.

Комплексне використання ІТ – технологій при реалізації банківсько-страхових продуктів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
198 2102
Скачать документ

Комплексне використання ІТ – технологій при реалізації
банківсько-страхових продуктів

Петро Щедрий, к.е.н., Вадим Глушко, СК “Укрсоцстрах”.

Страховий бізнес є частиною ринку фінансових послуг. Лідируюче місце на
цьому ринку, безумовно, належить банкам, які у даний час усе більше
уваги приділяють збільшенню обсягів реалізації різноманітних послуг,
зокрема страхових послуг, своїм клієнтам і прагнуть збільшити таким
чином обсяги одержаного комісійного доходу.

Світовий досвід розвитку фінансових послуг свідчить про перспективність
реалізації банками страхових послуг.

В Україні кілька банків розпочали продаж фізичним особам страхових
послуг поряд з банківськими послугами у спеціально виділених офісах
банків, що одержали назву «фінансовий супермаркет».

Пропозиція страхових послуг клієнтам банку представниками страхових
компаній безпосередньо в офісах банку, які призначені для роботи з
фізичними особами, є безумовно важливим кроком для подальшого розвитку
взаємодії банків та страхових компаній.

Однак набагато більш перспективним, на наш погляд, є впровадження
банківських технологій реалізації страхових послуг безпосередньо
працівниками банку за так званою технологією BankInsurance.

Для реалізації банківсько-страхових послуг як банку, так і страхової
компанії необхідно здійснити наступні організаційні заходи:

– впровадити стандартну ІT-технологію реалізації банківсько-страхових
послуг в філіях та відділеннях банку;

– впровадити єдині технологічні карти, які б регламентували
послідовність дій працівника банку при оформленні договорів страхування
(страхових полісів), а також при оплаті страхувальниками страхових
платежів.

Страховій компанії, у свою чергу, необхідно:

– досягти високого рівня стандартизації та уніфікації страхових послуг і
процедур їх реалізації клієнтам;

– здійснити впровадження ІТ-технологій реалізації страхових продуктів в
банку, а також в офісах страхової компанії;

– здійснити впровадження ІТ-технологій оперативного обліку операцій з
реалізації страхових послуг у численних операційних точках банку, а
також бухгалтерського та страхового обліку операцій страхової компанії в
цілому.

Застосування страховою компанією ІТ-технологій дозволяє:

– мінімізувати трудовитрати працівників страхової компанії;

– створити інтегровану базу даних про об’єкти страхування та прийняті на
страхування ризики;

– у значній мірі виключити негативний вплив людського фактору при
здійсненні операцій обліку, а також при формуванні страхової та
бухгалтерської звітності;

– підвищити якість процесу керування страховою компанією;

– створити умови для збільшення обсягів страхових послуг, що надаються
клієнтам, без істотного росту обсягів витрат страхової компанії.

СК «Укрсоцстрах» працює на страховому ринку більше 10-ти років і
нагромадила досвід застосування IT-технологій при страхуванні значних за
чисельністю контингентів Застрахованих.

Згаданий досвід дозволив компанії протягом останніх 2-х років, за період
плідного співробітництва з АКБ «Укрсоцбанк», розробити, впровадити та
успішно експлуатувати як ІТ-технології реалізації банківсько-страхових
послуг через мережу філій та відділень банку, так ІТ-технології
управління страховою компанією.

Банківсько-страхові послуги Страховика надаються в Бек-офісах та у
Фронт-офісах філій та відділень банку.

У Бек-офісах філій та відділень банку надаються наступні
банківсько-страхові послуги:

– страхування заставного майна;

– страхування заставних транспортних засобів;

– страхування заставного майна сільськогосподарських товаровиробників,
зокрема посівів сільськогосподарських культур, а також поголів’я
сільськогосподарських тварин;

– страхування банком кредитів, виданих на придбання товарів
довготермінового використання.

Перелік банківсько-страхових продуктів, призначених для надання у
фронт-офісах філій та відділень банку включає:

– страхування майна;

– страхування автотранспорту;

– обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників
транспортних засобів;

– страхування відповідальності для власників пластикових карток і
клієнтів туристичних фірм за оплату послуг під час перебування за
кордоном;

– страхування від нещасних випадків.

Складовими частинами ІТ-технології реалізації банківсько-страхових
послуг є:

– організаційно-нормативна документація, що регламентує взаємодію банку
та страхової компанії в процесі реалізації банківсько-страхових послуг;

– страхові продукти страхової компанії;

– програмне забезпечення АРМ “Страхування”;

– технологія взаємодії страхової компанії з філіями та відділеннями
банку при реалізації банківсько-страхових послуг.

Організаційно-нормативне забезпечення включає нормативні документи, що
регламентують взаємини банку і страхової компанії в процесі реалізації
банківсько-страхових послуг, а саме:

– положення про порядок впровадження і реалізації через філії банку
страхових продуктів;

– положення про порядок нарахування агентської винагороди філіям банку;

– технологічні карти та оперограми послідовності дій працівників банку
при реалізації банківсько-страхових послуг.

Технологія взаємодії страхової компанії та філій і відділень банку при
реалізації банківсько-страхових продуктів включає наступні етапи:

– підготовку страховою компанією та надсилання поштою у філії та
відділення банку комплектів бланків договорів страхування, бланків
полісів;

– одержання виконавцями філій та відділень банку заяв Страхувальників з
характеристиками об’єктів страхування;

– введення виконавцями філій та відділень банку даних із заяв
Страхувальників за допомогою програмних засобів відповідної підсистеми
АРМ “Страхування”;

– автоматичне відправлення цих даних до Центрального офісу страхової
компанії та негайне одержання назад підтвердження істотних умов договору
страхування за допомогою поштової системи на базі електронної пошти НБУ;

– додруковування даних про істотні умови договорів страхування в бланки
договорів страхування, страхові поліси у філіях та відділеннях банку;

– відсилання філіями та відділеннями банку оформлених договорів
страхування офіс страхової компанії;

– здійснення контролю за перерахуванням Страхувальниками страхових
платежів на рахунок страхової компанії;

– перерахування страховою компанією комісійного доходу філіям банку у
формі агентської винагороди за реалізацію банківсько-страхових послуг.

Страхові продукти страхової компанії включають:

– правила страхування;

– типовий договір страхування;

– базові страхові тарифи й умови їх застосування в залежності від
характеристик об’єкту страхування;

– інструкції користувача програмних засобів АРМ “Страхування”;

– рекламну продукцію та інформаційні матеріали.

Програмне забезпечення АРМ “Страхування” включає підсистеми програмних
засобів по видах банківсько-страхових послуг, а саме:

– програмні засоби, що експлуатуються у філіях та відділеннях банку;

– програмні засоби, що експлуатуються в офісах страхової компанії.

В даний час АРМ “Страхування” експлуатується на робочих місцях
працівників банку в 110 філіях і відділеннях АКБ “Укрсоцбанк, а також у
центральному офісі страхової компанії в м. Києві, що дозволило СК
“Укрсоцстрах” протягом місяця укласти в середньому 250 договорів
страхування та оформити страхування 1500 кредитів.

Оперативний обмін даними між філіями банку та центральним офісом
страхової компанії здійснюється за допомогою поштової системи, яка
використовує електронну пошту НБУ.

Програмні засоби можуть бути інстальовані на будь-якій кількості
комп’ютерів кінцевих користувачів як у філіях та відділеннях банку, так
і центральному офісі страхової компанії.

Ніяких особливих вимог до конфігурації комп’ютерів кінцевих користувачів
при експлуатації програмних засобів АРМ “Страхування” не висувається.

При програмуванні використано засоби BuilderC++ Бази даних підтримуються
засобами InterbaseFirebird, що не вимагає додаткових витрат на
ліцензування системного програмного забезпечення.

Є очевидним, що успішна інтенсивна експлуатація ІТ-технології реалізації
банківсько-страхових послуг неможлива без ефективної роботи Бек-офісу
страхової компанії.

Логічним продовженням IT-технології реалізації банківсько-страхових
послуг страхової компанії є IT-технологія, що використовується в
Бек-офісі страхової компанії, якою є комплексна система управління
фінансово-господарською діяльністю страхової компанії під назвою
«Галактика-страхування».

Страхова компанія, як і банк, є фінансовою установою. Діяльність банку
забезпечується шляхом експлуатації комплексних ІТ-технологій, що
дозволяє банкам надавати значну кількість банківських послуг та щодня
зводити “операційний день”. Це свого роду критерій, який свідчить про
ступінь автоматизації процесів оперативного та фінансового управління,
бухгалтерського обліку та звітності в фінансовій установі.

Цей критерій доцільно застосувати до діяльності страхової компанії, яка
разом з банком здійснює реалізацію банківсько-страхових продуктів за
технологією BankInsurance.

Страхова компанія – суб’єкт підприємницької діяльності, яка, як правило,
є акціонерним товариством та повинно регулярно та ефективно вирішувати
задачі управлінського, бухгалтерського, податкового обліку. Крім цього,
страховій компанії необхідно вирішити комплекс задач ведення страхового
обліку та формування страхової звітності.

У більшості страхових компаній, як правило, у повному обсязі
автоматизовано щоквартально операції ведення бухгалтерського обліку.
Деякі страхові компанії застосовуються програмні засоби по автоматизації
страхового обліку. При цьому дані про договори страхування вводяться в
базу даних за допомогою тих чи інших програмних засобів після їх
оформлення на паперових носіях.

Для комплексного рішення задач управління, автоматизованого ведення
обліку та звітності в страховій компанії «Укрсоцстрах» успішно
впроваджена та використовується комплексна система управління
«Галактика-Страхування», яка є галузевим рішенням комплексної
інформаційної системи «Галактика» (КІС “Галактика”).

Галузеве рішення «Галактика–страхування» дозволяє комплексно вирішувати
задачі прогнозування, планування, обліку і контролю,
фінансово-господарської діяльності страхової компанії, у тому числі
оперативного, управлінського, бухгалтерського, страхового обліку,
формування усіх видів звітності, а також детального бюджетування
діяльності страхової компанії в цілому та її структурних підрозділів.

Очевидно, що для комплексного вирішення зазначених вище задач є
необхідним формування цілісної інтегрованої бази даних, яка містить дані
про всі аспекти діяльності страхової компанії.

Використання комплексних ІТ-технологій при реалізації
банківсько-страхових послуг у Фронт-офісі дозволить страховій компанії
ефективно вирішити задачу формування та ведення відповідної інтегрованої
бази даних про прийняті на страхування ризики.

Використання інтегрованої бази забезпечує цілісність бухгалтерського і
страхового обліку, виключає можливість виникнення розбіжностей та
помилок в страховій, бухгалтерській та податковій звітності.

Дані про договори страхування, об’єкти страхування, прийняті на
страхування ризики зберігаються в базі даних відповідно до універсальної
структури, яка враховує особливості видів страхування.

Атомарним елементом інтегрованої бази даних є прийнятий на страхування
ризик, який характеризується розміром страхової суми, страхового
платежу, страхового тарифу.

З даними про окремий ризик в інтегрованій базі даних пов’язані структури
різноманітних даних, які відображають всі етапи та аспекти
фінансово-господарської діяльності страхової компанії.

Автоматизована прив’язка вхідних страхових, а також всіх інших платежів
до детального плану рахунків страхової компанії здійснюється шляхом
застосування типових господарських операцій, що відповідають стандартам
бухгалтерського обліку. Деталізація плану рахунків дозволяє ефективно
побудувати процес формування бухгалтерської, податковий і страхової
звітності, а також здійснювати аналіз даних у будь-якому розрізі, по
будь-якій аналітиці, зокрема по видах страхування, ризиках, агентах,
філіях чи інших структурних підрозділах страхової компанії.

Ця система дозволяє комплексно вирішувати задачі планування,
бюджетування діяльності як страхової компанії в цілому, так і її
структурних підрозділів.

Бюджетування будується на плановому розподілі страхового платежу по
елементах та напрямках витрат, що дозволяє планово формувати і
контролювати види витрат на ведення справи, а також витрати на
формування страхових резервів.

При формуванні бюджетів застосовуються типові фінансові операції,
аналогічні типовим господарським операціям, що дозволяє будувати
по-продуктовий бюджет з будь-якою деталізацією, за будь-який період.

Модулі «Планування фінансів» і «Платіжний календар» дозволяють
побудувати фінансовий план страхової компанії та організувати ефективне
управління фінансовими потоками, забезпечити поточну ліквідність
страхової компанії, ефективно розміщувати тимчасово вільні кошти,
формувати та щоденно застосовувати механізм фінансового аналізу
будь-яких фінансових показників.

Завдяки багаторічному досвіду експлуатації в системі «Галактика» чітко
відпрацьована надійна підтримка цілісності баз даних, ефективно вирішені
задачі збереження та відновлення даних, протоколювання всіх маніпуляцій
з даними з можливістю покрокового відновлення даних в будь-який момент.

Технологія роботи системи «Галактика» дозволяє експлуатувати довільну
кількість робочих місць в страховій компанії за відповідними ліцензіями.
На одному робочому місці може бути організована як робота виконавця за
комплексною ліцензією, яка об’єднує функції працівника бухгалтерії –
каса, банк, господарські операції, так і робота по одній окремій
ліцензії. Робота в підрозділах страхової компанії за однією ліцензією
може бути рознесена на кілька комп’ютерів, що дозволяє кожному з
користувачів системи “Галактика-страхування” по черзі працювати з
окремими модулями системи.

Технологія впровадження системи «Галактика» передбачає формування на
кожне робоче місце технологічної інструкції, що виключає непродуктивну
втрату часу при заміні кадрів.

Вищеперераховане дозволяє з упевненістю стверджувати, що галузеве
рішення «Галактика-Страхування» є ефективним інструментом побудови
інфраструктури Бек–офісу страхової компанії.

Програмні засоби КІС ”Галактика” та галузевого рішення
“Галактика-страхування” реалізовані на макромові програмування
“Галактика”.

В залежності від необхідної кількості робочих місць та кількості
ліцензій система “Галактика” почне експлуатуватись на базах даних різної
швидкодії, зокрема: SQL Pervasive, SQL Microsoft, Oracle, що забезпечує
можливість гнучко та ефективно використовувати програмно-технічні засоби
в залежності від обсягів інформаційних потоків на тому чи іншому рівні
корпоративної структури страхової компанії, постійного нарощування
кількості ліцензій та робочих місць користувачів системи. При цьому
заміна бази даних на більш потужнішу не викликає жодних проблем.

Успішне впровадження системи “Галактика” забезпечено відповідними
організаційними заходами. В організаційній структурі СК “Укрсоцстрах”
заступнику Голови Правління з ІТ-технологій підпорядковано як традиційні
відділи з розробки, впровадження та супроводження програмних засобів та
експлуатації технічних засобів, так і відділи автоматизованого ведення
бухгалтерського, податкового та страхового обліку.

Страховою компанією впроваджено схему фінансового аутсорсінгу та
передано функції формування всіх форм звітності консалтинговій фірмі.

Така співпраця з консалтинговою та аудиторською фірмою дозволяє досягти
постійного моніторингу фінансово-господарської діяльності з метою
недопущення помилок та розбіжностей при формуванні бухгалтерської та
страхової звітності.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020