Методи обліку витрат у будівельних організаціях (реферат)

Реферат на тему:

Методи обліку витрат у будівельних організаціях.

удівельне виробництво як і інші галузі матеріального виробництва під
втратами розуміють витрати живої і уречевленої праці на виконання
будівельних робіт.

Витратами на здійснення будівельно-монтажних робіт визнають ті, що
безпосередньо пов’язані з використанням персоналу і ресурсів певного
будівельного підприємства. Їх виникнення фіксується в первинних
документах (актах, нарадах, звітах про використання будівельних
матеріалів та ін.) в тому місяці до якого вони відносять незалежно від
часу оплати.

Завдання обліку витрат на виробництво:

1. Повне, своєчасне і точне відображення фактичних витрат пов’язаних з
здачею робіт замовнику на об’єктах виробництва;

2. Виявлення відхилень від встановлених норм;

3. Контроль за використанням матеріальних, трудових і фінансових
ресурсів;

4. Встановлення розміру і причин відхилення фактичної собівартості від
кошторисних і планових її розмірів.

Для визначених витрат виробництва використовують категорія собівартості
продукції робіт або послуг.

Отже, собівартість будівельно-монтажних робіт є економічною категорією,
що відображає витрати будівельного підприємства на їх виробництво і
здачу замовнику.

Собівартість продукції найважливіший показник виробничо-господарської
діяльності будівельного підприємства.

Витрати, що утворюють собівартість будівельних робіт групуються
відповідно до їх економічного змісту за такими елементами:

— матеріальні витрати (сировина і основні будівельні матеріали,
купівельні напівфабрикати і комплектуючі вироби, паливо і енергія,
будівельні матеріали, запасні частини, тара і тарні матеріали, допоміжні
та інші матеріали);

— витрати на оплату праці (заробітна плата за окладами і тарифами,
премії та заохочення, компенсаційні витрати, оплата відпусток та іншого
не відпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці);

— відрахування на соціальні заходи (пенсійне забезпечення, на соціальне
страхування, страхові внески на випадок безробіття, відрахування на
індивідуальне страхування персоналу підприємства, відрахування на інші
соціальні заходи);

— амортизація – сума нарахованої амортизації основних засобів,
нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів.

— інші операційні витрати – всі інші витрати операційної діяльності,
послуги зв’язку, відрядження, виплата матеріальної допомоги, плата за
розрахунково-касове обслуговування.

Сума витрат за калькуляційними статтями визначає розмір витрат, що
утворюють собівартість виконаних робіт або наданих послуг, чим більше
витрат буде віднесено на собівартість будівельної продукції
безпосередньо (прямо) тим точніше вона буде визначена. До собівартості
будівельних робіт не включаються:

адміністративні витрати;

витрати на збут;

інші операційні витрати;

фінансові витрати;

витрати від участі в капіталі;

інші витрати.

Витрати пов’язані з організацією, обслуговуванням, управлінням
будівельних підприємств називаються адміністративними.

Такі витрати носять загальних характер і пов’язані з конкретних об’єктом
будівництва. Для обліку даних витрат використовують рахунок 92
“адміністративні витрати”.

Отже при накопиченні витрат дебетують рахунок 92 і з кредита таких
рахунків:

66 “розрахунки з оплатою праці”

65 “розрахунки за страхування”

372 “розрахунки з підзвітними особами”

36 “розрахунки з покупцями і замовниками”

131 “знос основних засобів”

642 “розрахунки за обов’язковими платежами”

685 “розрахунки з іншими кредиторами” та інші.

При списанні адміністративних витрат в бухгалтерському обліку складають
проводку: Дт 79 — Кт 92.

Витрати на збут обліковуються на рахунку 93 “витрати на збут”, дебетують
93 із кредитом 66, 65, 35, 372, 68, 64.

Будівельні підприємства, які на своєму балансі мають машинні механізми,
витрати по механізації будівельного процесу обліковують на
збірно-розподільчому рахунку 91 “загально виробничі витрати”, зави доме
або групами машин та механізмів.

По дебету рахунку 91 відображають витрати пов’язані з експлуатацією і
утримуванням будівельних машин, по кредиту списання цих витрат: Дт
91-Кт66, 65, 20, 22, 372, 68, 36 і т.д. Списання: Дт 23-Кт 91.

Фактичні витрати по експлуатації будівельних машин поділяються а
одноразові і поточні.

До одноразових відносяться:

навантаження;

розвантаження і транспортування механізмів;

перестановка в межах будівельного майданчика;

пробний запуск машини.

Ці витрати безпосередньо не пов’язані із здісненням будівельно-монтажних
робіт і їх попередньо обліковують на рахунку 39 “витрати майбутніх
періодів”. Щомісяця частка цих витрат перераховується в дебет 91 з
кредиту 39.

Суми щомісячного списання одноразових витрат визначають виходячи з
терміну роботи машини на даному об’єкті будівництва.

До поточних витрат відносяться основна заробітна плата працівників
зайнятих обслуговуванням будівельних машин і механізмів, вартість
палива, електроенергії, мастильних і допоміжних матеріалів, амортизації
відрахувань, орендна плата, витрати на поточній ремонт, інші.

2. Калькулювання продукції птахівництва

Первинними документами для обліку витрат на виробництво продукції і
калькулювання її собівартості в птахівництві використовують різні форми,
що відображають у цій галузі специфіку роботи.

Для нарахування оплати праці працівникам птахівництва затверджено
основний документ “Табель обліку робочого часу і розрахунок нарахування
з/п працівникам”. Табель заповнює щодня керівник виробничого підрозділу.

На фермах первинний обмін витрат кормів проводять в комбінованому
нагромаджу вальному документі – Відомість витрат кормів. На основі цього
документу щодня відпускають корми на ферму і списують їх на відгодівлі
птиці. Керівник виробничого підрозділу зазначає у відомстві кількість
птиці для якої видають корм, і в кінці місяця передає оформлену
відомість бухгалтерії.

На основі лімітно-заробітної картки – накладної внутрішньогосподарського
призначення відпускають на ферму медикаменти, біопрепарати, підстілку,
дезинфікуючі засоби.

На основі Звіту про використання електроенергії списують використану
електроенергію із сторони за фактичною вартістю її одержання.

Облік витрат і калькулювання собівартості продукції птахівництва
відображають на таких статтях:

оплата праці з нарахуванням;

корми;

засоби захисту птахів;

роботи і послуги;

витрати на утриманням основних засобів;

витрати на організацію виробництва й управління;

страхові платежі;

інші витрати.

У птахівництві об’єктами визначення собівартості є:

по основному стаду – яйця;

по молодшому на вирощенні та ви годівлі – приріст і повна собівартість
поголів’я на день вибуття з господарства або переведення в основне
стадо;

по інкубатору собівартість курчат добового віку

на кількість одержаних яєць Qя:

Собівартість приросту живої маси молодняка птиці складається з витрат на
утримання кожного виду птиці, технічної групи за врахуванням витрат на
одержані інші види продукції – яйця, послід, пух, перо.

Собівартість приросту визначають аналогічно приросту великої рогатої
худоби або свиней. Різниця в тому, що розрахунки здійсняють за даними
вибіркового зважування (5% поголів’я кожної конкретної групи птиці).

Собівартість курчат добового віку по інкубатору визначають за видами
птиці діленням витрат на інкубацію.

— незавершене виробництво (яєць, закладених на інкубацію на кінець
року).

До незавершеного виробництва належать витрати на інкубацію яєць,
закладених у другій половині грудня. Ці витрати переносить на наступний
рік. Вартість незалежного виробництва визначають множенням планової
собівартості курчат добового віку Сип.к. на кількість яєць, закладених у
другій половині грудня Qя і фактичний період інкубації Тф.ін. діленням
одержаного добутку на кількість днів інкубації Дін:

3. Задача.

Будівельне підприємство “Зеніт” підписало договір підряду на виконання
будівельно-монтажних робіт із замовником, Договірна вартість робіт
становить 18000грн., у т.ч. ПДВ – 3000грн. Роботи виконано протягом
червня 2000 року. Обмін витрат підприємство веде із застосуванням
рахунків 9 класу.

За місяць витрати підприємства становлять:

З поточного рахунку була проведена оплата за будівельні матеріали –
12000 грн., у т.ч. ПДВ – 2000 грн. Для виконання будівельно-монтажних
робіт за вищезгаданим договором було передано на об’єкт будівельних
матеріалів на суму 2000грн. Для будівельних машин, що працюють на
об’єкті, було відпущено пального на суму 500 грн.

Нарахована заробітна плата, фонд оплати праці – 7000грн. у т.ч.:

робітникам, зайнятим на виконанні будівельно-монтажних робіт – 5000грн.;

інженерно-технічному персоналу будівельних дільниць – 1000грн;

адміністрації підприємства – 1000грн.

Проведено відрахування до фондів.

Нарахована амортизація основних засобів, що використовуються:

на будівельних об’єктах – 200 грн.;

адміністрацією – 200 грн.

Нарахована амортизація бухгалтерської програми “Дебет-плюс”, що
використовується в роботі бухгалтерії – 200грн.

Відповідно до договору оренди будівельного обладнання нарахована місячна
сума оренди в розмірі 200 грн., сума ПДВ за орендною платою становлять
40 грн.

Будівельно-монтажні роботи виконано, акт виконаних робіт підписано
замовником, грошові кошти в розмірі 18000грн. були зараховані на
поточний рахунок.

Складемо журнал реєстрації господарських операцій будівельного
підприємства “Зеніт”.

№ п/п Зміст господарської операції Сума грн. Д-т К-т

1 2 3 4 5

1 Проведена оплата будівельних матеріалів

в т.ч. ПДВ 1000,00

2000,00

12000,00 201

641

631 631

631

311

2 Передано за договором на об’єкт:

матеріали;

паливо

2000,00

500,00

23

23

201

203

3 Нарахована заробітна плата:

— робітникам будівельно-монтажникам;

— інженерно-технічному персоналу будівельних дільниць;

— адміністрації підприємства.

5000,00

1000,00

1000,00

23

91

92

661

661

661

4 Проведено відрахування до фондів:

будівельникам;

інженерно-технічним;

адміністрація

1850,00

370,00

370,00

23

91

92

65

65

65

5 Нараховано амортизацію основних засобів, що використовуються:

на будівельних об’єктах;

адміністрацією

200,00

200,00

91

92

131

131

6 Нарахована амортизація бухгалтерської програми “Дебет – плюс” 200,00
92 133

7 Нараховано оренду:

— сума ПДВ 200,00

40,00 23

641 685

685

1 2 3 4 5

8 Списано загальновироби. витрати на витрати виробництва. 1570,00 23 91

9 Списано витрати виробництва на собівартість реалізованих робіт і
послуг. 11120,00 903 23

10 Списано собівартість реалізованих робіт і послуг на фінансовий
результат. 11120,00 79 903

11 Списано адміністративні витрати на фінансовий результат 1770,00 79 92

12 Відображено дохід в результаті укладення договору в т.ч.ПДВ 18000,00

3000,00 311

703 703

641

13 Списано доходи на фінансовий результат 6000,00 703 79

14 Визначено фінансовий результат 3110,00 79 44

Д 703 К

Д 79 К

3000

16000 18000

11120

1770 16000

18000 18000

3110

16000 16000

Відрахування до фонду соціального страхування від нещасних випадків:

500х37%=1850,00 грн.

1000х37%=370,00 грн.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *