.

Влияние компьютерных игр на уровень агрессивности подростков

Язык: русский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 705
Скачать документ

SOCI?LO TEHNOLO?IJU AUGTSKOLA

Psiholo?ijas studiju programma

Pielaists pie diplomdarba aizst?v??anas

Katedras vad?t?js: profesors

G. Breslavs

Paraksts

2001.g. 25 oktobr?

DIPLOMDARBS

Datoru sp?les ietekme uz pusaud?u agresijas l?meni

4.kursa studente Svetlana ?ornikova

Studenta paraksts:

Datums:

Diplomdarba vad?t?js psiholo?ijas magistre

N. Soldatenko

Diplomdarba vad?t?jas paraksts:

Datums:

R?ga, 2001

Anot?cija

Diplomdarbam temats – «Datoru sp?les ietekme uz pusaud?u agresijas
l?meni». Darba iemesla pamats – izp?t?t datoru sp?les ietekme uz
pusaud?u agresijas l?meni.

Darbs sast?v no ievada, pamatda?as, secin?jumus un ieteikumus. Ievadda?a
nor?ko temats aktualit?te. Uz ievada noteikti temats aktualit?te,
hipot?ze, m?r?is, uzdevums, priek?mets un izp?t??anas objekts. Darbus
pamatda?a iesaista sev 2 noda?as. Pirmaj? noda?a, trijos iedal?jumos,
notiekas teor?tiskas pieg?j?s datorsp?les anal?ze, ka ietekmes faktoru
uz pusaud?u agresijas l?meni.. Tie?i, pirmaj? iedal?juma tiek analiz?ti
visda??d?kie pieg?jieni pie agresivit?tes izp?t??anai, otraj? iedal?juma
tiek analiz?ti daudzveid?gie izp?t??anas veidi datorsp?les ietekmes uz
cilv?ka raksturojuma uzve?anu, un tre?aj? iedal?juma notiek, datorsp?les
aizrautiem pusaud?iem, agresivit?tes caurskat??ana. Otraj? nodala
reprezent? darbos eksperiment?lo da?u. ?eit notiek datorsp??u izp?t??ana
uz pusaud?u agresivit?tes l?meni. ??da nodala iek?auti pieci iedal?jumi.
Pirmaj? iedal?juma izveidojas izp?t??anas pl?ns, otraj?, padots
pielietotas metodikas apraksts, tre?aj? izsniegts dotas pusaud?u
agresivit?tes izp?t??anas l?me?a analiz?s, ar da??du datorsp?les
aizrau?anas pak?pes. Ceturtaj? iedal?juma notiek agresivit?tes l?me?a
sal?dzin?jums, saist?tais ar datorsp?les izliel??anai. Un piektaj?
iedal?juma notiek statistiskais agresivit?tes analiz?s, eksperiment?l?
un kontrol?t?ja grupas.

Darbos nosl?guma, padodas secin?jumi un rekomend?cijas.

Darbus apjoms 70 lappuses. Izmantoti 24 liter?ras avoti. Darbam
piesavin?ti tr?s pielikumi ar s?kotn?m datos tabul?m un anket?m.

Abstract

Subject of degree work – ” Influence of computer games on a level of
aggression of the teenagers”. The basic plan of work – to investigate a
degree of influence of computer games on a level of aggression of the
teenagers.

The work consists of introduction, basic part, conclusions and
recommendations. In introduction the tasks, subject and object of
research are defined an urgency of a subject, hypothesis, purpose. The
basic part of work includes 2 chapters. In the first chapter, in three
subchapters the analysis of the theoretical approaches to a problem of
computer games as factor of influence on aggressive behaviour of the
teenagers is made. Namely, in first subchapter the various approaches to
research of aggression are analyzed, in second subchapter the various
kinds of researches of influence of computer games on behaviour the
characteristic of the man are analyzed, and in third subchapter the
aggression of the teenagers who are taking a great interest in computer
games is considered. The second chapter represents an experimental part
of work. In it the research of influence of computer games on a level of
aggression of the teenagers will be carried out. This chapter consists
of five subchapters. In first subchapter the plan of research is
developed, in second the description of the applied techniques is given,
in third the analysis of the given research of a level of aggression of
the teenagers with a different degree of interest by computer games is
given. In fourth subchapter the parameters of a level of aggression to a
choice of computer games are compared and in fifth subchapter the
statistical analysis of parameters of aggression in experimental and
control group will be carried out.

In conclusion of work the conclusions and recommendations are given.

Volume of work 70 pages. 24 references are used.

Аннотация

Тема дипломной работы – «Влияние компьютерных игр на уровень
агрессивности подростков»

Основной замысел работы – исследовать степень влияния компьютерных игр
на уровень агрессивности подростков.

Работа состоит из введения, основной части, выводов и рекомендаций. Во
введении определяются актуальность темы, гипотеза, цель, задачи, предмет
и объект исследования. Основная часть работы включает в себя 2 главы. В
первой главе, в трех подразделах производится анализ теоретических
подходов к проблеме компьютерных игр как фактора влияния на агрессивное
поведение подростков. А именно, в первом подразделе анализируются
различные подходы к исследованию агрессивности, во втором подразделе
анализируются различные виды исследований влияния компьютерных игр на
поведенческую характеристику человека, и в третьем подразделе
рассматривается агрессивность подростков, увлекающихся компьютерными
играми. Вторая глава представляет собой экспериментальную часть работы.
В ней проводится исследование влияния компьютерных игр на уровень
агрессивности подростков. Эта глава состоит из пяти подразделов. В
первом подразделе вырабатывается план исследования, во втором дается
описание примененных методик, в третьем дан анализ данных исследования
уровня агрессивности подростков с разной степенью увлеченности
компьютерными играми. В четвертом подразделе сравниваются показатели
уровня агрессивности с выбором компьютерных игр и в пятом подразделе
проводится статистический анализ показателей агрессивности в
экспериментальной и контрольной группе.

В заключение работы даются выводы и рекомендации.

Объем работы 70 страниц. Использовано 24 литературных источника. C
работой представлены три приложения с первичными данными и анкетами.

KOPSAVILKUMS

Kop? 80. gadu s?kuma datorsp?les palika par izklaides industrijas da?u,
kura aptver lielu skaitu cilv?ku. Jauno aizrau?anos var nov?rt?t
div?j?di no vienas puses tas saist?ts ar sabiedr?bas saj?smu sakar? ar
datora iesp?j?m, bet, no otras puses, pres? un citos inform?cijas
l?dzek?os par?d?s liels zi?ojumu skaits, kas br?dina par datora b?stamo
ietekmi visp?r, un datorsp??u to skait?, pusaud?u psihi.

Starp koncepcij?m, kuras paskaidro cilv?ka agres?vas uzved?bas dabu,
strukt?ru un agresivit?tes funkcijas, ?pa?a noz?me ir Z. Freida un K.
Lorenca (kuri p?rst?v instinktivismu) koncepcij?m, B. Skinera (kas
p?rst?v biheviviorismu) koncepcijai, un E. Fromma koncepcijai (izskata
labv?l?gu agresiju un destruktivit?ti).

Visi aug?min?tie autori p?t?ju?i cilv?ka agresivit?tes dabu un sapr?ta
agresiju k? kait?gumu (vai nodomu kait?t) citam cilv?kam, dz?vniekam vai
priek?metam. P?c Z. Freida un K. Lorenca dom?m cilv?ka agresivit?tes
daba ir instinkt?va.

Psihoanal?tisk? pieeja, ko p?rst?v Z. Freids, apstiprina, ka visa
cilv?ka uzved?ba notiek tie?i vai netie?i no Erosa, kura ener?ija
(libido) virz?ta uz dz?ves saglab??anu un atjauno?anu. Rezult?t?
agresiju uzskata k? reakciju uz libidozu impulsu blo???anu vai
post?jumu. V?l?k Z. Freids pie??ma otr? pamatinstinkta eksistenci –
Tan?tos, kas pievelk n?vei, virza ener?iju uz dz?ves p?rtrauk?anu. Z.
Freids apgalvoja, ka cilv?ka uzved?ba ir ?o instinktu mijiedarb?bas
rezult?ts un, ka starp tiem ir past?v?gs spriegums.

Cita virziena p?rst?vji, sociologi, pied?v?ja savu paskaidrojumu
agresijas fenomenam: agresivit?te ir l?dzeklis, ar kura pal?dz?bu
indiv?di m??ina sa?emt savu resursu da?u, kas nodro?ina pan?kumus
(?en?tiskaj? l?men?) dabisk? atlas?.

B?rni sa?em zi?as par agresiju ar? no saskarsmes ar vienaud?iem. Vi?i
m?c?s izvesties agres?vi, nov?rojot citu b?rnu uzved?bu.

Kopsumm? agresivit?te k? neatlaid?bas veid?, sp?t?bas veid?
(nedestrukt?va), t? ar? naida un niknuma veid? (destrukt?va), ietekm?
emocion?lo att?st?bu, person?bas form??anu, psihisko vesel?bu.
Individu?lo un soci?lo ?pa??bu att?st?bu noteic sp?ja tikt gal? ar
agresiju.

P?t?jumi, ko veiku?i da??di zin?tnieki, v?rojot vesel?gus b?rnus,
par?d?ja, ka agresivit?te piem?t da??d?s form?s jebkuram b?rnam. Vis?m
agresivit?tes form?m ir viena kop?ja ?pa??ba: t? ir izsaukta ar
m??in?jumiem kontrol?t situ?ciju, ietekm?t to, lai pilnveidotu vai sevi,
vai savu apk?rtni, ieskaitot tuviniekus.

E. Fromms uzskata, ka cilv?ka cietsird?bas un destruktivit?tes
paskaidrojums j?mekl? tajos faktoros, kuri at??ir cilv?ku no vi?a
dz?vnieku sen?iem, t.i. cilv?ka eksistences soci?las apst?k?os.

Vispirms, vi?? att?sta “labv?l?gas agresijas” ideju. Biolo?iski adapt?va
agresija – t? ir reakcija pret indiv?da vit?liem draudiem, t? ieguld?ta
filo?en?z?. T? piem?t k? dz?vniekiem, t? ar? cilv?kam. T?dai agresijai
ir spr?dziena raksturs, rodas spont?ni k? reakcija pret draudiem; t?s
sec?ba ir – draudu nov?r?ana vai draudu iemesla nov?r?ana.

Biolo?iski neadapt?va, ?aundab?ga agresivit?te visp?r nav aizsardz?ba
pret uzbrukumu vai draudiem; t? nav ieguld?ta filo?en?z?. ?is agresijas
veids ir specifisks tikai cilv?kam. ?? agresija atnes tikai biolo?isku
kaitu un soci?lo destrukciju. T?s galvenam ?pa??b?m – slepkav?bai un
cietsird?gai vardarb?bai nav nek?da cita m?r?a, k? sa?emt baudu. Pie tam
tas kaite ne tikai upurim, bet ar? pa?am agresoram. ?aundab?gas
agresivit?tes pamat? ir nevis instinkts, bet k?ds cilv?ciskais
potenci?ls, kura saknes ir pa?? cilv?ka eksistenc?.

Analiz?jot agresijas fenomenu, E. Fromms izmanto t?pat t?das defin?cijas
k? “pseidoagresija”, “sp??u agresija”, “agresija k? pa?apstiprin?jums”,
“aizsardz?bas agresija”. Sp??u agresija ir nepiecie?ama m?c?bu treni?a
uz meistar?bu, veikl?bu, reakciju ?trumu. Tai nav nek?ds post?juma
m?r?is un nek?da negat?va motiv?cija (naids, niknums).

Par agresivit?tes simbolisk?m form?m paliek aizrau?an?s ar agres?vu
literat?ru, un, iev?rojot modernus eksistences apst?k?us, – ar?
aizrau?an?an?s ar datorsp?l?m.

Defin?cija “datorsp?les” paredz pla?u klasi programmu un tehniskos
l?dzek?us, uz kuriem t?s ir instal?tas. Datorsp??u klasifik?cijai
j?iev?ro sp?les saturs, t?s kognit?v?s un motorisk?s iema?as, ko prasa
sp??u darb?ba.

Da??du datorsp??u izplat??ana tie?i saist?t? ar to, k?du priek?roku tai
dod pusaud?i. Visaugst?kais reitings ir sp?l?m, kas prasa veikl?bu, un
sporta sp?l?m; p?c t?m iet “kaujas” sp?les, k? ar? sp?les ar vardarb?bas
elementiem; viszem?kais reitings ir pornogr?fisk?m sp?l?m.

Luke?a darb? k? vism???k?s sp?les nosauktas sp?les – ce?ojumi pa
labirintiem, p?c t?m – sp?les “uz izdz?vo?anu” un fut?ristisk?s sp?les.
B?rnu, no 6 l?dz 10 gadiem, aptauja par?d?ja, ka vism???k?s sp?les ir
“Tetris” un “Super-Mario”.

P?c Luke?a datiem gandr?z katrs pusaudzis vecum? no 13 l?dz 16 gadiem
kaut vienu reizi m??in?ja sp?l?t datorsp?li. Apm?ram puse no aptauj?to
b?rnu toties sp?le sam?r? reti (ne bie??k par vienu reizi m?nes?), un
tikai ap 6% sp?l? katru dienu. Liel?kais skaits no lietot?jiem (82,1%)
pat?r? sp?lei ne vair?k par vienu stundu.

Atrasti noteiktas dzimuma at??ir?bas sp??u priek?rok?. Da?i dati at?auj
izvirz?t hipot?zi, saska?? ar kuru pusaudzis izv?l?jas datoru k? hobiju,
p?rsvar? vadoties no vec?ku poz?cijas.

Pusaud?u kuri aizraujas ar datorsp?l?m, kognit?vo sp?ju p?t?jumi
par?d?ja sekojo?o: pusaud?iem, kuri parada br?vo laiku pie datora, ir
augst?ka sp?ja at??irt sare???tus telpiskos patternus, nek? vi?u
vienaud?iem. Pusaud?u “datorgrupa” par?d?ja bez tam pla??kas zin??anas
tehnikas un tehnolo?ijas nozar?. Intere?u sf?ras p?t?jums par?d?ja, ka
pusaud?iem, kas aizraujas ar datoru, ir zem?kie intere?u r?d?t?ji
humanit?r? nozar? (m?zika, m?ksla, literat?ra).

Pusaud?u agresivit?tes un saist?to ar to likuma p?rk?pumu probl?mai
rietuma sabiedr?b? ir pla?a rezonanse. Ir public?ti daudz darbi, kas
apraksta datorsp??u ietekmi uz b?rnu un pusaud?u agresivit?tes
form??anu. ?o darbu anal?ze ?auj konstat?t viedok?u sp?c?gu
polariz?ciju: vieni autori pier?da, ka datorsp?les ar agres?vu saturu
paaugstina lietot?ju agresivit?ti, citi noliedz ?o iesp?ju.

?aj? darb? izvirz?ta sekojo?a hipot?ze: vec?kajiem pusaud?iem ar vecumu
13-14 gadi, kuri bie?i pavada laiku pie datoriem, ir augst?ks
agresivit?tes l?menis, sal?dzin?jot ar pusaud?iem no t?das pa?as vides,
kuri neaizraujas ar datorsp?l?m.

?? m?r?a sasnieg?anai atrisin?ti sekojo?i uzdevumi:

Analiz?tas da??das pieejas cilv?ka agresivit?tes p?t??anai;

Analiz?tas da??das pieejas datorsp??u fenomena p?t??anai;

Tiek formul?ta hipot?ze attiec?ba pret pusaud?u (ar da??du pak?pju
aizrau?anos ar datorsp?l?m) agresivit?tes l?meni;

Veikts pusaud?u ar vecumu 13-14 gadi no vienas socio-kultur?las vides ar
da??du aizraut?bas pak?pi ar datorsp?l?m agresivit?tes p?t?jums.

P?t?juma metodes:

Aptaujas lapa, kura notiek aizrau?anos l?meni ar datorsp?l?m;

“Bassa-Darki” metodika.

P?t?juma piedal?j?s divas eksperiment?l?s grupas:

30 cilv?ki, kuri neaizraujas ar datorsp?l?m;

30 cilv?ki, kuri aizraujas ar datorsp?l?m.

Rezult?ti par?d?ja, ka:

Hipot?ze apstiprin?ta, bet ne uz statistiski neap?aub?ma l?meni.
Visliel?kais fiziskas agresijas l?menis atz?m?ts eksperiment?laj? grupa.

Ar datorsp?les aizrautie pusaudzi vair?k sagrup?jusies no grupas, tiem
ir maz?k draugus.

Ar datorsp?les aizrautie pusaudzi izlieto maz?ko komunikablo programmas
izv?le, kas var nokori??t ar vi?as piesaist??anu piedal?ties soci?los
psiholo?iskajos treni?os kop?ba.

Var paredz?t, ka uz izp?t??anas momentu ar agres?viem datorsp?l?m
izveidot?ja agresija, ne atradis re?lo izplat??anu un pielieto?anu t?da
veida, ka pusaudzi piepest? pie skolas uzved?bas noteikumiem
iev?ro?anai. Vi?us var notur?t vec?kos kontrole. Longitjudas
izp?t??anas, iesp?jami, var?ja atkl?t vair?k b?tiskos paz?mes p?c
da??diem gadiem.

Ieteikumi

Vec?kiem, nepiecie?ami paskaidrot pusaud?u, ka datorsp?les pal?dzes
vi?am izveidot ?tro dom??anu un l?mumus pie?em?anu, tap?t uzlabos rokas
motoriku bet ar? var?s izraid?t negat?vo ietekme uz moralo-etisko
pusaud?a resonib?bas att?st??anu, kuram var izveidoties iesnieg?ana ka,
agresija un ne??l?ba pie citiem, visp?r pie?emamais l?dzeklis
sazin??anas pieausos pasaule. Vec?kiem v?lams:

piedal?ties sp?les izv?l??anai pusaud?iem;

Skaidrot pusaud?iem par necie?anu agres?vas uzved?bas re?l? dz?ve, par
iesp?jamiem siekiem t?das uzavadibas ne tikai agresijas objektiem, bet
un pa?am agresijas subjektiem.

Audzin??anas prakse var piem?roties att?st??anas iema?as treni?os,
pra?ana sadarboties ar citiem b?rniem un pieaugu?iem.

Vec?kiem tap?t nepiecie?ami att?st?t pusaud?us pa?apzi?u, pl?no?anas
darb?bas prasme un pa?a l?muma pie?em?anu. Loti svar?gi j?prot
pretstav?t anti-socialas grupas ieskatiem.

PAGE

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020