.

Auto bazes materiali – tehniska sagade

Язык: русский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 431
Скачать документ

Ievads

?aj? darb? runa b?s par LR IeM autob?zes materi?li-tehnisko apg?di un
da??ji par ?? uz??muma noliktavas darbu.

Dotais uz??mums ir sam?r? svar?gs saimniecisks elements Iek?lietu
ministrijas strukt?r?, jo nodro?ina policijas darbu ar transportu, k?
dienesta t? ar? saimniecisko.

Pats transporta nodro?in??anas b?t?ba sl?pj (ietver) sev? pla?u
funkcijas spektru, kas ietilpt dotaj? uz??mum?:

Materi?li-tehniskais un uzskaites-kontroles autotransporta
nodro?in?jums:

Autotransporta nodro?ina, kas realiz?jas daudzst?v?g? dzelzsbetona
sl?gt? tipa apkurin?m? celtn?, kur automa??nas ir pasarg?tas no ?r?jo
sp?ku iedarb?bas;

Autotransporta tehnisk?s apkalpes nodro?in??ana, kas aiz?em gandr?z
visas celtnes 1. St?vu, kur? ietilpst savs diagnostikas centrs, remonta
zona virpo?anas un kr?so?anas cehs;

Nodro?in?jums ar degvielu – e??o?anas materi?liem;

Ikdienas transporta apr?pe – sava mazg?tuve;

Uzskaite, pl?no?ana un autotransporta kontrole, tai skait? savlaic?ga
autotransporta tehnisk?s apskates izie?ana, tehnisk? apr?pe.

Ra?o?anas kompleksa nep?rtrauktas darb?bas materi?li – tehniskais un
uzskaites – kontroles nodro?in??ana:

Da??do remontu nodro?in??ana kompleksa iek?ien?;

Degvielas uzpildes stacijas nep?rtrauktas darb?bas nodro?in??ana
kompleksa iek?ien?;

Kurin?tavas ceha nep?rtrauktas darb?bas nodro?in??ana;

Remonta – diagnostika l?nija, mazg?tuve nep?rtrauktas darb?bas
nodro?in?jums, k? ar? autob?zes darb?ba kopum?.

Liela da?a ?o funkciju attiecas uz materi?li-tehnisko sag?di un
attiec?gi saist?tas ar noliktavu materi?li – tehnisko sag?di un t?tad ar
pre?u – materi?lo kr?jumu glab??anu, kas savuk?rt nodro?ina visu
autotransporta kompleksu ar nep?rtrauktu darb?bu, par ko ar? s?k?k v?l
b?s runa.

Auto b?zes materi?li – tehnisk? sag?de

Materi?li – tehnisk? apg?de ?stenojas caur sag?des da?u, kas cie??
sadarb?b? str?d? ar autob?zes noliktavu.

Sag?des noda?? ir 2 cilv?ki: sag?des priek?nieks, kas savuk?rt pl?no
autob?zes materi?li – tehnisko nodro?in?jumu ar vajadz?gaj?m deta??m.

Visas materi?li – tehnisk?s rezerves ien?kot tiek formul?tas caur
noliktavu, kur t?s vai nu paliek, iet t?l?k uz piepras?to vietu (remonta
zonu, kr?so?anas cehu, vai piem?ram, mazg??anas l?dzek?i – uz automobi?u
mazg?tuvi). Materi?li – tehnisk?s sag?des hierarhijas strukt?ru var
att?lot sh?m? (z?m. № 1).

At?ifr?sim bulti?as: Autob?zes administr?cijas aug??jais posms vienm?r
pie?em l?mumu par ??du vai t?du materi?li – tehnisk? kompleksa apg?di,
t?p?c z?m?jum? par?d?ta vad?bas a?g?rn? saite ar autotransporta
kompleksu kopum? un da??ji ar ekspluat?cijas noda?u, t? k? t? savuk?rt
savlaic?gi dara zin?mu vad?bai par amortiz?cijas nodilumiem.

Vad?ba pie?em t?l?ko l?mumu un dod sag?des priek?niekam uzdevumu par
materi?li – tehnisko rezervju sag?di. T?l?k sag?des priek?nieks kop? ar
sag?dnieku non?k noliktav?, kur tos pie?em un tie paliek tur l?dz
piepras?jumam.

A?g?rn? saist?ba starp autotransporta saimniec?bas kompleksu, noliktavu
un sag?des noda?u ir t?p?c, ka pie?em piepras?jumu, p?rrun? vajadz?bu ar
kompleksa vad?bu un p?c tam pie?em l?mumu par turpm?k?m darb?b?m.

Noliktavas strukt?ra

Rezervju glab??ana autob?z? sadal?ta 3 b?z?s:

1-? noliktava;

2-? noliktava;

starpnoliktava vai rezervju noliktava, kas jau bijusi lieto?an?.

Par katru noliktavu atbild 1 atbild?g? persona, kas ved rezervju
uzskaiti. Uzskat?m?bas lab?k skatam noliktavas un sadales pl?nu (2.
z?m).

J?atz?m?, ka visas noliktavas racion?li izvietotas autob?zes teritorij?,
ar ko nodro?in?s to visliel?ko funkcion?lo efektivit?ti.

1-? noliktava

Pirm? noliktava sast?v no 3 apak?noliktav?m ar to kop?jo kvadrat?ru,
apm?r?m 835 kv. m.

®

&

&

&

&

&

&

??????$?Ц?Ц??kota ar darba galdiem, b?zes uzskaites kartot?ku,
kompjuteru, kur? atrodas visu noliktavu uzskaites ?urn?ls.

Noliktava atrodas remonta zonas tuvum?, kas nodro?ina ?tru vajadz?go
rezerves da?u pieg?di.

2-? noliktava

2-? noliktava sast?v no 2 apak?noliktav?m ar kop?jo plat?bu ap 250 kv.
m.

Administrat?v?s telpas, kur tiek uzskait?tas pre?u materi?l?s rezerves,
atrodas 1. St?v?, blakus remonta zonai. ?aj? telp? tiek re?istr?ta ar?
starpnoliktavas uzskaite.

Starpnoliktava

Starpnoliktava ir autob?zes noliktavu tre?ais posms un tur glab?jas
lietoto automobi?u rezerves da?as; piem?ram rezerves da?as no
norakst?tam automa??n?m, p?c lielu av?riju automa??nu rezerves da?as,
bet kuras v?l ir lietojams.

T? sast?v savuk?rt no 2 apak?noliktav?m, ar kop?jo pl?t?bu apm?ram 560
kv. m.

Rezum?jot iepriek? teikto varam ka Iek?lietu da?as autob?zes kop?j?
pl?t?ba ier?kota iek??jo vajadz?bu apmierin??anai un pre?u materi?lu
glab??anai k? speci?l?m t? ar? saimniecisk?m vajadz?b?m.

Noliktavu sektors izvietots pa visu autob?zes teritoriju un nodro?in?tu
maksim?li ?rtu piek???anu pre?u – materi?laj?m rezerv?m, kas gala
rezult?t? nodro?ina vislab?ko (optim?l?ko) visa autotransporta
kompleksa funkcion??anu.

Pre?u – materi?lo rezervju uzskaite glab??ana un kust?ba.

Pre?u – materi?lo rezervju uzskaite tiek vesta katr? noliktav?
atsevi??i. To dara atbild?g? persona. Pamat? pre?u – materi?l?s rezerves
glab?jas speci?l?s stela?u – ??ni?u konstrukcij?s, kur katrai ??ni?ai ir
savs numurs, kas ir identisks noliktavas uzskaites karti?ai (skat.
pielikumu).

Uzskaites karti?? tiek nor?d?ta visa inform?cija par glab?jamo vien?bu,
k? ar? nor?de no k? sa??ma un kam nodota.

Pre?u – materi?l?s rezerves non?k noliktav? ar pavadz?mi, kur t?m
turpm?k n?k l?dz jauna materi?l?s uzskaites karti?a. Bet, ja noliktav?
??da vien?ba jau ir, tad to pieraksta eso?aj?. T?l?k inform?cija tiek
ierakst?ta kompjuter?, uzskaites gr?mat?.

Noliktavas vien?bas sa?em?an?s funkciju izpilda persona, kas tie?i
saist?ts ar izrakst?to no noliktavas vien?bu.

?tata darbinieks pirms vien?bas sa?em?anas no noliktavas uzraksta
piepras?jumu, ko paraksta attiec?g? atbild?g? persona.

Remonta zonas ?tata darbinieks pirms vien?bas sa?em?an?s no noliktavas
saska?o to ar meistaru, remonta zonas priek?nieku vai t? vietnieku un
raksta piepras?jumu, atkar?b? no piepras?t?s vien?bas tipa un to
paraksta attiec?gais atbild?gais darbinieks.

Pielikums

Noliktavu izvietojuma sh?ma autob?zes teritorij?:

Piem?ram 1.2 noliktavu sh?ma

PAGE 1

PAGE 6

Autob?zes priek?nieka vietnieks

Autob?zes priek?nieks

Sag?des noda?a

Sag?des priek?nieks

Autotransporta ekspluat?cijas noda?a

Gr?matved?ba

Sag?dnieks

Autob?zes noliktava

Autotransporta komplekss

Z?m.1

Autotransporta komplekss

Citi sektori

Automobi?u mazg?tuve

Remonta zona

Kr?so?anas cehs

Administr?cija

Sag?des noda?a

Autotransporta kompleksa noliktava

2-? noliktava

(Saimniec?bas)

Starpnoliktava

(Lietotas kr?jumi)

1-? noliktava

(Jaun?s rezerves)

Rezervju uzskaites sektors

1.1

Liela gabar?ta rez. da?as;

Ugunsdz un iee?o?. kr?jumi;

G?zu balonus;

Smagas ma?ini rezerves da?as.

3.1

Smagas ma?ini rezerves da?as (Liet.);

V?cas automa??nas rez. Da?as (RAF, Moskvi?s, VAZ).

2.1

Lakas un kr?sas;

Negabar?ta celtn. materi?li;

Bezizm?ra tilpnes ??idru;

Elektropreces;

Da??di s?kumi.

1.2 Rezervju uzskaites operat?vais sektors

2.2

Gabar?tu caurules virpo?an?s darbiem;

Gabar?tu celtn. mat;

Lapas dzelz.

3.2

Imp. automa?. rezerves da?as.

Rito??s rez. da?as.

1.3

Akumulatori un riepas.

2. z?m.

2.2

3.1

1.1

1.2

1.3

3.2

2.1

1-s st?vs

2-s st?vs

4-s st?vs

Административное помещение

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019