.

Функции слухового анализатора

Язык: русский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 887
Скачать документ

Не важливо, яким голосом володіє людина від народження. Завдяки практиці
вона зможете здобути такий голос, якого по справедливості заслуговує її
професійна майстерність і її яскрава індивідуальність. Можна позбутися
від іноземного чи місцевого акценту, якщо строго стежити за правильністю
вимови. Можна позбутися від гугнявих звуків, якщо вміло користатися
голосовим апаратом. Можна навчитися чітко артикулювати і правильно
вимовляти звуки, розвити резонансні коливання в груди.[7]

Ми пропонуємо деякі психологічні характеристики голосу: [11]

Металеве звучання – говорить про енергійність і твердість.

Єлейний, масляний, жирно-м’який голос – походить від лише зображуваної
дружності, фальшивого пафосу – по ньому легко викрити підлабузника.

Особливо важливо наступне розходження, що легко уловлюється вже після
короткого тренування:

співуча мова (сильне підкреслення голосних) – темпераментність,
чуттєвість, типова для людей, яких називають “добрягами”. Таким добрягою
був Євгеній Леонов у ролі завідувача дитячим садом у фільмі “Джентльмени
удачі” (але тільки не в ролі Доцента: змінилася сутність персонажа –
змінився і голос; це акторський талант);

мова, у якій голосні відступають на другий план, а гостро підкреслюються
приголосні – перевага розуму і волі, що точно аналізує розум. Це
майстерно зіграв Володимир Висоцький: капітан Жеглов у фільмі “Місце
зустрічі змінити не можна”.

Монотонний голос – скритність, “зажатість”, боязкість.

Висота, мелодійність голосу міняються в широких межах – відкритість,
різноманіття інтересів, внутрішня воля.

Падіння тону до кінця фрази – імовірно, слабка воля, м’якість. Іноді це
може бути результатом фізичної слабості, наприклад, у глибоких стариків.

Ритмічні коливання висоти тону – пожвавлення при внутрішній
урівноваженості, здатності до творчості.

Неритмічні коливання: є нерівномірне підвищення і падіння тону –
неврівноваженість, відсутність стабільності.

Опукло-текуча манера говорити з м’якими переходами окремих звуків і слів
– глибоке, повне емоційне життя.

Кутасто-уривчаста мова з раптовими змінами голосності – тверезе,
цілеспрямоване, прагматичне мислення, іноді нервозність. Можна зустріти
у визначеного типу офіцерів, вчителів і політиків з явною чи
приховуваною авторитарністю, схильністю до диктату.

Мовні функції слухового аналізатору

Збудження волоскових клітин передається зв’язаним з ними волокнам
завиткового нерва, які є дендритами біполярних клітин спірального
ганглію. Аксони біполярних клітин складають аферентну частину слухової
гілки 8-ї пари головномозкових нервів, дуже короткої гілки, яка входить
у кохлеарні ядра позаду варолійового мосту. В кожному слуховому нерві
міститься біля 25000 волокон. При вході в стовбур мозку нерв поділяється
на дві гілки, що йдуть до різних ядер. Різні волокна слухових нервів
несуть в собі імпульси різних частот.

Ця тонотопічна організація зберігається на всьому протязі висхідних
шляхів слухової системи. Різні нейрони, як у спіральному ганглії, так і
в ядрах моста, довгастого мозку та вищих відділів мають збудження, яке є
кодом різних частот. Таким чином, розрізнення звуків по частоті
починається в основній мембрані, волокна якої вибірково реагують на
звуки різних частот. Наближене настроювання мембрани на різні частоти
може вдосконалюватись при подальшій обробці нервовими механізмами, що
забезпечують необхідну точність розрізнення.

В кохлеарних ядрах, куди приходять аксони біполярних клітин спірального
ганглію (перших нейронів слухового шляху) знаходяться другі нейрони
слухового шляху. Частина нейронів посилає волокна до мозочка (в центри
руху вух та очей), основна ж маса їх направляється в задні горби
чотиригорбкового тіла середнього мозку, та у внутрішнє колінчасте тіло
проміжного мозку, де знаходяться треті нейрони слухового шляху, які
сприймають слухові імпульси. Аксони третіх нейронів через променистий
вінець надходять у слухову зону великих півкуль.

Слухова зона кори великих півкуль. Аксони нейронів проміжного та
середнього мозку розгалужуються в багатьох ділянках слухової зони, що
займає верхню частину скроневої долі. Встановлено, що одні розгалуження
аксонів складають “основні проекції” завитка, інші “підтримуючі
проекції”. Найбільше основних проекцій має первинна слухова зона, що
розташована у верхній скроневій закрутці. Подразнення певних ділянок
слухової кори у людини викликає галюцинації голосів рідних чи друзів;
інколи ці голоси вимовляють ясні і осмислені повідомлення, в інших
випадках вони просто нечітко щось бурмотять. Звідси зрозуміло, що такі
функції, як відчуття звуку та розрізнення по висоті і силі виконуються в
нижчих відділах слухового аналізатора. У слуховій зоні кори півкуль
здійснюються такі функції, які зв’язані з пам’яттю: розпізнання тембру,
який є властивістю звуку, залежною від його гармонійного складу;
локалізації джерела звуку в просторі з використанням розходження в часі
приходу та в інтенсивності звуку, діючого на обидва вуха; розрізнення
послідовностей звуків, в чому для запобігання інтерференції хвиль
окремих звуків, необхідна певна здатність зберігати сліди.[2]

Сприймання мовлення – це поетапне переведення сприйнятого на смисловий
(предметно-зображувальний) код, ототожнення окремих слів,
словосполучень, а також цілих фраз з нашим мовним досвідом. Розуміння
мовлення є завершальною стадією процесу переведення, коли ми
співвідносимо зміст сприйнятого (звернену мову, прочитаний текст тощо)
із змістом нашої свідомості та різними чинниками діяльності.

У людини функції слухової зони кори півкуль зв’язані з мовою та
сприйняттям музики. Сприймання мовлення забезпечується тими самими
механізмами, що й говоріння і хоч процес мовлення зв’язаний з роботою
всієї кори великих півкуль, окремі її ділянки відіграють специфічну
роль, пов’язану з локалізацією в них мозкових закінчень аналізаторів,
які регулюють процес слухання та говоріння. встановлено, що центри
мовлення розташовані у скроневій частині лівої півкулі. Проте вся ця
ділянка пов’язана з різними мовно-руховими механізмами мовлення.

Понад сто років тому П. Брока помітив, що пошкодження задньої частини
третьої лобової закрутки лівої півкулі, призводить до порушення мовної
артикуляції – до так званої моторної афазії. Хворий втрачає здатність
довільно висловлювати думки, хоча руховий артикуляційний апарат
залишається непошкодженим. Брока зробив висновок, що ця ділянка є
центром “моторних образів слів”. Дещо пізніше Верніке встановив, що при
ураженні верхньої скроневої закрутки лівої півкулі у хворого порушується
розуміння мови. Він зробив висновок, що у цій частині лівої півкулі
локалізуються “сенсорні образи слова. При пошкодженні цієї ділянки у
хворого виникає так звана сенсорна афазія, яка полягає в порушенні
здатності розуміти мову інших. Чуючи мову, людина не може пов’язати
звучання з певним значенням.

Ці та інші ділянки кори, зв’язані з окремими аспектами мовної функції,
не є самостійними й суворо ізольованими центрами мовного процесу, а є
лише окремими ланками складного нервового процесу мовної діяльності та
сприйняття мови.[5]

Дослідження впливу стилю викладу матеріалу вчителя на емоційний стан та
працездатність учнів.

Загальна характеристика стилю діяльності. Педагогічна діяльність учителя
(викладача), як і будь-яка інша діяльність, характеризується визначеним
стилем. Стиль діяльності (наприклад, педагогічної) у самому широкому
змісті слова – стійка система способів, прийомів, що виявляється в
різних умовах її існування. Він обумовлюється специфікою самої
діяльності, індивідуально-психологічними особливостями її суб’єкта. [4]

По Е. А. Климову, індивідуальний стиль діяльності у вузькому змісті –
“це обумовлена типологічними особливостями стійка система способів, яка
складається в людини, що прагне до найкращого здійснення даної
діяльності …індивідуально-своєрідна система психологічних засобів, до
яких свідомо чи стихійно вдається людина з метою найкращого
зрівноважування своєї (типологічно обумовленої) індивідуальності з
предметними зовнішніми умовами діяльності” [15, стор. 49].
Підкреслюється, що це індивідуальне своєрідне сполучення прийомів і
способів, що забезпечує найкраще виконання діяльності. [14] Стиль
діяльності включає її оперативний склад, уміння і навички, виявляючи
здатності самого суб’єкта й обумовлюючи його
індивідуально-психологічними й особистісними особливостями.

У даний час поняття “стиль” трактується в дуже широкому контексті, як
стиль поводження, стиль діяльності, стиль керівництва (лідерства), стиль
спілкування, когнітивний стиль і т.д.

К. Левіним були позначені три стилі: авторитарний, демократичний і
ліберальний. У стилі виділяються дві сторони: змістовна і технічна,
тобто формальна (прийоми, способи). Нижче приводиться повна
характеристика змістовної і формальної сторін трьох стилів [13, стор.
283-284]:

Формальна сторона Змістовна сторона

Авторитарний стиль

Ділові, короткі розпорядження. Справи в групі плануються заздалегідь (у
всьому їхньому обсязі).

Заборони без полегкості, з погрозою. Визначаються лише безпосередні
цілі, віддаленні – невідомі.

Чітка мова, непривітний тон. Думка керівника – вирішальна.

Похвала й осудження суб’єктивні.

Емоції не враховуються.

Позиція лідера – поза групою.

Демократичний стиль

Інструкція у формі пропозицій. Заходи плануються не заздалегідь, а в
групі.

Не суха мова, а товариський тон. За реалізацію пропозицій відповідають
усі.

Похвала й осудження – з порадами. Усі розділи роботи не тільки
пропонуються, але й обговорюються.

Розпорядження і заборони з дискусіями.

Позиція лідера – усередині групи.

Ліберальний стиль

Тон – конвенціональний. Справи в групі йдуть самі собою.

Відсутність похвали, осуджень. Лідер не дає вказівок

Ніякого співробітництва. Розділи роботи складаються з окремих інтересів
чи виходять від нового лідера.

Позиція лідера – непомітно осторонь від групи.

Дослідники виділяють різні функції стильових проявів: інструментальну,
компенсаторну, системоутворюючу і інтегративну. [14] Також виділяється
структурна організація стилю. Індивідуальний стиль діяльності, по
Е.А.Климову, має визначену структуру, у ядро якої входять
індивідуально-психологічні особливості, що або сприяють, або протидіють
успішності діяльності.

Визначаючи загальні стилі поводження, дослідники відзначають, що в
ситуаціях утруднення, конфлікту люди виявляють 10 індивідуальних стилів
поводження: конфліктний, конфронтаційний, стиль, що згладжується,
співробітницький, компромісний, пристосовницький, стиль уникання,
придушення, суперництва та захисту [4]. Істотно, що ці стилі поводження
завжди супроводжують той чи інший індивідуальний стиль діяльності,
складаючи його тло і додаючи йому відповідне емоційне забарвлення. Вони
визначають і загальне емоційне тло стилю педагогічної діяльності,
педагогічного спілкування.

Стиль педагогічної діяльності, відбиваючи її специфіку включає і стиль
управлінської діяльності, і стиль саморегуляції, і стиль спілкування, і
когнітивний стиль її суб’єкта – учителя. Стиль педагогічної діяльності
виявляє вплив щонайменше трьох факторів:

а) індивідуально-психологічних особливостей суб’єкта цієї діяльності –
учителя (викладача), що включають індивідуально-типологічні,
особистісні, поведінкові особливості;

б) особливостей самої діяльності;

в) особливостей тих, що навчаються (вік, стать, статус, рівень знань і
т.д.).

У педагогічній діяльності, що характеризується тим, що вона здійснюється
в суб’єктно-суб’єктній взаємодії в конкретних навчальних ситуаціях
організації і керування навчальною діяльністю учня, ці особливості
співвідносяться також:

а) з характером взаємодії;

б) з характером організації діяльності;

в) предметно-професійною компетентністю вчителя;

г) характером спілкування. [4]

Згідно В. А. Кан-Калику [10], під стилем спілкування розуміються
індивідуально-типологічні особливості соціально-психологічної взаємодії
педагога і учня.

Види педагогічної діяльності. Приведемо їхній опис, по А.К.Марковой[16]:

“Демократичний стиль. Учень розглядається як рівноправний партнер у
спілкуванні, колега в спільному пошуку знань. Учитель залучає учнів до
прийняття рішень, враховує їхню думку, заохочує самостійність суджень,
враховує не тільки успішність, але й особистісні якості учнів. Методами
впливу є спонукання до дії, порада, прохання. У вчителів з демократичним
стилем керівництва школярі частіше перебувають у стані спокійної
задоволеності, високої самооцінки. Учителя з цим стилем більше звертають
увагу на свої психологічні уміння. Для таких учителів характерні велика
професійна стійкість, задоволеність своєю професією.

Авторитарний стиль. Учень розглядається як об’єкт педагогічного впливу,
а не рівноправний партнер. Вчитель одноосібно приймає рішення,
установлює твердий контроль за виконанням пропонованих їм вимог,
використовує свої права без врахування ситуації і думок учнів, не
обґрунтовує свої дії перед учнями. Унаслідок цього учні втрачають
активність чи здійснюють її тільки при ведучій ролі вчителя, виявляють
низьку самооцінку, агресивність. При авторитарному стилі сили учнів
спрямовані на психологічний самозахист, а не на засвоєння знань і
власний розвиток. Головними методами впливу такого вчителя є наказ,
повчання. Для вчителя характерна низька задоволеність професією і
професійною нестійкістю. Учителя з цим стилем керівництва головну увагу
звертають на методичну культуру, у педагогічному колективі часто
лідирують.

Ліберальний стиль. Вчитель іде від прийняття рішень, передаючи
ініціативу учням, колегам. Організацію і контроль діяльності учнів
здійснює без системи, виявляє нерішучість, коливання. У класі хитливий
мікроклімат, приховані конфлікти”.

Кожний з цих стилів, виявляючи відношення до партнера взаємодії,
визначає його характер: від підпорядкування, проходження – до
партнерства і до відсутності спрямованого впливу. Істотно, що кожний з
цих стилів припускає домінування або монологічної, або діалогічної форми
спілкування. Більш деталізована по характеру включеності в діяльність
педагога спілкування диференціація стилів запропонована В. А.
Кан-Каликом. [10] До цих стилів відносяться:

стиль захопленості педагога спільною творчою діяльністю з учнями що є
вираженням відносини вчителя до своєї справи, до своєї професії;

стиль дружнього розташування, що служить загальним тлом і передумовою
успішності взаємодії вчителя з класом. В.А.Кан-Калик звертає увагу на
небезпеку переходу дружнього розташування у фамільярність, панібратство,
що може згубно позначитися на педагогічній діяльності в цілому.

стиль спілкування – дистанція, що є вираженням авторитарного стилю, що,
сприятливо позначаючись на зовнішніх показниках дисципліни,
організованості учнів, може привести до особистісних змін – конформізму,
фрустрації, неадекватності самооцінки, зниженню рівня домагань і т.д.;

стиль спілкування – лякання і загравання. Обидва стилі свідчать про
професійну недосконалість педагога.

Педагогічне спілкування та його стилі. Комунікативний аспект
педагогічного спілкування посідає особливе місце в роботі вчителя,
оскільки передбачає інтенсивний обмін інформацією між ним і учнями. Від
того, як повно він використовує різноманітні комунікативні засоби,
враховує рівень поінформованості учнів, можливі бар’єри спілкування,
неабиякою мірою залежить ефективність педагогічної діяльності. Проте
спостереження свідчать, що мовлення вчителя, особливо початківця, займає
у навчальному процесі невиправдано багато часу. Учителі ж, які оволоділи
педагогічною майстерністю, широко використовують можливості немовних
засобів спілкування, а їхнє мовлення характеризується лаконічністю і
змістовністю.

Якщо ж узяти інтерактивний аспект педагогічного спілкування, то відомо,
що при демократичному стилі, який реалізує вчитель, школярі значно
частіше, ніж за інших стилів, відчувають задоволення і радість від
навчання. Такий учитель працює з усім класом, організовує спільну
діяльність, ураховуючи індивідуально-психологічні особливості учнів,
заохочуючи їх до кооперації зусиль. Водночас авторитарний стиль
негативно позначається на самооцінці учнів, особливо слабовстигаючих. У
початкових класах значення стилю спілкування ще очевидніше, більшість
першокласників, з якими працюють авторитарні вчителі, виявляють бажання
повернутися до дитячого садка. Відомо також: якщо стиль спілкування,
засвоєний дитиною вдома, відрізняється від стилю, що його демонструє
вчитель, між ними складаються далеко не гармонійні стосунки.[4]

Сила голосу: тихий, середній, гучний

Сила подаваного звуку визначається інтенсивністю напруги голосових
складок і величиною тиску повітря в підзв’язочному просторі. І той і
інший процес регулюються центральною нервовою системою. Контроль
здійснюється за допомогою слуху. Якщо ж рівновага між цими процесами
порушується, наприклад, при лементі жаху, то превалювання тиску
усередині трахеї викликає звук, що характеризується відсутністю чистої
тональності.

У мововедені поняття “сила” і “голосність” голосу не є тотожними. Сила
звуку – це величина об’єктивна, це реальна енергія звуку, вимірювана в
децибелах. Сила звучання залежить від амплітуди (розмаху) коливання
голосових зв’язувань, ступеня їхньої напруженості, а також від
діяльності резонаторів (порожнини рота і носа).

Сила голосу в різних людей різна. В один голос сильний, витривалий,
здатний справлятися з великими мовними навантаженнями. В інших людей
голос слабкий, по природі тихий. В умовах підвищеного навантаження
недотепне користування таким голосом може привести до виникнення різних
функціональних, а часом і органічних захворювань. Голос потрібно
берегти, не перенапружувати, враховувати його можливості. Але, головне,
його треба розвивати.

Гучність голосу залежить від його сили. Але якщо сила голосу – величина
об’єктивна, то гучність – поняття суб’єктивне, зв’язане з нашим
сприйняттям звуку. Це керована якість голосу. Голос може бути тихим,
середнім і голосним. Гучність можна і потрібно змінювати в залежності
від різних обставин спілкування. Гнучка зміна гучності голосу – це засіб
досягнення виразності мови, її розмаїтості, адекватності ситуації
спілкування.

Більш того, сильне підвищення гучності придушує більш тонкі, якісні
параметри мови, зокрема, спрощує і робить монотонним інтонаційний
малюнок.

Крім вище перерахованих причин (ситуації спілкування, мети) гучність
голосу має залежати від змісту мови. Якщо вчитель розповідає про грозу,
грім, про події, наповнених голосними звуками, воєнні дії, то навряд чи
доречно використовувати тихий голос. Якщо ж він описує тиху літню ніч,
шелест дерев і шелест лисття, то в цьому випадку голос підсилювати не
можна.[8]

Діапазон голосу. Слово діапазон (dia pason) грецького походження й
означає “через усі”, тобто – у музиці – через усі звуки. Під музичним
діапазоном розуміється відстань від найнижчого звуку, що може видати
інструмент чи голос, до найвищого. Вчитель, що хоче бути переконливим,
говорить повільно й у низької тональності. Але він повинний залишатися в
рамках природного діапазону свого голосу, інакше він буде здаватися
нещирим.[7]

Чутність. Чи потрібно вчителю говорити так, щоб його чули в останньому
ряді? Чи він збирається розмовляти звичайним тоном з невеликою групою
учнів? Може бути, він буде виступати в гімназії на випускному вечорі?
Чутність його мови залежить від того, у якому приміщенні він виступаєте
і до кого хоче донести свою мову. Повнозвучний, багатий голос добре
чутний у всіх куточках практично будь-якої кімнати. Учителю не потрібно
напружуватися, щоб його голос поширився по приміщенню. Основою його
голосу повинна бути діафрагма. Необхідно набрати в легені побільше
повітря, щоб контролювати свій голос. Чутність голосу не залежить від
голосності. Зовсім необов’язково говорити голосно, на підвищених
децибелах. Чутність голосу – це здатність використовувати всі принципи
правильного керування голосом, щоб природний голос поширювався
рівномірно і був добре чутний.[8]

Тембр дозволяє на слух ідентифікувати різні голоси. Учитель без зусиль
ідентифікує голоси дітей. Не слід плутати тембр із висотою голосу й
іншими характеристиками.

Тон голосу характеризується його висотою, вібрацією і модуляцією. Гарний
голос відрізняється легкими змінами тону. Інтонації – це “підйоми” і
“спуски” голосу. Монотонність стомлююча для вуха, тому що постійний тон
використовує ту саму висоту. Деякі вчителя не розрізняють різницю в тоні
голосу. Однак за допомогою зміни тону вчитель може зовсім змінити
значення слів. Для того щоб зрозуміти, наскільки разючий ефект може
створити зміна інтонацій, досить згадати, як у п’єсі “Пігмаліон”
професор Хіггінс перетворив Елізу Дулітл із вуличної торговки квітами в
дійсну світську даму. У процесі навчання вона не тільки позбувається від
простонародного акценту, але змінює самий свій голос, утрачаючи різкий,
пронизливий тон і здобуваючи м’які інтонації культурної людини.[9]

Швидкість та тривалість мовлення

Учителя, що говорять дуже швидко, часто не залишають пауз для підтримки
правильного дихання. Темп мови залежить від розміщення пауз. Швидкий
темп мови гарний за умови, що чітко вимовляються всі слова, що паузи
досить довгі і дозволяють учню обміркувати сказане. Слухати вчителя, що
говорить повільно, але не робить пауз, дуже нудно. Пауза потрібна для
того, щоб вдихнути повітря, як би “перезарядитися” перед продовженням
мови, дати можливість своєму мозку підготувати те, що буде сказано, а
учню – усвідомити вже сказане. Паузи дають відпочинок і мозку, і тілу.

Робити паузи в мові вважається ознакою гарного тону. Вони роблять
враження, що учням надається можливість висловити свою думку, вставити
репліку, поставити запитання, якщо, звичайно, вони того побажають.

Крім того, паузи дають можливість стежити за реакцією учнів на сказане.

Замічено, що англійці роблять набагато більш довгі паузи, ніж
американці. Звідси розповсюджена в Англії думка, що американці
багатослівні і люблять придушувати співрозмовника. Американець, сказавши
що-небудь, зробить Х-секундну паузу, а якщо співрозмовник нічого не
скаже, продовжить розмову. Тим часом англієць, звичайна пауза для якого
– 5 секунд, тільки збереться зробити своє зауваження, як американець уже
знову заговорить.

Чому багато хто з учителів недостатньо часто використовують паузи?
Швидкий темп мови – ознака швидкості мислення. На жаль, нема рації в
тім, щоб миттєво народжувати і відразу висловлювати ідеї, адже діти
будуть просто не в змозі встигати їх засвоювати. Багато хто з педагогів
говорять швидко внаслідок нервовості, а “ключичне”, поверхневе дихання
сприяє закріпленню високого темпу мови. Іноді вони намагаються швидше
висловитися, щоб увага перемістилася до іншого (педагогу, учню). Часто
бояться, що говорять скудно, що предмет висловлення невартий уваги, тому
намагається виразити свою думку швидше. Іронія полягає в тому, що мова
при цьому робиться ще більш нудною і марною.[11]

Наявність беззмістовних слів

Деякі з педагогів, що спостерігаються нами, не довіряючи собі, не
зважуються просто тримати паузу і намагаються заповнювати проміжки між
словами всякими “м-м-м”, “е-е-е”, “розумієте”, прочищаючи горло чи
цокаючи язиком. При використанні коротких “м-м” чи “е-е” мова здобуває
відтінок нерішучості і сумнівів. Якщо ж вони довше – висловлення звучать
зверхньо та помпезно, немов педагог змушує учнів знаходитися поруч, поки
думає вголос.

Нами було відмічено, що застосування слів-паразитів негативно
позначається на довірі до вчителя. І, крім того, у багатьох проведених
раніше дослідженнях у різних джерелах, вказується, що коли людина,
наприклад, говорить неправду, вона використовує більше всяких ‘”м-м” і
“е-е”. Якщо людина упевнена в собі, їй немає необхідності заповнювати
паузи в мові цими звуками чи фразами типу “розумієте”, “я думаю”.

Непотрібні звуки і фрази відволікають від головного і створюють бар’єри
в спілкуванні. Навчившись правильно користатися паузами в мові, учитель
значно удосконалить свій імідж. Якщо діти будуть бачити, що він почуває
себе комфортно, їм теж буде комфортно в бесіді з ним. Уміння тримати
паузу, нічим її не заповнюючи, не використовуючи слів-паразитів – ознака
великої впевненості собі, еквівалент уміння просто сидіти і мовчати.
Діти бачать, що вчитель робить паузи для того, щоб думати, і це додає
йому додатковий авторитет.[8]

Висновок

Сьогодні завдяки розробкам наших учених стало можливим контролювати й
удосконалювати свої голосові дані. На перший погляд усе просто. Людина
говорить у мікрофон, його мова обробляється програмою, і на моніторі в
режимі реального часу відображається його мовний спектр. Виділяються
зони низьких, середніх і високих частот. Але це ще не усе. За допомогою
визначених тренувань, можна домогтися посилення потужності голосу, появи
в ньому будь-якого необхідного відтінку (обертону, гармоніки). У даний
час розроблені методики розвитку дикторських здібностей, що дозволяють
будь-якій людині удосконалювати свій голос. Через деякий час ви
помітите, як мрії збуваються. Відтепер ви не будете виглядати “сірою
мишею”. І це не дивно! Магнетизм вашого голосу буде не тільки притягати
до вас людей, але і перетворить вас у людину, якій неможливо відмовити,
на яку не можна сердитися, ображатися і тим паче лаятися… Тепер ви
впораєтесь з будь-якою ситуацією!

Голос має особливу привабливість. Це не просто фізична властивість
організму, це тонке знаряддя, за допомогою якого можна домогтися дуже
багато чого.

У визнаних майстрів різних епох незвичайно приємні голоси, які
виділяються: шепіт із придихом Мэрилін Монро, ніжний голос Мішель
Пфайфер, глибокий, хвилюючий – Эдит Піаф, низький обволікаючий – у
Ричарда Чемберлена. Усі ці актори приділяли постановці голосу незвичайно
багато сил. Хіба станеш зіркою Голівуду з пронизливим верескливим
голосом?

Список використаної літератури

“Анатомія і фізіологія з патологією”//під ред. Я.І.Федонюка, Л.С.Білика,
Н.Х. Микули. Тернопіль, “Укрмедкнига”, 2001 р.

Г.Ф. Гайдай – “Фізіологічні основи психічних процесів”. Кіровоград, 2001
р.

С.Д. Максименко – “Общая психология”. М.: “Ваклер”, 1999 г.

И.А. Зимняя – “Педагогическая психология”. М. 1999 г.

“Основи загальної психології”/під .ред. С.Д. Максименка. К. 1998р.

П. Сопер – “Основы искусства речи”. М. 1995 г.

Б.В.Гладков, М.П.Пронина – “О полётности сценического голоса/ Теория и
практика сценической речи” вып.2, СПб. Гос. институт театра, музыки и
кинематографии, 1992 г.

Л.Г. Павлова – “Спор, дискуссия, полемика”. М.: “Просвещение”, 1991 г.

А. Е. Войскунский – “Я говорю, мы говорим”. М.: “Просвещение”. 1989 г.

Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении. М., 1987.

М. Н. Ночевник – “Человеческое общение”. М.: “Просвещение”. 1986 г.

“Физиология человека”/под. ред. Г.И.Косицкого. М.: “Медицина”, 1985 г.

Андреева Г. М. “Социальная психология” М., 1980 г.

Мерлин В. С., Климов Е. А. Формирование индивидуальпого ститя
деятельности в процессе обучения // Сов. педагогика, 1976, № 4.

Климов Е.А. “Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от
типологических свойств нервной системы”. Казань, 1969 г.

Маркова А. К. Психология труда учителя. с.30-34

PAGE

PAGE 25

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020