.

Колективні трудові спори (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
5 4729
Скачать документ

Реферат на тему:

Колективні трудові спори

План

1. Поняття трудових спорів, їх види та причини виникнення

2. Порядок вирішення колективних трудових спорів

3. Право на страйк та його реалізація. Правові наслідки законного та
незаконного страйку

Висновки

Список використаної літератури

1. Поняття трудових спорів, їх види та причини виникнення

Інтереси роботодавця і найманого працівника не завжди збігаються, і,
природно, можливе зіткнення цих інтересів на будь-якій стадії трудових
правовідносин, що в свою чергу призводить до виникнення розбіжностей. За
останні роки збільшилася кількість трудових спорів, в тому числі тих, що
розглядаються судами. Так, тільки в 1997 p. кількість справ, що
виникають з трудових правовідносин, збільшилась, порівняно з 1996 р., на
96%. Найчастіше працівники зверталися до суду з позовами про погашення
заборгованості з виплати заробітної плати. У 1997 p. судами різних
рівнів 84,3% таких позовів було задоволене; у 1998 p. із 247 519 позовів
позитивно для найманих працівників було вирішено 89,2% позовів; така
сама тенденція спостерігалася і в 1999 p. (Праця і зарплата. — 2000. —
№11. — Березень).

Як уже зазначалось, останнім часом зросла кількість порушень трудових
прав громадян. Найбільш чисельними є порушення законодавства про оплату
праці. На 10 січня 2000р. заборгованість із виплати заробітної плати
становила 6 395 млн грн. Лише третина (35,8%) загальної суми боргу
припадає на підприємства, установи та організації державної форми
власності. Решта боргу утворилася на недержавних підприємствах, зокрема
27,7% — в акціонерних товариствах та 29,8% — в колективних
сільськогосподарських підприємствах (Соціально-економічне становище
України за 1999 рік // Урядовий кур’єр. – 2000. – 29 березня). За
останні два роки загальна сума заборгованості збільшилась удвоє.
Заборгованість на одного працюючого становила майже 700 грн. Своєчасно
не одержують заробітну плату 2/ працюючих. Відсутність коштів на оплату
праці призводить до виплати заробітної плати не у грошовій формі.
Примусове запровадження неповної зайнятості; надання відпусток без
збереження заробітної плати або з частковим її збереженням, невиплати
допомоги в разі тимчасової непрацездатності, порушення строків
розрахунку в разі звільнення;

недотримання державного гарантування мінімального розміру заробітної
плати; порушення порядку виплати, нарахування та перерахунку розмірів
відшкодування втраченого заробітку, сум одноразової допомоги,
компенсації витрат на медичну й соціально-побутову допомогу потерпілим
на виробництві. Несвоєчасна виплата заробітної плати працівникам
бюджетної сфери, а також вилучення з Державного фонду зайнятості
населення коштів стали однією з причин колективного трудового спору між
Федерацією профспілок і Кабінетом Міністрів України у 1998 p.

Чимало спорів виникає у зв’язку з порушеннями ведення трудових книжок.
Лише на кожному 5—6 із перевірених у 1998 p. Державною інспекцією праці
підприємств у повному обсязі виконуються вимоги Інструкції про порядок
ведення трудових книжок. Порушуються норми трудового законодавства щодо
укладення, зміни та припинення трудового договору. Нерідко, особливо на
підприємствах недержавної форми власності, застосовується контрактна
форма трудового договору, укладаються строкові договори у випадках, не
передбачених чинним законодавством.

Порушення мають місце при укладенні та виконанні колективних договорів і
угод. Так, нерідко в колективних договорах не забезпечується державна
гарантія мінімального розміру заробітної плати, не передбачається її
виплата натурою, відсутні норми про порядок надання відпусток без
збереження заробітної плати або з частковим її збереженням за згодою
сторін з ініціативи власника.

Гострою залишається проблема порушення законодавства про працю
неповнолітніх, а також молоді, інвалідів.

Ці та інші порушення законодавства про працю є сьогодні основною
причиною виникнення як індивідуальних, так і колективних трудових
спорів. Слід розрізняти причини трудових спорів (конфліктів) та умови їх
виникнення. Останні сприяють більшій кількості трудових спорів. Як вже
зазначалося, причинами трудових спорів є численні порушення
законодавства про працю, що мають місце на практиці, а також відсутність
знань або низький рівень знань трудового законодавства.

Умови виникнення трудових спорів поділяються на два види:
організаційно-виробничого характеру та правового. До першого виду
належать: недоліки в організації виробництва і праці, зокрема, простої;
залучення до надурочних робіт, роботи у вихідні дні тощо; недоліки в
нормуванні праці, організації оплати праці на підприємстві; погані умови
праці;

недоліки в організації охорони праці та ін.

Серед умов правового характеру слід виділити недосконалість чинного
законодавства про працю (наявність прогалин у праві, нечітких
формулювань, що дають підстави для різного їх тлумачення), а також
невідповідність чинних норм трудового законодавства новим суспільним і
економічним відносинам.

Трудові спори — це неврегульовані шляхом безпосередніх переговорів
розбіжності між працівником (колективом працівників) і власником
підприємства (уповноваженим ним органом) з приводу застосування норм
трудового законодавства, а також встановлення нових або зміни існуючих
умов праці. Моментом виникнення індивідуального трудового спору є
звернення із заявою до відповідного органу, що розглядає трудові спори.
Колективний трудовий спір (конфлікт) виникає з моменту, коли
уповноважений представницький орган найманих працівників, категорії
найманих працівників, колективу працівників або профспілки одержав від
власника або уповноваженого ним органу повідомлення про повну або
часткову відмову в задоволенні колективних вимог і прийняв рішення про
незгоду з рішенням власника або уповноваженого ним органу
(представника), або коли строки розгляду вимог, передбачених Законом
закінчилися, а відповіді від власника не надійшло (ст. 6 Закону України
“Про вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”).

Класифікувати трудові спори по видах можна за наступними підставами: за
суб’єктами; змістом; характером і порядком розгляду (підвідомчості). За
суб’єктами розрізняють індивідуальні та колективні трудові спори. Якщо
суб’єктами індивідуальних трудових спорів є працівник і власник
підприємства (уповноважений ним орган), то суб’єктами колективних
трудових спорів є:

— на виробничому рівні — наймані працівники (окремі категорії найманих
працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурних
підрозділів або профспілкова чи інша уповноважена найманими працівниками
організація та власник підприємства або уповноважений ним орган чи
представник;

— на галузевому, територіальних рівнях — наймані працівники підприємств,
установ, організацій однієї або декількох галузей (професій), або
адміністративно-територіальних одиниць чи профспілки, їх об’єднання або
інші уповноважені цими найманими працівниками органи та власники,
об’єднання власників або уповноважені ними органи чи представники;

— на національному рівні — наймані працівники однієї або декількох
галузей (професій) чи профспілки або їх об’єднання чи інші уповноважені
найманими працівниками органи та власники, об’єднання власників або
уповноважені ними органи (представники) на території більшості
адміністративно-територіальних одиниць України.

За характером індивідуальні трудові спори поділяються на спори про
застосування норм трудового законодавства, а також спори про
встановлення нових або зміну існуючих умов праці. Наприклад, спори про
поновлення на роботі, про зняття накладеного дисциплінарного стягнення,
про стягнення заробітної плати належать до спорів про застосування
чинного законодавства про працю. Спори про встановлення нових або про
зміну існуючих умов праці, як правило, носять колективний характер і
тому є колективними трудовими спорами. Разом з тим мають місце й
індивідуальні спори про встановлення нових або зміну існуючих умов
праці, наприклад про присвоєння кваліфікаційного розряду робітникові.

Залежно від виду трудового спору та його характеру визначається порядок
його вирішення. Для індивідуальних трудових спорів про застосування
законодавства про працю передбачено два способи вирішення: 1) загальний
порядок, коли спір спочатку розглядається в комісії з трудових спорів, а
у разі незгоди працівника або власника з рішенням КТС — у судовому
порядку; 2) безпосередньо в районному (міському) суді.

На Заході загальноприйнятим є розподіл трудових спорів за суб’єктним
складом та предметом спору на чотири головних види: колективні та
індивідуальні, конфлікти інтересів (економічні) та конфлікти права
(юридичні). Конфлікти інтересів виникають у зв’язку з вимогами
встановлення нових або зміни існуючих умов праці; конфлікти права
стосуються тлумачення чи застосування норм, що встановлені законами,
колективними договорами або іншими правовими актами (Киселев И.Я. Цит.
раб. — С. 165). Способів вирішення трудових конфліктів тільки два:
розгляд спору в судових чи адміністративних органах та
примирно-третейський розгляд. Причому в кожній країні є свої
особливості. Разом з тим існує єдине загальне правило: колективні
економічні спори звичайно розглядаються в рамках примирно-третейської
процедури, оскільки такі спори пов’язані, як правило, зі створенням
нових правових норм. Наприклад, у США для вирішення колективних
економічних конфліктів та індивідуально-юридичних конфліктів
застосовується примирно-третейський метод, а для колективних юридичних
конфліктів — судово-адміністративний розгляд; у Великобританії
примирно-третейський метод та судовий розгляд застосовується для всіх
видів трудових конфліктів; у Франції колективні економічні та юридичні
конфлікти вирішуються за допомогою примирно-третейського методу, а для
вирішення індивідуальних юридичних конфліктів передбачено судове
розбирання.

Примирно-третейська процедура включає три методи: переговори сторін,
примирення (посередництво), трудовий арбітраж. При цьому
примирно-посередницька процедура не передбачає створення комісії з
трудових спорів. Посередництво може бути примусовим та добровільним. Для
розгляду та вирішення юридичних (індивідуальних та колективних) трудових
спорів в усіх країнах Заходу застосовуються суди, а іноді, у США, —
адміністративні органи. У більшості європейських країн такі спори
розглядаються у спеціалізованих судах з трудових справ (див. Киселев И.
Я. Организация и деятельность трудовых судов: зарубежный опыт. — М.,
1996). Компетенція цих судів полягає у вирішенні індивідуальних та
колективних трудових конфліктів. При цьому застосовуються норми
цивільно-процесуального права, але є суттєві процесуальні особливості
розгляду трудових конфліктів. Як зазначає І.Я. Кисельов, створення
трудових судів, активний розвиток трудової юстиції — логічний наслідок
визнання автономії трудового права, що сприяє закріпленню і подальшому
ствердженню цієї автономії (Киселев И.Я. Цит. раб. — С. 177). У зв’язку
з цим західні фахівці підкреслюють необхідність формування
процесуального трудового права.

2. Порядок вирішення колективних трудових спорів

Відповідно до ст. 2 Закону України “Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)” від 3 березня 1998 p. колективний трудовий
спір (конфлікт) — це розбіжності, що виникли між сторонами
соціально-трудових відносин, щодо:

а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов
праці та виробничого побуту;

б) укладення чи зміни колективного договору, угоди;

в) виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень;

г) невиконання вимог законодавства про працю. Розгляд колективного
трудового спору (конфлікту) здійснюється з питань, передбачених:

— пунктами “а” і “б” ст. 2 Закону, примирною комісією, а у разі
неприйняття рішення у строки, встановлені ст. 9 Закону, — трудовим
арбітражем;

— пунктами “в” і “г” ст. 2 Закону, — трудовим арбітражем.

Примирна комісія — це орган, призначений для вироблення рішення, що може
задовольнити сторони колективного трудового спору (конфлікту), та який
складається із представників сторін (ч. 1 ст. 8 Закону України “Про
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”). Відповідно
до статей 7—10, 13, 14 Закону розроблено і затверджено наказом
Національної служби посередництва і примирення (далі — НСПП) від 4
травня 1999 p. №36 Положення про примирну комісію, яким визначено
порядок утворення примірної комісії; порядок розгляду колективного
трудового спору (конфлікту) та прийняття рішення; статус члена примірної
комісії, його права.

Примирна комісія утворюється за ініціативою однієї із сторін на
виробничому рівні — у 3-денний, на галузевому чи територіальному рівні —
у 5-денний, на національному рівні — у 10-денний строк з моменту
виникнення колективного трудового спору (конфлікту) з однакової
кількості представників сторін.

Порядок визначення представників до примирної комісії визначається
кожною із сторін колективного трудового спору (конфлікту) самостійно.

Колективні трудові спори (конфлікти) розглядаються виробничою примирною
комісією у 5-денний, галузевою та територіальною примирними комісіями —
у 10-денний, примирною комісією на національному рівні — у 15-денний
строк з моменту утворення комісій. За угодою сторін ці строки можуть
бути продовжені.

Рішення примирної комісії оформляється протоколом та має для сторін
обов’язкову силу і виконується в порядку і в строки, які встановлені цим
рішенням.

Після прийняття рішення щодо вирішення колективного трудового спору
(конфлікту) примирна комісія припиняє свою роботу.

У вирішенні колективних трудових спорів можуть брати участь незалежні
посередники. Незалежний посередник — визначена за спільним вибором
сторін особа, яка сприяє встановленню взаємодії між сторонами,
проведенню переговорів, бере участь у виробленні примирною комісією
взаємоприйнятного рішення (ст. 10 Закону). Наказом Національної служби
посередництва і примирення від 11 листопада 1999 p. №106 затверджено
Положення про посередника, яке закріплює умови і порядок добору
посередників, набуття та-припинення повноважень; порядок залучення
посередників; порядок залучення посередника до участі у примирних
процедурах;

його права, обов’язки, кваліфікаційні вимоги до посередника,
відповідальність. НСПП буде укладено Список посередників в Україні з
метою забезпечення сторін колективних трудових спорів, конфліктів
інформацією про посередників.

Трудовий арбітраж — це орган, який складається із залучених сторонами
фахівців, експертів та інших осіб і приймає рішення по суті трудового
спору (конфлікту).

Трудовий арбітраж утворюється з ініціативи однієї із сторін або
незалежного посередника у 3-денний строк у разі:

— неприйняття примирною комісією погодженого рішення щодо вирішення
колективного трудового спору (конфлікту) про встановлення нових або
зміну існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, а
також про укладення чи зміну колективного договору, угоди;

– виникнення колективного трудового спору (конфлікту) про виконання
колективного договору, угоди або окремих їх положень, про невиконання
вимог законодавства про працю.

Кількісний і персональний склад трудового арбітражу визначається за
згодою сторін. Якщо сторони не досягнуть згоди, то трудовий арбітраж
складається з трьох арбітрів (п. 2.2 Положення про трудовий арбітраж,
затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від
4 травня 1999 p. №37). До складу трудового арбітражу не можуть входити
особи, які є представниками сторін колективного трудового спору
(конфлікту), або особи, які тією чи іншою мірою зацікавлені в його
однобічному вирішенні (п. 2.6 Положення).

В Україні НСПП буде укладено Список арбітражів. Згідно з п. 1.2
Положення про арбітра, затвердженого наказом Національної служби
посередництва і примирення від 11 листопада 1999 p. №105, арбітр — це
підготовлена НСПП особа, яка в разі залучення її сторонами колективного
трудового спору (конфлікту) для участі в роботі трудового арбітражу
набуває статусу члена трудового арбітражу і має право розгляду
колективного трудового спору (конфлікту) з метою прийняття рішення по
його суті. Арбітр пропонується для участі в роботі трудового арбітражу
органом НСПП за письмовою заявою однієї із сторін колективного трудового
спору (конфлікту) (п. 3.1. Положення). Положенням визначено умови і
порядок добору арбітрів, набуття і припинення повноважень; порядок
залучення арбітрів до участі у роботі трудового арбітражу; права і
обов’язки арбітра, кваліфікаційні вимоги до нього; відповідальність
арбітра.

Голова трудового арбітражу обирається з числа його членів. До складу
трудового арбітражу також можуть входити народні депутати України,
представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування й
інші особи.

Колективний трудовий спір (конфлікт) розглядається трудовим арбітражем з
обов’язковою участю представників сторін, а в разі потреби —
представників інших заінтересованих органів та організацій.

Трудовий арбітраж повинен прийняти рішення у 10-денний строк з дня його
створення. За рішенням більшості членів трудового арбітражу цей строк
може бути продовжено до 20 днів. Рішення трудового арбітражу складається
із вступної, описової, мотиваційної і резолютивної частини (п. 6
Положення про порядок підготовки і прийняття рішення трудового арбітражу
при вирішенні колективного трудового спору (конфлікту), затвердженого
наказом Національної служби посередництва і примирення від 20 вересня
1999 p. №88).

Рішення трудового арбітражу приймається більшістю голосів його членів,
оформляється протоколом і підписується всіма його членами. Воно є
обов’язковим для виконання, якщо сторони про це попередньо домовилися.

З метою запобігання виникненню колективних трудових спорів, їх
прогнозування та сприяння своєчасному їх вирішенню, здійснення
посередництва для вирішення таких спорів (конфліктів) Указом Президента
України від 17 листопада 1998 p. №1258/98 утворена Національна служба
посередництва і примирення (Праця і зарплата. — 1998. — №23 (159). —
Грудень). Згідно із п. 1 Положення про Національну службу посередництва
і примирення Національна служба посередництва і примирення є постійно
діючим органом, створеним Президентом України для сприяння врегулюванню
колективних трудових спорів (конфліктів).

НСПП відповідно до покладених на неї завдань:

1) вивчає та узагальнює причини виникнення колективних трудових спорів
(конфліктів) і можливі їх наслідки на національному, територіальному і
галузевому рівнях, виробляє пропозиції щодо запобігання виникненню
колективних трудових спорів;

2) здійснює реєстрацію висунутих працівниками вимог та колективних
трудових спорів (конфліктів);

3) аналізує висунуті працівниками вимоги та здійснює оцінку їх
обгрунтування;

4) сприяє встановленню контактів між сторонами колективного трудового
спору (конфлікту);

5) перевіряє в разі необхідності повноваження представників сторін
колективного трудового спору (конфлікту);

6) консультує сторони колективного трудового спору (конфлікту);

7) за зверненням сторін (сторони) колективного трудового спору
(конфлікту) розглядає матеріали щодо колективного трудового спору
(конфлікту) з метою його вирішення;

8) у випадках, передбачених ст. 24 Закону України “Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)”, і коли рекомендації НСПП щодо
вирішення колективного трудового спору (конфлікту) не враховано,
звертається із заявою про вирішення колективного трудового спору
(конфлікту) відповідно до Верховного Суду Автономної Республіки Крим,
обласного, Київського і Севастопольського міських судів;

9) формує списки незалежних посередників та арбітрів тощо.

НСПП має право:

— брати участь у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту) на
всіх його стадіях;

— координувати роботу трудового арбітражу, направляти своїх
спеціалістів, експертів для участі у роботі примирних органів;

— безоплатно отримувати від органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, профспілок, роботодавців та їхніх об’єднань,
сторін колективного трудового спору (конфлікту) інформацію, необхідну
для використання під час проведення примирних процедур;

— попереджати сторони про порушення ними вимог чинного законодавства під
час розгляду колективного трудового спору (конфлікту) та можливі
наслідки таких порушень;

— надсилати органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування
рекомендації щодо вжиття заходів для вирішення колективного трудового
спору (конфлікту), реалізація яких належить до їх компетенції.

НСПП у межах своїх повноважень приймає рішення, які мають
рекомендаційний характер і повинні розглядатися сторонами колективного
трудового спору (конфлікту), відповідними центральними або місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування (п. 6
Положення).

3. Право на страйк та його реалізація.

Правові наслідки законного та незаконного страйку

Відповідно до ст. 44 Конституції України ті, хто працюють, мають право
на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів. Порядок
здійснення права на страйк встановлюється Законом України “Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”.

Страйк може бути розпочато, якщо примирні процедури не привели до
вирішення колективного трудового спору (конфлікту) або власник чи
уповноважений ним орган (представник) ухиляється від примирних процедур
або не виконує угоди, досягнутої в ході вирішення колективного трудового
спору (конфлікту).

Згідно із ст. 17 Закону страйк — це тимчасове колективне добровільне
припинення роботи працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх
трудових обов’язків) підприємства, установи, організації (структурного
підрозділу) з метою вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

Страйк застосовується як крайній засіб (коли всі інші можливості
вичерпано) вирішення колективного трудового спору (конфлікту) у зв’язку
з відмовою власника або уповноваженого ним органу (представника)
задовольнити вимоги найманих працівників або уповноваженого ними органу,
профспілки, об’єднання профспілок чи уповноваженого нею (ними) органу.

Рішення про оголошення страйку на підприємстві приймається загальними
зборами (конференцією) найманих працівників шляхом голосування і
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість найманих
працівників або •’/з делегатів конференції.

Рекомендації щодо оголошення чи неоголошення галузевого або
територіального страйку приймаються на галузевому або територіальному
рівнях на конференції, зборах, пленумі чи іншому виборному органі
представників найманих працівників та/або профспілок і надсилаються
відповідним трудовим колективам чи профспілкам.

Наймані працівники підприємств галузі чи адміністративно-територіальних
одиниць самостійно приймають рішення про оголошення або неоголошення
страйку на своєму підприємстві.

Страйк вважається галузевим чи територіальним, якщо на підприємствах, на
яких оголошено страйк, кількість працюючих становить більше половини
загальної кількості працюючих відповідної галузі чи території.

Орган (особа), який очолює страйк, зобов’язаний письмово попередити
власника або уповноважений ним орган (представника) не пізніш як за 7
днів до початку страйку, а у разі прийняття рішення про страйк на
безперервно діючому виробництві — за 15 днів.

У разі проведення зборів, мітингів, пікетів за межами підприємства орган
(особа), який очолює страйк, повинен повідомити про запланований захід
місцевий орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування не
пізніше ніж за 3 дні.

Незаконними визнаються страйки, оголошені з вимогами про зміну
конституційного ладу, державних кордонів та
адміністративно-територіального устрою України, а також з вимогами, що
порушують права людини; з вимогами, що не відносяться до колективних
трудових спорів; з порушенням нормування вимог найманих працівників,
профспілок, об’єд-іання профспілок чи уповноважених ними органів; у
випадках, коли страйк оголошений до моменту виникнення колек-гивного
трудового спору (конфлікту); з порушенням порядку вирішення колективного
трудового спору трудовим арбітражем; з порушенням порядку прийняття
рішення про про-зедення страйку. Незаконними буде визнано страйки,
розпочаті з порушенням найманими працівниками, профспілкою, об’єднанням
профспілок чи уповноваженими ними органами вимог Закону про керівництво
страйком; якщо страйки оголошені у випадках, за яких забороняється їх
проведення;

які оголошені та/ або проводяться під час здійснення примирних процедур,
передбачених Законом.

Із заявою про визнання страйку незаконним власник або уповноважений ним
орган (представник) звертається до суду. Справа щодо цієї заяви повинна
бути розглянута судом, включаючи строки підготовки справи до судового
розгляду, не пізніш як у 7-денний строк.

На відміну від раніше чинного Закону СРСР, в Законі України “Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” не визначена родова
підсудність справ про визнання страйків незаконними. Зі змісту ст. 23
цього Закону випливає, що ця категорія справ підсудна районним (міським)
судам.

У судовій практиці постало питання, хто може бути відповідачем у справах
про визнання страйків незаконними. В одних випадках вимога заявляється
трудовому колективу, в інших — до страйкового комітету, до
профспілкового органу. Видається, що в цьому випадку відповідачем має
бути страйковий комітет або інший орган, який діє від імені трудового
колективу, що має страйкувати.

Рішення суду про визнання страйку незаконним зобов’язує учасників
страйку прийняти рішення про припинення або відміну оголошеного страйку,
а працівників розпочати роботу не пізніше наступної доби після дня
вручення копії рішення суду органові (особі), що очолює страйк.

Забороняється проведення страйку за умов, якщо припинення працівниками
роботи створює загрозу життю і здоров’ю людей, довкіллю або перешкоджає
запобіганню стихійному лиху, аваріям, катастрофам, епідеміям та
епізоотіям чи ліквідації їх наслідків.

Згідно із ч. З ст. 35 Закону України від 8 лютого 1995 p. “Про
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” (Відомості Верховної
Ради України. — 1995. — №12. — Ст. 81) персонал ядерних установ та
об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, не має
права на страйк.

Ст. 18 Закону України “Про транспорт” від 10 листопада 1994 p.
(Відомості Верховної Ради України. — 1994. — №51. — Ст. 446)
передбачено, що припинення роботи (страйк) на підприємствах транспорту
може бути у разі невиконання адміністрацією підприємства умов тарифних
угод, окрім випадків, пов’язаних з перевезенням пасажирів,
обслуговування безперервно діючих виробництв, а також, коли страйк
становить загрозу життю і здоров’ю людини.

Відповідно до ст. 22 Закону України “Про електроенергетику” від 16
жовтня 1997 року (Відомості Верховної Ради України. — 1998. — №1. — Ст.
1) страйки на підприємствах електроенергетики забороняються у випадках,
коли вони можуть призвести до порушення сталості об’єднаної електронної
системи України або теплопостачання в осінньо-зимовий період.

Забороняється проведення страйку працівників (крім технічного та
обслуговуючого персоналу) органів прокуратури, суду, Збройних Сил
України, органів державної влади, безпеки та правопорядку.

У разі оголошення надзвичайного стану Верховна Рада України або
Президент України можуть заборонити проведення страйків на строк, що не
перевищує 1 місяця. Подальша заборона має бути схвалена спільним актом
Верховної Ради України і Президента України. У разі оголошення
військового стану автоматично настає заборона проведення страйків до
моменту його відміни.

У випадках, коли проведення страйку загрожує життю і здоров’ю людей,
довкіллю або перешкоджає запобіганню стихійному лиху, аваріям,
катастрофам, епідеміям та епізоотіям чи ліквідації їх наслідків, коли
оголошений надзвичайний або військовий стан, а рекомендації Національної
служби посередництва і примирення щодо вирішення колективного трудового
спору (конфлікту) сторонами не враховано, Національна служба
посередництва і примирення звертається із заявою про вирішення
колективного трудового спору (конфлікту) відповідно до Верховного Суду
Автономної Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського
міських судів.

Законом передбачені гарантії для працівників під час страйку. Участь
працівників у страйку, за винятком страйків, визнаних судом незаконними,
не розглядається як порушення трудової дисципліни і не може бути
підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності.

За рішенням найманих працівників чи профспілки може бути створено
страйковий фонд з добровільних внесків і пожертвувань.

За працівниками, які не брали участі у страйку, але у зв’язку з його
проведенням не мали можливості виконувати свої трудові обов’язки,
зберігається заробітна плата у розмірах, не нижчих від установлених
законодавством та колективним договором, укладеним на цьому
підприємстві, як за час простою не з вини працівника.

Організація страйку, визнаного судом незаконним, або участь у ньому є
порушенням трудової дисципліни.

Час страйку працівникам, які беруть у ньому участь, не оплачується і не
зараховується до загального і безперервного трудового стажу.

Особи, винні в порушенні законодавства про колективні трудові спори
(конфлікти), а також працівники, які беруть участь у страйку, визнаному
судом незаконним, несуть дисциплінарну, адміністративну,
цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із
законодавством. Таку ж відповідальність несуть особи, винні у виникненні
колективних трудових спорів (конфліктів) або які затримують виконання
рішень примирних органів, а також рішень органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування чи їх посадових осіб.

Особи, які є організаторами страйку, визнаного судом незаконним, або які
не виконують рішення про визнання страйку незаконним, а так само особи,
які перешкоджають припиненню незаконного страйку, притягаються до
дисциплінарної або адміністративної відповідальності згідно із
законодавством. До них не застосовуються порядок і гарантії, передбачені
статтями 43 і 252 КЗпП.

Особи, які примушують працівників до участі у страйку або перешкоджають
участі у страйку шляхом насильства чи погрозою застосування насильства,
або шляхом інших незаконних дій, покарання за які передбачено
законодавством, притягаються до кримінальної відповідальності.

Законом також передбачено відшкодування збитків, заподіяних страйком.

Ми звикли до того, що страйк — це масова відмова від роботи. У діючому
законодавстві поняття страйку є тільки стосовно колективних трудових
спорів (ст.17 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових
спорів (конфліктів)”). Керуючись конституційною нормою про те, що ті,
хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і
соціальних інтересів (ч. 1 ст. 44 Конституції України), це тлумачення
можна визнати таким, що не відповідає дійсності. У літературі
зазначалось, що у законодавстві під страйком слід розуміти не тільки
тимчасову добровільну відмову працівників від виконання трудових
обов’язків (повністю або частково) з метою вирішення колективного
трудового спору, а й відмову працівника чи працівників від виконання
своїх трудових обов’язків для вирішення індивідуального трудового спору
(Герасимова Е. Забастовка как средство защиты трудовых прав граждан //
Право и экономика. — 1999. — №3. — С. 53). В останні роки широке
поширення набула практика відмови працівників від виконання своїх
посадових обов’язків у разі невиплати заробітної плати. Працівники в
індивідуальному порядку чи колективно або відмовляються виходити на
роботу і залишаються вдома, або, перебуваючи на роботі, не виконують
свої обов’язки. І хоча формулювання “ті, хто працює, має право на
страйк…”, що міститься у ст. 44 Конституції України, застосовується до
колективних трудових спорів, видається правильною точка зору про
можливість його реалізації не тільки колективно, а й індивідуально. У
ряді країн Заходу також піддається критиці традиційне трактування права
на страйк як суто колективного права, що реалізується профспілками,
трудовими колективами. Висувається нове розуміння права на страйк як
індивідуального права кожного працівника самому вирішувати питання про
відмову від надання трудових послуг.

На Заході визнання права на страйк і допущення страйків у певних
юридичне фіксованих рамках є необхідними умовами нормального
функціонування суспільства. У цей час право на страйк закріплено майже в
усіх промислове розвинених країнах з ринковою економікою. Воно або
закріплено в Конституції (наприклад, Франція, Іспанія, Швеція), або
виводиться з конституційного права на асоціацію (наприклад, ФРН, Канада,
Швейцарія), або спеціально закріплено у законодавстві (США, Нова
Зеландія), або спирається на загальні принципи права, зокрема на принцип
“дозволено те, що не заборонено” (Фінляндія, Норвегія), або засновано на
міжнародному акті (Нідерланди) (Киселев И.Я. Цит. раб. — С. 156). Поряд
із закріпленням права на страйк передбачаються також умови, що обмежують
і забороняють страйки та спрямовані проти незаконних страйків.

Крім страйків, законодавством також регулюються локаути, що їх не знає
вітчизняне законодавство. У перекладі з англійської термін “локаут”
означає буквально “бути поза або без місця”. Як соціальне явище локаут
являє собою тимчасове закриття якого-небудь підприємства чи установи
його власником під приводом економічних труднощів, але частіше усього у
відповідь на страйковий рух персоналу (Симин А. А. Локаут в системе
трудовых отношений // Труд за рубежом. — 1995. — №1). Локаут
супроводжується звільненням усіх найманих працівників на невизначений
строк. На відміну від страйку, локаут у більшості країн не зупиняє, а
перериває дію трудового договору (конфлікту) працівників, які
звільняються. При цьому заробітної плати, пільг позбавляються усі
працівники підприємства, установи, включаючи й тих, хто не брав
особистої участі у страйку (особи, які перебувають у відпустці, хворі та
ін.). В останні роки окреслилась тенденція вирівнювання правових і
соціальних наслідків, що виникають внаслідок локаутів і страйків.

Законність чи незаконність страйків та локаутів визначає в кожному
конкретному випадку суд. При цьому є значна специфіка, залежно від
країни, відносно розподілу страйків на законні та незаконні. Є ще одна
особливість: залежно від умов конкретної країни суди можуть розширити чи
звузити межі законності страйку. Таким чином, регламентація страйків не
зводиться до прямих заборон та придушення, а є досить гнучкою.

Висновки

З вищенаведеного можна зробити наступні висновки, колективні спори, на
відміну від індивідуальних, — це спори між найманими працівниками,
трудовим колективом (профспілкою) і власником чи уповноваженим ним
органом із питань: установлення нових або змін чинних
соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; укладення або
зміни колективного договору; виконання колективного договору або його
окремих положень тощо.

Колективні спори вирішуються веденням переговорів із використанням
спеціальних процедур і засобів. Якщо сторони спору не дійшли згоди в
переговорах, вони формують спеціальну комісію для вироблення практичних
рекомендацій щодо сутності спору і проводять консультації. Така комісія
має назву примирювальної та являє собою орган, що його призначено для
напрацювання рішення, яке може задовольнити сторони спору. Залежно від
рівня спору (виробничий, територіальний, національний) комісія розглядає
спір протягом, відповідно, п’яти, десяти або п’ятнадцяти днів. За
погодженням сторін ці строки можуть збільшуватися.

У разі несхвалення комісією рішення зі спору, яке задовольнило б сторони
конфлікту, створюється трудовий арбітраж — орган, що складається із
залучених сторонами спеціалістів, експертів, інших осіб. Трудовий
арбітраж ухвалює рішення протягом 10 днів од дня його утворення (за
рішенням більшості членів трудового арбітражу цей строк може бути
продовжено до 20 днів).

Під час вирішення колективних трудових спорів жодна зі сторін не може
ухилитися від участі в процедурі примирення.

Сторони конфлікту, примирювальна комісія, трудовий арбітраж зобов’язані
використати для врегулювання колективного спору всі можливості, не
заборонені законодавством. Для вирішення колективного спору, одержання
підтримки своїх вимог трудовий колектив має право організовувати і
проводити страйк, збори, мітинги, пікетування, демонстрації в порядку і
формах, передбачених чинним законодавством. Страйк застосовується як
крайній захід вирішення конфлікту, коли всі інші можливості вже
використано.

Страйк проявляється в тимчасовому колективному добровільному припиненні
роботи працівниками (наприклад, невихід на роботу, невиконання своїх
трудових обов’язків) з метою вирішення колективного трудового спору. А
втім, деякі категорії працівників не мають права на такі заходи
(приміром, працівники органів прокуратури, суду, державної влади,
правоохоронних органів).

Дотримання вимог, передбачених законодавством, щодо процедури проведення
страйків є обов’язковим, інакше його може бути визнано незаконним.
Рішення про незаконність страйку виноситься в судовому порядку. Це
рішення є підставою для припинення страйку і початку роботи, що була
припинена. Організація та участь у незаконному страйку є порушенням
трудової дисципліни з настанням усіх можливих у такому випадку
негативних наслідків (вжиття заходів дисциплінарного покарання,
позбавлення премій та оплати терміну страйку).

Список використаної літератури

1. Давиденко Г.І. Розгляд судами спорів, пов’язаних з укладенням, зміною
і припиненням трудового договору // Вісник Верховного Суду України. –
1997. – №3. – С 35-36.

2. Куренной А.М., Миронов В. И. Практический комментарий к
законодательству о трудовых спорах. — М.: Дело, 1997. – 384 с.

3. Ставцева А.И. Трудовые споры по отдельным категориям судебных дел //
Право и экономика. — 1998. – №6 – С. 93-102.

4. Толкунова В.Н. Трудовые споры и порядок их разрешения. — М.: Юристь,
1996.

5. Чанишева Г.І., Фадєєнко А.Ф. Розгляд судами справ у спорах, що
виникають з трудових правовідносин (окремі питання) // Право України. –
1998. – №8. – С. 58-63.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020