.

Банківська система та створення депозитів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2217
Скачать документ

Реферат

на тему:

“Банківська система

та створення депозитів”

Головною ланкою кредитної системи у будь-якій країні є банки, які
здійснюють основну масу кредитних і фінансових операцій. Під терміном
«БАНК» розуміють установу, яка створена для залучення грошових коштів і
розміщення їх від свого імені на умовах поверненості, платності і
терміновості.

Основне завдання банку – здійснювати посередництво в переміщенні коштів
від кредиторів до позичальників.

Банківська система – організаційна сукупність різних видів банків у їх
взаємозв’язку, яка існує в тій чи іншій країні в цілком визначений
історичний період.

Залежно від впорядкованості банків, відповідно до діючого банківського
законодавства розрізняють два основних типи побудови банківської
системи:

• однорівнева банківська система;

• дворівнева банківська система

Однорівнева банківська система передбачає горизонтальні зв’язки між
банками, універсалізацію їх операцій та функцій. Усі банки, що діють у
країні (включаючи й центральні банки), перебувають на одній ієрархічній
сходинці, виконують аналогічні функції з кредитно-розрахункового
обслуговування клієнтури.

Такий принцип побудови банківської системи характерний для економічно
слаборозвинених країн, а також для країн з тоталітарним,
адміністративно-командним режимом управління.

Дворівнева банківська система, яка характерна для країн з ринковою
економікою, складається з двох рівнів.

Верхній рівень – центральні (емісійні) банки, які є банками в повному
значенні цього слова лише для двох категорій клієнтів: банківських
інститутів та урядових структур.

Нижній рівень – комерційні банки, клієнтами яких є підприємства,
організації, населення.

Сьогодні в більшості країн світу функціонує дворівнева банківська
система. За такою системою відносини між банками будуються в двох
площинах: по вертикалі і по горизонталі.

По вертикалі – це відносини підпорядкування між центральним банком, як
керівним органом усієї банківської системи, і комерційними банками.

По горизонталі – це відносини рівноправного партнерства та конкуренції
між комерційними банками.

Як відомо, в Україні з 1987 року почалася реформа банківської справи,
яка завершилася ухваленням у березні 1991 року Закону України “Про банки
і банківську діяльність”. Згідно з цим Законом, в Україні було закладено
основи класичної дворівневої банківської системи, яка включає:

Верхній рівень – Національний банк України як центральний банк країни,
головний банківський інститут, який є емісійним центром держави і
відповідає за управління всією грошово-кредитною системою.

Нижній рівень – мережа комерційних банків, які за умови здорової
конкуренції покликані задовольнити населення країни і народне
господарство щодо банківських послуг і створити для стабілізації та
поступового піднесення національної економіки.

Центральним банкам, або банкам першого рівня, притаманні функції
резервної системи: 1) емісія кредитних грошей

і контроль за грошовим обігом у країні, кредитно-розра-Іхункове
обслуговування інших кредитних інститутів, тобто виконання ролі “банку
банків”; 2) кредитно-розрахункове обслуговування держави; 3) реалізація
грошово-кредитної політики і регулювання на цій основі економічних
процесів.

Комерційні банки є багатофункціональними установами, що займаються
практично всіма видами кредитних і фінансових операцій, пов’язаних з
обслуговуванням господарської діяльності своїх клієнтів

Банківська система в умовах ринку функціонує на основі певних умов.

Функції банківської системи:

1) Трансформаційна – зумовлена посередницькою місією банків. Мобілізуючи
вільні кошти і передаючи їх різним суб’єктам, банки мають можливість їх
трансформовувати (змінювати) на різні строки, розміри, що зменшує
фінансові ризики.

2) Функція створення грошей і регулювання грошової маси.

3) Функція забезпечення сталості банків та грошового ринку
(стабілізаційна), яка проявляється:

• у прийнятті ряду законів та інших нормативних актів, що регламентують
діяльність усіх ланок банківської системи – від центрального банку до
вузькоспеціалізованих комерційних банків;

• у створенні дійового механізму державного контролю і нагляду за
дотриманням цих законів та за діяльністю банків узагалі.

Необхідність існування банківської системи визначається двома групами
причин:

1) потребою здійснення суспільного нагляду і регулювання банківської
діяльності, узгодження комерційних інтересів окремих банків Із
загально-суспільними інтересами – забезпечення сталості грошей і
стабільності роботи всіх банків;

2) забезпечення збалансованості попиту і пропозиції на грошовому ринку і
в кожному з його секторів. Банки при цьому повинні керуватися не тільки
своїми комерційними інтересами, а й вимогами системи в цілому.

Становлення та розвиток банківської системи України

Після прийняття Декларації про державний суверенітет України в 1991 році
постало питання щодо створення власної фінансово-кредитної системи.

Постановою Верховної Ради України від 20 березня 1991 року «Про порядок
введення в дію Закону України “Про банки і банківську діяльність”» було
оголошено власністю України Український республіканський банк Держбанку
СРСР, Український республіканський банк державного комерційного
промислово-будівельного банку “Укрпромбанк”, Український
республіканський банк Ощадного банку СРСР, Український республіканський
банк Зовнішекономбанку СРСР з їх мережами, обчислювальними центрами, з
усіма активами і пасивами. Згідно з цією постановою на базі Українського
республіканського банку Держбанку СРСР було створено Національний банк
України з його регіональними управліннями.

За час свого існування банківська система пройшла два етапи

І етап – (1991-1993 рр.) – етап активного становлення та розвитку
банківської системи;

II етап – (1993-1998 рр.) – етап стагнації та зростання банківської
кризи.

Негативні наслідки 1-го етапу.

• реформування банківської системи випереджало реформування економіки і
як наслідок – тіньові обороти капіталу, відплив капіталу за кордон;

‘ призупинено створення законодавчої бази щодо банківської системи;

• Національний банк України не створив системи страхування депозитів і
кредитів.

Негативні наслідки ІІ-го етапу — етапу стагнації і кризи.

• скорочення кількості банків;

• гальмування зростання банківського капіталу;

‘ погіршення фінансового стану банків.

Причини кризових явищ банківської системи.

• криза реальної економіки;

• грошово-кредитна політика Національного банку України;

• внутрішньобанківські фактори.

Аналіз стану банківської справи в Україні дає можливість виявити
декілька проблем, вирішення яких сприятиме виходу із кризи комерційних
банків і створенню в Україні банківської системи ринкового зразка.

Проблеми банківської системи України.

• нераціональна територіальна структура;

• однорідні структури комерційних банків ринкового зразка;

• недостатня загальна кількість комерційних банків;

• існування збиткових банків, які мають “негативний” кредитний портфель;

• тенденції до звуження клієнтури внаслідок спаду виробництва;

• низький рівень капіталізації банків;

• брак досвіду банківського персоналу;

• відсутність законодавчого забезпечення спектру банківських операцій;

• недосконала конкуренція в банківській справі;

• відсутність диверсифікації банківської структури;

• слабка диверсифікація діапазону продуктів та послуг;

• загальноекономічні проблеми.

У цілому розвиток банківської системи України в умовах кризових явищ,
його цілі й обмеження, а також прийняття адекватних заходів, спрямованих
на стабілізацію банківської системи.

Вклади до запитання (депозитні гроші) ( це вклади фізичних і юридичних
осіб на депозитних рахунках у комерційних банках, кошти з яких можуть
бути передані іншим особам у вигляді відповідних платежів, що
здійснюються за допомогою чеків або електронних грошових переказів;
плата за них мінімальна або зовсім відсутня, в будь-який час вони можуть
бути використані як купівельний чи платіжний засіб. За своїм обсягом
депозитні гроші, що забезпечують безготівковий обіг, є найпоширенішими.
З допомогою депозитних грошей у країнах Заходу здійснюється понад 90
відсотків усіх видів оплат. Це ще раз свідчить про високу ліквідність
депозитних грошей.

Депозитні гроші ( це також неповноцінні знаки вартості, але на відміну
від готівкових не мають речового виразу й існують лише у вигляді
депозитів на рахунках у банках ( “абстрактні гроші”. На основі чеків
виникла система безготівкових розрахунків, які проводяться без участі
грошей готівкою, тобто шляхом переказу або списання банком певної суми з
рахунку платника на рахунок одержувача, або заліком взаємних вимог
суб(єктів господарської діяльності.

Така форма грошей стала можливою лише за високого рівня розвитку
банківської справи, коли кожний суб(єкт грошового обігу може вільно
вкласти гроші в банк (депозит), взяти звідти гроші готівкою, або
переказати в будь-який пункт ринку і йому гарантується повне їх
збереження.

Потреба в такій формі грошей об(єктивно зумовлена посиленням вимог щодо
економічності та зручності грошового обігу за умов, коли його обсяги і
суми окремих платежів досягли величезних розмірів. Здійснення таких
платежів з допомогою готівки призвело б до істотного збільшення
готівкової маси в обігу, до зростання витрат на її друкування, створило
б значні незручності для учасників платіжних операцій, погіршило
керованість грошового обороту тощо. Всіх цих недоліків позбавлені
депозитні гроші.

Разом з вказаними перевагами депозитних грошей з(явилися й певні
недоліки цієї форми грошей. Зокрема, вона несе в собі певні незручності
при здійсненні платежів. Для виконання кожного платежу потрібно
оформляти цілий пакет документів і пред(являти кожний раз їх в банк, щоб
відобразити відповідні операції в бухгалтерських книгах банку. Особливо
гостро ці недоліки проявляються в сфері роздрібного обороту, куди доступ
традиційних депозитних грошей виявився закритим. Тому життя спричинило
появу нової форми грошей ( електронної.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020