.

Елементи оформлення сучасного газетного видання (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
378 3230
Скачать документ

Реферат з журналістики

Елементи оформлення сучасного газетного видання

Навіть з першого погляду сучасні газетні видання дуже відрізняються від
попередніх. І хоча більшість елементів оформлення залишилися тими
самими, проте сучасні технології, вітчизняний та закордонний досвід,
насиченість інформаційними подіями та інші чинники знайшли своє
відображення у формуванні нових тенденцій в оформленні газет.

Проблема схожості й розбіжностей в оформленні періодичних видань
становить як теоретичний, так і практичний інтерес. На формування типу
газети впливають, насамперед, прийоми оформлення, які залежать від
способів групування традиційних елементів оформлення і зв`язків між
ними.

На основі аналізу 40 загальнонаціональних громадсько-політичних газет
України розглянемо класифікацію, види, значення, функції, призначення
елементів оформлення.

Видатний митець книги В. А. Фаворський бачив в основі композиційної
системи неможливість оцінювати “спокійним оком” весь предмет одночасно.
Ми бачимо тільки окремі частини, говорив він, і за допомогою руху
з’єднуємо їх, маємо уявлення про просторову форму в цілому. Тому рух і
рухові уявлення лежать в основі тієї зорової цілісності зображення, що в
наслідок розгляду відчуває читач1.

Усі види друкованої продукції (книги, часописи, газети) будуються на
однакових закономірних зв’язках між змістом і формою, складаються з
подібних елементів, які зв`язуються за єдиними ознаками певними
засобами. “Архітектура книги включає в себе… загальне художнє
вирішення, створення архітектурного образу, архітектоніку, втілену
набірними та малювальними засобами, усі елементи та способи просторового
зображення літературного твору, у тому числі верстку або монтаж
розворотів, ритмічне співвідношення пробільних та задрукованих місць,
застосування всього арсеналу функціональних розділових, видільних і
художньо-виражальних засобів набору, друкарської й малювальної графіки,
різноманітних поліграфічних матеріалів”2.

Класифікація елементів газети базується на визначенні поняття “елемент”
у загальному розумінні (“складова частина чого-небудь, складник,
інгредієнт, деталь, риса, аспект…”, “окрема сторона, риса
чого-небудь…”3), і переноситься у видавничу галузь. Елемент оформлення
в газеті має такі особливі ознаки (рис.1):

Рис. 1. Визначення елемента оформлення

– визначений засіб передачі інформації або функція;

– специфічні графічні параметри;

– роль у формуванні зв’язків.

За засобами передачі інформації елементи оформлення поділяються на дві
групи: набірні та клішовані4. Критерієм того, до якої групи належить той
чи інший елемент, є характер інформації (текстова або зображальна). Тому
до набірних елементів належать шрифтові та пробільні елементи, до
клішованих — зображення та декоративні елементи.

Графічні параметри відображені у розмірах, накресленні, просторових
ознаках, універсальності призначення. Наприклад, шрифтові елементи мають
світле, жирне або курсивне накреслення, розмір визначається кеглем,
малюнок — гарнітурою. Розмірні характеристики (довжина, висота і ширина)
притаманні всім без винятку елементам газети, а їх співвідношення є
основною рисою тієї чи іншої газети. Однак розмірні характеристики
елементів оформлення визначаються основними параметрами газети: її
форматом, площею набору, кількістю та шириною колонок.

Всі елементи оформлення газети вступають у певні зв’язки між собою, що
впорядковує різнорідні матеріали і надає цілісності газетній сторінці й
виданню в цілому. Аналізуючи художню форму книги, О. О. Сидоров виділив
чотири типи зв’язків між елементами оформлення: образно-смислові,
просторово-пластичні, матерiально-функцiональні та декоративні. Саме
вони створюють видання, що сприймається читачем як єдність змісту та
художнього оформлення.

Більшість елементів оформлення універсальні за своїми функціями, але
існують ознаки, які відрізняють їх від інших і від яких залежить
застосування цих елементів у тих чи інших випадках. Відомий теоретик
оформлення книги В. М. Ляхов стверджував, що основною ознакою елементів
оформлення є універсальність. “Більшість елементів у книзі — і
насамперед шрифт набору — типові, стандартизовані, розраховані на
різноманітні комбінації. Сучасна книга демонструє величезну кількість
рішень на основі єдиної типометричної сітки зі стандартними
елементами”5.

Саме за допомогою таких елементів будується будь-яке видання. Наприклад,
у газеті “Правда України” однаковим шрифтом набираються і текстові
матеріали і заголовки, відрізняються вони лише кеглем та насиченістю.
Майже в усіх газетах такі декоративні елементи, як лінійки,
застосовуються в будь-яких випадках: для виділення добірки,
відокремлення текстових колонок, підкреслення прізвища автора,
розмежування окремих матеріалів.

Роль елементів оформлення у газеті надзвичайно різноманітна. Вона
визначається тими значеннєвими, функціональними, архітектонічними,
композиційними, конструктивними й іншими зв’язками, завдяки яким одна
газета відрізняється від інших. Титульний шрифт, наприклад,
використовується для набору заголовків (функція), виділяє їх
(призначення), характеризується кеглем, накресленням і малюнком. Лінійки
використовуються для виділення, відокремлення або об`єднання інших
елементів і характеризуються малюнком та товщиною.

Складові газети відрізняються від елементів інших видів друкованих
видань через характерні риси газетного видання: формат, розміщення на
одній сторінці великої кількості різнорідних матеріалів, групування їх у
добірки, поділ на колонки (іноді різної ширини), наявність самостійних
зображальних матеріалів тощо. “Первісні елементи газетної форми —
формат, обсяг, колонки. Вони відрізняють газетну форму від форми всіх
інших творів друку, періодичних і неперіодичних (журнали, книги,
бюлетені, альбоми тощо). Основною фізичною межею і мірою для частин
газетного змісту — матеріалів, рубрик, розділів — служать полоси і
колонки”6.

Хоча самі елементи оформлення є постійними для будь-якої газети, проте
їхня структура, функції й сполучення один з одним для кожної газети
моделюються індивідуально. Це залежить насамперед від структури
інформаційного матеріалу, видання в цілому.

Формування архітектоніки газети здійснюється на основі якостей,
властивих елементам оформлення (поділ газети на рубрики, тематичні
сторінки, виділення в окремий блок коротких інформаційних повідомлень,
виділення початку або закінчення текстів, утворення складених
зображальних матеріалів) для зручності користування виданням.

Таким чином, традиційні елементи оформлення стають показниками складних
зв’язків, які об’єднують усі компоненти видання. Зв’язки (значеннєві,
архітектонічні, функціональні, композиційні, конструктивні) — це та
незмінна основа, на якій базується видання. Саме вони надають сторінкам
такі якості, завдяки яким їх називають “оркестром різних інструментів”7;
вони вимагають поділу великих матеріалів на частини, що вміщують на
різних сторінках, використання цитат, резюме, виділення окремих
матеріалів титульними шрифтами та розташування їх над ілюстративним
матеріалом тощо. Аналіз відношень різноманітних типів зв’язків елементів
усередині твору В. М. Ляхов уважав найактуальнішим завданням теорії
композиції8.

При поділі елементів за ступенем складності користуються такими
ознаками, як смисл, функціональне призначення, структура. Наприклад,
група рядків, абзац, сторінка набору, блок сторінок, рубрика, сторінка з
ілюстраціями або текст без ілюстрацій, заголовок, ініціал, колонтитул,
проміжок. В. М. Ляхов ілюструє “різнорідність” елементів такою тезою: “У
третьому ярусі знаходяться найпростіші елементи, що складають і
організують матеріальне “тіло” книги. Це — різноманітні знаки
писемності, окремі елементи блокової конструкції (сторінки, плетіння,
форзац тощо)…”9.

Виділення груп елементів оформлення грунтується на поділі їх за ступенем
складності на кілька рівнів. До нижчого рівня відносять елементарні
складові або найпростіше групування елементів одного або двох видів:
літери, пробіли, лінійки тощо.

Поєднання цих найпростіших елементів утворює новий елемент, який
належить до наступного за ступенем складності рівня: текстовий рядок,
заголовки, зображення тощо. Наприклад, текстовий рядок можна розглядати
як сукупність текстового або заголовного шрифту і пробілів, обмеження
матеріалу рамкою — як сполучення лінійок і пробілів.

Більш високий рівень складності об’єднує елементи з кількома загальними,
однаковими ознаками і характеристиками. Наприклад, текстовий та
титульний шрифти разом утворюють такий узагальнений елемент, як
шрифтовий; лінійки та прикраси у поєднанні можна віднести до
декоративних (службових) елементів; сукупність текстових рядків,
пробільних елементів (міжрядкових, міжколонкових, поля), лінійок (як
елементів виділення або відокремлення), заголовків утворює такі
елементи, як колонки, добірки, колонтитули тощо.

Таку складену форму об’єднання елементів оформлення, яка забезпечує
цілісність, архітектонічність газетної сторінки та видання в цілому
можна назвати комплексом. Прикладом об’єднання подібного рівня можна
назвати заголовний комплекс, до складу якого входять різнохарактерні за
призначенням (і, відповідно, за розмірами та іншими характеристиками)
елементи (титульний шрифт, лінійки, зображальні, пробільні елементи).

Як уже зазначалося, майже всі елементи оформлення багатофункціональні,
призначення одного й того самого елемента досить широке. Наприклад,
лінійки можуть виділяти, відокремлювати, групувати, зсувати зоровий
центр. Саме багатофункціональність елементів оформлення, вважав В. М.
Ляхов, перетворює видання на структурне явище, а модель
(композиційно-графічне моделювання) розкриває зв’язки між елементами.
Архітектоніка газети стає показником гармонійного сполучення елементів
значеннєвими, функціональними і іншими зв’язками. Правильне розуміння
композиції й архітектоніки газети залежить від слушності розуміння її
структурної організації.

Застосування складових частин газети — від найпростіших елементів до
системи вищого рівня — визначається на змістовій основі. Композиція
вказує на порядок розміщення матеріалів на сторінці залежно від значення
і відображає зміст. Практичне втілення композиційних принципів
відображене в архітектоніці — конфігурація матеріалів, співвідношення
ширини і висоти публікації і відношення до осі симетрії, відокремлення
та групування окремих елементів засобами оформлення.

Стиль оформлення газети визначається через аналіз її
композиційно-графічної моделі, в якій усі елементи оформлення мають своє
місце. Такою моделлю на практиці служить жорсткий макет, оснований на
таких комплексних елементів:

– формат набору (розмірні характеристики, кількість та розмір колонок,
текстові та титульні шрифти тощо);

– заголовний комплекс (система рубрикації);

– постійне місце на сторінці;

– елементи виділення (декоративні, пробільні);

– принципи верстки (схема розташування текстових та ілюстративних
матеріалів).

Чітка система рубрикації дозволяє без використання спеціальних елементів
і засобів оформлення групувати окремі матеріали, визначати взаємозв`язок
окремих елементів у середині рубрик та надає виданню світлого стилю
оформлення.

(

T

??$????a?Елементи оформлення газети можна розділити на такі основні
групи: шрифтові, пробільні, декоративні та зображальні. Будь-яка
складова газети належить до однієї з цих груп. Наприклад, лінійки
належать до групи декоративних елементів, діаграма — до зображальних,
назва рубрики — до шрифтових. Деякі автори (Сидоров О. О., Гончарова Н.
А., Галкін С. І. та ін.) користуються більш детальною класифікацією,
наприклад, до різних груп відносять текстові та титульні шрифти, тонові
та штрихові ілюстрації, таблиці. “Елемент оформлення — одна з складових
частин зовнішньої форми періодичного видання, якій властива певна
функція при передаванні змісту і має власне призначення та ряд
специфічних ознак, які дозволяють виділити даний елемент з усієї системи
оформлення. До елементів оформлення відносять, наприклад, текстовий
шрифт, міжколонкові пробіли, лінійки тощо”10.

Коротко охарактеризуємо роль кожної групи елементів оформлення газети.

Велике значення в архітектоніці газетного видання має “повітря”, тобто
пробільні елементи. Простір значно пожвавлює композицію газети, він
присутній на кожній сторінці, розвороті, в середині газети та навколо
кожного її елемента, на фоні білого будується модель газети. В усіх
періодичних виданнях знаходимо такі види пробілів, як міжлітерні,
міжслівні, міжрядкові, міжколонкові, навколо заголовків, резюме,
колонтитулів, зображальних елементів і підписів, поля. На діаграмі (рис.
2) показані розміри (у міліметрах) основних пробільних елементів газет,
що досліджувалися.

Як видно з діаграми, у більшості газет пробіли між зображальними
елементами, заголовками, підписами і іншими елементами газети
знаходяться в межах 2—7 мм (лише у газеті “Літературна Україна”
зображення може відокремлюватися від тексту пробілами у 25 мм), але
розміри полів не можна звести до середнього значення: у газеті
“Демократична Україна” вони дорівнюють 14 мм, а в газеті “День” — 26 мм.

Рис. 2. Розміри пробільних елементів у сучасних газетах України (в мм)

Декоративними елементами називаються такі елементи, призначення яких
полягає у виділенні або відокремленні інших елементів, групуванні
окремих матеріалів. Декоративні елементи надають специфічних рис
оформленню того чи іншого видання (або типу видання). Їх відсутність
погіршує орієнтацію читача на сторінках газети, розмиває межі між
матеріалами, послаблює деякі акценти, але не змінює зміст. До
декоративних елементів належать лінійки, повні або неповні рамки;
різноманітні фігурні позначки, кінцівки; плашки, підкладки; ініціал.

Діаграма (рис. 3) демонструє відсоткові значення використання
декоративних елементів у сучасних газетах.

Рис. 3. Застосування декоративних елементів у сучасних газетах (у %
відносно загальної кількості)

На формування типу газетного видання значною мірою впливає насиченість
сторінок декоративними елементами й їх різновидами. Існують газети, в
яких декоративні елементи майже не використовуються, а функції
відокремлення та виділення виконують пробільні елементи. Наприклад,
газета “Вечірній Київ” лише добірки вміщує у тонку рамку, а всі інші
елементи газети відокремлюються пробілами або назвами рубрик на плашці.
Деякі газети використовують увесь набір декоративних елементів (плашки,
ініціали, підкладки) — “Влада і політика”, “Президентський вісник” тощо.

Слід зауважити, що газети, в яких не використовуються лінійки, кожен
матеріал обмежується рамкою. Винятком є газета “Свобода”, в якій лінійки
та рамки не знайшли свого місця, і з усіх декоративних елементів
використовуються лише ініціал, лінійка для підкреслення резюме (1—2 на
номер) та плашка для рубрики (1—2 на номер). Навіть у колонтитулах
будь-які декоративні елементи відсутні, а відокремлення матеріалів
здійснюється за рахунок збільшення пробільних елементів.

Зображальні елементи присутні в будь-якій газеті й значною мірою
відрізняються від книжних ілюстрацій. Це пов’язано з тим, що вони
одночасно є елементом оформлення та підсистемою, тобто окремою
публікацією, самостійним інформаційним повідомленням. Зображальні
елементи є не лише складовою зовнішнього образу (змісту) газети, але й
її змістовим наповненням. Ці два аспекти слід розглядати одночасно,
оскільки й оформлювальні функції, і зміст взаємопов’язані і мають
загальне призначення: характер відображення зображальних елементів
впливає на їх сприйняття читачем, привертає увагу до публікації,
змістове наповнення — задовольняє потребу в інформації.

Засоби масової інформації використовують три види зображальних
елементів: фотографічні (тонові), нефотографічні (штрихові),
інфографіка. Інфографіка у вигляді діаграм, карт, таблиць з’явилася на
сторінках газет останніми роками задля наочного подання інформації,
досягнення візуального ефекту, аналізу інформації.

Діаграма (рис. 4) показує частоту застосування різних видів зображальних
елементів у сучасних газетах України.

Рис. 4. Розподіл видів зображальних елементів за частоою застосування
елементів в газетах України

У газеті трапляються і складні ілюстрації — сполучення декількох видів
зображальних елементів, наприклад, картодіаграми (розміщення елементів
діаграми на місцевості, на карті), або сполучення фотографії і креслення
(“Деловая неделя”). Таке поєднання різноманітних видів ілюстрацій
характерне для різного роду монтажів.

Фотографічні елементи застосовують усі сучасні газети, чого не скажеш
про штрихові — у 16 % газет їх немає. Хоча в середньому інфографіка
займає стільки ж місця в газеті, як і штрихові зображення, проте у 58 %
сучасних газет діаграми, таблиці та картосхеми не використовують. За
площею фотографічні та штрихові зображальні елементи мало чим
відрізняються, інфографіка має більші розміри при меншій кількості на
сторінку. Ряд газет (8 %), крім фотографій, на своїх сторінках не
застосовує ніяких інших зображальних елементів. До них можна додати 5 %
газет, в яких, крім фотографій, є рекламні блоки.

Усі види зображальних матеріалів використовують 39 % сучасних газет, і
вони відрізняються не лише форматом, але і розташуванням і взаємодією
між собою.

Основну площу газетної сторінки займають текстові матеріали, а в їх
основі лежать шрифтові елементи. Принципи використання шрифтів у
періодичних виданнях практично однакові. Шрифт як елемент оформлення
розділяється на титульний та текстовий, кожен з яких має свої функції та
призначення. Характерними ознаками шрифту є кегль, накреслення і малюнок
(гарнітура).

Для набору тексту використовується, як правило, шрифт світлого прямого
накреслення невеликих кеглів. На цьому фоні виділяються заголовки,
набрані великими літерами, шрифтами переважно напівжирних та жирних
накреслень. Аналізуючи застосування тієї або іншої кількості гарнітур
для набору тексту, варто виділити такі стилі оформлення, як
одногарнітурний, малогарнітурний і багатогарнітурний.

Сполучення одного елемента з іншими супроводжується певним набором
специфічних співвідносних характеристик. Титульний шрифт
використовується для набору заголовків (функція), виділяє їх
(призначення). Текстовий шрифт є самостійною одиницею оформлення, що
відрізняється від титульного такою специфічною ознакою, як кегль. Це
розмірна (кількісна) ознака. Проте, поряд із цією особливістю, текстовий
шрифт має свою основну функцію (набір тексту), призначення (позначити і
донести до читача текст із найменшими викривленнями й утрудненнями,
тобто в найзручнішій для читання формі) і, крім того, ще ряд специфічних
ознак залежно від стилю видання.

Просторові та графічні ознаки (розмірні характеристики, накреслення)
будь-якого елемента оформлення надають йому додаткових нових
властивостей. Наприклад, зміна накреслення дозволяє виділити декілька
слів у рядку. Рамка об’єднує публікації в добірку. Зменшення кількості
літер у рядку утворює просторово виділений блок. Ці дві властивості —
видільні й об’єднувальні — існують одночасно в комплексах і системах
різних рівнів. Виділення будь-якого матеріалу одночасно об’єднує його з
іншими. До того ж видільні й об’єднувальні властивості притаманні не
лише елементам оформлення, але й комплексам елементів. І ці властивості
різняться за силою впливу так само, як і рівні організації елементів.

Текстовий або заголовний рядок об’єднує декілька елементів (текстових,
декоративних, пробільних), що складають його, і відокремлює (виділяє) їх
від інших, розташованих у сусідніх рядах і входять у єдиний комплекс.
Рамка об’єднує публікації в добірку та виділяє їх на сторінці. Сторінка
об’єднує матеріали і добірки, що знаходяться на ній, і виділяє їх від
інших публікацій номера. Номер як частина газети об’єднує всі матеріали
і одночасно відокремлює ці матеріали від інших номерів. А сам
об’єднується з іншими номерами в системі “газета”.

Застосування елементів в конкретній газеті зумовлюється їхньою роллю.
Порядок їх розташування, логічні зв’язки між ними лежать в основі
структури видання. Перенесення наголосу (головного зв’язку) змінює не
лише загальний вигляд газетної сторінки, але й склад елементів
оформлення та їх дію. Подібне стає можливим лише при гармонійному
сполученні всіх змістових і оформлювальних елементів. Будь-яке порушення
єдиної композиції сторінки призводить до атектонічності форми і змісту,
погіршує сприйняття газети, руйнує загальноприйняту модель.

На основі аналізу оформлювальних елементів як системи визначається тип
газетних видань. До відмінностей, за якими формуються типи видань,
належать:

– формат;

– обсяг;

– періодичність;

– кількість використовуваних шрифтів;

– наявність лінійок, кліше, інших елементів виділення та відокремлення.

Цілісності газетна сторінка набуває, коли засобами виділення утворюються
змістові блоки. “Її побудова, а потім й узгодження за вимогами того чи
іншого стилю — побудова двох розгорнутих одна навпроти одної сторінок є
основним завданням композиції книги”11. Тобто за допомогою окремих
елементів (лінійок, пробілів) засобами виділення елементи групуються або
розмежовуються, встановлюються у потрібному місці, симетрично або
асиметрично, утворюють ритмічні ряди. Саме спосіб застосування елементів
визначає обличчя видання, його відміну від інших, а порівняння елементів
та засобів сучасних газетних видань дає змогу виділити окремі
архітектонічні типи.

Література

1. Фаворский В.А. О композиции // Декоративное искусство. — 1965. — №7.
— С.11.

2. Валуенко Б.В. Архітектура книги. — К.: Мистецтво, 1976. — С.19.

3. Новий тлумачний словник української мови: у 4 т. — К., 1998. Т.1. —
С.890.

4. Галкин С.И. Оформление газеты и журнала: от элемента к системе. — М.,
1984, — С.12.

5. Ляхов В.Н. О художественном конструировании книги. — М., 1975. —
С.28.

6. Киселев А.П. От содержания к форме. Основные понятия и термины
газетного оформления. — М., 1974. — С.6.

7. Фаворский В.А. Рассказы художника-гравера. — М., 1976. — С.51.

8. Ляхов В.Н. Очерки теории искусства книги. — М., 1971. — С. 62.

9. Ляхов В.Н. О художественном конструировании книги. — М., 1975. — С.
28.

10. Галкин С.И. Оформление газеты и журнала: от элемента к системе. —
М., 1984. — С.10.

11. Сидоров А.А. Книга как объект изучения // Книга в России. — 1924. —
Ч.1. — С.29.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020