.

Фінанси (шпаргалка)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 4856
Скачать документ

1.БМ: зміст,предмет,об SYMBOL 162 \f “Symbol” \s 6 ў єкт,суб SYMBOL 162
\f “Symbol” \s 6 ў єкт.

Б.М. – сукупність взаємопов’язаних дій, прийомів, методів, направлених
на управління рухом бюджетних потоків і відносин , які виникають в
процесі руху вказаних потоків.

Як керувати цими потоками і відносинами і складає зміст б.м.

Об’єктом б.м. є бюджет.В сучасній ек літературі бюджет розглядається з
3х сторін:

– за формою – це фінансовий план

– за сутністю – економічна категорія

– за матеріальним змістом – централізо-ваний фонд державних ресурсів

Суб’єктом б.м. є органи управління бюджетом.

Предметом б.м. як учбової дисципліни є бюджетний процес та управління
ним.

3.Органи упр-ня б-том.

Бюдж. процес характеризує і відображає систему управління бюджетом, яка
в свою чергу включає:

органи управління бюджетом

структуру бюджетного процесу та методологію бюджетної діяльності

Органи управління бюджетом можна згупувати в 3 групи:

органи законодавчої та виконавчої влади (ВР,КМ,обласні та міські
держадміністрації, раднардепи). Повноваження ВР – Конституція
ст.85.Повноваження КМ – там же ст.116

органи оперативного управління бюджетом:

– органи системи Мінфіна( центральний аппарат мінфіна, мінфін ре-ки
Крим, обласні і міські фін управління, міські і районні фін
відділи);організації при мінфіні(органи Держказначейства; КРУ)

– ДПА

– Рахункова палата

Органи нефін профілю, які виконують функції, безпосередньо пов’язані з
формуванням доходів та фінансуванням видатків бюджета:

– митний комітет та його підрозділи

– органи МВС

– органи юстиції та нотаріату

– природоохоронні органи та інспекції

– інспекції по контролю за цінами

По лінії фінансування видатків:

– головні розпорядники коштів (ГРК)

– розпорядники коштів 2го та 3го рівня (керівники
міністерств, відомств, виконавчих органів і т.д.), які одержують кошти з
бюджету і несуть відповідальність за їх цільове використання.

2.Струк-ра б-ного рпоцесу та методологія

б-ної діяльн-ті.

По структурі бюджетний процес складається з 4х етапів:

складання

розгляд

затвердження

виконання

Перші три етапи є БЮДЖЕТНИМ ПЛАНУВАННЯМ.

Рівень бюджетного планування залежить від

3-х основних чинників:

1 – від чіткого формулювання цілей і задач, які вирішує та чи
інша держава – це класична вимога до менеджменту та б.м. в тому числі;

2 – від достовірності тієї інформації, яка використовується в
бюджетному плануванні

3 – від методів, які використовуються при бюджетному плануванні.

Відомо три методи при складанні бюджету:

1)Метод прямого рахунку ; 2) нормативний ;

3) Аналітичний.

Взагалі бюджетне планування засноване на балансовому методі.

Існує 3 варіанти збалансув-ня б-ту:

Зменьшення видаткової частини

Збільшення доходної частини

Встановлення реальних джерел покриття дефіциту бюджету.

4.Складові БМ.

СКЛАДОВІ Б.М. визначаються загальними функціями управління, а саме :

– стратегічне планування

– планування реалізації стратегії

– організація виконання розроблених планів

– облік

– контроль

Відповідно виділяються 3 складових БМ:

1. організація планування бюджету і виконання бюджету

2. облік виконання бюджету

3. контроль за виконанням бюджету

Сутність управліньської діяльності полягає в прийнятті
своєчасних правельних рішень з питань планування і виконання бюджету. В
свою чергу прийняття таких рішень засновується на аналізі певної
іформації, яка характеризує стан об’єкту управління (бюджета) на певну
данту

Задача обліку – забезпечити систему управління необхідною
інформацією

Інформація є тою забезпечуючою системою, без якої неможлива управлінська
діяльність. Інформація характеризує стан об’єкту управління – бюджету на
певний час, або за певний проміжок часу.

До інформації ставляться наступні вимоги:

1. Достовірність; 2. Своєчаснітсь; 3. Повнота.

Контроль за виконанням бюджету є складовою фін контролю, фін контроль –
реалізаця на практиці контрольної функції фінансів.

Органи, на які покладено функцію контролю за виконанням бюджету:

податкова адміністрація

КРУ

Рахункова палата

Органи системи Мінфіну

Форми фінансового контролю:

– попередня – покликана запобігати порушенням законів

– поточна – провадяться всіми фінансами у процесі використання ПП коштів

– наступня – використовуються після надходження доходів чи провдених
видатків

Методи фінансового контролю:

1 – ревізія – метод документального контролю за фін.-господ. діяльністю
ПП, за дотриманням законодавства з фінансвих питань. За наслідками її
складається акт

2 – перевірка – це обстеження й вивчення окремих ланок фін.-госп.
діяльності ПП. Наслідки перевірки оформляються довідкою чи доповідною
запискою.

5.Органи сис-ми Мінфіну :ф-ції,стр-ра.

Положення про фін органи України було затверджено Постановою КМУ №147
від 27.02.1997.

Система органів Мінфіну:

– центральний апарат Мінфіну

– фінансвові управління облдержадміністр.

– міські і районні фінансові відділи

В своїй діяльності Центральний Аппарат мінфіну керується Конституцією,
законами, постановами КМУ, Указами і розпорядженнями Президента та
іншими нормативними документами.

6.Центр.апарат Мінфіну :ф-ції,стр-ра.

Функції ЦА Мінфіну:

1. реалізує державну фінансову політику

2. бере участь у розробці балансу фін ресурсів , платіжного балансу,
зведеного валютного плану, а також державних цільових фондів

3. організує роботу, пов’язану із складанням проекту Держбюджету , за
дорученням КМУ визначає порядок і терміни подання необхідних матеріалів
для складання проекту бюджету

4. організує виконання Держбюджету по доходах і видатках

5. складає розпис доходів та видатків

6. здійснює методичне керівництво в галузі територіального фін-бюдж
планування

7. розробляє порядок надання із Держбюджету дотацій, субсидій, субвенцій

8. здійснює контроль за коштами, що видаються з Держбюджету

9. складає звіт про виколнання Держабюджету(ДБ), розробляє пропозиції
щодо ефективного використання коштів ДБ

10. розробляє правила складання та виконання державного та місцевих
бюджетів, розробляє бюджетну класифікацію

11. здійснює контроль за випуском та обігом цінних паперів

12. організує виготовлення цінних паперів і документів суворого обліку,
затверджує нормативно-технічну документацію з цих питань

13. здійснює загальне керівництво діяльність КРУ та органів
Держказначейства

Очолює ЦА міністр. Він має 10 заступників. Для узгодження
вирішення питань, які покладені на ЦА мінфіну утворюється КОЛЕГІЯ.
Головою колегії є міністр фінансів. Членами колегії заступники міністра
та начальники управлінь мінфіну.

Умовно всі відділи ЦА мінфіну можна поділити на три основні підгрупи:

ЗАГАЛЬНІ УПРАВЛІННЯ :

– бюджетне

– управління доходів

– вдосконалення фінансового механізму

– цінними паперами фінансового ринку

– головне управління по організації виробництва цінних паперів

– головне управління дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння

– гол. Упр. Бухобліку

– валютно-економічне

– управління зв’язків з місцевими організаціями

ГАЛУЗЕВІ:

– фінансоми матеріального виробництва

– фінансами транспорту, зв’язку і сфери послуг

– фінансами АПК та охорони природи

– фінансування освіти , науки і культури

– фінансування охорони здоров’я і соц захисту населення

– фінансування оборони і правоохоронних органів

– фінансування держапарату і оплати праці

ЗАБЕЗПЕЧУЮЧІ:

– управління комп’ютерізації

– управління кадрів і навчальних закладів

– юридичний відділ

– протокольний відділ

– режимно-секретний відділ

– управління справами (канцелярія)

10.Фін.упр.обл.держ.адміністрації:

ф-ції, стр-ра.

Фін управління облдержадміністрації утворюється рішенням
відповідної облдержадмін. за принципом подвійного підпорядкування.
Підзвітне ЦА Мінфіну і області.

Функції обласних фінупрівлінь:

1. здійснює державну фін політику на даній території

2. визначає порядок і строки надання облупру та відділам , виконкомам
міських і районних Раднардепів матеріалів для підотовки проекту
облбюджету та розрахунків щодо розмежування відповідних податків між
ланками місцевих бюджетів.

3. Здійснює перевірку правильності складання і затвердження кошторисів
бюджетних установ

4. Здійснює контроль за цільовим використанням коштів, виділених з
обласного бюджету

5. Розробляє порядок надання з облбюджету бюджетам нижчих рівнів
дотацій, субсидій , субвенцій

6. Склад.розпис.доходів і видат.обл.б-ту,а також затвердж.його

7. забезпечує виконання облбюджету (здійсн.фін-ня із обл.б-ту,веде
бух.облік кас. викон.обл.б-ту за доход.і вид.)

8. перевіряє бух звіти і баланси обласних відділів і управлінь міст і
районів обласного підпорядкування.

Здійснює контроль за випуском і обігом ЦП і веде реєстрацію їх випуску
в області

СТРУКТУРА: очолює начальник, має помічників, заступників. ВІДДІЛИ:

головна бухгалтерія

бюджетний відділ

відділ доходів

відділ фінансів матеріального виробництва

відділ фінансування соц захисту населення

відділ фінансів пром компдексу і охорони природи

відділ фінансування місцевих органів влади і управління

відділ грошового обігу , ЦП та з питань нових форм господарювання

відділ кадрів та спец роботи

відділ комп’ютерізації

адм-госп відділ

11.Міські і р.-нні фін.відділи :ф-ції,стр-ра.

РАЙОННІ ФІН ВІДДІЛИ( НИЗОВА ЛАНКА)

Очолює завідуючий. 3 відділи:

бугалтерія

бюджетна інспекція (відділ)

відділ доходів

Функції місцевих фінансових органів полягають в наступному:

1 – втілення в життя державної фінансової політики;

2 – аналіз показників розвитку економіки відповідного регіону;

3 – вживання заходів щодо оздоровлення фінансового становища
галузей підвідомчого Раді народних депутатів господарства;

4 – збільшення доходів бюджету;

5 – розробляють проектів зведених балансів фінансових ресурсів
для відповідних територій розвитку фінансових можливостей регіону і на
основі їх розробляють бюджети відповідних Рад народних депутатів;

6 – ведення обліку і складання звідності про виконання бюджету;

7 – підготовка інформаційних матеріалів, доповідей органам
місцевої влади та управління про хід і підсумки виконання бюджету,
пропозиції про збільшення доходів;

8- вирішують питання про відстрочення платежів;

9 – вносять пропозиції виконавчим органам про надання пільг з
податків і платежів до бюджету за висновками податкових інспекцій;

10 – беруть участь у розробці пропозицій щодо зміни форм
власності та методів господарювання на підприємствах комунальної
власності, створення ринку цінних паперів, ведуть реєстрацію і облік
випуску цінних паперів акціонерними товариствами, комерційними банками
та іншими структурами;

11 – фінансують заходи щодо розвитку місцевого господарства,
освіти, охорони здоров’я, науки, культури, місцевих органів влади і
управління, соц.-економічних програм.

7.ДПА :ф-ції,стр-ра.

Вперше ДПС в Укр.була створ.в 1991р. і вкл.3 рівні: ДПІ, ПІ в обл. та
містах К.та С., ПІ-ї в містах і р.-нах.

В1996р., згідно указу Презид.на базі ПІ було створ. ДПА. Зміни
також відбулися у підпорядкуванні податк. ревізії. Якщо спочатку податк.
міліція входила до складу органів Внутр. справ, то з 1996 р. податк.
міліція підпорядковується ДПА вищого рівня.

У 1998р. було прийнято нову редакцію закону про ДПС в Укр.,
згідно якої була закріплена така структура:

– вищий рівень – ДПА

– середня ланка – ПА в областях, м.Києві і Севастополі;

– низова ланка – податк. інспекції в містах, районах і районах у містах.

СТРУКТУРА ДПА:

1)упр-ня непрямих под.,

2)упр.організ.док.перевірок юр.осіб,

3)упр.оподат.фіз.осіб,

4)упр.прямих под.,

5)упр.роботи із платниками под.

ФУНКЦІЇ ДПА:

1) Організ.роботу ДПА та ДПІ

2) Видає у вип.,передб.законом,норм.-прав.акти і метод.рекоменд. із
питань опод-ня

3) Затвердж.іорми под.розрах.,звітів,декларацій та ін.док-в,пов SYMBOL
162 \f “Symbol” \s 6 ў яз.із обчисл.і сплатою под.,ін.платежів

4) роз SYMBOL 162 \f “Symbol” \s 6 ў ясн.через засоби мас.інформ.
порядок застосув.закон.та ін.норм.-прав.актів про под. Ін.платежі та
організ.викон.цієї роботи орг.ДПС.

5) Здійсн.заходи щодо добору, розстановки, проф. підготовки та
перепідг.кадрів для органів ДПС

6) подає органам ДПС методичну і практ.допомогу в орг-ії
роботи,пров.обстеж.та перевірки їх стану

7) організ.робрту поствор.інформ.сис-ми АРМ та ін.засобів автоматиз-ї та
комп SYMBOL 162 \f “Symbol” \s 6 ў ютер-ї робіт органів ДПС

8) розроб.осн.напрями,методи,форми провед. перев.додерж.под.та
вал.закон-ва

9) передає відпов.правоохор.органам матеріали за фактами правопоруш.,за
які передб. кримін. відпов.

10) подає Мінфіну та ГУДКУ звіт про надходж. под.і платеж.

11) Вносить пропоз. Та розроб.проекти міжнар. договорів стос.оподатня,
викон. міжнар. договори

12) надає фіз.особам ідентиф.номери і надсил. До ДПІ картку із
іден.номером і веде єдиний банк даних про платн.под.-юр.осіб

13) прогноз.,аналіз.надходж.под.,ін.плат.,джерела под.надходж.,вивчає
вплив МЕ пок-в і под.закон-ва на надходж.под.,розроб.пропоз.щодо їх
збіл. Та змен. Втрат б-ту

14) забезпеч.виготов акциз.марок,їх зберіг., продаж, організ.роботу,пов
SYMBOL 162 \f “Symbol” \s 6 ў яз.із здійсн.контролю за наяв.марок на
жуп.алког.напоїв,тютюн.вироб.

внос.пропоз.щодо вдоскон.под.закон-ва

8. Державна КРСУ,як самост.підрозділ Мінфіну :ф-ції,стр-ра.

Державна КРСУ функціонує з 1.02.1993 на основі закону «Про Державну
КРСУ»

СТРУКТУРА – складається з 3х ланок:

1. Головне КРУ

2. КРУ АР Крим, областей, м.київ, севастопіль

3. контрольно-ревізійні підрозділи у містах, районах, районах у містах.

ФУНКЦІЇ ГКРУ і КРУ в АРК, м.К і Сев.:

1) організація роботи КР підрозділів в АРК,обл-ях,Києві,Севастоп.,по
провед.ревізій і перевірок,узагальн.наслідків док-х ревіз.і перевірок у
вип. передбач. закон-вом, повідомлення про них органів законодавч.та
викон.влади SYMBOL 59 \f “Symbol” \s 6 ;

2) проведення ревіз.та перевірок фін.діяльн.,стану збереж.коштів і
мат.цінностей,достовірн-ті обліку і звіт-ті в
мін-вах,відом-вах,держ.комітетах та ін.органах держ.викон.влади,в
держ.фондах,в бюдж.устан-х,а також на підпр-ах і в орган-ях,які
отрим.кошти із б-ту та із держ.валют.фондів SYMBOL 59 \f “Symbol” \s 6 ;

3) провед-ня ревіз. та перев. правил. витрач. держ.коштів на утрим-ня
місц. органів викон. влади,установ і орган-цій,що діють за кордоном і
фін-ся за рах.держ.б-ту SYMBOL 59 \f “Symbol” \s 6 ;

4) провед.ревіз.і перев.повноти оприбутк-ня,прав-ті витрач.і
збереж.валют.коштів SYMBOL 59 \f “Symbol” \s 6 ;

5) здійсн.контролю за усуненням недоліків і
порушень,виявл.попередн.ревіз.і перев-ми SYMBOL 59 \f “Symbol” \s 6 ;

6) розробка інструктивних та ін.нормат.актів про провед.ревіз.і
перевірок SYMBOL 59 \f “Symbol” \s 6 ;

7) здійсн-ня методичн.керівництва і контролю за діяль-тю підпорядк. КР
підрозділів, узагальн. досвіда провед.ревіз.та перевірок і пошир.його
серед КР служб, розробка пропозицій щодо удосконал.контролю.

Органи КРС розгляд. листи, заяви і скарги громадян про факти
поруш.закон-ва із фін.питань. Звернення, де повідом.про крадіжки,
розтрати,недостачі,ін.серйозні правопоруш., негайно
пересил.правоохорон.органам для прийняття рішення згідно із чин.закон-м.

Ф-ції КР підрозд.(відділів,груп) ур-нах,містах і р.-нах у
містах:викон.ф-ції,перерах.вище за винятком 1 і 7.

9.ДКУ, як сомост.пілрозділ Мінфіну :ф-ції,

стр-ра.

З виходом Указу Президента від 27.05.1995 №335-95 «Про Державне
казначейство(ДК) України» були утворені органи
Держказначейства. 1995р. – КМУ «Положення про ДК України»

Мета створення ДК:

1. Забезпечення ефективного управління коштами ДБ

2. Підвищення ефективності фінансування видатків в межах наявних в ДБ
ресурсів.

СТРУКТУРА ОРГАНІВ ДК:

Вища ланка – Головне управління ДКУ

Середня – Управління ДК в ре-ці Крим, областях, мм.К.іС.

Базова – відділи ДКУ в містах, районах, районах міст

ФУНКЦІЇ ДКУ:

організація касового виконання ДБ, здійснення контролю за цим

управління наявними коштами ДБ

облік касового виконання бюджету за доходами і видатками

здійснення фінансування з бюджету

складає зведену звітність про виконання ДБ

здійснення управління державним боргом України

здійснення контролю за використанням та надходженням коштів
загальнодержавних цільових фондів

Розробка і затвердження нормативно-методичних документів з питань
бюджету, звітності і організації виконання бюджету( як державного, так і
місцевих)

СТРУКТУРА ГОЛОВ. УПРАВЛІННЯ ДКУ:

Керівництво і група при керівництві

Управління організації, аналізу виконання зведеного бюджету та
позабюджетних фондів

У. Прогнозування доходів ДБ

У. Оперативно-касового планування видатків ДБ та міжбюджетних
розрахунків

Оперативно-контрольне у.

Управління бухобліку та звітності

У. Координацї та розвитку органів ДКУ та методологічної роботи

У. Комп’ютерізації та інформ систем

У. Обслуговування державного боргу

Контрольно-ревізійне у.

Відділ фін забезпечення системи казначейства

Відділ добору, розстановки та перепідготовки кадрів

Юр відділ

У. Справами

12 Рахункова палата (РП) України :гол.завдання,ф-ції.

Рахункова палата (РП) була утворена у 1996 році ( Закон» Про РП» від
11.07.1996).

Відповідно до закону РП виконує наступні ФУНКЦІЇ:

контролює хід виконання законів У. Та Постанов ВРУ

здійснює контроль за виконанням ДБ по доходах та видатках , видатках по
обслуговуванню держборгу( зовн / внутр)

контролює використання коштів загальнодердж цільових фондів(
позабюджетних)

здійснює контроль за діяльністю органів ДКУ з питань управління наявними
коштами ДБ України , проходження бюджетних коштів і коштів фондів в НБУ
та інших банк. Установах

перевіряє цільове використання кошиів, виділених із бюджету на утримання
ВРУ та її апарату, служби Президента , апарату КМУ, інших виконавчих
органів, а також держ установами і організаціями , які діють за кордоном
і на території України

здійснює зв’язки з контрольними органами іноземних країн та відносини з
міжнародними організаціями , укладає угоди про співробітництво

здійснює аналіз порушень і відхилень у бюджетному процесі , готує і
вносить до ВРУ пропозиції щодо їх усунень, а також щодо бюджетного
законодавства.

14.Б-тне план-ння :визнач.,задачи,принципи.

Визначення бюджетного процнсу законодавчо затверджене у законі «Про
бюджетну систему» ( 1995р.)

БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС – регламентований законодавством процес складання,
розгляду і затвердження бюджетів, їх виконання і контроль за виконанням,
а такохж складання і затвердження звітів про їх виконання.

По структурі – це бюджетне планування і виконання бюджету.

Бюджетне планування базується на задачах, які поставлені перед органами
, які займаються бюджетним плануванням.

ЗАДАЧІ :

Визначення реальної величини доходів в наступному бджетному періоді ;

Обгрунтованість і визначення розмірів бюджетних видатків по кожному
напрямку ;

Збалансованість бюджету.

Принципи бюджетного планування базуються на двох принципах побудови
бюджетної системи: єдності і самостійності., науковості

При збереженні 2 принципів Б.планування проходить наступним чином:

Зверху-вниз – контрольні цифри;

Знизу – вверх – проектні розрахунки.

Науковості – всі розрахунки доходів, нормативів видатків по поточному
бюджету, напрмки інвестицій бюджету повинні мати необхідне наукове
обгрунтування.

13.Б-ний регламент.Відпов-ть держ.органів закон.і викон.влади.

Бюдж. процес в державі повинен регламентуватися БЮДЖЕТНИМ РЕГЛАМЕНТОМ –
документом, в якому визначається порядок і терміни складання, розгляду
і затвердження бюджету, а також організація його виконання.

Містить наступну інформацію :

1- визначає чітке розмежування функцій між органами державної влади і
державного управління.

2- визначає перелік всієї документації, яка використовується у бюдженому
процесі

3- Визначає особливий порядок виконання бюджету у разі його
несовоєчасного затвердження

4- Встановлює відповідальність за :

Несвоєчасне і неякісне складання бюджету органами виконав. влади

За порушення термінів розгляду і затвердження бюджету органів
законодав. влади

За нецільове використання коштів, виділених з бюджету ( фін. органи)

15.Підготовча робота по складанню пректа

б-та.

а) – Складанню проекту бюджету передує розробка основних прогнозних
макроек. показників економ. і соц. розвитку України: – обсяг ВВП, –
обсяг НД, – обсяг прибутку в цілому та в розрізі адмін.-територ.
одиниць, – показники балансу фін ресурсів, – платіжного балансу,
валютного плану, – індекси змін оптових та роздрібних цін, – показники
по фонду оплати праці, – обсяги геологорозвідувальних робіт.

Дані показники розробляє Мінекономіки.

Вони повинні бути розроблені до 1 червня року, який передує плановому
разом з Мінфіном, НБУ, Мінстатом, ін. міністерствами і відомствами.

На підставі зазначених показників розробляються плани екон. і соц.
розвитку окремих адмін.-територ. одиниць.

б) – КМ і Мінфін доводить до міністерств та відомств і виконавчих
органів інструктивні листи про особливості складання розрахунків до
проектів бюджетів на наступний бюджетний рік (до 15 травня).

У разі незбалансованості бюджету відповідного рівня (місцевого)
готується наступна інформація для подання вищестоячим фін органам:

1. Розміри дотацій і зміни складу об’єктів, що підлягають бюджетному
фінансуванню. Перед початком складаннЯ проекту бюджету ВР не пізніше 15
червня поточного року розробляє і представляє Президенту бюджетну
резолюцію, в якій визначаються основні напрямки бюджетної політики на
наступний рік.

Вперше бюджетна резолюція в Укр. була прийнята в 1995 р. Її розробка і
затвердження законодавчо закріплено в Законі про бюдж. систему Укр.

2. Перед поч. склад-ня проектоб-ту ВРУ не пізніше 20 червня поточ.року
розроб. І представл. Презид. б-ну резолюцію,в якій визнач.осн.напрямки
бюдж.пол-тики на наст.бюдж.рік.

Основні напрямки бюджетної політики на 1998 рік :

1. пріорітетне спрямування коштів на оздоровлення вітчізняного
виробництва ;

2. забезпечення функціонування соц-культ сфери і соц захисту населення

3. здійснення струткурних реформ

4. домогтися перерозподілу через доходну частину бюджету не більше 31%
ВВП

5. формування взаємовідносин між держ та місцевими бюджетами в напрямку
самостійності місцевих бюджетів

6. забезпечення режиму раціонального використання фін ресурсів з метою
їх економії

7. введення річного мораторію на надання дотацій суб’єктам
підприємницької діяльності , якщо такі не пов’язані з державним
регулюванням цін; введення річного мораторію на надання бюджетних позик
терміном погашення після 31 грудня.

У 1990 році через доходну частину бюджету розподілено 26,2 ВВП,
1991-32,7%; 1992-38,1%; 1993-40,4%; 1994-55,3%; 1996(план)-47%;
1997-46%, у1998 план-ся до 31%.

16.Порядок і терміни складання ДБ.

На підставі проведеної підготовчої роботи та фінан. можливостей держави
до 1 липня поточного року Мініфін складає попередній проект держ бюджету
і доводить відповідні контрольні цифри міністерствам та виконачим
органам, відомствам, виконавчим органам нижчих рівнів, які в 2-тижневий
термін розгялають одержані показники і в разі незгоди подають
останньому відповідні розрахунки та обгрунтування.

До 1 серпня у Мінфіні при участі представників мін-в, відомств та
виконавчих органів розглядаються пропозиції і зауваження, які були
надіслані. У разі незгоди відповідна інформація передається до Кабміну
разом з проектом держ. бюджета.

До 15 серпня Мінфін відповідно до пропозицій і зауважень готує другий
проект держ. бюджету і передає на розгляд КМУ з відповідними
розрахунками.

КМ для розгляду проектів держ. бюджету дається 2 тижні. У разі згоди до
1 вересня проект бюджету передають Президенту.

Президент у 2-тижневий термін розглядає проект бюджету і у разі згоди до
15 вересня передає ВР.

17.Порядок і терміни розгляду розгляду і затвердж.ДБ.

До 1 вересня проект бюджету передають на розгляд ВР. Проект держ.
бюджету розглядають постійні комісії, які діють при ВР. Представляє
проект держ бюджету Президент, з доповідями вивступають міністр Мінфіну
і голови постійних комісій. Після проект проходить обговорення , в
результаті чого приймається закон «ПРО Д.Б.» Законом про бюдж. систему
Укр. встановлені два терміни затвердження проекту бюджету:

2 грудня. Якщо не прийнятий до 2 грудня, то ВР приймає постанову про
порядок фінансування поточних витрат до затвердження бюджету

30 грудня . Якщо не затверджений до 30 грудня, то автоматично
продовжують дію показники поточного року.

19.Закон про ДБ та його зміст.

Основна інформація, що міститься в Законі «ПРО Д.Б.» :

загальна сума доходів, видатків бюджету, граничний розмір

обсяг дефіциту та джерела покриття (ЦП, внутр. та зовніш. кредит).

2. Доходи бюджету в розрізі кодів бюджетної класифікації

3. Видатки відповідно до кодів бюдж класифікації

4. Суми дотацій і субвенцій, які передаються і держ бюджету місцевим.

5. Нормативи вірахувань від загал.-держ. регулюючих податків до місцевих
бюджетів (ПДВ, АЗ, Пр П з гром., П на Пр фіз. осіб)

6. Суми вилучені на корист держ. бюдж.

7. Рішення по бюдж позичках

8. Оборотно-касова готівка ( не більше 2 % цільових фондів)

9. Доходи і видатки загальнодерж цільових фондів

10. Зміни, які відбулися при встановлені ставок і термінів сплати
податків

11. Інше

18.Порядок склад.,розгляду,затвердж.МБ-в.

Складає проект відповідного місцевого бюджету відповідне фінансове
управління (Мінфін АР Крим, обласні і міськи фінуправління) або
фінансовий відділ на основі показників соц-ек розвитку території,
доведених показників (нормативи відрахувань, дотацій, вилучення коштів)

Проекти фін планів підприємств і госп організацій, кошториси доходів і
видатків бюджету

Складений проект бюджету розглядається відповідним виконавчим органом
(держадм або виконкомами)

Республіканський бюджет Криму, обласні і міські Київ, Сев-ль передаються
на розгляд ВР Криму та відповідним радам народних депутатів до 10 грудня
поточного року.

Міські і районні бюджети подають відповідним Раднардапам до 25 грудня.

Якщо до 30 грудня не затверджується місцевий бюджет , то починають діяти
цифри того бюджету , який був переданий на затвердження.

Місцевий бюджет може бути затверджений тільки після затвердження держ
бюджету.

20.Поняття б-ного фін-ня та його орган-ція.

Фінансування із бюджету – це перерахування розпорядником коштів зх
ступенів через установи банківської системи бюджетних коштів на видатки,
визначені фін планами і кошторисами підприємств, організацій , установ і
і затвердженого бюджету.

Принципи бюджетного фінансування :

Плановості

Цільового використання

У фінансуванні приймають участь фін органи( казначейство, фінупри, фін
відділи) банківські установи і розпорядники коштів 3х
ступенів.Організація бюджетного фінансування покладена на фін органи. По
державному бюджету розрізняють 3 ступені розпорядників кошітв :

Головні

Розпорядники коштів 2го рівня

Розпорядники коштів 3го рівня

По місцевих бюджетах розрізняють два рівні розпорядників:

Головні

Розпорядники 3го рівня

21.Принципи і методи б-го фін-ня із ДБ та МБ-в.

Фінансування з бюджету здійснюється за такими схемами:

фін.орган SYMBOL 174 \f “Symbol” \s 6 ® установа банку При
вказ.схемі фін-ня ГРК в банках відкрив.2 рах-ки:

SYMBOL 175 \f “Symbol” \s 6 Ї SYMBOL
175 \f “Symbol” \s 6 Ї -на утрим.установи

(ДБ)ГРК ГРК(МБ) -для переказу підвідомчим установам.

РК ІІІ SYMBOL 172 \f “Symbol” \s 6 ¬ РК ІІ SYMBOL 191 \f “Symbol” \s 6
ї SYMBOL 175 \f “Symbol” \s 6 Ї

РК ІІст.

Друга заг.схема по якій здійсн.б-тне фін-ня: При даній схемі
фін-ня РК закрив.рах-ки в банк.установах,а

фін.орган(вищ.рівень) SYMBOL 174 \f “Symbol” \s 6 ® установа банку
відкрив.реєстрацрах-ки в органах ДКУ.

SYMBOL 175 \f “Symbol” \s 6 Ї
SYMBOL 189 \f “Symbol” \s 6 Ѕ SYMBOL 174 \f “Symbol”
\s 6 ® ГРК

фін.орган(сер.рівень) SYMBOL 174 \f “Symbol” \s 6 ® установа банку
SYMBOL 189 \f “Symbol” \s 6 Ѕ SYMBOL 174 \f “Symbol” \s 6 ® РК ІІ

SYMBOL 175 \f “Symbol” \s 6 Ї

фін.орган(баз.рівень) SYMBOL 174 \f “Symbol” \s 6 ® установа банку
SYMBOL 174 \f “Symbol” \s 6 ® РК ІІІ

Касове виконання бюджету здійснюють слідуючі банки:

ексімбанк

нбу

піб

укрсоцбанк

україна

ощадбанк

аваль*

* відповідно до постанови КМУ №88 від 21.01.1998

Виконання ДБ за видатками визначаєтьсячітким виконанням своїх функцій
всіма 3ма учасниками: фін органами, банками, розпорядниками коштів.

МЕТОДИ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ:

Метод відкриття кредитів. Базується на принципі авансування видатків на
кредитній основі.використовувався в Україні до 1.07.1993 при
фінансуванні із ДБ.

Метод перерахування коштів з рахунку бюджету на рахунки розпорядників
коштів.До 1.07.1993 використовувася лише при фінансуванні з місцевих
бюджетів. З цього моменту використовується при фінансуванні з бюджетів
всіх рівнів.Сутність методу: перерахуванні здійснюється в межах наявних
коштів на раунках бюджету.

Бюджетне фінансування із ДБ здійснюється відповідно до тимчасової
інструкції «про порядок касового виконанняДБ за видатками» №28 від
21.03.1997

Відповідно до цієї інструкції фінансування із ДБ здійснюється :

через територіальні органи Д.К.

за відомчою структурою

..

23.Документооборот при фін-ні із ДБ.через органи ДКУ.

При такому виді фінансування органи Д.К. повинні мати дані про
територіальне розташування мережі установ , підприємств, організацій,
яким вони перераховують кошти.

ПОРЯДОК надання інформаіцї :

Головне управління Д.К. доводить цю інформацію до казначейств середньої
ланки.

РК 2го рівня надають оргнам казначейства середньої ланки дані про мережу
підвідомчих підприємств, в територіальному розрізі( міст, районів)

Органи казначейства середнього рівня , одержавши цю інформацію,
передають органам казначейства базового рівня.

Також до органів казначейства доводять обсяги асгнуваня та кошториси
видатків .Таку інформацію одержують місяць після затвердження бюджету.

ПОРЯДОК подання інформації :

ГРК надають зведені кошториси доходів і видатків в розрізі підвідомчих
установ в головному управлінні Д.К.

ГУДК доводять цю інформацію до оргнів казначейства середнього рівня

РК2го рівня надають зведений кошторис доходів і видатків в розрізі
підвідомчих установ оргнам казначейства середнього рівня , які доводять
одержану інформацію базовому рівню

РК3го рівня надають затверджені кошториси доходів і видатків органам
казначейства базового рівня.

Виконання видаткової чатсини ДБ здійснюється шляхом фінансування або
проведення платежів безпосередньо на рахунки суб’єктів госп. діяльності.

Оплата витрат розпорядників коштів проводиться органами ДК шляхом
безготівкового здійснення платежів на користь суб’єктів госп.
діяльності

, які виконують відповідну роботу .

24.Документооборот і порядок отрим.готівки РК.

ДКУ надає дозвіл на отрим.готівки в банк.установах самими РК,на користь
суб.господ.діяльн-ті,які викон.роботи,або надав.послуги РК.Для цього в
органах Казнач.РК відпов.рівня відкрив.реєстрац.рах-ки.До кожного
реєстрац.рах-ку відкрив.особові картки,в яких міститься розгорнута
інформ.про виділені кошти на оплату рах-в та на видачу готівкою
беспосер.РК.(схема 2.6)

22.Документооборот при фін-ні із ДБ за відомчою стр-рою.

На сьогодн.день в Укр.зберіг.фін-ня із ДБ за відомч.стр-рою.При дан.виді
фін-ея РК відкрив.рах.в банк.установах(для ГРК та РК ІІст.-2рах.).Фін-ня
із б-ту здійсн.шляхом перерах.коштів із рах-ку Казнач.на б-ні рах.РК-в.

В1998р. Для силових відомств фін-ня здійсн.наст.чином: через
територ.органи ДКУ шляхом перерах.коштів б-ту із рах.Казнач.на б-ні
рах.РК відпов.рівня.

26.Документооборот при фін-ні із МБ-в.

При фінансуванні з місцевих бюджетів використовується також метод
перерахування коштів з рахунку бюджету на рахунок РК( в межах наявних в
бюджеті кощтів)

Фінансування здійснюється за допомогою платіжних доручень.Їх
використовують бухгалтерія фін відділу на основі форми№5( розпорядження
на перерахування коштів з рахунку місцевого бюджету ), яку готує місцева
бюджетна інспекція фін відділу.

Платіжне доручення виписується в 3х примірниках:

1й – залишається банківській установі, як основа для перерахування
коштів

2-й – разом з коштами – розпоряднику коштів

3-й – повертається до фін відділу

27.Поняття і орг-ція викон-ня б-ту(органи,що забеспеч.викон-ня б-ту).

Виконати бюджет означає сформувати його доходну частину ( забезпечити
надходження податків та платежів) і профінансувати видатки , затверджені
в бюджеті. Загальне керівництво по виконанню бюджету покладено на КМУ.
КМУ організує виконання бюджету через відповідні міністерства та
відомства.

ДБ виконують безпосередньо :мінфін,казначейство,податкова
адміністрація,КРУ.

Виконання місцевих бюджетів покладено на :фін управління та
відділи,податкову адміністрацію,КРУ.

ЦА мінфіну – організує виконання бюджету ( ДБ).Фін управління та
відділи здійснюють виконання вимдаткової частини та контроль за
надходженням коштів в бюджет.Органи ДК – організують та здійснюють
касове виконання ДБ( здійнюють бюджетне фінансування та контроль за
надходженням доходів ДБ)

Податкова адмінінстрація – контролює своєчасність і правильність
обрахування податків та платників та контролює своєчасність розрахунків
з бюджетом.КРУ – здійснює контроль за цільовим використанням бюджетних
коштів та матеріальних цінностей.

28.Розпис доходів і видатків,як основа викон-ня б-ту.б-тна класиф-ція.

Основою для виконання бюджету є розпис доходів(Д) та видатків(В).

Розпис Д і В здійснює мінфін .Розпис бюджету ре-ки Крим – мінфін ре-ки
Крим. Обласних – обласні управління мінфіну; міських міст Києва та
Севастополя – міські фінупри ; міських та районни-х – фін. Відділи.

Бюджетний розпис складається на 1 рік з поквартальною розбивкою. З 1997
року введена помісячна розбивка бюджетного розпису.Бюджетний розпис
повинен бути збалансований.Розпис складається відповідно до кодів
бюджетної класифікації.Визначення бюджетної класифікації законодавчо
закріплене( Закон «про бюджетну систему У.» ):Бюджетна класифікація –
єдиние систематизоване функціональне групування доходів та видатків по
однорідним олзнакам , що забезпечує загальнодерж та міжнар порівняність
бюджетних даних.Структуру бюджет класифікації розробляє КМУ і міфін,
затверджує ВРУ.Структура нової бюдж класифікації затверджена постановою
КМУ від 12.07.1996р. №327» про структуру бюджетної класифікації У.», в
грудні 1997 року наказом мінфіну вона затверджена.Бюджет і звітність за
1998 рік складається відповідно до нової бюдж класифікації.Вона
передбачає 4 блоки:

класифікація доходів.

Складові Д-ів бюджету:

податкові надходження + неподаткові надходження = поточні доходи;

поточні доходи+операції з капіталом(?) = сукупні доходи;

сукупні доходи офіційні трансферти + загальнодержавні цільові фонди =
доходи бюджету.

Доходи класифікуються по 3х ознаках:

1) розділ – показує джерело одержання прибутку ( податок на прибуток ,
прибутковий, податки на збільшення ринкової вартості, 3й розділ –
платежі за використання природних ресурсів)

2) глава показує вид податку( 1й розділ , податок на доходи фіз і юр
осіб)

3)параграф – показує прибутки від окремих категорій фіз та юр осіб(
податок на доходи робітників та службовців, на доходи працівників
колективних с/г підприємств)

2. класифікація видатків:

функціональна – ( відповідно до функцій, що виконує держава)-
передбачено 25 функц. Розділів і 134 підрозділи

відомча – виділено 186 шт., що фінансуються з ДБ

ек.класифікація видатків бюджету( за ек змістом виконуваних операцій) .

В основі класифікації видатків5 ознак:

група – один з функціональних розділів( 7й розділ – освіта)

розділ – показує підрозділ функц-го розділу( дошкіл., загсер школа,
позашкільне)

глава – відомча підпорядкованість( міністерство освіти)

параграф – показує групи однотипних установ( загальноосвітня школа,
інтернат, гімназія)

стаття – характеризує цільове призначяення( ст.1 – фонд з/п, ст.2 –
наорахування на з/п, ст.3 – загальногосп витрати, і т.д.)

3. класифікація фінансування бюджету – позики, отримані від
бюджтеів, НБУ, КБ та установ + міжнарод фін організацій, урядів
іноземних країн, КБ іноземних

класифікація боргу за типом кредитора – суми заборгованості по одержаних
позиках.

29.Організація викон-ня доход.частини б-ту.

Встановленою системою стягнення доходів бюджету передбачено, що по
більшій частині доходів обчислення сум і їх перерахування в бюджет
здійснюється самим платником.Це стосується юр осіб.

Розрахунки підприємств і організаційз бюджетом здійснюються в
безготівковій формі на підставі платж доручення . Прийом платежі в від
населення в готівковій формі здійснюють установи Ощадбанку, каси сіл та
селищ.рад і каси спеціальних збирачів.Каси спеціальних збирачів
утворюються в основному для мобілізацй державного мита. Стягненням цього
платежу займаються нотаріальні контори, районні та мівські відділення
міліції і митниці. В такому ж вигляді може стягуватись лісовий дохід
через місьгоспи.

Прийом платежу оформлюється квітанцією на повідомлення, що заповнюється
платником на підставі платіжного повідомлення , яке доводить до платника
відповідний фін орган.( мал. 2.7.)

30.Документооборот,пов SYMBOL 162 \f “Symbol” \s 6 ў язаний із
мобілізац.доходів.

щодня від ОПЕРУ НБУ в ГУ ДКУ надходить наступна інформація:

виписки з доходних розрахунків

первинні документи ( платіжні доручення)

щодення банківська звітність у формі 412 – Т.

Одержана інформація надходить до відділу регулювання і прогнозування
доходів ГУ ДКУ де перевіряється і встановлюється правильність
зарахування доходів відповідно до коду бюджетної класифікації. В цьому ж
відділі на основі документів складають реєстр доходів , які надійшли до
бюджету.

Один примірник Реєстру і всі платіжні документи надходять в управління
БО( бухобліку) і звітності . У цьому управлінні на підставі реєстру і
первинних документів складають меморіальний ордер і відображають суму
доходів на відповідних рахунках з орбліку виконання бюджету( регістр
синтетичного обліку – книга 1ф, регістр аналітичного обліку – книга
5ф).Після цього 1 примірник реєстру і всі первинні документи передають у
відповідні ДА чи ДІ.Територіальні управління і віддли ДКУ в всою чергу
щоденно одержують від відповідних банківських установ наступні
документи:

виписки з доходних рахунків

первинні платіжні документи

форми щоденної банківської звітності по формі 412 – д.

Вказана інформація надходить у відділ розмеж-ня і і
оперативно-аналітичного обліку державних доходів територіальних органів
ДКУ. У даному відділі здійснюється перевірка документів і на їх підставі
складається реєстр доходів, що надійшли до бюджету.

Два примірники реєстру передають у відділ БО і звітності територіальних
органів ДКУ. У даному відділі складаються меморіальний ордер і
відображаються доходи, що надійшли у бюджет на відповідних рахунках(
книги 1ф та 5ф). Один прримірник реєстру і всі первинні документи
передаються до ДА чи ДІ.

ДОКУМЕНТООБОРОТ при місцевих бюджетах.

Щодня банківські установи передають у фін управління і відділи виписки з
поточних рахунків місцевого бюджету і первинні документи . бухгалтер фін
органу перевіряє одержані документи і встановлює правильність
зарахування доходів відповідно доходів бюджетних класифікацій і щодня
складає довідку про доходи , що надійшли на рахунок місцевого бюджету(
форма 3).

На підставі цієї довідки , яка є первинним документом для обліку
доходів бюджету у фін органі, складають меморіальний ордер, де роблять
записи у відповідних регістрах обліку. 1 примірник довідки і всі
первинні документи передають в ПА чи ПІ.

ПА:

здійснює оперативний облік нарахувань і надходжень доходів , що
мобілізовані на даній території

веде особові рахунки по кожному виду доходів і платнику.

Порядок обліку надходжень в ПА визначений в Інструкції» про порядок
ведення ДПІ оперативного бухобліку податкових і неподаткових платежів»,
затверджено наказом ГДПІУ від 12,05,1994 №37

42.Джерела форм-ня і напрямки викор-ня грош.коштів.

В процесі виконання бюджету доходи мають тенденцію випереджувати у часі
фінансування видатків. Касове виконання бюджету має бцти побудоване
таким чином , щоб мало місце перевищення поточних надходжень на
поточними видатками. Оце перевищення і утворює грошові кошти
бюджету.Вцілому в бюджеті кожної країни джерелом формування коштів є
надходження доходів, а напрямком їх використання – фінансування
видатків. Незалежно від тієї чи інщої ланки бюджетної системи джерелом
утворення коштів бюджету є закріплені доходи за даним бюджетом, дотації
і субвенції з вищестоячих бюджетів, бюджетні позички, кошти одержані від
інших бюджетів по взаємним розрахункам, нормативи відрахувань від
податків та зборів.

Напрямки використання грошових коштів:

видатки затверджені в бюджеті

пердача дотацій і субвенцій нижестоячим бюджетам

надання позичок нижестоячим бюджетам на покриття касового розриву

кошти, передані іншому бюджету по взаємних розрахунках

коти, вилучені на користь інших бюджетів

J\¤¶@

j

4

v

A

J¤:

<

j

/o//////////ssss/IIAAA

&

&

&

&

&

&

A

A

&

&

&

A

&

F

?????????A

&

&

F

&

F

&

F

A

&

&

F

&

F

&

F

&

&

&

&

F

A

&

&

&

&

&

F

&

F-

&

&

A

&

&

F%

&

F$

&

F#

&

F”

&

F!

&

F

A

&

F,

&

F+

&

F*

&

F)

&

F(

&

F’

&

F&

&

F1

&

F0

&

F/

&

F.

&

F-

&

F:

&

F9

&

F8

&

F7

&

F6

A

&

F5

&

F=

A

&

F< & F; & F= & F A A & F>

&

F

&

F

E/aeae////II3/43/43/43/43/43/43/43/43/4??

&

F

&

[email protected]

&

&

FC

&

FB

&

FA

EEEEEEEEEE

&

FG

&

FF

&

FE

&

FD

&

FJ

&

FI

&

FH

:

3/4

`

:

&

FP

&

FO

&

FN

&

FH

A

&

FM

A

&

FV

A

&

FU

&

FT

&

FS

&

FR

&

FQ

A

??A?Взаємовіднос.між б-ми різних рівнів,їх форми та орган-ція.

ДОТАЦІЇ, як одна із форм вертикальної взаємодії між бюджетами, як
правило, фіксована в сумі грошова допомога, що надається при певних
умовах вищім бюджетом нижчому з метою забезпечення виконання ним своїх
функцій без обмеження використання коштів на безповоротній основі і не
вимагає вкладання коштів з боку одержувача.Відповідно з міжнародно
визначеною термінологією бюджетні дотації :

незв’язані ( загальні)

безумовний генеральний трансферт

СУБСИДІЇ – грошова допомога , що подається вищим бюджетом нижчому з
метою заьезпечення ним реалізації конкретної бюджетної програми, але без
необхідності вкладання коштів з боку отримувача.

При нецільовому використанні вони підлягають поверненню. Згідно із між
класифікацією – це зв’язані або спеціальні або умовні трансферти , що
не вимагають участі у фінансуванні з боку отримувачів.

СУБВЕНЦІЇ – грошова допомога, що надається вищім бюджетом нижчому з
метою реалізації конкретних цілей і може бути обумовлене вкладанням
коштів з боку отримувача.При нецільовому використанні – повернення.

За між клас-цією – це зв’язані або умовні трансферти, що надаються при
певній участі у фінансуванні з боку отримувачів.

УМОВИ, НА ЯКИХ ПРОВОДЯТЬСЯ БЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ.:

врахування відмінностей у фін потребах окремих територій за умови
чіткого визначення сфери фін-ня.

Створення стимулів для підвищення використання місцевими органами
власних доходів

Стабільність, передбачуваність і відповідність динаміці потреб місцевих
бюджетів або територій

Незаохочення до марнотратства загдерж коштів

На горизонтальному рівні зв’язку між бюджетами існують слідуючи форми
зв’язку:

горизон трансферти

фонд солідарності територіальних колективів ( франція)

міжрегіон вирівнювальні фонди або платежі( швеція)

фонд взаємної допомоги( литва)

МЕТОДИ РОЗПОДІЛУ БЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ:

пропорційно Д-ів місцевих бюджетів

пропорційно видаткам ( для покриття окремих видів видатків) місц
бюджетів

багатофакторні форми

як частина місц бюджету

32.Взаємні розрах.між б-ми:причини,виникнення і правила провед-ня.

При виконанні бюджету виникають окремі ситуації, що змінюють
розподілення окремих доходів та видатків , во утворює розрив між
окремими Б.В резукльтаті утворюється касвий розрив. Для відновлення
збалансованості Б використовують покриття видатків одного бюджету
коштами іншого,тобто – ВЗАЄМОЗАЛІК( ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ)Існує причин
використання взаємозаліків:

зміна законодавства після затвердження місцевого Б

зміна адмін-тер розподілу

передача з одного Б до іншого фін-ня окремих установ

зміна видаткової частини Б

ПРАВИЛА ПРОВЕД. ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ:

Проводяться між Б різних рівнів, що безпосередньо пов’язані між собою
ієрархічно

Застосовуються в сумі річного доходу одного вищестоячого Б до покриття
суми видатків нижчих Б

Повинні бути закінчені або виплачені за рік або до кінця бюджетного року

Взаєморозрахунки ( ВЗА ) проводяться на підставі рішення бюджетного
управління вищестоячого оргнау за умови надання прохання підвідомчого
бюджету.Документом по ВЗА є відомості і платіж доручення , що
реєструються у формі 11» повідомлення про ВЗА», де вказана сума до
платежу, призначення платежу, орган, що відправляє і отримує бюджетні
трансферти.

34.Б-тні позички:поняття,правила надання.

В процесі виконання Б і утворення касового розриву використовуються Б
ПОЗИЧКИ. Випадки:

об’єктивно не співпадають строки отримання доходів і фін-ня видатків

неотримання і невиконання плану по отриманню доходів

перефін-ня окремих видів видатків

Для покриття касового розриву призначені :

оборотно-касова готівка, суми якої встановлюються при затвердженні
місцевого Б

позичка у вищест.бюджету.

Позички безвідсоткові і мають строго цільове призначення , надаються
вищім бюджетом нижчому, безпосередньо з ним пов’язаному, розраховані на
рік і погашаються до кінця року, виділяються тільки на суму , яка
необхідна для покриття видатків. Бюджетна позичка на балансі кожного Б
відображається по вищім – видача, по нижчим – отримання. Є випадки, коли
на балансі одного Б є дві позначки: видачі і отримання.

Права рішення про надання бюдж позички надаються органам держ
управління, які в свою чергу мають передавати це право фін органам.Таким
чином, міністерству фінансів надано право вирішення питання про надання
бюджетної позички з ДБ. Право рішення про надання бюдж позичок місцевим
бюджетом може бути надано також його фін органу.

35.Документооборот,пов SYMBOL 162 \f “Symbol” \s 6 ў яз.із наданням і
погаш.позичок.

Первинним документом, яким оформлюється видача і погашення є платіжне
доручення.

СХЕМА ДОКУМЕНТООБОРОТУ:

місцеві виконавчі органи направляють дклопотання про видачу бюдж позички
у вищій орган або КМУ

фін орган , що здійснює виконання розпорядження про бюдж позичку і з
якого буде надана позичка перевіряє її доцільність і встановлює терміни
погашення. Цей же орган оформлює платіж доручення ( 4 шт):1. В мінфін
2.установі банку 3. Установі банку фінуправління і звітси іде 1 прим.в
саме обласне управління фінансів.

Вилучення коштів на користь державного бюджету – одна із форм бюджетних
розрахунків.

ЗАКОН ПРО дб НА 1994-1998 РОКИ : ПІДГОТУВАТИ ТАБЛИЦЮ: КІЛЬКІСТЬ І
НАЙМЕНУВАННЯ ОБЛАСТЕЙ , З ЯКИХ ВИЛУЧАЮТЬ КОШТИ І СУМИ.

36.Взаємозалік коштів із фін-ня видатків у рах-к погаш.недоїмки за
належними до б-ту платеж.:причини виникнення і правила провед.

ВЗАЄМОЗАЛІК – як виключний захід бюджету запроваджено у 1996 р. На
протязі 96-98 років його відміняли + вводили.ВЗА коштів по фін-ню
видатків в розрахунках погашення недоїмки по належних до Б платежах
проводиться між такими учасниками: розпорядником бюджетних коштів, в
межах непроведених на дату ВЗА видатків або невикористаних на цю дату
асигнувань на суму, що не перевищує суму недоїмки платника по
відповідних видах видатків.

ВЗА провод.у наст.випадках :

по видатках, що передбачаються у ДБ і доходах , що повністю надходять до
ДБ

по видатках,що передбачені у місц бюджетах і додоходах, що повністю
зараховуються до місц бюджетів.

3. по видатках, що передбачені у ДБ і надходять по нормативах
відрахувань до ДБ і місц бюджетів

4. по видатках, що передбачені у місц бюджетах і доходах, що по
наромативах відрахувань розподіляються між ДБ і місц бюджетами.

У 1. та 3. випадках приймає рішення ГУ ДКУ , у 2. – мінфін АРК,
областей, містК і С фін.упр.; у 4. – територіальні управління та відділи
ДКУ.

Підставою для проведення ВЗА є складений протокол взаєморозрахунків між
РК і платником податків, який складає ініціатор проведення ВЗА( один з
двох).До протоколу додаються такі документи:довідка про недоїмку по
податках у 3х примірниках – ПА,акт звірки розрахунків між підприємством
і РК в 3х примірниках – обидва учасники ВЗА складають.

Протокол узгоджується :

галузевим управлінням мінфіну

фінупром обл ДА

ГРК( керівник міністерства чи відомства)

Підприємство

Бюджетна установа

38.Задачи бух.обліку викон.б-ту у фін.органах.Бух.регістри з обліку
викон.б-ту у фін.органах і порядок їх зберігання.

Облік виконання бюджету у фін органів покладений на відповідні служби.
Облік виконання ДБ здійснюють управління і відділи БО і звітності у
складі ГУ ДКУ і його територіальних органів.Облік виконання місцевих
бюджетів здійснюють головні бухгалтерії і бух-ї у складі фін управлінь і
відділів.Задача обліку виконання бюджету : повне , достовірне і
своєчасне відображення процесу виконання бюджту ( держ та місцевого).
ВИВЧЕННЯ ОБЛІКУ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ базується на вивченні:

первинних документів , якими оформлюються операції по виконанню бюджету
і схем документообігу;

облікових регістрів, в якихвідображаються ті чи інші операції;

порядку записів в зазначених документах.

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ – письмові свідоцтва, що фіксують і підтверджують
операції, включаючи розпорядження і дозволи адміністрацій на їх
проведення.

ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ – носії спец формату ( паперові та машинні) у вигляді
відомостей, книг, журналів тощо, призначені для хронологічного,
систематичного та комбінованого нагромадження, групування і узагальнення
інформації з первинних документів , що прийняті до обліку.

На сьогодні в У.використовують наступні облікові регістри:

регістр синтетичного обліку – книга-журнал головна( ф.1-ф)

регістр аналітичного обліку

книга поточних рахунків РК і касових видатків ( ф.№3-ф)

книга розрахунків з іншими бюджтами ( ф. № 4-ф)

книга доходів ( ф. №5-ф)

Кожна книга повинна бути пронумерована, підписана : найменування, назва
книги, звітний період. У всіх книгах повинні бути найменування відкритих
рахунків, а у книзі доходів – коди бюджетної класифікації. Записи
вкнигах здійснюються на основі меморіального ордеру, який складається на
основі довідок чи реєстрів.

39.Документи бух.обліку викон-ня б-ту у фін.органах і порядок їх
зберігання.

На сьогоднішній день для обліку виконання бюджету використовуються
наступні первинні документи:

розпис доходів та видатків бюджету

довідка про доходи, що надійшли на рахунок місцевого бюджету(ф№3)

розпорядження на перерахування з рахунку місцевого бюджету( ф№5)

реєстр доходів , що надійшди на єдиний казначейський рахунок

розпорядження на перерахування коштів ДБ з єдиногь казначейського
рахунку

повідомлення про взаємні розрахунки ( ф№11)

платіжне доручення

інформація від банківських установ( виписки з рахунків відповідного
бюджету3 та форма щоденної звітності( ф №412)

меморіальний ордер( ф №274)

40.План рах-в поточного бухобліку викон-ня б-ту у
фін.органах(порівн.хар-тика діючого і запропон.)

Основою організації обліку виконання бюджету є встановлення плану
рахунків. До кінця 1997 року в У. Діяв план рахунків , який був
розроблений при СРСР. Наказом ГУ ДКУ від 27.12.1997 року №137 був
затверджений новий план рахунків з обліку виконання ДБ і місцевих. На
протязі 1998 року здійснюється його впровадження в практику.

Старий

Новий

1. Грошові кошти (01) 1.Ресурси бюджету

2. Видатки (02) 2.боргові зобов’язання

3.доходи, що розподіляються (03) 3 кошти в розрахунках

4. доходи (04) 4 результат

5. позички видані і одержані (05) 5 доходи

6. розрахунки (06) 6 видатки

7. кошти передані і одержані (07) 7 допоміжні рахунки

8. результат (09)

Кожен з розділів старого плану мав по 1му рахунку 1го пордяку( двозначна
нумерація). Кожен з рахунків 1го порядку мав по декілька субрахунків.
Новий план має класи рахунків. Коден з класів має рахунки 2го і 3го
порядку, а по деяких з них передбачена деталізація.Кожен рахунок має
свій код, який складається з кількості знаків від 13 до 28. Для прикладу
розпишемо код рахунку, що входить до 1го класу рахунків.

Клас рахунку Кількість знаків

8 код території 6

4 деталізація коду рахунку

3го порядку 2

7 тип операцій 1

3 код рахунку 3го порядку 1

6 вид бюджту 1

5 установа банку 2

2 код рахунку 2го порядку 1

1 клас рахунку 1

Новий план рахунків бюджету розроблений відповідно до принципів ,
прийнятих у міжнародній практиці БО з виконання всих видів бюджетів.В
старому плані передбачались як активні , так і пасивні, так і
активно-пасивні рахунки. В новому плані є тільки активні і пасивні
рахунки.

Характеристика рахунків 1го порядку відповідає діючому до кінця 97го
року плану рахунків:

01 – грошові кошти – активний, в дебеті – надходження, в кредиті –
перерахування, Сальдо(Со) – дебетові залишкі коштів бюджету на певну
дату.

02 – видатки – активний. Дт – видатки бюджету з початку року і їх
збільшення по взаєморозрахунках. Кт – зменьшення видатків в зв’язку з
проведенням взаєморозрахунків і їх віднесення в кінці року на результати
виконання бюджету.

03 – доходи, що розподіляються – пасивний. Кт – доходи з початку року і
їх збільшення в зв’язку з поверненням передплат. Дт – зменьшення доходів
в зв’язку з поверненням зайво внесених сум. Со – кредит – доходи бюджету
з початку року. На цьому рахунку обліковувались наступні показники( і в
1997 році) :

ПДВ

Податок на доходи юр осіб

Податок на доходи фіз осіб

АЗ

04 – доходи – пасивний. Кт – доходи даного бюджтеу з початку року і їх
збільшення в зв’язку з поверненням передплат. Дт – зміньшення доходів в
зв’язку з поверненням зайво внесених платежів. Со – кредит, доходи
бюджтеу з початку року.

05 – позички видані і одержані – акт-пасивний. Дт – надання позичок
нижчим бюджетам і погашення позичок від вищих бюджтеів. Кт – одержання
– зверху; погашення. Со – дебет – залишки непогашеної заборгованості по
позичкам виданим. Со – кредит – непогашена заборгованість по позичкам
одержаним.

06 – розрахунки – акт-пасивний. Дт-заборгованість інших бюджетів даному
і погашення заборгованості даного бюджету перед іншими. Кт –
заборгованість іншим; погашення даному. Со – дебет – перевищення
заборгованості інших над іншим; Со – кредит – перевищення заборгованості
іншим на інших.

07 – кошти передані і одержані – акт-пасивний. Дт – кошти передані і
належні до передачі. Кт – кошти одржані і належні до одержання. Со – не
виводиться. Дт оборот – кошти передані; Ктоборот – кошти одержані.

09 – результати – акт-пасивний. В кінці року по Кредиту списуються
касові доходи, по Дебету – касові видатки. Со кредит – перевищення
доходів над видатками; Со – дебет – перевищення видатків над доходами.

41.Баланс викон.б-ту.

На основі поточного обліку на початок кожного місяця у фін органах
складається баланс виконання бюджету з активу і пасиву. В Активі –
склад , розміщення і витрачання бюджетних коштів; В Пасиві – джереда
утворення коштів бюджтеу. Со – кредит – перевищення доходів над
видатками;Со – дебет – перевищення видатків над доходами.БАЛАНС
ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ характеризує процес касового виконання бюджтеу на
певну дату з початку року , стан його коштів на рахунках в бюджетах і
розрахунках.

АКТИВ ПАСИВ

1. грошові кошти( Со– дт–01) 1. доходи(кт04)

2. видатки( Со-дт-02) 2. позички одержані ( кт05)

3. позички видані( дт05) 3.розрахунки( кт06)

4. розрахунки( дт – 06) 4.кошти одержані ( кт-оборот-07)

5. кошти передані(дт-оборот-07)

6. результат(дт – 09) – дефіцит 5.результат(кт – 09 ) префіцит

Залишки по 06 можуть бути або в активі , або в пасиві,в залежн.від того
яке сальдо.

Сальдо по 05 і оборот по 07 можуть бути і в активі , і в пасиві.

43.Рахунки обліку грош.коштів,їх хар-тика (діючого плану).

Облік грошових коштів і доходів бюджету згідно з діючим планом
рахунків. Для обілку грошових коштів пердбачено:

010 – кошти бюджету в банках

011-поточний рахунок місцевого бюджету

012-поточний рахунок ДБ

013-кошти бюджету на фін-ня ?підприємств

014-поточні рахуноки РК

019-суми в дорозі

При обліку 019 обліковуються кошти, які перераховані до бюджету але ще
не надійшли.

Для обліку доходів – два рахунки:

040-доходи бюджету

041-нез’ясовані надходження

При обліку виконання Дб При обліку виконання місцевого

Дт

Кт Дт кт

Надходження доходів

010 040 011 040

Надходження нез’ясованих сум

010 041 011 041

Повернення зайво внесених платежів

040 010 040 011

Встановлення належності платежів

А)зарахування у доходи даного бюджету

041 040 041 040

Б)перерахування до інших бюджетів

041 010 041 011

Не встановлена належність платежів

041 040 041 040

44.Рах. із обліку ресурсів б-ту,їх хар-тика(в запропон.плані).

В запропон. плані рахунків: для обліку ресурсів бюджету передбачено 1й
клас рахунків, що має наступні рахунки другого порядку :

11-фін ресурси

12-депозити

13-цінні папери

14-позики і позички

15товарно-мат запаси

11й рахунок має наступні рахунки 3го порядку:

111-кошти на рахунках в нац валюті

112-кошти на рахунках в валюті

113-кошти на рахунках Рк

114-кошти в дорозі

115-кошти заблоковані на рахунках

116-позабюджетні кошти

117-інші

111йрахунок має наступні деталізацію:

01-по держ доходах

02-для здійснення фін-ня з рахунків у НБУ

03-для подальшого переведення коштів їх РК і на оплату рахунків

08-поточний рахунок місцевого бюджету

09-поточний рахунок по окремих видах ?податків місцевого бюджету

113й рахунок має наступну деталізацію:

01-поточні бюджетні рахунки РК

02-рахунки РК для здійснення видатків по к/в

03-реєстраційні рахунки РК

45.Рахунки із обліку доходів,їх хар-тика(в запропон.плані).

Для обліку доходів бюджету в запропонованому плані рахунків передбачено
5й клас рахунків. Він має наступні рахунки 2го порядку:

51-доходи бюджету

52-доходи, що розподіляються між бюджетами

53-нез’ясовані надходження

54-суми тимчасово віднесені на доходи даного бюджету.

51й рахунок має наступні рахунки 3го порядку:

511-податкові надходження

512-неподаткові надходження

513-доходи від операцій з капіталом

514-офіційні трансферти

515-позабюдж фонди( загальнодерж цільові фонди(загдерж цільові фонди)

46.Бух.проводки із обліку доходів.

Доходи бюджеті згідно із запропонованим планом обліковуються на рівні
рахунків 3го порядку з деталізацією(ресурси бюджету клас рахунків №1)

Держ бюджет Місцевий бюджет

1. надходження доходів

11101 511,512… 11108 511,512…

2.надходження нез’ясованих сум

11101 53 11108 53

3. повернення зайво внесених платежів

511,512… 11101 511,512… 11108

4.встановлення належності платежів

а) зарахування в доходи даного бюджету

53 511,512,513 53 11108

б)перерахування до іншого бюджету

53 11101 53 11108

5. невстановлена належнітсь платежів

53 511,512,513 53 511,512,513

Перерахгрош.коштів на рах.по фін-ню кап.вклад-нь і ГРК по ДБ і МБ хар-є
рух коштів,тому облік цих операцій вед.на рах. Із обліку
грош.коштів:а)відпов.до діючого до кін.97р.
-010,011,012,013,014,б)відпов.до запропон.плану
-11101-11104,11108,11109,11301-11303.

47.Рахунки та бух.проводки із обліку фін-ня і видатків б-ту(відпов.до
діючого плану рах.).

Перерахування грошових коштів на рахунки по фінансуванню підприємств та
РК по держ та місцевим бюджетам характеризує рух грошових коштів і тому
облік цих операцій ведеться на рахунках з обліку грошових коштів.
:відповідно до діючої до кінця 1997 року системи – 010,011,012,013,014

Використання перерахування коштів характеризує видатки бюджету. Для їх
обліку використовуються наступні рахунки:за діючою системою – 020 –
видатки бюджету .

Відповідно до діючої системи( до кінця 1997 р)

Держ бюджет Місцевий бюджет

1. перерахування коштів на фінансування підприємств

012

013 010

012 013 011

2. перерахування коштів на поточні видатки

014 012 014 011

Списання касових видатків

А) списання видатків на підприємства

020 013 020 013

Б) списання поточних видатків

020 014 020 014

В) пряме перерахування з рахунку бюджету

020 012 020 011

48.Рах.та бух.проводки із обліку фін-ня і видатків б-ту(відповідно до
запропонованого плану рахунків).

Перерахування грошових коштів на рахунки по фінансуванню підприємств та
РК по держ та місцевим бюджетам характеризує рух грошових коштів і тому
облік цих операцій ведеться на рахунках з обліку грошових

коштів, відповідно до запропонованої планом – 11101, 11102, 11103,
11104, 11108, 11109, 11301,11302,11303

Використання перерахування коштів характеризує видатки бюджету. Для їх
обліку використовуються наступні

рахунки:– 61»видатки бюджету» ; 62 »видатки проведені за рахунок
позабюджетних коштів», 63 « видатки проведені за рахунок інших коштів».

61й рахунок має наступні рахунки 3го порядку :

611- поточні видатки

612 – капітальні видатки

613 – нерозподілені видатки

614 – кредитування за вирахуванням погашення

Держ бюджет Місцевий бюджет

1. перерахування коштів на фінансування підприємств

11102

11302 11101

11102 11302 11108

2. перерахування коштів на поточні видатки

11301 11102 11301 11108

Списання касових видатків

А) списання видатків на підприємства

612 11302 612 11302

Б) списання поточних видатків

611 11301 611 11301

В) пряме перерахування з рахунку бюджету

613 11102 613 11108

49.Рах.із обліку взаємних розрах-в,їх хар-тика.

Облік взаєморозрахунків (ВЗА) ведеться на активно – пасивних рахунках
1го порядку :

06- розрахунки

07-кошти передані та одержані

Ці рахунки мають субрахунки :

061-ВЗА з державним бюджетом

062-ВЗА з місцевими бюджетами

071-кошти передані і одержані з ДБ

072-кошти передані і одержані з місцевих бюджетів

50.Бух.проводки із обліку ВзР між б-ми.

ПРИКЛАД 1 . З районного підпорядкування в обласне передають підпримства.
Сума платежів по фін плану визначено у сумі 16000 грн . На момент
передання в районний бюджет надійшло 10000 грн.

Обласне фін управління Районне фін відділ Сума

072

011

062 062

040

011 062

040

011 072

011

062

16000

10000

16000

(10000+6000)

10000 – перерахування з районного бюджету в обласний

6000 – отримує область до кінця року

ПРИКЛАД 2. З районного підпорядкування в обласне передається лікарня,
річна сума по кошторису 500000 грн. на момент передачі перераховано
300000грн, з них 250000 – витрачено, 50000 – залишок коштів на поточному
рахунку РК.

Обласне фін управління Районне фін відділ Сума, тис.грн

062

020

014

011

072

062

062

062 072

062

062

062 062

020

014

011 500

250

50

200

52.Бух.пров. по б-них лозичках у роцесі обліку
викон.ДБ,обл.іміськ.(міста держ.підпор-ня).

ОБЛІК БЮДЖЕТНИХ ПОЗИЧОК. При обліку виконання ДБ використовується
рахунок 051 « короткотермінові позички видані і одержані з ДБ», на даний
момент цей субрахунок 052- « короткотермінові позички видані з
Складаються наступні проводки:

051 010 – видача позички із ДБ

010 051 – погашення позички

051 в даному випадку рахунок активний. Сальдо дебетове – непогашена
заборгованість по виданим позичкам.

При обліку виконання Крим, обл і міських К і С. Для обліку бюджетних
позичок використовують субрахунки :

051 – «короткотермінові позички одержані з ДБ»,052 – « короткотермінові
позички видані ізМБ»

1) 011 – 051 – одержання позички із ДБ

2) 051 – 011 – погашення позички одержаної

051- пасивний. Сальдо – кредитове – непогашена заборгованість по
позичкам одержаним

3) 052 -011-надання позички нищестоящ.б-там.

4) 011- 052-погашення позички виданої.

052-активний. Сальдо – дебет – непогашені видані.

53. Бух.пров. по б-них лозичках у процесі обліку викон.рай-х б-тів у
містах із рай.поділом і міських б-тів обл.підпор.без рай-го
поділу,рай.б-ів у сільській місц.,міськ.б-тів міст обл.підпор. із
рай.поділом.

При обліку виконання районних бюджетів у містах з районним поділом та
містах без районного поділу для обліку бюджетних позичок
використовується рахунок 052 субрахунок «короткотермінові позички
одержані з місцевих бюджетів» – пасивний

1) 011 – 052 – одержання позички

2) 052 – 011 – погашення

При обліку виконання районних бюджетів у сільській місцевості і міських
бюджетів міст з районним поділом для обліку бюджетних позичок – рахунок
052,субрахунок « короткотермінові позички одержані і видані з місцевого
бюджету (МБ)».рах-А-П.

1) 011 – 052 – одержання позички від вищестоячого бюджету

2) 052 – 011 – погашення позички одержаної

3) 052 – 011 – видача позички нижчестоячому бюджету

4) 011 – 052 – погашення позичок виданих

54.Річне заключ.рах-в і визнач.рез-тів викон-ня б-ту.

Наприкінці бюджетного року рахунки, пов’язані з обліком виконання
бюджету у фін органах закриваються , визначаються результати виконання
бюджету і складається заключний баланс. Річне заключення рахунків має
кілька етапів:

1й етап : проводиться вся підготовча робота: перевіряють всі первинні
документи і записи до них в облікових регістрах на предмет повноти і
правильності відображення в ост операціях пов’язаних з виконанням
бюджету.

2й етап : перевіряють обороти і виводять залишки за рахунками
синтетичного обліку . За субрахунком 01 визначають залишки коштів
бюджету на кінець року, залишки є перехідними.

По 02 підраховується залишок, що означає суму видатків бюджету з початку
року.

По 04 – кредитовий оборот – доходи бюджету з початку року. Якщо мають
місце нез’ясовані надходження , то необхідно до кінця року визначити
належність платежів, якщо ні – доходи зараховуються до доходів даного
бюджету.

По 05 залишку не повинно бути. Одержані позички повинні бути погашені до
31 грудня.

По 06 залишку не повинно бути. ВЗа повинні закінчитись до 31 грудня.

По 07 підраховується дебетовий та кредитовий обороти.

3й етап – здійснюється списання касових доходів і видатків на
результати виконання бюджету. Для обліку результатів бюджету передбачено
р.90 «результати виконання бюджету». Кт – списання касових доходів; Дт –
списання касових видатків. Сальдо – дебет – дефіцит ; Сальдо –кредит –
профіцит.

До касових додів відносять: суму одержаних доходів ( Кт040), кошти
одержані ( кред обороти 071, 072) :

спис.кас.доходів:

Дт

040

071

072 090

090

090

До касових видатків відносять: видатки бюджету проведені за рік (
ДтСальдо 020 ) і кошти передані іншим бюджетам ( ДтОбороти 071, 072 )

спис.кас.видатків:

Дт Кт

090

090

090 040

071

072

Після списання касових доходів і видатків за рахунком 90 визначаються
результати виконання бюджету. Для цього визначається Сальдо 90.Після
проведення всих записів СКЛАДАЄТЬСЯ БАЛАНС. В новому році після
затвердження бюджету з р.90 списується сума залишку на початок року, що
передбачена бюджетом на покриття видатків звітного року. При цьому
кредитується р.040.ОБОРОТНО- КАСОВА готівка, що передбачена в
затвердженому бюджеті і вільні залишки коштів бюджету залишаються на
рахунку 090.

60.Місячні звіти ГРК,які фін-ся із ДБ.

Б-на звітність- звітність ГРК,РК2 та РК3 і відпов.фін.органів за одерж.і
використ.кошти

з Б.Б-на звітність віднос.до елементів методу бух.обліку,являєсобою
заключний этап бух.узагальнення інформ.

Б-на звіт.буває: 1.за своїм признач.-зовнішня і внутрішня

2.за обсягом пок-ів -первинна і зведена

3.за термінами складання і подання
-періодична(місяч.,кварт.) і річна.

А. ГРК,які фін-ся із ДБ.

ГРК щомісячно складають і подають органам Казнач.форму№2-МДБ «Звіт про
викор-ня асигнувань із ДБ» В зазначеній формі вказ.:

-коди відомчої,функц-ї,економ.класиф.

-асигнув.на звіт.період.

-лімітовані асигнув.звіт.періоду

-залишок Б-них коштів на поч.року

-надійшло коштів за звіт.період

-касові видатки

-залишок Б-них коштів на кін.звіт. року

Касові видатки-ті видатки,які не ліше перерах РК,але і використані.

61. Місячні звіти ГРК,які фін-ся із МБ.

Щомісяця склад.і подають фін.упр-ям та відділам форму звітності 1-ММБ
«звіт про викон кошторису установи по асигнуваннях із МБ».Ця форма
звітності склад з 2-х частин: видатки та відомості про рух коштів на
поточних рах. В першему розділі зазнач:

-коди бюдж.класиф

-асигнув.на звітній період

-лімітовані асигнув.звітного періоду

-касові видатки з початку року.

В 2-й частині звіту в розрізі рах установи на поточні і кап.видатки:

-залишок на поч.року

-надійшло до бюдж.з поч року

-касові видатки за звітн.місяць

-залишок на кінець звітнього місяця

Залишок на кін звіт міс=зал на поч року(2-й р. Звіту)+надійшло з поч
року(2-й р.)-касові видатки із поч року.

62.Кварт.,річна звіт.ГРК,які фін-ся ізДБ і МБ-в.

РК,які фін-ся із ДБ та МБ і мають позабюджетні кошти

Щомісюсклад.звіт по формі№4-МД-МБ «звіт про викор позабюдж коштів» Звіт
склвд в загальних сумах за видами позабюдж коштів: спец сум,сум за
дорученнями,депозитних сум,інш позабюдж коштів.Уформі вказ
:1)затверджено кошторисом2)залишок позабюдж коштів на поч року
3)надійшло позабюдж коштів за звіт період 4)використано-всього,у
т.ч.спрямовано на бюдж видатки 5)залишку позабюдж коштів на кін звіт
періоду.

Всі форми місячної звітності ГРК подають відпов фін органам(органам
казнач,фін упр,відділам)до 8-го числа місяця наступного за
звітним.Підписи:керівник та головний бухгалтер.Форми квартальної
звітності ГРК:1)баланс викон кошторису(Ф-1),2)звіт про викор
коштів(виконання кошторису)установи по бюдж асигнув(Ф-2),3)звіт про
викон плану по мережі,штатах,контингентах(Ф-3),4)звіт про викор позабюдж
коштів.

Квартальні форми звітності подають з 20-го числа 1-го міс за звітн
кварталом до 1-го числа 2-го місяця за звітн кварталом.

Річні форми звітності ГРК:ф1-ф4+ф5,ф6,ф15.

Ф5-«річний звіт про рух основних засобів»,Ф6-«річний звіт про рух мат
цінностей»,Ф15-«звіт пронедостачі,крадіжки грош коштів та мат цін в бюдж
установах».Форми річної звітності подають:1.ГРК,які фін-ся із
ДБ-с20.02по1.03 року наступного за звітним,2.ГРК,які фін-ся з
МБ-до20.02року наступного за звітним.Підписи:керівник і главбух.

66.Міс.звіти органів ДКУ про викон-ня ДБ.

Форми звітності про викон-ня ДБ,які готуютьоргани Казнач.були
затвердж.листом ГУДКУ від 23.03.98р. «Про порядок склад.і строки подання
місяч.звітів про викон.ДБ».Місяч.форма звіт-ті склад.із 2-х
частин:доходи та видатки.В1-й частині звіту вказ.доходи відпов.до
складових:

-податкові надходж. SYMBOL 59 \f “Symbol” \s 6 ;

-неподатк.надходж. SYMBOL 59 \f “Symbol” \s 6 ;

-доходи від операцій із кап-лом SYMBOL 59 \f “Symbol” \s 6 ;

-офіційні трансферти SYMBOL 59 \f “Symbol” \s 6 ;

-держ.цільові фонди.

Звіт склад.відпов.доходів б-ної класиф-ї на підставі аналіт.обліку
доходів(книга 5Ф).У зазнач.формі проставл.сума доходів,які надійшли до
б-ту з поч.року.2-га частина звіту склад.на підставі:

1)аналіт.обліку фін-ня,який ведвться в книзі 3Ф SYMBOL 59 \f “Symbol” \s
6 ;

2)звітів ГРК,РК ІІ і ІІІступ. SYMBOL 59 \f “Symbol” \s 6 ;

3)інформ.,яку одерж.від банк.установ про залишки коштів на поточних
рах-х РК SYMBOL 59 \f “Symbol” \s 6 ; залишки на реєстраційних
рах-х,відкр.в органах Казнач.В зазнач.формі вказ-ся:

1)коди відомч.функц-ної економ.класиф-ції (всього 13 знаків)

2)найменув-ня видатків

3)залишок б-них коштів на поч.року

4)надіцшло коштів за звіт.період

5)касові видатки

6)залишок б-них коштів на кін.звіт.періоду.

Звндені місяч.звіти про викон-ня ДБ подають ГУДКУ упр-ня Казнач.в АРК ,в
областях,м.Києві і Севастоп. До 12-го числа міс.,наступ.за
звітн.Територ.відділи ДК подають місяч.звіти про викон-ня ДБ
територ.упр-ням ДК в термін ,який дозволяє зведену звітність підготув.і
подати ГУДКУ до 12-го числа .Ці терміни встанов.спец.листами ,які
територ.упр-ня ДК надсил.територ.відділам.Форми кварт.звітності
аналог.формі місячної звітності.І місячн.і кварт звіт. Склад.за
наростаючим підсумком в тис.грн.Підписи:гол.бухгалтер і керівник відпов.
органу Казнач.

63.Міс.і кварт.звіти фін.органів про викон.МБ-в.

Мінфін АРК,обласні і міські(Київ,Севастополь)упр-ня подають місячні
звіти про викон-ня місцевих б-тів ГУДКУ до 12-го числа місяця,наступ.за
звіт.Місяч.форма звіт-ті про викон-ня МБ аналог.формі місяч.звіт-ті про
викон-ня ДБ,яка склад.в органах ДК.Склад.з 2-х частин:доходів і
видатків.Підписи:керівник і гол.бухгалтер.Фін.відділи склад.,подають
місяч.звіти про викон-ня відпов.МБ-ів фін.упр. до 10-го числа
місяця,наст.за звіт.Підписи:керівнмк і гол.бухгалтер.

Форми квартальної звітності:

1)форма№1-«Баланс викон-ня б-ту»

2)форма№2-«Звіт про викон-ня б-ту(по доходах і видатках)»

3)ф№3-«Звіт про викон-ня плану помережі,штатах,контингентах установ,во
знаход.наМБ-х.»

4)ф№4-«Довідка про викор-ня коштів позабюдж.фонду місц.рад нардепів».

Дані у зазнач.формах визнач.відпов.до б-тної класифік.в грн.В ф№1
вказ.залишки на кінец звіт.періоду.Ф№2-вказ.план із урахув-ям внесених
змін на звіт.період викон-ня на
кін.звіт.періоду.Ф№3-показ.факт.наявність (кількість)на
кін.звіт.періоду.Ф№4-залишок коштів позабюдж.фонду рад нардепів на
кін.звіт.періоду.Підписи:гол.бухгалтера,начальника б-ної інспекції чи
відділу,керівник фін.упр чи відділу.Термін -подають ГУДКУ до 20-го числа
1-го міс.за звіт.кварталом.Фін.відділи подають кварт.звітн-ть фін.упр-ям
з 8-го по16число 1-го міс.за звіт.кварталом.

64.Річна звіт.фін.органів про викон.МБ.

Залишаються 4 форми кварт.звіт-ті і додаються : ф№6-«Дані про наявність
та рух осн.засобів і матер.цінностей».До цієї форми
склад.наступ.довідки:

-про видатки по оплаті безкоштовно наданих робітникам квартир і
комунальних послуг

-про видатки пофонду оплати працівників установ,що перебув.на місц.б-тах

-про суми,що направлені на видатки за рах-х цільовіх коштів.

Терміни:Мінфін АРК,фін.упр-ня обл-их і міських держ.адміністрацій
подають зведені звіти про викон-ня МБ-в ГУДКУ з 20.02 по 1.03
року,наступ.за звіт.Фін.відділи подають річні звіти про викон-ня МБ
фін.упр-ням до 10.02 року,наступ.за звіт.Підписи,ті,що і у формах
кварт.звітності.Порядок та затвердж.звітн при викон-ні ДБ та МБ України.

55.Сут-сть і признач. Контролю за викор-ням б-тних асигнувань.

Об SYMBOL 162 \f “Symbol” \s 6 ў єктивною основою фін.контролю виступає
контрольна ф-ція фін-в.Сферою фін.контролю охоплені всі етапи б-ного
процесу.Відомо 3 форми фін.конртолю:попередній,поточний,наступний чи
послідуючий.Види
фін.контролю:держ.,відомчий,аудиторський,внутр.господар-й.На стадії
б-ного план-ня важливу роль відіграє попередній і поточний
фін.конотроль.Даний контроль здійсн.органи,які беспосередньо приймають
участь у б-ному план-нні.Контроль за викор-ням б-них коштів -це один із
напрямків фін.конролю.Осн.завдання – досягти цільового рац-ного і
ефективного витрачання коштів,виділених із б-ту.Найважливішими методами
фін.контролю є:ревізія,перевірка.

56.Осн.ф-ції КР підрозділів(відділів,груп в р.-нах,містах і р.-нах у
містах.

Держ.КРУ функц-є із 1.02.93р.на основі закону про держ.КРУ в
Укр.Гол.завданням КРУєздійсн-ня держ.контролю за витрач.коштів і
мат.цінностей,їх збереж.,станом і достовірністюбух.обліку і звітності в
Мін-вах,відомствах,держ.комітетах,держ.фондах,б-них устан.,а також на
підпр-х і в орган-ях,які отрим.кошти із б-тів усіх рівнів та
держ.валют.фондів,розроб.пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і
порушень та запобіг.їх у подальшому. По стр-рі КРУ склад. із 3-х ланок:

-Головне КРУ

-КРУ в АРК,обл-тях,м.Києві та Севастополі

-КР підрозділи в містах ,р.-нах і р.-нах в містах.

Ф-ції ГКРУ і КРУ в АРК,м.Києві і Севастоп.:

1)організація роботи КР підрозділів в АРК,обл-ях,Києві,Севастоп.,по
провед.ревізій і перевірок,узагальн.наслідків док-х ревіз.і перевірок у
вип.передбач.закон-вом,повідомлення про них органів законодавч.та
викон.влади SYMBOL 59 \f “Symbol” \s 6 ;

2)проведення ревіз.та перевірок фін.діяльн.,стану збереж.коштів і
мат.цінностей,достовірн-ті обліку і звіт-ті в
мін-вах,відом-вах,держ.комітетах та ін.органах держ.викон.влади,в
держ.фондах,в бюдж.устан-х,а також на підпр-ах і в орган-ях,які
отрим.кошти із б-ту та із держ.валют.фондів SYMBOL 59 \f “Symbol” \s 6 ;

3)провед-ня ревіз.та перев.правил.витрач.держ.коштів на утрим-ня
місц.органів викон.влади,установ і орган-цій,що діють за кордоном і
фін-ся за рах.держ.б-ту SYMBOL 59 \f “Symbol” \s 6 ;

4)провед.ревіз.і перев.повноти оприбутк-ня,прав-ті витрач.і
збереж.валют.коштів SYMBOL 59 \f “Symbol” \s 6 ;

5)здійсн.контролю за усуненням недоліків і
порушень,виявл.попередн.ревіз.і перев-ми SYMBOL 59 \f “Symbol” \s 6 ;

6)розробка інструктивних та ін.нормат.актів про провед.ревіз.і перевірок
SYMBOL 59 \f “Symbol” \s 6 ;

7)здійсн-ня методичн.керівництва і контролю за діяль-тю підпорядк.Кр
підрозділів,узагальн.досвіда провед.ревіз.та перевірок і пошир.його
серед КР служб,розробка пропозицій щодо удосконал.контролю.

Органи КРС розгляд.листи,заяви і скарги громадян про факти
поруш.закон-ва із фін.питань.Звернення ,де повідом.про
крадіжки,розтрати,недостачі,ін.серйозні правопоруш.,негайно
пересил.правоохорон.органам для прийняття рішення згідно із чин.закон-м.

Ф-ції КР підрозд.(відділів,груп) ур-нах,містах і р.-нах у
містах:викон.ф-ції,перерах.вище за винятком 1 і 7.

57.Організ.ревізій і перевірок.

Ревізія -сис-ма контрол.дій,які направ.на всебічну перевірку
фін-госп.діяль-ті підпр-в,установ і орган-цій із метою встан-ня
законності провед.операцій,дотрим.фін.дисципліни,порядка і правил
організації і обліку,достовірн.звітності.Ревізії проводять беспосер.в
орга-ціцях,установах,на під-вах.Класиф.ревізій:

1.По свому обсягу:

-часткові -при них перевір.окремі види господ.операцій,або окремі
напрямки діяльн-ті

-тематичні-перевірення однотипних установ чи орг-цій по окремих
специф.пит-ннях

-комплексні-перевір.всі сторони діяльн-ті підпр-ва,установ

2.В залежн.від умов і хар-ру ревізуємих об SYMBOL 162 \f “Symbol” \s 6 ў
єктів:

-суцільна-перевір.всі док-ти,які хар-зують фін-госп-ку
діяль-ть,почин.від останньої ревізії

-вибіркова-перевір.:а)всі док-ти за певний проміжок часу,б)певні док-ти
за час,який пройшов після останньої ревізії.Якщо у ході вибіркової
ревізії будуть встан.поруш-ня,то провод.суцільна ревізія.

3.В залежн.від їх орг-ції:

-планові-ревізії,які проводять згідно із планом КР роботи
контрол.органів

-позапланові-реаізії,які пров.по спец.завданнях вищестоящих контролюючих
органів

-додаткові-проводять у тих вип.,коли при проведенні 1-ої ревізії
неповністю встан.факти порушень фін-госп.діяльн-ті

-повторні-ревізії,які пров.після планової,щоб перевірити,як підпр-во чи
установа усуває недоліки,відмічені в акті.

4.В залежн.від джерела даних,які є базою для проведен.ревіз.

-документ.контроль-полягає в тому,що всі господар.та всі інші
операц.перевір.відпов.до первинних док-в,якими ці операції оформл.Перш
за все при документ.ревіз.перевір.:1)наявність і
достовірн.первин.док-тів 2)правильність оформ-ня і своєчас.їх обліку
3)законність видатків,відповїх планам,ефектив-ть їх викор-ня.

-фактичний-включ.перевірку факт.наявн-ті грош.коштів і
матер.цінностей,вивчення факт.стану об SYMBOL 162 \f “Symbol” \s 6 ў
єкту,який перевір.по їх наявності у натурі,їх відповідності даним
бух.обліку.До факт.контролю віднос.:інвентаризація,обстеження,експертна
оцінка

Перевірка-обстеження та вивчення окремих сторін фін.-госп-діяльн-ті
під-ва,орг-ції,установи,або їх підрозділів.Перевірка здійсн.на основі
докум.,який підписує керівник відпов.контролюючого
органу.Ревіз.проводять не частіше одного разу на рік .При ревізії
фін.органу перевір.:1)стан б-ної роботи,2)доцільність і ефективність
фін-ня передбач.видатків,3)додерж.штатно-кошторисної
дисципліни,4)правильність ведення бух.обліку,5)правильність склад.та
достовірність звітності.

58.Оформлення рез-тів ревізії.

Результати ревіз.оформл.шляхом складання відпов.акту,який є
держ.документом.Акт підпис.ревізором,керівником і гол.бухгалтером
підп-ва,установи,де проводилась документ-на ревізія.

Вакті ревізії приводяться слід.лані:

1.Акт про викон-ня фін.планів і кошторисів,а в необх.випадках і їх
окремих пок-ків.

2.Факти порушень законів,постанов уряду,наказів,інструкцій.

3.Факти нецільового викор-ня коштів та ін.порушень
фін.дисципліни,безгосподарності,недостач,крадіжок та привласнення
грош.коштів та матер.цінностей.

4.Виявлені в процесі ревізії додаткові резерви збільш.накопичень та
скорочення витрат.

Аки ревізії складається в 3-ї примірниках і надається ревізуючому органу
SYMBOL 59 \f “Symbol” \s 6 ; установі,де проходила ревізія SYMBOL 59 \f
“Symbol” \s 6 ; вищестоячому органу(установі).Матеріали ревізії
розглядають керівні працівники КРС,гол.контролери-ревізори по
областях,АРК,м.Києві та Севастоп.Внеобх.випадках по матер.ревізії
докладають Мінфіну і Кабміну України.

59.Ревізії б-них установ.

Основні завдання ревізії б-них установ:1)додерж.б-ної
дисципліни,2)перевірка прав.планув-ня і викор-ня б-них
коштів,3)збереження грош.коштів і матер.цінностей,4)прав.ведення обліку
і звітн-ті,5)законність утвор.та ефект-ть викор-ня позаб-них коштів.

При ревіз.б-них установ перевір.:1)прав.склад-ня і викон-ня кошторису
видатків,2)законність і обгрунт-ть передбач.в кошторисі
видатків,3)виявл.прав-ть відображ в кошторисі пок-ків і звіт-х данних
про мережу та контингенти на поч.року.

В ході ревіз.особл.увага приділ.:1)перевірці фонду з\п,2)аналіз.витрати
на харч-ня(додерж.норм цих видатків)в
лікарнях,дитяч.установах,санатор.,будинках інвалідів,3)перевірці витрат
на кап.вклад-ня і кап.ремонт-перевір.на основі затвердж.кошторису на
буд-во та ремонт об SYMBOL 162 \f “Symbol” \s 6 ў єктів,4)перевірці
прав.,доцільності,ефектив-ті факт.витрат:а)викор-ня установою
осн.пок-ків затвердж.кошторису,відпов-ть розмірів фін-ня і факт.видатків
рівню викор.плану робіт,б)цільове викор-ня,в)законність і доцільність
видатків,додерж.режиму економії,г)прав.документ.оформ.видатків.

Якщо в б-ній установі є спец.кошти,то перевір.законність їх
утворення,наявність кошторисів спец.коштів,прав-ть і доціль-ть викор-ня
цих коштів.При ревіз.б-ної установи також перевір.додерж.їх керівниками
прав РК,встан-ся,чи не проводились видатки без відома керівника цих
установ.

51.Рах. із обліку б-них позичок,їх хар-ка.

При обліку викон.ДБ викор.субрах. 051 «Короткотерм.позички видані і
одерж.із ДБ».А на дан.етапі наз. «Короткотерм.позички видані і одерж.із
МБ»-052.Укожній ланці цей субрах.має свою назву.051 рах.іде у
кореспонд.із 010рах.-кошти б-ту в банках.В дан.вип.рах.А.С-до-Д.-тове,що
показ.непогаш.заборг.по позичці виданій. При обліку викон. б-ту АРК і
м.К.і С.для обліку б-них позичок викор.субрах.051 «Коротк.терм.позички
одерж. із ДБ» та 052 «Коротк.терм.позички,видані із МБ».Субрах-ки
051,052 ідуть у коресп.із 011-поточн.рах-к МБ.051-П.,С-до -К-тове
показ.непогаш.заборг.по позичці одерж.052-А.При обліку б-ної позички
р.-них б-тів,р.-нах у містах та містах без рай.поділу викор.052 субрах.«
Коротк.терм.позички,оделж. Із МБ».на дан.рівні цей рах.-П.Іде в кор-ції
із 011.При обліку викон.р-них б-тів в сільськ.місцев. та міськ б-тів
міст із р.-ним поділом для обліку б-них позич.викор.052р.
«Коротк.терм.позички,одерж.і видані із МБ».Рах-А-П.Іде в кор. Із 011.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019