.

Сторони трудового договору

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2491
Скачать документ

Сторони трудового договору

Сторонами трудового договору виступають роботодавець і найманий
працівник. На стороні роботодавця стороною виступає власник або
уповноважений ним орган чи фізична особа (ст. 21 КЗпП).

У законодавстві України не вирішено однозначно питання про форми
власності. Конституція України передбачає державну, комунальну і
приватну власність (ст. 41). Згідно із Законом України “Про власність” в
Україні є три форми власності — державна, колективна і приватна.

Держава як власник реалізовує свої повноваження через відповідне
міністерство, Фонд державного майна, які в свою чергу укладають трудові
договори (контракти) з керівниками державних підприємств, установ,
організацій. Керівник підприємства є органом, уповноваженим власником. З
одного боку, він сам є найманим працівником, з іншого — керівник має
право укладати трудові договори з працівниками і, таким чином, формувати
трудовий колектив підприємства. Аналогічна модель найму використовується
і в організаціях з комунальною власністю.

Довгі роки в радянському трудовому праві стороною трудового договору
вважалося підприємство. При переході України до ринкової економіки в
законодавство були внесені зміни і роботодавцем був визнаний власник.
Цим положенням наше законодавство було приведене у відповідність з
міжнародною практикою. Як відомо, в конвенціях і рекомендаціях МОП для
визначення наймача застосовується термін “підприємець”, а в Німеччині і
ряді інших країн — “роботодавець”.

У проекті нового Трудового кодексу України передбачений термін
“роботодавець”, під яким знову розуміється підприємство, установа,
організація.

Якщо проаналізувати суть питання, то пошук роботодавця як сторони
трудового договору — це пошук відповідального суб’єкта, тобто суб’єкта,
відповідального за управління трудовим процесом, організацію праці,
прибутковість підприємства, відшкодування шкоди працівникові, заподіяної
при виконанні трудових обов’язків. Нарешті, того, хто повинен
забезпечити всі соціальні гарантії і виплати найманому працівнику.
Проблема ця не нова. У часи перебудови після прийняття Закону СРСР “Про
державне підприємство” великі надії в справі підйому виробництва
покладалися на трудові колективи, був передбачений спеціальний орган —
рада трудового колективу з такими широкими повноваженнями, що можна було
б подумати: мова йде про власника. Особливо наочно це було видно в праві
трудового колективу обирати керівника підприємства і керівників
структурних підрозділів. Багато які керівники поплатилися кар’єрою, не
будучи вибраними. Але таке положення проіснувало недовго. Права трудових
колективів державних підприємств були згорнені. Декретом Кабінету
Міністрів України №8-92 від 15 грудня 1992 p. було призупинено дію п. З
ст. 15 Закону України “Про підприємства в Україні”. І тільки після
повного викупу підприємства трудовий колектив набуває права колективного
власника з правом найму робочої сили з усіма випливаючими юридичними
наслідками.

Таким чином, якщо проаналізувати чинне законодавство з питання найму
робочої сили — Закон України “Про підприємства в Україні (статті 15, 16,
17), КЗпП (статті 3, 21), Закон України “Про підприємництво” (ст. 9),
Закон України “Про колективне сільськогосподарське підприємство” (ст.
19), Закон України “Про селянське (фермерське) господарство” (ст. 23), —
не залишається сумнівів в тому, що законодавець в особі роботодавця
бачить власника, а не організаційно-правову форму господарювання, якою
виступає підприємство, установа, організація. Незважаючи на те, що в
трудових відносинах функція власності може бути відділена від функції
управління (див. Киселев И.Я. Цит. раб. — С. 51), головною, первинною
ланкою у суспільному відношенні найманої праці виступає саме власник,
який має широкий обсяг прав щодо найму, але в той же час є і головним
зобов’язуючим суб’єктом.

Визнання під роботодавцем власника привносить елемент істини, суті цих
відносин, крім того спрощує і юридичну техніку. Немає необхідності
перелічувати всі можливі форми підприємництва. Адже власником є і
індивідуальний підприємець, який здійснює свою діяльність без створення
юридичної особи, і будь-який громадянин, що використовує найману працю.
Іншими словами, роботодавцем виступає власник як фізична особа або як
носій прав юридичної особи. Визнаючи це остаточно, в законодавстві немає
необхідності окремо виділяти на стороні роботодавця фізичну особу, як це
зроблено в даний час у ст. 21 КЗпП, бо фізична особа, що наймає
працівника, вже є власником, оскільки володіє і розпоряджається певними
грошовими коштами для оплати праці найманого працівника.

Слід звернути увагу на те, що колективний власник — члени кооперативу,
колективного сільськогосподарського підприємства, селянського
(фермерського) господарства, господарських товариств — реалізовує своє
право власності через загальні збори співвласників, які обирають
виконавчий орган (правління, виконавчу дирекцію). Надалі саме виконавчий
орган укладає трудові договори і здійснює організаційні функції щодо
управління працею всередині організації.

Труднощі в правозастосуванні виникають, коли самі власники працюють на
своїх підприємствах. Потрібно підкреслити, що вони не є найманими
працівниками. Якщо найманий працівник працює на чужого, то власник
працює на себе. І в цьому принципова різниця. Праця співвласників
регулюється ними самостійно у власних статутах. Причому вони самі для
себе встановлюють робочий час, час відпочинку, порядок розподілу
прибутку, оплату праці, дисциплінарну і матеріальну відповідальність. У
ч. 2 ст. З КЗпП чітко перераховані ті гарантії, які повинні бути
передбачені для співвласників по законодавству про працю: це гарантії
відносно зайнятості, охорони праці, праці жінок, молоді, інвалідів.

~

? AE

$

итань звільнення, переведень, притягнення до дисциплінарної і
матеріальної відповідальності. Лише у випадках, коли такі особливості не
встановлені статутами або іншими внутрішньогосподарськими
нормативно-правовими актами, застосовуються норми трудового
законодавства.

Будь-який громадянин як фізична особа (ст. 21 КЗпП) має право
використати найману працю і виступати роботодавцем, для цього не
потрібно реєстрації його як підприємця.

У всіх випадках роботодавець зобов’язаний забезпечити найманому
працівникові умови праці, їх безпеку, а також соціально-трудові
гарантії, сплачувати за працівника страхові внески до фондів соціального
страхування, передбачених законодавством, а у разі заподіяння шкоди
працівникові при виконанні ним трудових обов’язків, в тому числі
здоров’ю працівника, роботодавець несе майнову відповідальність перед
працівником.

Роботодавець також несе майнову відповідальність перед іншими фізичними
та юридичними особами за шкоду, заподіяну його працівником при виконанні
останнім трудових обов’язків.

У свою чергу працівник несе матеріальну відповідальність за шкоду,
заподіяну роботодавцю. Ці питання детальніше будуть розглянуті в
розділі, присвяченому матеріальній відповідальності в трудовому праві.

Стороною трудового договору можуть виступати громадські організації.
Релігійна організація має право приймати на роботу громадян, умови праці
встановлюються за угодою між релігійною організацією і працівником і
визначаються трудовим договором, який укладається у письмовій формі й
підлягає обов’язковій реєстрації. У такому ж порядку реєструються умови
оплати праці священнослужителів, церковнослужителів та осіб, котрі
працюють в релігійних організаціях на виборних посадах. На громадян,
котрі працюють в релігійних організаціях за трудовим договором,
поширюється трудове законодавство, соціальне страхування і забезпечення
нарівні з працівниками державних і громадських підприємств, установ і
організацій (статті 25, 26, 27 Закону України “Про свободу совісті і
релігійні організації” від 23 квітня 1991 p. // Відомості Верховної Ради
України. — 1991. – №25. – Ст. 283).

Другою стороною трудового договору виступає найманий працівник. Ст. 21
КЗпП не містить терміна “найманий працівник”, однак у більш сучасних
законодавчих актах про працю цей термін застосовується. Більше того,
саме визнання трудящого найманим працівником є відправним положенням для
вироблення ринкової моделі трудового права, яке направлене значною своєю
частиною на захист прав працівників у процесі здійснення найманої праці.
У ст. 1 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових
спорів (конфліктів)” від 3 березня 1998 p. №137/98—ВР дано визначення
“найманий працівник”, під яким розуміється фізична особа, яка працює за
трудовим договором на підприємстві, в установі та організації, в їх
об’єднаннях або у фізичних осіб, які використовують найману працю
(Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №34. – Ст. 227).

За загальним правилом громадяни мають право укладати трудові договори з
16 років (ст. 188 КЗпП). За згодою одного з батьків або особи, яка його
замінює, можуть прийматися на роботу особи, які досягли 15 років. Для
підготовки молоді для продуктивної праці допускається прийом на роботу
учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ та вищих
навчальних закладів першого та другого рівня акредитації для виконання
легкої роботи, яка не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процес
навчання, у вільний від навчання час по досягненню ними 14 років за
згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

На підприємствах повинен вестися облік працівників, що не досягли 18
років. Забороняється застосування праці осіб, молодших за 18 років, на
шкідливих, небезпечних, підземних роботах, а також нічних, надурочних
роботах і роботах у вихідні дні. Норми виробітку для неповнолітніх
працівників встановлюються пропорційно скороченому робочому часу, а для
молодих робітників — випускників шкіл, ПТУ, курсів і тих, хто пройшов
навчання на підприємстві, — затверджуються знижені норми праці. Всі
неповнолітні працівники при прийомі на роботу повинні пройти попередній
медичний огляд.

За загальним правилом законодавство не містить максимальних обмежень
віку при прийнятті на роботу. Навпаки, ст. 11 Закону України “Про
основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших осіб
похилого віку” містить норму, згідно з якою забороняється відмова у
прийнятті на роботу і звільнення з мотивів досягнення пенсійного віку.
Однак для державних службовців встановлений максимальний вік перебування
на службі — 60 років для чоловіків і 55 років для жінок (ці обмеження не
поширюються на осіб, які обрані на виборні посади відповідно до Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”). При необхідності та у
визначеному порядку цей строк може бути продовжений, але не більше ніж
на 5 років. У виключних випадках після закінчення цього строку
держслужбовці можуть бути залишені на державній службі на посадах
радників або консультантів за рішенням керівника відповідного державного
органу (ст. 22 Закону України “Про державну службу”).

Громадяни, визнані судом недієздатними, не мають права укладати трудові
договори. Хоч трудове законодавство не містить такої норми, в цьому
випадку потрібно керуватися загально цивілістичним принципом. У новому
КЗпП повинна бути така норма.

Також потрібно пам’ятати про те, що суд у певних випадках, притягуючи
особу до кримінальної або адміністративної відповідальності, може
обмежити трудову правоздатність громадян у праві займати посади,
пов’язані з повною матеріальною відповідальністю, керівні посади,
посади, пов’язані з обслуговуванням товарно-матеріальних цінностей,
лікарські, педагогічні.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020