.

Судинні захворювання головного мозку

Язык: русский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3387
Скачать документ

ПЕРЕДМОВА

Судинні захворювання головного та спинного мозку залишаються однією з
актуальних проблем клінічної неврології. Це зумовлено перш за все їх
поширеністю, а також високими показниками смертності. Зокрема,
цереброваскулярні захворювання складають від ЗО до 50% хвороб
серцево-судинної системи. На кожні 100 млн. жителів припадає біля 500
тис. інсультів і церебральних судинних кризів на рік. За даними ВООЗ,
смертність від інсультів складає 12-15% загальної смертності, тобто
займає ІІ-ІІІ місце після захворювань серця та злоякісних пухлин. Через
рік після інсульту вмирає 50% хворих, 40% – залишаються стійкими
інвалідами і лише 10% – повертаються до трудової діяльності. Тому
питання профілактики та лікування судинних захворювань нервової системи
мають не тільки медичне, а й велике соціальне значення.

КЛАСИФІКАЦІЯ СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОЛОВНОГО ТА СПИННОГО МОЗКУ

Згідно з сучасною Міжнародною класифікацією хвороб Дев’ятого перегляду
(1979 р.), виділяють такі основні клінічні форми порушень мозкового
кровообігу:

А. Початкові прояви недостатності кровопостачання

мозку.

1. Початкові прояви недостатності кровопостачання головного мозку.

2. Початкові прояви недостатності кровопостачання спинного мозку.

Б. Гострі порушення мозкового кровообігу.

1. Минущі порушення мозкового кровообігу:

а) транзиторні ішемічні атаки;

б) гіпертонічні церебральні кризи.

2. Гостра гіпертонічна енцефалопатія.

3. Крововилив оболонковий:

а) підпавутинний (субарахноїдальний);

б) епі – та субдуральний.

4. Крововилив у мозок:

а) паренхіматозний;

б) паренхіматозно-субарахноїдальний;

в) шлуночковий.

5. Інфаркт мозку (неемболічний):

а) при патології магістральних артерій голови;

б) при патології внутрішньомозкових судин;

в) іншого генезу.

6. Інфаркт мозку емболічний:

а) кардіогенний;

б) іншого генезу.

В. Повільно прогресуючі порушення мозкового кровообігу:

1. Дисциркуляторна енцефалопатія;

2. Дисциркуляторна мієлопатія.

Г. Наслідки раніше перенесеного мозкового інсульту.

ФАКТОРИ РИЗИКУ

До факторів ризику (ФР) відносять фізіологічні, поведінкові, а також
фактори середовища, які збільшують ризик розвитку судинних захворювань
нервової системи. Фактори ризику — це не причина хвороби, вони лише
відтворюють зв’язок з етіологічним чинником розвитку захворювання.

Фактори ризику розвитку порушень мозкового кровообігу підрозділяються на
вірогідно доведені або провідні та можливі. До провідних ФР відносять
артеріальну гіпертонію, захворювання серця (ішемічна хвороба серця,
порушення ритму) , а також транзиторні ішемічні атаки (ТІА). Групу
можливих ФР складають інтоксикація нікотином, зловживання алкоголем,
надлишкова вага тіла, недостатня фізична активність, тобто фактори, що
характеризують спосіб життя і піддаються корекції, а також фактори, що
не контролюються (стать, вік, спадкова схильність), зміни деяких
фізіологічних і біохімічних показників (агрегація тромбоцитів, рівень
гематокриту). Як важливі ФР інсульту розглядають цукровий діабет,
високий рівень фібриногену в плазмі крові.

Студенти VI курсу повинні згадати: морфологічну організацію судинної
системимозку. Варіанти розвитку системи сонних і основної артерії. Роль
Вілізієва кола в здійсненні постійності мозкового кровообігу,
редукований колатеральний кровообіг, а також особливості мозкового
кровообігу і зривів авторегуляції мозкового кровообігу при гіпертонічних
кризах.

АВТОРЕГУЛЯЦІЯ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ

Серед соматичних органів головний мозок особливо високочутливий до
гіпоксії, найбільш уразливий при ішемії з декількох причин: по-перше, у
зв’язку з високими енергетичними потребами тканини мозку; по-друге,
через відсутність тканинного депо кисню: по-третє, у зв’язку з
відсутністю резервних капілярів. Якщо величина мозкового кровотоку
знижується до 35-40 мл на 100 г речовини мозку за хвилину, то через
дефіцит кисню, що настає, порушується розщеплення глюкози, а це
призводить до накопичення молочної кислоти, розвитку ацидозу, до
гемореологічних і мікроциркуляторних розладів, виникнення неврологічного
дефіциту.

Адекватне кровопостачання головного мозку забезпечується механізмами
авторегуляції. Термін “авторегуляції” мозкового кровообігу
використовується для позначення спроможності гомеостатичних систем
організму підтримувати тканинний мозковий кровотік на постійному рівні
незалежно від змін системного артеріального тиску, метаболізму, впливу
вазоактивних заходів.

Регуляція мозкового кровообігу забезпечується комплексом міогенних,
метаболічних і неврогенних механізмів. Роль міогенного фактору полягає в
тому, що підвищення артеріального тиску всередині судин викликає
скорочення їх м’язового шару і, навпаки, зниження тиску крові викликає
послаблення м’язових волокон і розширення просвіту судин (ефект
Остроумова-Бейліса). Міогенний механізм може здійснюватися при
коливаннях систолічного тиску в діапазоні 60-70 і 170-180 мм рт.ст. При
зниженні його до 50 мм рт.ст., як і при значному підвищенні понад 180 мм
рт.ст., з’являється пасивна залежність: тиск – мозковий кровотік, тобто
виникає зрив реакції авторегуляції мозкового кровообігу.

Які ж механізми захищають головний мозок від надлишкової перфузії?
Виявляється, що таким механізмом є внутрішні сонні та хребетні артерії.
Вони не тільки регулюють об’єм надходження крові в мозкові судини, але й
забезпечують постійність її припливу незалежно від змін рівня загального
артеріального тиску. Міогенний механізм авторегуляції включається
миттєво, але він недовготривалий – від однієї секунди до двох хвилин.
Потім він пригнічується змінами метаболізму.

МИНУЩІ ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ

Минущі порушення мозкового кровообігу (МПМК) — це гостро виникаючі
розлади мозкових функцій судинного генезу, які характеризуються
загальномозковою, або осередковою, або змішаною симптоматикою, що
проходить протягом перших 24 годин після її розвитку. Це одна із частих
клінічних форм гострого порушення мозкового кровообігу. Такі хворі в
неврологічних стаціонарах складають біля 20% від усіх хворих з судинними
захворюваннями головного мозку.

Слід зазначити, що МПМК – це поняття суто клінічне, воно відображає лише
динаміку неврологічних проявів і не дає уяви про справжню
довготривалість порушень мозкової гемодинаміки.

Етіологія. МПМК частіше розвиваються при атеросклерозі, артеріальній
гіпертензії або їх поєднанні. Значно меншу роль у їхньому розвитку
відіграють цукровий діабет, васкуліти різної етіології, здавлювання
остеофітами хребетних артерій. МПМК часто обумовлюються стенозуючими
процесами магістральних артерій голови в екстра- та
інтракраніальному відділах.

Патогенез. Патогенетичні механізми МПМК різноманітні. У їх
виникненні значну роль відіграють артеріогенні мікроемболії
атероматозними масами із сонних і хребетних артерій при розпаді
атероматозних бляшок, а також конгломератами тромбоцитів, які
утворюються в ділянці зміненого участка стінки великих судин. Досягнувши
судин невеликого калібру, частіше кіркових гілок мозкових артерій,
емболи застрявають у них. Подразнюючи ендотелій, вони спричиняють спазм
навколишніх судин і підвищену прониклість їх стінок з наступним
розвитком периваскулярного набряку мозкової тканини, що супроводжується
виникненням осередкових симптомів. Позаяк тромбоцитарні емболи досить
пухкі, вони легко піддаються розпаду або лізису, визваний ними набряк
ліквідовується, що обумовлює зворотний розвиток неврологічного дефіциту.
Мікроемболи бувають також кардіогенного походження. Цей механізм
характерний для хворих з пороком серця, інфарктом міокарда, миготливою
аритмією, пролапсом мітрального клапана.

МПМК можуть обумовлюватись мікротромбозами при захворюваннях крові
(поліцитемія, макроглобулінемія, тромбоцитози). Мають значення
також порушення мікроциркуляції внаслідок змін фізико-хімічних
властивостей крові та гемореологічних порушень (підвищення в’язкості
крові, агрегації тромбоцитів, еритроцитів, зниження їх деформацій.

У виникненні МПМК певну роль відіграє механізм судинної мозкової
недостатності. В самій загальній формі вона визначається як стан
невідповідності між потребою та забезпеченням тканин головного мозку
повноцінним кровопостачанням. Клінічні симптоми можуть розвиватися на
фоні постійної недостатності кровопостачання мозку внаслідок
атеросклеротичного стенозу в його судинній системі (мал.3) і особливо
під впливом додаткових, екстрацеребральних факторів. Це можуть бути
серцева слабкість, кровотечі із внутрішніх органів, падіння
артеріального тиску різного ге-незу. Внаслідок недостатності
кровопостачання у тих або інших ділянках мозку поглиблюється ішемія,
гіпоксія, що проявляється відповідними осередковими симптомами.
Відновлення тканинного мозкового кровотоку за рахунок нормалізації
кардіогемодинаміки або інших факторів здебільшого супроводжується
регресом неврологічного дефіциту.

У розвитку МПМК має значення механізм зриву реакції авторегуляції
мозкового кровотоку при гострому підвищенні або зниженні артеріального
тиску. Цей механізм часто суп-

20

роводжується вазодилатацією, надлишковою перфузією тканини мозку,
венозною гіперволемією.

Клінічні прояви МПМК можуть бути зумовлені не лише ураженням відповідної
артерії, а й неадекватними гемоди-намічними зрушеннями компенсаторного
характеру, тобто феноменом “обкрадання”. Сутність феномена полягає в
появі осередкових симптомів недостатності кровопостачання мозку не в
ділянці ураженої артерії, а в області інтактної судини, яка постачає
кров у басейн ураженої артерії. Такий механізм особливо часто є причиною
порушення мозкового кровообігу при закупорці проксимальних відділів
гілок дуги аорти (підключичної, загальної сонної артерій). Класичним
прикладом може бути “підключичний синдром обкрадання” – хиЬсІауіап зїеаі
купаготе (555).

Не менш важливе значення в патогенезі МПМК мають порушення гемодинаміки
і церебрального метаболізму.

Одним із механізмів розвитку МПМК можуть бути дис-тонічні зміни мозкових
судин, особливо при артеріальній гіпертензії. Певне значення мають також
порушення венозного кровообігу. В деяких випадках МПМК можуть
зумовлюватись дрібновогнищевими крововиливами. Вертеброгенні впливи —
здавлювання хребетних артерій остеофітами в ділянці унковертебральних
зчленувань також мають значення у розвитку МПМК.

Клініка. Минущі порушення мозкового кровообігу можуть проявлятися
церебральними судинними кризами та транзи-торними ішемічними атаками
(ТІА).

Розрізняють такі види церебральних судинних кризів: загальні,
регіонарні, змішані. В клінічній картині загальних церебральних кризів
переважають загальномозкові та вегетативно-судинні порушення. Регіонарні
кризи в залежності від локалізації дисциркуляторних порушень
підрозділяються на каротидні та вертебрально-базилярні. Змішані
церебральні кризи супроводжуються як загальномозковими (значний головний
біль, нудота, блювота), так і розсіяними неврологічними симптомами
(субкортикальні рефлекси, недостатність конвергенції, асиметрія черевних
рефлексів).

Церебральні судинні гіпертонічні кризи розподіляються на^фи типи.
Гіперкінетичний тип виникає переважно на

21

-~—г – -— , ,„

Виняткове значення в патогенезі церебральних гіпертонічних
кризів має єдиний фактор – зривання реакції авторегуляції мозкового
кровотоку. Можливі два типи її порушень (І.В.Ганнушкіна, Н.В.Лебедєва,
1987). Перший полягає в тому, що при гострому значному підвищенні
артеріального тиску мозкові (піальні) артерії зразу розширюються, тобто
не здійснюється авторегуляторна реакція звуження судинної стінки у
відповідь на зміни перфузійного тиску. При другому типі, який переважно
зустрічається у випадку помірного підвищення артеріального тиску,
піальні артерії реагують авторегуляторною реакцією звуження. Мозковий
кровотік на цій фазі залишається незмінним. Однак подальше підвищення
артеріального тиску приводить до того, що в звужених артеріях
розширюються окремі сегменти, тобто в цих ділянках артерій починає
виникати зривання реакції авторегуляції мозкового кровотоку.
Спостерігається чергування розширених і вузьких відрізків по ходу
артерії (сосисочний феномен). Тільки в цій фазі починає збільшуватись
тканинний мозковий кровотік. Внаслідок порушення проникності
гематоенцефалічного бар’єру, траданс-суції рідини та білків крові в
інтерстиційну тканину у хворих може розвиватися набряк головного мозку.
Найчастішою скаргою хворих буває значний головний біль, який
супроводжується нудотою, блювотою. Іноді хворі скаржаться на
запаморочення, що частіше має несистемний характер і виникає при різких
рухах головою або поворотах голови. Осередкових симптомів ураження
головного мозку здебільшого не бу-

22

ває, але можуть виявлятися ригідність потиличних м’язів, симптом
Керніга, підвищення тиску спинномозкової рідини. Іноді виникають
епілептичні приступи.

Ппотонічні церебральні кризи характеризуються менш виразною
загальномозковою симптоматикою і спостерігаються на фоні низького
артеріального тиску.

Значно частіше зустрічаються транзиторні ішемічні атаки (ТЇА). Вони
характеризуються переважно осередковими симптомами, але нерідко
поєднуються з загальномозковими. Якщо причиною ТЇА є дисциркуляторні
порушення в системі внутрішньої сонної артерії, то найбільш частими
бувають осередкові симптоми ураження в чутливій сфері, які проявляються
відчуттям затерпання в кінцівках, іноді вони розповсюджуються на
обличчя, інші обмежені ділянки шкіри. Значно рідше розлади чутливості
поширюються на одну половину тіла. Виникають паретичні явища у вигляді
монопа-резу, дещо рідше – геміпарезу, які іноді поєднуються з моно-або
гемігіпестезією, геміпарестезією. Виявляються підвищення сухожильних і
періостальних рефлексів, зниження поверхневих черевних, іноді
патологічні рефлекси, частіше рефлекс Бабінського. При ураженні лівої
півкулі мозку виникають розлади мови – минуща афазія або кіркова
дизартрія, які нерідко поєднуються з тими чи іншими чутливими або
руховими розладами на правій половині тіла. Якщо ТЇА зумовлені
закупоркою або стенозом внутрішньої сонної артерії на шиї,
спостерігається минущий перехресний окуло-пірамідний синдром
Ласко-Радовича: зниження зору або сліпота на боці вогнища та слабкість
кінцівок на протилежному боці. Іноді зниження зору на одне око
поєднується лише з гіперрефлексією контрлатеральних кінцівок. У деяких
хворих з патологією магістральних судин голови МПМК можуть проявлятися
приступами джексонівської (кіркової) епілепсії.

Минущі порушення мозкового кровообігу в системі вер-тебрально-базилярних
судин зустрічаються майже в 2 рази частіше, аніж у каротидному басейні.
Вони характеризуються приступами системного запаморочення,
вегетативно-су-Динними порушеннями. Хворі часто скаржаться на шум, дзвін
у вухах, голові. Інколи спостерігається зниження слуху

23

на одне або два вуха. Нерідкою скаргою буває головний біль, частіше
розпираючого характеру переважно в потиличній ділянці. З’являються
нудота, блювота, гикавка, блідість обличчя, холодний піт. Характерні
зорові розлади у вигляді фотопсій, метаморфопсій, невиразності зору,
дефектів полів зору. Нерідко з’являються симптоми ураження очнорухових
нервів (двоїння в очах, порушення конвергенції, парез очних м’язів і
парез погляду), трійчастого (чутливі розлади на обличчі в ділянках
Зельдера), а також ознаки бульбарного синдрому: дизартрія, дисфагія,
дисфонія. Можливі мозочково-стовбурові порушення у вигляді ністагму,
розладів статики та координації рухів. Відносно рідко спостерігаються
альтер-нуючі синдроми. Значно частіше виявляються зміни з боку
емоційно-вольової сфери: підвищена втома, зниження працездатності,
подразливість, часто пригнічений фон настрою, апатія й інколи
пароксизмальне підвищення тиску. Можуть розвиватися приступи раптового
падіння – дроп-атак (агор аіїаск) без втрати свідомості, які
спостерігаються при остеохондрозі шийного відділу хребта, особливо при
поворотах, зміні положення голови. Вони безпосередньо зв’язані з минущою
втратою постурального тонусу, зумовленою ішемією стовбурової частини
мозку (міст, довгастий мозок, ретикулярна формація). При судинному
ураженні стовбурово-гіпоталамічної частини мозку виникають і інші
пароксиз-мальні стани: гіперсомнічний, катаплексичний синдроми, а також
вегетативно-судинні кризи. Однак такі розлади, як приступи мігрені,
зомління, хвороба Меньєра не заведено відносити до минущих порушень
мозкового кровообігу.

Тривалість і зворотність неврологічної симптоматики у хворих з МПМК
різна, від короткочасних епізодів до 24 годин. Більшість із них
продовжується менше півгодини. Це свідчить про їх гемодинамічну,
метаболічну, а також структурну неоднорідність. Сучасні поняття про
МПМК, які базуються на тривалості ішемічних епізодів, неточні, позаяк
більш ніж у чверті хворих на комп’ютерній томографії виявляються ознаки
інфаркту мозку. Тому деякі автори пропонують терміном ТІА зазначати
тільки ті епізоди вогнищевої ішемії, коли неврологічна симптоматика
повністю зворотна, а ознаки осередкового ураження мозку на комп’ютерній
то-

24

мографії (КТ) відсутні. Якщо ж на КТ визначаються зони зниженої
щільності, в таких випадках рекомендується використовувати термін “малий
інсульт” (тіпог зїгоке).

При встановленні діагнозу МПМК беруть до уваги наявність основного
судинного захворювання (артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби
серця, порушення ритму серця та ін.). Вирішальне значення має аналіз
клінічної картини захворювання, урахування тривалості та зворотності
неврологічного дефіциту, даних КТ.

Діагноз МПМК необхідно диференціювати з синкопаль-ними пароксизмами
(зомління). Виразної межі між цими станами не існує. Однак синкопальні
пароксизми виникають у хворих молодого віку з вегетативною дисфункцією,
зі схильністю до ортостатичних реакцій. МПМК у вертебраль-но-базилярній
системі часто супроводжуються приступами системного запаморочення, яке
необхідно відрізняти від ураження лабіринту. Поставити діагноз
допомагають дані анамнезу та отоневрологічного обстеження. Виявлення
додаткових неврологічних симптомів (зорові, слухові, мозочкові розлади,
порушення чутливості) свідчить про судинний генез захворювання.

Лікування МПМК передбачає термінову госпіталізацію хворих у неврологічне
або нейрохірургічне відділення, дотримання постільного режиму до
закінчення гострого періоду і в наступні дні в залежності від загального
стану і самопочуття хворих.

Основні принципи лікування МПМК такі:

1) нормалізація артеріального тиску; 2) поліпшення серцевої діяльності;
3) своєчасне і адекватне відновлення мозкового кровообігу; 4) корекція
реологічних властивостей крові, її в’язкості, поліпшення мікроциркуляції
та колатерального кровообігу: 5) нормалізація метаболізму мозку; 6)
запобігання розвитку набряку мозку, зниження внутрішньочерепної
гіпертензії, поліпшення венозного відтоку крові; 7) усунення
вегетативно-судинних розладів.

Для зниження артеріального тиску при гіпертонічному кризі
гіперкінетичного типу призначають дибазол внутрішньовенне
крапельне дозою 4-6 мл 0,5% розчину або 2-4 мл 1% розчину в 250 мл 5%
розчину глюкози. Для

25

підсилення гіпотензивного ефекту застосовують також ла-зикс дозою 2-4
мл 1 % розчину внутрішньовенне крапельне або внутрішньом’язово. Помірне
зниження артеріального тиску можна досягти при внутрішньовенному
(повільному) уведенні 1 мл 0,1% розчину гемітону (клофеліну) в 20 мл
ізотонічного розчину натрію хлориду. Однак препарат може викликати
початкову пресорну реакцію. Такою дією не володіє рауседіл дозою 1 мл
0,1% розчину і резерпін дозою 1 мл 0,1% або 0,25% розчину при
внутрішньовенному або внутрішньом’язовому введенні. Призначення цих
препаратів, а також бета-адреноблокаторів (обзидану або анап-риліну)
особливо ефективно у випадках, коли криз супроводжується тахікардією,
вегетативними порушеннями, емоційним збудженням. При важкому
перебігу гіпертонічного кризу, високих цифрах артеріального тиску
призначають пентамін дозою 1 мл 5% розчину внутрішньом’язово,
арфонад дозою 150-250 мг 0,05-0,1% розчину внутрішньовенне крапельне в
200 мл ізотонічного розчину натрію хлориду.

При гіпертонічному кризі гіпокінетичного типу гіпотензивний
ефект досягається застосуванням діазоксиду (гіперстату) дозою 300 мг (20
мл) внутрішньовенне. Препарат може давати побічні дії: нудоту, блювоту,
ортостатичну гіпотензію. Ефективно призначення внутрішньовенне
кра-пельно галідору дозою 50-75 мг, курантілу дозою 1-2 мл 0,5% розчину,
аміназину дозою 1-2 мл 2,5% розчину в 200 мл ізотонічного розчину натрію
хлориду. Використовують також антагоністи кальцію корінфар (ніфедипін)
дозою 10-20 мг, фенігідин 0,01 г перорально тричі на добу. Незалежно від
типу центральної гемодинаміки призначають еуфілін дозою 5-10 мл 2,4%
розчину внутрішньовенне струйно в 20 мл 40% розчину глюкози або
внутрішньовенне крапельне в 200 мл 5% розчину глюкози. Хороший
гіпотензивний ефект досягається внутрішньовенним отруйним аба крапельним
уведенням катапресану дозою 0,15-0,3 мг в 200 мл 5% розчину глюкози. З
успіхом застосовують також дроперидол дозою 2,5-5 мг в 20 мл 40% розчину
глюкози.

При лікуванні гіпертонічних кризів необхідно враховувати вік хворих,
клініко-гемодинамічні характеристики, на-

26

явність або відсутність фонової патології (ішемічної хвороби серця,
судинної мозкової недостатності). Віддається перевага повільному
зниженню артеріального тиску. Значний гіпотензивний ефект протипоказаний
хворим з компенсаторним підвищенням кров’яного тиску при атеросклерозі
судин.

Лікування артеріальної гіпотонії передбачає застосування кофеїну дозою 1
мл 10% розчину підшкірне, мезатону дозою 1-2 мл 1 % розчину підшкірне
або внутрішньовенне, ефедрину дозою 0,5-1 мл 5% розчину підшкірне,
преднізолону дозою 60-120 мг внутрішньовенне крапельне в 200 мл 5%
розчину глюкози.

Для поліпшення серцевої діяльності проводять лікування кардіотонічними
засобами: корглікон дозою 1 мл 0,06% розчину або строфантин дозою
0,25-0,5 мл 0,05% розчину в 20 мл 40% розчину глюкози внутрішньовенне
струйно, а також кордіамін дозою 2 мл підшкірно. Курація хворих з
серцевою аритмією здійснюється спільно з кардіологом.

Для підсилення дії серцевих глікозидів їх рекомендується поєднувати з
анаболічними. стероїдними препаратами (рета-боліл дозою ^0 мл
внутрішньом’язово один раз в 5 днів N 5), панангіном дозою одне драже
тричі на добу, вітамінами групи В.

З метою нормалізації мозкового кровообігу призначають вазоактивні
препарати: еуфілін дозою 10 мл 2,4% розчину, кавінтон дозою 10-20 мг,
інстенон дозою 2 мл внутрішньовенне крапельне в 200 мл 5% розчину
глюкози або струйно в 20 мл 40% розчину глюкози, ксантинол-шкотинат
дозою 2 мл внутрішньом’язово або перорально 0,15 г тричі на день,
ціннаризин дозою 0,025 тричі на день. Коли виявляються ознаки зривання
реакції авторегуляції мозкового кровотоку з гіперперфузією тканини
мозку, доцільно застосування фуросеміду дозою 40-60 мг
внутрішньом’язово, антигістамінних засобів (димедрол або супрастин дозою
2 мл 1% розчину внутрішньом’язово), си-базону дозою 2-4 мл 0,5% розчину
внутрішньом’язово.

Для корекції реологічних властивостей крові, поліпшення мікроциркуляції
та колатерального кровообігу застосовують ацетилсаліцилову кислоту дозою
1 мг/кг ваги тіла один раз на добу, курантіл (діпіридамол) дозою 0,025 г
тричі на добу,

27

пентоксифілін (трентал) дозою 5-Ю мл внутрішньовенне крапельне в 200 мл
5% розчину глюкози або перорально дозою 0,2 г тричі на добу,
реополіглюкін дозою 200-400 мл внутрішньовенне крапельне. При
транзиторних ішемічних атаках призначають прямі антикоагулянти: гепарин
дозою 5000 одиниць дії 4 рази на добу підшкірне в біляпупочну область на
протязі 3-5 діб, потім – дозою 2500 ОД 4 рази на добу на протязі 3-4
днів; більш ефективним є фраксипарин -низькомолекулярна фракція
гепарину.

При лікуванні хворих з МПМК передбачають терапевтичні заходи, які мають
бути також спрямовані на нормалізацію обмінних систем, що випливають із
порушень мозкового кровообігу. З цією метою застосовують ноотропіл або
пірацетам дозою одна капсула тричі на добу, енцефабол (піридітол) дозою
одне драже тричі на добу, інстенон дозою одне драже тричі на добу або
внутрішньовенне крапельне дозою 2 мл в 200 мл 5% розчину глюкози,
церебролізин дозою 5 мл внутрішньовенне крапельне в 200 мл ізотонічного
розчину натрію хлориду, геронтік, декамевіт дозою одно драже тричі на
добу, вітаміни групи В внутрішньом’язово.

При набряку головного мозку призначають манітол дозою 150-200 мл 10-20%
розчину внутрішньовенне крапельне, фуросемід дозою 40-60 мг
внутрішньом’язово, еуфілін дозою 10 мл 2,4% розчину внутрішньовенне
струйно двічі на добу, альбумін людської сироватки дозою 50-100 мл 5%
розчину внутрішньовенно крапельне, актигістамінні засоби (супра-стин,
димедрол дозою 2 мл 1% розчину внутрішньом’язово). Дегідратаційну дію
виявляють також гліцерин дозою 3-4 г/кг на добу перорально або
внутрішньовенно крапельне дозою 50 мл 10% розчину в 200 мл ізотонічного
розчину натрію хлориду. З метою зниження лікворного тиску призначають
сорбіт (ізосорбіт) у вигляді 50% розчину перорально із розрахунку 1-2
г/кг ваги хворого на добу, глікокортикоїди дексаметазон дозою 4-8 мг або
преднізолон дозою 60-120 мг в 200 мл ізотонічного розчину натрію
хлориду. Незначною дегідратаційною дією володіє 40% розчин глюкози та
25% розчин магнію сульфату. Покращують венозний відтік еуфілін дозою 10
мл 2,4% розчину, а також пентоксифілін дозою 10 мл внутрішньовенно
крапельне або струйно.

28

-.Для усунення вегетативно-судинних розладів, аигіодистонічних
порушень використовують седативні засоби та транквілізатори: бром з
валеріаною, валеріана, сибазон, нозепам, інстенон перорально. Ефективним
є застосування димедролу, піпольфену, белоїду, белатаміналу, валідолу,
валокордину, анаприліну, піроксану усередину.

При повторних транзиторних ішемічних атаках, зумовлених патологією
магістральних судин голови в екстра-краніальному відділі, порушується
питання щодо можливості оперативного лікування. Перед операцією
проводять ультразвукову доплерографію екстра- та інтракраніальних судин
голови, при необхідності – церебральну ангіографію. Показання до
хірургічного лікування: 1) гемодинамічно значущий стеноз внутрішньої
сонної артерії з повторними ТЇА або з незначною залишковою органічною
неврологічною симптоматикою; 2) патологічне покручення внутрішньої
сонної артерії; 3) гостре закупорювання сонної артерії на шиї з
вираженою осередковою неврологічною симптоматикою, без втрати
свідомості, в перші 6-12 годин; 4) атеросклеротичний стеноз,
закупорювання хребетних артерій на місці їх відходження або здавлювання
хребетної артерії остеофітами;

5) закупорювання підключичної артерії у проксимальному відділі.

жиму праці й відпочинку, додержання режиму харчування. Дієту слід
збагачувати вітамінами, іонами калію, магнію, йоду. Кількість солі
обмежують до 4-6 г на добу. Виключають із раціону продукти, які
збуджують центральну нервову систему: міцний чай, каву, какао, алкоголь,
а також гострі закуски, приправи, копчені продукти. Важливу роль у
запобіганні минущим порушенням мозкового кровообігу відіграють вирішення
соціальних факторів, а також проведення геліо-гео-метеорологічних
превентивних заходів, спрямованих на попередження загострення перебігу
судинних захворювань головного мозку.

ГОСТРА ГІПЕРТОНІЧНА ЕНЦЕФАЛОПАТІЯ

Серед різних форм церебральної судинної патології особливе місце займає
гостра гіпертонічна енцефалопатія. Вона виникає частіше на фоні
злоякісної артеріальної гіпертензії і характеризується дифузним
порушенням мозкового кровообігу, нейронального метаболізму, розвитком
набряку головного мозку. В патогенезі її має значення значне підвищення
артеріального тиску, порушення авторегуляції мозкового кровообігу з
розвитком надмірної вазодилатації з надлишковою перфузією тканини мозку.

Виникаючі при цьому порушення проникності гематоен-цефалічного бар’єру
для білків і рідкої частини крові створюють умови для розвитку
фільтраційного набряку мозку. Набряк головного мозку ще більше порушує
кисневу дифузію, клітинний обмін та мікрогемоциркуляцію, викликає
вторинне зменшення мозкового кровообігу з розвитком вогнищ
розм’якшування паренхіми мозку й геморагій.

Клінічна картина гострої гіпертонічної енцефалопатії в І цілому
відрізняється від звичайного гіпертонічного кризу1 швидкістю розвитку й
тяжкістю перебігу захворювання, більш значною тривалістю клінічних
проявів і непередба-ченістю прогнозу. На фоні значного підвищення
артеріального тиску (показники систолічного тиску перевищують 200 мм
рт.ст.) формуються грубі загальномозкові симп-

30

«іми. На перший план виступає дифузний головний біль, двстіше тупого,
розпираючого характеру, рідше він ло-дйагізується в потиличній ділянці.
Головний біль часто супроводжується нудотою, блювотою, відчуттям шуму в
голові, дяпамороченням, переважно несистематичного характеру. іЙерідко
біль поширюється в очні яблука, можуть з’являтися .розлади зору у
вигляді появи яскравих плям, зірочок, спіралей, короткочасних часткових
випадінь поля зору або

ПОВНОЇ СЛІПОТИ.

Гостра гіпертонічна енцефалопатія супроводжується також
вегетативно-судинними розладами. З’являються гіперемія або блідість
обличчя, болі в області серця, брадикардія, ‘гіпергідроз, розлади
емоційно-психічної сфери у вигляді подразливості, занепокоєння. Невдовзі
з’являється оглушення, млявість, брадикардія змінюється тахікардією.
Можуть спостерігатись також психомоторне збудження, порушення
орієнтування в місці, часі. В окремих випадках розгортаються
епілептичні приступи, кома. Можлива поява діенінтеальних
симптомів: ригідність потиличних м’язів, симптоми Керніга,
Брудзинського. На очному дні виявляються застій дисків зорових нервів,
симптом Салюса, крововиливи.

/, Із осередкових симптомів при гіпертонічній енцефалопатії нерідко
спостерігаються затерпання в кінцівках, зниження больової чутливості в
області обличчя, язика. Іноді ійдзначають анізорефлексію сухожильних і
періостальних цвфлексів, порушення чутливості по гемітипу. У хворих
мають місце чіткі та стійкі субкортикальні рефлекси:

ІЙрінеску-Радовича, ротовий рефлекс Бехтерєва. При по-МЮренні гострих
гіпертонічних станів можуть з’являтися ; При спинномозковій пункції визначається
значне Підвищення внутрішньочерепного тиску до 500-600 мм ПОД.ст.
Кількість білка та клітинний склад ліквора не рмінюються, однак інколи
з’являється білково-клітинна дисоціація. Зміни ЕЕГ – потенціалів
проявляються недостат-|Чьою вираженістю основного альфа-ритму,
підсиленням бе-ДВ9-активності, яка домінує в усіх ділянках мозку, можуть
репструватися епілептіформні розряди, повільні хвилі. При

31

комп’ютерній томографії мозку спостерігають ознаки набряку тканини
головного мозку. Мають місце зміни біохімічних показників крові:
гіперглікемія, гіперхолістерінемія, підвищення вмісту гістаміну, а
також лейкоцитів.

Гостра гіпертонічна енцефалопатія частково або повністю регресує на фоні
лікування протягом декількох діб, але іноді може закінчитися летально.

Лікування. Призначають швидкодіючі гіпотензивні засоби: рауседіл дозою
1-2 мл 0,1% розчину в 200 мл ізотонічного розчину натрію хлориду
внутрішньовенне кра-пельно, пентамін дозою 0,5-1 мл 5% розчину
внутрішньо-м’язово або внутрішньовенне струйно, еуфілін дозою 10-15 мл
2,4% розчину в 100 мл ізотонічного розчину натрію хлориду
внутрішньовенне крапельне. Хорошим гіпотензивним ефектом володіє арфонад
дозою 5 мл 0,5-1 % розчину в 100 мл ізотонічного розчину натрію хлориду.
Застосовують також дегідратаційні засоби: фуросемід дозою 60-80 мг в 100
мл ізотонічного розчину натрію хлориду, альбумін людської сироватки
дозою • 50-100 мл 5% розчину внутрішньовенне крапельне, а також
антигістамінні препарати – супрастин або димедрол дозою 2 мл 1 % розчину
в 100 мл ізотонічного розчину натрію хлориду внутрішньовенне крапельне.
При психомоторному збудженні, епілептичних приступах призначають
дроперидол дозою 1-2 мл 2,5% розчину внутрішньом’язово дозою 1 мл в 20
мл ізотонічного розчину натрію хлориду внутрішньовенне струйно, сибазон
дозою 2-4 мл 0,5% розчину внутрішньом’язово. При вираженому цефалгічному
синдромі застосовують анальгін, спазмо-вералгін, седалгін. Застосування
спазмолітиків (папаверин, но-шпа) при гострій гіпертонічній
енцефалопатії протипоказано.

МОЗКОВИЙ ІНСУЛЬТ

Мозковим інсультом (від лат. іпашїик – удар, поштовх) називають гостре
порушення мозкового кровообігу, яке супроводжується структурними змінами
в тканині мозку і стійкими органічними неврологічними симптомами, що
утримуються понад добу.

32

’ЦЙЯЇа характером патологічного процесу розрізняють два ви-ЦКіисульту:
геморагічний та ішемічний (мозковий інфаркт, ІЯЇВм’яюпення мозку).

ЖЗа останні десятиріччя змінилася структура церебровас-ЦМІІяриих
захворювань за рахунок явного переважання {цемічних інсультів над
геморагічними. В теперішній час айввідношення крововиливів у мозок і
інфарктів мозку дорівнює 1:4. Це значною мірою зв’язано зі збільшенням
пи-Пшої валі осіб похилого віку в популяції.

ГЕМОРАГІЧНИЙ ІНСУЛЬТ ,!._

В залежності від локалізації крововиливу щодо речовини й оболонок
головного мозку розрізняють паренхіматозний, субарахноїдальний,
субдуральний та епідуральний крововиливи. Зустрічаються також змішані
форми крововиливів:

субарахноїцально-паренхіматозні, паренхіматозно-субарах-Кадальні,
паренхіматозно-шлуночкові. • Етіологія. Крововилив у речовину головного
мозку (паренхіматозний) найчастіше розвивається при гіпертонічній
хворобі, симптоматичній артеріальній гіпертензії, зумовленій
захворюваннями нирок, феохромоцитомою, а також вів системних судинних
процесах алергічної та інфекційно-алергічної природи. Крововилив у мозок
може виникнути при уродженій ангіомі, внаслідок розриву аневризми.
Значно рідше крововилив зумовлюється атеросклерозом судин,
захворюваннями крові (хвороба Верльгофа, лейкози) та іншими причинами.

Патогенез. В патогенезі геморагічного інсульту йЙбільше значення
має артеріальна гіпертензія. Тяжкий перебіг гіпертонічної хвороби з
кризами є основною причиною анатомічних змін внутрішньомозкових судин, а
також судин серця, нирок. Внаслідок ангіодистонічних змін і зростання
проникності судинних стінок спочатку розвивається субендо-теліальна
серозна інфільтрація, що супроводжується перива-скулярною трансудацією.
Таке швидке внутрішньостінкове насичення може викликати гостре
аневризматичне розширення судин, розрив структурних елементів стінки, її
еластичних мембран. Плазматичне насичення стінок судин мо-

33

же також сприяти їх ущільненню за рахунок фібриноїдної субстанції,
мікрогіалінозу.

Внаслідок фібриноїдно-гіалінозної дегенерації артеріальних стінок
можуть розвиватися розшаровуючі аневризми, які є основною причиною
виникнення кровотечі (рег гехіз) при розриві судини. Розрив артеріальних
і артеріально-венозних аневризм може виникати і на фоні нормального
кров’яного тиску.

У механізмі виникнення геморагії має значення діапедез плазми крові та
еритроцитів із дрібних артерій, капілярів і вен внаслідок підвищеної
проникності судинних стінок, обумовленої дистонією, гіпоксією, стазом,
престазом або інтоксикацією. Крововилив шляхом діапедезу виникає при
уремії та захворюваннях, які проявляються геморагічним діатезом та ін.

Тепер вважають, що основним механізмом розвитку геморагічного інсульту є
рексисний механізм (85% випадків). Крововилив шляхом діапедезу
зустрічається в 15% випадків геморагічних інсультів.

Патоморфологія. При геморагічному інсульті розрізняють
крововиливи типу гематоми та типу геморагічного просочування. Окрему
групу складають крововиливи, які виникають при розриві уроджених
аневризм судин мозку.

Осередки крововиливу в основному виникають у басейні середньої мозкової
артерії. При крововиливі типу гематоми у ділянці внутрішньої капсули та
підкіркових вузлів утворюється порожнина з чіткими краями, заповнена
темною рідиною, згустками крові. Ділянка геморагічного просочування
виникає внаслідок злиття множинних дрібних осередків, вона не має чітких
меж, характеризується наявністю мозкової речовини, в’ялої консистенції,
імбібованої елементами крові. В деяких випадках одночасно можуть
виникати два й більше осередків крововиливу.

й За локалізацією розрізняють латеральні крововиливи, які розташовані
латеральне від внутрішньої капсули, в ділянці семіовального центру і
зустрічаються найчастіше (40%);

друге місце за частотою (16%) займають змішані крововиливе, які
розповсюджуються на підкіркові вузли, внутрішню капсулу і таламус;
крововиливи в зоровий горб називають медіальними, вони складають 10% від
загального числа внутрішньочерепних геморагій. При медіальному, а також
змішаному розташуванні геморагічного осередку можуть виникати прориви
крові в шлуночкову систему мозку. Крововиливи у мозочок зустрічаються на
розтинах у 6-10%, у стовбур мозку, переважно в міст – у 5% від усіх
геморагічних ВВСультів. Крововиливи у кору головного мозку і довгастий
ЩОвок, як правило, не зустрічаються. Дуже рідко виникають первинні
крововиливи у шлуночки мозку. ^„При значних крововиливах розвивається
набряк головно-^» мозку, внаслідок якого виникає дислокація мозкового
сто-Цура з розвитком вторинних крововиливів у ньому. Такі

Єє однією із найбільш частих причин смерті хворих. )вовиливах смерть
може бути також обумовлена ма-осередком з проривом крові у шлуночкову
систему ІІраку. Безпосередньою причиною смерті можуть бути осе-“іЦіВ™ в
стовбуровій частині мозку, які руйнують життєво 1*ливі центри.

•^Клініка. Крововилив у речовину головного мозку (па-^ихіматозний)
починається гостро, без провісників, най-

35

частіше вдень, у період активної діяльності хворого, після емоційного
або фізичного перевантаження, іноді – у спокої, під час сну.
Характеризується розвитком загальномозкових та осередкових симптомів.
Виникають різкий головний біль, блювота, часто багаторазова, іноді з
домішкою крові. Важливою діагностичною і прогностичною ознакою є розлад
свідомості (від легкого оглушення до глибокої коми). Різко виражені
вегетативні порушення: сильне потовиділення, гіперемія шкіри обличчя і
ціаноз слизових оболонок; пульс напружений, прискорений або
сповільнений, артеріальний тиск підвищений. Дихання стає хриплим, типу
Чейна-Сто-кса, з утрудненим вдихом або видихом. Відзначаються
гіпертермія, особливо виражена при попаданні крові в шлуночки мозку.
Зіниці часто бувають змінені за розміром, іноді спостерігається
розширення зіниці на стороні крововиливу. Реакції їх на світло немає.
Можуть бути “плаваючі” або ма-ятниковоподібні рухи очних яблук, розбіжна
косоокість. Очі, а часом і голова повернуті в бік вогнища ураження,
“хворий дивиться на осередок.” (парез погляду). Носогубна складка на
боці, протилежному вогнищу, згладжена, кут рота опущений, при диханні
щока “парусить” (симптом “паруса”). Підняті кінцівки падають “як
батоги”. Проте вдається відмітити, що на боці, протилежному вогнищу,
тонус кінцівок нижчий, стопа повернута назовні, визивається рефлекс
Бабінського, хоч досить часто він буває двобічний;

глибокі та шкірні рефлекси на викликаються. У цьому стані
спостерігається мимовільне спорожнення сечового міхура або прямої кишки,
але можлива також затримка сечі й випорожнення. Через кілька годин або
на другу добу після крововиливу внаслідок набряку мозку та оболонок його
з’являються менінгеальні симптоми: ригідність м’язів потилиці, симптоми
Керніга, Брудзинського, більш помітно виражені в непа-| ралізованій
нозі. Можливий розвиток пролежнів у ділянках’ крижів, сідниць, п’ят.

Досить частим ускладненням крововиливу в речовину мозку є прорив крові в
шлуночки, що супроводжується різким погіршенням стану хворого,
гіпертермією, порушенням дихання, поглибленням інших вегетативних
розладів, розвитком горметонічного синдрому, який проявляється

ЛСгівною зміною тонусу кінцівок, коли вони із стану Ицрртонії з різким
розгинанням переходять у гіпотонічний «ГОЯ. Пароксизмальне підвищення
м’язового тонусу, особливе-якщо воно переважає в екстензорах, має
схожість з деце-дцДраційною ригідністю, яка спостерігається не тільки
при вфОриві крові у шлуночки мозку, але й при ураженні ораль-^у.
відділів мозкового стовбура (С.М.Давиденков). При црввовиливі в праву
півкулю мозку можуть спостерігатися ^^сильницькі рухи непаралізованих
кінцівок – паракінези, складніший прогноз крововиливів у шлуночки головного | мозку. При сприятливому перебігу захворювання хворі по-1 ступово виходять із коматозного стану, який переходить уі сопорозний. І йннної зони. Комп'ютерна томографія виявляє |невня щільності паренхіми мозку (мал.5). дубарахноїдальний КРОВОВИЛИВ Уіщологія. Субарахноїдальний крововилив здебільшого ||кає внаслідок розриву аневризм судин артеріального ко-&икого мозку. Сприяють цьому фізичні або емоційні пе-|||руження. коливання артеріального тиску, ІіЦистонічні порушення. Серед інших причин відзначають ІіИЬджений дефект судинних стінок або системні судинні Ііюрювання (гіпертонічна хвороба, атеросклероз, хвороби Г, при яких уражається судинна система. Однак нерідко Ви виникають без всякої видимої зовнішньої причини. У Цей молодшого віку крововилив у підпавутинний простір рсе розвиватись на фоні септичних захворювань, які викли--Йиь структурні зміни судинних стінок. Жлініка. Захворювання розпочинаються гостро, Цяьтоподібно, частіше без провісників. З'являється різкий Повний біль, створюється враження кинджального удару в ІЯличну ділянку. Одночасно з головним болем виникають Іпюрочення, блювота. Може бути втрата свідомості на не-Налий час (від кількох хвилин, рідше годин). Характерне Вюмоторне збудження. На протязі деякого часу хворий ІИеться дезорієнтованим, ейфоричним, інколи, навпаки, •вм і апатичним. Нерідко виникають приступи судорог, ІЮвлених подразненням кіркових рухових ділянок голо-іро мозку. Через кілька годин або на другу добу розвинься менінгеальний симптомокомплекс (ригідність м'язів Влиці, симптоми Керніга, Брудзинського, виличний фе-|йи Бехтерєва, загальна гіперестезія). При базальній ло-вапії крововиливу спостерігаються ознаки ураження тих Вших черепних нервів (птоз, косоокість, диплопія, парез ічних м'язів). Грубих осередкових неврологічних симп-рЬ звичайно не буває. Коли крововилив розповсюд-рРься на верхньолатеральну поверхню мозку, можуть бу-||фиступи джексонівської епілепсії, монопарези, афатичні Д^ади, рефлекси Бабінського, Оппенгейма, Гордона, Ше-№» які швидко проходять. При тяжкому перебігу субарах- ^В|ого крововиливу спостерігається пригнічення сухо-^ВІі періостальних рефлексів. ^Н^тьох хворих розвиток симптомів осередкового ура-^И^яовного мозку можуть зумовлюватися локальною ^•^спричиненою спазмом артерій (мал.б). Спазм су-^•{іше розвивається на 3-5-й день захворювання і утри-^1|Гна протязі 2-4 неділь. Спазм артерій при субарах-Ирому крововиливі зв'язують з безпосереднім впливом •сі крові на симпатичні сплетення артерій, токсичною Л.артерії продуктів розладу гемоглобіну. Із гумораль-Лкторів спазмогенні властивості мають катехоламіни, Віта розпаду тромбоцитів. Спазмогенною дією во-^рМейкотрієни, ейкозаноїди (простогландіни, переваж-Д|щія Е, тромбоксани). В^ке завжди при субарахноідальному крововиливі на 2-^^ахворювання підвищується температура тіла в межах И|°. Гіпертермія супроводжується помірним лейкоцито-^^ушенням формули білої крові вліво. И|перебігу субарахноїдальної геморагії характерні ре-^уВони здебільшого настають на 2-4-й тиждень після ^р крововиливу. В більшості випадків повторні крово-Ир зумовлені розривом аневризми. Перебіг їх більш •р і нерідко закінчується несприятливо. 1 субарахноідально-паренхіматозному крововиливі •юлонок процес поширюється і на речовину мозку. Во-Іфавило супроводжуються стійкою вогнищевою невро- •Цо симптоматикою. Я^ноз субарахноїдального крововиливу ставиться з ура- •Кям інсультоподібного початку захворювання, розвит- •Юдальшому загальномозкових і менінгеальних симп-И[Гиповим є також відсутність грубого неврологічного ДРУ. Вирішальне значення в діагностиці надається •>Льній пункції. Спинномозкова рідина в перші дні має

•Вий вигляд, витікає під підвищеним тиском. В подаль-^ на 3-5 добу вона
стає жовтуватою, ксантохромною. Дйй лімфоцитарний плеоцитоз. На очному
дні нерідко ЦВ виявити крововиливи в сітківку, застійні диски
зоро-ДЬрвів (мал.7). Субарахноідальний крововилив за роз-I** і клінічним
перебігом необхідно диференціювати з

менінгітом. Дослідження спинномозкової рідини розв’язу^Щщогенез. Система кровообігу, як відомо, має три скла-^фрце, яке виконує роль насоса, що забезпечує ритмічне •|я крові в судини; кровоносні судини і судинний вміст, Н^м розуміють кількість, склад і властивості крові. По-^•Ія функціонування окремих ланок цієї складної систе-^Це бути причиною ішемічних розладів мозкового кро-^•| Розвитку ішемічного інсульту може сприяти комп-^•|гофізіологічних порушень, серед яких ведучими є ^•Іюротичне ураження судин мозку, що ускладнюється ^^бозом і стенозом; порушення реологічних властиво- •рові та зв'язаних з ними розладами мікроциркуляції, ^ДИ системної гемодинаміки, зумовленими різними фор- •|втології серця. іед багатьох механізмів, що безпосередньо обумовлю-Дюемічне порушення мозкового кровообігу, провідне «належить тромбоемболічним і гемодинамічним факто-ДТобто ішемічний інсульт може розвиватися або •Цок повної закупорки просвіту судини тромбом чи ем-ВІ перекриття кровотоку по ній, або по механізму су-Др мозкової недостатності, яка появляється в басейні дуючої судини і посилюється внаслідок порушення сис-ЮГ гемодинаміки. Реалізація патогенетичних передумов •Іаппеву ішемію з розвитком інфаркту мозку виникає •^ок зривання регіонарних і системних механізмів ком-ДР мозкового кровообігу. За механізмом тромбоемболії ШІ^ судин розвивається біля 40% всіх ішемічних ИрД- До тромбозу судин призводять атеросклеротичні ^ри екстра- та інтракраніальних артерій (мал.8,9). ИрУ атеросклеротичні бляшки значно частіше •Чаються в магістральних судинах голови, аніж у •рребральних артеріях^ В основі формування атерогене- ржерелом емболії мозкових судин часто бувають продукти рду атеросклеротичних бляшок із сонних і хребетних ар-р рихлих безфібринних тромбів, агрегатами тромбоцитів. Дартеріо-артеріальних емболій, приблизно у 15-20% ви-ДЯв ішемічні порушення мозкового кровообігу обумовлені Догенною емболією, яка часто виникає при ендокардиті, ^ах серця, інфаркті міокарду, миготливій аритмії. При ІРаЦіях на серці, судинах голови може спостерігатися |Вряна емболія. Жирова емболія може настати при трав-рв переломами кісток. Газова емболія можлива внаслідок накопичення азоту в крові при швидкій декомпресії і зниженні атмосферного тиску (при виконанні кесонних робіт). Крім тромбозу та емболії, у розвитку ішемічного інсульте значне місце займають гемодинамічні механізми, зокремг судинна мозкова недостатність, зривання реакції авторегуляції мозкового кровообігу, ангіодистонічні порушення в су-| динах мозку (вазопарези, стази), а також церебральні синді роми обкрадання^ На підставі клінічних і ангіографічних даВрграції вуглекислоти в крові. Однак роль нейрогенно Вкених спазмів мозкових судин у розвитку інфаркту •^визнають далеко не всі. Більшість дослідників не отри-дирямих доказів ролі його у виникненні церебральних Дяятком служить церебральний ангіоспазм, який розви-Крі при субарахноїдальному крововиливі і може приво-Бхо розвитку інфаркту мозку. яЦітофізіологія. Використання найновіших методичних Івців дозволило вивчити вогнищеву ішемію та її подаль-^молюцію на молекулярному рівні, сприяло накопиченню •рдипово нових фактів, розробці сучасних концепцій па- •везу ішемії мозку. Однією з них є концепція "порогового •|Вчного кровотоку". Поріг визначається критично низь-^|явнем мозкового кровотоку і недостатнім надходженням Цю. Виділяють верхній ішемічний поріг (електричного Дупттпт) з кровотоком 20-18 мл/ІООг/-! хв-1, нижче якого ^ають соматосенсорні викликані потенціали та ЕЕГ-ак- •Ість, порушується синаптична передача, але енергетич-д|-;потенціал, функція іонних насосів зберігається; та ІЦіігіп ішемічний поріг (енергетичного ураження) з крово-^м 12-10 мл/ЮОг/-! хв-1, нижче якого не синтезується В, порушується функція клітинних мембран, нейрони Діають калій, набирають кальцій, натрій і осмотичним ром воду. Підвищення концентрації кальцію у нейронах •ргізує мембранні фосфоліпази, сприяє звільненню надто діганих жирних кислот, а відтак є ланцюгом багатьох ресів, які призводять до руйнування та загибелі клітин •рихення мозкової перфузії нижче порога енергетичного рОДження протягом декількох годин компенсується поси-уо екстракцією тканиною мозку кисню з артеріальної ЦЙ- На короткий проміжок часу це допомагає підтримувати метаболічний рівень кисню і попереджує розвиток інфаркту мозку. Однак після цього споживання його спадає. Недостатнє надходження кисню зумовлює перехід н; анаеробний гліколіз для підтримання можливості синтезе АТФ за рахунок молочної кислоти і накопичення С02, Щ( призводить до розвитку метаболічного ацидозу. Останній призводить до загибелі клітин усіх типів, включаючи не тільки нейрони, але й клітини нейроглії, які виконують опорну та інші допоміжні функції. Останнім часом визначені основні етапи пошкодження тканини мозку при церебральній ішемії, розуміння яких надзвичайно важливе для обгрунтування терапевтичного втручання і можливого припинення патологічних змін. Ішемія мозку призводить до ряду метаболічних порушень в клітині. Зокрема, однією з головних причин загибелі нейронів у зоні ішемічної "напівтіні" може бути глутаматний каскад. Глута-мат є збуджуючим медіатором і міститься в багатьох нейронах мозку. В звичайних умовах клітини виділяють глутамат внаслідок деполяризації зовнішніх мембран. У здоровій тканині мозку нейрони та клітини нейроглії поглинають надлишковий глутамат із міжклітинного простору, але клітини ішемічної "напівтіні", які оточують вогнище, позбавлені для цього енергії. Надмірне накопичення глутамату і поріднених з ним сполук може призвести до загибелі нейронів мозку внаслідок каскаду батобіохімі-чних змін, які формують три етапи пошкодження тканини мозку. На першому етапі, внаслідок дефіциту кисню та поживних речовин при закупорюванні судини, нейрони надмірно виділяють глутамат, який активізує різноманітні рецептори глутамату на інших нейронах, що викликає негативні внутрішньоклітинні ефекти. А саме, внаслідок зв'язування глутамату з рецепторами Н-метил-Д-аспартата відкриваються кальцієві канали, через які всередину клітин проходить значна кількість іонів кальцію. Нейрони набирають також натрій і осмотичним шляхом воду, що призводить до набряку клітин. На цьому етапі порушуються механізми си-наптичної передачі, які носять зворотний характер. На наступному, другому етапі зосередження іонів кальцію в клітинах збільшується частково тому, що внутрішньоклітинні посередники викликають вивільнення кальцію з тканинних депо. Збільшується активність ферментів, які підвищують чутливість до глутамату та інших збуджуючих стимулів. Токсичне збудження розповсюджується на інші клітини. В підсумку другого етапу створюються умови для третього етапу пошкодження тканини мозку, протягом якогс ^^^Віботься необоротні зміни в клітинах. Підвищення кон-^^^Лції кальцію в клітині збільшує активність ферментів, ^^НіИцеплюють ДНК, білки та фосфоліпіди. Одним з про-^^•^деградації фосфоліпідів є арахідонова кислота, мета-^^1 якої стимулює утворення ейкозаноїдів, які разом з ^^Н||ом активізації тромбоцитів приводять до поглиблення ^^•бень мікроциркуляції, утворення тромбів та розповсюд-^^•рішемії. Цей каскад патобіохімічних порушень приво-^^•^0 загибелі нейронів. ^1«е, у короткий проміжок часу з моменту виникнення ^^•рральної ішемії до формування необоротного ураження ^^•У'- відбуваються складні патобіохімічні та па- Ввтоліорфологгя. Повна закупорка церебральної судини, ДІровопостачає певну ділянку мозку, призводить до не- •|Кних змін нейронів, їх загибелі протягом 5-Ю хвилин, Д^' виникає осередковий некроз мозку. Ці два ••озв'язаних фактори - поріг часу та морфологічні |В - підтверджують класичну концепцію, що серед сома- тичних органів головний мозок особливо високочутливий до гіпоксії, найбільш уразливий при ішемії. Інфаркти можуть виникати в самих різних відділах голо вного мозку. Найбільш часто (до 75%) вони розвиваються в підкірково-капсулярній ділянці, тобто в басейні середньої мозкової артерії. На другому місці за частотою стояті інфаркти, що локалізуються в стовбуровій частині мозку, яка забезпечується кров'ю артеріями вертебрально-базиляр. ного басейну. Локалізація інфаркту мозку в значній мірі зумовлюється патогенетичним механізмом, а також темпо» його розвитку. Інфаркти, які виникають у зв'язку з судинною мозковою недостатністю, звичайно розвиваються на поверхневій частині мозку, в кірковому шарі. Частіше ц^НЖрагічні (червоні) інфаркти розвиваються тільки в ^^^човині мозку, в першу чергу в корі, дещо рідше - в обігових вузлах, мозочку і зовсім не утворюються в білій ^——иі мозку. Червоні інфаркти - це осередки червоного ІВРУ' плюсклої консистенції, чим нагадують крововиливи ^•ргеморагічного просочування. Але механізм розвитку їх 1|ій. Виникненню геморагічних інфарктів завжди передує •Их, потім приєднується крововилив у ішемізовану тка-И^.При мікроскопічному дослідженні осередку виявляють •ЙКУ кількість клітин, змінених за ішемічним типом. Ге-Ігічні інфаркти завжди мають чітку межу. Крововиливи •^геморагічного просочування - це дрібні за розміром осе- •ЯР червоного кольору, які не мають чіткої межі. В осеред- •бкрововиливів типу геморагічного просочування ознаки •Щі, як правило, відсутні. Вони ніколи не розвиваються в 1«а мозочку, а звичайно в зорових горбах і варолієвому Що змішаних відносять такі інфаркти мозку, які на •рвх ділянках є ішемічними, на інших — гемо- •рівими. Причому геморагічні ділянки розвиваються •ре в сірій речовині мозку. яувніка. Ішемічний інсульт виникає переважно у осіб се- •|1ього і похилого віку, але іноді може розвиватися і у мо- •рх людей. Захворювання виникає в будь-яку пору доби, •райчастіше під час сну або відразу після нього. В окре- •Гипадках ішемічний інсульт виникає після фізичної на-Ірси, психоемоційного перенапруження, уживання алкого-ВрНерідко розвитку інфаркту мозку передують минущі по- •|ення мозкового кровообігу. Ирайбільш характерним для ішемічного інсульту є посту- •Ь протягом кількох годин, іноді 2-3 діб, наростання осе-Нбових неврологічних симптомів. Іноді спостерігається ми-Ірфий тип розвитку симптомів, коли ступінь їх вираже- •I міняється. Приблизно в 1/3 випадків захворювання •Юається гостро, апоплектиформно. Значно рідше трап- •Кся псевдотуморозний розвиток інфаркту мозку, коли ирдкові симптоми наростають протягом кількох тижнів. ИЬрактерною ознакою ішемічного інсульту є переважання ИІвДкових неврологічних симптомів над загальномозкови- ми, яких іноді взагалі немає. Осередкова симптоматика прв інфаркті мозку визначається локалізацією ішемії, судинниі басейном, у якому сталося порушення мозкового кровообігу Свідомість звичайно зберігається або буває іноді порушеною що проявляється легким оглушенням. Більш грубі розладі свідомості з розвитком сопору або коматозного стану спо стерігаються лише при великих полушарних інфарктах, як супроводжуються значним набряком головного мозку і вто ринним дислокаційно-стовбуровим синдромом. Ці здебільшого виникає при закупорці внутрішньої сонної ар терії в інтракраніальному відділі або основного стовбура се редньої мозкової артерії. Втрата свідомості має місце такоя при ішемічному інсульті в судинах вертебрально-базилярно го басейну. Вегетативні розлади та менінгеальні знаки в початковій період ішемічного інсульту не виникають. Вони можуть з'яв лятися при розвитку набряку мозку. У багатьох хворих на явні ознаки серцевої недостатності. Часто реєструється пору шення ритму серця. Артеріальний тиск буває нормальний або зниженим. Досить часто спостерігається артеріальні гіпертензія. Серед хворих на ішемічний інсульт виділяють "мали інсульт", коли відновлення неврологічних функцій завер шується у термін від 2 до 21 доби. З 1981 р. він входить ] класифікацію цереброваскулярних захворювань ВООЗ та і існуючу в Україні класифікацію судинних захворювань нер вової системи. Клінічні прояви малого ішемічного інсульт нерідко нагадують перебіг лакунарних інфарктів - особливе форми судинної патології мозку. Лакунарні інфаркти - ц одна із клінічних форм ішемічних порушень мозкового кро вообігу, зумовлених ураженням інтрацеребральних артерії при артеріальній гіпертонії і характеризуються розвиткої дрібних вогнищ некрозу в глибоких відділах мозку. В струк турі цереброваскулярних захворювань вони складають при близно 19% всіх випадків ішемічних інсультів. Як показу ють клініко-морфологічні співставлення і результаті комп'ютерно-томографічних досліджень, лакунарні інфаркті є морфологічним субстратом гіпертонічної енцефалопатії т судинної деменції. ШЯболічний інфаркт мозку трапляється частіше в осіб лоро та середнього віку. Захворювання розвивається Ірво, без будь-яких провісників, нерідко після фізичного •|дя або під впливом емоційного фактору. Можлива втра-Люмості. Кома, що може розвинутись, нетривала і не-Ира. Частіше, аніж при інших формах ішемічного ріу, спостерігаються судорожні приступи. Найчастіше Ніічний інсульт виникає в басейні гілок лівої середньої Двої артерії з ушкодженням внутрішньої капсули та •Ьових вузлів, що обумовлює розвиток правосторонньої Иіегії або геміпарезу, порушення мови. Іноді можлива •ія судин сітківки, що проявляється скотомами і навіть дрю. Відновлення втрачених функцій, хоч і неповне, •{порівняно швидко. •Я^оз ішемічного інсульту грунтується на уважному ДЧні передінсультного періоду, аналізі темпу виникнен-90 та динаміки захворювання. Важливо визначити, чи є •юго артеріальна гіпертонія, прояви ішемічної хвороби •^порушення ритму серця і провідності, ознаки недо-Дсті кровообігу), уточнити анамнез (перенесені інфаркт И|№> інсульт, транзиторні ішемічні
атаки), виявити

•Ви фактори ризику (цукровий діабет, інтоксикація Двом, зловживання
алкоголем, надлишкова вага тіла,

•Ока схильність), старанно дослідити пульсацію перифе-

•К і магістральних судин голови на шиї. Добуті дані в

•Внні з клінічною неврологічною симптоматикою, ре-

зультатами дослідження очного дна, реологічних властиво стей крові,
спинномозкової рідини, ехо- і електроенцефало графії, ультразвукової
доплерографії, ЕКГ, а також рентге нелогічними методами –
краніографія, ангіографії комп’ютерна томографія – дають можливість
поставні діагноз ішемічного інсульту і віддиференціювати його ві інших
захворювань, які мають схожий клінічний перебіг.

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ ДІАГНОЗ ГЕМОРАГІЧНОГО ТА ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ

Враховуючи різну тактику лікування крововиливів у мо зок і мозкового
інфаркту, важливе значення має своєчасі проведення диференціального
діагнозу’цих клінічних фор гострого порушення мозкового кровообігу.

В типових випадках диференціальний діагнс здійснюється за
допомогою симптомів, приведених у диф( ренціально-діагностичній таблиці
1.

Слід зазначити, що окремі симптоми мають відносн діагностичну цінність
для визначення характеру інсульт Однак певне поєднання симптомів з
врахуванням даних лі бораторних та інструментальних досліджень
дозволяють прі вильно розпізнати характер інсульту в переважній більшос
випадків. Звичайно, вирішальне значення в проведенні ді ференціальної
діагностики геморагічного та ішемічної інсульту надають комп’ютерній
томографії голови, з допом( гою якої крововилив у мозок можна
діагностувати зраз після розвитку інсульту за наявністю в мозку вогни
підвищеної щільності (мал.5), а інфаркт мозку у вигляді осі редків
зниженої щільності виявляється в середині або в кім першої доби після
початку захворювання (мал.11).

Таблиця 1.

Диференціально-діагностична таблиця для розпізнавання основних форм
судинних захворювань головного мозку

Симптом Крововилив у головний мозок Ішемічний Інфаркт мозку

Тромбоз мозкових судин Емболія мозкових судин

Вік хворого Середній, молодий, 45-55 років Похилий, старечий, після 60
років Частіше молодий, 20-40 років

Попередні захворювання Гіпертонічні кризи, аневризми мозкових судин
Повторні транзи-торні ішемічні атаки Захворювання серця (ревмокардит),
пороки серця, миготлива аритмія, пролапс митрального клапану

Провісники Головний біль Запаморочення, минущі рухові, чутливі або мовні
розлади Відсутні

Розвиток Раптовий Поступовий на протязі кількох

ГОДИН Раптовий

Початок захворювання Частіше в день після фізичного перенапруження або
емоційного збудження Найчастіше під час сну або відразу після нього
Після фізичного або психічного перенапруження, стресу

Свідомість під час розвитку Частіше кома або зміни свідомості різного
ступеню (від 1 до декількох діб) Збережена, рідко втрачена при закупорці
великих судин Короткочасна втрата, нетривала кома

Забарвлення обличчя під час інсульту Багряно-червоне, гіперемія шкіри
обличчя Блідість Блідість

Пульс Напружений, сповільнений або прискорений Ослаблений,

аритмічний Залежить від ста ну серця, часто аритмічний

Дихання Часто хрипле^ типу Чейна-Сто-кса Нормальне Нормальне або
прискорене

Артеріальний тиск Різко підвищений Підвищений, буває нормальний або
знижений Нормальний або знижений

Температура тіла Спочатку знижена, потім підвищується до 38° і вище
Нормальна Нерідко підвищується

Блювота Часто Не типова Часто

Продовження табл. 1

Крововилив у головний мозок Ішемічний інфаркт мозку

Тромбоз мозкових судин Емболія мозкових судин

Лейкоцитоз, збільшення відносної кількості нейтрофілів та зменшення
лімфоцитів, тобто підвищення індексу Кребса до 6 і більше (відношення
кількості нейтрофілів до кількості лімфоцитів) Не змінена Можуть бути
зміни

Крововиливи в сітківку, гіпертонічна ней-роретінопатія Атеросклеротичні
зміни судин сітківки Рідко емболія центральної артерії сітківки

Анізокорія, розширення зіниці на Боці вогнища ураження Не змінені Іноді
анізокорія

|ичніпри-

і

!•

»?ї – Спостерігаються при крововиливах у стовбур мозку, прориві крові в
шлуночки, при субарах-ноїдальних крововиливах Не характерні, бувають при
закупорці внутрішньої сонної артерії в екст-раніальному відділі Часто, в
період розвитку захворювання

дальні

(МИ

. • Виражені Бувають рідко у хворих з післяішемічним набряком мозку
Бувають рідко

ймозкова

1 Інтенсивно кров’яниста при субарах-ноїдальному крововиливі та прориві
крові в шлуночки, при паренхіматозному крововиливі. Брітроцити при
мікроскопії Прозора, незначне збільшення білка Прозора, незначне
збільшення білка

ок осеред-

СИМПТОМІВ Швидкий розвиток капсулярноі геміплегії; при
субарахноїдаль-ній геморагії осередкових симп-томів не буває Поступовий
розвиток рухових розладів, порушень мови; стовбурові симптоми Раптовий
розвиток рухових, мовних розладів

Продовження табл. І

Симптом Крововилив у головний мозок Ішемічний інфаркт мозку

Тромбоз мозкових судин Емболія мозкових судин

Дислокаційні стовбурові симптоми Значно виражені Бувають при набряку
мозку Бувають рідко

Супутні захворювання Артеріальна гіпертонія, аневризми мозкових судин
Атеросклероз, атеросклероз в поєднанні з артеріальною гіпертонією,
цукровий діабет, васкуліт Ревматизм, ендокардит, пороки серця, миготлива
аритмія

ЕхоЕГ дослідження Зміщення серединного еха на б-7 мл у бік,
про-тилежниой осередку Зміщення М-еха не характерне Зміщення М-еха не
характерне

Церебральна ангіографія На ангіограмах при крововиливі у півкулю наявна
безсудинна зона та зміщення артеріальних плок Виявляють обрив
контрастної речовини у магістральних та внутрішньо-мозкових артеріях
Виявляють обрив контрастної речовини у внутрішньо-мозкових артеріях

Вихід інсульту Смертність у межах 75-90% •• Смертність у межах 20%
Смертність у межах 15%

Церебральний інсульт необхідно диференціювати із хворюваннями, які більш
або менш за розвитком і перебігоі| нагадують гостре порушення мозкового
кровообігу. До нщ відносяться: 1) черепно-мозкова травма в гострому
періоді 2) інфаркт міокарда, який супроводжується втратои свідомості; 3)
пухлини головного мозку з апоплектиформнка розвитком, обумовленим
крововиливом в пухлину; 4) гіпер або гіпоглікемічна кома; 5) уремія; 6)
епілепсія. ;

Клінічні прояви мозкового інсульту нагадують закритД черепно-мозкову
травму особливо в тих випадках, коли 1 хворого мають місце розлади
свідомості. При наявності ознзд травми необхідна рентгенографія черепа,
ехоенцефало графія, дослідження спинномозкової рідини. При епі- та суб
дуральних гематомах травматичного генезу буває порушев^ ня цілості
кісток черепа, зміщення серединного сигналу МІ еха, домішки крові в
спинномозковій рідині. Визначити хаі рактер патологічного процесу
допомагають дані церебральна ангіографії та комп’ютерної томографії
головного мозку.

Інфаркт міокарда має дуже велику схожість з мозкове

НІЬм; він також розвивається раптово, з втратою

•|сгі, зумовленою різким зниженням загального

•Ьго мозкового кровотоку і вторинною гіпоксією ткани-

•Іку- При цьому при гострому інфаркті міокарда має Кадіння артеріального
тиску. Щодо осередкових симп-ВЬраження півкулі і стовбурової частини
головного моз-

•Івони не виявляються, за винятком тих випадків, коли Кт міокарда
поєднується з розвитком церебрального Цгу (інфаркт-інсультний процес).
дійбільші труднощі виникають при диференціації пух-ВІмювного мозку,
ускладненої крововиливом і мозковим

•^гом. Треба враховувати, що пухлини головного мозку 1 період протікають
латентно, з відсутністю або

•Ьо появою осередкових симптомів. Деяке значення для рення характеру
процесу має дослідження спинномоз-В{идіііін – наявність
білково-клітинної дисоціації, ксан-

•Дія. Вирішальне значення для топічного діагнозу і для Іііення природи
захворювання мають дані комп’ютерної В^афії головного мозку (мал.5, 11).
^ ВЕерглікемічна кома спостерігається при тяжких формах
рвого діабету. Вона відрізняється від крововиливу в мо-рдінням
артеріального тиску, куссмаулівським дихан-

•I- запахом ацетону, наявністю гіперглікемії та глюко-ЦПри
гіпоглікемічній комі відзначаються рухове збуд-|к, підвищення
артеріального тиску. Мають місце Віиярні посмикування. Можуть
розвиватися судомні при-

•* осередкові неврологічні симптоми, які регресують р інфузії розчину
глюкози. Діагноз підтверджується

•(хенням вмісту цукру в крові. ри уремічній комі також виникають
вогнищеві симпто-

•ІШадіння у вигляді паралічів, розлади мови. Мають Д,тяжкі
епілептиформні припадки. Для діагнозу уремії

•Іальне значення має дослідження сечі, визначення за-ІЮвого азоту в
крові. Уремічна кома розпізнається по за-

•рміаку, вихідного від хворого при його диханні. Діагноз раї з розвитком
неврологічного дефіциту після присту-ДВДтверджується або відкидається на
підставі аналізу ДВестичних даних, показників ЕЕГ.

ЛІКУВАННЯ МОЗКОВОГО ІНСУЛЬТУ

Сучасні підходи до лікування мозкового інсульту передбачають максимально
швидку госпіталізацію хворих, ранні строки початку терапевтичного
втручання після розвитку інсульту, коли в пошкоджених клітинах
починається регенерація уражених ділянок, а інші нейрони утворюють нові
си-наптичні зв’язки для компенсації втрачених. В значній мірі успіх
лікування мозкового інсульту визначається фактором часу. Більшість
хворих на геморагічний та ішемічний інсульти підлягають госпіталізації в
спеціалізоване нейросу-динне або неврологічне відділення міської
(районної) лікарні. При порушенні життєво важливих функцій
госпіталізують у реанімаційне відділення, при суб-, епідуральних, а
також внутрішньомозкових гематомах — у нейрохірургічне. Транспортують на
носилках у положенні лежачи, а хворих з геморагічним інсультом — у
положенні з трохи піднятим головним кінцем тулуба. Якщо хворий у стані
глибокої коми, його госпіталізують тільки після .виведення з неї. У
дорозі до стаціонару здійснюють комплекс заходів недиференційованої
терапії, спрямованих на нормалізацію життєво важливих функцій організму.

Існуючі методи лікування мозкового інсульту засновані в цілому на
сучасних уявленнях про патогенетичні механізми розвитку даного
захворювання. Вони передбачають комплекс лікувальних заходів
невідкладної допомоги хворим з церебральним інсультом незалежно від його
характеру (неди-ференційована терапія) і диференційоване лікування
інсульту.

Н’ едиференційована терапія включає заходи, спрямовані на лікування
серцево-судинних розладів, попередження та лікування дихальної
недостатності, підтримку нормального водно-електролітного балансу та
кислотно-лужної рівноваги у хворих, що знаходяться в коматозному стані,
лікування набряку мозку, боротьба з гіпертемією.

Лікування гострих серцево-судинних розладів передбачає застосування
заходів, спрямованих на нормалізацію системного артеріального тиску,
поліпшення серцевої діяльності. При значному підвищенні артеріального
тиску вводять внутрішньовенне один із таких препаратів: дибазол дозою 4-

68

5 мл 1 % розчину, піроксан дозою 1-2 мл 0,25% розчину, резерпін дозою 1
мл 0,1% розчину, клофелін дозою 1 мл 0,01% розчину.

Використовують також діуретики (фуросемід 40-60 мг), які вводять
внутрішньовенне або внутрішньом’язово в залежності від рівня
артеріального тиску. (Через можливий розвиток феномена
внутрішньомозкового обкрадання призначення міогенних вазодилататорів,
наприклад папаверину, недоцільне). Гіпотензивну терапію необхідно
проводити обережно, підтримуючи артеріальний тиск на оптимальному для
кожного хворого рівні.

При різкому зниженні артеріального тиску призначають внутрьшньовенно
крапельне глікокортикоїди (дексаметазон дозою 4-8 мг, преднізолон дозою
50-120 мг), адре-номіметики (ефедрин, мезатон, дофамін), кофеїн-бензонат
натрію. Їх вводять внутрішньовенне крапельне в 250 мл 5% розчину
глюкози, або ізотонічного розчину натрію хлориду, або 4% розчину натрію
гідрокарбонату.

При послабленні діяльності . серця вводять внутрішньовенне
строфантин дозою 0,25-1 мл 0,05% розчину або корглікон дозою 0,5-1 мл
0,06% розчину, кордіамін дозою 1-2 мл внутрішньом’язово або
сульфокамфокаїн дозою 2 мл підшкірне. При порушеннях серцевого ритму
призначають антиаритмічні препарати. Тактику їх лікування необхідно
узгоджувати з кардіологом.

Попередження та лікування дихальної недостатності. За наявності
дихальної недостатності приступають до активної оксигенотерапії (через
носовий катетер, маску). У хворих з порушенням свідомості вживають
заходів для підтримання прохідності дихальних шляхів (відсмоктування
слизу, введення повітроводу за наявності тризму-роторозширювача та ін.).
При гострій недостатності дихання ІІ-ІІІ ступеня показана інтубація
трахеї і переведення хворого на штучну вентиляцію легень.

Підтримка нормального водно-електролітного балансу та кислотно-лужної
рівноваги у хворих, що знаходяться в коматозному стані. Порушення
водно-електролітного обміну та кислотно-лужної рівноваги є основним
виявленням розладів гомеостазу при коматозних станах. Для корекції

69

цих зрушень необхідно вводити 2000-2500 мл рідини парентеральне
протягом доби за 2-3 прийоми (не менше ЗО мл/кг ваги). Із електролітних
розчинів найчастіше застосовують ізотонічний розчин Рінгера-Локка,
глюкозо-калієві суміші. Для усунення ацидозу призначають 4-5% розчин
натрію гідрокарбонату, або лактата, або 3,6% розчин трисаміну. При
метаболічному алкалозі проводять корекцію гіпокаліємії,
гіпохлоремії. Крім електролітних розчинів, поповнюють водний баланс
введенням 5% розчину глюкози. Щодо плазмозамінних препаратів
(поліглюкін, рео-поліглюкін), то їх не слід застосовувати хворим у
коматозному стані, при внутрішньочерепній гіпертензії, нирковій
недостатності. Їнфузійну терапію необхідно проводити під контролем
показників електролітного складу, плазми крові, кислотно-лужного стану,
вмісту білків плазми, мочевини, залишкового азоту, цукру та інших
біохімічних показників.

Лікування набряку мозку. Для боротьби з набряком головного мозку
застосовують гіпертонічні розчини, салуретики, кортикостероїдні
гормони.. Із гіпертонічних розчинів досить широко застосовують осмотичні
діуретики, які при внутрішньовенному введенні підвищують осмотичний тиск
плазми, сприяючи поступанню рідини із мозку. Ефективним є осмотичний
діуретик манітол, який призначають дозою 1-1,5 г/кг маси тіла на добу у
вигляді 15-20% розчину, приготовленому на ізотонічному розчині натрію
хлориду або дистильованій воді. Вводять внутрішньовенне крапельне з
частотою 80-90 крапель за хвилину протягом доби за 2-3 прийоми.

Застосовують також гліцерин (гліцерол) – трьохатомний спирт, який
призначають усередину 1-2 г/кг маси хворого у суміші з водою або
фруктовим соком у пропорції 1:2 або 1:3. Внутрішньовенне крапельне
препарат вводять дозою 1 г/кг маси протягом доби за 2-3 прийоми у
вигляді 10% розчину, приготовленому на ізотонічному розчині натрію
хлориду. Разом з тим є дані, які не підтверджують ефективності
застосування гліцерину при інсульті.

Для боротьби з набряком головного мозку при мозковому інсульті
застосовують також салуретики. Із препаратів цієї групи призначають
фуросемід (лазикс), який вводять

70

внутрішньовенне або внутрішньом’язово дозою 2-4 мл 1% розчину; урегіт
(етакрінова кислота) вводиться внутрішньовенне дозою 50 мг в 20 мл
40% розчину глюкози. При застосуванні салуретиків важливо попередити
гіпокаліємію та своєчасно поповнити дефіцит калію. Для підсилення
ефективної дегідратації салуретики можна поєднувати з осмопрепаратами.

Помірне, але стійке зниження внутрішньочерепного тиску викликають
кортикостероїдні гормони: дексаметазон дозою 16-30 мг або преднізолон
дозою 60-120 мг на добу внутрішньовенне крапельне в 200 мл ізотонічного
розчину натрію хлориду. Препарати цієї групи справляють стабілізуючу дію
на клітинні мембрани та зменшують продукцію спинномозкової рідини.
Необхідно зазначити, що глікокортикоїди не слід призначати при високому
артеріальному тиску, виразці шлунка та дванадцятипалої кишки, цукровому
діабеті.

З метою зниження лікворної гіпертензії широко застосовують еуфілін дозою
10 мл 2,4.% розчину внутрішньовенне двічі на добу. Призначають також
антигістамінні препарати, які блокують дію гістаміну на рівні
церебральних рецепторів:

супрастин або димедрол дозою 2 мл 1% розчину внутрішньом’язово.
Застосування для боротьби з набряком головного мозку магнію сульфату 25%
розчину та глюкози 40% розчину викликає незначну дегідраційну дію.

Боротьба з гіпертелією. Якщо розвивається гіпертемія, призначають
внутрішньом’язово анальгін дозою 1-2 мл 50% розчину, літичні суміші
(седуксен, димедрол, реоперин). Застосовують холод на ділянки сонних
артерій, пахвові, пахвинні ділянки. З метою попередження пневмонії у
першу ж добу після інсульту хворих повертають у ліжку кожні 2 години,
ставлять банки на грудну клітку. При підозрі на пневмонію призначають
антибіотики. Потрібно здійснювати профілактику пролежнів, слідкувати за
спорожнюванням сечового міхура та кишечника. При затримці сечі –
катери-зація сечового міхура.

Диференційоване лікування геморагічного інсульту. Хворого слід покласти
в ліжко з трохи піднятим головним кінцем тулуба. Прикласти до голови
пузир з льодом, а до ніг

71

теплі грілки (не гарячі). Краніоцеребральну гіпотермію забезпечують і
за допомогою апарата.

Проводять заходи щодо регуляції артеріального тиску для його зниження.
Гіпотензивну терапію необхідно здійснювати обережно, позаяк це може
значно погіршувати церебральну гемоциркуляцію, особливо в умовах
розвиненої внутрічерепної гіпертензії. У подібних випадках помірне
зниження артеріального тиску поєднують з дегідраційною терапією. На цій
стадії захворювання призначають внутрішньовенне струйно резерпін дозою 1
мл 0,1% розчину, клофелін дозою 1 мл 0,01 % розчину в 20 мл ізотонічного
розчину натрію хлориду. .При значному підвищенні артеріального тиску
використовують гангліоблокатори: пен-тамін дозою 1 мл 5% розчину в 250
мл ізотонічного розчину натрію хлориду внутрішньовенне крапельне,
бензогексоній дозою 1 мл 2% розчину внутрішньом’язово. Призначають також
арфонад дозою 50-200 мг 0,05-0,1 % розчину в 250 мл ізотонічного розчину
натрію хлориду внутрішньовенне кра-пельно з частотою .40 крапель за
хвилину. При цьому необхідно постійно здійснювати контроль за рівнем
артеріального тиску, частотою пульсу та диханням хворого. При
нормалізації артеріального тиску введення його припиняють.

Поряд з вирівнюванням артеріального тиску продовжують проводити заходи
недиференційованої терапії, спрямовані на зниження внутрішньочерепного
тиску, корекцію водно-електролітного балансу. Для підвищення
коагуляційних властивостей крові застосовують гемостатичні засоби:
вікасол дозою 1-2 мл 1% розчину внутрішньом’язово, кальцій хлорид дозою
10 мл 10% розчину внутрішньовенне, аскорбінову кислоту дозою 5-10 мл 5%
розчину внутрішньовенне, діцинон дозою 2 мл 12,5% розчину
внутрішньовенне або внутрішньом ‘ язово.

Використовують також препарати, які пригнічують фібринолітичну
активність крові та тканин – інгібітори фібринолізу, зокрема
амінокапронову кислоту дозою 100 мл 5% розчину внутрішньовенне крапельно
3-4 рази на добу протягом 10-12 днів. Необхідно пам’ятати, що при
супутньому значному атеросклерозі застосування амінокапронової кислоти
може супроводжуватись тромботичними ускладнен-

72

нями. Можна використовувати інгібітори протеолітичних ферментів –
контрикал (трасилол) дозою 2500-3000 ОД внутрішньовенне одноразово
протягом перших 5-7 днів захворювання.

Лікування субарахноїдальних крововиливів таке ж саме, як і крововиливів
у речовину мозку. Крім того, при інтенсивному головному болю
внутрішньовенне вводять баралгін дозою 5 мл або суміш анальгіну дозою 4
мл 50% розчину з димедролом дозою 1-2 мл 1% розчину; при нестримному
блюванні внутрішньом’язово вводять галоперидол дозою 1-2 мл 0,5% розчину
або дроперидол дозою 1-2 мл 0,25% розчину; при судорогах або
психомоторному збудженні внутрішньовенне призначають сибазон дозою 2-4
мл 0,5% розчину, при гіпертермії – антибіотики.

При значному підвищенні лікворного тиску рекомендують здійснювати
повторні люмбальні пункції з видаленням спинномозкової рідини невеликими
порціями (до 5 мл).

Для зняття спазму і профілактики ішемії після субарахноїдальних
крововиливів застосовують вазодилататори (но-шпа дозою 2 мл, папаверин
гідрохлорид дозою 2 мл 2 % розчину), антагоністи кальцію (німодипін або
німотоп) внутрішньовенне або перорально.

Хірургічне лікування крововиливів проводиться при наявності латеральних
гематом та крововиливів у мозочок. Операцію балонізації аневризм
мозкових судин застосовують у лікуванні субарахноїдального крововиливу.
Протипоказаннями до хірургічного втручання є коматозний стан, порушення
життєво важливих функцій, прорив крові у шлуночки мозку.

Диференційоване лікування ішемічного інсульту. Лікувальні заходи
при ішемічному інсульті повинні передбачати: 1) своєчасне та адекватне
відновлення кровотоку в зоні ішемічного порушення; 2) корекція
реологічних і коагуляційних властивостей крові, поліпшення
мікроциркуляції та колатерального кровообігу; 3) попередження каскадних
порушень церебрального метаболізму на різних етапах формування інфаркту
мозку; 4) зменшення розмірів необоротного ураження мозку; 5) підвищення
порога стійкості мозкової тканини до гіпоксії та ішемії.

73

В зо”‘ інфарктного ядрз, де внаслідок закупорювання судини повністю
припиняється кровопостачання, нейрони частіше гинуть і навряд чи можуть
бути врятовані яким-не-будь засобом без негайного видалення тромбу. Але
навіть при хірургічному відновленні мозкового кровообігу необхідно
враховувати фактор часу. Якщо між оклюзією судини і видаленням тромбу
минає більше восьми годин, то за цей період більшість нейронів навіть
суміжних з інсультом зон мозку гинуть.

З метою розчинення тромбу в церебральних судинах та відновлення
кровотоку в зоні ішемії в перші години ішемічного інсульту
застосовуються тромболітичні засоби, їх можна поділити на дві групи:
екзо- та ендогенні. До екзогенних відносять ферменти стрептокіназа та
урокіназа. Вони сприяють переходу плазміногену в активний плазмін, який
і призводить до розчинення тромбу. Одночасно ці препарати викликають
зменшення факторів згортання, особливо V і VIII, тобто стан
антикоагуляції. Позаяк стрептокіназа та урокіназа протягом кількох годин
зберігають активність- у кров’яному руслі, то виникає небезпека
геморагічного ускладнення. Тому тромболітичні засоби не знайшли широкого
застосування при лікуванні ішемічного інсульту.

Останнім часом у практику лікування інфаркту мозку впроваджують
ендогенний активатор плазміногену тканинного типу, який більш обмежено
діє при розчиненні тромбу і не викликає значного зниження факторів
згортання. Препарат зберігає активність у кров’яному руслі протягом 10
хвилин, тому його геморагічний ефект менш ймовірний, аніж у
стрептокінази або урокінази. Тепер застосовується в клініці препарат
тканинного активатора плазміногену – актилаза, який стимулює фібриноліз
тільки в зоні тромбу і не активізує його в загальному кровотоці.

Одним із методів покращання мозкового кровотоку є нормалізація
реологічних властивостей крові шляхом зменшення її в’язкості. На
в’язкість крові впливає величина гематокриту, фібриногену, агрегаційних
властивостей тромбоцитів, здатність еритроцитів до деформування. З
антиагре-гантів найбільш широко застосовуються пентоксифілін (трентал)
дозою 5 мл (0,1 г) 2% розчину внутрішньовенне

74

крапельно або струйно з поступовим підвищенням дози препарату до 10-15
мл протягом 10 діб та перорально дозою 1 таблетка (200 мг) 3-4 рази на
день протягом трьох-чотирьох тижнів. Призначають також серміон дозою 1-2
мл внутрішньовенне крапельно протягом 8-10 діб та через рот дозою 1
таблетка тричі на добу, тиклід дозою 250 мг двічі на добу перорально під
час їжі. Із інших препаратів, які покращують мікроциркуляцію на рівні
капілярів мозку, призначають ацетил-саліцилову кислоту дозою 0,25 один
раз на день, зранку. Ефективність препарату підвищується при поєднанні
його з діпіридамолом (курантіл) дозою 1-2 мл 0,5% розчину
внутрішньовенне крапельно або внутрішньом’язово та через рот дозою 25-50
мг тричі на день.

При лікуванні гострого ішемічного інсульту використовується метод
гемодилюції – розведення крові, який застосовується з метою покращання
мозкового кровотоку шляхом нормалізації реологічних властивостей крові
та підвищення її текучості. Гемодилюція збільшує тривалість
функціонування нейронів у зоні ішемічної “напівтіні”, відвертає
трансформу-. вання її в інфаркт мозку. В клінічній практиці найчастіше
використовується гіперволемічна гемодилюція, для проведення якої
застосовуються низькомолекулярні декстрани (поліглюкін, реополіглюкін)
протягом перших 5-7 днів із розрахунку 10 мл/кг маси тіла. Одноразову
дозу рео-поліглюкіну або поліглюкіну (400 мл) вводять
внутрішньовенне крапельно. Крім декстранів, для проведення
гіперволемічної гемодилюції призначають переливання суцільної крові,
свіжозамороженої плазми крові дозою 200-800 мл. Однак ефективність цього
методу лікування інсультів не підтверджена дослідженнями. Метод не
рекомендується застосовувати одночасно з тромболітичною терапією.

Антикоагулянтна терапія починається з застосування прямого
антикоагулянта – гепарину. Його доцільно призначати при прогресуючому
ішемічному інсульті, емболії мозкових судин, повторних ішемічних атаках.
Антикоагулянтна терапія більш ефективна, коли здійснюється за методикою,
що враховує фазність коагулопатичної реакції. При умові гіперкоагуляції
гострого періоду, яка супроводжується при-

75

скоренням часу згортання крові, наявністю фібриногену В доцільно
призначення гепарину дозою 5000-10000 ОД внутрішньовенне крапельне, а на
другий день підшкірне в біляпупочну ділянку дозою 5000 ОД 4 рази на добу
протягом 5-7 днів; потім – дозою 2500 ОД 4 рази на добу протягом 3-4
днів; більш ефективний є препарат фраксипарин – низькомолекулярна
фракція гепарину. При умові депресії системи ан-тикоагуляції, яка
проявляється в стійкому зниженні вмісту в крові антитромбіну III,
доцільним є переливання свіжозамороженої плазми крові від 200 до 800
мл в поєднанні з гепарином дозою 10000-15000 ОД. Комплекс заходів при
розвитку синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання (ДВЗ)
включає введення гепарину дозою 10000-15000 ОД в поєднанні з
свіжозамороженою плазмою крові, переливанням тромбоцитарної маси,
вживанням фітину, токоферолу ацетату перорально. Лікування гепарином
проводять під контролем часу згортання крові по Лі-Уайту. Оптимальним
рахують продовження згортання в 2 /2 рази. Анти-коагулянтну терапію не
слід призначати хворим із завершеним інсультом з великим осередком
ураження та набряком мозку, при високому систолічному тиску понад
180-200 мм рт.ст., схильності до геморагії та ін.

Покращити перфузійний тиск в судинах ішемічної “напівтіні” і таким чином
обмежити зону інфаркту мозку можна за допомогою вазоактивних препаратів:
кавінтон дозою 20 мг внутрішньовенне крапельне в 250 мл ізотонічного
розчину натрію хлориду та перорально дозою 1 таблетка тричі на добу;
еуфілін дозою 5-Ю мл 2,4% розчину внутрішньовенне крапельне в 250 мл
ізотонічного розчину натрію хлориду або струйно в 10 мл ізотонічного
розчину натрію хлориду. Препарат сприятливо впливає на мозкову
гемодинаміку при гіперперфузії тканини мозку, зменшує набряк мозку,
володіє венотонічною дією. Щодо церебральних вазодилататорів, то їх
застосування може призвести до виникнення синдрому “обкрадання”,
тобто посилення ішемізації головного мозку в ділянці осередку ураження.
Мозковий кровообіг залежить не тільки від стану судинної стінки, складу
і властивостей крові, але й від функціонального стану серця,
показників центральної гемо-

76

динаміки. Тому виправданням є призначення серцевих

глікозидів, лікарських засобів, які регулюють артеріальний тиск.

Швидке відновлення кровопостачання ішемізованого мозку в перші 6 годин
після розвитку інсульту (у межах так званого “терапевтичного вікна”)
може блокувати каскад па-тобіохімічних реакцій, порушень церебрального
метаболізму, а відтак і запобігти загибелі речовини мозку та зменшити
об’єм неврологічного дефіциту. Можна зменшити пов’язані з інсультом
ішемічні ушкодження мозку, впливаючи на той чи інший етап глутаматного
каскаду. Одним із перспективних підходів є введення препаратів, які
стимулюють рецептори аденозину на нервових закінченнях. Така стимуляція
пригнічує вивільнення більшості нейро-медіаторів, включаючи глутамат.
Ефективним препаратом, який належить до цієї групи, є курантіл дозою
10-20 мг внутрішньовенне крапельне в 100 мл ізотонічного розчину натрію
хлориду протягом 10 діб, потім перорально 2 таблетки тричі на день
протягом 3-4 тижнів. Препарат потенціює біосинтез аденозину та
простацикліну, які сприяють значній судинорозширюючій і антиагрегаційній
дії. Простациклін є також природним антагоністом тромбоксану, який
посилює агрегацію тромбоцитів. Одним із засобів пригнічування
глутаматного каскаду є здійснення блокади вивільнення глута-мату
нейронами. Для досягнення її використовується краніоцеребральна
гіпотермія. При її застосуванні в ішемізованому мозку зникає
розузгодження між метаболізмом та мозковим кровообігом в умовах дефіциту
кисню і глюкози. Крім того, вона володіє мембраностабілізуючим ефектом.

Блокатори кальцієвих каналів (БКК) також покращують мозковий кровообіг і
виявляють протекторний ефект при вогнищевій ішемії мозку. Їх
застосування спрямоване на попередження або послаблення метаболічного
каскаду, пусковим механізмом якого може бути збільшення
внутрішньоклітинного вмісту іонів кальцію. Це різноманітна група засобів
зі значним кальцій-блокуючим ефектом (німодипін, ніфедипін, нікардипін,
фелодипін, флунаризин, німотоп). Зокрема, німодипін, німотоп зменшують
розміри

77

інфаркту мозку, відвертають можливість розвитку спазму мозкових судин,
метаболічних порушень; нікардипін перешкоджає розвитку цитотоксичного
ураження кіркових нейронів у період реперфузії, а флунаризин має
нейропротек-торні властивості. Антагоністи кальцію сприятливо впливають
на метаболізм нейронів у зоні ішемічної “напівтіні”, а також збільшують
кровотік в ураженій півкулі за рахунок перерозподілу крові з ділянок
гіперперфузії в зону ішемії. Негативним ефектом німодипіну, німотопу є
зменшення артеріального тиску. Їх недоцільно також застосовувати у
випадках вираженого набряку мозку. Ефективність препаратів цієї групи
потребує подальшого вивчення та уточнення.

При виборі методів лікування хворих на ішемічний інсульт необхідно
враховувати, що в окремі періоди розвитку ішемічного інсульту характер
змін мозкового кровотоку може бути різноманітним: від значної
гіпоперфузії до гіперперфузії тканини мозку. Тому лікування
церебрального інфаркту в різні періоди його еволюції має бути спрямоване
на нормалізацію функції .нейронів як ішемічних, так і. гіперемічних
ділянок мозку. Зокрема, при гіпоперфузії тканини мозку ефективним є
призначення кавінтону дозою 10-20 мг, курантілу дозою 10-20 мг,
актовегіну дозою 5-Ю мл внутрішньовенне крапельне в 200 мл ізотонічного
розчину натрію хлориду. Застосовують також низькомолекулярні де-кстрани
(поліглюкін, реополіглюкін) дозою 400 мл внутрішньовенне
крапельне, антагоністи кальцію та препарати, які стимулюють нейрональний
метаболізм: церебролізин дозою 5 мл, інстенон дозою 2 мл, ноотропіл
(пірацетам) дозою 5-10 мл внутрішньовенне крапельно в 200 мл 5% розчину
глюкози на протязі 5-10 діб. Ноотропні препарати протипоказані при
епілептичному синдромі.

При гіперперфузії церебральних судин обгрунтованим є застосування
еуфіліну дозою 5-10 мл 2,4% розчину, пенток-сифіліну дозою 5 мл 2 %
розчину внутрішньовенне крапельно в 200 мл ізотонічного розчину натрію
хлориду двічі на добу, манітолу дозою 150-200 мл 15% розчину, альбуміну
людської сироватки дозою 50-100 мл 5% розчину внутрішньовенне крапельно.
Використовують також салуре-тики (фуросемід дозою 40-60 мг
внутрішньом’язово), ан-

78

тигістамінні засоби (супрастин, димедрол дозою 2 мл 1 % розчину
внутрішньом’язово).

Зменшення розмірів необоротного ураження мозку досягається шляхом
застосування наведеного вище комплексу терапевтичних заходів.
Безперечно, вирішальне значення має раннє відновлення задовільної
перфузії в зоні ішемічної “напівтіні”, що забезпечується зниженням
гематокриту до 30-33%, попередженням каскаду метаболічних порушень,
корекцією гіпер- та гіпоглікемії, запобіганням набряку головного мозку.
Розмір інфаркту мозку, а внаслідок цього і об’єм неврологічного дефіциту
може бути зменшено за умови початку лікування в перші години після
розвитку інсульту. Тому для зменшення розмірів незворотного ураження
мозку вирішального значення набуває максимально швидка госпіталізація
хворих у неврологічне відділення, ранні строки початку терапевтичного
втручання після розвитку інсульту. Хворі на ішемічний інсульт можуть
лікуватися і дома за умови доступу до сучасного лікування. Терапевтичні
заходи повинні бути гнучкими, послідовними з врахуванням клінічного
перебігу захворювання, параметрів гемодинаміки.

Для підвищення порога стійкості мозкової тканини до гіпоксії в клінічних
умовах застосовують антиоксиданти, а саме альфа-токоферол ацетат
(вітамін Е) дозою 1 мл внутрішньом’язово, який гальмує процес
перекислого окислення липідів у вогнищі ішемії. Виправданим є
застосування протекторів гіпоксії: церебролізин дозою 5 мл
внутрішньовенне крапельно в 100 мл ізотонічного розчину натрію хлориду
протягом перших п’яти діб щоденно, а потім дозою 5 мл через добу N 5 або
ноотропіл (пірацетам) дозою 5-Ю мл в 100 мл ізотонічного розчину натрію
хлориду внутрішньовенне крапельно. Краніоцеребральна гіпотермія також
знижує обмін речовин в мозку.

Отже, з метою корекції циркуляторних і метаболічних розладів при гострій
церебральній ішемії застосовуються лікарські препарати різних
фармакологічних груп (табл.2).

В комплексному лікуванні ішемічного інсульту застосовується також
гіпербарична оксигенація, особливо в перші дні після його розвитку.

79

Останнім часом проводять хірургічне лікування ішемічних
порушень мозкового кровообігу за наявності патології магістральних судин
голови (закупорка, стеноз, патологічна звивистість). Нейрохірургічне
лікування може здійснюватися на стадії самого інсульту або безпосередньо
після нього.

Важливе значення в процесі лікування хворих на мозковий інсульт мають
надання сестринської медичної допомоги, проведення ранньої реабілітації
(на 2 – 4 добу), призначення антидепресантів при депресії, а також
заходи, направлені на попередження легеневих та інших соматичних
ускладнень, тромбоемболії легеневої артерії.

Темпи відновлення неврологічних порушень у хворих на ішемічний інсульт
бувають різними: при малому ішемічному інсульті відновлення втрачених
функцій наступає з перших днів, можливий повний регрес їх на 7-й або
14-й день лікування або в період до 21 доби. Хворі з завершеним
ішемічним інсультом перебувають у перші 7-8 днів у стані середньої
тяжкості або в тяжкому стані-/ Помірне клінічне поліпшення наступає з
10-14 дня лікування. Деяке наростання обсягу активних рухів і сили в
паретичних кінцівках настає у період від 14 до ЗО діб. У хворих з тяжким
перебігом інфаркту мозку значних поліпшень може не наступати. У таких
випадках спостерігається стійка стабілізація неврологічних симптомів.
Летальність при ішемічному інсульті складає 20% випадків.

80

Таблиця 2

Лікарські препарати, що застосовуються при лікуванні хворих на
цереброваскулярні захворювання

Фармакологічні групи. Лікарські препарати

Вазоактивні засоби Кавінтон, еуфілін, дибазол, папаверин, ціннаризин,
ксантинол-нікотинат

Антиагреганти Декстрани, пентоксифілін, діпіридамол, серміон, агапурин,
тиклід, простациклін

Ноотропні засоби Ноотропіл, пірацетам, церебролізин, енцефабол, інстенон

Активатори біоенергетичного метаболізму Актовегін, солкосеріл

Антиоксиданти Альфа-токоферол, бета-адренобло-катори: анаприлін, обзидан

Блокатори кальцієвих каналів Німодипін, ніфедипін, нікардипін, німотоп,
верапаміл

Антигіпоксанти Церебролізин, пірацетам, барбітурати, димедрол, супрастин

Інгібітори вільних нейротрансміте-рів і глутаматного каскаду . .
Налоксон

Антагоністи рецепторів, збуджуючих амінокислоти Діпіридамол, декстрорфан

Антикоагулянти Гепарин, фраксіпарин

Тромболітичні засоби Стрептокіназа, урокіназа, тканинний активатор
плазміногену (акти-лаза)

Наводимо розроблену нами схему лікування хворих на ішемічний інсульт на
різних етапах його еволюції.

І. ЛІКУВАННЯ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ (1-7 ДОБА).

1. Нормалізація артеріального тиску, гематокриту, гемоглобіну,
електролітів, особливо калію, газового складу крові.

2. Усунення гіпертермії, краніоцеребральна гіпотермія.

3. Нормалізація гіпер- або гіпоглікемії (призначення інсуліну в
рідкісних випадках).

4. Серцеві глікозиди, ретаболіл дозою 1 мл 1 раз на 5-7 діб
внутрішньом’язово.

5. Антагоністи кальцію (ніфедипін, німодипін та ін.).

81

6. Протинабрякові препарати: манітол 15-20% – 200 мл внутрішньовенне
крапельно, еуфілін 2,4% – 5-10 мл внутрішньовенне крапельно або струйно,
фуросемід дозою 2 мл внутрішньом’язово.

7. У перші сім діб вводити невеликі кількості рідини; систематичне
вимірювання діурезу (вести курацію хворого з від’ємним водним балансом).

8. Декстрани, антиагреганти, за наявністю показів – антикоагулянти (не
поєднувати одночасно препарати усіх трьох груп).

9. Вазоактивні препарати: кавінтон дозою 2-4 мл, ку-рантіл дозою 2 мл,
галідор дозою 2 мл, актовегін дозою 5-Ю мл внутрішньовенне крапельно
(папаверин не призначати).

10. Енцефалотропні заходи: церебролізин дозою 5 мл внутрішньовенне
крапельно щодобово N 5, потім дозою 5 мл через день N 5 або інстенон
дозою 2 мл внутрішньовенне крапельно в 200 мл 5% розчину глюкози.

11. Антигістамінні препарати: супрастин, димедрол дозою 2 мл 1 % розчину
внутрішньом’язово, при. необхідності – антидепресанти.

12. Реабілітація (лікування положенням, дихальна гімнастика),
активізація хворого на 2-4 добу.

II. ЛІКУВАННЯ НА II ЕТАПІ (8-17 ДОБА).

1. Посилити протинабрякову терапію з 8 по 10 добу (при наростанні
набряку головного мозку): альбумін дозою 50-100 мл 5% розчину, манітол у
поєднанні з фуросемідом.

2. Продовжувати призначення антиагрегантів, антикоагулянтів (останні
відміняються на 10-14 добу лікування).

3. Препарати, стимулюючі мозковий метаболізм: церебролізин дозою 5 мл
внутрішньовенне крапельно через день або дозою 1-2 мл внутрішньом’язово,
ноотропіл дозою 5 мл внутрішньом’язово.

4. Антагоністи кальцію, кавінтон або ціннаризин всередину.

5. Ретаболіл дозою 1 мл внутрішньом’язово 1 раз на сім діб.

82

6. Активізація хворого, масаж, ЛФК, логопедична допомога.

III. ЛІКУВАННЯ НА III ЕТАПІ (18-21 ДОБА).

1. Відміняються антикоагулянти, Протинабрякові засоби.

2. Продовжувати приймання антиагрегантів: трентал, тиклід, а^апурин або
серміон.

3. Вазоактивні препарати: кавінтон або ціннаризин усередину, актовегін
дозою 2-5 мл внутрішньом’язово 2 рази на тиждень.

4. Продовжувати препарати, стимулюючі церебральний метаболізм.

5. Реабілітація рухового та сенсорного дефіциту.

IV. ЛІКУВАННЯ НА IV ЕТАПІ (22-30 ДОБА). •

1. Продовжувати прийом антиагрегантів (трентал або серміон),
вазоактивних засобів (кавінтон або ціннаризин) усередину.

2. Препарати, що стимулюють церебральний метаболізм (ноотропіл або
пірацетам) усередину.

3. Контроль артеріального тиску, корекція інших факторів ризику розвитку
гострих порушень мозкового кровообігу.

4. Реабілітація рухового та сенсорного дефіциту.

5. Їнфузійна терапія відступає на другий план.

V. ЛІКУВАННЯ НА V ЕТАПІ (ДРУГИЙ МІСЯЦЬ ПІСЛЯ РОЗВИТКУ ІНСУЛЬТУ).

1. Продовжувати приймання вазоактивних препаратів:

ціннаризин, компламін або ксантінол-нікотинат усередину.

2. Енцефалотропні засоби: пірацетам або енцефабол усередину.

83

3. Комплексна реабілітація рухового, сенсорного дефіциту.

4. Контроль артеріального тиску, корекція інших факторів ризику
виникнення гострих порушень мозкового кровообігу.

VI. ЛІКУВАННЯ НА VI ЕТАПІ (ТРЕТІЙ МІСЯЦЬ ПІСЛЯ РОЗВИТКУ ІНСУЛЬТУ).

1. Відновне лікування у спеціалізованому відділенні для хворих з
наслідками інсульту; надається фізіотерапевтична, логопедична допомога.

VII. ЛІКУВАННЯ НА VII ЕТАПІ (ІУ-УІ МІСЯЦІ ПІСЛЯ РОЗВИТКУ ІНСУЛЬТУ).

1. Лікування у відділенні відновної терапії поліклініки.

Реабілітація. Сучасні підходи до лікування ішемічного інсульту
передбачають ранню активізацію хворих. Зокрема, при локалізації вогнища
ураження в півкулях головного мозку хворих активізують на 2 – 4 добу, а
при стовбуровій локалізації – на 8 – 10 добу після розвитку інсульту.
Звичайно, необхідно враховувати стан серцево-судинної системи. —

ТЕСТОВІ ПИТАННЯ / “СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ”

1. Перерахуйте магістральні екстракраніальні артерії голови:

а) передня мозкова

б) середня мозкова

в) задня мозкова

г) внутрішня сонна

д) хребетна

2. Назвіть основні гілки внутрішньої сонної артерії: •

а) передня мозкова

б) задня мозкова

в) середня мозкова

г) поверхнева скронева

д) задня нижня мозочкова

3. Назвіть основні гілки базилярної артерії:

а) верхня мозочкова

б) задня мозкова

в) середня мозкова

г) передня мозкова

д) очна

4. Назвіть судини, що кровопостачають спинний мозок:

а) базилярна

б) середня мозкова

в) передня мозкова

г) передні спинномозкові

д) задні спинномозкові

е) передні корінцево-спинномозкові

100

є) задні корінцево-спинномозкові ж) задня мозкова

5. Назвіть анастомози, що здійснюють колатеральний кровообіг в головному
мозку:

а) між передніми і задніми спинномозковими артеріями

б) між спинальними артеріями

в) на основі головного мозку

г) на випуклій поверхні головного мозку

д) між корінцево-спинальними артеріями е) позачерепний (між гілками
внутрішньої і зовнішньої сонних артерій)

є) усередині мозку

6. Назвіть механізми, що здійснюють авторегуляцію мозкового кровообігу:

а) зміна системного артеріального тиску

б) зміна коронарного кровообігу

в) міогенний

г) метаболічний

д) зміна частоти серцевих скорочень . е) неврогенний

7. Перерахуйте внутрішні фактори ризику розвитку судинних захворювань
головного мозку:

а) емоційні стреси

б) артеріальна гіпертонія

в) гіперхолістеринемія

г) гіподинамія

д) інтоксикація никотином (паління) е) порушення толерантності до
вуглеводів є) особливості харчування ж) спадкова схильність

8. Перерахуйте соціальні фактори ризику розвитку судинних захворювань
головного мозку (що характеризують спосіб життя):

а) гіперхолістеринемія

б) спадкова схильність

в) інтоксикація никотином (паління)

г) гіподинамія

д) артеріальна гіпертонія

е) порушення толерантності до вуглеводів

101

є) емоційні стреси ж) особливості харчування

9. Назвіть церебральні синдроми обкрадання:

а) в системі сонних артерій

б) в системі спинальних артерій

в) коронарний

г) в системі вінцевих судин

д) вертебрально-каротидний е) каротидно-вертебральний є)
каротидно-каротидний ж) підключичний

10. Назвіть венозні синуси (пазухи) твердої мозкової оболонки:

а) лобний

б) каротидний

в) гайморовий

г) сагітальний

д) прямий е) решітчастий є) поперечний ж) печеристий

11. Назвіть етіологічні фактори гострих порушень мозкового кровообігу:

а) черепномозкова травма

б) туберкульозна інфекція

в) гіпертонічна хвороба

г) порушення обміну міді

д) васкуліти

е) атеросклероз в поєднанні з артеріальною гіпертензією

є) бактеріальна інфекція ж) атеросклероз

з) відсутність церулоплазмину й) аневризми мозкових артерій

12. Вкажіть основні клінічні форми порушень кровообігу головного мозку:

а) дисциркуляторна мієлопатія

б) дисциркуляторна енцефалопатія

в) мігрень

102

г) гематомієлія

д) інсульти

е) минучі порушення мозкового кровообігу

є) початкові прояви недостатності кровопостачання мозку

ж) хвороба Рейно

13. Назвіть види церебральних судинних кризів:

а) загальні

б) вегетативні

в) кардіальні

г) регіонарні (локальні)

д) комбіновані

14. Вкажіть основні патогенетичні механізми церебральних судинних
кризів:

а) зрив авторегуляції мозкового кровотоку при різкому підвищенні КТ

б) судинна мозкова недостатність

в) рексисний механізм (розрив судини)

г) спазм мозкових судин і стаз крові в судинах мозку

д) феномен обкрадання е) крововилив типу рег аіареоеяіп є) тромбоз
мозкових судин ж) порушення обміну міді

15. Вкажіть симптоми, характерні для загального церебрального судинного
кризу:

а) головний біль, запаморочення

б) шум у вухах

в) монопарез

г) афазія

д) нудота або блювота е) диплопія

16. Вкажіть основні симптоми початкових проявів недостатності
кровопостачання мозку:

а) монопарез

б) диплопія

в) головний біль, запаморочення

г) шум в голові

д) афазія

е) погіршення пам’яті

103

17. Назвіть патогенетичні механізми минущих порушень мозкового
кровообігу:

а) судинна мозкова недостатність

б) зрив авторегуляції мозкового кровотоку при різкому підвищенні КТ

в) розрив судини (рексисний механізм)

г) підоболонковий крововилив

д) мікротромбози і мікроемболії

е) крововиливи в мозкові шлуночки

є) феномен обкрадання

ж) адгезія і агрегація формених елементів крові

з) мікрогеморагії

18. Вкажіть клінічні прояви минущих порушень мозкового кровообігу в
каротидній системі:

а) моно- або геміпарез

б) альтернуючі синдроми

в) диплопія

г) дизартрія

д) порушення чутливості в паретичних кінцівках

е) дисфагія

є) моторна або сенсорна афазія

19. Вкажіть клінічні прояви минущих порушень мозкового кровообігу в
вертебрально-базилярній системі:

а) системне запаморочення

б) геміанопсія

в) бульбарні розлади

г) сенсорна афазія

д) моторна афазія е) амнестична афазія є) порушення схеми тіла ж)
диплопія

з) альтернуючий синдром й) ністагм 20. Назвіть види мозкового інсульту:

а) минуще порушення мозкового кровообігу

б) дисциркуляторна енцефалопатія

в) геморагічний

г) ішемічний

д) початкові прояви недостатності кровопостачання мозку

21. Вкажіть види ішемічного інсульту:

а) дисциркуляторна енцефалопатія

б) дисциркуляторна мієлопатія

в) тромботичний

г) емболічний

д) нетромботичний

е) минуще порушення мозкового кровообігу

22. Назвіть види геморагічного порушення мозкового кровообігу:

а) субарахноїдальний крововилив

б) гематомієлія

в) паренхіматозно-субарахноїдальний крововилив

г) субарахноїдально-паренхіматозний крововилив

д) гематорахіс

е) дисциркуляторна енцефалопатія є) дисциркуляторна мієлопатія •ж)
паренхіматозний крововилив

23. Назвіть патогенетичні механізми ішемічного інсульту:

а) порушення обміну міді

б) тромбоз мозкових судин

в) оклюзія чи стеноз магістральних судин голови

г) судинна мозкова недостатність

д) розрив патологічне зміненої судини

е) підоболонковий крововилив

є) зрив авторегуляції мозкового кровотоку при різкому підвищенні КТ

ж) феномен обкрадання

з) крововилив у шлуночки мозку

ф) паренхіматозно-субарахноїдальний крововилив

й) емболії артеріо-артеріальні та кардіальні

к) підвищення коагулянтності, адгезії і агрегації формених елементів
крові

24. Вкажіть патогенез геморагічного інсульту:

а) судинна мозкова недостатність

б) зрив авторегуляції мозкового кровотоку

в) розрив патологічне зміненої судини (рексисний механізм)

г) феномен обкрадання

д) діапедез з дрібних артерій, вен, капілярів

25. Вкажіть, які ознаки характерні для порушення кровотоку в басейні
середньої мозкової артерії:

а) парез однойменних кінцівок

б) дизартрія

в) дисфагія

г) моторна афазія (при лівобічних вогнищах)

д) порушення чутливості в паретичних кінцівках е) альтернуючі синдроми
є) диплопія

26. Вкажіть, які ознаки характерні для порушення кровообігу в басейні
передньої мозкової артерії:

а) геміплегія

б) геміанестезія всіх видів чутливості

в) парез ноги

г) -геміанопсія

д) незначні розлади чутливості в паретичній кінцівці

27. Вкажіть, які ознаки характерні для тромбозу основної артерії:

а) моторна афазія

б) сенсорна афазія

в) монопарез

г) окорухові порушення

д) тетрапарез чи тетраплегія

е) геміпарез чи геміплегія

є) двобічні патологічні рефлекси

ж) гіпертермія та порушення вітальних функцій

28. Назвіть основні симптоми тромбозу внутрішньої сонної артерії:

а) сліпота чи зниження зору на боці тромбозу

б) сліпота чи зниження зору на протилежному боці

в) геміплегія чи геміпарез на боці тромбозу

г) геміплегія чи геміпарез на протилежному боці

д) ністагм

е) геміанопсія

29. Вкажіть, які ознаки характерні для тромбозу хребетної артерії:

а) ністагм

б) системне запаморочення

в) моторна афазія

г) джексонівська рухова епілепсія

д) поза Верніке-Манна

е) синдром Валленберга-Захарченка

30. Вкажіть, які ознаки характерні для інфаркту мозку в басейні задньої
мозкової артерії:

а) чутлива джексонівська епілепсія

б) альтернуючі синдроми

в) гомонімна квадрантна геміанопсія

г) зорова агнозія

д) моторна афазія (при лівобічному ураженні)

31. Вкажіть, які з наведених ознак характерні для геморагічного
інсульту:

а) значні загальномозкові симптоми • б) відсутні загальномозкові
симптоми

в) зниження артеріального тиску

г) шкіра обличчя бліда, пульс слабкий, аритмічний

д) наявні менінгеальні симптоми

е) відсутні менінгеальні симптоми

є) ксантохромна спинномозкова рідина

ж) повільний розвиток вогнищевих симптомів

з) раптовий розвиток вогнищевих симптомів

32. Вкажіть, які з наведених ознак характерні для тромбозу судин
головного мозку:

а) раптовий розвиток вогнищевих симптомів

б) поступовий розвиток вогнищевих симптомів

в) переважання вогнищевих неврологічних симптомів над загальномозковими

г) відсутність вогнищевих симптомів

д) артеріоло-склероз судин сітківки на очному дні е) крововилив у
сітківку ока

33. Вкажіть, які з нижченаведених ознак характерні для емболій судин
головного мозку:

а) раптовий початок захворювання

б) повільний розвиток вогнищевих симптомів

107

в) крововилив у сітківку ока

г) кров’яниста спинномозкова рідина

д) порушення серцевого ритму

е) короткотривала втрата свідомості

34. Назвіть основні ознаки субарахноїдального крововиливу:

а) загальномозкові симптоми і психомоторне збудження

б) кров’яниста спинномозкова рідина

в) спинномозкова рідина не змінена

г) порушення функцій тазових органів

д) симптом Керніга, ригідність потиличних м’язів е) геміплегія є)
моторна афазія ж) геміанопсія

35. Відмітьте, які з додаткових методів дослідження використовуються для
діагностики судинних захворювань головного мозку:

а) ехоенцефалоскопія

б) спонділографія .

в) реоенцефалографія

г) ультразвукова доплерографія

д) радіоізотопна мієлографія е) ангіографія

є) дослідження вібраційної чутливості ж) дослідження рефлексів

36. Відмітьте, які з нижчевказаних даних додаткових методів дослідження
підтверджують геморагічний характер інсульту:

а) вогнище пониженої щільності в головному мозку при комп’ютерній
томографії

б) вогнище підвищеної щільності в головному мозку при комп’ютерній
томографії

в) кров’яниста чи ксантохромна спинномозкова рідина

г) при ехоенцефалоскопі’!’ зміщення М-еха на 5-7 мм

д) при ехоенцефалоскопи’ зміщення М-еха на 1-2 мм

37. Назвіть основні принципи лікування церебральних судинних кризів:

а) зниження підвищеного КТ

б) покращання серцевої діяльності

108

в) попередження мозкового набряку і зниження ліквор-ної гіпертензії

г) лікування антибактеріальними препаратами

д) лікування ангіодистонічних порушень

е) призначення протипаркінсонічних препаратів

38. Назвіть загальні принципи недиференційованого лікування при гострих
порушеннях мозкового кровообігу

а) антикоагулянти

б) тромболітичні препарати

в) попередження та лікування дихальної недостатності

г) лікування гострих серцево-судинних порушень

д) оперативне лікування е) дегідратаційні засоби

є) корекція водно-електролітного балансу і кислотно-лужної рівноваги

ж) нормалізація системної гемодинаміки

39. Призначте диференційовану терапію при геморагічному інсульті:

а) тромболітичні препарати

б) коагулянти і антифібринолітичні засоби

в) антикоагулянти

г) дегідратуючі препарати е) гіпотензійні препарати

є) операція видалення гематоми при крововиливах у півкулі і мозочок

40. Призначте диференційовану терапію при ішемічному інсульті:

а) препарати, що нормалізують серцеву діяльність

б) антикоагулянти і тромболітичні засоби

в) антифібринолітичні препарати

г) вазоактивні засоби (еуфілін, кавінтон)

д) коагулянти

е) антиагреганти (реополіглюкін, трентал, серміон) є) ноотропні засоби
ж) препарати, що мають купруричну дію 41. Вкажіть, яка відновна терапія
призначається при порушеннях мозкового кровообігу:

а) дегідратуючі засоби

б) лікувальна гімнастика, масаж

109

в) біостимулятори

г) електростимуляція нервово-м’язового апарату

д) сульфаніламідні препарати

е) антикоагулянти

є) коагулянти

ж) антихолінестеразні препарати

з) ноотропні засоби

й) корекція водно-електролітного балансу і кислотно-лужної рівноваги

42. Назвіть показання до хірургічного лікування геморагічного інсульту:

а) глибока кома

б) тяжкі розлади життєво важливих функцій

в) регрес неврологічних порушень

г) прогресуюче погіршення стану хворого

д) поява дислокаційних симптомів е) крововилив у мозочок

43. Вкажіть профілактику порушень мозкового кровообігу:

а) санаторно-курортне лікування в жарких кліматичних умовах

б) рання діагностика і лікування гіпертонічної хвороби

в) різке зниження артеріального тиску

г) своєчасне лікування хворих з серцево-судинними захворюваннями

д) вживання гострих і солоних страв е) сприятливі умови праці і побуту

44. Назвіть клінічні форми порушення спинального кровообігу:

а) дисциркуляторна енцефалопатія

б) минущі мієлоішемії

в) гематомієлія

г) ішемічний спинальний інсульт

д) набряк та набухання мозку е) дисциркуляторна мієлопатія є) лакунарний
інфаркт головного мозку ж) минущі порушення мозкового кровообігу

45. Вкажіть основні клінічні критерії диференціальної діагностики
геморагічного та ішемічного інсультів:

а) втрата чи збереження свідомості

б) вік хворого (середній чи похилий)

в) наявність чи відсутність менінгеального синдрому

г) вміст міді в крові і сечі

д) вміст амінокислот в сечі

е) рівень артеріального тиску (знижений чи підвищений)

є) співвідношення загальномозкових і вогнищевих симптомів

ж) вміст цукру в крові та сечі

з) наявність чи відсутність вогнищевих симптомів

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ:

“Судинні захворювання нервової системи”

1. г,д; 2. а,в; 3. а,б; 4. г,д,е,є; 5. в,г,е; 6. в,г,е; 7. б,в,е,ж;

8. в,г,є,ж; 9. а,д,е,є; 10. г,д,є,ж; 11. в,д,е,ж,и; 12. б,д,е,є; 13.
а,г,д; 14. а,б,г,д; 15. а,б,д; 16. в,г,е; 17. а,б,д,є,ж,з; 18. а,г,д,ж;
19. а,б,в,ж,з,и; 20. в,г; 21. в,г,д; 22. а,в,г,ж; 23. б,в,г,є,ж,й,к; 24.
в,д; 25. а,б,г,д; 26. в,д; 27. г,д,є,ж; 28. а,г;

29. а,б,е; ЗО. в,г; 31. а,д,є,з; 32. б,в,д; 33. а,д,е; 34. а,б,д;

35. а,в,г,е; 36. б,в,г; 37. а,б,в,д; 38. в,г,е,є,ж; 39. б,г,е,є; 40.
а,б,г,е,є; 41. б,в,г,ж,з; 42. г,д,е; 43. б,г,е; 44. б,в,г,е; 45.
а.б.в.е.є.

ЛІТЕРАТУРА

1. Акимов Г.А. Преходящие нарушения мозгового крово-обращения. – М.:
Медицина, 1974. – 168 с.

2. Аносов Н.Н., Виленский Б.С. Инфаркт мозга. – Л.: Медицина, 1978. –
255 с.

3. Бурцев Е.М. Нарушения мозгового кровообращения в молодом возрасте. –
М.: Медицина, 1978. – 200с.

4. Верещагин Н.В. Патология вертебрально-базилярной системи й нарушения
мозгового кровообращения. – М.: Медицина, 1980. – 312 с.

5. Віничук С.М. Актуальні питання патогенезу та лікування судинних і
демієлінізуючих захворювань нервової системи. – К.: 1995. – 169 с.

6. Виничук С.М. Неинвазивнне методн исследования в клинике нервньїх
болезней. – Киев, 1995. – 92 с.

7. Виленский Б.С. Неотложнне состояния в невропатоло-гии. – Л.:
Медицина, 1986. – 304 с.

8. Волошин П.В., Тайцдин В.И. Лечение сосудистнх забо-леваний головного
й спинного мозга. – К.: Здоров’я, 1991. -404с.

9. Гаевнй М.Д. Фармакология мозгового кровообращения. – М.: Медицина,
1980. – 189 с.

10. Ганнушкина И.В., Лебедева Н.В. Гипертоническая зн-цефалопатия. – М.:
Медицина, 1987. – 224 с.

11. Герман Д.Г. Ишемические нарушения спинального кровообращения. –
Кишинев, 1972. -268с.

12. Дубенко Е.Г. Атеросклероз сосудов головного мозга. Начальнне формн.
— Харьков, 1985. – 168 с.

13. Ищенко М.М., Шкробот С.И. Хронические нарушения мозгового
кровообращения. – К.: Здоров’я, 1985. – 136 с.

14. Карлов В.А. Терапия нервннх болезней. – М., Медицина, 1987. – 512 с.

15. Маньковский Б.Н., Минц А.Я. Старение й нервная система. – К.: 1972.
– 279 с.

16. Марков Д.А., Злотник З.И., Гиткина Л.С. Инфаркт мозга. – Минск,
1973. – 358 с.

17. Мчедлишвили Г.И. Функция сосудистнх механизмов головного мозга. –
Л.: Наука, 1968. – 203 с.

18. Ромоданов А.П., Педаченко А.Г. Острне нарушения мозгового
кровообращения. – К.: Здоров’я, 1980. – 160 с.

19. Трошин В.Д., Семенова Е.П. Основи ранней диагно-стики й профилактики
сосудистьіх заболеваний мозга. -Горький, 1979. – 208 с.

20. Трошин В.Д. Нервная система й коронарная болезнь.-Горький, 1974. –
200 с.

21. Угрюмов В.М., Теплов С.И., Тиглиев Г.С. Регуляция мозгового
кровообращения. – Л.: Медицина, 1984. – 134 с.

22. Фацио К. “Внутримозговое обкраднвание” (патологи-ческий феномен
местной ишемии мозга)//Проблемн совре-менной невропатологии. – М., 1976.
– С.77-80.

23. Хартиг В. Современная инфузионная терапия: Парентеральнеє питание. –
М., 1982. – 493 с.

24. Холоденко М.И. Расстройства венозного кровообращения в мозге. – М.,
1963.

25. Цереброваскулярнне болезни: классификация для клинических й
исследовательских целей. – ВОЗ, Женева, 1981. – 72 с. . .

26. Цюльх К., Айнзидель Х.Г. Процесе развития ишеми-ческой патологии в
каротидной й вертебрально-базилярной системах //Проблемн современной
невропатологии. – М., 1976. – С.67-74.

27. Чазов Е.И., Боголюбов В.М. Нарушения ритма серд-ца.- М.: Медицина,
1972. – 248 с.

28. Шмидт Е.В., Лунев Д.К., Верещагин Н.В. Сосудистае заболевания
головного й спинного мозга. – М.: Медицина, 1976. – 284 с.

29. Шток В.Н. Лекарственнне средства в ангионевроло-гии. – М.: Медицина,
1984. – 303 с.

30. Азп-ир .Г.//Асїа шесііса 5сапа. – 1982. – Уоі.бб, 5ирр1.91. – Р.5.

31. Веїг Е.//Тпегаріе\госЬе. – 1981. – УоІ.ЗІ, N 7. -Р.4528-4538.

32. ОІ5еп Т.5. еі а1.//5їгоке. – 1981. – Уо1.12, N 5. – Р.598-607.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020