00
380005000000130232003800040000002d010200040000002d010100040000002701ffff
030000001e00050000000902ffffff00070000001604a900fc0005000500040000002d01
0200040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000902ffffff000700
000016047d00f30032003800040000002d010200040000002d010100040000002701ffff
030000001e00050000000902ffffff000700000016047d00f4003000380008000000fa02
00000100000000000000040000002d01000004000000f00103000500000009029999ff00
040000002d01000007000000fc0200009999ff000200040000002d0103000e0000002403
05004a0067006300670063007d004a007d004a00670007000000fc020000993366000200
040000002d01040004000000f001030005000000090299336600040000002d0104000e00
00002403050088005500a1005500a1007d0088007d008800550007000000fc020000ffff
cc000200040000002d01030004000000f0010400050000000902ffffcc00040000002d01
03000e00000024030500c6003d00df003d00df007d00c6007d00c6003d00040000002d01
0200040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000902ffffcc000700
000016047d00f30032003800040000002d010200040000002d010100040000002701ffff
030000001e00050000000902ffffcc00070000001604ae0001010000000008000000fa02
00000000000000000000040000002d01040004000000f001000004000000020101000500
0000140232003800040000002d010400040000002d0103000500000013027d0038000500
000014027d0036000500000013027d003800050000001402640036000500000013026400
38000500000014024b0036000500000013024b0038000500000014023200360005000000
1302320038000500000014027d0038000500000013027d00f2000500000014027f003800
0500000013027d0038000500000014027f0076000500000013027d007600050000001402
7f00b4000500000013027d00b4000500000014027f00f2000500000013027d00f2000400
00002d010200040000002d0101001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d008df8bf00b0be81240000000000000000ea6200847560812c3e0400
00002d010000040000002701ffff030000001e00050000000902ffffcc00070000001604
1d00ce0008003200050000000902000000000400000002010100040000002d0103001c00
0000fb02f5ff000000000000bc02000000cc00000000417269616c204379720000000000
000000000000000000000000000000000000040000002d0105002d000000320a0b003400
19000000caeef0f0e0f5f3edeae820e220b3edf8e8f520e1e0edeae0f500070007000700
070006000600060007000600070003000700030003000700090007000600030007000600
0700060006000600040000002d010200040000002d010100040000002d01000004000000
2701ffff030000001e00070000001604ae00010100000000040000002d01020004000000
2d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604ae000101
00000000040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff
030000001e0007000000160475005f0066004d000400000002010100040000002d010300
1c000000fb02f9ff0000000000009001000000cc00000000417269616c20437972000000
0000000000000000000000000000000000000000040000002d0106000d000000320a6a00
4e0004000000343435340400040004000400040000002d010200040000002d0101000400
00002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604ae000101000000000400
00002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e00
07000000160465009d0056008b000400000002010100040000002d010300040000002d01
06000d000000320a5a008c0004000000383031360400040004000400040000002d010200
040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604
ae00010100000000040000002d010200040000002d010100040000002d01000004000000
2701ffff030000001e000700000016044d00dd003e00c700040000000201010004000000
2d010300040000002d0106000f000000320a4200c8000500000031323836350004000400
040004000400040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701
ffff030000001e00070000001604ae00010100000000040000002d010200040000002d01
0100040000002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604ae0001010000
00000400000002010100040000002d010300040000002d01060009000000320a7a002f00
01000000300004000d000000320a61002300040000003530303004000400040004000f00
0000320a48001f0005000000313030303000040004000400040004000f000000320a2f00
1f000500000031353030300004000400040004000400040000002d010200040000002d01
0100040000002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604ae0001010000
0000040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff0300
00001e00070000001604ae000101000000000400000002010100040000002d0103000400
00002d0106000d000000320a85004f00040000003230303304000400040004000d000000
320a85008d00040000003230303404000400040004000d000000320a8500cb0004000000
323030350400040004000400040000002d010200040000002d010100040000002d010000
040000002701ffff030000001e00070000001604ae00010100000000040000002d010200
040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604
50001e0032000f000400000002010100040000002d0103001c000000fb02f9ff00008403
8403bc02000000cc00100000417269616c20437972000000000000000000000000000000
0000000000000000040000002d01070015000000320a4f00110009000000f2e8f12e20e3
f0ed2eb90300040004000200020003000400040002001c000000fb02f9ff000000000000
bc02000000cc00000000417269616c204379720000000000000000000000000000000000
000000000000040000002d01080004000000f0010700040000002d010200040000002d01
0100040000002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604ae0001010000
0000040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff0300
00001e0007000000160492003c00830030000400000002010100040000002d0103000400
00002d0108000c000000320a8700310003000000f0b3ea00040002000400040000002d01
0200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e0007000000
1604ae00010100000000040000002d010200040000002d010100040000002d0100000400
00002701ffff030000001e00070000001604ae0001010000000007000000fc0201000000
00000200040000002d01070004000000f0010300050000000902ffffff00050000000102
00000000040000002d010400040000002d010700070000001b04aa00fc00050005000700
0000fc020000000000000000040000002d01030004000000f0010700040000002d010200
04000000f0010400040000002d010200040000002d010300040000002d01000004000000
2701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00040000002701
ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00040000002701ffff
030000000000

picscalex1000100090000033e07000009002b0000000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c02af000201030000001e00040000002701ffff030000001e00
040000002701ffff030000001e00040000002701ffff030000001e00070000001604ae00
010100000000050000000902ffffff000500000001020000000008000000fa0200000000
000000000000040000002d01000007000000fc020000ffffff000000040000002d010100
070000001b04aa00fc000500050008000000fa0200000000000000000000040000002d01
0200040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000102000000000500
00000902ffffff00070000001604ae0001010000000008000000fa020500000000000000
0000040000002d01030004000000f0010000040000002d010300040000002d0101000e00
00002403050038003200f2003200f2007c0038007c003800320008000000fa0200000000
000000000000040000002d01000004000000f0010300040000002d010200040000002d01
0100040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00
0700000016048000f2002e003800050000000102ffffff00040000000201010005000000
14026d003800040000002d010000040000002d0101000500000013026d00f20005000000
14025e0038000500000013025e00f200050000001402500038000500000013025000f200
050000001402410038000500000013024100f20005000000140232003800050000001302
3200f200040000002d010200040000002d010100040000002701ffff030000001e000500
00000902ffffff00070000001604ae0001010000000008000000fa020000010000008080
8000040000002d01030004000000f0010000040000000201010005000000140232003800
040000002d010300040000002d0101000500000013023200f2000500000013027c00f200
0500000013027c00380005000000130232003800040000002d010200040000002d010100
040000002701ffff030000001e00050000000902ffffff00070000001604a900fc000500
0500040000002d010200040000002d010100040000002701ffff030000001e0005000000
0902ffffff000700000016047c00f30032003800040000002d010200040000002d010100
040000002701ffff030000001e00050000000902ffffff000700000016047c00f4003000
380008000000fa0200000100000000000000040000002d01000004000000f00103000500
000009029999ff00040000002d01000007000000fc0200009999ff000200040000002d01
03000e000000240305004a006a0063006a0063007c004a007c004a006a0007000000fc02
0000993366000200040000002d01040004000000f0010300050000000902993366000400
00002d0104000e0000002403050088003f00a1003f00a1007c0088007c0088003f000700
0000fc020000ffffcc000200040000002d01030004000000f0010400050000000902ffff
cc00040000002d0103000e00000024030500c6004f00df004f00df007c00c6007c00c600
4f00040000002d010200040000002d010100040000002701ffff030000001e0005000000
0902ffffcc000700000016047c00f30032003800040000002d010200040000002d010100
040000002701ffff030000001e00050000000902ffffcc00070000001604ae0001010000
000008000000fa0200000000000000000000040000002d01040004000000f00100000400
00000201010005000000140232003800040000002d010400040000002d01030005000000
13027c0038000500000014027c0036000500000013027c0038000500000014026d003600
0500000013026d0038000500000014025e0036000500000013025e003800050000001402
500036000500000013025000380005000000140241003600050000001302410038000500
0000140232003600050000001302320038000500000014027c0038000500000013027c00
f2000500000014027e0038000500000013027c0038000500000014027e00760005000000
13027c0076000500000014027e00b4000500000013027c00b4000500000014027e00f200
0500000013027c00f200040000002d010200040000002d0101001c000000fb0210000700
00000000bc02000000cc0102022253797374656d008df8bf00b0be812800000000000000
00ea620084756081ac79040000002d010000040000002701ffff030000001e0005000000
0902ffffcc000700000016041d00ca000800360005000000090200000000040000000201
0100040000002d0103001c000000fb02f5ff000000000000bc02000000cc000000004172
69616c204379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01
05002b000000320a0b00380018000000c2eaebe0e4e5ededff20e220f6b3ededb320efe0
efe5f0e80700060007000600070007000700070006000300070003000700030007000700
03000300070006000700070007000700040000002d010200040000002d01010004000000
2d010000040000002701ffff030000001e00070000001604ae0001010000000004000000
2d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e000700
00001604ae00010100000000040000002d010200040000002d010100040000002d010000
040000002701ffff030000001e0007000000160478005e0069004c000400000002010100
040000002d0103001c000000fb02f9ff0000000000009001000000cc0000000041726961
6c204379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010600
0d000000320a6d004d0004000000363233320400040004000400040000002d0102000400
00002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604ae00
010100000000040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701
ffff030000001e000700000016044f009e00400088000400000002010100040000002d01
0300040000002d0106000f000000320a4400890005000000323034353500040004000400
04000400040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff
030000001e00070000001604ae00010100000000040000002d010200040000002d010100
040000002d010000040000002701ffff030000001e000700000016045f00dc005000c600
0400000002010100040000002d010300040000002d0106000f000000320a5400c7000500
000031353239300004000400040004000400040000002d010200040000002d0101000400
00002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604ae000101000000000400
00002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e00
070000001604ae000101000000000400000002010100040000002d010300040000002d01
060009000000320a79002f000100000030dc04000d000000320a6a002300040000003530
303004000400040004000f000000320a5b001f0005000000313030303000040004000400
040004000f000000320a4d001f0005000000313530303000040004000400040004000f00
0000320a3e001f0005000000323030303000040004000400040004000f000000320a2f00
1f000500000032353030300004000400040004000400040000002d010200040000002d01
0100040000002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604ae0001010000
0000040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff0300
00001e00070000001604ae000101000000000400000002010100040000002d0103000400
00002d0106000d000000320a84004f00040000003230303304000400040004000d000000
320a84008d00040000003230303404000400040004000d000000320a8400cb0004000000
323030350400040004000400040000002d010200040000002d010100040000002d010000
040000002701ffff030000001e00070000001604ae00010100000000040000002d010200
040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604
50001e0032000f000400000002010100040000002d0103001c000000fb02f9ff00008403
8403bc02000000cc00100000417269616c20437972000000000000000000000000000000
0000000000000000040000002d01070015000000320a4f00110009000000f2e8f12e20e3
f0ed2ee00300040004000200020003000400040002001c000000fb02f9ff000000000000
bc02000000cc00000000417269616c204379720000000000000000000000000000000000
000000000000040000002d01080004000000f0010700040000002d010200040000002d01
0100040000002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604ae0001010000
0000040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff0300
00001e0007000000160492003c00830030000400000002010100040000002d0103000400
00002d0108000c000000320a8700310003000000f0b3ea00040002000400040000002d01
0200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e0007000000
1604ae00010100000000040000002d010200040000002d010100040000002d0100000400
00002701ffff030000001e00070000001604ae0001010000000007000000fc0201000000
00000200040000002d01070004000000f0010300050000000902ffffff00050000000102
00000000040000002d010400040000002d010700070000001b04aa00fc00050005000700
0000fc020000000000000000040000002d01030004000000f0010700040000002d010200
04000000f0010400040000002d010200040000002d010300040000002d01000004000000
2701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00040000002701
ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00040000002701ffff
030000000000picscalex100010009000003180700000900370000000000040000000301
0800050000000b0200000000050000000c02af001401030000001e00040000002701ffff
030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff030000001e000700
00001604ae00130100000000050000000902ffffff000500000001020000000008000000
fa0200000000000000000000040000002d01000007000000fc020000ffffff0000000400
00002d010100070000001b04aa000e010500050008000000fa0200000000000000000000
040000002d010200040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000102
00000000050000000902ffffff00070000001604ae0013010000000008000000fa020500
0000000000000000040000002d01030004000000f0010000040000002d01030004000000
2d0101000e00000024030500310043000001430000017e0031007e003100430008000000
fa0200000000000000000000040000002d01000004000000f0010300040000002d010200
040000002d010100040000002701ffff030000001e000500000001020000000005000000
0902ffffff00070000001604820000013f003100050000000102ffffff00040000000201
01000500000014026a003100040000002d010000040000002d0101000500000013026a00
000105000000140257003100050000001302570000010500000014024300310005000000
130243000001040000002d010200040000002d010100040000002701ffff030000001e00
050000000902ffffff00070000001604ae0013010000000008000000fa02000001000000
80808000040000002d01030004000000f001000004000000020101000500000014024300
3100040000002d010300040000002d010100050000001302430000010500000013027e00
00010500000013027e00310005000000130243003100040000002d010200040000002d01
0100040000002701ffff030000001e00050000000902ffffff00070000001604a9000e01
05000500040000002d010200040000002d010100040000002701ffff030000001e000500
00000902ffffff000700000016047e00010143003100040000002d010200040000002d01
0100040000002701ffff030000001e00050000000902ffffff000700000016047e000201
4100310008000000fa0200000100000000000000040000002d01000004000000f0010300
0500000009029999ff00040000002d01000007000000fc0200009999ff00020004000000
2d0103000e00000024030500450064006100640061007e0045007e004500640007000000
fc020000993366000200040000002d01040004000000f001030005000000090299336600
040000002d0104000e000000240305008a005300a6005300a6007e008a007e008a005300
07000000fc020000ffffcc000200040000002d01030004000000f0010400050000000902
ffffcc00040000002d0103000e00000024030500cf004c00eb004c00eb007e00cf007e00
cf004c00040000002d010200040000002d010100040000002701ffff030000001e000500
00000902ffffcc000700000016047e00010143003100040000002d010200040000002d01
0100040000002701ffff030000001e00050000000902ffffcc00070000001604ae001301
0000000008000000fa0200000000000000000000040000002d01040004000000f0010000
040000000201010005000000140243003100040000002d010400040000002d0103000500
000013027e0031000500000014027e002f000500000013027e0031000500000014026a00
2f000500000013026a00310005000000140257002f000500000013025700310005000000
140243002f00050000001302430031000500000014027e0031000500000013027e000001
050000001402800031000500000013027e00310005000000140280007600050000001302
7e0076000500000014028000bb000500000013027e00bb00050000001402800000010500
000013027e000001040000002d010200040000002d0101001c000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d008df8bf00b0be81280000000000000000ea
620084756081ac79040000002d010000040000002701ffff030000001e00050000000902
ffffcc000700000016042c00e60008002c00050000000902000000000400000002010100
040000002d0103001c000000fb02f5ff000000000000bc02000000cc0000000041726961
6c204379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010500
37000000320a0b002e0020000000cef1edeee2edb320e7e0f1eee1e820f2e020ede5ece0
f2e5f0b3e0ebfcedb3200800060007000700070007000300030005000600060007000700
070003000500060003000700070008000600050007000700030006000700060007000300
030010000000320a1a00760006000000e0eaf2e8e2e80600060005000700070007000400
00002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e00
070000001604ae00130100000000040000002d010200040000002d010100040000002d01
0000040000002701ffff030000001e00070000001604ae00130100000000040000002d01
0200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e0007000000
160472005e00630048000400000002010100040000002d0103001c000000fb02f9ff0000
000000009001000000cc00000000417269616c2043797200000000000000000000000000
00000000000000000000040000002d0106000f000000320a670049000500000031333234
350004000400040004000400040000002d010200040000002d010100040000002d010000
040000002701ffff030000001e00070000001604ae00130100000000040000002d010200
040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604
6100a20052008c000400000002010100040000002d010300040000002d0106000f000000
320a56008d000500000032323037360004000400040004000400040000002d0102000400
00002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604ae00
130100000000040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701
ffff030000001e000700000016045900e8004a00d2000400000002010100040000002d01
0300040000002d0106000f000000320a4e00d30005000000323535363400040004000400
04000400040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff
030000001e00070000001604ae00130100000000040000002d010200040000002d010100
040000002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604ae00130100000000
0400000002010100040000002d010300040000002d01060009000000320a7b0028000100
0000307f04000f000000320a670018000500000031303030300004000400040004000400
0f000000320a5400180005000000323030303000040004000400040004000f000000320a
400018000500000033303030300004000400040004000400040000002d01020004000000
2d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604ae001301
00000000040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff
030000001e00070000001604ae001301000000000400000002010100040000002d010300
040000002d0106000d000000320a86004c00040000003230303304000400040004000d00
0000320a86009100040000003230303404000400040004000d000000320a8600d6000400
0000323030350400040004000400040000002d010200040000002d010100040000002d01
0000040000002701ffff030000001e00070000001604ae00130100000000040000002d01
0200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e0007000000
160461001700430008000400000002010100040000002d0103001c000000fb02f9ff0000
84038403bc02000000cc00100000417269616c2043797200000000000000000000000000
00000000000000000000040000002d01070015000000320a60000a0009000000f2e8f12e
20e3f0ed2e050300040004000200020003000400040002001c000000fb02f9ff00000000
0000bc02000000cc00000000417269616c20437972000000000000000000000000000000
0000000000000000040000002d01080004000000f0010700040000002d01020004000000
2d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604ae001301
00000000040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff
030000001e0007000000160495003500860029000400000002010100040000002d010300
040000002d0108000c000000320a8a002a0003000000f0b3ea0004000200040004000000
2d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e000700
00001604ae00130100000000040000002d010200040000002d010100040000002d010000
040000002701ffff030000001e00070000001604ae0013010000000007000000fc020100
000000000200040000002d01070004000000f0010300050000000902ffffff0005000000
010200000000040000002d010400040000002d010700070000001b04aa000e0105000500
07000000fc020000000000000000040000002d01030004000000f0010700040000002d01
020004000000f0010400040000002d010200040000002d010300040000002d0100000400
00002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff0004000000
2701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00040000002701
ffff030000000000

picscalex100010009000003dd06000009001c0000000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c02af001401030000001e00040000002701ffff030000001e00
040000002701ffff030000001e00040000002701ffff030000001e00070000001604ae00
130100000000050000000902ffffff000500000001020000000008000000fa0200000000
000000000000040000002d01000007000000fc020000ffffff000000040000002d010100
070000001b04aa000e010500050008000000fa0200000000000000000000040000002d01
0200040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000102000000000500
00000902ffffff00070000001604ae0013010000000008000000fa020500000000000000
0000040000002d01030004000000f0010000040000002d010300040000002d0101000e00
000024030500340032000401320004017b0034007b003400320008000000fa0200000000
000000000000040000002d01000004000000f0010300040000002d010200040000002d01
0100040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00
0700000016047f0004012e003400050000000102ffffff00040000000201010005000000
140263003400040000002d010000040000002d0101000500000013026300040105000000
14024a0034000500000013024a0004010500000014023200340005000000130232000401
040000002d010200040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000902
ffffff00070000001604ae0013010000000008000000fa02000001000000808080000400
00002d01030004000000f001000004000000020101000500000014023200340004000000
2d010300040000002d010100050000001302320004010500000013027b00040105000000
13027b00340005000000130232003400040000002d010200040000002d01010004000000
2701ffff030000001e00050000000902ffffff00070000001604a9000e01050005000400
00002d010200040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000902ffff
ff000700000016047b00050132003400040000002d010200040000002d01010004000000
2701ffff030000001e00050000000902ffffff000700000016047b000601300034000800
0000fa0200000100000000000000040000002d01000004000000f0010300050000000902
9999ff00040000002d01000007000000fc0200009999ff000200040000002d0103000e00
00002403050048003e0064003e0064007b0048007b0048003e0007000000fc0200009933
66000200040000002d01040004000000f001030005000000090299336600040000002d01
04000e000000240305008d006d00aa006d00aa007b008d007b008d006d0007000000fc02
0000ffffcc000200040000002d01030004000000f0010400050000000902ffffcc000400
00002d0103000e00000024030500d3005700ef005700ef007b00d3007b00d30057000400
00002d010200040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000902ffff
cc000700000016047b00050132003400040000002d010200040000002d01010004000000
2701ffff030000001e00050000000902ffffcc00070000001604ae001301000000000800
0000fa0200000000000000000000040000002d01040004000000f0010000040000000201
010005000000140232003400040000002d010400040000002d0103000500000013027b00
34000500000014027b0032000500000013027b0034000500000014026300320005000000
1302630034000500000014024a0032000500000013024a00340005000000140232003200
050000001302320034000500000014027b0034000500000013027b000401050000001402
7d0034000500000013027b0034000500000014027d0079000500000013027b0079000500
000014027d00bf000500000013027b00bf000500000014027d0004010500000013027b00
0401040000002d010200040000002d0101001c000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d008df8bf00b0be81280000000000000000ea620084756081
f8a9040000002d010000040000002701ffff030000001e00050000000902ffffcc000700
000016041d00ab0008006800050000000902000000000400000002010100040000002d01
03001c000000fb02f5ff000000000000bc02000000cc00000000417269616c2043797200
00000000000000000000000000000000000000000000040000002d01050018000000320a
0b006a000b000000b2edf8b320e0eaf2e8e2e80003000700090003000300060006000500
070007000700040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701
ffff030000001e00070000001604ae00130100000000040000002d010200040000002d01
0100040000002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604ae0013010000
0000040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff0300
00001e000700000016047c00a4006d0092000400000002010100040000002d0103001c00
0000fb02f9ff0000000000009001000000cc00000000417269616c204379720000000000
000000000000000000000000000000000000040000002d0106000d000000320a71009300
04000000313133350400040004000400040000002d010200040000002d01010004000000
2d010000040000002701ffff030000001e00070000001604ae0013010000000004000000
2d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e000700
000016044f005e0040004c000400000002010100040000002d010300040000002d010600
0d000000320a44004d0004000000353033330400040004000400040000002d0102000400
00002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604ae00
130100000000040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701
ffff030000001e000700000016046600ea005700d8000400000002010100040000002d01
0300040000002d0106000d000000320a5b00d90004000000323937330400040004000400
040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff03000000
1e00070000001604ae00130100000000040000002d010200040000002d01010004000000
2d010000040000002701ffff030000001e00070000001604ae0013010000000004000000
02010100040000002d010300040000002d01060009000000320a78002b00010000003081
04000d000000320a60001f00040000003230303004000400040004000d000000320a4700
1f00040000003430303004000400040004000d000000320a2f001f000400000036303030
0400040004000400040000002d010200040000002d010100040000002d01000004000000
2701ffff030000001e00070000001604ae00130100000000040000002d01020004000000
2d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604ae001301
000000000400000002010100040000002d010300040000002d0106000d000000320a8300
4f00040000003230303304000400040004000d000000320a830094000400000032303034
04000400040004000d000000320a8300d900040000003230303504000400040004000400
00002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e00
070000001604ae00130100000000040000002d010200040000002d010100040000002d01
0000040000002701ffff030000001e0007000000160450001e0032000f00040000000201
0100040000002d0103001c000000fb02f9ff000084038403bc02000000cc001000004172
69616c204379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01
070015000000320a4f00110009000000f2e8f12e20e3f0ed2ee103000400040002000200
03000400040002001c000000fb02f9ff000000000000bc02000000cc0000000041726961
6c204379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010800
04000000f0010700040000002d010200040000002d010100040000002d01000004000000
2701ffff030000001e00070000001604ae00130100000000040000002d01020004000000
2d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e0007000000160492003800
83002c000400000002010100040000002d010300040000002d0108000c000000320a8700
2d0003000000f0b3ea00040002000400040000002d010200040000002d01010004000000
2d010000040000002701ffff030000001e00070000001604ae0013010000000004000000
2d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e000700
00001604ae0013010000000007000000fc020100000000000200040000002d0107000400
0000f0010300050000000902ffffff0005000000010200000000040000002d0104000400
00002d010700070000001b04aa000e010500050007000000fc0200000000000000000400
00002d01030004000000f0010700040000002d01020004000000f0010400040000002d01
0200040000002d010300040000002d010000040000002701ffff030000001e0005000000
010200000000050000000902ffffff00040000002701ffff030000001e00050000000102
00000000050000000902ffffff00040000002701ffff030000000000picscalex1000100
09000003d506000009003100000000000400000003010800050000000b02000000000500
00000c02af001401030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff
030000001e00040000002701ffff030000001e00070000001604ae001301000000000500
00000902ffffff000500000001020000000008000000fa02000000000000000000000400
00002d01000007000000fc020000ffffff000000040000002d010100070000001b04aa00
0e010500050008000000fa0200000000000000000000040000002d010200040000002d01
0100040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00
070000001604ae0013010000000008000000fa0205000000000000000000040000002d01
030004000000f0010000040000002d010300040000002d0101000e000000240305003900
33000d0133000d017d0039007d003900330008000000fa02000000000000000000000400
00002d01000004000000f0010300040000002d010200040000002d010100040000002701
ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff000700000016048100
0d012f003900050000000102ffffff000400000002010100050000001402580039000400
00002d010000040000002d01010005000000130258000d01050000001402330039000500
0000130233000d01040000002d010200040000002d010100040000002701ffff03000000
1e00050000000902ffffff00070000001604ae0013010000000008000000fa0200000100
000080808000040000002d01030004000000f00100000400000002010100050000001402
33003900040000002d010300040000002d01010005000000130233000d01050000001302
7d000d010500000013027d00390005000000130233003900040000002d01020004000000
2d010100040000002701ffff030000001e00050000000902ffffff00070000001604a900
0e0105000500040000002d010200040000002d010100040000002701ffff030000001e00
050000000902ffffff000700000016047d000e0133003900040000002d01020004000000
2d010100040000002701ffff030000001e00050000000902ffffff000700000016047d00
0f013100390008000000fa0200000100000000000000040000002d01000004000000f001
03000500000009029999ff00040000002d01000007000000fc0200009999ff0002000400
00002d0103000e000000240305004e0047006b0047006b007d004e007d004e0047000700
0000fc020000993366000200040000002d01040004000000f00103000500000009029933
6600040000002d0104000e0000002403050095004600b1004600b1007d0095007d009500
460007000000fc020000ffffcc000200040000002d01030004000000f001040005000000
0902ffffcc00040000002d0103000e00000024030500db003900f8003900f8007d00db00
7d00db003900040000002d010200040000002d010100040000002701ffff030000001e00
050000000902ffffcc000700000016047d000e0133003900040000002d01020004000000
2d010100040000002701ffff030000001e00050000000902ffffcc00070000001604ae00
13010000000008000000fa0200000000000000000000040000002d01040004000000f001
0000040000000201010005000000140233003900040000002d010400040000002d010300
0500000013027d0039000500000014027d0037000500000013027d003900050000001402
580037000500000013025800390005000000140233003700050000001302330039000500
000014027d0039000500000013027d000d010500000014027f0039000500000013027d00
39000500000014027f0080000500000013027d0080000500000014027f00c60005000000
13027d00c6000500000014027f000d010500000013027d000d01040000002d0102000400
00002d0101001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
008df8bf00b0be81280000000000000000ea620084756081f04c040000002d0100000400
00002701ffff030000001e00050000000902ffffcc000700000016041d00dc0008003700
050000000902000000000400000002010100040000002d0103001c000000fb02f5ff0000
00000000bc02000000cc00000000417269616c2043797200000000000000000000000000
00000000000000000000040000002d01050031000000320a0b0039001c000000d0e5e7e5
f0e2e820efb3e420e0eaf2e8e2edb320eeefe5f0e0f6b3bf070007000500070007000700
070003000700030007000300060006000500070007000700030003000700070007000700
0600070003000300040000002d010200040000002d010100040000002d01000004000000
2701ffff030000001e00070000001604ae00130100000000040000002d01020004000000
2d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604ae001301
00000000040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff
030000001e0007000000160455006600460054000400000002010100040000002d010300
1c000000fb02f9ff0000000000009001000000cc00000000417269616c20437972000000
0000000000000000000000000000000000000000040000002d0106000d000000320a4a00
550004000000343431330400040004000400040000002d010200040000002d0101000400
00002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604ae001301000000000400
00002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e00
0700000016045500ab00460099000400000002010100040000002d010300040000002d01
06000d000000320a4a009a0004000000343435320400040004000400040000002d010200
040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604
ae00130100000000040000002d010200040000002d010100040000002d01000004000000
2701ffff030000001e000700000016044800f1003900df00040000000201010004000000
2d010300040000002d0106000d000000320a3d00e0000400000035343831040004000400
0400040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff0300
00001e00070000001604ae00130100000000040000002d010200040000002d0101000400
00002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604ae001301000000000400
000002010100040000002d010300040000002d01060009000000320a7a00300001000000
30a804000d000000320a55002400040000003330303004000400040004000d000000320a
3000240004000000363030300400040004000400040000002d010200040000002d010100
040000002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604ae00130100000000
040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff03000000
1e00070000001604ae001301000000000400000002010100040000002d01030004000000
2d0106000d000000320a85005400040000003230303304000400040004000d000000320a
85009b00040000003230303404000400040004000d000000320a8500e200040000003230
30350400040004000400040000002d010200040000002d010100040000002d0100000400
00002701ffff030000001e00070000001604ae00130100000000040000002d0102000400
00002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e000700000016045100
2300330014000400000002010100040000002d0103001c000000fb02f9ff000084038403
bc02000000cc00100000417269616c204379720000000000000000000000000000000000
000000000000040000002d01070015000000320a5000160009000000f2e8f12e20e3f0ed
2ef50300040004000200020003000400040002001c000000fb02f9ff000000000000bc02
000000cc00000000417269616c2043797200000000000000000000000000000000000000
00000000040000002d01080004000000f0010700040000002d010200040000002d010100
040000002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604ae00130100000000
040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff03000000
1e0007000000160492003f00830033000400000002010100040000002d01030004000000
2d0108000c000000320a8700340003000000f0b3ea00040002000400040000002d010200
040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604
ae00130100000000040000002d010200040000002d010100040000002d01000004000000
2701ffff030000001e00070000001604ae0013010000000007000000fc02010000000000
0200040000002d01070004000000f0010300050000000902ffffff000500000001020000
0000040000002d010400040000002d010700070000001b04aa000e010500050007000000
fc020000000000000000040000002d01030004000000f0010700040000002d0102000400
0000f0010400040000002d010200040000002d010300040000002d010000040000002701
ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00040000002701ffff
030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00040000002701ffff0300
00000000

Додаток № 5

picscalex1000100090000031b1400000900120100000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c0234027d02030000001e00040000002701ffff030000001e00
040000002701ffff030000001e00040000002701ffff030000001e000700000016043302
7c0200000000050000000902ffffff000500000001020000000008000000fa0200000000
000000000000040000002d01000007000000fc020000ffffff000000040000002d010100
070000001b042f0277020500050008000000fa0200000000000000000000040000002d01
0200040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000102000000000500
00000902ffffff0007000000160433027c0200000000040000002d010200040000002d01
0100040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00
0700000016042e0277020500050008000000fa0200000100000000000000040000002d01
030004000000f001000005000000090200008000050000000102ffffff00040000002d01
030007000000fc020000000080000000040000002d0100003a00000024031b00ec00b400
f000b300f300b200f700b200fa00b100fe00b0000201b0000201b0000501af000901af00
0d01af001001ae001401ae001801ad001b01ad001f01ad002301ad002701ac002a01ac00
2a01ac002e01ac003201ac003601ac003901ac003d01ac003d011801ec00b40008000000
fa0200000000000000000000040000002d01040004000000f00103000400000002010100
05000000140272003b01040000002d01040005000000130272002e01050000001302ad00
140108000000fa0200000100000000000000040000002d01030004000000f00104000500
000009029999ff000400000002010200040000002d01030007000000fc0200009999ff00
0200040000002d0104004000000024031e003d01ac004101ac004501ac004901ac004c01
ac005001ac005401ac005401ac005801ad005b01ad005f01ad006301ad006701ae006a01
ae006e01af007201af007501af007901b0007d01b0008001b1008401b2008401b2008701
b2008b01b3008e01b4009201b4009501b5009901b6003d0118013d01ac0008000000fa02
00000000000000000000040000002d01050004000000f001030004000000020101000500
000014027b00a101040000002d0105000500000013027b009401050000001302ad006a01
07000000fc020000666680000200040000002d01030004000000f001040008000000fa02
00000100000000000000040000002d01040004000000f001050007000000fc020000cccc
ff000200040000002d01050004000000f0010300050000000902ccccff00040000000201
0200040000002d010400040000002d0105001c00000024030c00d400b900d800b800db00
b800db00b800de00b700e200b600e500b500e500b500e900b400ec00b4003d011801d400
b90008000000fa0200000000000000000000040000002d01030004000000f00104000400
0000020101000500000014026a00ae00040000002d0103000500000013026a00bb000500
00001302b600de0007000000fc020000003366000200040000002d01040004000000f001
050008000000fa0200000100000000000000040000002d01050004000000f00103000700
0000fc0200000066cc000200040000002d01030004000000f00104000500000009020066
cc000400000002010200040000002d010500040000002d0103002800000024031200aa00
c900ac00c800af00c600b200c500b500c400b800c300bb00c200be00c000be00c000c100
bf00c400be00c700bd00cb00bc00ce00bb00d100ba00d400b9003d011801aa00c9000800
0000fa0200000000000000000000040000002d01040004000000f0010500040000000201
010005000000140289007e00040000002d01040005000000130289008b00050000001302
c000bd0007000000fc020000804040000200040000002d01050004000000f00103000800
0000fa0200000100000000000000040000002d01030004000000f001040007000000fc02
0000ff8080000200040000002d01040004000000f0010500050000000902ff8080000400
000002010200040000002d010300040000002d01040016000000240309009f00ce00a200
cd00a200cd00a400cc00a700ca00a700ca00aa00c9003d0118019f00ce0008000000fa02
00000000000000000000040000002d01050004000000f001030004000000020101000500
00001402b5005600040000002d010500050000001302b5006300050000001302cb00a400
07000000fc020000330033000200040000002d01030004000000f001040008000000fa02
00000100000000000000040000002d01040004000000f001050007000000fc0200006600
66000200040000002d01050004000000f001030005000000090266006600040000000201
0200040000002d010400040000002d01050028000000240312008000e4008200e2008400
e0008600df008800dd008a00dc008c00da008e00d8008e00d8009000d7009300d5009500
d4009700d3009a00d1009c00d0009f00ce003d0118018000e40008000000fa0200000000
000000000000040000002d01030004000000f00104000400000002010100050000001402
e9003e00040000002d010300050000001302e9004b00050000001302d8008d0007000000
fc0200004d1a33000200040000002d01040004000000f001050008000000fa0200000100
000000000000040000002d01050004000000f00103000500000009024d1a330005000000
01024d1a33000400000002010200040000002d010500040000002d010400fa0000002403
7b001602180116021a0116021c0115021e01150220011502220115022401140225011402
27011302290112022b0112022d0111022f01100231010f0232010e0234010e0234010d02
36010c0238010b023a010a023c0109023d0107023f010602410105024301030244010102
460100024801fe014a01fc014b01fb014d01f9014f01f7015001f5015201f3015301f101
5501ef015601ec015801ea015a01e8015b01e6015d01e3015e01e1015f01de016101dc01
6201d9016401d9016401d6016501d4016601d1016801ce016901cb016a01c8016b01c501
6d01c3016e01c0016f01bd017001b9017101b6017201b3017301b0017401b001aa01b301
a901b601a801b901a701bd01a601c001a501c301a401c501a301c801a101cb01a001ce01
9f01d1019e01d4019c01d6019b01d9019a01d9019a01dc019801de019701e1019501e301
9401e6019301e8019101ea019001ec018e01ef018c01f1018b01f3018901f5018801f701
8601f9018501fb018301fc018101fe01800100027e0101027c0103027a01050279010602
770107027501090273010a0272010b0270010c026e010d026c010e026a010e026a010f02
68011002670111026501120263011202610113025f0114025d0114025b0115025a011502
58011502560115025401160252011602500116024e011602180107000000fc0200009933
66000200040000002d01030004000000f001040005000000090299336600050000000102
ffffff00040000002d0103000001000024037e009901b6009c01b700a001b800a301b800
a601b900aa01ba00ad01bb00b001bc00b301bd00b601be00b901bf00bd01c000c001c200
c301c300c501c400c801c500cb01c600ce01c800d101c900d401ca00d601cc00d901cd00
dc01ce00de01d000e101d100e301d300e601d400e801d500ea01d700ec01d800ef01da00
f101dc00f301dd00f501df00f701e000f901e200fb01e400fc01e500fe01e7000002e900
0102ea000302ec000502ee000602f0000702f1000902f3000a02f5000b02f7000c02f900
0d02fa000e02fc000f02fe00100200011102020112020401120205011302070114020901
14020b0115020d0115020f01150211011502130116021401160216011602180116021a01
16021c0115021e0115022001150222011502240114022501140227011302290112022b01
12022d0111022f01100231010f0232010e0234010d0236010c0238010b023a010a023c01
09023d0107023f010602410105024301030244010102460100024801fe014a01fc014b01
fb014d01f9014f01f7015001f5015201f3015301f1015501ef015601ec015801ea015a01
e8015b01e6015d01e3015e01e1015f01de016101dc016201d9016401d6016501d4016601
d1016801ce016901cb016a01c8016b01c5016d01c3016e01c0016f01bd017001b9017101
b6017201b3017301b00174013d0118019901b60008000000fa0200000000000000000000
040000002d01040004000000f00105000400000002010100050000001402f2005e020400
00002d010400050000001302f20051020500000013021001150207000000fc0200006680
80000200040000002d01050004000000f001030008000000fa0200000100000000000000
040000002d01030004000000f00104000500000009026680800005000000010266808000
0400000002010200040000002d010300040000002d0105001201000024038700e2007b01
de007a01db007901d8007801d4007701d1007601ce007501cb007401c7007301c4007201
c1007101be007001bb006f01b8006e01b5006d01b2006b01af006a01ac006901aa006801
a7006601a4006501a20064019f0062019c0061019a005f0197005e0195005d0193005b01
90005a018e0058018c0056018a0055018800530186005201860052018400500182004f01
80004d017e004b017c004a017b0048017900460177004401760043017500410173003f01
72003d0171003c016f003a016e0038016d0036016c0034016b0032016a00310169002f01
69002d0168002b0167002901670027016600250166002401660022016500200165001e01
65001c0165001a016500180165004e016500500165005201650054016500560166005801
66005a0166005b0167005d0167005f016800610169006301690065016a0067016b006801
6c006a016d006c016e006e016f0070017100720172007301730075017500770176007901
77007a0179007c017b007e017c0080017e00810180008301820085018400860186008801
86008801880089018a008b018c008c018e008e0190009001930091019500930197009401
9a0095019c0097019f009801a2009a01a4009b01a7009c01aa009e01ac009f01af00a001
b200a101b500a301b800a401bb00a501be00a601c100a701c400a801c700a901cb00aa01
ce00ab01d100ac01d400ad01d800ae01db00af01de00b001e200b101e2007b0107000000
fc020000ccffff000200040000002d01040004000000f0010500050000000902ccffff00
050000000102ffffff00040000002d010400ca00000024036300e2007b01de007a01db00
7901d8007801d4007701d1007601ce007501cb007401c7007301c4007201c1007101be00
7001bb006f01b8006e01b5006d01b2006b01af006a01ac006901aa006801a7006601a400
6501a20064019f0062019c0061019a005f019a005f0197005e0195005d0193005b019000
5a018e0058018c0056018a00550188005301860052018400500182004f0180004d017e00
4b017c004a017b0048017900460177004401760043017500410173003f0172003d017100
3c016f003a016e0038016d0036016c0034016b0032016a00310169002f0169002d016800
2b0167002901670027016600250166002401660022016500200165001e0165001c016500
1a01650018016500160165001401650013016500110166000f0166000d0166000d016600
0b0167000901670007016800050169000401690002016a0000016b00fe006c00fc006d00
fa006e00f9006f00f7007100f5007200f3007300f1007500f0007600ee007700ec007900
ea007b00e9007c00e7007e00e5008000e4003d011801e2007b0108000000fa0200000000
000000000000040000002d01050004000000f00103000400000002010100050000001402
b3013b00040000002d010500050000001302b301480005000000130270016f0007000000
fc020000808066000200040000002d01030004000000f001040008000000fa0200000100
000000000000040000002d01040004000000f00105000500000009028080660005000000
0102808066000400000002010200040000002d010400040000002d010300ee0000002403
7500b0017401ad017501aa017601a6017701a3017801a00179019c017a0199017b019501
7b0192017c018e017d018b017e0187017e0184017f0180017f017d018001790181017501
8101720182016e0182016a01820167018301630183015f0183015b018401580184015401
8401500184014c0184014901850145018501410185013d01850139018501360185013201
85012e0184012a01840127018401230184011f0184011b01830118018301140183011001
82010d018201090182010501810102018101fe008001fa007f01f7007f01f3007e01f000
7e01ec007d01e9007c01e5007b01e2007b01e200b101e500b101e900b201ec00b301f000
b401f300b401f700b501fa00b501fe00b6010201b7010501b7010901b8010d01b8011001
b8011401b9011801b9011b01b9011f01ba012301ba012701ba012a01ba012e01ba013201
bb013601bb013901bb013d01bb014101bb014501bb014901bb014c01ba015001ba015401
ba015801ba015b01ba015f01b9016301b9016701b9016a01b8016e01b8017201b8017501
b7017901b7017d01b6018001b5018401b5018701b4018b01b4018e01b3019201b2019501
b1019901b1019c01b001a001af01a301ae01a601ad01aa01ac01ad01ab01b001aa01b001
740107000000fc020000ffffcc000200040000002d01050004000000f001030005000000
0902ffffcc00050000000102ffffff00040000002d0105007c00000024033c00b0017401
ad017501aa017601a6017701a3017801a00179019c017a0199017b0195017b0192017c01
8e017d018b017e0187017e0184017f0180017f017d018001790181017501810172018201
6e0182016a01820167018301630183015f0183015b018401580184015401840150018401
4c0184014901850145018501410185013d0185013901850136018501320185012e018401
2a01840127018401230184011f0184011b0183011801830114018301100182010d018201
090182010501810102018101fe008001fa007f01f7007f01f3007e01f0007e01ec007d01
e9007c01e5007b01e2007b013d011801b001740108000000fa0200000000000000000000
040000002d01030004000000f00104000400000002010100050000001402f40170010400
00002d010300050000001302f4016301050000001302bb014c01040000002d0102000400
00002d010100040000002701ffff030000001e00050000000902ffffcc00070000001604
33027c0200000000040000002d010200040000002d010100040000002701ffff03000000
1e00050000000902ffffcc0007000000160433027c0200000000040000002d0102000400
00002d0101001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
008df8bf00b0be81200000000000000000ea6200847560811c21040000002d0104000400
00002701ffff030000001e00050000000902ffffcc000700000016047f00580165003b01
050000000902000000000400000002010100040000002d0105001c000000fb02f0ff0000
000000009001000000cc00000000417269616c2043797200000000000000000000000000
00000000000000000000040000002d0106000a000000320a69003e010200000036250900
0e00040000002d010200040000002d010100040000002d010400040000002701ffff0300
00001e0007000000160433027c0200000000040000002d010200040000002d0101000400
00002d010400040000002701ffff030000001e000700000016047700af005d0092000400
000002010100040000002d010500040000002d0106000a000000320a6100950002000000
322509000e00040000002d010200040000002d010100040000002d010400040000002701
ffff030000001e0007000000160433027c0200000000040000002d010200040000002d01
0100040000002d010400040000002701ffff030000001e000700000016048800be016e00
a1010400000002010100040000002d010500040000002d0106000a000000320a7200a401
02000000372509000e00040000002d010200040000002d010100040000002d0104000400
00002701ffff030000001e0007000000160433027c0200000000040000002d0102000400
00002d010100040000002d010400040000002701ffff030000001e000700000016049600
7f007c0062000400000002010100040000002d010500040000002d0106000a000000320a
8000650002000000342509000e00040000002d010200040000002d010100040000002d01
0400040000002701ffff030000001e0007000000160433027c0200000000040000002d01
0200040000002d010100040000002d010400040000002701ffff030000001e0007000000
1604c2005700a8003a000400000002010100040000002d010500040000002d0106000a00
0000320aac003d0002000000312509000e00040000002d010200040000002d0101000400
00002d010400040000002701ffff030000001e0007000000160433027c02000000000400
00002d010200040000002d010100040000002d010400040000002701ffff030000001e00
070000001604ff007c02e5005e020400000002010100040000002d010500040000002d01
06000c000000320ae90061020300000033342500090009000e00040000002d0102000400
00002d010100040000002d010400040000002701ffff030000001e000700000016043302
7c0200000000040000002d010200040000002d010100040000002d010400040000002701
ffff030000001e0007000000160401029601e70170010400000002010100040000002d01
0500040000002d0106000c000000320aeb0173010300000031362500090009000e000400
00002d010200040000002d010100040000002d010400040000002701ffff030000001e00
07000000160433027c0200000000040000002d010200040000002d010100040000002d01
0400040000002701ffff030000001e00070000001604c0013c00a6011600040000000201
0100040000002d010500040000002d0106000c000000320aaa0119000300000032362500
090009000e00040000002d010200040000002d010100040000002d010400040000002701
ffff030000001e0007000000160433027c0200000000040000002d010200040000002d01
0100040000002d010400040000002701ffff030000001e00070000001604f6003f00dc00
22000400000002010100040000002d010500040000002d0106000a000000320ae0002500
02000000342509000e00040000002d010200040000002d010100040000002d0104000400
00002701ffff030000001e0007000000160433027c020000000008000000fa0200000000
000000000000040000002d01070004000000f0010300040000002d01010004000000f001
0500050000000902ffffff0005000000010200000000040000002d010700040000002d01
0100070000001b042d022102e1015500040000002d010200040000002d01010004000000
2d010400040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffff
ff000700000016042b022002e2015600040000002d010200040000002d01010004000000
2d010400040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffff
ff000700000016042b022002e201560008000000fa020000010000000000000004000000
2d01030004000000f00107000500000009029999ff00050000000102ffffff0004000000
2d01030007000000fc0200009999ff000200040000002d010500070000001b04ef016200
e7015a000500000009020000000004000000020101001c000000fb02f3ff000000000000
9001000000cc00000000417269616c204379720000000000000000000000000000000000
000000000000040000002d01070021000000320ae201650011000000d1f2e0f2f3f2ede8
e920eae0efb3f2e0eb380900050007000500070005000700070007000400060007000700
0300050007000700040000002d010200040000002d010100040000002d01040004000000
2701ffff030000001e000700000016042b022002e2015600040000002d01020004000000
2d010100040000002d010400040000002701ffff030000001e000700000016042b022002
e201560008000000fa0200000100000000000000040000002d01080004000000f0010300
07000000fc020000993366000200040000002d01030004000000f0010500050000000902
99336600040000002d010800040000002d010300070000001b04ef014801e70140010500
00000902000000000400000002010100040000002d0107001f000000320ae2014b011000
0000c2eaebe0e4e820ede0f1e5ebe5ededff090006000700070008000700040007000700
0700070007000700070007000700040000002d010200040000002d010100040000002d01
0400040000002701ffff030000001e000700000016042b022002e2015600040000002d01
0200040000002d010100040000002d010400040000002701ffff030000001e0007000000
16042b022002e201560008000000fa0200000100000000000000040000002d0105000400
0000f001080007000000fc020000ffffcc000200040000002d01080004000000f0010300
050000000902ffffcc00040000002d010500040000002d010800070000001b04fd016200
f5015a00050000000902000000000400000002010100040000002d0107002a000000320a
f001650017000000c4e5efeee7e8f2e820fef0e8e4e8f7ede8f520eef1b3e10009000700
07000700060007000500070004000a000700070008000700070007000700070004000700
070003000700040000002d010200040000002d010100040000002d010400040000002701
ffff030000001e000700000016042b022002e2015600040000002d010200040000002d01
0100040000002d010400040000002701ffff030000001e000700000016042b022002e201
560008000000fa0200000100000000000000040000002d01030004000000f00105000700
0000fc020000ccffff000200040000002d01050004000000f0010800050000000902ccff
ff00040000002d010300040000002d010500070000001b04fd014801f501400105000000
0902000000000400000002010100040000002d0107001c000000320af0014b010e000000
caeef8f2e820eaebb3baedf2b3e2080007000b0005000700040006000700030007000700
050003000700040000002d010200040000002d010100040000002d010400040000002701
ffff030000001e000700000016042b022002e2015600040000002d010200040000002d01
0100040000002d010400040000002701ffff030000001e000700000016042b022002e201
560008000000fa0200000100000000000000040000002d01080004000000f00103000700
0000fc020000660066000200040000002d01030004000000f00105000500000009026600
6600040000002d010800040000002d010300070000001b040b02620003025a0005000000
0902000000000400000002010100040000002d01070039000000320afe01650021000000
ccb3e6e1e0edeab3e2f1fceae820eaf0e5e4e8f2e820f2e020e4e5efeee7e8f2e8000b00
030009000700070007000600030007000700070006000700040006000700070008000700
05000700040005000700040008000700070007000600070005000700040000002d010200
040000002d010100040000002d010400040000002701ffff030000001e00070000001604
2b022002e2015600040000002d010200040000002d010100040000002d01040004000000
2701ffff030000001e000700000016042b022002e201560008000000fa02000001000000
00000000040000002d01050004000000f001080007000000fc020000ff80800002000400
00002d01080004000000f0010300050000000902ff808000040000002d01050004000000
2d010800070000001b040b02480103024001050000000902000000000400000002010100
040000002d0107002a000000320afe014b0117000000caeef0f0e0f5f3edeae820b3edf8
e8f520e1e0edeab3e2000800070007000700070007000700070006000700040003000700
0b00070007000400070007000700060003000700040000002d010200040000002d010100
040000002d010400040000002701ffff030000001e000700000016042b022002e2015600
040000002d010200040000002d010100040000002d010400040000002701ffff03000000
1e000700000016042b022002e201560008000000fa020000010000000000000004000000
2d01030004000000f001050007000000fc0200000066cc000200040000002d0105000400
0000f00108000500000009020066cc00040000002d010300040000002d01050007000000
1b041802620010025a00050000000902000000000400000002010100040000002d010700
2a000000320a0b02650017000000cde5f0eef5efeee4b3ebe5ede8e920eff0e8e1f3f2ee
ea0009000700070007000700070007000800030007000700070007000700040007000700
070007000700050007000600040000002d010200040000002d010100040000002d010400
040000002701ffff030000001e000700000016042b022002e2015600040000002d010200
040000002d010100040000002d010400040000002701ffff030000001e00070000001604
2b022002e201560008000000fa0200000100000000000000040000002d01080004000000
f001030007000000fc020000ccccff000200040000002d01030004000000f00105000500
00000902ccccff00040000002d010800040000002d010300070000001b04180248011002
4001050000000902000000000400000002010100040000002d0107001f000000320a0b02
4b0110000000c7e0e3e0ebfcedb320f0e5e7e5f0e2e80800070005000700070007000700
030004000700070006000700070007000700040000002d010200040000002d0101000400
00002d010400040000002701ffff030000001e000700000016042b022002e20156000400
00002d010200040000002d010100040000002d010400040000002701ffff030000001e00
0700000016042b022002e201560008000000fa0200000100000000000000040000002d01
050004000000f0010800040000002d01000004000000f001030005000000090200008000
040000002d010500040000002d010000070000001b04260262001e025a00050000000902
000000000400000002010100040000002d01070018000000320a190265000b000000b2ed
f8b320efe0f1e8e2e800030007000b000300040007000700070007000700070004000000
2d010200040000002d010100040000002d010400040000002701ffff030000001e000700
000016042b022002e2015600040000002d010200040000002d010100040000002d010400
040000002701ffff030000001e0007000000160433027c0200000000040000002d010200
040000002d010100040000002d010400040000002701ffff030000001e00070000001604
33027c020000000008000000fa0200000000000000000000040000002d01030004000000
f0010500050000000902ffffff0005000000010200000000040000002d01030007000000
fc020100000000000200040000002d010500070000001b042f0277020500050007000000
fc020000000000000000040000002d01080004000000f0010500040000002d0102000400
0000f0010300040000002d010200040000002d010800040000002d010400040000002701
ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00040000002701ffff
030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00040000002701ffff0300
00000000

Структура пасивів Коростенського відділення №1 АППБ „Аваль”

Додаток 6

Динаміка росту структури пасивів Коростенського відділення №1 АППБ
„Аваль”

picscalex100010009000003d60600000800210000000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c02b0002601030000001e00040000002701ffff030000001e00
040000002701ffff030000001e00040000002701ffff030000001e00070000001604af00
250100000000050000000902ffffff000500000001020000000008000000fa0200000000
000000000000040000002d01000007000000fc020000ffffff000000040000002d010100
070000001b04ab0020010500050008000000fa0200000000000000000000040000002d01
0200040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000102000000000500
00000902ffffff00070000001604af0025010000000008000000fa020500000000000000
0000040000002d01030004000000f0010000040000002d010300040000002d0101000e00
0000240305004c0035001601350016016e004c006e004c00350008000000fa0200000000
000000000000040000002d01000004000000f0010300040000002d010200040000002d01
0100040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00
0700000016047200160131004c00050000000102ffffff00040000000201010005000000
14025b004c00040000002d010000040000002d0101000500000013025b00160105000000
140248004c000500000013024800160105000000140235004c0005000000130235001601
040000002d010200040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000902
ffffff00070000001604af0025010000000008000000fa02000001000000808080000400
00002d01030004000000f0010000040000000201010005000000140235004c0004000000
2d010300040000002d010100050000001302350016010500000013026e00160105000000
13026e004c0005000000130235004c00040000002d010200040000002d01010004000000
2701ffff030000001e00050000000902ffffff00070000001604aa002001050005000400
00002d010200040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000902ffff
ff000700000016046e00170135004c00040000002d010200040000002d01010004000000
2701ffff030000001e00050000000902ffffff000700000016046e00180133004c000800
0000fa0200000100000000000000040000002d01000004000000f0010300050000000902
9999ff00040000002d01000007000000fc0200009999ff000200040000002d0103000e00
000024030500600054007b0054007b006e0060006e006000540007000000fc0200009933
66000200040000002d01040004000000f001030005000000090299336600040000002d01
04000e00000024030500a3005400bf005400bf006e00a3006e00a300540007000000fc02
0000ffffcc000200040000002d01030004000000f0010400050000000902ffffcc000400
00002d0103000e00000024030500e70036000201360002016e00e7006e00e70036000400
00002d010200040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000902ffff
cc000700000016046e00170135004c00040000002d010200040000002d01010004000000
2701ffff030000001e00050000000902ffffcc00070000001604af002501000000000800
0000fa0200000000000000000000040000002d01040004000000f0010000040000000201
010005000000140235004c00040000002d010400040000002d0103000500000013026e00
4c000500000014026e0049000500000013026e004c000500000014025b00490005000000
13025b004c000500000014024800490005000000130248004c0005000000140235004900
05000000130235004c000500000014026e004c000500000013026e001601050000001402
71004c000500000013026e004c0005000000140271008f000500000013026e008f000500
000014027100d3000500000013026e00d300050000001402710016010500000013026e00
1601040000002d010200040000002d0101001c000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d008df8bf00b0be81200000000000000000ea620084756081
b47d040000002d010000040000002701ffff030000001e00050000000902ffffcc000700
000016041d00c60008005f00050000000902000000000400000002010100040000002d01
03001c000000fb02f5ff000000000000bc02000000cc00000000417269616c2043797200
00000000000000000000000000000000000000000000040000002d01050021000000320a
0b00610011000000d1f2e0f2f3f2ede8e920eae0efb3f2e0eb7608000500060005000600
050007000700070003000600060007000300050006000700040000002d01020004000000
2d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604af002501
00000000040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff
030000001e00070000001604af00250100000000040000002d010200040000002d010100
040000002d010000040000002701ffff030000001e0007000000160465007e0050005c00
0400000002010100040000002d0103001c000000fb02f5ff0000000000009001000000cc
00000000417269616c204379720000000000000000000000000000000000000000000000
040000002d0106000f000000320a53005e00050000003133353434000600060006000600
0600040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff0300
00001e00070000001604af00250100000000040000002d010200040000002d0101000400
00002d010000040000002701ffff030000001e000700000016046500c2005000a0000400
000002010100040000002d010300040000002d0106000f000000320a5300a20005000000
31333534340006000600060006000600040000002d010200040000002d01010004000000
2d010000040000002701ffff030000001e00070000001604af0025010000000004000000
2d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e000700
00001604470004013200e2000400000002010100040000002d010300040000002d010600
0f000000320a3500e4000500000032393335380006000600060006000600040000002d01
0200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e0007000000
1604af00250100000000040000002d010200040000002d010100040000002d0100000400
00002701ffff030000001e00070000001604af0025010000000004000000020101000400
00002d010300040000002d01060009000000320a67003e0001000000305a06000f000000
320a5400260005000000313030303000060006000600060006000f000000320a41002600
05000000323030303000060006000600060006000f000000320a2e002600050000003330
3030300006000600060006000600040000002d010200040000002d010100040000002d01
0000040000002701ffff030000001e00070000001604af00250100000000040000002d01
0200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e0007000000
1604af002501000000000400000002010100040000002d010300040000002d0106000d00
0000320a77006200040000003230303306000600060006000d000000320a7700a5000400
00003230303406000600060006000d000000320a7700e800040000003230303506000600
06000600040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff
030000001e00070000001604af00250100000000040000002d010200040000002d010100
040000002d010000040000002701ffff030000001e000700000016046700240035000f00
0400000002010100040000002d0103001c000000fb02f5ff000084038403bc02000000cc
00100000417269616c204379720000000000000000000000000000000000000000000000
040000002d01070015000000320a6500120009000000f2e8f12e20e3f0ed2e2b05000700
0600030003000500070007000300040000002d01050004000000f0010700040000002d01
0200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e0007000000
1604af00250100000000040000002d010200040000002d010100040000002d0100000400
00002701ffff030000001e00070000001604940051007f003d0004000000020101000400
00002d010300040000002d0105000c000000320a82003f0003000000f0b3ea0007000300
0600040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff0300
00001e00070000001604af00250100000000040000002d010200040000002d0101000400
00002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604af002501000000000700
0000fc020100000000000200040000002d01070004000000f0010300050000000902ffff
ff0005000000010200000000040000002d010400040000002d010700070000001b04ab00
20010500050007000000fc020000000000000000040000002d01030004000000f0010700
040000002d01020004000000f0010400040000002d010200040000002d01030004000000
2d010000040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffff
ff00040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00
040000002701ffff030000000000picscalex100010009000003f306000009001f000000
00000400000003010800050000000b0200000000050000000c02af000c01030000001e00
040000002701ffff030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff
030000001e00070000001604ae000b0100000000050000000902ffffff00050000000102
0000000008000000fa0200000000000000000000040000002d01000007000000fc020000
ffffff000000040000002d010100070000001b04aa0006010500050008000000fa020000
0000000000000000040000002d010200040000002d010100040000002701ffff03000000
1e0005000000010200000000050000000902ffffff00070000001604ae000b0100000000
08000000fa0205000000000000000000040000002d01030004000000f001000004000000
2d010300040000002d0101000e000000240305003c003200fc003200fc007c003c007c00
3c00320008000000fa0200000000000000000000040000002d01000004000000f0010300
040000002d010200040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000102
00000000050000000902ffffff000700000016048000fc002e003c00050000000102ffff
ff00040000000201010005000000140263003c00040000002d010000040000002d010100
0500000013026300fc000500000014024b003c000500000013024b00fc00050000001402
32003c000500000013023200fc00040000002d010200040000002d010100040000002701
ffff030000001e00050000000902ffffff00070000001604ae000b010000000008000000
fa0200000100000080808000040000002d01030004000000f00100000400000002010100
05000000140232003c00040000002d010300040000002d0101000500000013023200fc00
0500000013027c00fc000500000013027c003c0005000000130232003c00040000002d01
0200040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000902ffffff000700
00001604a900060105000500040000002d010200040000002d010100040000002701ffff
030000001e00050000000902ffffff000700000016047c00fd0032003c00040000002d01
0200040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000902ffffff000700
000016047c00fe0030003c0008000000fa0200000100000000000000040000002d010000
04000000f00103000500000009029999ff00040000002d01000007000000fc0200009999
ff000200040000002d0103000e000000240305004f0060006900600069007c004f007c00
4f00600007000000fc020000993366000200040000002d01040004000000f00103000500
0000090299336600040000002d0104000e000000240305008f005100a9005100a9007c00
8f007c008f00510007000000fc020000ffffcc000200040000002d01030004000000f001
0400050000000902ffffcc00040000002d0103000e00000024030500cf003400e9003400
e9007c00cf007c00cf003400040000002d010200040000002d010100040000002701ffff
030000001e00050000000902ffffcc000700000016047c00fd0032003c00040000002d01
0200040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000902ffffcc000700
00001604ae000b010000000008000000fa0200000000000000000000040000002d010400
04000000f0010000040000000201010005000000140232003c00040000002d0104000400
00002d0103000500000013027c003c000500000014027c003a000500000013027c003c00
05000000140263003a0005000000130263003c000500000014024b003a00050000001302
4b003c0005000000140232003a0005000000130232003c000500000014027c003c000500
000013027c00fc000500000014027e003c000500000013027c003c000500000014027e00
7c000500000013027c007c000500000014027e00bc000500000013027c00bc0005000000
14027e00fc000500000013027c00fc00040000002d010200040000002d0101001c000000
fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d008df8bf00b0be812800
00000000000000ea620084756081b47d040000002d010000040000002701ffff03000000
1e00050000000902ffffcc000700000016041d00bb000800500005000000090200000000
0400000002010100040000002d0103001c000000fb02f5ff000000000000bc02000000cc
00000000417269616c204379720000000000000000000000000000000000000000000000
040000002d0105001f000000320a0b00520010000000c2eaebe0e4e820ede0f1e5ebe5ed
edff07000600070006000700070003000700060006000700070007000700070006000400
00002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e00
070000001604ae000b0100000000040000002d010200040000002d010100040000002d01
0000040000002701ffff030000001e00070000001604ae000b0100000000040000002d01
0200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e0007000000
160470006600610050000400000002010100040000002d0103001c000000fb02f9ff0000
000000009001000000cc00000000417269616c2043797200000000000000000000000000
00000000000000000000040000002d0106000f000000320a650051000500000035353734
380004000400040004000400040000002d010200040000002d010100040000002d010000
040000002701ffff030000001e00070000001604ae000b0100000000040000002d010200
040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604
6000a600510090000400000002010100040000002d010300040000002d0106000f000000
320a550091000500000038373434340004000400040004000400040000002d0102000400
00002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604ae00
0b0100000000040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701
ffff030000001e000700000016044300e9003400cf000400000002010100040000002d01
0300040000002d01060010000000320a3800d00006000000313434393734040004000400
040004000400040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701
ffff030000001e00070000001604ae000b0100000000040000002d010200040000002d01
0100040000002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604ae000b010000
00000400000002010100040000002d010300040000002d01060009000000320a79003300
01000000308e04000f000000320a60002300050000003530303030000400040004000400
040010000000320a48001f00060000003130303030300400040004000400040004001000
0000320a2f001f0006000000313530303030040004000400040004000400040000002d01
0200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e0007000000
1604ae000b0100000000040000002d010200040000002d010100040000002d0100000400
00002701ffff030000001e00070000001604ae000b010000000004000000020101000400
00002d010300040000002d0106000d000000320a84005400040000003230303304000400
040004000d000000320a84009400040000003230303404000400040004000d000000320a
8400d40004000000323030350400040004000400040000002d010200040000002d010100
040000002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604ae000b0100000000
040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff03000000
1e0007000000160450001e0032000f000400000002010100040000002d0103001c000000
fb02f9ff000084038403bc02000000cc00100000417269616c2043797200000000000000
00000000000000000000000000000000040000002d01070015000000320a4f0011000900
0000f2e8f12e20e3f0ed2e8e0300040004000200020003000400040002001c000000fb02
f9ff000000000000bc02000000cc00000000417269616c20437972000000000000000000
0000000000000000000000000000040000002d01080004000000f0010700040000002d01
0200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e0007000000
1604ae000b0100000000040000002d010200040000002d010100040000002d0100000400
00002701ffff030000001e00070000001604910040008200340004000000020101000400
00002d010300040000002d0108000c000000320a8600350003000000f0b3ea0004000200
0400040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff0300
00001e00070000001604ae000b0100000000040000002d010200040000002d0101000400
00002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604ae000b01000000000700
0000fc020100000000000200040000002d01070004000000f0010300050000000902ffff
ff0005000000010200000000040000002d010400040000002d010700070000001b04aa00
06010500050007000000fc020000000000000000040000002d01030004000000f0010700
040000002d01020004000000f0010400040000002d010200040000002d01030004000000
2d010000040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffff
ff00040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00
040000002701ffff030000000000

picscalex1000100090000031f07000009002a0000000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c02af000c01030000001e00040000002701ffff030000001e00
040000002701ffff030000001e00040000002701ffff030000001e00070000001604ae00
0b0100000000050000000902ffffff000500000001020000000008000000fa0200000000
000000000000040000002d01000007000000fc020000ffffff000000040000002d010100
070000001b04aa0006010500050008000000fa0200000000000000000000040000002d01
0200040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000102000000000500
00000902ffffff00070000001604ae000b010000000008000000fa020500000000000000
0000040000002d01030004000000f0010000040000002d010300040000002d0101000e00
00002403050038003200fc003200fc007d0038007d003800320008000000fa0200000000
000000000000040000002d01000004000000f0010300040000002d010200040000002d01
0100040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00
0700000016048100fc002e003800050000000102ffffff00040000000201010005000000
14026a003800040000002d010000040000002d0101000500000013026a00fc0005000000
1402580038000500000013025800fc00050000001402450038000500000013024500fc00
050000001402320038000500000013023200fc00040000002d010200040000002d010100
040000002701ffff030000001e00050000000902ffffff00070000001604ae000b010000
000008000000fa0200000100000080808000040000002d01030004000000f00100000400
00000201010005000000140232003800040000002d010300040000002d01010005000000
13023200fc000500000013027d00fc000500000013027d00380005000000130232003800
040000002d010200040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000902
ffffff00070000001604a900060105000500040000002d010200040000002d0101000400
00002701ffff030000001e00050000000902ffffff000700000016047d00fd0032003800
040000002d010200040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000902
ffffff000700000016047d00fe003000380008000000fa02000001000000000000000400
00002d01000004000000f00103000500000009029999ff00040000002d01000007000000
fc0200009999ff000200040000002d0103000e000000240305004b007000650070006500
7d004b007d004b00700007000000fc020000993366000200040000002d01040004000000
f001030005000000090299336600040000002d0104000e000000240305008c004400a700
4400a7007d008c007d008c00440007000000fc020000ffffcc000200040000002d010300
04000000f0010400050000000902ffffcc00040000002d0103000e00000024030500ce00
3b00e8003b00e8007d00ce007d00ce003b00040000002d010200040000002d0101000400
00002701ffff030000001e00050000000902ffffcc000700000016047d00fd0032003800
040000002d010200040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000902
ffffcc00070000001604ae000b010000000008000000fa02000000000000000000000400
00002d01040004000000f001000004000000020101000500000014023200380004000000
2d010400040000002d0103000500000013027d0038000500000014027d00360005000000
13027d0038000500000014026a0036000500000013026a00380005000000140258003600
050000001302580038000500000014024500360005000000130245003800050000001402
32003600050000001302320038000500000014027d0038000500000013027d00fc000500
000014027f0038000500000013027d0038000500000014027f0079000500000013027d00
79000500000014027f00bb000500000013027d00bb000500000014027f00fc0005000000
13027d00fc00040000002d010200040000002d0101001c000000fb021000070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d008df8bf00b0be81240000000000000000ea6200
84756081ac79040000002d010000040000002701ffff030000001e00050000000902ffff
cc000700000016041d00d00008003b000500000009020000000004000000020101000400
00002d0103001c000000fb02f5ff000000000000bc02000000cc00000000417269616c20
4379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0105002a00
0000320a0b003d0017000000c4e5efeee7e8f2e820fef0e8e4e8f7ede8f520eef1b3e100
080007000700070005000700050007000300090007000700070007000600070007000600
03000700060003000700040000002d010200040000002d010100040000002d0100000400
00002701ffff030000001e00070000001604ae000b0100000000040000002d0102000400
00002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604ae00
0b0100000000040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701
ffff030000001e000700000016047e0063006f004d000400000002010100040000002d01
03001c000000fb02f9ff0000000000009001000000cc00000000417269616c2043797200
00000000000000000000000000000000000000000000040000002d0106000f000000320a
73004e000500000031333635380004000400040004000400040000002d01020004000000
2d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604ae000b01
00000000040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff
030000001e000700000016045500a30046008d000400000002010100040000002d010300
040000002d0106000f000000320a4a008e00050000003630393134000400040004000400
0400040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff0300
00001e00070000001604ae000b0100000000040000002d010200040000002d0101000400
00002d010000040000002701ffff030000001e000700000016044b00e5003c00cf000400
000002010100040000002d010300040000002d0106000f000000320a4000d00005000000
36393837310004000400040004000400040000002d010200040000002d01010004000000
2d010000040000002701ffff030000001e00070000001604ae000b010000000004000000
2d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e000700
00001604ae000b01000000000400000002010100040000002d010300040000002d010600
09000000320a7a002f0001000000309f04000f000000320a67001f000500000032303030
3000040004000400040004000f000000320a55001f000500000034303030300004000400
0400040004000f000000320a42001f000500000036303030300004000400040004000400
0f000000320a2f001f000500000038303030300004000400040004000400040000002d01
0200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e0007000000
1604ae000b0100000000040000002d010200040000002d010100040000002d0100000400
00002701ffff030000001e00070000001604ae000b010000000004000000020101000400
00002d010300040000002d0106000d000000320a85005100040000003230303304000400
040004000d000000320a85009200040000003230303404000400040004000d000000320a
8500d30004000000323030350400040004000400040000002d010200040000002d010100
040000002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604ae000b0100000000
040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff03000000
1e0007000000160450001e0032000f000400000002010100040000002d0103001c000000
fb02f9ff000084038403bc02000000cc00100000417269616c2043797200000000000000
00000000000000000000000000000000040000002d01070016000000320a4f0011000a00
0000f2e8f12e20e3f0ed2e2003000400040002000200030004000400020002001c000000
fb02f9ff000000000000bc02000000cc00000000417269616c2043797200000000000000
00000000000000000000000000000000040000002d01080004000000f001070004000000
2d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e000700
00001604ae000b0100000000040000002d010200040000002d010100040000002d010000
040000002701ffff030000001e0007000000160491003d00820031000400000002010100
040000002d010300040000002d0108000c000000320a8600320003000000f0b3ea000400
02000400040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff
030000001e00070000001604ae000b0100000000040000002d010200040000002d010100
040000002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604ae000b0100000000
07000000fc020100000000000200040000002d01070004000000f0010300050000000902
ffffff0005000000010200000000040000002d010400040000002d010700070000001b04
aa0006010500050007000000fc020000000000000000040000002d01030004000000f001
0700040000002d01020004000000f0010400040000002d010200040000002d0103000400
00002d010000040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902
ffffff00040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffff
ff00040000002701ffff030000000000picscalex1000100090000033607000009001c00
000000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02af000c0103000000
1e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701
ffff030000001e00070000001604ae000b0100000000050000000902ffffff0005000000
01020000000008000000fa0200000000000000000000040000002d01000007000000fc02
0000ffffff000000040000002d010100070000001b04aa0006010500050008000000fa02
00000000000000000000040000002d010200040000002d010100040000002701ffff0300
00001e0005000000010200000000050000000902ffffff00070000001604ae000b010000
000008000000fa0205000000000000000000040000002d01030004000000f00100000400
00002d010300040000002d0101000e000000240305003c003200fc003200fc007d003c00
7d003c00320008000000fa0200000000000000000000040000002d01000004000000f001
0300040000002d010200040000002d010100040000002701ffff030000001e0005000000
010200000000050000000902ffffff000700000016048100fc002e003c00050000000102
ffffff0004000000020101000500000014026e003c00040000002d010000040000002d01
01000500000013026e00fc000500000014025f003c000500000013025f00fc0005000000
140250003c000500000013025000fc0005000000140241003c000500000013024100fc00
05000000140232003c000500000013023200fc00040000002d010200040000002d010100
040000002701ffff030000001e00050000000902ffffff00070000001604ae000b010000
000008000000fa0200000100000080808000040000002d01030004000000f00100000400
00000201010005000000140232003c00040000002d010300040000002d01010005000000
13023200fc000500000013027d00fc000500000013027d003c0005000000130232003c00
040000002d010200040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000902
ffffff00070000001604a900060105000500040000002d010200040000002d0101000400
00002701ffff030000001e00050000000902ffffff000700000016047d00fd0032003c00
040000002d010200040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000902
ffffff000700000016047d00fe0030003c0008000000fa02000001000000000000000400
00002d01000004000000f00103000500000009029999ff00040000002d01000007000000
fc0200009999ff000200040000002d0103000e000000240305004f005f0069005f006900
7d004f007d004f005f0007000000fc020000993366000200040000002d01040004000000
f001030005000000090299336600040000002d0104000e000000240305008f005000a900
5000a9007d008f007d008f00500007000000fc020000ffffcc000200040000002d010300
04000000f0010400050000000902ffffcc00040000002d0103000e00000024030500cf00
3900e9003900e9007d00cf007d00cf003900040000002d010200040000002d0101000400
00002701ffff030000001e00050000000902ffffcc000700000016047d00fd0032003c00
040000002d010200040000002d010100040000002701ffff030000001e00050000000902
ffffcc00070000001604ae000b010000000008000000fa02000000000000000000000400
00002d01040004000000f0010000040000000201010005000000140232003c0004000000
2d010400040000002d0103000500000013027d003c000500000014027d003a0005000000
13027d003c000500000014026e003a000500000013026e003c000500000014025f003a00
0500000013025f003c0005000000140250003a0005000000130250003c00050000001402
41003a0005000000130241003c0005000000140232003a0005000000130232003c000500
000014027d003c000500000013027d00fc000500000014027f003c000500000013027d00
3c000500000014027f007c000500000013027d007c000500000014027f00bc0005000000
13027d00bc000500000014027f00fc000500000013027d00fc00040000002d0102000400
00002d0101001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
008df8bf00b0be81200000000000000000ea620084756081e87c040000002d0100000400
00002701ffff030000001e00050000000902ffffcc000700000016041d00b00008005a00
050000000902000000000400000002010100040000002d0103001c000000fb02f5ff0000
00000000bc02000000cc00000000417269616c2043797200000000000000000000000000
00000000000000000000040000002d0105001c000000320a0b005c000e000000caeef8f2
e820eaebb3baedf2b3e20700070009000500070003000600070003000600070005000300
0700040000002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff0300
00001e00070000001604ae000b0100000000040000002d010200040000002d0101000400
00002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604ae000b01000000000400
00002d010200040000002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e00
0700000016046f006700600051000400000002010100040000002d0103001c000000fb02
f9ff0000000000009001000000cc00000000417269616c20437972000000000000000000
000000000000