.

Світовий ринок послуг (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3940
Скачать документ

Тема: СВІТОВИЙ РИНОК ПОСЛУГ.

План.

1.Система міжнародних послугових відносин.

2.Міжнародний лізинг,франчайзинг,консалтинг.

3.Світовий ринок професійних послуг. Страхові послуги.

4.Міжнародний туризм.

Література:

І.М.Школа В.М.Козменко“Міжнародні економічні відносини “Чернівці “Рута”
1996 ст.146-160.

В.В.Козик Л.А.Панкова“Світове господарство та міжнародні економічні
відносини” Львів 1995

М.А.Гольцберг А.В.Воронова “Международная торговля” К.1994

А.А. Мазаракі “Світовий ринок товарів та послуг” Київ.

1.Система міжнародних послугових відносин.

Під широким терміном “міжнародна торгівля” можна розуміти не тільки
відносини купівлі продажу товарів, а й послуг.

Світовий ринок послуг – це система міжнародних відносин обміну, де
основним товарним об”єктом виступають різноманітні види послуг і яка
існує на основі МПП.

Послуга – це продукт праці, створений в результаті угоди про купівлю-
продаж, у якого відсутня речова форма.

Умови розвитку світового ринку послуг:

науково-технічний прогрес(інтелектуальні послуги).

ускладнення виробництва.

насичення ринків товарами(торговельні послуги).

інформаційний бум.

нові наукові відкриття(ноу-хау).

зростання кількості компаній по наданню послуг.

прискорений розвиток нових видів транспорту.

підвищення частки нових видів послуг(банківських, страхових,
посередницьких).

До світового ринку послуг відносять міжнародний інжиніринг і
міжнародне ліцензування, але вони відносяться до сфери міжнародного
науково-технічного співробітництва, а фрахт і транспортні послуги
розглядаються в межах міжнародних транспортних відносин.

2.Міжнародний лізинг.

За останні 15-20 років надзвичайно бурхливо розвивається міжнародний
лізинг-

(Leasinq-здача в оренду) це спеціальна операція, за якою лізингова фірма
(орендодавець) на основі угоди з орендарем купує у виробника предмети
оренди(устаткування, обладнання, машини) і передає їх орендареві на
певний термін за встановлену плату. Лізинг вважається міжнародним, якщо
його суб”єкти належать двом або більше країнам.

При лізингу:

Виробник – відразу отримує гроші за свій товар.

Орендар – здійснює орендну плату протягом тривалого періоду, а не
платить

велику суму грошей відразу.

Лізингова фірма – отримує стабільні значні прибутки.

Обсяг міжнародних лізингових операцій у світі за рік становить 300-500
млрд.$.

Міжнародний лізинг поділяється:

За терміном дії оренди:

Рентинг – від 1 години до 1 місяця, особливість: лізингова фірма
забезпечує

технічне обслуговування і страхування предмета оренди.

Хайринг – від 1 місяця до 1 року, використовується у випадку оренди

унікальних видів вимірювальних пристроїв та іншого
обладнання.

Технічне обслуговування та страхування лізингова фірма
бере на

себе тільки в окремих випадках .

Довгостроковий лізинг – більше 1 року, використовується по відношенню до

сучасного авіаційного,
енергетичного, електронного

обладнання, при умові технічного
обслуговування

орендарем і страхуванням на
користь орендодавця.

За окупністю:

Оперативний лізинг – при ньому плата за оренду лише частково компенсує

початкову ціну об”єкта лізингу і по
закінчені строку дії

лізингу,
об”єкт(автомобіль,копіювальна техніка,ПЕОМ)

повторно здається в оренду(можливо
іншому орендарю).

Орендодавець несе всі обов”язки по
технічному обслугову-

ванню та страхуванню обладнання.

Фінансовий лізинг – при ньому орендар отримує на довгий строк об”кт

оренди, сплачує періодично вартість об”єкту і
проценти лізингу.

В кінці строку оренди орендар може або
купити об”єкт по

його залишковій ціні, або повернути
орендавцю. При фінан-

совому лізингу період оренди відповілає
строку економіч-

ного життя об”єкта, Всі обов”язки по
страхуванню та обслу-

говуванню належать орендареві.

За суттю експортно-імпортних операцій:

Експортний лізинг – виробник і лізингова компанія знаходяться в одній
країні,

а орендар в іншій.

Імпортний лізинг – лізингова компанія і орендар знаходяться в одній
країні, а

виробник в іншій.

Транзитний лізинг – всі учасники знаходяться в різних країнах.

За формою надання оренди:

Звичайний лізинг – В-ЛК-О.

Зворотній лізинг – при якому виробник одночасно є і орендарем: лізингова

компанія віддаєт куплений об”єкт в
оренду тій же компанії,

у якої його купила.

Лізинг постачальника – виробник продає об”єкт лізинговій компанії, бере

його в оренду і віддає в
суборенду іншому орендареві.

Розподільчий лізинг – при ньому, лізингова компанія розділяє об”єкт
лізингу

на двох і більше орендарів.

Фактори розвитку міжнародного лізингу:

1.Скорочення обсягу ліквідних коштів.

2.Загострення конкуренції, що вимагає оптимізації інвестицій.

3.Зменшення прибутків підприємств.

4.Сприяння розвитку лізингових операцій з боку держави і фінансового
світу в

цілому, з метою стимулювання економічного зростання, зростання
інвестицій.

Значення міжнародного лізингу.

1.Полегшується доступ до високих технологій.

2.Оперативно замінюється старе обладнання на нове.

3.Зекономлені кошти спрямовуються на інші цілі.

4.Відбувається оптимальний розвиток світової економіки.

Міжнародний франчайзинг – це система договірних відносин між великою та

малою фірмою, за якою велика фірма(френчайзер) зобов”язується постачати
малу фірму(френчайзі) власними товарами, рекламними послугами,
відпрацьованими технологіями бізнесу, надавати короткостроковий кредит
на пільгових основах, здавати в оренду своє обладнання; мала фірма
зобов”язується підтримувати ділові контакти тільки з цією фірмою, вести
бізнес”за правилами” великої фірми, перераховувати визначену договором
частку від продажу на рахунок великої фірми.

Френчайзинг найчастіше застосовується у сфері роздрібної торгівлі,
ресторанах швидкого обслуговування типу “Макдональдс” та “Піца-Хард”.

Іншими словами міжнародний франчайзинг – це використання вже існуючої і
добре відпрацьованої ідеї бізнесу(торгової марки), яка має сформований
імідж.

Міжнародний консалтинг – це вид міжнародної послугової діяльності, яку
здій-

снюють спеціалізовані фірми одних країн у вигляді надання порад
державам, виробникам, продавцям і покупцям інших країн з широкого кола
питань економічної діяльності, передусім з консультування у зовнішньоеко
номічній сфері.

Досить часто консалтингові послуги проводяться паралельно чи разом
з наданням інших видів послуг. Консалтингові послуги надають і фірми, що
спеціалізуються на далеко на непослугових видах діяльності. Досить часто
великі компанії нафтового, автомобільного та електронного бізнесу
створюють свої філії, дочірні компанії, які спеціалізуються в
консалтинговому бізнесі.

Структура системи консалтингових послуг.

1.Консалтинг з питань стратегічного планування та поточного менеджменту.

2.З питань оподаткування.

3.З фінансових питань.

4.З маркетингу та організації збуту.

5.Консультації при виборі партнера в бізнесі.

6.З оцінки та підбору кадрів.

7.З питань організації інвестування.

Основними споживачами консалтингових послуг є: державні організації,
виробничі та торговельні фірми, банківські структури та страхові
компанії.

3.Світовий ринок професійних послуг.

Світовий ринок професійних послуг – це відносини, які виникають з
приводу

надання спеціалізованими за певними професіями фірмами одних
країн

профільних послуг фірмам інших країн.

В більшості випадків фірми спеціалізуються на таких професійних
послугах:

бухгалтерські послуги та послуги з аналізу фінансової діяльності(аудит).

юридичні послуги(особливо з міжнародних питань).

маркетингові послуги.

послуги в сфері дизайну та архітектури.

Страхові послуги – це особлива форма економічних відносин, яка включає
створення спеціального ринку коштів(страхового фонду) для відшкодування
збитків, які сталися в результаті стихійних і випадкових дій природи та
людини.

Страхові компанії бувають: приватними, державними та публічними.

Види страхування у сфері МЕВ:

1.Страхування зовнішніх ризиків, експортно-імпортних операцій,
національних майнових інтересів за кордоном, діяльності СП.

2.Страхування транспортування вантажів.

3.Страхування від нещасних випадків.

4 Морське, авіаційне страхування.

5.Страхування експортних кредитів.

6.Страхування будівельно-монтажних робіт.

4.Міжнародний туризм.

Міжнародний туризм – це багатопланова система послуг, яка
спрямована на

задоволення потреб осіб, які є представниками одних країн і знаходяться
з

короткостроковим відвідуванням в інших країнах.

Основні види міжнародного туризму:

Рекреаційний туризм – екскурсії, відпочинок, лікування, відвідування

С портивних змагань.Цей вид
туризму становить 70%

від усього міжнародного
туризму.

Науковий туризм – це відвідування наукових конференцій, симпозіумів,

конгресів.

Діловий туризм – це налагодження і підтримання ділових стосунків: підго-

товка і укладання угод, відвідування
міжнародних ярмарків та

виставок.

Структура міжнародних туристичних послугових заходів:

організація туристичних поїздок.

продаж путівок і турів.

надання послуг з розміщення і харчування туристів(готелі, кемпінги).

організація пересування туристів по країні.

організація відвідування закладів культури, торгівлі та розваг.

організація реклами, доведення інформації.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020