.

Першочергові заходи кадрового забезпечення страхового ринку України (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
229 1675
Скачать документ

Першочергові заходи кадрового забезпечення страхового ринку України

Філонюк О. Ф., Ліга страхових організацій України

Страховики України за останні три роки зробили значний крок в
економічному зростанні та становленні як впливові фінансові установи.

Це дуже важливо, бо світовий досвід переконує, що гарантована система
захисту майнових прав і інтересів власників майна, підтримання
соціальної стабільності в суспільстві, економічної безпеки держави
неможлива без ефективного функціонування ринку страхових послуг.

За 1994-2000 роки об’єднання страховиків разом з колишнім
Укрстрахнаглядом, а зараз із Міністерством фінансів, виконали значну
роботу з вдосконалення законодавчої бази страхування. Внесено суттєві
пропозиції до нормативно-правових актів з питань страхування до
Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, міністерств та відомств.

Вперше на більш тривалий строк постановою Кабінету Міністрів України від
2 лютого 2001 року № 98 затверджена Програма розвитку страхового ринку
України на період 2001 – 2004 роки.

Але разом з тим в страхуванні є і негативні тенденції, які не
відповідають вимогам сьогодення, а саме: відсутність законодавчих і
нормативних актів, що сприятимуть розвитку страхування, втручання в
страхову діяльність виконавчих органів влади, крім випадків, що
регулюються державою, порушення антимонопольного законодавства, низький
рівень платоспроможності окремих страховиків, недостатня прозорість
страхового ринку, невисока довіра юридичних і фізичних осіб до
страхування.

Не сприяє розвитку страхової справи в Україні і відсутність законодавчо
визначених механізмів стимулювання власників майна, як юридичних, так і
фізичних осіб, до більш широкого використання можливостей страхового
захисту своїх майнових інтересів.

Колосальні збитки, завдані стихією економіці України тільки за минулий
рік, оцінюються в сотні мільйонів гривен і до кінця ще не визначені.
Держава не в змозі їх відшкодувати за рахунок мізерного бюджету.

Чому це не здійснюється за рахунок страховиків, як в усьому світі, при
тому, що платежі зі страхування майнових ризиків в сотні разів
перекривають збитки?

Аналогічна ситуація існує із відшкодуванням збитків, завданих здоров’ю
населення, працівникам підприємств промисловості і сільського
господарства внаслідок техногенних аварій та катастроф.

Тому необхідно звернути значну увагу на перспективні напрями розвитку
страхової справи, її вплив на соціально-економічні перетворення в
країні, піднесення іміджу страхування серед населення, і, зокрема, на
кадрове забезпечення страхового ринку України.

Необхідно визнати, що протягом 1999-2000 років кардинальних зрушень в
стратегічному розвитку національної системи кадрового забезпечення
страхування не відбулось.

На сьогодні в Україні діє понад 300 страхових компаній, 1500 філій та
представництв, біля 50 страхових брокерів і біля 10000 страхових
агентів.

Щорічно страховий ринок України дає приріст за валовим показниками більш
ніж 80%, і за прогнозами Програми розвитку страхування на 2001 – 2004
роки у найближчі роки кількість зайнятого населення у цій сфері досягне
50 тис. чоловік (менеджерів, актуаріїв, брокерів, страхових експертів,
фінансових аналітиків, бухгалтерів, юристів та інших, які повинні бути
добре обізнані з теорією та передовою технологією страхування). Хто буде
цими фахівцями? Яким буде їх професійний рівень? Наскільки спроможними
будуть їх зусилля з обслуговування все зростаючих потреб ринку страхових
послуг? За останні роки в Україні підготовлено біля 100 магістрів
страхової справи, але чи достатня їх кількість, щоб обслуговувати ринок
місткістю до 2% ВВП? Це – нагальна проблема, яка сама собою не
вирішиться, тому потрібні рішучі дії.

Учасники Всеукраїнської наради органів державної влади та представників
страхового бізнесу за темою: “Стан та перспективи розвитку страхового
ринку України”, яка відбулась 5 квітня 2001 року у м. Києві, наголосили
на необхідності:

– сприяння вдосконаленню та розвитку системи підготовки, перепідготовки
і підвищення кваліфікації кадрів у сфері страхування;

– створення при ЛСОУ кадрової агенції.

– проведення наукових досліджень проблем страхового ринку, перш за все
тих, що стосуються оподаткування, перестрахування, управління страховими
резервами, вдосконалення розвитку обов’язкових та добровільних видів
страхування та інше;

– продовження співробітництва з друкованими органами, що висвітлюють
проблеми страхового ринку, пропаганду його законодавчого регулювання та
регламентації, формування позитивного іміджу та ставлення до учасників
ринку страхування, забезпечення його прозорості та інвестиційної
привабливості;

– видання науково-практичного журналу “Страхова справа”;

– підтримки потенційних страхувальників та професійних учасників
страхового ринку України

– сприяння за допомогою інформаційно-аналітичного Інтернет-видання
”Insurance Online” – страхування майбутнього” www.uainsur.com формуванню
методичного забезпечення страхового ринку нормативними актами
(положеннями, методиками, інструкціями, роз’ясненнями), що конкретизують
зміст загальних законодавчих норм та забезпечують механізми їх
реалізації з відкритим форумом обговорення законопроектів, які
стосуються страхування.

Підвищення ролі страхування в реалізації державної політики під час
ринкових реформ можливо лише за умов:

1. Приведення вітчизняного законодавства у відповідальність до
законодавства Європейського співтовариства і міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

2. Створення міцної системи страхового захисту юридичних та фізичних
осіб на основі комплексного вирішення проблемних питань, зокрема:

– законодавчого вирішення питань розширення переліку видів майнового
страхування, платежі за здійснення яких можуть бути віднесені на витрати
суб’єктів господарської діяльності, що забезпечить доступність страхових
послуг для юридичних осіб;

– законодавчого стимулювання юридичних і фізичних осіб щодо більш
широкого використання можливостей страхування для захисту їх майнових
прав та інтересів держави;

– найбільш дієвим стимулом повинна стати податкова політика, яка б
відповідала суті страхових відносин і законодавчо закріпляла принципи
віднесення затрат на здійснення страхового захисту своїх майнових прав
до виробничих витрат та виключення з сукупного оподатковуваного доходу
фізичних осіб сум страхових внесків, сплачених за договорами
страхування;

– впровадження на страховому ринку широкого спектра нових страхових
продуктів та розширення географії діяльності страхових організацій;

– забезпечення страховикам однакових умов для здійснення різних видів
страхування, включаючи обов’язкові, з урахуванням їх можливостей;

– захист добросовісної конкуренції на страховому ринку;

– упередження і припинення монополізму, недопущення втручання
міністерств і відомств та обласних державних адміністрацій в регулювання
страхової діяльності з метою перерозподілу ринку страхування;

– застосування соціально-сприятливих тарифів на добровільні та
обов’язкові види страхування;

– створення більш сприятливих умов для інвестування тимчасово вільних
коштів, особливо з резервів довгострокових видів страхування життя в
економіку держави, в тому числі забезпечення гарантій держави щодо
збереження та повернення цих коштів;

– розширення ринку перестрахування з використанням зарубіжного досвіду,
активно працювати з нерезидентами щодо зростання взаємного
перестрахування;

– нормативного врегулювання превентивної діяльності страховиків,
дозволивши їм створювати фонд запобіжних заходів та фінансувати заходи,
які б запобігали виникненню або зменшували руйнівну силу страхових
подій;

– розширення мережі та якісного зміцнення вітчизняних посередницьких
структур на страховому ринку, зокрема, за рахунок розвитку інституту
брокерів, здатних кваліфіковано розмістити ризики та обрати раціональний
варіант перестрахування.

Перспективи розвитку страхової справи в Україні вимагають радикальних
змін в системі підготовки та забезпечення кадрами страхових організацій.

Специфіка страхової діяльності вимагає залучення до роботи високо
кваліфікованих фахівців (менеджерів, андеррайтерів, актуаріїв, брокерів,
експертів, фінансистів, бухгалтерів, юристів, програмістів тощо), добре
обізнаних з теорією і передовою технологією страхування.

Програмою розвитку страхового ринку України на 2001-2004 роки
заплановано:

– передбачити поступовий перехід до заміщення посад керівників страхових
компаній, їх заступників та керівників філій виключно особами, які мають
вищу фахову освіту;

– передбачити в переліку спеціальностей вищої освіти спеціальність
“Страхування”;

– визначити кваліфікаційні вимоги до працівників страховиків та
страхових посередників;

– включити до Державного класифікатора професій України спеціальність
“Страхування”;

– виконувати науково-дослідні роботи з підвищення кваліфікації персоналу
страховиків і страхових посередників.

З цією метою Лігою страхових організацій України створено підрозділ,
який буде вести загальний банк даних про наявні вакансії та пропозиції
на ринку праці страховиків, видано річний звіт “Страхування в Україні”
на українській та англійській мовах, підготовано комп’ютерний довідник
законодавства та теоретичних матеріалів про страхування.

З метою зміцнення правового середовища, здійснення ефективної системи
страхового захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб, а
також у зв’язку з тим, що під час розробки проектів нормативно-правових
актів необхідно враховувати кінцеву економічну ефективність страхування
та національні проблеми соціальної забезпеченості населення передбачити
:

1. Створення Експертної Ради при Урядовому комітеті з питань страхування
та залучення до її складу страховиків та їх об”єднань а, також
представників освіти та науки;

2. Проведення щоквартальних зустрічей керівників Мінфіну, ДПАУ, інших
міністерств та відомств з керівниками ЛСОУ, об’єднань страховиків,
страхових організацій та посередників з питань обговорення проблем та
перспектив розвитку страхування в Україні.

3. Ініціювання розробки державної програми підготовки кадрів у сфері
страхування.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020