.

Фінансовий словник, банківський словник (словник-довідник)

Язык: украинский
Формат: книжка
Тип документа: Word Doc
2 12054
Скачать документ

– А –

Аваль (франц. аvаi – схвалення) – вексельне поручництво, за яким авалiст
(особа, яка поручилася) бере на себе вiдповiдальнiсть за оплату векселя
будь-якою зобов’язаною за векселем особою (акцептантом, векселедавцем,
iндосантом).

Аванс – попередня виплата iмпортером вiдповiдної грошової суми в рахунок
передбачених платежiв за поставленi для нього товари.

Авізо – (італ.— повідомлення) офіційне поштове чи телеграфне
повідомлення банку про здійснення платежів або зміну стану взаємних
розрахунків.

А-кореспонденти – нацiональний та iноземний банки, мiж якими iснують
кореспондентськi рахунки, як на одно-, так i на двостороннiй основi.

Активні операції – використання створених валютних резервів: видача
кредитів в іноземній валюті; купівля за іноземну валюту цінних паперів,
номінованих у національній валюті.

Акредитив – (лат. accredivus – довiрчий) – розрахунковий або грошовий
документ, який мiстить доручення iмпортера його банковi (банку-емiтенту)
сплатити певну суму коштiв експортеровi (бенефiцiаровi), на користь
якого вiдкрито акредитив, за умови що експортер надасть вiдповiдно до
вимог акредитива документи у встановлений термiн.

Акредитив авiзований – акредитив, за яким банк-емiтент звертається з
дорученням до iншого банку (авiзуючого), щоб сповiстити бенефiцiара про
вiдкриття акредитива без будь-якого зобов’язання з боку як авiзуючого
банку, так i банку-емiтента.

Акредитив безвiдзивний – 1) акредитив, який не може бути анульований до
завершення термiну, на який вiн виданий; 2) акредитив, який не може бути
змiнений або анульований без попередньої згоди з боку бенефiцiара.

Акредитив безвiдзивний непiдтверджений – акредитив, за якого авiзуючий
банк обмежується тiльки авiзуванням експортера щодо вiдкриття акредитива
та платить лише у тому разi, коли банк-емiтент перерахує йому вiдповiдну
суму.

Акредитив безвiдзивний пiдтверджений – акредитив, за яким банк-емiтент
доручає iншому банковi (часто – авiзуючому банку) взяти безпосередню
участь в акредитивнiй операцiї шляхом надання власного зобов’язання до
безвiдзивного зобов’язання банку-емiтента.

Акредитив – (компенсацiйний, контракредитив)- акредитив, який вiдкриває
банк комерсанта-посередника за його дорученням на користь постачальника.
Цей акредитив базується на непереказному акредитивi, який був вiдкритий
на користь комерсанта-посередника (можливостi повиннi бути зазначенi в
кожному окремому випадку).

Акредитив вiдзивний – акредитив, який може бути в будь-який час
змiнений, або вiдiзваний (анульований) банком-емiтентом за дорученням
iмпортера без обов’язкового повiдомлення бенефiцiара.

Акредитив грошовий – (циркулярний або фiнансовий)iменний документ,
виданий банком особi, яка, внiсши певну суму, має намiр отримати її в
iншому мiсцi впродовж певного часу.

Акредитив документарний (товарний) – акредитив для розрахункiв за товари
та послуги, згiдно з яким банк зобов’язується виплатити вiдповiдно до
iнструкцiй покупця певну суму коштiв продавцевi пiсля пред’явлення
товаророзпорядчих документiв.

Акредитив з використанням рахунка – преформи – акредитив, який
передбачає розрахунок проти попередньо узгоджених i оформлених
документiв (гарантiй продавця про здiйснення вiдвантаження), якi
пiдтверджують, що товар буде вiдвантажений.

Акредитив з кiнцевим розрахунком – акредитив, який передбачає переказ
коштiв за поставленi вироби та наданi послуги з вирахуванням попередньо
обумовленого вiдсотка, який оплачується окремо по закiнченнi термiну,
при отриманнi банком-емiтентом вiд iмпортера документiв, якi
пiдтверджують оплату.

Акредитив з платежем за пред’явленням (проти документiв) – негайне
отримання суми, вказаної в документах, за пред’явленням документiв;
платiж готiвкою узгоджено в договорi.

Акредитив з розстрочкою платежу – отримання суми, вказаної в документах,
з початком термiну платежу.

Акредитив з червоним застереженням – акредитив, за якого за дорученням
iмпортера банк-емiтент уповноважує авiзуючий чи пiдтверджуючий банк
надати бенефiцiаровi грошовий аванс проти його письмового зобов’язання
виставити документи, що пiдтверджують факт вiдвантаження вiдповiдно до
умов акредитива.

Акредитив компенсацiйний – акредитив, який використовують як гарантiю
випуску другого акредитива для покриття тiєї ж угоди.

Акредитив мiжнародний – форма мiжнародних торговельних безготiвкових
розрахункiв, яка полягає в дорученнi банку однiєї країни банковi iншої
країни здiйснити оплату документiв за вiдвантажений товар за рахунок
спецiально заброньованих грошових коштiв.

Акредитив на експорт – акредитив, який використовується для розрахункiв
за експортованi iнофiрмами товари та наданi послуги i вiдкривається
iноземними банками за дорученням iноземних фiрм iмпортерiв.

Акредитив на iмпорт – акредитив, який використовується для розрахункiв
за iмпортованi iноземними фiрмами товари та наданi послуги.

Акредитив неподiльний – акредитив, яким передбачається, що вся сума, яка
належить експортеровi, буде сплачена пiсля завершення поставок або пiсля
останньої часткової поставки.

Акредитив передатний – акредитив, який мiстить iнструкцiї з рамбурсу або
мандат через третiй банк авiзувати бенефiцiара напряму чи через названий
банк для переданий без зобов’язань (в авiзо окремо зазначається, що цим
обмежується роль третього банку).

Акредитив переказний – (трансферабельний) – акредитив, що дає змогу
бенефiцiаровi (експортеровi) передати повнiстю чи частково свої права за
акредитивом iншiй сторонi (iндосатовi), який мусить дотримуватися
термiнiв та умов акредитива для отримання платежу.

Акредитив подiльний – акредитив, яким передбачається виплата
експортеровi вiдповiдно до контракту певної суми пiсля кожної часткової
поставки.

Акредитив прямо авiзований – акредитив, який банк-емiтент надсилає
безпосередньо бенефiцiаровi без втручання iншого банку.

Акредитив револьверний – акредитив, вiдкритий на частину суми платежiв,
який автоматично поновлюється пiсля оплати чергової партiї товару.

Акредитив транзитний – акредитив на отримання банком-емiтентом вiд
банку-посередника авiзо або пiдтвердження акредитива.

Акцепт – (лат. acceptus – прийнятий) – зобов’язання iмпортера (платника)
оплатити у встановлений термiн переказний вексель (тратту), виставлений
на оплату рахунок, задовольнити iншi вимоги щодо оплати.

Арбiтраж валютний – (франц. Aarbitrage) – операцiї банкiв з
використанням рiзницi в курсах валют на ринках рiзних країн (просторовий
арбiтраж) та змiни курсiв протягом певного перiоду(часовий арбiтраж).

– Б –

Банк авiзуючий – банк (ним найчастiше є фiлiя чи кореспондент
банку-емiтента, розмiщенi в країнi бенефiцiара), який чи перевiряє
справжнiсть акредитива i пересилає його бенефiцiаровi, не несучи при
цьому вiдповiдальностi.

Банк акцентуючий – банк, який оплачує переказний вексель; ним може бути
банк-емiтент, авiзуючий банк чи iнший визначений банк.

Банк-гарант – банк, що поручився за свого клiєнта {банк принципала).

Банк-емiтент – банк, який згiдно з iнструкцiями заявника вiдкриває ()
акредитив, беручи на себе платiжнi зобов’язання пiсля виконання умови
акредитива.

Банк iнкасуючий – будь-який банк, який займається обробкою iнкасо, надає
iмпортеровi тратту та комерцiйнi документи проти отримання платежу чи
акцепту.

Банк-кореспондент – банк, який здiйснює платежi, розрахунки, iншi
операцiї за дорученням iншого банку i за його рахунок на основi
кореспондентського договору.

Банк негоцiюючий – банк, розташований у країнi бенефiцiара, який оцiнює
вексель i документи за угоди з акредитивом. При негоцiюваннї цей банк
стає тримачем векселя авiзуванням бенефiцiаровi своїх власних фондiв.

Банк пiдтверджуючий – банк, який розташований в країнi бенефiцiара i за
його запитом може -пiдтверджувати чи брати на себе зобов’язання перед
бенефiцiаром гарантувати оплату/акцепт векселя згiдно з акредитивом.

Банк-ремiтент – (лат. remittens – який вiдсилає) – у мiжнародних
розрахунках банк, обраний експортером для пересилання документiв у
країну iмпортера з метою здiйснення iнкасо через iнкасуючий банк.

Банківська пластикова картка – інструмент безготівкових розрахунків, а
також засіб отримання кредиту (кредитна картка).

Бенефiцiар – (англ. – beneficiary) – особа, на користь якої виставлено
акредитив, вексель; у мiжнароднiй торгiвлi – експортер.

Бенкiнг – (англ. banking – банкiвська справа) – мiжнародна або
зовнiшньоекономiчна банкiвська дiяльнiсть.

Біржові опціони – стандартні контракти із зазначенням виду опціона (колл
або пут), ціни страйк, указаної дати виконання, обсягів контракту,
величини премії, якими торгують на біржах.

Б-кореспонденти – кореспонденти, якi не мають взаємних рахункiв, хоч
спiвпраця мiж ними може бути дуже iнтенсивною.

Бреттон-Вудська валютна система – система, за якої зберiгалася деяка
подiбнiсть золотодевiзного стандарту, особливiсть якого полягала в тому,
що це був, по-перше, золотодевiзний стандарт тiльки для центральних
банкiв, по-друге, при цьому тiльки долар США (тобто одна єдина валюта)
обмiнювався на золото.

Брокер – громадянин, який допущений до участі в торгах розрахунковою
фірмою і виконує вимоги біржі в рамках Правил торгів.

Бюргшафт – оголошення зобов’язання, пов’язаного з певним контрактом.

– В –

Валюта – (iтал. valuts, вiд лат. Valeo- коштую) – 1) грошова одиниця
країни – нацiональна валюта; 2) грошовi одиницi iноземних держав, якi
використовуються в мiжнародних розрахунках – iноземна валюта; 3)
мiжнародна (в т.ч. регiональна) грошова одиниця i платiжний засiб (СДР,
ЕКЮ, євро).

Валюта iноземна – грошовi знаки iноземних держав, кредитнi та платiжнi
документи, якi використовуються в мiжнародних розрахунках.

Валюта платежу – валюта, в якiй оплачується товар при
зовнiшньоторговельнiй операцiї.

Валюта угоди – валюта, в якiй встановлюється цiна товару в
зовнiшньоторговельному контрактi.

Валютна позицiя – спiввiдношення вимог i зобов’язань партнерiв
(контрагентiв) за контрактом в iноземнiй валютi; показує наявнiсть у
ньому вимог i зобов’язань в якiй-небудь валютi.

Валютне обмеження – законодавче закрiплене обмеження на здiйснення
валютних операцiй в країнi (для певних груп економiчних суб’єктiв,
певних видiв операцiй, валют тощо).

Валютна спекуляцiя – купiвля-продаж валюти з метою отримання прибутку за
сприятливої змiни обмiнного курсу.

Валютні свопи – операції з обміну фіксованих валютних курсів на
плаваючі.

Валютні операції – це операції: пов’язані з переходом права власності на
валютні цінності, за винятком тих, що здійснюються між резидентами у
валюті України.

Валютний арбiтраж – (франц. arbitrage) – операцiї банкiв з використанням
рiзницi в курсах валют на ринках рiзних країн (просторовий арбiтраж) та
змiни курсiв протягом певного перiоду (часовий арбiтраж).

Валютний кошик – набiр певної кiлькостi нацiональних валют, який
використовується для котирування iноземної валюти при визначеннi
валютного курсу нацiональної або мiжнародної колективної валюти.

Валютний (обмiнний) курс – цiна грошової одиницi країн, виражена в
iноземнiй валютi.

Валютний ринок – сукупнiсть обмiнних та депозитно-кредитних операцiй в
iноземних валютах, якi здiйснюються мiж юридичними та фiзичними особами
за ринковим курсом або вiдсотковою ставкою.

Валютний ф’ючерс – це контракт на купівлю-продаж валюти в майбутньому,
за який продавець приймає зобов’язання продати, а покупець — купити
визначену кількість за встановленим курсом у зазначений строк.

Вексель – (нiм. Wechsel – змiна, обмiн) – цiнний папiр (а також вид
кредитних грошей), що мiстить безумовне абстрактне грошове зобов’язання
векселедавця сплатити пiсля настання термiну визначену суму грошей
власнику векселя (векселетримачевi).

Вексель акцептований – вексель, який має акцепт (погодження) платника
(трасата) на його оплату. Акцепт оформляється написом на векселi (, , та
iн.) i пiдписом трасата.

Вексель бронзовий – вексель, який не має реального забезпечення,
виписаний на уявну особу.

Вексель домiцiльований – вексель, який мiстить застереження векселедавця
про те, що вiн пiдлягає оплатi третьою особою (домiцилiатом) за мiсцем
проживання платника або в iншому мiсцi.

Вексель дружнiй – вексель, який видається однiєю особою iншiй без намiру
векселедавця здiйснити за ним платiж, а лише з метою стягнення грошових
коштiв шляхом взаємного облiку цих векселiв у банку.

Вексель забезпечуючий – вексель, виданий позичальником як зобов’язання
позички, в умовах, коли заборгованiсть iснує вже тривалий час, а
позичальник ненадiйний.

Вексель переказний (тратта) – письмовий наказ векселедавця (трасанте),
адресований платнику (трасату), сплатити у зазначений термiн позичену
суму грошей з вiдсотками третiй особi – векселетримачевi (ремiтенту).
Трасат є боржником за векселем тiльки пiсля того, як акцептує вексель,
тобто погодиться на його оплату, поставивши на ньому свiй пiдпис
(акцептований вексель). Акцептант переказного векселя, так само, як
векселедавець простого векселя, є головним вексельним боржником i несе
вiдповiдальнiсть за оплату векселя у встановлений термiн.

Вексель простий (соло) – нiчим не обумовлене зобов’язання позичальника
(векселедавця) сплатити позикодавцю (векселетримачевi) вiдповiдний борг
у визначений термiн.

Відкрита валютна позиція – 1) різниця залишків коштів в іноземних
валютах, які формують кількісно активи та пасиви, що не збігаються,
відображають вимоги отримати та зобов’язання поставити кошти у даних
валютах як завершені розрахунки на звітну дату, так і після неї; 2)
незбіг зобов’язань (пасивів) і вимог (активів) в іноземній валюті для
учасників валютного ринку.

Вiдкрита позицiя в якiй-небудь валютi – розбiжностi вимог i зобов’язань
в данiй валютi, тобто невiдповiднiсть обсягiв закупiвель i продажiв
iноземної валюти протягом робочого дня банку.

– Г –

Гарантiя банкiвська – письмове одностороннє зобов’язання (поручництво)
банку-гаранта, прийняте стосовно якої-небудь особи (бенефiцiара) за
дорученням iншої особи (принципала), у забезпечення виконання останнiм
своїх зобов’язань перед бенефiцiаром.

Гарантiя банкiвська безвiдзивна – гарантiя, яка не може бути вiдiзвана,
а її умови не можуть бути змiненi без згоди бенефiцiара.

Гарантiя банкiвська безумовна – гарантiя, яка передбачає, що банк-гарант
виконує свої зобов’язання перед бенефiцiаром (здiйснює йому платiж)
проти його простої першої вимоги, навiть якщо вона нiчим не обумовлена i
не пiдтверджена наданням будь-яких додаткових документiв.

Гарантiя банкiвська вiдзивна – гарантiя, яка може бути вiдiзвана або її
умови можуть бути змiненi банком-гарантом без попереднього повiдомлення
бенефiцiара.

Гарантiя банкiвська договiрна – (контрактна) гарантiя точного виконання
контракту, яка виставляється банками в забезпечення iнтересiв iмпортера.

Гарантiя банкiвська платiжна – (гарантiя платежу)- гарантiя
постачальнику товару, вiдповiдно до якої платiж буде здiйснено, як
тiльки вiн виконає свої зобов’язання.

Гарантiя банкiвська пряма – гарантiя, за якої банк-гарант бере на себе
зобов’язання безпосередньо перед бенефiцiаром, тобто банк експортера дає
свою гарантiю безпосередньо iноземному бенефiцiаровi.

Гарантiя банкiвська умовна – гарантiя, реалiзацiя якої залежить вiд
виконання певних умов.

Генуезька валютна система – (1912-1944) – валютна система, в основу якої
було покладено золотодевiзний стандарт, тобто усiчена форма золотого
стандарту, яка передбачає обмiн кредитних грошей на девiзи у валютах
країн золотозлиткового стандарту i потiм на золото.

Грант-елемент – показник, що визначає умовнi втрати кредитора через
надання кредиту на умовах, бiльш пiльгових, нiж ринковi.

Грошовий лізинг – коли всі платежі здійснюються у грошовій формі.

– Д –

Демонетизацiя золота – перетворення золота з фiнансового активу на
товар, який вже не використовується як засiб платежу мiж центральними
банками країн, а переходить у сферу товарного обiгу (наприклад,
експортується),

Дилер – (англ. dealer – торговець, агент) – спiвробiтник банку,
уповноважений здiйснювати операцiї (купiвлi-продажу) з iноземною
валютою.

Дисконтування – утримання узгодженої знижки за вiдповiдний перiод iз
номiнальної суми векселя.

Довга валютна позиція – Довга валютна позиція (long position) — 1)
відкрита валютна позиція в окремій іноземній валюті, активи і
позабалансові вимоги в якій кількісно перебільшують пасиви та
позабалансові зобов’язання у цій самій валюті; 2) перевищення вимог
(активів) в іноземній валюті над зобов’язаннями (пасивами) позначається
знаком плюс; 3) надлишок надходжень.

Домiцилiат – платник або третя особа, якiй доручено оплатити вексель у
зазначеному мiсцi платежу.

Дочiрнiй банк закордонний – iноземна компанiя, над якою вiтчизняний або
спiльний банк мають контроль.

– Е –

Експортна вартiсть товару – вартiсть, яка визначається за рахунком,
пред’явленим iноземному покупцевi, з вирахуванням прямих накладних
витрат в iноземнiй валютi, пов’язаних з реалiзацiєю даного товару.

ЕКЮ – (ЕиrореаnCurrentUnit) – європейська колективна валюта до 1999р.

Євро – єдина валюта об’єднаної Європи.

Європейська валютна система – (створена 1979 р.) – мiжнародна
регiональна валютна система, пiдсистема Ямайської свiтової валютної
системи.

Єврочеки – (еиrocheque) – стандартизованi чеки, якi випускають банки –
члени Європейської банкiвської системи , супроводжуванi спецiальною
гарантiйною карткою.

– Ж –

Жиро – (коло, оборот) — вид безготiвкових розрахункiв, що здiйснюються
у виглядi системи залiкiв взаємних вимог i зобов’язань.

Жиросистема – система платежiв через жирорахунки, тобто через рахунки в
поштових вiддiленнях, що дiють у багатьох європейських країнах i в
Японiї.

Жирочек – документ про зняття грошей iз рахунка в нацiональнiй системi
жирорахункiв.

– З –

Закрита позицiя – збiг обсягiв закупiвель i продажiв валюти.

Змішаний лізинг – базується на поєднанні грошових і компенсаційних
платежів.

Золотий паритет – спiввiдношення грошових одиниць рiзних країн за їх
офiцiйним вмiстом золота.

Золотодевiзiйний стандарт – усiчена форма золотого стандарту, яка
передбачає обмiн кредитних грошей на девiзи у валютах країн
зо-лотозлиткрвого стандарту i потiм на золото.

Золотодоларовий стандарт – золотий стандарт, за якого тiльки одна єдина
валюта (долар США) обмiнювалася на золото.

Золотозлитковий стандарт – усiчена форма золотого стандарту, яка
передбачає обмiн кредитних грошей на злитки золота вагою до 12,5кг.

Золотомонетний стандарт – власна (класична) форма золотого стандарту,
пов’язана з використанням золота i золотих монет як грошового товару.

– І –

Імпортна вартiсть товару – вартiсть у цiнах, вказаних у рахунку-фактурi
iноземного постачальника, плюс витрати з доставки товару до кордону та
iншi накладнi витрати.

Інвестиційна цінність опціона – визначається страйк-ціною, тобто курсом
валюти, за якою він укладений, на дату виконання опціона.

Індосамент – (нiм. indossament, вiд лат. iп — на i dosrum – спина) –
передатний напис на зворотному боцi векселя, чека, коносамента та деяких
iнших цiнних паперiв, який засвiдчує передання прав за цим документом
вiд однiєї особи до iншої.

Індосамент безоборотний – iндосамент, який здiйснюють у виглядi
передатного напису з вiдмовою вiд вiдповiдальностi, що випливає з
тратти: .

Індосамент бланковий – iндосамент на пред’явника, тобто без зазначення
особи, на користь якої передано документ. Може складатися лише з одного
пiдпису iндосанта. Особа, яка володiє документами за бланковим
iндосаментом, має право заповнити бланк вiд свого iменi або вiд iменi
iншої особи, iндосувати документ за допомогою повного чи бланкового
iндосамента, передати новому власнику простим врученням.

Індосант – (нiм. indossant) – особа, яка зробила передатний напис
(iндосамент).

Індосат – особа, яка отримує вексель за передатним написом.

Іноземна валюта – іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів,
казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним
платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також
вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну
на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти у грошових одиницях
іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, що
перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших
кредитно-фінансових установ за межами України.

Інкасо – (iтал. incasso – виручка, виторг) – банкiвська операцiя, яка
полягає в отриманнi, переданнiта виставленнi для платежу векселя (чи
iншого фiнансового документа) iнкасуючим банком для клiєнта та
наступному переказi грошових коштiв на рахунок цього клiєнта.

Інкасо документарне – iнкасо, яке передбачає надсилання разом iз
фiнансовими комерцiйних (транспортних) документiв.

Інкасо мiжнародне – форма мiжнародних безготiвкових розрахункiв, яка
означає зобов’язання банку однiєї країни отримати за дорученням
експортера вiд iмпортера суму платежу за контрактом проти передачi
документiв (фiнансових, комерцiйних) i перерахувати її експортеру.

Інкасо чисте – iнкасо, в якому задiянi лише фiнансовi документи
(перекази! та простi векселi, чеки та iншi подiбнi документи, що
використовуються для отримання платежiв).

– К –

Клiринг – (англ. clearing, вiд сiеаг – вести розрахунки) –1) система
безготiвкових розрахункiв за товари, цiннi папери, заснована на залiку
взаємних вимог i зобов’язань; 2) процедура розрахункiв через
розрахункову палату, що виступає як консолiдований продавець перед усiма
покупцями за бiржовими угодами, гарантуючи виконання укладених
контрактiв i страхуючи сторони вiд можливих фiнансових втрат; 3)
взаємний залiк платежiв за чеками у межах однiєї держави.
Конвертованiсть валюти (лат. converto – повертаю, перетворюю) –
можливiсть обмiну нацiональної валюти на iноземну i використання
iноземної валюти в комерцiйних i фiнансових угодах без будь-яких
обмежень.

Компенсаційний лізинг – передбачає платежі у формі поставки товарів, що
виробляються на орендованому обладнанні, або у формі надання зустрічних
послуг.

Коносамент – (франц. connaissement, вiд connare – знати, розумiтися) –
документ, який видається перевiзником вантажу його вiдправнику,
посвiдчує прийняття вантажу до перевезення та мiстить зобов’язання
доставити вантаж у пункт призначення i передати його отримувачу.

Конверсійні операції – це угоди агентів валютного ринку з
купівлі-продажу обумовлених сум готівкової та безготівкової валюти
однієї країни на валюту іншої країни за узгодженим курсом на визначену
дату.

Контргарантiя (кореспондентський договiр) – гарантiя, яку надає банк
принципала (банк-поручитель), доручаючи своєму банку-кореспонденту
виставити пряму гарантiю на користь бенефiцiара пiд повну
вiдповiдальнiсть поручителя.

Кореспондентський рахунок – рахунок, на якому вiдображено розрахунки,
зробленi однiєю кредитною установою за дорученням i за рахунок iншої на
основi укладеного кореспондентського договору.

Кореспондентські міжбанківські відносини — – різноманітні форми
співробітництва між двома банками, які базуються на коректному, чесному
та узгодженому виконанні взаємних доручень.

Коротка дата – (short dates) до одного місяця (1 день, 1 тиждень, 2
тижні). Ламана да(broken dates) — дата валютування не збігається зі
стандартними термінами.

Коротка відкрита валютна позиція – 1) відкрита валютна позиція в окремій
іноземній валюті, пасиви і позабалансові вимоги в якій кількісно
перебільшують активи та позабалансові вимоги в цій самій іноземній
валюті; 2) перевищення зобов’язань (пасивів) в іноземній валюті над
вимогами (активами) позначається знаком мінус; 3) нестача валюти
порівняно з її витратами.

Котирування валют – (франц. coter – розмiчати, нумерувати) –
встановлення валютних курсiв на основi ринкових механiзмiв.

Кредит акцептний – кредит, наданий банком у формi акцепту переказного
векселя (тратти), що виставляється на банк експортерами й iмпортерами.

Кредит акцептно-рамбурсний – вид кредиту за зовнiшньоторговельними
контрактами, який надає банк експортера банку iмпортера для своєчасної
оплати рахункiв.

Кредит вексельний – кредит, що оформляється шляхом виставляння
переказного векселя на iмпортера, який акцептує його пiсля одержання
товаросупровiдних i платiжних документiв.

Кредит за вiдкритим рахунком – кредит, що надається в розрахунках мiж
постiйними контрагентами, особливо за багатократних постачань однорiдних
товарiв.

Кредит комерцiйний – кредит, безпосередньо пов’язаний iз зовнiшньою
торгiвлею i послугами.

Кредит мiжнародний – (лат. Creditum – позика, вiд сredo – довiряю) –
вiдносини мiж кредиторами i позичальниками рiзних країн з приводу
надання, використання i погашення кредиту.

Кредит облiковий – кредит, наданий банком векселетримачевi шляхом
купiвлi векселя до настання термiну платежу за ним.

Кредит синдикований (консорцiумний) – (лат. consortium – участь) –
кредит, наданий двома i бiльше кредиторами, тобто синдикатами
(консорцiумами) банкiв одному позичальнику.

Кредит фiнансовий – грошовий кредит, наданий банками на умовах
повернення, термiновостi та платностi.

Кредит фiрмовий – традицiйна форма кредитування експорту, за якої
експортер надає кредит iноземному покупцевi (iмпортеровi) у формi
вiдстрочки платежу.

Крос-курс – спiввiдношення мiж двома валютами (жодна з яких не є доларом
США), що визначається на пiдставi курсiв цих валют до третьої, переважно
долара США.

Курс аутрайт – невідкладний курс, в якому враховані премія чи знижка. У
разі наявності премії валюта на строк дорожча, ніж готівковий курс,
наявності знижки — дешевша.

Курс bid – курс купiвлi; за цим курсом банк купує базову валюту, продає
валюту котирування.

Курс offer – курс продажу; за цим курсом банк продає базову валюту,
купує валюту котирування.

– Л –

Легiтимацiя – (лат. iegitimus -законний, узаконений) – визнання або
пiдтвердження того, що банкiвська гарантiя є свiдченням спроможностi
принципала за гарантiєю виконувати роботу.

Лізинг груповий – орендодавцем виступає група учасників (акціонерів).
Вони засновують спеціальну корпорацію і призначають довірену особу, яка
здійснює в подальшому всі операції з ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН.

Лізинг дійсний – з правової точки зору повинен відповідати чинному
законодавству та економічному змісту лізингу.

Лізинг зворотний – полягає в тому, що власник майна спочатку продає його
майбутньому лізингодавцю, а потім сам орендує цей об єкт у покупця,
тобто одна і та ж особа (початковий власник) виступає І як постачальник,
і як лізингоодержувач.

Лізинг «мокрий» – звільняє лізингоодержувача від згаданого вище
зобов’язання, оскільки лізингова фірма пропонує йому цілий набір послуг
з експлуатації вказаного майна.

Лізинг непрямий – передбачає участь посередників: лізингодавець спочатку
фінансує купівлю засобів виробництва виробника і постачає їх орендарю, а
потім одержує лізингові платежі від орендаря.

Лізингова операція – довгострокова оренда матеріальних цінностей,
придбаних лізингодавцем для орендатора з метою їх виробничого
використання при збереженні права власності на них за лізингодавцем на
весь строк угоди.

Лізинг оперативний – це договір лізингу, в результаті укладання якого
лізингоодержувач на своє замовлення отримує у платне користування від
лізингодавця об’єкт лізингу на строк, менший за той, за який
амортизується 90% вартості об’єкта лізингу визначеної в день укладання
договору.

Лізинг пайовий (leveraged) – суть його полягає в об’єднанні кількох
фінансових установ для фінансування крупної операції з лізингу.

Лізинг прямий – має місце, коли постачальник сам без посередників здає
об’єкт у лізинг, що дозволяє безпосередньо виробнику одержувати всі
економічні переваги від лізингу своєї продукції і спрямовувати їх на
розширення і технічну реконструкцію виробництва.

Лізинг фінансовий – це договір лізингу, в результаті укладання якого
лізингоодержувач на своє замовлення отримує у платне користування від
лізингодавця об’єкт лізингу на термін, не менший за той, за який
амортизується 60% вартості об’єкта лізингу, визначеної в день укладання
договору.

Лізинг чистий – угода, за якої за всіх інших умов технічне
обслуговування устаткування, переданого у користування, лягає на
лізингоодержувача.

Лімітування кредитів – це спосіб встановлення сум граничної
заборгованості по позичках конкретному позичальнику.

Лодинг – банкiвська премiя на додаток до вiдсоткових i акцептних
платежiв, яку банки стягують за ризик iз номiнальної вартостi
переказного векселя, поданого для облiку.

– М –

Маржа – різниця між курсами валют на день відкриття і закриття позиції
або на день укладення і день виконання контракту. Плюсова маржа — виграш
(дохід).

Мiжнародна валютна система – свiтова грошова система всiх країн, у межах
якої формуються i використовуються валютнi ресурси i здiйснюється
мiжнародний платiжний оборот.

Мiжнародний банкiвський переказ – одна з найпоширенiших безготiвкових
форм мiжнародних розрахункiв комерцiйних банкiв за дорученням своїх
клiєнтiв шляхом платiжних доручень, якi адресуються банком однiєї країни
банку iншої країни.

Мiжнародний кореспондентський договiр – угода мiж двома або кiлькома
банками про здiйснення платежiв i розрахункiв одним з них за дорученням
i за рахунок iншого.

Мiжнародний кореспондентський рахунок – рахунок, на якому вiдображено
розрахунки; здiйсненi банком однiєї країни за дорученням i за рахунок
банку iншої на основi кореспондентської угоди.

Мiжнародний рахунок востро – (лгал. ostroconto – ваш рахунок) – рахунок
банку-кореспондента у певнiй кредитнiй установi.

Мiжнародний рахунок лоро – (iтал. Loro conto – їхнiй рахунок) -1)
кореспондентський рахунок з мiжнародних розрахункiв, який вiдкривається
у вiтчизнянрму банку на iм’я iноземного банку-кореспондента;2) рахунок,
який вiдкривається банком-кореспондентом для захисту сум, що видаються,
або одержаних за дорученням свого кореспондента.

Мiжнародний рахунок ностро – (iтал. Nostro conto – наш рахунок) – 1)
рахунок, який банк вiдкриває у своєму iноземному банку-кореспондентi й
на якому враховуються всi його витрати i надходження; 2)
кореспондентський рахунок, за яким здiйснюються всi операцiї з виконання
кореспондентом доручень банку.

Мiжнароднi кореспондентськi вiдносини – договiрнi вiдносини мiж банками
рiзних країн для здiйснення платежiв i розрахункiв за дорученням один
одного.

Мiжнароднi розрахунки – регулювання платежiв за грошовими вимогами i
зобов’язаннями, пов’язанi з економiчними, полiтичними i культурними
вiдносинами мiж господарюючими суб’єктами i громадянами рiзних країн.

Мiжнароднi торговельнi розрахунки – система органiзацiї та регулювання
платежiв за грошовими вимогами i зобов’язаннями в iнвалютi, якi
виникають при здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

– Н –

Національна валюта – грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських
білетів, монет і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним
платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або
такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки,
які перебувають в обігу, кошти на рахунках, у внесках у банківських та
інших кредитно-фінансових установах на території України.

Негоцiацiя – (лат. negotians – торговець) – передання, поступка (продаж
векселя, чека тощо).

Негоцiацiя тратти – продаж векселя векселетримачем банковi до настання
термiну платежу за векселем.

Непряме котирування – визначення кiлькостi iноземної валюти, в одиницях
нацiональної валюти.

Нерезиденти – фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України,
особи без громадянства), які мають постійне місце проживання за межами
України, в тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України
відповідно до відкритої візи строком до 1 року; юридичні особи, суб
‘єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи
(філії, представництва тощо), з місцезнаходженням за межами України, які
створені і діють відповідно до законодавства іноземної держави, у тому
числі юридичні особи та інші суб’єкти підприємницької діяльності за
участю юридичних осіб та інших суб’єктів підприємницької діяльності
України; розташовані на території України іноземні дипломатичні,
консульські, торговельні та інші офіційні представництва, міжнародні
організації та їх філії, що мають дипломатичні недоторканність і
привілеї, а також представництва інших організацій і фірм, які не
здійснюють підприємницької діяльності на підставі законів України.

– О –

Облiго – (лат. obligo – зобов’язую) – заборгованiсть за вексельними
зобов’язаннями; книжки, журнали та iн., в яких банки вiдображають
заборгованiсть їм з боку осiб, зобов’язаних за облiковими векселями.

Облiк векселя – купiвля векселя банком до настання термiну оплати за
ним.

Облiковий вiдсоток (ставка) – плата, стягнута банком за авансування
грошей при дисконтi векселя.

Об’єкти депозитних операцій – депозити, тобто суми грошових коштів, які
суб’єкти депозитних операцій вносять у банк на визначений час та які
залишаються на рахунках у банках через діючий порядок здійснення
банківських операцій.

Овердрафт – (англ. overdraft – понадплановий) – особлива форма надання
короткотермiнового кредиту клiєнтовi банку, якщо сума платежу перевищує
залишок коштiв на його рахунку.

Опцiон валютний – (лат. option – вiльний вибiр) – 1) контракт на право
купити або продати протягом певного термiну за договiрною цiною лот
валюти; 2) опцiон, що передбачає право вибору альтернативних валютних
умов контракту.

Опціонні угоди – двостороння угода про передачу прав (для покупця) і
зобов’язання (для продавця) купити чи продати визначений актив за
фіксованим курсом в узгоджену дату або термін.

Ордер – замовлення на угоду.

Офiцiйна облiкова ставка – облiкова ставка, яку застосовує центральний
банк в операцiях iз кредитними установами.

– П –

Паризька валютна система – система в основу якої було покладено
золотомонетний стандарт, тобто власна (класична) форма золотого
стандарту, пов’язана з використанням золота i золотих монет як
грошового, товару.

Переказ банкiвський – розрахункова банкiвська операцiя, яка полягає у
пересиланнi платiжного доручення одного банку iншому.

Переказ банкiвський поштовий – письмове платiжне доручення, яке
надсилається одним банком iншому, пiдписане вiдповiдною посадовою
особою, що є вказiвкою iншому банку, виплатити зазначену суму коштiв
вказаному бенефiцiаровi (або за розпорядженням вказаного бенефiцiара).

Пасивні операці – створення валютних резервів в іноземній валюті та
прийом депозитів в іноземній валюті: продаж за іноземну валюту цінних
паперів, емітованих резидентами України і номінованих у національній
валюті (включаючи власні цінні папери банку); отримання кредитів в
іноземній валюті від інших уповноважених банків.

Платiжне доручення – наказ платника (переказодавця) – клiєнта банку,
адресований його банковi-кореспонденту, про виплату певної суми грошей
переказоодержувачу (бенефiцiару). Позначення на траттi ставиться у тих
випадках, коли вексель складається за вимогою першоотримувача в
декiлькох екземплярах однакового змiсту –так званi зразки. Причому всi
вексельнi зразки становлять єдиний вексель i водночас в кожному з них
мiститься повнiстю вексельне зобов’язання.

Пластикові картки VISA, Eurocard/MasterCard – Міжнародні пластикові
картки VISA та Eurocard/MasterCard є засобом безготівкових розрахунків,
призначеним для сплати вартості товарів і послуг, а також видачі
готівкових грошових коштів по них як на території України, так і за її
кордонами.

Поручництво – договiр, вiдповiдно до якого одна особа (поручитель) бере
на себе перед кредитором вiдповiдальнiсть за виконання боржником
зобов’язання в повному обсязi або частково.

Поручництво просте – вiдповiдальнiсть поручителя субсидiарна
(допомiжна), тобто поручитель має право вимагати у разi виставлення до
нього вимоги кредитором, щоб кредитор спочатку звернувся до головного
боржника i вжив заходiв до стягнення боргу з його майна.

Поручництво солiдарне – поручництво, за якого кредитор може у разi
невиконання зобов’язання головним боржником виставити вимогу про сплату
боргу вiдразу поручителю або до них обох.

Прима-вексель – перший екземпляр переказного векселя (тратти).

Принципал – наказодавець за гарантiєю, який уповноважує свiй банк надати
гарантiю та iнструктує його щодо того, яку гарантiю варто надати (її
вид, сума, дата закiнчення термiну дiї, специфiчнi умови тощо).

Пряме котирування – визначення кiлькостi нацiональної валюти за одиницю
iноземної.

– Р –

Рамбурс – (франц. rembourser – повернути, вiдшкодувати) – у мiжнароднiй
торгiвлi оплата купленого товару за посередництвом банку у формi акцепту
банком iмпортера тратт, виставлених експортером.

Резиденти — це: фізичні особи: громадяни України, іноземні громадяни та
особи без громадянства, які отримали посвідку на проживання в Україні;
юридичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності, філії,
представництва тощо, відділення інших відокремлених підрозділів
підприємств з місцезнаходженням на території України, які здійснюють
свою діяльність на підставі законів України; дипломатичні, консульські,
торговельні та інші офіційні представництва України за кордоном, які
мають дипломатичні недоторканність і привілеї, а також філії та
представництва підприємств і організацій України за кордоном, що не
здійснюють підприємницької діяльності;

Регрес – зворотня вимога.

Ректа-вексель – iменний вексель.

Рефiнансування – погашення статей заборгованостi за рахунок знов
отриманих кредитiв.

Ризик валютний – небезпека валютних втрат внаслiдок змiни курсу до в
перiод мiж укладанням контракту i здiйсненням за ним платежу.

Ризик дефолту – невиконання перед iноземними кредиторами платiжних
зобов’язань з боку уряду або державних органiзацiй, виражених в
iноземнiй валютi.

Ризик кредитний – (ризик неповернення боргу) – невпевненiсть кредитора в
тому, що позичальник буде в змозi й матиме бажання виконати свої
зобов’язання вiдповiдно до термiнiв та умов кредитної угоди.

Ризик мораторiю на платежi за кордон – ризик, пов’язаний з тим, що уряд
не спроможний забезпечити своєчасне виконання своїх зовнiшнiх платiжних
зобов’язань i протягом якогось часу використовує як надзвичайну мiру
призупинки всiх платежiв на користь iноземних кредиторiв.

Ризик неконвертованостi – ризик, що виникає тодi, коли боржник, по сутi,
повнiстю платоспроможний i своєчасно вносить еквiвалент в нацiональнiй
валютi як забезпечення переказу коштiв за кордон, проте валютний стан
країни в певний момент такий, що її центральний банк ме може виконати
вказаний платiж через вiдсутнiсть у нього поточних (оперативних)
залишкiв у валютнiй касi.

Ризик у мiжнароднiй торгiвлi – небезпека втрат з вини iншої сторони або
через полiтичну, економiчну ситуацiї в країнi, що бере участь в угодi.

Ризики виробничi – ризик експортера щодо вiдзиву або значної
(кардинальної змiни) модифiкацiї замовлення з боку iмпортера; ризик
iмпортера щодо небажання чи технiчної неспроможностi виконання контракту
експортером.

Ризики економiчнi – ризики, що виникають у тих випадках, коли втручання
урядових органiв або дiї самого уряду перешкоджають (ускладнюють)
своєчасне погашення заборгованостi чи зобов’язання.

Ризики комерцiйнi – ризики пов’язанi з можливiстю невиконання боржником
прийнятих ним на себе зобов’язань.

Ризики курсовi – (пов’язанi зi змiнами валютних курсiв) – ризики, якi
виникають через девальвацiю або ревальвацiю мiсцевої валюти щодо валюти
платежу (валюти експортера стосовно валюти iмпортера).

Ризики непереказу валюти – ризики, що виникають через несприятливi змiни
у валютн-фiнансовому станi країни, що може стати пiдставою для введення
там додаткових валютних обмежень або призвести до жорсткiшого валютного
регулювання. ей випадок може стати причиною непереказу за кордон
iноземної валюти для погашення заборгованостi, навiть незважаючи на
бажання боржника виконати зобов’язання i можливiсть у вiдповiднi термiни
розрахуватися зi своїми кредиторами або повернути здiйснений платiж.

Ризики полiтичнi – ризики, що виникають внаслiдок полiтичних подiй
(вiйни, блокади, бойкоти, революцiї, нацiоналiзацiя, ембарго, внутрiшнi
непорядки, масовi страйки тощо), якi можуть перешкоджати iмпортеру
надсилати грошi або експортеру вiдправляти товар.Цi ризики не мають
кредитно-фiнансового характеру. Змiни уряду i пов’язанi з ними полiтичнi
змiни можуть негативно вплинути на бажання країни-боржника розрахуватися
за своєю зовнiшньою заборгованiстю та її загальну кредитоспроможнiсть.

– С –

СВiФТ – (Sosiaty for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) –
Спiлка мiжнародних фiнансових телекомунiкацiй – мiжнародна
автоматизована система платежiв через мережу комп’ютерiв.

Своп – (англ. swap – обмiнювати) – торговельно-фiнансова обмiнна
операцiя, за якої угода про купiвлю (продаж) iноземної валюти
супроводжується укладанням контругоди про зворотний продаж (купiвлю)
тiєї самої валюти через певний термiн на тих самих умовах.Поєднує
купiвлю або продаж iноземної валюти на умовах угоди спот з одночасним її
продажем або купiвлею за,курсом форвард вiдповiдно.

Свопи процентні – отримання можливості залучати кошти за фіксованою
ставкою, коли доступ на ринок облігацій неможливий. » Залучення коштів
за ставкою, нижчою за ту, яка у дійсний час склалася на ринку облігацій
чи кредитному ринку.

СПЗ – (Special Drawing Rights – спецiальнi права запозиченьня) –
мультивалютний ринковий стандарт, що не має матерiальної форми;
властивий для Ямайської валютної системи.

Секунда-вексель – другий екземпляр випущеного переказного векселя.

Середнiй термiн кредиту – розрахунковий перiод, протягом якого
позичальник користується всiєю сумою кредиту.

Спекуляцiя валютна – купiвля-продаж валюти, з метою отримання прибутку
за сприятливої змiни обмiнного курсу.

Спот – (англ. spot- наявний, миттєво оплачуваний) – угода, за якої
розрахунки мiж продавцем та покупцем валюти здiйснюються не пiзнiше, нiж
на другий робочий день пiсля її укладення.

Строк платежу (без векселя) узгоджений. – Можливе отримання суми з
вирахуванням облiкового вiдсотка пiсля подання документiв.

– Т –

Термінові угоди – Термінові угоди — конверсійні угоди з поставкою
обумовленої суми іноземної валюти у визначений угодою строк після її
укладення за курсом, зафіксованим на момент її укладення.

Трасант – (експортер) (iтал. trassare – виписувати вексель) – клiєнт,
який доручає iнкасо за своєю траттою та комерцiйними документами банку в
своїй країнi; векселедавець за переказним векселем.

Трасат (iмпортер) (нiм. Trassat) – сторона, якiй надають документи
вiдповiдно до iнструкцiї; платник за переказним векселем.

Тратта – (тал. tratta) вексель, що зобов’язує трасата сплатити .Вiн
передбачає, що бенефiцiар одержить оплату, як тiльки документи буде
представлено i оплачуючий (негоцiюючий) банк матиме час для перевiрки
документiв на вiдповiднiсть.

Тратта термiнова – тратта, яка пiдлягає оплатi на вимогу або протягом
дуже короткого перiоду.

– У –

Угоди типу “аутрайт” – одинична конверсійна форвардна операція з
визначеною датою валютування.

Угоди типу “опціон ” – конверсійна форвардна операція з умовою
нефіксованої дати поставки валюти.

Угоди типу «своп» – комбінація двох протилежних конверсійних операцій на
однакову суму з однією датою укладання та різними датами валютування.

– Ф –

Факторинг – (англ. factor – агент, посередник) – вид фiнансових послуг,
якi надають комерцiйнi банки, їх дочiрнi фактор-фiрми дрiбним i середнiм
фiрмам шляхом викупу платiжних вимог.

Факторингова операція – комісійно-посередницька операція з передачі
клієнтом банку права на стягнення боргів (без права зворотної вимоги до
клієнта). Як правило, банком купуються дебіторські рахунки, що пов’язані
з поставкою товарів чи наданням послуг.

Фiксинг – (англ. fix – змiцнювати, встановлювати) – процедура
котирування, якою визначається та реєструється мiжбанкiвський курс валют
шляхом послiдовного зiставлення попиту та пропозицiї з кожної валюти.

Фіксована валютна угода аутрайт – контракт, який повинен бути виконаним
на певну дату у майбутньому. Наприклад, двомісячний форвардний
фіксований контракт, укладений 1 вересня, необхідно виконати 1
листопада, тобто через 2 місяці.

Фіктивний лізинг – має спекулятивний характер і розрахований на
одержання прибутку за рахунок діючих у країні податкових та інших пільг.

Форвард – (англ. forward – вперед) – валютнi угоди, термiн виконання
яких перевищує два робочих днi (здебiльшого 1-6 мiсяцiв).

Форвардні пункти – абсолютні пункти даного валютного курсу (в одиницях
валюти котирування), на які коригується курс спот при проведенні
форвардних операцій. Відображають різницю у процентних ставках за
конкретні проміжки часу між валютами (процентний диференціал).

Форвардні угоди – (forward operations, або fwd) це угоди по обміну валют
за раніше узгодженим курсом, котрі укладаються сьогодні, але дата
валютування (тобто виконання контракту) відкладена на визначений термін
у майбутньому.

Форвардний курс – вираховують за допомогою додавання премії або
віднімання дисконту від поточного курсу спот.

Форфейтер – банк, який облiковує векселi в обмiн на негайну оплату
готiвкою.

Форфейтинг – (франц. fortait – вiдмова вiд прав) – кредитування
зовнiшньоторговельних операцiй у формi купiвлi в експортера векселiв,
акцептованих iмпортером.

Форфейтингова операція – купівля експортних вимог форфейтером (банком
або спеціалізованою фінансовою кампанією) з виключенням права регресу на
експортера (форфейтиста) у разі несплати.

Форфейтування – (франц. forfait – цiлком, загальна сума) – форма
кредитування експорту банком або фiнансовою компанiєю шляхом купiвлi
ними без обернення на продавця векселiв та iнших боргових вимог за
зовнiшньоторговельними операцiями.

Ф’ючерсна угода – це стандартний документ, який засвідчує зобов’язання
придбати (продати) кошти у визначений час і на визначених умовах у
майбутньому, з фіксацією цін на момент виконання зобов’язань сторонами
контракту.

Ф’ючерсні угоди з долар-daily – являють собою торги на готівкову валюту
зі сплатою її на другий день.

– Х –

Хеджування – (англ. hedging – запобiгання) – страхування, зниження
ризику вiд втрат, зумовлених несприятливими для експортерiв та
iмпортерiв змiнами ринкових цiн на товари порiвняно з контрактними
цiнами.

– Ц –

Цедент – (лат. cedens – поступливий) – особа, яка передає своє право на
вексель.

Цесiонарiй – третя сторона, отримувач прав за векселем.

Цесiя – (лаг. cessio – передання) – поступка вимоги в зобов’язаннi iншiй
особi, передання будь-кому своїх прав на що-небудь.

Цiни зовнiшньоторговельнi – цiни, за якими здiйснюються експорт
нацiональних або iмпорт закордонних товарiв. При формуваннi цих цiн (яке
принципово вiдрiзняється вiд визначення нацiональних цiн)
найефективнiшим є метод конкурентних матерiалiв, заснований на
зiставленнi цiн фiрм, що виробляють i реалiзують на свiтовому ринку
аналогiчнi або близькi за технiко-економiчними параметрами товари.

– Ч –

Чек – (англ. check) – грошовий документ встановленої форми, який мiстить
безумовне розпорядження чекодавця банку здiйснити платiж зазначеної у
чековi грошової суми чекотримачевi готiвкою чи перерахуванням грошей на
його рахунок у банку.

Чек банкiвський – чек, виписаний банком на свiй банк-кореспондент.

Чек дорожнiй – стандартний грошовий документ, який виписують у мiсцевiй
або iноземнiй валютi й використовують в.поїздках, закордонних подорожах
для оплатi товарiв i отримання в банку готiвки.

Чек iменний – чек, виписаний.на користь певної особи, який не може бути
переданий за допомогою звичайного iндосаменту; передається цесiєю
(передатним написом iз застереженням , завiреним у нотарiальному порядку
вiдповiдно до норм цивiльного права).

Чек на пред’явника – чек, виписаний пред’явниковi, який може бути
переданий iншiй особi як з iндосаментом, так i без нього.

Чек ордерний – чек, виписаний на користь певної особи чи за її наказом,
який передається за допомогою iндосаменту iз застереженням чи без нього.

Чек фiрмовий – чек, виписаний фiрмою на одержувача. Переважно такi
документи виписують в нацiональнiй чи iноземнiй валютi на пред’явника i
виставляють фiрми на свiй банк. Оплата за ним здiйснюється за рахунок
коштiв чекодавця.

ЧiПС – (СНiРS- Сiеаriпg Ноиsе Interbank Payments Sistem) – приватна
комп’ютеризована мережа для доларових трансфертiв, що дiють у режимi .

– Я –

Ямайська валютна система – свiтова валютна система, запроваджена у сiчнi
1976 р. угодою країн-членiв МВФ на конференцiї в Кiнгстонi (Ямайка),
якою було здiйснено другу змiну Статуту МВФ, переглянуто статус золота i
введено плаваючi валютнi курси.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020