.

Етапи вступу України до COT (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 4293
Скачать документ

Реферат на тему:

Етапи вступу України до COT

1. Економічні чинники вступу України до COT

Як свідчить економічний розвиток держав, у тому числі держав Центральної
та Східної Європи, які останнім часом вступили до COT, з набуттям
членства у COT Україна матиме такі економічні переваги:

поліпшення умов доступу українських виробників та експортерів на основні
міжнародні ринки;

збільшення іноземних інвестицій в економіку держави;

лібералізація режиму торгівлі між Україною та ЄС, започаткувати
переговорного процесу з укладення Угоди про вільну торгівлю між Україною
та ЄС;

зменшення тарифних і нетарифних обмежень на експорт до ЄС українських
товарів — металургійної, текстильної та швейної продукції;

отримання можливості захисту національного товаровиробника в
антидемпінгових, спеціальних розслідуваннях у рамках процедури розгляду
торговельних спорів COT;

запобігання торговельно-економічній ізоляції України від держав
Центральної та Західної Європи, а також від держав Східної Європи та
Балтії;

створення ефективної системи захисту національного товаровиробника від
недобросовісного імпорту.

2. Мета і завдання Програми

Метою цієї Програми є створення та реалізація умов для завершення
відповідних переговорів та вступу України до COT.

Для досягнення зазначеної мети Програма передбачає вирішення таких
завдань:

забезпечення координації заходів міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади, пов’язаних із завершенням процесу набуття
Україною членства у СОТ, що полягає, передусім, у досягненні спільної
узгодженої позиції щодо тарифної політики, лібералізації доступу
іноземних підприємств до ринку послуг України, поступової трансформації
державної підтримки сільського господарства відповідно до норм СОТ;

проведення комплексного аналізу законодавства та законопроектів на
відповідність нормам і вимогам угод СОТ та гармонізація законодавства з
вимогами системи угод СОТ;

підготовка прогнозу наслідків вступу України до СОТ, розроблення і
реалізація заходів щодо підвищення конкурентоспроможності галузей
економіки, які можуть зазнати негативного впливу у зв’язку зі вступом
України до СОТ.

3. Законодавче забезпечення вступу України до СОТ

Однією з основних складових процесу вступу України до СОТ є гармонізація
національного законодавства з нормами та вимогами угод СОТ.

Законодавче забезпечення цього процесу передбачає невідкладне прийняття
законів України, спрямованих на приведення національного торговельного
законодавства у відповідність із нормами та вимогами угод СОТ і
виконання обов’язків, узятих на себе Українською Стороною перед
державами — членами Робочої групи, зокрема: Податкового кодексу України;

закону про внесення змін до Закону України “Про телебачення і
радіомовлення” щодо збільшення розміру іноземних інвестицій, який
допускається у статутному фонді телерадіоорганізацій України;

закону про внесення змін до Закону України “Про державне регулювання
імпорту сільськогосподарської продукції” щодо усунення кількісних
обмежень на імпорт продукції тваринництва;

закону про внесення змін до Закону України “Про якість та безпеку
харчових продуктів і продовольчої сировини” щодо приведення
національного законодавства у відповідність із міжнародними вимогами та
стандартами, директивами ЄС у сфері регулювання якості та безпеки
харчових продуктів і продовольчої сировини.

Проекти цих законів підготовлено з урахуванням основних вимог угод
Уругвайського раунду багатосторонніх переговорів — Генеральної угоди з
тарифів і торгівлі 1994 року, Угоди про торговельні аспекти прав
інтелектуальної власності, Угоди про пов’язані з торгівлею інвестиційні
заходи, Угоди про застосування статті VII Генеральної угоди з тарифів і
торгівлі 1994 року, Угоди про застосування санітарних та фітосанітарних
заходів, Угоди про сільське господарство, Генеральної угоди про торгівлю
послугами. Кабінет Міністрів України, міністерства, інші центральні
органи виконавчої влади мають уживати заходів до прискорення прийняття
цих законів.

Кабінету Міністрів України необхідно також забезпечити усунення
невідповідності інших актів законодавства нормам та вимогам угод СОТ,
для чого:

а) вирішити питання щодо скасування вимоги про необхідність
шестимісячної перерви після закінчення чотирирічного періоду постійного
перебування іноземців в Україні для поновлення їх професійної
діяльності;

Строк — І квартал 2002 року

б) розробити та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради
України такі законопроекти:

— про внесення змін до законів України щодо запровадження стосовно
товарів, які імпортуються в Україну, порядку підтвердження відповідності
згідно з вимогами Угоди про технічні бар’єри в торгівлі;

— про внесення змін до законів України “Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення”, “Про якість та безпеку харчових
продуктів і продовольчої сировини”, “Про захист населення від
інфекційних хвороб”, “Про пестициди і агрохімікати”, “Про бджільництво”,
“Про карантин рослин”, “Про рослинний світ”, “Про насіння” щодо їх
приведення у відповідність із міжнародними стандартами в санітарній та
фітосанітарній сфері;

Строк — І квартал 2002 року

– про внесення змін до Закону України “Про інформаційні агентства”
стосовно скасування обмежень для іноземних громадян та юридичних осіб
іноземних держав щодо заснування інформаційних агентств, обмежень обсягу
іноземних інвестицій у статутному фонді таких агентств;

— про внесення змін до Закону України “Про банки і банківську
діяльність” щодо надання іноземним банкам права відкриття філій на
території України;

— про внесення змін до Закону України “Про стимулювання розвитку
сільського господарства на період 2001-2004 років” стосовно скасування
вимоги щодо обов’язкового використання підприємствами — виробниками
тютюнової продукції вирощеної і ферментованої в Україні тютюнової
сировини;

Строк — II квартал 2002 року

— про внесення змін до Закону України “Про електроенергетику” щодо
скасування пріоритету вітчизняних виробників при проведенні тендерів для
оснащення об’єктів електроенергетики;

— про внесення змін до Закону України “Про адвокатуру” щодо скасування
вимоги про належність до громадянства України для зайняття адвокатською
діяльністю;

— про внесення змін до Закону України “Про зовнішньоекономічну
діяльність” щодо визначення процедури ліцензування імпорту, передбачивши
застосування механізмів автоматичного і неавтоматичного ліцензування,
граничні строки розгляду заявок про видачу ліцензій, механізм
інформування іноземних держав щодо процедури ліцензування;

Строк — III квартал 2002 року

забезпечувати супроводження зазначених у цьому пункті законопроектів під
час опрацювання у парламенті;

Постійно, до прийняття відповідних законів

в) забезпечити супроводження під час опрацювання у парламенті проекту
закону про внесення змін до Закону України “Про аудиторську діяльність”
щодо скасування вимоги про належність до громадянства України для
зайняття аудиторською діяльністю.

Постійно, до прийняття відповідного закону

Міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади має бути
здійснено комплексний аналіз законодавства у сферах, що регулюються
угодами СОТ, підготовку таблиць відповідності законодавства України
нормам та вимогам угод СОТ:

у сфері захисту прав інтелектуальної власності — Міністерством освіти і
науки України, Міністерством юстиції України;

Строк — І квартал 2002 року

у митній сфері — Державною митною службою України, Міністерством
економіки та з питань європейської інтеграції України, Державним
комітетом стандартизації, метрології та сертифікації України;

у сфері нетарифного регулювання — Міністерством економіки та з питань
європейської інтеграції України, Міністерством аграрної політики
України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством
промислової політики України, Міністерством фінансів України, Державною
митною службою України, Міністерством юстиції України, Державним
комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерством закордонних справ України за участю Національного банку
України;

в інвестиційній сфері — Міністерством промислової політики України,
Міністерством юстиції України, Міністерством економіки та з питань
європейської інтеграції України, Антимонопольним комітетом України,
Міністерством палива та енергетики України, Міністерством транспорту
України, Міністерством аграрної політики України;

у сфері сільського господарства — Міністерством аграрної політики
України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством економіки
та з питань європейської інтеграції України, Державним комітетом
стандартизації, метрології та сертифікації України;

Строк — II квартал 2002 року

у податковій сфері — Міністерством фінансів України, Державною
податковою адміністрацією України;

у сфері санітарних та фітосанітарних заходів — Міністерством аграрної
політики України, Міністерством охорони здоров’я України, Державним
комітетом стандартизації, метрології та сертифікації України;

у сфері торгівлі послугами — Міністерством фінансів України, Державним
комітетом інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України,
Міністерством транспорту України, Державним комітетом зв’язку та
інформатизації України, Міністерством охорони здоров’я України за участю
Національного банку України;

у сфері технічних бар’єрів торгівлі — Державним комітетом
стандартизації, метрології та сертифікації України, Міністерством
аграрної політики України, Міністерством охорони здоров’я України,
Міністерством промислової політики України, Міністерством транспорту
України.

Строк — III квартал 2002 року

На базі підготовлених порівняльних таблиць відповідності законодавства
України нормам та вимогам угод СОТ Кабінетом Мініс-

трів України має бути забезпечено підготовку проектів та прийняття в
установленому порядку відповідних нормативно-правових актів, внесення в
установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроектів
щодо остаточного усунення невідповідності законів України нормам та
вимогам COT:

– у сфері захисту прав інтелектуальної власності;

Строк — II квартал 2002 року

– у митній сфері,

– у сфері нетарифного регулювання,

– в інвестиційній сфері,

– у сфері сільського господарства;

Строк — III квартал 2002 року

– у податковій сфері,

– у сфері санітарних та фітосанітарних заходів,

– у сфері торгівлі послугами,

– у сфері технічних бар’єрів торгівлі.

Строк — IV квартал 2002 року

Іншим напрямом діяльності щодо гармонізації законодавства з нормами та
вимогами СОТ є здійснення низки заходів, спрямованих на вдосконалення
механізму реалізації відповідних нормативно-правових актів. У цьому
напрямі Кабінетом Міністрів України має бути забезпечено здійснення
заходів:

у сфері технічного регулювання торгівлі:

щодо включення до проекту Плану державної стандартизації на 2002 рік
завдань із розроблення проектів не менш як 500 стандартів,
гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами;

Строк — І квартал 2002 року

щодо затвердження технічних регламентів з підтвердження відповідності на
основі директив Нового підходу ЄС:

– Про електромагнітну сумісність;

– Про безпеку низьконапружного обладнання;

– Про безпеку іграшок;

– Про модулі оцінки відповідності, що використовуються в технічних
директивах з гармонізації, та правила нанесення і використання
маркування відповідності;

– Про безпеку простих посудин високого тиску;

– Про безпеку ліфтів;

– Про неавтоматичні зважувальні прилади;

– Про безпеку газових приладів;

– Про безпеку водогрійних котлів;

– Про безпеку холодильних пристроїв;

– Про безпеку обладнання, що працює під тиском;

Строк — І півріччя 2002 року

щодо розроблення п’яти технічних регламентів з підтвердження
відповідності;

Строк — І півріччя 2002 року

щодо затвердження п’яти технічних регламентів з підтвердження
відповідності та розроблення шести технічних регламентів з підтвердження
відповідності;

Строк — II півріччя 2002 року

у сфері захисту прав інтелектуальної власності:

щодо встановлення мінімальних ставок авторської винагороди постановникам
за публічне виконання створених для сценічного показу творів,
режисерам-постановникам за публічну демонстрацію аудіовізуального твору,
а також винагороди виробникам і виконавцям фонограм і відеограм за
використання об’єктів суміжних прав;

Строк — лютий 2002 року

у сфері санітарії та фітосанітарії:

щодо внесення змін до переліку харчових добавок, дозволених для
використання у харчових продуктах, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 4 січня 1999 року № 12, з метою приведення його у
відповідність із міжнародними вимогами та стандартами, директивами ЄС у
сфері регулювання якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої
сировини.

Строк — травень 2002 року

У рамках Робочої групи має бути протягом IV кварталу 2002 року узгоджено
обсяг зобов’язань, виконання яких передбачатиметься проектом Протоколу
про вступ до СОТ і які становитимуть невід’ємну частину Протоколу.

Для відслідковування невідповідностей законодавства України нормам та
вимогам угод СОТ і запобігання виникненню нових невідповідностей є
доцільним проведення постійного аналізу законодавства, що
прийматиметься. Такий постійний моніторинг відповідності законодавства
України нормам та вимогам угод СОТ потрібно здійснювати і після вступу
України до СОТ.

Виконання завдань цього розділу Програми надасть змогу усунути
невідповідність національного законодавства нормам та вимогам угод COT,
завершити підготовку Протоколу про вступ України до СОТ у частині
обсягів зобов’язань з гармонізації законодавства.

4. Забезпечення збалансованого доступу до ринку товарів

Основним питанням завершення переговорів з доступу до ринку товарів є
узгодження тарифних знижок з державами — членами Робочої групи. 24 із 42
держав — членів Робочої групи подали свої запити стосовно зниження
тарифів більш як на 5 тисяч товарних позицій. На цей час у ході
переговорів досягнуто згоди стосовно 80 відсотків зазначеної кількості
товарних позицій.

У червні 2001 року членам Робочої групи Україною було подано інформацію
про результати переговорів за станом на 1 червня 2001 року. В наступному
планується подання Україною членам COT оновленої консолідованої тарифної
пропозиції, яка ґрунтуватиметься на первісній пропозиції та результатах
переговорів на момент подачі пропозиції.

Тарифні поступки на продукцію, в якій заінтересовані держави — члени
COT, надаються згідно з Концепцією трансформації митного тарифу України
на 1996-2005 роки відповідно до системи ГАТТ/COT, затвердженою Указом
Президента України від 6 квітня 1996 року № 255. На сьогодні близько 80
відсотків ставок ввізного мита не перевищують граничних рівнів,
визначених Концепцією, з них близько 64 відсотків є меншими за граничні
рівні, а близько 15,5 відсотка відповідають їм.

З метою прискорення переговорного процесу про доступ імпортних товарів
до національного ринку Україна заявила про приєднання до шістнадцяти з
дев’ятнадцяти запропонованих США, Канадою, ЄС, Японією секторальних угод
та ініціатив щодо промислової продукції.

Планується приєднання України до секторальних угод та ініціатив
стосовно:

хімічної гармонізації, сталі, іграшок, деревини, текстилю та одягу,
кольорових металів, фармацевтичних препаратів, інформаційних технологій
— у 2004 році;

паперу, сільськогосподарської техніки, меблів — у 2005 році;

наукового обладнання, будівельної техніки, медичного обладнання — у 2006
році;

цивільної авіації — у 2010 році.

Також планується приєднання України до секторальної угоди стосовно
дистильованих спиртів (через 3 роки після вступу до COT), пива, насіння
олійних, риби.

Для завершення двосторонніх переговорів з доступу до ринку товарів з
державами — членами Робочої групи Кабінету Міністрів України необхідно
забезпечити:

затвердження протягом 2002 року плану заходів з підготовки та проведення
чергового раунду переговорів за підсумками кожного раунду двосторонніх
переговорів з доступу до ринків товарів та послуг України з державами —
членами Робочої групи;

внесення за підсумками двосторонніх переговорів з доступу до ринку
товарів з державами — членами Робочої групи в установленому порядку на
розгляд Верховної Ради України проекту закону про внесення змін до
Закону України “Про Митний тариф України” та забезпечення його
супроводження під час опрацювання у парламенті.

Виконання завдань, передбачених цим розділом Програми, дозволить
завершити двосторонні переговори і підписати двосторонні протоколи з
доступу до ринку товарів з державами — членами Робочої групи.

5. Забезпечення збалансованого доступу до ринку послуг

Переговори про гарантований доступ держав — членів СОТ до ринку послуг
України ведуться відповідно до графіка зобов’язань з лібералізації в
секторі послуг і переліку вилучень із режиму найбільшого сприяння.
Проект такого графіка містить зобов’язання за 139 підсекторами (з 155
можливих).

На цей час узгоджено зобов’язання з лібералізації в таких секторах ринку
послуг, як юридичні, комп’ютерні, дослідницькі послуги, послуги з ренти
та лізингу, будівельні, дистриб’юторські, освітні послуги, послуги з
охорони довкілля, туристичні послуги та послуги, пов’язані з
організацією відпочинку, культури та спорту. Законодавче регулювання
діяльності у цих секторах послуг забезпечує надходження інвестицій та
надання послуг іноземними постачальниками на території України.

Секторами ринку послуг, які потребують узгодження, є страхування,
банківські, телекомунікаційні, поштові, транспортні та медичні послуги.

У процесі двосторонніх переговорів з доступу до ринку послуг із
державами — членами Робочої групи має бути узгоджено умови лібе-

ралізації доступу іноземних постачальників послуг до національного
ринку, зокрема до ринку фінансових послуг, послуг зв’язку та
телеко-мунікацій, транспортних послуг, послуг з переміщення фізичних
осіб.

З цією метою Кабінету Міністрів України необхідно забезпечити:

сформування протягом IV кварталу 2002 року остаточної редакції
зобов’язань України з доступу до ринку послуг України;

поступову лібералізацію доступу до ринку послуг з урахуванням
зобов’язань України із вступу до COT.

Виконання заходів, передбачених цим розділом Програми, дозволить
підписати двосторонні протоколи з доступу до ринку послуг з державами —
членами Робочої групи; забезпечення зваженого підходу до лібералізації
доступу до ринку послуг створить умови для збільшення обсягу надходження
іноземних інвестицій у 2,5-3 рази.

6. Трансформація державної підтримки сільського господарства

Згідно з Угодою про сільське господарство внутрішня підтримка, що
надається виробникам сільськогосподарської продукції, повинна
регламентуватися правилами COT.

З урахуванням вимог COT трансформація державної підтримки сільського
господарства має забезпечувати поступове її зменшення шляхом узяття
зобов’язань із зменшення внутрішньої підтримки, яка не справляє
належного впливу на торгівлю чи на виробництво, особливо внаслідок
надання цінової підтримки виробникам.

Протягом періоду вступу до СОТ в Україні істотно зменшилося використання
коштів державного бюджету на цінову підтримку виробників
сільськогосподарської продукції, а з початку 2000 року припинено
забезпечення сільськогосподарських підприємств матеріально-технічними
ресурсами.

У новому раунді переговорів COT, започаткованому конференцією міністрів
COT ум. Доха (Держава Катар, 9-13 листопада 2001 року), передбачається,
що переговори про торгівлю сільськогосподарською продукцією мають бути
спрямовані на лібералізацію доступу до ринків, скорочення з метою
поетапного скасування всіх форм експортних субсидій та істотне
скорочення державної підтримки.

Завершення процесу набуття Україною членства в COT залежить від
остаточного погодження рівня державної підтримки сільського
господарства, формування позиції щодо зобов’язань із скорочення
підтримки, а також додержання принципу, за яким сукупний рівень заходів
підтримки, що в майбутньому підлягатимуть зобов’язанням

щодо їх скорочення, не може бути збільшений. Виконання прийнятих
зобов’язань має забезпечуватися шляхом створення ринково орієнтованої
системи торгівлі сільськогосподарською продукцією.

Для України як традиційного експортера сільськогосподарської продукції
особливе значення мають переговори з питань скасування експортних
субсидій і державної підтримки в сільськогосподарському секторі.

Згідно з вимогами COT надання державної підтримки не повинно негативно
впливати на конкуренцію у торгівлі.

Міністерству аграрної політики України необхідно остаточно погодити
рівень загального сукупного виміру внутрішньої підтримки сільського
господарства та сформувати зобов’язання щодо його скорочення.

Кабінетом Міністрів України має бути забезпечено здійснення протягом
другого кварталу 2002 року аналізу відповідності системи підтримки
сільського господарства нормам і вимогам СОТ та в разі потреби
розроблення і реалізацію відповідних пропозицій щодо гармонізації такої
системи.

Виконання завдань цього розділу Програми дозволить завершити двосторонні
переговори з державами — членами Робочої групи щодо трансформації
державної підтримки сільського господарства.

7. Залучення та реалізація міжнародної технічної допомоги для вступу
України до COT

Процес вступу України до COT потребує залучення вітчизняних та іноземних
експертів до визначення економічно обґрунтованої позиції на переговорах,
здійснення аналізу та розроблення пропозицій щодо гармонізації
національного законодавства.

Для запобігання залученню та реалізації проектів міжнародної технічної
допомоги у сфері торговельно-економічних відносин, що не відповідають
потребам України, не спрямовані на досягнення реальних конкретних
результатів або дублюють діяльність інших проектів, Кабінет Міністрів
України повинен здійснювати заходи з удосконалення механізму координації
міжнародної технічної допомоги, що надається Україні для сприяння вступу
до COT. Протягом 2002 року така міжнародна технічна допомога має в
установленому порядку спрямовуватися на:

забезпечення експертно-аналітичної підтримки процесу вступу України до
COT;

інформаційну підтримку вступу України до СОТ; організаційну підтримку
вступу України до СОТ; підготовку фахівців з питань приєднання та
функціонування СОТ.

8. Фінансування програми

Фінансування Програми здійснюється в межах коштів Державного бюджету
України, передбачених на утримання відповідних міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади. Для забезпечення
експертно-аналітичної та організаційної підтримки процесу набуття
Україною членства в СОТ планується також залучення в установленому
порядку міжнародної технічної допомоги”.

Кабінет Міністрів України розпорядженням від 16 травня 2002 р. № 248-р
затвердив “Заходи щодо інформаційного забезпечення процесу вступу
України до Світової організації торгівлі”. Наведемо їх.

Список використаної та рекомендованої літератури

Бураковсъкий І. Теорія міжнародної торгівлі. – – К.: Основи, 2000.

Герчикова И. Н. Международное коммерческое дело. Практикум. — М.: ЮНИТИ,
1999.

Грис Т., Леусский А., Лозовская Е. Мировая экономика / Под общ. ред. Л.
С. Тарасовича. — СПб.: ПИТЕР, 2001.

Гуляев В. Г. Туристические перевозки (документы, правила, формуляры,
технология). — М.: Финансы и статистика, 1998.

Дахно І. І. Міжнародне економічне право. — К.: МАУП, 2000.

Дахно І. І. Міжнародне приватне право. — К.: МАУП, 2001.

Корнійчук Л. Я., Татаренко Н. О., Поручник А. М. Історія економічних
вчень. — К., 1999.

Нестеренко О. П. Історія економічних вчень: Курс лекцій: 3-тє вид.,
стереотип. — К.: МАУП, 2002.

Международные экономические отношения / Под ред. В. Рыбалкина. — М.,
1997.

Світова економіка: Підручник / А. С. Філіпченко, О. І. Рогач, О. І.
Шнирков та ін. — К.: Либідь, 2000.

Спиридонов И. А. Мировая экономика: Учеб. пособие. -М.:ИНФРА-М,
2001.

Тэор Т. Р. Мировая экономика: Пособие для подготовки к экзамену. — СПб.:
Питер, 2001.

Уваров В. Д., Борисов К. Г. Международные туристические организации:
Справочник. — М.: Междунар. отношения, 1990.

Фомичев В. И. Международная торговля. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.:
ИНФРА-М, 2000.

Business Guide the Uruguay Round. — Geneva.: ITC/CS, 1995.

Goodall B. The Penguin Dictionary of Human Geography. — London: Penguin
Group, 1997.

Oxford Dictionary for the Business World. — Oxford: Oxford University
Press, 1993.

Oxford Paperback Encyclopedia. – – Oxford: Oxford University Press,
1998.

Stutz Frederic P.; de Souza Antony R. The World Economy. Resources,
Location, Trade and Development. — Upper Saddle River, New Jersey:
Prentice Hall, 1998.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020