.

Ресурси виробництва

Язык: русский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 616
Скачать документ

Міністерство освіти України

Київський Національний Економічний Університет

Кафедра педагогіки та психології

Курсова робота

на тему :

“ Ресурси виробництва ”

Виконав : студент 7 групи

4 курсу ФЕФ

Вертелецький Д.Б.

Науковий керівник : Малиновська .

К и ї в 1 9 9 7

План

TOC \o “1-3” Розділ 1 Соціально-психологічні аспекти викладання теми
PAGEREF _Toc403330816 \h 2

Розділ 2 Власна концепція викладення економіки в середній школі для
учнів 10 – 11 класів PAGEREF _Toc403330817 \h 4

Вступ PAGEREF _Toc403330818 \h 4

Загальна характеристика процесу навчання PAGEREF _Toc403330819 \h 5

Частина 1 Основи економічної теорії PAGEREF _Toc403330820 \h 5

Частина 2 Основи підприємництва PAGEREF _Toc403330822 \h 8

Розділ 3 Розробка методичного забезпечення PAGEREF _Toc403330832 \h
9

Місце теми в курсі “ Основи економічної теорії “ PAGEREF _Toc403330833
\h 9

Цілі та завдання теми PAGEREF _Toc403330834 \h 9

Структура теми PAGEREF _Toc403330835 \h 10

Вибір організаційних форм і методів навчань PAGEREF _Toc403330836 \h
10

Розробка уроку PAGEREF _Toc403330837 \h 11

Розділ 4 Особливості викладання теми в різних вікових групах PAGEREF
_Toc403330838 \h 15

Список використаної літератури PAGEREF _Toc403330839 \h 16

Розділ 1 Соціально-психологічні аспекти викладання теми

Проблема факторів виробництва є основоположною в сучасній економічній
теорії. Правильне розуміння цього поняття , надасть можливість учням
подивитись на економіку як на багаторівневу систему , яка породжується
взаємодією багатьох чинників, які походять безпосередньо чи
опосередковано з факторів виробництва.

Актуальність даної теми майже не залежить від часу та суспільного ладу .
За будь-яких умов процес суспільного виробництва полягає в поєднанні 3
факторів виробництва ( земля капітал праця ) для забезпечення
неперервності зазначеного процесу .

Суттєва відмінність в розумінні факторів виробництва при
адміністративно командній системі та ринковій економіці полягає в
виділенні прихильниками останнього способу господарювання ще одного
специфічного фактора виробництва підприємницької здібності .

В умовах переходу України до ринкової економіки останній фактор
виробництва є дуже важливим . Це пояснюється тим , що поєднання факторів
виробництва за умов жорсткої конкуренції , яка притаманна
капіталістичному способу виробництва , можливе лише при наявності
вірного , професійного керівництва та організації процесу виробництва з
боку підприємців.

Учні повинні зрозуміти , що процес виробництва будь-яких товарів це є
поєднання факторів виробництва в певному місті і в певний час і тому
серед названих факторів немає більш важливих і менш важливих .

В капіталістичному господарстві увага повинна приділятися всім факторам
без винятку , бо відсутність одного з факторів чи недостатній його
обсяг поставить під загрозу все виробництво .

Це пояснюється насамперед невизначеністю майбутнього економічного
становища. Навіть економіка розвинутих країн знаходиться під впливом
економічних криз . Тому процес управління підприємством зумовлює
постійний контроль , нагляд і аналіз факторів виробництва та процесу їх
поєднання .

Також учні повинні усвідомити , що фактори виробництва – це ресурси
підприємства , які воно використовує для створення товарів та послуг.
При роз’яснені даної теми треба зосередити увагу на тому , що :

Ресурси не надаються безкоштовно і за них треба платити

Майже всі ресурси , які використовуються в процесі виробництва є
обмеженими і вичерпними

Чим менше наявний ресурс і чим більше в ньому потреба тим більше за
нього треба платити.

Ефективність існування підприємства залежить від ефективності поєднання
ресурсів

Зазначені положення особливо актуальні для України в сучасних умовах ,
коли наша держава відчуває дефіцит в окремих видах ресурсів і ефективне
розпорядження ними є майже єдиним шляхом виходу з даного становища.

Як вже зазначалося дана тема має не лише практичне , а й велике
теоретичне значення . По суті задачею будь-якої економічної науки є
вирішення проблеми ефективного використання факторів виробництва (
ресурсів підприємства ) . Правильне розуміння даної проблеми дозволить
учням більш ефективно сприймати подальші економічні знання .

Навіть , якщо в майбутньому дитина не буде підприємцем чи бізнесменом ,
а стане робітником , селянином , або обере іншу професію – усвідомлення
особливостей процесу виробництва ( який є поєднанням факторів
виробництва ) надасть йому можливість в повній мірі бачити свою частку в
результатах роботи підприємства , своє місце в процесі створення
матеріальних і нематеріальних благ . Також це надасть йому можливість
на основі вищесказаного в повній мірі відстоювати і захищати свої права
перед представниками керівної верхівки .

Якщо ж з учня виросте підприємець – то розуміння даної проблеми допоможе
йому усвідомити , що не він є головним у процесі виробництва і не він
один створює продукт , а є лише одною з складових процесу виробництва ,
і фундаментом успіху його підприємства буде приділення достатньої уваги
іншим факторам.

Розділ 2 Власна концепція викладення економіки в середній школі для
учнів 10 – 11 класів

Помилки учнів – це їх резерви розвитку .

Задача вчителя – навчити учнів саме так відноситись до своїх помилок .

( Вертелецький Д.Б. )

Вступ

Я вважаю , що найбільшою помилкою нашої системи навчання було те , що
учнів завжди наказували за помилки поганими оцінками і ніколи не
наполягали на виправлені цих помилок шляхом отримання відсутніх знань.

Учні загальноосвітніх шкіл ніколи не цікавились за що вони отримували
низькі оцінки , а якщо й цікавились , то ніколи не поверталися до
зроблених помилок з метою їх виправлення .

Наступною помилкою нашої системи навчання було те що учням давались
величезні масиви знань і ніхто не навчав як їх використовувати в
реальному житті .

Через це склалося становище , коли по закінченні школи учні мали великі
об’єми знань з великими пробілами в них і не знали що з цим робити.

Виходячи з вище сказаного моя власна концепція полягає в постійному
контролі знань учнів , виявленні недоліків і перетворення їх на
переваги. Необхідно дати зрозуміти учням , що помилки це предмет для
наполегливої праці і не потрібно відноситися до них як до катастрофи .

Навчальний процес вивчення економіки в 10 – 11 класах складається з
двох частин :

Основи економічної теорії

Основи підприємництва

Кожна частина викладається на протязі 1 року

Загальна характеристика процесу навчання

Перед початком процесу навчання проводиться ввідне заняття , яке
орієнтовно йтиме 40 хвилин . На ньому відбувається знайомство учнів з
учителем . Проводиться вступна бесіда , де пояснюється необхідність
вивчення економіки показується місце економіки в житті людини і
суспільства , зв’язок економіки з іншими науками . Також розказується як
, на яких принципах , будуть будуватися заняття , як буде проходити
контроль знань , як буде оцінюватися робота учнів . Після цього учням
буде надана змога задати питання що виникли .

Частина 1 Основи економічної теорії

Загальні принципи викладення розділу

Кількість занять на тиждень – 2

Термін викладення Розділу № 1 – 6 місяців 1 тиждень

На викладення кожної теми відводиться 3 заняття , кожне заняття
складається з двох частин ( А та В ) , між цими частинами 10 хвилинна
перерва .

Схема розгляду і контролю знань по темах модуля

Заняття № 1

Частина А ( тривалість 20 хв. )

Якщо це взагалі перше заняття ( не враховуючи вступного ) то дана
частина є основною частиною уроку , вона продовжується 40 хвилин і на
ній розглядається нова тема . Якщо ж це не перше заняття то ця частина
триває 20 хвилин і на ній розглядається результати тесту що проводився
на занятті № 3 . Частина В ( тривалість 40 хв. )

Якщо це перше заняття то в частині В учні задають питання з теми , що
розглядалася в частині А . Якщо ж це не перше заняття то частина В є
основною і на ній розглядається нова тема , учитель пояснює її учням ,
радить що необхідно прочитати самостійно, задає домашнє завдання .

Заняття № 2

Частина А ( тривалість 30 хв. )

Проходить перевірка домашнього завдання , усна перевірка засвоєних на
минулому занятті знань та знань отриманих під час самостійної роботи .
Якщо виявлені пробіли в знаннях – учитель роз’яснює незрозумілі
положення .

Частина В ( тривалість 30 хв. )

Письмовий контроль знань у вигляді контрольної роботи чи тестів . В
якості домашнього завдання учитель пропонує учням підготувати доповіді з
особливо складних питань теми .

Заняття № 3

Частина А ( тривалість 40 хв. )

Проходить розбір помилок в контрольній роботі . Учитель проводить
роз’яснення помилок обговорюючи їх з учнями . Якщо учні все зрозуміли ,
проходить прослуховування підготовлених на дане заняття доповідей учнів
та їх обговорення .

Частина В ( тривалість 20 хв. )

Проводиться письмовий контроль рівня засвоєних знань .

По закінченні модуля проводиться 2 роздільних заняття . На першому
занятті пишеться підсумкова контрольна робота по всі темах викладених в
модулі . На другому – проводиться розбір помилок контрольної .

По закінченні розгляду Розділу 1 проходить ділова гра . В процесі гри
учні діляться на групи , які представляють різні інститути ринкової
економіки . В процесі гри виявляються і викорінюються все ще присутні
недоліки в рівні засвоєння знань . Це найбільш ефективний спосіб через
присутність аспекту змагання і конкуренції між учнями.

Загальна схема тривалості розгляду Розділу 1 за модулями

№ Назва модуля ( Назва теми ) Кільк.

Занять

1 Вступ ( Основа економікс Ефективність використання ресурсів Економічне
зростання )

11

2 Попит та пропозиція ( Ринок , Попит , Пропозиція , Ринкова рівновага
)

14

3 Економічна нестабільність ( Економічний цикл , Безробіття, Інфляція )

11

4 Роль держави ( Економічні функції держави , Кругообіг ресурсів,
Фіскальна функція держави )

11

В загалом для викладення Розділу 1 необхідно 50 занять ( 47 занять для
викладення і контролю знань за модулями + 3 заняття для ділової гри
по Розділу 1 )

Частина 2 Основи підприємництва

Загальні принципи викладення розділу

Основні принципи залишаються незмінними з Розділу 1

Особливості :

Кількість занять на тиждень – 3

Термін викладення Розділу 6 місяців

По закінченні викладення матеріалів розділу учні , об’єднані в творчі
групи по 4-5 осіб, утворюють умовне підприємство , пишуть необхідні
документи і складають власний бізнес план . Це являється підсумковою
роботою по Розділу № 2 .

Написання підсумкової роботи йде на протязі 3 тижнів . В цей час 2 рази
на тиждень проводяться консультації з викладачем тривалістю 1 година
кожна .

Після завершення написання роботи на протязі тижня проводиться її захист
. Кожній групі виділяється окремий день . При проведенні захисту учні ,
що не є членами групи стають опонентами

Схема розгляду і контролю знань по темах модуля

Ідентична Схемі Розділу 1 . Тільки на викладення Теми “ Написання
Основного розділу бізнес плану “ необхідно 6 занять через великий обсяг
матеріалу

Загальна схема тривалості розгляду Розділу 2 за модулями

Назва модуля Кількість занять

Модуль 1 Організація підприємства

Підприємництво

Акціонерне товариство

Товариство з обмеженою відповідальністю

11

Модуль 2 Управління підприємством

Функції управління

Структура підприємства

Керівництво

11

Модуль 3 Підприємство і держава

Оподаткування підприємств .Функції податків.

Прямі податки Непрямі податки

11

Модуль 4 Маркетинг на підприємстві

Основи маркетингу

Керівництво маркетингом

Маркетингові дослідження та інформація

Розробка товарів

Встановлення цін

Реалізація товару

Стратегія Планування Контроль

22

Модуль 5 Бізнес планування на підприємстві

Необхідність бізнес планування

Розділи бізнес планування .Їх характеристика

Написання основної частини

14

В загалом для викладення Розділу 2 необхідно 80 занять ( 69 занять для
викладення і контролю знань за модулями + 6 занять для консультацій
+ 5 занять для захисту залікових робіт )

Розділ 3 Розробка методичного забезпечення

Місце теми в курсі “ Основи економічної теорії “

Фактично проблема використання ресурсів є другою основною проблемою яку
вивчає економіка ( перша це – необмеженість людських потреб )

Як правило дана викладається на початку курсу . Поняття про види
ресурсів їх використання та ін. є базисними для засвоєння всіх подальших
економічних знань. Більш детальніше положення теми в курсі показано в
Схемі №

Цілі та завдання теми

Викладаючи дану тему учням вчитель повинен поставити перед собою ціль
навчити учнів розбиратися в первинних процесах формування , поєднання
та використання ресурсів в виробництві.

Завдання для учнів засвоїти абсолютно весь матеріал даної теми на
творчому !!

рівні .

Структура теми ( див. Схему № )

Вибір організаційних форм і методів навчань

Основні принципи побудови уроку викладені в Розділі 2 “ Власна концепція
викладання економіки в середній школі “

Але ще хотілося б додати , що перед початком кожного уроку учням
необхідно пояснити чому буде присвячене заняття , як , в якій формі воно
буде проходити , яка роль відводиться учням , що вони повинні засвоїти ,
як себе проявити . На цей організаційний момент відводиться 2- 3 хвилини
.

На мою думку в процесі навчання слід відводити більшу роль самостійним
заняттям учнів . Самостійні заняття ( написання рефератів , доповідей ,
підготовка конференцій ) в найбільшій ступіні розкривають потенціал учня
. Але треба зауважити , що вчитель повинен проявляти дуже велику увагу
результатам самостійної роботи . Це пояснюється тим , що більшість учнів
не розуміють , що вони навчаються для самих себе вони підсвідомо “
виконують завдання для вчителя “ .Перевірка самостійної роботи учнів
повинна завжди проводитися у формі доповіді з елементами дискусії чи
диспуту , коли або вчитель або учні висувають по темі доповіді спірне чи
дискусійне питання .Це навчить учнів відстоювати свої ідеї переконання
, вкаже їм на те, що для цього необхідні глибокі знання засвоєні на
творчому рівні .

Декілька слів про домашнє завдання .На мою думку для домашнього завдання
повинні виноситися особливо важкі , нетрадиційні завдання . Ціль такої
політики – навчити учнів користуватися додатковим матеріалом, проявляти
кмітливість нетрадиційність мислення .

Особливу увагу слід приділити оцінюванню роботи учнів . Наша система
освіти перетворила оцінки у фетиш , якому поклоняються учні . В
більшості випадків , якщо спитати учнів для чого вони ходять до школи ,
вони дадуть відповідь що отримувати оцінки , а не отримувати знання . Я
вважаю в школі повинно бути дві оцінки :

“ Дуже добре “

“ Варто попрацювати “

Перша оцінка виставляється учням які повністю засвоїли матеріал на
необхідному рівні , друга оцінка всім іншим , але із обов’язковим
зауваженням нед чим конкретно треба працювати . Така система оцінювання
не буде пригнічувати учнів , і не буде формувати стереотип “ двієчника
– трієчника “

Розробка уроку

Заняття 1 ( лекція )

Тема : Ресурси виробництва

Ціль : навчити учнів розбиратися в первинних процесах формування ,
поєднання та використання ресурсів в виробництві

Дидактичне забезпечення : Роздавальний матеріал ( Схема № )

Частина А ( тривалість 40 хвилин )

Вступна частина та організаційний момент 5 хвилин

Лекція у формі бесіди 35 хвилин . Учні конспектують визначення ,
записують деякі приклади .

Перерва 10 хвилин

Схема № Структурно – логічна схема викладення теми

Ресурс Плата Ресурс Плата Ресурс

Ресурси Плата за ресурси

Частина В 20 хвилин

Учні задають запитання , вчитель відповідає 10 хвилин

Вчитель задає домашнє завдання 5хвилин

Перевірка присутніх на занятті 5 хвилин

Зміст лекції.( тезисно )

Основна проблема економіки ( потреб багато ресурсів мало )

Необмеженість людських потреб ( розвивається людина , розвиваються її
потреби ; хочеться завжди більше ніж є )

Поняття про ресурси ( все , що використовується для виробництва товарів
чи послуг)

Обмеженість ресурсів ( отримати можна не все , що хочеться )

Приклади ресурсів ( корисні копалини , гроші , обладнання , робоча сила
)

Необхідність класифікації ресурсів. Матеріальні і людські ресурси.

Матеріальні ресурси ( сировина , капітал )

Сировина ( або земля ) – всі природні блага , які можуть бити
використаними в виробництві ) приклади : нафта , газ , вугілля

Капітал .Відмінність реального та грошового ( фінансового ) капіталу

Поняття про реальний капітал – виробниче обладнання , інструменти ,
механізми , що використовуються в виробництві

Поняття про грошовий капітал . Гроші які використовуються для
функціонування процесу виробництва.

Людські ресурси

Праця – фізичні та розумові здібності людини , які вона використовує у
виробництві

Підприємницька здібність. Функції підприємця. :поєднання ресурсів ,
прийняття рішень , введення нових ідей в життя , прийняття на себе
ризику отримати збитки та збанкрутувати.

Необхідність платити за ресурси як наслідок їх обмеженості . Чи меньше
наявного ресурсу і чим він потрібніший тим більша за нього плата

Плата за кожен вид ресурсу.

Домашнє завдання :

1. Вивчити основні терміни та поняття , дібрати власні приклади до них .

2. Письмове завдання :Визначити які ресурси використовують

А) рекламна агенція

Б) молокозавод

В) будівельна фірма

Визначити спільні ресурси . Подумати над таким питанням чи є серед
ресурсів менш важливіші та більш важливіші.

Заняття 2

Частина А тривалість 30 хвилин

Організаційний момент 5 хвилин

Усна перевірка домашнього завдання 25 хвилин

Відповідає 3 учня , кожен відповідаючи називає власні приклади до
термінів та понять

1 учень – основна проблема економіки . Необмеженість потреб .Обмеженість
Ресурсів . Платність ресурсів. Коротко – класифікацію ресурсів ( назвати
не пояснюючи термінів).

2 учень матеріальні ресурси

3 учень людські ресурси

Вчитель збирає письмове домашнє завдання

Перерва 10 хвилин

Частина В 30 хв

Організаційний момент ( пояснення до написання тесту )

2) Тест – 10 хвилин

Чи в змозі держава задовольнити всі потреби населення ( так ні )

Якщо в економіці різко збільшився обсяг ресурсів , то ( а .Буде
вироблено більше товарів та послуг , б) економіка може виробити більше
товарів та послуг , в) покращилась технологія виробництва .

Основна проблема з якою має справу економіка ( а Інвестиції , б)
виробництво , Споживання , Обмеженість )

Плата за підприємницький ресурс ( Зарплата , рента , дивіденд , інше )

Як би ви були підприємцем які ресурси були б для вас найважливішими .
Поясніть свою думку.

Після проведення тесту вчитель проводить перевірку присутності учнів – 5
хв

І задає домашнє завдання . Домашнє завдання – підготувати доповіді на
тему “Ефективність використання ресурсів “ .Доповідь готують усі ,
але доповідатиме лише одна людина , всі інші будуть доповнювати, та
опонувати йому.

Заняття 3

Частина А 30 хвилин

Оголошення результатів письмового домашнього завдання та розбір помилок
10 хв

Оголошення результатів тесту та обговорення помилок – 15 хв

Перевірка присутності – 5 хв

Перерва 10 хв

Частина В 30

Заслуховування доповіді , її обговорення

Розділ 4 Особливості викладання теми в різних вікових групах

На мій погляд дана тема не тільки є базисною темою при вивченні
економіки , але й також є найпростішою .В ній немає спеціальних
економічних термінів , яких би неможна було пояснити на побутовому рівні
.Тому я вважаю великих складностей при її вкладені в різних вікових
групах не існуватиме .

Отже спираючись на власні міркування я вирішив , що перша вікова група в
якій доцільно починати викладення даної теми це 4- 7 клас . Для цієї
групи варто зосередити увагу на такому аспекті ресурсів , як ресурси
родини .

Тобто спочатку загальна схема переноситься на сім’ю . Вчитель
намагається на прикладі конкретних родин учнів пояснити поняття
необмеженості потреб , обмеженості ресурсів , доцільність їх ефективного
використання , взаємодії ресурсів родини з оточуючим середовищем .

Потім коли діти зрозуміють основні поняття теми на родинному прикладі
вчитель може переходити на глобальний рівень економіки .

Для учнів з 8 по 11 клас дана тема майже не має особливостей викладення
. Але в окремих випадках коли в учнів виникають проблеми з розумінням
окремих понять учитель може перейти на приклад з конкретною родиною , а
потім повернутися до глобального рівня.

Список використаної літератури

Брагіна Г..В Майстерність вчителя на уроці М.1992

Джеймс Уильямс.Психологія 1991

Гуравльов В.И. Педагогіка в системі наук пролюдину М.1990

МакКонелл К.Р. Брю С.Л Єкономікс М.Республіка 1992

Методи активного навчання М :Знання 1990

Методичні поради та дидактичні тексти до практичних занять з педагогіки
та

психології . Укладач Петко Л.П. К:КДЕУ 1994

Методичні вказівки та рекомендації до розділу “ Дидактика “ випускної
роботи бакалавра Укладачі Козаков В.А. Петко Л.П. К,КДЕУ 1995

Ресурси та потреби

Обмеженість ресурсів і необмеженість потреб

Види ресурсів

Людські

Матеріальні

Підприємницька здібність

Праця

Капітал

Сировина

Ринок

Виробництво

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020