.

Національний банк України – центр готівкового обігу, регламентація готівкового обігу в комерційних банках (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2789
Скачать документ

Реферат на тему:

Національний банк України – центр готівкового обігу, регламентація
готівкового обігу в комерційних банках

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ – ЦЕНТР ГОТІВКОВОГО ОБІГУ

Грошовий обіг здійснюється в готівковій і безготівковій формах.
Готівково-грошовий обіг – прямування готівки в сфері обігу і виконання
ними 2-х функцій: засобу платежу і засобу обігу. Готівка
використовуються: для оплати товарів, робіт, послуг; для розрахунків, не
пов’язаних із рухом товарів і послуг (розрахунків по виплаті заробітної
плати, премій, посібників, стипендій, пенсій, по виплаті страхових
відшкодувань по договорах страхування, при оплаті цінних паперів і
виплаті прибутку по ним, по платежах населення, на господарські потреби,
на оплату відряджень, на представительські витрати, на закупівлю
сільгосппродукції і т.д). Готівково-грошовий рух здійснюється за
допомогою різноманітних видів грошей: банкнот, металевих монет, інших
кредитних інструментів (векселів, чеків, кредитних карток). У Україні
готівково-грошовий обіг обмежений, тому що він дозволяє йти від контролю
держави за діяльністю юридичних і фізичних осіб.

Hаціональний банк України згідно з Законом “Про банки та банківську
діяльність” і проектом Закону “Про Національний банк України” має
монопольне право емісії банкнот і розмінної монети, організації їхнього
обігу та вилучення з обігу.

Національний банк як емісійний центр країни має повноваження щодо
організації і регулювання готівкового грошового обігу на території
України. Він установлює правила випуску в обіг, зберігання, перевезення,
інкасації та вилучення готівки з обігу, визначає порядок ведення касових
операцій для банків, підприємств і організацій.

РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ГОТІВКОВОГО ОБІГУ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ

Повноцінна діяльність комерційного банку в умовах органічного сплетіння
готівкових і безготівкових розрахунків у процесі господарсько-фінансової
діяльності клієнтів передбачає організацію структурного підрозділу
банку, який забезпечує виконання операцій з готівкою. Це – операційна
каса.

До функцій операційної каси належать:

– забезпечення касового обслуговування юридичних і фізичних осіб;

– виконання інших операцій з цінностями.

Для виконання цих функцій створюються видаткові, прибуткові, вечірні,
розмінні каси, каса перерахунку, відповідні сховища для зберігання
цінностей.

Комерційні банки та їхні установи здійснюють касове обслуговування на
підставі відповідної ліцензії Національного банку України.

Комерційні банки самостійно визначають обсяги готівки, необхідні для
своєчасного і повного виконання заявок своїх клієнтів. Для забезпечення
наявності готівки в операційній касі вони залучають готівку з обігу,
перерозподіляють її між своїми установами, підкріплюються від інших
комерційних банків або регіональних управлінь Національного банку.

Підкріплення операційної каси комерційного банку проводиться з оборотних
кас регіональних управлінь Національного банку України або з операційних
кас інших комерційних банків з одночасним відображенням (списанням,
зарахуванням коштів) на кореспондентських рахунках. Для цього установа
банку надсилає в операційний відділ відповідної установи Національного
банку платіжне доручення для оплати готівки з кореспондентського
рахунку.

Касове обслуговування комерційними банками клієнтів – суб’єктів
господарювання здійснюється на договірній основі через надання комплексу
банківських послуг за визначену плату/

Видавання готівки клієнтам проводиться через видаткову касу:

а) юридичним особам – за грошовими чеками;

б) фізичним особам – за видатковими касовими ордерами.

Для здійснення видаткових касових операцій завідувач каси видає під звіт
касиру необхідну суму готівки.

Видавання готівки касир здійснює повними пачками і корінцями банкнот за
зазначеними на накладках і бандеролях сумами без поаркушного
перерахування за умови збереження непошкодженої упаковки. Гроші з
неповних корінців та з пачок із пошкодженою упаковкою видаються після
поаркушного перерахування. Розмінна монета, розфасована в мішки, пакети
і тюбики, видається за відповідними надписами на них.

Наприкінці операційного дня касир звіряє суму прийнятих під звіт грошей
із сумою видаткових документів та із залишком грошей, після чого складає
Довідку касира видаткової каси, звіряє з касовим журналом операційного
працівника і потім звітується перед завідувачем каси.

Для поліпшення якості і прискорення касового обслуговування фізичних
осіб комерційні банки впроваджують видавання готівки через банкомати,
які можуть виконувати касові операції за вкладами та іншими рахунками
цілодобово.

На комерційні банки покладається відповідальність за утримання готівки в
обігу в належному стані та вилучення з обігу зношених, пошкоджених
(деформованих), підроблених та фальшивих банкнот і монет.

Комерційні банки проводять перевірку, сортування, повне перерахування та
пакування готівки, що надходить у їхні каси, і гарантують клієнтам
видавання готівки, яка відповідає встановленим вимогам щодо платіжності,
справжності та повноти вкладення.

Прибуткові каси здійснюють приймання від клієнтів і перерахування
готівки протягом операційного дня.

Приймання готівки проводиться:

а) від юридичних осіб – за об’явами на внесення готівки;

б) від фізичних осіб – за повідомленнями;

в) від працівників банку та за окремими платежами – за прибутковими
касовими ордерами.

Гроші приймаються з перевіркою на справжність і з поаркушним
перерахуванням. Потім вони сортуються на придатні та зношені і
формуються згідно з установленим порядком. По закінченні операційного
дня касир звіряє прийняту готівку з сумою прибуткових документів і здає
їх завідувачу каси.

Якщо клієнти банку здають готівку після закінчення операційного дня, то
її приймають вечірні каси. Приймання готівки і видавання вкладів та
цінних паперів вечірніми касами здійснюється касиром під контролем
бухгалтера – контролера.

Вечірні каси приймають готівку як із поаркушним перерахуванням і
відповідним обробленням, так і в інкасаторських сумках без
перерахування.

Перерахування прийнятих в інкасаторських сумках грошей проводиться
касирами лічильних бригад каси перерахування під наглядом контролерів.

Сумки з готівкою і накладні до них контролери бригад одержують від
касира і бухгалтера – контролера вечірньої каси або від завідувача каси.
Контролер бригади видає касирам для перерахування по одній сумці. Касир
перевіряє готівку на справжність, відсортовує на придатну і зношену,
перераховує і разом з контролером звіряє суму із зазначеною сумою в
супровідній відомості. Наприкінці дня касири звіряють відповідність суми
перерахованої та обробленої ними готівки з даними контрольної відомості
контролера, після чого готівка передається завідувачу каси.

Прийнята готівка перераховується і формується в установах банків за
встановленим єдиним порядком. Банкноти сортуються за номіналами, кожен
номінал – на придатні й зношені. Розсортовані банкноти формуються
лицьовим боком доверху в одному напрямі. Кожні 100 аркушів банкнот
одного номіналу формуються в корінці і обандеролюються хрестоподібно або
поперечно стандартною бандероллю.

На бандеролях проставляються такі реквізити: номінал, кількість банкнот,
сума, найменування установи банку, її номер за електронною поштою або
МФО, дата, іменний штамп (код) і підпис касира. Кожні 10 корінців
банкнот формуються в пачку, яка містить верхню і нижню накладки. На
накладках до пачок, що формуються в установах банків, проставляються
такі реквізити: найменування установи банку, її номер за електронною
поштою або номером МФО, номінал, кількість банкнот, сума, дата
формування, іменний штамп (код) і підпис касира. На бандеролях і
накладці пачки зношених банкнот ще проставляється штамп “Зношені”.

Сформована пачка банкнот пакується одним із таких способів:

– обв’язується шпагатом без вузлів і надривів хрестоподібно подвійною
в’язкою на чотири глухі вузли, на кінці шпагату накладається пломба;

– пакується в поліетиленові пакети з вакуумуванням та зварюванням країв,
проставляється особистий код касира;

– обв’язується поліетиленовою стрічкою зі зварюванням кінців стрічки
один раз по центру пачки і два рази поперек пачки зі зварюванням
перехрещень стрічки. На стрічці проставляються пломбіратором номер
установи банку за електронною поштою та особистий код касира.

Розмінна монета пакується двома способами:

1) у полотняні мішки з укладенням монети в один мішок:

– номінали від 1 коп. до 5 коп. на суму 50 грн;

– номінали від 10 коп. до 50 коп. на суму 500 грн.

2) у пакети (ролики) на суми, що зручні для видавання клієнтам, з
наступним пакуванням їх у мішки (поліетиленові пакети).

Однією з важливих функцій комерційного банку є повне забезпечення
торговельних та інших підприємств сфери обслуговування населення
розмінною монетою всіх номіналів для здійснення безперешкодних
розрахунків. Для цього можуть бути організовані розмінні каси в центрах
торгівлі (на ринках) зі зручним для клієнтів графіком роботи.

Комерційні банки можуть здійснювати такі операції з готівкою та іншими
цінностями:

– касове обслуговування юридичних осіб;

– приймання комунальних платежів, зборів та інших видів платежів
фізичних осіб готівкою;

– вкладні операції;

– операції з купівлі – продажу іноземної валюти;

– послуги депозитаріїв;

– операції з цінними паперами;

– операції з дорогоцінними металами й каменями.

Використана література:

Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. проф. Р. І. Тиркала –
Тернопіль: Карт-бланш, 2000 – 314 с.

Васюренко О. В. Банківські операції: Навчальний посібник – К.: „Знання”,
2002 – 255 с.

Петрук О.М. Банківська справа: Навчальний посібник / за ред. д.е.н.
проф. Ф.Ф. Бутинця – К.: Кондор, 2004 – 461 с.

Шевченко Р.І. Банківські операції: Навчально-методичний посібник для
самостійного вивчення дисцмпліни – К.: КНЕУ, 2003 – 276 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020