.

Економіка (шпаргалка)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 11453
Скачать документ

Тема1:Порядок створення д-ті фер-х гос-в(ФГ)

1.Сутність ФГ.

Фермерське господарство є формою підприємницької діяльності
громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти
товарну с/г продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою
отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення
фермерського господарства, відповідно до закону.

Законодавчою базою є:

-закони

– накази

-ст.Конституції тощо

ЗУ про ФГ спрямований на створення умов для реалізації ініціативи
громодян щодо вир-ва і споживання с/г продукції ,її переробки та
реалізації на внутрішньому і зовніш. ринках,а також для забезпечення
раціон.використ.і охорони земель ФГ,правового та соц.захисту фермерів.

ФГ може бути створене одним громадянином України або кількома
громадянами України, які є родичами або членами сім’ї.

ФГ діє на основі Статуту, в якому зазначається всі необхідні
відомості про ФГ.:

? найменування гос-ва;

? місцезнаходження,адреса;

? предмет і мета д-ті

? порядок формування майна

? органи управління та порядок прийняття ними рішень;

? порядок вступу до гос-ва та виходу.

ФГ як вид під-цької д-ті грунтується на таких принципах:

? добровільність створення ФГ;

? самостійність формування програми д-ті,вільний вибір їївидів,партнерів
та взаємовідносин з ними;

? право селянина самостійно вирішувати питання,який з видів
землекористування він вибирає;

? право вільного найму працівників;

? заб-ня та надійний захист права власності фермера на землю,засоби
вир-ва та вироблену продукцію;

? повна ек.відповідальність за підсумками госп.д-ті;

? самостійне встановлення цін на виробн.продукцію відповідно до
законодавства;

? самост.здійснення ФГ ЗЕД та вільне використання належної йому частини
валових коштів.

2.Порядок створ.і реєстр.ФГ.

Право на створення ФГ має кожний дієздатний громадянин
України, який досяг 18-річного віку, виявив бажання та пройшов
професійний відбір на право створення ФГ.

Професійний відбір громадян, які виявили бажання створити ФГ,
проводить районна (міська) професійна комісія(РМПК) з питань створення
ФГ, склад якої формується і затверджується районною (міською) радою.

Висновок професійної комісії з питань створення ФГ про наявність у
громадянина достатнього досвіду роботи у с/г або необхідної с/г
кваліфікації є умовою для державної реєстрації ФГ і надання (передачі)
громадянину у власність або оренду земельних ділянок для ведення
фермерського господарства із земель державної і комунальної власності
відповідно до Земельного кодексу України.

Державна реєстрація ФГ здійснюється у виконавчому комітеті міської,
районної у місті ради або в районній, районних міст Києва і Севастополя
державних адміністраціях за місцем проживання особи або
місцезнаходженням земельної ділянки.

Для державної реєстрації ФГ голова фермерського господарства
або уповноважена ним особа особисто або поштою (рекомендованим листом)
подає до органу державної реєстрації:

а) засновницькі документи (установчий договір про створення фермерського
господарства та Статут фермерського господарства);

б) реєстраційну картку встановленого зразка, яка є заявою про державну
реєстрацію фермерського господарства;

в) копію документа, що засвідчує наявність у громадянина на праві
власності чи оренди земельної ділянки сільськогосподарського
призначення;

г) документ, що посвідчує внесення плати за державну реєстрацію
фермерського господарства.

Державна реєстрація ФГ проводиться за наявності всіх
необхідних документів протягом не більше п’яти робочих днів. Для цього
органи держ.реєстр.зобовязані внести дані з реєстраційної картки до
реєстру субєктів підприємницької д-ті та видати свідоцтво про
держ.реєстрацію.

Свідоцтво про державну ФГ та копія документа, що підтверджує
взяття його на облік у державному податковому органі, є підставою для
відкриття рахунків у будь-яких банках України та інших держав .

3.Земельні відносини у ФГ.

Громодяни, що створили ФГ мають право облаштувати П.МП в тій
частині наданої для ведення ФГ земельної ділянки, з якої забезп.зручний
доступ до всіх виробничих обєктів гос-ва.

Види земельних ділянок ФГ:

?земельної ділянки, що належить на праві власності ФГ як юридичній
особі;

?земельних ділянок, що належать громадянам – членам ФГ на праві
приватної власності;

?земельної ділянки, що використовується ФГ на умовах оренди.

ФГ та його члени мають право:

?продавати або іншим способом відчужувати земельну ділянку, передавати
її в оренду, заставу, спадщину;

?самостійно господарювати на землі;

?власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших
культур, на вироблену с/г продукцію;

?на відшкодування збитків;

?на споруджувати житлових будинки, господарських будівель та споруд;

?реалізовувати вироблену сільськогосподарську продукцію на вітчизняних
ринках і поставляти на експорт; ? інші права.

ФГ повинні (обовязки):

?забезпечувати використання земельних ділянок за їх цільовим
призначенням;

?додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;

?сплачувати податки та збори;

?не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та
землекористувачів;

?не допускати зниження родючості ґрунтів та зберігати інші корисні
властивості землі;

?надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого
самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних
ресурсів;

?дотримуватися санітарних, екологічних та інших вимог щодо якості
продукції;

?дотримуватися правил добросусідства та встановлених обмежень у
використанні земель і земельних сервітутів;

?зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних
і осушувальних систем.

4.Майнові відносини у ФГ.

До складу майна ФГ можуть входити:

?будівлі,

?споруди,

?облаштування,

?матеріальні цінності,

?цінні папери, продукція,

?вироблена господарством в результаті господарської діяльності,

?одержані доходи,

?інше майно, набуте на підставах, що не заборонені законом,

?право користування землею, водою та іншими природними ресурсами,
будівлями, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому
числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, на ведення
ФГ,передані його членами.

ФГ має право здійснювати відчуження та набуття майна на підставі
цивільно-правових угод.

Майнові права, що входять до складеного капіталу ФГ,
передаються йому на визначений у Статуті термін.

Член ФГ має право на отримання частки майна ФГ при його
ліквідації або у разі припинення членства у ФГ. Розмір частки та порядок
її отримання визначаються Статутом ФГ. ФГ несе відповідальність за
своїми зобов’язаннями у межах майна, яке є власністю ФГ.

Якщо,ФГ успадковує 2-ма або більше спадкоемцями,то земельна ділянка не
підлягає поділу, якщо в рез-ті її поділу утв.хоча б одна земельна
ділянка менша мин.розміру встановленого для данного регіону.

За порушення кредитно-розрахункової і податкової дисципліни,
санітарних і ветеринарних норм, правил, вимог щодо якості продукції та
інших нормативно-правових актів, що регулюють здійснення господарської
діяльності, голова ФГ несе відповідальність, передбачену законом.

ФГ як цілісний майновий комплекс включає: ? майно, передане до
складеного капіталу, ? не розподілений прибуток, ? майнові та інші
зобов’язання.

Науково обґрунтовані регіональні мінімальні розміри земельних
ділянок визначаються центральним органом виконавчої влади з питань
аграрної політики України та Українською академією аграрних наук і
затверджуються КМУ.

5.Трудові відносиниу Фг.

Трудові відносини у ФГ базуються на основі праці його членів.
Членами ФГ можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 14-річного
віку, інші члени сім’ї, родичі, які об’єдналися для спільного ведення
ФГ, визнають і дотримуються положень Статуту ФГ. Членами ФГ не можуть
бути особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом).

При створенні ФГ одним із членів сім’ї інші члени сім’ї, а також
родичі можуть стати членами цього фермерського господарства після
внесення змін до його Статуту.

Головою ФГ є його засновник або інша визначена в Статуті особа. Він
представляє ФГ перед органами державної влади, підприємствами,
установами, організаціями та окремими громадянами чи їх об’єднаннями
відповідно до закону.

У разі виробничої потреби фермерське господарство має право
залучати до роботи в ньому інших громадян за трудовим договором
(контрактом).

Трудові відносини членів ФГ регулюються Статутом, а осіб,
залучених до роботи за трудовим договором (контрактом), – законодавством
України про працю.

З особами, залученими до роботи у ФГ, укладається трудовий
договір (контракт) у письмовій формі, в якому визначаються строк
договору, умови праці і відпочинку (тривалість робочого дня, вихідні
дні, щорічна оплачувана відпустка, форми оплати праці та її розміри,
харчування тощо).

Видача трудових книжок членам ФГ і громадянам, які працюють у
ньому за трудовим договором (контрактом), та їх ведення здійснюються
відповідно до законодавства України про працю.

Ті,хто працює за договором не повинні одержувати ЗП за встановлену
мін.держ.ЗП і передбачається законом тривалість відпустки.

6.Господарська діялність ФГ.

ФГ діє на умовах самоокупності. Всі витрати господарство
покриває за рахунок власних доходів та інших джерел, не заборонених
законодавством.

ФГ самостійно визначає напрями своєї діяльності, спеціалізацію,
організує виробництво сільськогосподарської продукції, її переробку та
реалізацію, на власний розсуд та ризик підбирає партнерів з економічних
зв’язків у всіх сферах діяльності, у тому числі іноземних.

ФГ має право вступати в договірні відносини з будь-якими
юридичними або фізичними особами, органами державної влади та органами
місцевого самоврядування.

ФГ веде бухгалтерський облік результатів своєї роботи і подає
відповідним органам фінансову звітність, статистичну інформацію та інші
дані, встановлені законодавством України.

Держава гарантує дотримання і захист майнових та інших прав і
законних інтересів ФГ.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування
здійснюють контроль за діяльністю ФГ у випадках, передбачених законом.
Не законне втручання у д-ть ФГ заборонено. Всі збитки заподіяні ФГ в
результаті неправомірного втручаня у його д-ть підлягає відшкодуванню
відповідно до З-ну.

7.Підстави і порядок ліквідації ФГ.

Діяльність фермерського господарства припиняється у разі:

1) реорганізації ФГ;

2) ліквідації ФГ;

3) визнання ФГ неплатоспроможним (банкрутом);

4) якщо не залишається жодного члена ФГ або спадкоємця, який бажає
продовжити діяльність господарства.

Рішення про припинення діяльності фермерського господарства приймається:

а) власником у разі реорганізації або ліквідації ФГ – відповідно до
закону та Статуту фермерського господарства;

б) у разі якщо не залишається жодного члена ФГ або спадкоємця, який
бажає продовжити діяльність господарства у порядку, встановленому
законом;

в) у разі банкрутства ФГ – відповідно до закону.

Кошти, одержані від продажу майна ФГ, спрямовуються на задоволення
вимог кредиторів у порядку, встановленому Законом України “Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів,
розподіляється між членами ФГ відповідно до його Статуту. Спори
щодо розподілу майна ФГ, яке припинило свою діяльність, вирішуються
судом.

У разі припинення діяльності ФГ до закінчення терміну
надання господарству податкових пільг господарство сплачує до бюджету за
весь період його діяльності суму податку, обчислену в розмірі,
встановленому для ФГ, крім випадків, передбачених частиною четвертою
статті 34 цього Закону, та викупу земельної ділянки для суспільних
потреб чи примусового відчуження її з мотивів суспільної необхідності.

Тема2:Основи побудови обліку Фг.

1.Основні припнципи БО і фін.звітності.

Принципи БО- правило,якими слід керуватись при вимірюванні,оцінці та
реєстрації госп.операцій і при відображенні їх результатів у
фін.звітності.

Згідно ЗУ „Про БО і ФЗ”діє ряд принципів БО-обачності

-повноти

-нарах%,сплати%

-відповід.доходів і витрат

-неперервності

ЗУ „Про ФЗ І БО” надає право самостійно:

? визначати облікову політику під-ва;

? обирати форму БО,як певну систему реєстрів обліку,порядку і способу
реєстрації та узагальнення інформації в них з додержаням єдиних
засад,встан6овлених законом та з урахуванням особливостей своєї д-ті та
тех-ї обробки облікових даних;

? розробляти системи і форми внутрішньогосп(упр.)обліку,звітності і
контролю госп.операцій;

? визнач.права окремих працівників на підписання документів;

? затвердження правила документообігу і технології обробки
інф-ї,дод.систему рах-ів і реєстрів аналіт.обліку.

? виділ.на окремий баланс філій представництва,відділення та
ін.відокремлені підрозділи,які зобовязані вести БО з наступними
включеннями показників їхньої бух-ї звітності до фін.звіт.п-ва.

2.Облікова політика ФГ.

Облікова політика – сукупність принципів,методів і процедур ,що
використовуються підприємством для складання та подання фін.звітності.

Вибір форми БО,застосування плану рах-ів,встановлення правил
документообігу,строків проведення інвентаризації та ін.віднос. до
заходів з орг-ції БО і не мають відношення до облікової політики.

Тому визначення облікової політики означає в першу чергу вибір
методів обліку амортизації ОЗ,запасів; розподіл накладних витрат та
ін.,що надає можливість такого вибору за .

Розпорядчим документом,що регулює облікову політику є наказ про ОП
під-ва, який містить опис методів,оцінок,які будуть використовуватись
під-вом при складанні фін.звітів,а також викладання конкретних аспектів
облікової політики у відношенні окремих обєктів і статей обліку.

Складові ОП:

поріг(межа) істотності;

тривалість операційного циклу ;

строк корисного використання обєкта ОЗ;

методи амортизації ОЗ;

методи амортизаціцї ін.матер.активів;

величина вартісного критерію належності матер.активу до малоцінних.

Строк корисного використання НА;

Методи амортизації НА;

Одиниця обліку запасів;

М-ди оцінки вибуття запасів;

М-ди обліку ТЗВ;

М-ди визначення величини резерву сумнівних боргів

М-ди відобр. фін.інв-цій в залежності від їх виду

М-ди визнання і оцінки фін.активів,зоб-нь і інструментів власного
капіталу;

М-ди оцінки ступеня завершеності оп-цій по наданню послуг;

М-ди каль-ня виробничої с/в продукції

Перелік і склад статей каль-ня – //-

Перелік змінних і постійних ЗВВ;

База розподілу ЗВВ;

Застосування чи незаст.для перерахунку доходів,в-т і руху гр.коштів за
середньозв.валютюкурсом;

Перелік повязаних осіб;

М-ди оцінки активів чи зоб-нь в оп-ціях з повязаними особами.

Розпорядчим документом ,що регулює ОП є наказ про ОП .

ОП ФГ може змінюватись лише у випадках коли:

? Змін.статутні вимоги;

? Змін.орган,який утверд.ПсБО;

? Зміни забезпечують тільки достовірні відображення подій чи операцій ФЗ
п-ва.

3.Форми організації БО В Фг.

Питання організації БО в ФГ належить голові ФГ або,уповноваженій
ним особі відповідно до зак-ва та устан-х документів. До компентет.
голови ФГ належить відповід.за орг-ю БО,забезпечення фіксування фактів
з дня всіх госп.опер. у первиних док-ах,збереження оброблених
док-ів,регістрів та звітності протягом встановленого терміну, але не
менше 3 разів.

Для забезп.ведення БО ФГ в особі голови обирає одну з форм орг-ї ведення
БО.

? Введення до штату ФГ посаду бух-ра або ств-ня бухг.служб на чолі з
гол.бух-ом.

? Користування послугами спеціаліста БО зареєстровану як підпри-ць,
який здійснює підприємницьку д-ть без ств-ня юрид. особи.

?Ведення на договірних засадах БО централізованою бухгалтерією або
аудиторською фірмою.

?Самостійне ведення БО та складання звітності безпосередньо головою ФГ.

Голова ФГ зобовязаний ств.необх.умови для правильного ведення
БО,забезпеч.неухил.виконання всіма підрозділами,службами іпрацівниками
правомірних вимог щодо дотримання порядку оформлення та подання до
обліку первин.документів.

4.Системи БО та звітності в ФГ.

С-ма БО на і Фін.звіт .включає в себе такі складов:.

1)Форма ведення БО;

2)Форма організації БО;

3)С-ма звітності

В залежності від розмірів ФГ виділяють 3-и с-ми БО та звітності ФГ:

?ПРОСТА – застосов.ФГ в яких середньооблік. чисельність працюючіх до 10
чол.; землекористування ФГ не перевищує 100 га; дохід від продажу
товарної с\г продукції складає до 500тис.євро.Склад.лише окремі
стат.бланки звітності ф.2Ф.

?СПРОЩЕНА – ФГ у яких середньооблік. чисельність працюючіх 10-50 чол.;
землекористування ФГ понад 100 га; дохід від продажу товарної с\г
продукції складає до500тис.Здають всі форми стат.звітності.

?ЗВИЧАЙНА – ФГ у яких середньооблік. чисельність працюючіх більше 50
чол.; землекористування ФГ більше 100 га; дохід від продажу товарної
с\г продукції складає більше 500 тис.єв.Скл.всі форми звітності.

5.Спрощений план рах-ів БО (ПРБО) та його хар-ка.

Технол.інст-м БО та узагал.обл.ек.інф-ї про фін.-госп. д-ть субєкта
госп.є план рахунків бух.обліку.

ПЛАН РАХ-ІВ – це систематизований перелік рах-в,який визнач.орг-цією
всією бух.с-ми поточ. БО на під-вах,організаціях та установах. Зміна
к-ті,змісту,призначеня рах-в зумовлює зміну Плану.

В 2001р Для субєктів малого підпри-ва запроваджено спрощений план,його
побудовано на мах уніфікації із заг.планом рах-ів. Зміна
к-ті,змісту,призначеня рах-в зумовлює зміну Плану. Для обліку і
узагал.інф-ції СМП викор.також позаболансові рах-ки.

Для забезпеч.потрібної деталізації та аналітичності обл.-ек.інфор-ї
ФГ самост.визн.субрах.до рах-ів спрощеного плану рахунків. При визнач-ні
потрібної деталізації на рах-х спрощеного плану рах-х БО,для
встановлення назв і к-ті субрах-ів п-ву слід виходити з складних
показників фін.звіт.,потреб упр-ня п-вом, можливостей регістрів
обліку,що викори-ть п-ва тощо.

6. Проста форма БО та особл.її застосування.

Під формою БО розуміють орг-ю розрахункових записів і порядок
поєднання різних видів облікових реєстрів, які повинні забезпечувати
операційний контроль, своєчасність,повноту, достовірність узагальнення у
БО всіх господ.операцій,які відбуваються на п-ві.

Основними принципами, що визначають ту чи іншу форму обліку є:

? структура реєстрів синтет.обліку

?взаємозвязок реєстрів синт.і аналіт.обліку

? зовнішня форма реєстрів

? послідовність і способи записів

? к-ть реєстрів

Методичні рекомендаї передб.2 варіанти форми БО:

? проста

? спрощена

1)Проста- розрахована на малі п-ва,незначний документооборот,що здійснює
діяльність з використання нематеріаломістких робіт і послуг. Передбачає
використання таких облік.реєстрів: журналу обліку госп.операцій та
окремих відомостей.

В журналі обліку господарських операцій записи здійснюються на підставі
первинних та зведених облік.док-ів,відомостей нарах. ЗП і амортизації з
відображенням суми операції на рах-ах БО.Журнал ведеться щомісячно.Дані
в рядку Сальдо на кінець переноситься у рядок Сальдо на поч.міс.журналу
за зв.місяць за кожним рахунком БО.

У графі зміст оп-ції в хронолог.порядку позиційним способом
відобр.госп.оп-ції зв.місяця із зазначенням суми оп-цій одночасно по
графах Д-т і К-т двох рах-в БО відповідних активів,зоб-нь,доходів і в-т.

Підсумкові данні у Журналі визнач..підрахунком суми оборотів за Д-т і
К-м усіх рах-в і виведенням сальдо на кінець місяця.Суми оборотів за
місяць повинні бути однаковими і дорівнювати сумі з графи „сума
госп.оп-ції” у рядку усього оборотів за місяць.

2)Спрощена

Загальна схема обліку

7. Спрощена форма БО та особл.її застосування.

Спрощена форма БО рекамендована для ФГ з більшим обсягом
документообігу та які займа.виготовленням готової продукції,виконання
матеріалоомістких робіт і передбачає застосування 5 відомостей та
оборотньо-сальдової відомості.

Назва відомості Назва рах-ку Що відображ.

В 1м.

Р1.Облік готівки і гр.док.

Р2.Облік гр.коштів та їх еквівалентів 30 Систематиз-я інф-я про
наявність і рух готівки гр.кош. на рах-х у банках, еквів. гр. кош.,
гр.кош.у дорозі і гр.док-ів.

В 2м. О запасів 20,26 Сис-ся інф. про наявність і рух сировини і
матер-в,напівфабр., тари,палива,буд.матер.,запасних частин,тощо.

В3м.

Р1.Облік розрах.з деб.і кре-ми за податкоми і платежами,довг. зобовяз і
доходів майб.періодів.

Р2.Облік розрах.з ОП.

37,68,

69,64

66 С-ся інф-я по госп.оп-ях по розрах.з постач., замовниками ,
підзвітними особами, учасниками за податками і платежами,соц.страх.,
доходи майб. періодів , розрах.по ОП та резерву сумнівних боргів.

В4м

Р1.Облікнеоб.актив.та амортизації

Р2.Облік капіт.і фін.інв-цій та інших необ.актив.

10,13

14,15

18,35 Для с-ції ін-ції про наявність рух і знос необ.активів,про капіт.і
фін.інв-ції та інші необ.активи.

В5м

Р1. О в-т

Р2.О в-т на вир-во

Р3.О доходів і фін. рез.

Р4.О влас. кап., в-т майб. пер.,забезпеч.майб.в-т і платежів.

84,85

23

44,70,

79

40,47

39 С-ся ін-ції про доходи від реал-ї,інші операційні,звичайні та
надзвич.доходи, вирахування з доходу,в-ти опер. д-ті за елементам,в-ти
май.пер., фін. ре-ти,нерозпод.приб, викор. прибутку, власний
кап.,забезпеч.майб.в-т і платежів.

Сума за б-ю операцією відобр. у відомості обліку за рах-м,що кред-ся у
графі рах-ку,що дебетується та одночасно (за сумою операціїї або
заг.підсумками оборотів за місяць) у відомості обліку за рах-м,що
дебетується із зазначеними кор.рах-ку.

Залишки коштів за відомостями повині бути співставлені за
відповідними даними перв-х та зведених док-ів на підставі яких були
зроблені записи.

Підсумкові записи з відомостей переносяться до оборот-сальд.
відомості,яка використ.для узагальнення даних реєстрів БО по кожному
рах-ку БО.

Загальна схема обліку

20,66,?84,85?79 70 37

13

9.Організація внутрішньогосп.(упр.)обліку.

внутрішньогосп.(упр.)облік – це система обробки та підготовки інф.про
д-ть під-в для внутр.користувачів у процесі упр.ФГ.

Інформація,що надається УО орієнтована на задоволення потреб,як
стратегічного так і поточного упр-ня на оптимізацію вик-ня
рес-ів,забезпеч.обєктивної оцінки д-ті підрозділів та окремих ділянок
ФГ

УО систематизує інадає інформацію для( складовими частинами УО є):

1)визначення стратегії та планування майб.діялн.ФГ;

2)контролювання його поточ.д-ті;

3)оптимізація використ.рес-ів;

4)оцінки ефективності д-ті;

5)зниження субєктів у процесі управління та прийняття рішень.

Роль бух-ра у процесі контролю полягає в тому ,що він здійснює
зіставлення та порівня факт. даних про д-ть з планами та бюджетами,
розраховує,аналізує та інтерпретує виявлення відхилення.

10.с-ма документації та документообігу по ФГ.

ФГ самотійно затверджує правила документообігу та визначає право
працівників на підпис документа.

Документообіг- це рух документів на під-ві з моменту їх
отримання(створення) до завершення виконання( передача в архів).

Документообіг включає такі осн.стадії:

? ств.або одержання док-в від ін.осіб;

? превірка док-ів;

? обробка документів;

? передача док-ів в архів.

З метою раціонального використання документообігу голова ФГ своїм
наказом встановлює графік документообігу,у вигляді таблиці аба
схеми,який містить перелік робіт зі створення,перевірки та обробки
док-ів,що викон-ся кожним підрозділом ФГ, а також всіма виконавцями із
зазначеням строків виконання та взаємозвязку відповідних робіт.

Голова ФГ несе відповід.за належне зберігання первинних
док-ів,облік регістрів,бухг.звітів протягом установленого терміну,але не
менше 3 років.

11.Організація звітності ФГ.

Фін.звітність середніх і великих п-в включає:

-баланс

-звіт про фін.рез-ти;

– звіт про рух грош.коштів;

– звіт про власний капітал;

– примітки до фін.звітності.

Для малих ФГ всановл.скорочена за показниками ФЗ у складі балансу та
звіту про фін.рез-ти.

Звітним періодом для склад.фін.звітн. є календарний рік. Проміжна
звітність складається щоквартально нарастаючим підсумком з поч.
звіт.року до закінчення кварталу. Баланс під-ва скл.станом на кінець
останнього дня кварталу чи року. Перший звіт.період новоствор.ФГ може
бути менш. як 12міс. але не більш. 15міс.Звіт.період ФГ,що ліквід. є
період з поч.звіт.року до дати прийн.рішення про його ліквідацією.
Див. П(с) БО №25.

ТЕМА3:Облік власного капіталу.

1.Власний капітал ФГ,його стр-ра та побудова обліку.

Влас.капітал ФГ показує ступінь фін.самост. ФГ та його
кредитоспроможності. Вступати у взаємовідносини з юр.і фіз.особами ФГ
набуває зобовязань і тепер. в/к ФГ це частина в активах,яка залишається
після вирахування з нього зоб-нь. Чим більшу частку займає в/к в активах
під-вах,тим вища його незалежність.

Джерелами утвореного майна ФГ є:

– власні (постійні) кошти – власн.кап.

– тимчасово залучені кошти – залучений кап.

Джерелами власного капітала є:

? капітал, внесений його зсновниками без визначення терміну його
повернення (стат.капітал,додатк.капітал,додак.вкладений капітал);

? капітал, отриманий ФГ .в рез.ефект.діяльн.,що залишається у
розпорядженні ФГ (накоп.капітал – нерозподіл. приб.,ін.додатковий
капітал,капітал від переоцінки);

? неоплачений та вилучений капітал (с коригуючіми показники до власного
капіталу).

Для обліку елементів Вл.К. ФГ в БО використовують рах. 40 та 44
спрощеного плану рах-ів в розрізі наступних суб.рах.:

40 – ?401”Стат.капітал”, ?402”Дод.капітал”, ? 403 „Резерв.капітал”, ?
406 „Неоплач. капітал” , ? 405 „Вилучений капітал”

44 – ?441 „Приб.нерозподілений”, ? 442 ”Непокриті збитки”, ?443
„Приб.використ.в звіт.періоді”

За Кт даних субрах-ків відображ. збільшення елементів Вл.К.,а за Дт
зменшення в/к.

2.Облік формування стат-го капіталу при створенні ФГ.Облік з > ( з<)
стат.капіталу у процесі функціонування ФГ.

Майно ФГ формується у складі стат.капіталу.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ – це капітал піприєм., зафіксований в його установчих
документах, який склад.з внесків, і вкладі власників, оцінених за
ринк.вартістю на момент створеня суб.господарювання і вирожений в
грошовій формі.

Правовий статус с/к визначає особливості його відображ.в БО,які
впливають на орг-цію АО і в основу побудови якого повинні бути покладені
конкретні ф-ції що виконуються с/к.

Виділ. 2 вар.ведення обліку Ст.кап.у ФГ :

?з реєстрацією розміру стат.кап. у статуті ФГ;

?без реєстрації – / – / – / – / –

в першому випадку установчі документи мають містити такі данні:

? дані про розмір зареєстрованого с/к (не менше 50 мін ЗП);

? дані про розмір часток членів ФГ;

? склад і порядок внесення членами ФГ їх часток.

Члени ФГ несуть відповідальність у межах їх внесків. У випадку
передб.устан.документами члени ФГ ,які не повністю внесли свої вклади
відповідають за зобовязання в ФГ також у межах не внесеної частини
вкладу.

Для обліку і узагал.інф-ції про стан і рух с/к призначений субрах.401.
По К-ту – збільшення.Кредитове сальдо цього рах.повинно відповідати
розміру с/к зареєстрованому в установчіх док-х ФГ.

Аналітичний облік СК ФГ ведеться в розрізі членів ФГ.

Первісною вартістю внесених до СК ФГ необорот.активів,запасів та
немат.активів є їх спроведлива вартість узгоджена членами ФГ.

ФГ має право збільшувати або зменш.розмір с/к. Рішення ФГ про зміни
розмірів СК набирає чиності з дня внесення цих змін до держ.реєстру.
Внесення змін та доповнень до статуту ФГ оформляється у вигляді окремих
доповнень або шляхом викладення засновницьких документів в новій
редакції.

Рішення ФГ про зміни розмірів СК набирає чиності з дня
внесення змін до держ.реєстру.

Збіл. с/к може бути здійснене лише після внесення в повному обємі всіма
членами ФГ своїх вкладів.Зменшення с/к не допускається ,якщо це призведе
до зменшення капіталу нижче встановлених обмежень,а також при
запереченні кредиторів.

Збільш. СК може здійснюватися шляхом :

1) збільш.к-ті членів ФГ;

2) збілш.часток (вкладів)ФГ;

3)реінвестування дивідентів;

4)за рах.індексації балансової вартості ОЗ внесених до с/к

Зменш.СК відбувається і здійснюється шляхом:

1)виходу одного чи декількох членів із складу засновників ФГ;

2)покриття отриманих збитків за рах.СК;

При виході члена ФГ з засновників йому виплачується в-ть частини майна
ФГ пропорційна його частці в с/к.Виплата проводиться після затв.звіту за
рік в якому він вийшов з ФГ і в строк до 12 місяців з дня виходу.Продати
або подарувати свою частку в с/к член ФГ може самому ФГ або б-я з решти
придбання такої частки.Поступка часткою в с/к ФГ на користь особи
можлива лише за згоди членів ФГ.

3.Облік нерозпод.приб.(непокритих збитків).

Наявність нерозподіленого прибутку свідчить, що активи ф\г збільшені за
рахунок ефект.д-ті та операцій за якими одержано прибуток. НП – є
складовою частиною ВК, тобто прибуток, який залишився у розпорядженні
підприємства після виплати доходів власникам та формування Рез Кап.

Нероз.Приб.зв.пер. = НПпопер.зв.пер.+ ЧП зв.пер. – Випл.членами – Под.
наПриб. – Інші виплати – Відрах.до рез.капіталу або НПпопер.зв.пер.+ ЧП
зв.пер. – Доходи виплач.-відрах.в резерв = Інше використ.приб.

Нерозподіл.приб.поділяється на: асигновану і неасигновану частини.

– Асигнов.(признач) має певне цільове призначення.

– Неасигноване не має певного цільового призначення і залиш.у розпоряд.
ФГ.

Облік нероз.рибутку та непокритих збитків,а також суми приб.поточного та
минулих років,що використ. у звіт.році ведеться на рах-у 44
„Нероз.приб.та непокриті збитки” По К-ту- збільшення,прибутку від усіх
видів д-ті,а Д-ту сума непокритого збитку та використ.прибутку.

Використання приб.для сплати дивідентів або для створення
резерв.капіталу протягом звіт. періоду відображ.за Дт 443 та Кт 68,403.
(при форм. рез.кап.)

Вкінці року сальдо суб.рах.443 спис.на рах. нерозподіленого приб.Дт
441

4.Особл.обліку створ. і використ.резервів капіталу.

Резервний капітал відображає суму резервів, створених за рахунок чистого
прибутку ФГ відповідно до чиного зак-ва чи установчих документів. В
широкому розумінні до резервного капіталу належать усі складові капіталу
призначених для покриття можливих у майбутньому збитків і в-т. У
вузькому розумінні РК- капітал,який формується за рах-к відрахувань з
чистого прибутку і відрах.за статею балансу „Резервний капітал”

За джерелами формування резерви ФГ поділяються на:

? капітальні резерви ( форм.за рах.коштів власників та ін.осіб і
відобр.за статтями дод.вкладений та ін.дод.капітал );

? РК –формується за рахунок чистого прибутку підприємства;

? Резерви, що створюютьс за рахунок збільшення витрат підприємства.

Кошти РК перебувають у загальному обороті основних і обігових коштів ф\г
і лише за збиткової діяльності ф\г кошти РК спрямовуються їх напокриття.

Облік РК здійснюється на субрах 403 ,який призначений для узагальнення
інф-ції про стан та рух РК ФГ створеного відповідно до зак-ва.За К-т –
створення ,а за Д-м- використання.Сальдо повинно бути К-м.

Аналітичний облік РК ведеться за його видами, джерелами їх утворення та
напрямками використання.Кошти РК перебувають у загальному обороті
основних і обігових коштів ф\г і лише за збиткової діяльності ф\г кошти
РК бух.провод. спрямовуються їх покриття.

Основними напрямками використанняРК є:

? Покриття збитків звітног періоду непокритих нерозподіленим прибутком;

? Виплата боргів у разі ліквідації підприємства

? Інші цілі передбачені законодавством чи засновницькими документами

– Сума відрахувань направлена на ств. РК Д443К403

– Сума коштів РК спрямована на покриття збитків зв.періоду: Д403 К442

– Сума коштів РК викор.на виплату частки при виході члена ФГ зі складу
засновників:Дт403К68

5.Облік додаткового капіталу.

Додатковий капітал (ДК) може бути:

1.Вкладений 2.Невкладений

До додаткового вкладеного капіталу ф\г відносять суми іншого вкладеного
засновниками ФГ капіталу, які перевищують розмір вкладыв до СК та суми
інш. вкладів,які здійснені без рішень про зміну розміру СК.

Інший ДК(невкладений) – це сума дооцінки необоротних активів, вартість
НА безоплатно одержаних ф\г від інш юридичних чи фізичних осіб та інш
види Дод.Кап, потреба в якому виникає в процесі господарської діяльності
підприємства.

Облік ДК ведеться на субрах 402.,який призначений для узагальнення
інф-ції про різні види дод.кап.в розрізі таких анал.рах-ів:

1.Сума іншого вкладеного засновниками підприємства капіталу, які
неперевищують розмір СК,а також суми ін.вкладів,які здійснені без
рішення про зміну розміру СК відображ на субрах 402/2

2.Сума дооцінки (уцінки) активів яка здійснюється у випадках
передбачених законодавством та ПСБО відображ на субрах 402/3.Сума
дооцінки залиш.вартості обєкта активу відобр.у складі ін.дод.капіталу
(збільшує його) в таких випадках:

? якщо обєкт до поточної дооцінки не уцінювався,то вся сума дооцінки
відноситься на збільшення ін.дод.капіталу;

?якщо обект активу до поточної дооцінки тільки уцінювався,то на суму
дооцінки в межах суми уцінки включається до складу доходу зв.періоду,а
перевищення суми дооцінки над сумою уцінки – до складу ін.дод.капіт.;

? якщо обєкт активу до пот.дооцінки і уцінювався і дооцінювався,то
перевищення суми попередніх уцінок над сумою попередніх дооцінок
включається до складу доходу зв.періоду,а різниця між сумою
пот.дооцінки і зазначеними перевищеннями – до складу ін.дод.капіталу.

Сума уцінки залишк.в-ті обєкта активу відобр.у складі ін.дод.кап.в
таких випадках:

?якщо обєкт до пот.уцінки дооцінювався,то сума уцінки в межах суми
дооцінки відноситься на зменшення ін.дод.кап.,а перевищення суми
пот.уцінки над сумою дооцінки – на в-ти зв.періоду;

? якщо обєкт до пот.уцінки дооцінювався та уцінювався,то перевищення
суми поперед.дооцінок над сумою попередніх уцінок відноситься на
зменшення ін.дод.капіталу,а різниця між сумою пот.уцінки та перевищенням
– на в-ти зв.періоду.

Вартість НА безоплатно отриманих ф\г від інш осіб (Дт 10 Кт402/4)

3.”Безоплатно одержані необ.активи”,в-ть активів одержаних від ін.осіб
402/4.

4.Інші види дод.капіталу,які не можуть бути відображені на аналіт.рах-х
402/2-402/4 -?402/5 ”Ін.дод.капітал”

5. 402/6 «Фонд майна соц сфери та загального користування» обліковується
фонд майта соц сфери який складається з прийнятих на баланс ф\г, яке є
правонаступником колективного с\г підприємства, об’єктів соц. сфери та
майно, що не підлягають паюванню і відображенню на відповідних рахунках
обліку активів.

Вартість НА безоплатно отриманих ф\г від інш осіб (Дт 10 Кт402/4)

АО дод.кап.необхідно вести за його видами та за кожним засновником
окремо.

Тема4:Облік грошових коштів та фінансових інвестицій.

1. Гроші їх сутність та функціїї. – (самостійно)

Гроші – особливий товар, що виконує роль загального еквіваленту. Г. –
явище суспільне , вони є форма суспільних відносин, які виникають з
приводу обміну продуктами праці, що грунтуються на принципі
еквівалентності. Г. виконують специфічну суспільну функцію. Вони є
посередником при обміні товарів. Г як Г – цільове призначення грошей
забезпечити покупку. Г виступають як простий посередник при обміні
товарів. Ці Г забезпечують реалізацію отриманого доходу (ЗП, стипендія).
Г як капітал – Г, що здатні приносити доход самі по собі. Головна мета
обігу Г як капіталу є не нова споживча вартість, а додана вартість Г
використовується для отримання прибутку

ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ-це певна спецефічна форма в якій гроші виступають на
певному етапі руху вар-ті в процесі відтворення.

Існує 5-тьф-й грошей.

-міра вар-ті

-засіб обігу

-засіб нагромадження

-засіб платежу

-світові гроші

МІРА ВАРТОСТІ-гроші забезпечують вираження та вимірювання вар-ті
товарів.Отже гроші виміряють вар-ть витрат на виготовленя товарів за
допомогою масштабу цін (за допомог.собівартості)

гроші виражають вартість товарів через ціну.

ЗАСІБ ОБІГУ-гроші є посередником в обміні товарів забезбечуючи обіг
товарів.В цій функціїї немає розриву між передачою ігрошей і отримання
товарів. Гроші обовязково переводяться в рух.

ЗАСІБ НАГРОМАДЖЕННЯ-гроші обслуговують нагромадження вар-ті в загальній
або абстрактній формі в процесі їх відтворення(скарб естетична
форма,резерви платіжних засобів,депозити для майбутніх платіжів,і
капітал,акції,або облігації)Як засіб нагромадження існують в виробничій
сфері і сфері споживання.

ЗАСІБ ПЛАТЕЖУ – гроші обслуговують погашення боргових забовязань і мають
такі риси:

існує розрив в часі між рухом товарів і грошей

гроші не приводяться в рух

безготівкові гроші

СВІТОВІ ГРОШІ- гроші обслуговують рух вар-ті у міжнародному ек. обороті.

2. Облік касових операцій нац. та іноз. валюті.

Касові операції – це операц.,які повязані з отриманням готівки в касу та
її видачею з каси.Кожне підприємство має касу для зберіганя готівки та
здійснення розрахунків готівкою.

Ведення КО в нац.валюті Укр.,затверджено Пост.НБУ від
15.12.04р.№737.Даний порядок регламентує документне оформлення КО,
встановл.вимоги до облашт.каси на під-ах, встановлення лімітів залишку
готівки в касі та ін. вимого щодо ведення КО.

Для узагальнення інф-їпро наявність та рух гр.коштів у касі ФГ
викор.рах.30 ”каса” За Д-м- надходження,К-м- вибуття.

301 „ Каса в нац.валюті”

302 „Каса в ін.валюті”

Матер.-відповід.за збереження коштів та ведення КО покладена на
касира з яким укладено договір про матеріальне відповід. Не менше 1
разу на кв.здійснюється інвентаризація ГК та грошових документів,які
знаход. в касі.,з метою забезпечення збереження гр.коштів.

Виявлені надлишки ГК оприбутковують до каси і відображають записами: Д
301К 703

Якщо в результаті інвентаризації виявлено нестачу:

1)відображають суму нестачі : Д373 К 301

2)погашення нестачі ГК : Д301 К 373

3) утримання суми нестачі із ЗП : Д 66 К373

Облік:

? одержано готівку в б.по чеку для видачі ЗП: Д301 К311

? відображено виплата суми ЗП: Д 661 К301

?надійшла виручка в касу від покупців за реал.с/г прод.:Д301 К372

?видано у підзвіт на в-ти на відпустки : Д373 К301

?внесено в б.на поточ.рах.гр.кошти з каси : Д311 К301

?погашення заб-ті учас-в по внесках по капіталу :Д 301 К406

?сплачено готівкою з каси заб-ть постач.: Д684 К301

? сплач.з каси нарах.дивіденти : Д685 К301

3. Облік коштів на рах-ах банку в нац.валюті.

Для обліку наявності та руху гр.коштів,що знах.на рах.в банках,які
можуть бути використані на поточні операції призначено рах-к 31 „Рахки в
банках”,де 311”рах-ки в банк.в нац.валюті”

Безготівкові роз-ки – це перерах.грошові кошти з рах-ка платників на
рах-ки одержувачів коштів, а також перерах.банками за дорученнями під-в
і фіз.осіб коштів,внесених ними готівкою в касу банку на рах-у
одержувачів коштів.

Для вікриття поточ.рах.під-ва подоють до установ банку такі документи:

?заява на відрахування рах-ів встановленого зрозка;

?копію свідоцтва про держ.реєстр;

?копію наледжним чином зареєстровану статутом;

?копію док-та,що підтверджує взяття ФГ на облік в податкових органах;

?картку із зразками підписів осіб,що мають право 1-го та 2-го підписів;

? довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду

?копію довідки внесеня фг доедрпоу,а також копію свідоцтв реєстрації в
органах соц.страх. та пенс.фонду.

Після відкриття кожного рах-ка ФГ протягом 3х днів з моменту відкриття
повинне повідомити под.адмін.,де його взято на облік,про від-тя рах-ка в
тому чи ін.банку.До отримання б.повідомлення про взяття рах-ку до
Под.обл.оп-ї по рах.зд-ся лише із зарах.коштів.

У випад.внесеня та видачі готівки використ.наст.док-ти:

( якщо внос.готівка)

– обява чи заява на внесення готівки;

– грош.чек для отримання готівкових коштів;

(безготівкові операції)

– мемореальний ордер;

– платіжне доручення; пост.рах-ки

– платіжна вимога-доручення;

– платіжна вимога;

– розрах.чек; інші рах-ки банку

– акредитив

Операції з коштами на пот.рах. поділяють:

?Операції з використанням готівки

?безготівкові розрахунки

Кошти з рахунків клієнтів спис-ся тільки за дорученням їх власників або
за розпорядженням стягувачів, які складаються на відповіжних бланках
розрахункових документів.

Регістрам аналіт.обліку по поточному рах-ку є виписка банку, в
якій відображ.у вигляді дебетових і кредетових оборотів суми за кожним
виконаним документом.Виписка складається за кожний день у який відбувся
рух грошових коштів.

Основні реквізити банківської виписки:

?вхідний залишок грош коштів на п\р на початок дня

?надходження і перерахування коштів за день, окремо по кожному факту
платежу

?вихідний залишок на кінець дня.

При надход.грош.коштів на поточ.рах-к,рах-к 311 дебетує у
кореспонденції з Кт рах-ів:

Д 311 К30 (вноситься готівка з каси на рах-ки банку);

Дт 311 Кт372 (надійшла від покупців і замоувників виручка за реалізовану
продукцію,роботу,послуги);

Дт 311 Кт 313( на рах-ки банку закраховані грош.кошти в дорозі);

Дт 311 Кт 373 (повернено раніше виданий аванс: надішли суми за
висунитими притензіями по розрахунках за відшкодуваня завданих збитків);

Дт 311 Кт 406 (внесено суму вкладу заснов. ФГ);

Дт311 Кт 681,551,472 ( на рах-ки в банку зарах.коротк.чи довгострокові
позики банку,або ж суми цільового фінансування);

Дт 311 Кт 703, 704 (на суму доходів від реалізації іноз.валюти
ін.оборот.активів від операц.оренди активів,від операц.курсової різниці
і на суму одержаних дивідентів чи %-ів)

При витрачанні грош.коштів рах.311 кредитує у кореспон.з Дт таких
рах-ів:

Дт 30 К311 (одержана готівка в касу для виплати ЗП та на
ін.госп.потреби)

Дт 913 Кт 311 (відкриття акредитива за рах. власних коштів чи
придб.лімітованих чекових книжок);

Дт 684 Кт311 (оплата необорот. активів,вир. запасів,МШП, товарів,
перерах-ня коштів, за виконані роботи і надані послуги);

Дт 641 Кт 311 (переахування платежів у бюджет);

Дт642 Кт 311 (перерах.плат.страховим органам);

Дт 551,681 Кт311 (погашення позичок банку)

Облік опер.за рах-к 311 ведуть у відомості 1М розд2. Записи
у відомості здійснюються по мірі надходження банк.виписок.Аналітичний
облік здійснюється за виписками банку.За Д-м- відобр.надходження
гр.коштів,а за К-м- їх використання.

4. Облік коштів на рах-ах банку в іноз. валюті.

Вал.рах-ки відкриваються ф\г, що здійснють зовн ек діял. Іноземна валюта
використов як засіб платежу.

Кошти в іноз.валюті обліковуються окремо по кожній валюті,яка перах-ся в
нац.валюту Укр.

Банк.виписки надаються у валюті та гривняхна підставі яких здійснюються
записи у БО.

Для відкриття рах.в банку в іноз.валюті подаються тіж самі
док-ти,що й на відкр.рах-ку в нац.валюті.(див.Тп.3)

Для обліку ІВ на рахунках в банку відкрив субрах 312:

-312/1- вал рах у країні

-312/2- вал рах за кордоном

-312/3- транзитний вал рахунок

Для здійсненя операц.на валют.рах-ах використовуються
вал.платіжні доручення, заява про переказ валюти,доруч.на розподіл
валютної виручки,а також договірні док-ти та товарно-траспонтні док-ти.

Згідно з ПСБО 21 операції в ІВ відображ при їх первісному визнанні і
повинні бути перераховані в грн відповідно діючого курсу(встановленого
Нацбанком).

Курсова різниця – це різниця між оцінками однакової кіл-ті одиниць
іноз.валюти при валютних курсах.

Відповідно до ЗУ” Про БО і Фін.звіт.” курсові ріцзниці визначаються за
валютними активами і пасивами.

До таких статей належать:

залишки коштів іноз.валюти;

плат.док-ти в іноз.валюті;

грош.док-ти в іноз.валюті;

фін.інв.в іноз.валюті;

кредити банків в іноз.валюті;

дебіт-ка і кред-ка заборгованість в іноз.валюті стасовно юр.і фіз.осіб.

Перерах ІВ-т за курсом НБУ проводиться по вал коштах на кожну дату, коли
змін курс, по інш вал статтям на дату їх виникнення, а по вал статтям
балансу, які є монетарними, ще й на дату складання звітності.

Монетарні статті – це статті грош коштів, а також інш активів та
зобов’яз, які будуть отримані, або сплачені у фіксованій сумі грошей,
або їх еквівалентів(грош кошти та їх еквіваленти, Дт та Кт
заборгованість)

Немонетарні статті – до них належать : ОЗ, немонетарні активи, запаси,
Дт та Кт заборгованність за бартерними операціями, сплачені та отримані
аванси за мат цінності, витрати та доходи майб періодів, статті власного
капіталу.

В залежності від виду мрнетарної статті курсові різниці
визначені по них можуть бути операційними чи неопераційними.

Валютні курсові різниці обліковуються на рах-х 703,704(у
випад.якщо,курс збільш.), на рах-х 845,851(якщо курс зменш.)

В БО нарах-ня курс.різниці при збільшенні курсу відображається :

1) по рах.активів(А):Дт 181Кт703; Дт 302,312, 314,372/2 Кт704

2)по рах-х зобовязань: Дт845Кт551/2; Дт851 Кт681/2, 684/2,тощо

При зменьшенні курсу іноз.валют.відображ.зворотнім записом:

1)для”А”з використанням субрах 845,851,а для рах.зобовяз.з
використ.субрах.703,704.

При надходж. виручки ФГ подає 50% виручки від вкладу в іноз.валюту.

5.Облік грошових документів.

До грош.документів у нац.та іноз.валюті відносяться док-ти,які
знаходяться в касі під-ва(сплач.проїздні док-ти,сплачені путівки,поштові
марки).Грошові документи не є грошовими коштами,а тому відображаються в
балансі у складі інших оборотніх активів.

Грош.кошти в дорозі включають – кошти внесення в каси банків,ощадні каси
або поштові відділення для подальшого їх зарах.на розрах.або
ін.рах.п-ва.

Для узаг.інформації використ.рах.313 За Д-м – надходження грош.док. та
списання коштів у дорозі після їх зарахування на відповідні рах-ки.

в розрізі суб.рах-ів:

313/1 – грош.док-ми в нац.валюті

313/2 – грош.док-ми в іноз.валюті

313/3 – грош.кошти в дорозі в нац.валюті

313/4 – грош.кошти в іноз.валюті

?Перерах коштів за путівки санаторію Дт 371 Кт311

?оприбуткув путівки в касу Дт331 Кт 371

?Надходження коштів від працівника Дт301 Кт 685

АО гр.док-ів ведеться за їх видами.

6. Облік грошових коштів в дорозі

Облік грошових коштів в дорозі- включають кошти внесені в каси банків,
ощадкаси або поштові відділення, для подальшого їх зарахування на
розрахункові або інші рах під-ва. Для узагальнення інформації про
наявністьі рух грош документів та грош коштів в дорозі в нац та
іноземній валюті викор рах-к 313 в розрізі аналіт рах-в:

-313/1 – грошові док в нац валюті

-313/2 – грошові док в іноз валюті

-313/3 – грошові кошти в дорозі в нац валюті

-313/4 – грош кошт в дор в іноз вал

Аналітичний облік грошових документів ведеться за їх видами (Дт зб, Кт
спис)

7.Визначення та класифікація фін.інвест. облік фін.іевест. в асаційовані
і дочірні п-ва інших фін.інвест. повязаним сторонам.Особл.о.спільної
д-ті.

Основними напрямками інвестування є:

капітальні інв-ії – рухоме і нерухоме майно;

фінансові ін-ї – акції,облігації,ін.ЦП,свідотцтва про вкладення коштів у
формування під-в,які дають право на отримання фін.доходу.

За терміном використання розрізняють:

? Поточні фін.інвестиції – до 1 року,можуть бути вільно реалізовані в
б-я момент.Еквіваленти грош.коштів – високоліквідні інв-ції,які вільно
конвертуються у грош.кошти і хар-ся незначним ризиком зміни в-ті
.Облік.на рах.35

? Довгострокові фін.ін-ї – більше 1 року,а також ті,які не можуть бути
вільно реалізовані в б-я момент.Облік-ся на рах.14.

Фін.ін-ї в асоціїовані,дочірні під-ва та у спільну д-ть облік.за
методом участі в капіталі.За цим м-дом балансова вар-ть інв-цій на дату
балансу збільш.або зменш. відповідно на суму ,що є часткою інвестора у
чистому прибутку обєкти інв-ня за зв.період із включенням цієї суми до
доходів чи витрат від участі в капіталі.

Виключенням є фін.інв-ції в асоційовані,дочірні та спільні під-ва які:

придбані та утримуються виключно для продажу протягом 12міс.

Здійснені у під-ві ,що ведуть свою д-ть в умовах,які обмежують їх
здатність передавати кошти інвестору протягом періоду,що перевищує 12
міс.

Зміни балансової вартості фін.інвестицій відобр.на суму,що є часткою
інвестора в чистому прибутку чи збитку обєкта інв-ня за зв.період: Д141
К704

На суму дивідентів,що підлягають отриманню : Д373 К141

У випадку якщо обєкт інвес-ня отримав збиток за зв.період: Д 851 К141

Якщо величина власного капіталу збільшилась: Д141 К402/5,402/2

Якщо зменшилась : Д402/5,402/2 К 141

Якщо сума зменшення частки капіталу інвестора в сумі зміни заг.величини
в/к обєкта інв-ня більше ніж сума ін.дод.капіталу або дод.вкладеного
капіталу інвестора,то на таку різницю:- зменш.нероз.прибуток: Д441 К
141; – збільш.непокр.збиток: Д442 К141

Зменш.балансової вартості фін.ін-й в наслідок змен.влас.капіталу
інвестованого під-ва здійснюється лише до досягнення нею нульвого
значення. Якщо в подальшому інвестування під-во буде отримувати
прибутки інвестор повинен відобр.свою частку таких прибутків тільки
після того,як його частка прибутків буде = частці збитків,які не були
визначені.

У випадку ,якщо зміна у влас.капіт.інвестованого під-ва є результатом
оп- цій між інвестором і обєктом інв-ня,то відповідне коригування
балансової вар-ті інв-ій не проводиться.

Спільна діяльність може проводитись зі ств.юр.особи або без
ств.юр.особи.Фін.інв. зі створ.юр.особи застосов.м-д участі в капіталі.

КОНТРОЛЬНИЙ УЧАСНИК – це сторона,яка є учасником с/п і здійснює спільний
контроль за під-ом до угоди про ведення спільної діяльності.

Всі інші учасники спільної д-ті відобр. ФІ у спіл.д-ті за справедливою
вар-тю або с/в за врахув.зменш.корисності,якщо справ.вар-ть визначити не
можливо.

Свідченям наявності суттєвого впливу з боку контрольного учасника є:

? представництво в виді директорів

? участь у прийнятті рішень

? взаємообмін персоналом

? запезпеч.спільної д-ті необх.необх.техніч. консультацією та
документацією.

У разі впровадження спіл.д-ті без утв.юр.особи активи, що передані
учасниками для спільного використ. як ФІ не визначаються,а лише
відобр.окремо у складі відповідних ………….. власних активів
кожного з учасників. Кожний учасник відображає:

? активи задіяні у с/д,які він контролює або свою частку у спільно
контрольованих активах,яка відобр.у складі відповіних активів;

? зоб-ня,які він узяв для провадженя цієї д-ті;

? свою частку в б-я зоб-нях з ін.учасниками;

? дохід або витрати набуті в процесі с/д.

Розрах.за опер-ми повязаними із здійсн.с/д без ств.юр.особи відображ.на
рах.373.

8.Особливості О. поточних фін.інвестицій.

БО наявності та руху поточ.фін.інв. та еквівалентів гр.коштів,у тому
числі депоз.сертифікатів,ведеться на рах-ку 35”Поточні фін.інв-ї”.За Д-м
– придбання(надходження) еквівалентів грош.коштів та поточ.фін.інв.,за
К-м – зменшення їх вартості та вибуття.

Рах.35 має такі субрахунки:

351”Єквіваленти грошових коштів”

352 „Ін.поточні фінансові інвестиції”

АО ведеться за видами ФІ із забезпеченям можливості отримання інв-цій
про інвестиції як на терит-ї Укр.так і за кордоном.

Поточні ФІ, первісно оцінюються та відображаються в обліку за с/в. С/В
включає: ціну придбання та всі дод. Витрати,які були понесені при
придбанні ФІ. Увипадку ,якщо інв=ї придбані шляхом обіну на ін.ЦП або ЦП
власної емісії,то їх с/в є справедливою в-тю переданих в оплату ЦП.

Доходи у вигляді дивідентів,% тощо,які отримані або підлягають
отриманню за поточ.ФІ відобр.,як фін.дохід інвестора.Оцінка та облік ФІ
здійснюється за кожною ФІ. ФІ справедливу в-ть яких достовірно визнач.
неможливо відобр. в балансі за їх факт.с/в з урахув.зменшення корисності
інв-цій.Втрати від зм.корисності відобр.в обліку у складі статті „Інші
в-ти” з одночасним зменшенням балансової в-ті ФІ

Тема 5: Облін нематеріальних необоротніх активів.

1.Визначення ,визнання,класифікація та оцінка ОЗ.

ОЗ – матер.активи,які ФГ утримує з метою використання їх у процесі
вир-ва або постачання товарів та надання послуг,здавання в оренду або
для здійснення адм.і соц.-культурних ф-цій очікуваний строк корисного
використання яких більше 1 року ябо операційного циклу.

Обєктом ОЗ є закінчиний пристрій з усіма пристосуванням і приладдями до
нього або окремий конструктивно відокремлений предмет,що призначений
для виконання певних самостійних фун-цій чи відокремлений комплекс
конструктивно зєднаних предметів одного або різного призначення,що
мають для їх обслуговування заг.пристосування,приладдя чи єдиний
фундамент в наслідок чого кожен предмет може викон.свої ф-ї,а комплекс
тільки в складі комплексу,а не самомостійно.

Група ОЗ – це сукупність однотипних за технічними
характенристиками,призначенням та умовами використ.необ.немат.активі.

За натур.-речовим складом:

? будівлі

? споруди

? інструменти

? машини та їх обладнання

? інвентар

? роб.і прод.худоба

? багаторічні насадження

? передавальні пристрої

? транспортні засоби

За функціональнимпризначенням:

? виробничі (росл.,твар.,пром.,доп.,обслуг.)

? невиробничі

? загальновиробничі

? загальногосп.використ

За галузями народного гос-ва:

? промислові

? с/г

? транспорту

? звязку

За ступенем використ.в вироб.госп.д-ті:

? діючі

? недіючі

? знаходяться в запасі та на консервації;

За приналежністю:

? власні

? орендовані

Обєкт ОЗ визнається активом,якщо існує ймовірність того,що під-во
отримає в майб. економ.вигоді від його використ.та вар-ть його може бути
достовірно визначена.

СТРОК КОРИСНОГО ВИКОРИСТАННЯ – це очікуваний період часу протягом якого
н/а будуть використов.ФГ або з їх використ.буде виготовлено очікуваний
під-ом обсяг продукції.

Одиницею обліку ОЗ є обєкт ОЗ. ОЗ зарах.на баланс за їх первісною в-тю.
Первісна вартість – це історична с/в н/а у сумі грош.коштів або
справедливої в-ті ін.активів сплачених (переданих) витрачених для
придбання (ств.) н/а.

Первісна вар-ть обєкта ОЗ скл.з витрат:

? суми,що сплачують постачальникам активів та підрядникам за
викон.буд.-монт.робіт (без непрямих податків)

? реєстраційні збори,держ.мито та аналогічні платежі,що здійсн.в звязку
з придбанням

? суми ввізного мита

? суми непрямих податків у звязку з придбанням ОЗ,якщо вони не
відшкодовуються

? витрати зі страх.ризиків доставки ОЗ

? в-ти на установку,монтаж,налагодження ОЗ

? інші в-ти,що безпосередньо повязані з доведенням ОЗ до стану в якому
вони придатні для використ.із запл.метою

2.Облік какпітальних інвестицій.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ – сукупність витрат на придбання або створ.матер.і
нематер.необ.активів.

Капіт.інвест.класифік-ть за такими ознаками:

– за структурою:

? капіт.буд-во

?придбання ОЗ,ін.необ.матер.активів

?формування осн.стада

?модернізація,реконструкці

– за призначенням:

?для виробн.сфери д-ті

?для невироб.сфери д-ті

– за ступенем готовності:

?закінчені обєкти

?незавершене вир-во

– способом організації:

?госп.м-д

?підрядний

?змішаний

?закладання і виращування багаторічних насаджень,міліорація і ірегація
земель

Не зарахов.до складу капіт.інвест. лише безоплатне отримання ОЗ.С/о
витрат на придбання або ств.матер.інемат.необорот.активів ведуть на рах
15 „КІ” в розрізі субрахунків:

151- кап.буд-во

152 – придбання ОЗ

153- придб.ін.необ.матер.активів

154 – придб.немат.активів

155 – формування осн.стада

АО ведуть в розрізі окремого обєкта ОЗ. СО на підставі первинних
документів ведуть в відомості 4м,розділ2.

3.Синтет.,аналіт. та інвентарний облік ОЗ.

АО ОЗ організовують в розрізі кожного окремого інвентарного обєкта
ОЗ.Для обліку ОЗ використ.як внутр. Так і зовн.док-ти.

До зовн. документів при оприбуткуванні ОЗ відносять:

? видаткові та товарно-транспортні накладні постач-в на підставі яких ФГ
може скл.внутр.прибуткові накладні для оприбутк.обєкта на склад;

?а при прдажу ОЗ – видаткові та ТТН під –ам та рах-ки фактури

До внутр. документів відносять:

? акт приймання-передачі,внутр.переміщення ОЗ

?акт на переведення тварин з групи в групу

?акт приймання передачі відремантованих та реконструйованих ОЗ

?акт на списання ОЗ

? акт на відбракуваня тварин з осн.стада

?акт на вибуття тварин і птиці

?акт на списання автотрансп.засобів

? акт на списання багаторічних насаджень

СО ОЗ здійснюють на суб.рах.101”Осн.засоби”ведуть у відомості 4м
розділ1.

4. Облік надходження ОЗ.

ОЗ у ФГ збільшуються в наслідок їх надходження в гос-во від:

? придбання у постачальників

? виконання буд.-монт.робіт

? виготовлення власними силами

? безоплатної передачі від юр.і фіз.осіб

? виявлення надлишків ОЗ в процесі інв-ції

? переводу молодняку тварин в осн. стадо

? закладання і вирощування багатор.насаджень

? затрати на кап.інв.земельних ресурсів гос-ва

5. Облік амортизації ОЗ.

В процесі використання ОЗ екон.вигоди втілені в них споживаються в
наслідок чого зменш.їх в-ть.Зменшення в-ті н/а відображ.шляхом
нарах.амортизації.

АМОРТИЗАЦІЯ – системний розподіл в-ті активів,що амортизуються протягом
терміну їх корисного використання.Нарах.амортизації припиняється на
період реконструкції,модернізації, консервації.

Амортизації підлягає первісна або переоцінена в-ть за вирахуванням
ліквідаційної в-ті.

ЛІКВІДАЦІЙНА ВАР-ТЬ – сума коштів чи в-ть активів,яку під-во очікує
отримати від ліквідації н/а після закінчення терміну їх корисного
використ.за мінусом витрат повязаних з його ліквідацією.

М-д амортизації необ.матер.активів визнач.під-ом самостійно з
урахув.його виду та способу використ.

Для ОЗ застосовуються такі методи:

? прямолінійний

? виробничий

? зменш.залиш.вар-ті

? прискореного -/-

? комулятивний

? податковий

СО нарах.амортизації здійсн. на рах 13. Відобр. нарах.амортизації
здійсн.по К, а Д – ра.витрат(84).Відомість 4м,розділ 1.

6.Облік витрат на ремонт ОЗ.

Відобр.витрат на ремонт (залежать) здійсн. для відновлення або
підтримання очікуваних від них майб.економ.вигод.Витрати повязані з
поліпшенням стану ОЗ ,що приводять до збільшення очікуваних ек.вигод
включають до балансової в-ті ОЗ.Такі витрати накопич.по Д.рах.15,а після
завершення робіт списуються з К 15 в Д рах.необ.активів(10).

При поточному ремонті витрати списуються на в-ти в момент їх
виникнення: Д84 К коштів,зобовязань (684).

7.Облік переоцінки ОЗ.Особливості обліку зменш.корисності ОЗ.

Справедливою в-тю ОЗ є їхня ринкова в-ть визначена експертною
оцінкою,яку здійсн.професійні оцінщики або фахівці під-ва. У випадку
проведення переоцінки 1-го обєкта проводиться переоцінка всіх обєктів
групи до якої він входить. Переоцінка проводиться як первісної вар-ті
так і суми накопиченої амортизації.

Переоцінена вар-ть = первісна вар-ть * індекс переоцінки

Індекс переоцінки = справедлива : Залишкову вар-ть

Суми дооцінки включаються до складу дод.капіталу,а уцінки – витрат
зв.періоду,якщо раніше обєкт ОЗ недооцінювався.

Дооцінка: Д10,К 402/3 ; Д402/3 К 13

Уцінка: Д 85 К 10 ; Д 13 К 10

Суми дооцінок та уцінок необх.накопичувати в а/о по кожному обєкту
ОЗ,для правильного відобр.в обліку оп-цій з переоцінки ОЗ. Якщо
переоцінка ОЗ відбувається не вперше,то необх. врахувати суми попередніх
переоцінок. Якщо обєкт раніше було дооцінено,то у випадку його наступної
уцінки при уцінці залишкової вар-ті спочатку списуються суми раніше
проведених дооцінок. Якщо їх недостатньо то решта уцінки відобр.у складі
витрат(85). Д 13,402/3,85 К 10

У випадку коли раніше уцінені обєкти дооцінюються,то до складу
дод.капіталу потрапляє лише сума,яка перевищує суми проведених раніше
уцінок.Дооцінка, яка = сумі проведених раніше уцінок включається до
складу ін.доходів від зв.д-ті (705)

Д 10 К 705 – сума раніше проведених уцінок

Д10 К 402/3 – сума перевищення

Д 402/3 К 13 – дооцінка зносу

8.Облік вибуття ОЗ.

Існує 2а шляхи вибуття ОЗ:

? списання(моральний знос,нестачі)

? передача іншим особам( продаж,обмін)

Приймаючі рішення про списання ОЗ ФГ повинно виходити з того, що
активи,які належать до ОЗ не можливо або екон.недоцільно відновляти,а
також якщо обєкт не може бути реалізований або переданий ін.субєктам
піпр.д-ті.

Фін.рез-ти від вибуття обєктів ОЗ визн.вирахув.з доходу від вибуття ОЗ
залиш.вар-ті,непрямих податків і витрат. Реєстри АО ОЗ,що вибули
додоаються до док-ів,якими оформлені факти вибуття.

? Списання накопиченої амортизації Д 131 К 101 ? 19000

? Списання залишкової вартості Д85К101 ? 1000

? Нарах.ПДВ на залиш.вар-ть Д 85 К 64 ? 200

? Одержано ТМЦ Д 20 К 704 ?100

?Фін.рез-ти Д792 К 85 ? 1200; Д 704 К 792 ?100

?Списання зносу Д131 К 101 ? 19000

? Залишкова вар-ть Д 85 К 101 ? 1000

?Реалізація Д372 К 704 ? 2400

?ПДВ Д 704 К 641 ? 400

?Надішла оплата від покупців К 311 Д 372 ? 2400

?фін.рез-т Д792 К 85 ? 1000; Д 704 К 792 ? 2000

9.Визначення,класифікація та оціка ін.необ.немат.активів.

До ін.матер.необ.активів належать:

?бібліотечні фонди

?малоцінні необактиви

?тимчасові нетитульні споруди

? природні ресирси

? інвентарна тара

? предмети прокату

?інші необ.матер.активи

Для обліку ін.необ.матер.активів призначено субрах.102. За Д –
надходження,за К – вибуття.В БО інші необ.матер.активи відобр.за
первісною вар-ю , тобто за факт.витратами на їх придбання,виготовлення.

10.Облік надходження,переміщення та вибуття ін.необорот.немат.активів.

Шляхом надходження є:

?придбання

?створення власними силами

Надходження ін.необ.матер.активів:

?одержано від постачальніків Д153 К 684 ?500 ; Д 641 К 684 ?100

?оплачено заб-ть постачальнику Д 684 К 311 ? 600

?видано під звіт на придбанні ін.необ.активів Д 373 К 301 ?900

?придбано за рах-к підзвітних сум Д153 К 373 ? 750 ; Д 641 К 373 ? 150

?передано ін.необ.матер.активи, що надійшли від постачальника в
експлуатацію Д 102 К 153 ? 1250

?внесок до стат.кап. Д 102 К 406 ?1500

?безоплатно одержано Д 102 К 402/4 ?100

?нарах.амортизація у розмірі 100% Д 844 К 132 ?2850

Реалізація ін.необ.матер.активів:

?списання зносу Д 132 К 102 ?500

?залишкова вар-ть Д 85 К 102 ?400

?дохід від реалізації Д 311 к 704 ?1000; Д 704 К 641 ?167

?понесені витрати на реалізацію Д 85 К 684 ?50 ; Д 641 К 684 ?10

11.Особливості обліку амортизації ін.необ.активів

амортизація ін.необ.матер.активів нарах.прямолінійним або виробничим
м-ми, а також спрощений м-д при амортизації бібліотечних фондів і
малоцінних необ.матер.активів.Аморт. ін.необ.матер.активів може нарах.у
розмірі 50% його в-ті у першому місяці використ.обєкта та решти 50% в-ті
( за вирах. ліквідац.вар-ті) у місяці їх виключення з активів.Або ж у
першому місяці використ.обєкта у розмірі 100% його в-ті.

12.Особливості переоцінки та зм.корисності ін.необ.активів

ПсБО 7 передбачено,що підприэмства мають право переоцінювати
обєкти ОЗ,якщо їх залишкова вартість відрізняється від справедливої
вартості на дату балансу.Частота проведення переоцінки залежить від
коливань справедливої (реал.)вартості ОЗ.

Вартість необ.акт.може змінюватися внаслідок зменшення їх корисності.

Зменшення корисності – це втрата економічної вигоди в сумі перевищеня
залишкової вартості активу над сумою очікуваного відшкодування.

Сумою очік.відшк.- є сума,яку під-во очікує отримати під час
майбутнього використання необ.активу, включаючи його ліквідаційну
вартість.

Сумою очікуваного відшкодування необоротних активів є найбільша з
двох оцінок: чиста ціна реалізації (справедлива вартіаь зменшена на суму
витрат, пов’язаних з реалізацією) чи теперішня (дисконтована) вартіаь
майбутніх грошових потоків, очікуваних від подальшого викориаання активу
та його реалізації в кінці ароку корисного викориаання.

Якщо залишкова вартіаь об’єкта необоротних активів перевищує
суму його очікуваного відшкодування, це свідчить про зменшення його
корисноаі для підприємава.

Виходячи з принципу обачноаі, чааина залишкової вартоаі такого
об’єкта підлягає списанню з метою доведення її до суми очікуваного
відшкодування.

Втрати від зменшення корисноаі необоротних активів включаються до
складу витрат звітного року із збільшенням у балансі суми зносу
необоротних активів.

Втрати від зменшення корисноаі переоцінених об’єктів
відображаються аналогічно уцінці необоротних активів.

Коли переоц-я певний обект ОЗ, треба переоцінити всі обєкти групи
ОЗ,до якої належить цей обєкт.

Бібліотечні фонди та малоцінні необ.активи протягом строку їх
експлуатації не переоцінюються.решта ін.необ.матер.активів
переоцінюється за заг.методикою для необ.матер.активів.

13.Визначення,визнання,класифікація, оцінка немат.активів.

НЕМАТ,АКТИВ – немонетарний актив,який немає матер.форми,може бути
індентифікований та утримуватись під-ом строком використ.більше 1-го
року для в-ва,торгівлі, в адм. цілях чи надання в оренду іншим особам.

До немат.активів належать:

?права користування природними рес-ми

?права користування майном

?права на знаки для товарів і послуг

?авторські права та суміжні з ними права

?інші немат.активи

Придбані або отримані н/а відобр. в балансі ,ящо існує ймовірність
одержання майб.ек.вигод повязаних з його викор. Та його в-ть може бути
достовірно визначена. Н/а отриманий в рез-ті розробки слід відобр.в
балансі за умов якщо під-во має:

?намір,технічну можливість та рес-си для доведення н/а до стану у якому
він предатний для реаліз.або викор.

?можливість отримання майб.ек.вигод від реаліз.або використ.н/а

?інформацію для достовірного визнач.витрат повязаних з розробкою н/а

Якщо н/а не відповідає вказаним критеріям, то витрати
повязані з його придбанням чи створенням визначаються витратами того
зв.періоду протягом якого вони були здійснені без визнання таких витрат
у майб.н/а.

Не визнаються активом,а підляг.відобр.у складі витрат у тому зв.періоді
в якому вони були здійснені.

?в-ти на дослідження

?в-ти на підготовку і переподготовку кадрів

?вит-ти на рекламу та просування прод-ї на ринку

?ств.,реал-ю та переміщення під-ва або його частин

Придбані чи створ. н/а зарах.на баланс за первісною в-тю. Первісна в-ть
придбаного н/а скл. З ціни придбання(крім знижрк),мита, непрямих
податків, що не підлягають відшкодуванню та ін.вит-ти безпосередньо
повязаних з його придбанням та доведенням до стану придатного для
викоритсання.

Первісна в-ть н/а збільшується на суму вит-т повязаних із
удосконаленням цих н/а і підвищенням їх можливостей та строку викор.,які
сприяють збільшенню первісно очікуваних майб.ек.вигод.

Витрати,що здійсн.для підтримання обєкта придатну для викор. стану та
одержання первісно визнач.розміру майб.ек.вигод від його
викор.включається до складу витрат зв.періоду.

14.Облік над-ня,переміщ.вибуття немат.активів.

Для обліку в-т ФГ на придбання н/а використ.рах.154.Для узагальненя
інф-ї про наявність та рух н/а призначений рах.103.За д – придбання або
отримання в результаті розробки,сума дооцінки,за К – вибуття, сума
уцінки.

Субрах.103: – 103/1”права користування прир.рес-ми”

– 103/2”права користування майном”

– 103/3”права на знаки для товарів послуг”

– 103/4 „Права на обєкти пром.власності”

– 103/5 „Авторські та суміжні з ними права”

– 103/6 „Інші н/а”

?Придбані н/а на умовах авансової оплати Д 154 К 684 ; Д 641 К 684

?зарахування придбаного забезпечення Д 103 К 66,84,85

?зарах.до складу н/а програмне забезпечення Д 103 К 154

?оприбутковано безоплатно одержані н/а Д103 К 402/4

?внесено до ст.кап. Д 103 К 406

15.Особливості обліку амортизації немат.активів.

Нарах.амортизації н/а здійснюється протягом строку їх корисного
викор.,який втановлюється ФГ при визнанні цього обєкта активом,але не
більше 20років. М-д амортизації обирається самостійно виходячі з умов
отримання майб.ек.вигод.

Під час розрах.в-ті яка амортизується ліквідаційна в-ть
немат.активу прирівнюється до 0,крім ВИПАДКІВ:

? існує невідмовне зобовязання ін.особи,щодо придбання цього обєкта на
прикінці строку його корисного використання;

?ліквідаційна в-ть може бути визнач. на підставі інф-ї існуючого
активного ринку і очікується,що такий ринок існуватиме наприкінці строку
корисного використання цього обєкта.

Нарахування амортизації Д844К 133

Вибуття н/а Д 133К103

Якщо в наступному періоді очікується зміна строку корисного
використання.активу або зміна умов отримання майб.ек.вигод,то в кінці
зв.періоду переглядаються терміни корисного використ.н/а та м-д його
амортизації.Нарах.амортиз.починається з наступного місяця.

16. Особливості переоцінки та зменш.корисності немат.активів.

Під-во може здійснювати переоцінку за справедливою вар-тю на дату
балансу тих н/а,щодо яких існує активний ринок.

АКТИВНИЙ РИНОК – ринок,якому притаманні такі умови: ? предмети,що
продаються –купуються є однорідними; ? у б-я час можна знайти
зацікавлених продавців-покупців; ? інф-я про ринкові ціни є
загальнодоступною; ?інф-я про зміни перв.в-ті та ? зносу н/а заносяться
до регістрів їх АО.

Для зд-ня переоцінки виз-ся індекс переоцінки за формулою: іn =
спр.в-ть/зал.в-ть

У випадку якщо зал.ват-ь обєкта н/а = 0,то: 1)
переоц.зал.вар-ь= йогоспр.в-ті; 2) переоц.вар-ть визнач. додаванням
спр.в-ті акктиву,до його перв.(переоц.) в-ті, без зміни ? зносу.

17.Облік орендних операцій.

ОРЕНДА-це угода,коли орендар набуває право корист.н/а за плату протягом
погодж.з орендованим терміном.

Виділ.2-а види:

-фінанс.

-операц.

Фінансова – це оренда, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків та
вигод пов’яз з користув та володін. активом. При цьому право власності
на актив може передаватись або не передав орендарю по закінченню строку
оренди.

В усіх інших випадках, коли ризики та вигоди не передаються орендарю,
оренда є операційною

Активи, які взяті в фін оренду відображ за меншою з двох вартостей;

–теперішньої вартості min орендних платежів

–справедливою вартістю на балансі орендаря Дт 152 Кт 554

Після введення в експлуатацію Дт 10 Кт 152

% за корис-ня орендним майном є фін вит-ми Дт 845 Кт 684

Амортиз. по майну отриманого в фін оренду нарах орендар.

У випадку операційної оренди майно залишається на балансі орендодавця і
він же нарах амортизацію, а орендар лише сплачує орендні платежі, які є
його вит-ми і обліковує майно взяте в оренду позабалансом.

18. Особливості обліку гудвіну.

Об’єднання підп-в – це з’єднання окремих п-в в рез приєднання одного
п-ва до іншого або внаслідок одержання контролю одним п-ом над чистими
активами та д-тю ін п-ва

Придбання – це об’єднання п-в в рез якого покупець набуває контролю над
чистими активами та д-тю інших п-в в обмін на передачу активів,
прийняття зобов’язань або випуск акцій.

При цьому під контролем розум вирішальний вплив на фін. і операц.
політику п-ва з метою отри-ня вигод від його д-ті.

Злиття – це об’єднання п-в в рез якого власники п-в, що об’єднуються
здійснюватимуть контроль над усіма чистими активами об’єднаних п-в з
метою досягнення подальшого спільного розподілу ризиків та вигод від
об’єднання.

Об’єднання підприємств:

–придбання:

*п-во придбане ліквідується – (юр. об’эднання) – ГУДВІЛ

*придбане п-во набуває статусу дочірнього – (ек. об’єднання) – ФІН
ІНВ-ЦІЇ

–злиття

*взаємний обмін акціями – (ек. об’єднання)

*створення 3-го п-ва – (юр. об’єднання)

Прибдання контролю над чистими активами та д-тю інш п-в відобр в обліку
покупця за вартістю придбання, яка є сумою сплачених ГК або їх
еквівалентів.

З метою БО датою придбання є дата на яку контроль за чистими активами і
д-тю п-ва, що купується переходить до покупця. Різниця між вартістю
придбання п-ва (або контрольного пакета його акцій) за справедл. вар-тю
ідентифікованих чистих активів на дату придбання являє собою ГУДВІЛ або
НЕГАТИВНИЙ ГУДВІЛ

Під ідентифікованими активами та зобов’язаннями розуміють придбані
активи чи зобов’яз, що на дату придбання можуть бути відокремлені від
під-ва та відповідають критеріям визнання статей балансу.

Т.ч. Гудвіл – це перевищення вартості придбання над часткою покупця у
справедливів вартості придбання ідентиф чистих активів на дату
придбання.

Негативний гудвіл – це перевищення частки покупця у справедливій
вартості придбаних ідентиф чистих активів над вар-тю придбання.

Якщо придбане п-во ліквідується, то покупець повине:

1.відобразити в балансі ідентифік А і зобов’яз придбаного п-ва та
гудвіл, що виникає в рез придбання.

2. починаючи з дати придбання включати до звіту про фін рез-ти дох та
в-ти придбаного п-ва.

Облік гудвілу вед на субрах 103/9 “Гудвіл”. Амортизація гудвілу нарах
щомісячно шляхом рівномірного списання протягом строку корисного
вик-ня, який не повинен перевищ 20 років

Сума нарахов аморт гудвілу відобр записом Дт 844 Кт 133

Якщо на дату балансу гудвіл не відповідає ознакам активу, тоді його
залишкова вартість включ до складу вит-т зв. періоду Дт 851 Кт 103/9

Сума негативного гудвілу підлягає включенню до складу доходу п-ва
покупця у такому варіанті:

1.Якщо очікується, що д-ть п-ва буде збитковою протягом певного періоду,
тобто вартість негативного гудвілувизнач дох покупця рівномірно впровадж
цього періоду.

2.В інших випадках вартість негатив гудвілу слід зіставити зі
справедливою вартістю придбаних немонетарних активів.

(

8

J

t

(

24uue?

8?

?

®

°

?

?

A

Ae

O

Oe

a

a

u

ue

&

&

gdDrF

d

f

?

?

?

f

gdDrF

f

i

iccssssssssOOssssssssssssssssssssssssssssss

&

//////iiiiiii/aaaaaa//////

&

gdDrF

&

/////////ssssssssssssO//CCCCC

gdDrF

&

F

gdDrF

//////ess///ess///ee//ess////

gd†&J

//////ee/ssssssssssssssss/////O/

gd†&J

gd†&J

///////////////////////e///

///////////e///////////////

///////////////////eeeeeee

<>V

X

?h

?????J

‘d’?’a(>+Ae,ae-i.V/”0U0///eaaaaaaaaaaaTHaaaaUII

gd†&J

gd?~I

gd?~I

gd?~I

ого вик-ня придбаних НА, що залишився.

Відповідно сума негат гудвілу, що перевищує справедливу вартість
придбаних немонетарних активів вкл до складу дох. того звітного періоду
у якому мало місце придбання п-ва.

Залишкова вар-ть негат гудвілу відображ в балансі від’ємною величиною у
статті “Інші НА”.

тема 6:Облік запасів.

1.Визнання,виз-ня,класиф.запасів.

Запаси це активи,які:

?утрим.для подальшого перепродажу за умов звичайн.госп.д-ті.

?переб.у процесі вир-ва з метою подальшого продажу продукту вир-ва;

?утрим-ся для споживання під час вир-ва прод-ї,виконання робіт та
надання послуг,а також управління під-ом.

Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають:

?сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші
матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання
робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й адміністративних
потреб;

?незавершене виробництво у вигляді не закінчених обробкою і складанням
деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологічних процесів.
Незавершене виробництво на підприємствах, що виконують роботи та надають
послуги, складається з витрат на виконання незакінчених робіт (послуг),
щодо яких підприємством ще не визнано доходу;

?готову продукцію, що виготовлена на підприємстві, призначена для
продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим
договором або іншим нормативно-правовим актом;

?товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та
утримуються підприємством з метою подальшого продажу;

?малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються протягом не
більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше
одного року;

?молодняк тварин і тварини на відгодівлі, продукцію сільського і
лісового господарства, якщо вони оцінюються за нижчою з двох оцінок
(пер.вар-ть або чистою вар-тю реал-ї запасів).

Запаси виз-ся активами,якщо існує ймовірність того,що під-во отримує в
майбутнтому ек.вигоди повязані з використанням і їх вар-ть може бути
достовірно визначена.

Норми цього Положення (стандарту) не розповсюджуються на:

?Незавершені роботи за будівельними контрактами, включаючи контракти з
надання послуг, що безпосередньо пов’язані з ними.

?Фінансові активи.

? Молодняк тварин і тварини на відгодівлі, продукцію сільського і
лісового господарства, корисні копалини, якщо вони оцінюються за чистою
вартістю реалізації відповідно до інших положень (стандартів)
бухгалтерського обліку.

Право влас-ті на продукцію,та повязані з ним ризики і вигоди
переходять від однієї особи до ін,коли 1-ша здійснює продаж,а
ін.придбання.

2.первина вар-ть запасів,що надходять у ФГ.

Оцінка З. це спосіб вираж. їх у грош. вимірнику. Запаси зарах.на Б.п-ва
за первиною вар-тю,яка визн.залежно від шляхів надходження запасів.

Шляхи надходження:

? придб.за плату

? вигот.власними силами ФГ

? внес.до стат.капіталу ФГ

?безрплатне отримання ФГ

?придб.в рез-ті обміну на подібний чи непод.активи

Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є
собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат:

?суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за
вирахуванням непрямих податків;

?суми ввізного мита;

?суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не
відшкодовуються підприємству;

?затрати на заготівлю,оплата тарифів (фрахту) за
вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами
транспорту до місця їх використання

? витрати зі страхування ризиків транспортування запасів

? інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і
доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у
запланованих цілях.

Не включаються до первісної вартості запасів, а належать до витрат того
періоду, в якому вони були здійснені (встановлені):

?понаднормові втрати і нестачі запасів;

?проценти за користування позиками;

?витрати на збут;

?загальногосподарські та інші подібні витрати, які безпосередньо не
пов’язані з придбанням і доставкою запасів та приведенням їх до стану, в
якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами
ФГ, визнається собівартість їх вир-ва,яка визначається за ПсБО 16.

Первісною вартістю запасів, що внесені до статутного капіталу ФГ,
визнається погоджена засновниками (учасниками) ФГ їх справедлива
вартість з урахуванням витрат.

Первісною вартістю запасів, одержаних підприємством безоплатно,
визнається їх справедлива вартість з урахуванням витрат.

Первісна вартість одиниці запасів, придбаних у результаті обміну
на подібні запаси, дорівнює балансовій вартості переданих запасів. Якщо
балансова вартість переданих запасів перевищує їх справедливу вартість,
то первісною вартістю отриманих запасів є їх справедлива вартість.
Різниця між балансовою і справедливою вартістю переданих запасів
включається до складу витрат звітного періоду.

Первісною вартістю запасів, що придбані в обмін на неподібні
обєкти = спр.вар-ті переданих обєктів збільш.(зменш.) на суму
грош.коштів чи їх еквівалентів,що була передана (отрим) у процесі
обміну.

Первісна вартість запасів у бухгалтерському обліку не змінюється,
крім випадків ,зд-ня оцінки запасів на дату Балансу,коли запаси
відображ .за правилом нижчої оцінки

3.Організ-я складск.гос-ва і склад.обліку.

Складське гос-во у ФГ організов. в центр.складах та коморах в яких
зосереджуються основні запаси паливного матеріалу, коштів,ГП для
реалізації,запасних частин,мін.добрив, буд- та інших матеріалів,які
закуплені у пастачальніків.

Через центр.склади,ці запаси розпод. між
стр-ними,вир.підрозділами .

Облік пр-цій і запасів на складах здійсн.МВВ (комірник) за сортами
згідно з правилами їх зберігання.

Облік ведуть на картках складського обліку матеріалів, які видаються
МВО під розписку в реєстрі видачі карток.

Замість карток дозв. вести облік в оформлен.належним чином книгах
складського обліку.Далі склад.”Звіт про рух МЦ”, який перед.у
бухгалтерію ФГ разом із перв. документами.

Залишки на поч.місяця по кожному номен.номеру зіст.із залишками звітів
попереднього місяця.

4.Облік вироб.запасів.Особливості обліку МШП.

Синт.О запасів,що належить ФГ здійсн. на рах-ку 20 „Виробничі запаси”

За Д- надх.запасів на ФГ, за К – вибуття (витрачання) на вир-во тощо.

Рах-к 20 має такі субрахунки: 201 „Вир.запаси”,

201/1-”сиров.і матер.”

201/2-”куп.мата.та комплект.вироби”

201/3-„паливо”

201/4- „тара і тірні матеріали”

201/5-„Буд.матер.”

201/6-„матер.передані в переробку”

201/7-„запасні частини”

201/8-„матер.с/г призначення”

201/9-„інші матеріали”

202-„МШП”

1)Д201 К684 – 1000 –придбали запаси

2) Д641 К684 – 200 – Відображення ПДВ

3) Д201 К 373 – 1000 – купівля (надходження) запасів через підзвітних
осіб

4) Д 641 К 373 – 200 – відображання ПДВ

5) Д201 К703 – 1000 – безоплатне отримання виробн.запасів

6)Д 201 К 406 – 1000 – отримання виробнич.запасів,як внеску до СК

7) Д201 К 201 – 1000 – оприбутк.запасів,придбаних в обмін на інші
активи(подібні); Д201 К 703 – 1000 – (неподібні активи)

8) Д201 К 703 – 600 – оприб.лишки запасів виявлен.в рез-ті інв-ції

9)Д201 К 704 – 800 – оприб.матер.(запасів) при лікв.ОЗ

10)Д841 К201 – 600 – вубуття запасів (витрачання на госп.потреби)

11) Д15 К 201 – 600 – відпуск запасів на капіт.буд-во

12)Д 372 К 701 – 300 – реалізація виробн.запасів; Д701 К 641 –
відобр.ПДВ

13)Д845 К20 – Безоплатне передача запасів ; Д845 К641 – ПДВ

ПВ МШП придб.за плату включає в себе факт.витрати:

сума,що сплачується згідно договору постачання;

суми, що сплач.за інф.,посередн., та інші подібні послуги;

сума ввізного мита

сума непрямих податків у звязку з придб.запасів,які не відшк.під-ом;

затрати на заготівлю та трансп. МШП до місця їх використання;

інші витрати.

Облік МШП ведеться в місцях їх зберігання і експлуатації за МВО в книгах
або картках складського обміну.

До МШП відносять :

1)інструменти;

2)спец.одяг,взуття;

3) інші речі;

4)та інші предмети,строк корисного використання яких менше 1 року.

Синт.О МШП ведеться на р-ку 202. МШП перед. від однієї МВО до іншої
на підставі накладних внутрішньогосп.признач.або лімітно збірних карток.

За Д – відображається за первісною вар-тю придбані або виготовлені МШП,
а за К –за обліковою вартістю відпуск МШП в експлуатацію,а також
списання нестач і втрат від псування таких предметів.

При передачі МШП в експлуатацію знос не нараховується, а їх вар-ть
повністю визнач.із складу активів (спис.на вит-ти) з подальшою орг.
оперативного,кількісного обліку таких предметів за місцем експл.та МВО
протягом терміну їх фактичного використання.

5.Особл.оцінки запасів,що вибувають

В ПСБО 9 передбачено такі методи оцінки руху запасів:

?ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;

?середньозваженої собівартості;

?собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);

?собівартості останніх за часом надходження запасів (ЛІФО);

?нормативних затрат;

?ціни продажу.

Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове
призначення та однакові умови використання, застосовується тільки один
із наведених методів.

6.Облік тварин на вирощ.і відгодівлі.

До складу молодняку тварин,птиці і тварин на вирощуванні
включають:

поголівя вирощене у власному гос-ві та придбане на стороні.

Молодняк всіх видів з моменту одержання приходу до переведення в
основне стадо чи вибуття тварин на відгодівлю;

нетелів та свиноматок що перевіряються; піддослідних тварин, а
спец.гос-ах по вирощ.тварин основного стада також включають корів-
первісток від моменту розтелення до реалізації.

Облік Тн ВВ ведеться на р-ку 21 „Тварини на вирощуванні та
відгод.”,який признач.для обліку та узаг.інф-ії про наявність та рух
тварин, що перебувають на вирощ.і відгодівлі; птиці,звірів,кролів; сімей
бджілля,а також худоби вибракованої з основного стада і реалізованої без
ставлення на відгодівлю , а також тварин прийнятих від населення для
реалізації .

За Д-надх.(придб.) молодняка,тварин на вирощ.,які обліковуються за
ПВ,а також приріст живої маси молодняку тварин, а за К – вибуття тварин
на вирощ.внасл.продажу,безоплат.передачі тощо.

Рах 21 має такі субрахунки: 211 „молодняк тварин на
вирощуванні”,212”тварини на
відгодівлі”,213”птиця”,214”Звірі”,215”Кролі”,216”Сімї бджіл”,217”доросла
худоба,що вибрак.з осн.стакда”,218”худоба,що прийн.від насел.для
реалізації”.

Надходження худоби оформл.наст.док-ми:

?від постачальника

– видаткова накладна

– податкова накладна

– племінне свідоцтво

? від населення

– акт закупівлі

? від засновників

– племінне свідоцтво

– акт узг.ціни між засновниками

Вибуття:

? реалізація

-ТТН,видаткова накладна

– Приймальна квитанція

? хвороба(забій тварин)

– акт на вибуття тварин та птиці

? з осн.стада ? в тварини на вирощ.

– акт зняття худоби з вігдовлі лагул і вирощування

– накладні внутрішньогоспод.признач.

ЗАДАЧА: вибраковану корову .

1)списана залишкова вар-ть корови – Д-т 84 К-т 101

2)Списана сума зносу – Д-т 13 К-т 101

3)Поставлена на відгодівлю – Д-т 21(202) К-т 70

– поставлено на відгодівлю тварини виб-ні з осн.стада – Д-т 212 К-т 704

– переведено тварин із групи в групу – Д-т 21 К-т 21

– оприбутковано молодняк переведений до осн.стада – Д-т 155 К-т 211; Д-т
101,7 К-т 155

– реалізовано покупцями молодняк тварин – Д-т 79 К-т 211;Д-т 372 К-т
701;Д-т701 К-т 641 – ПДВ.

– передано молодняк тварин працівникам в рахунок оплати праці: Д-т79 К-т
21; Д-т 661 К-т 703- видача ЗП; Д-т 703 К –т 641 – ПДВ.

7.Особл.обліку готової продукції у ФГ.

До ГП с/г вир-ва відносять продукцію одержаних від власників
рослиницьких твар.та промисл.підрозділів гос-ва,яке призначене для
продажу на сторану та для ін.невиробничого споживання.

ФГ беруть на облік ГП за поточними цінами, різниця між фактичною і
плановою соб-тю ГП,яка виявляється в кінці року відноситься пропорційно
на рах.прод-ї і на ін.рах-ки на які ця прод-я була списана протягом
року.

Для обліку про наявність ГП призначено рах.26 „ГП”,до якого
відкривають 2-субрахунки:

261 – „ГП промислового вир-ва”, 262 – „ГП с/г вир-ва”

За Д-м відображають надходження с/г продукції, за К-м вибуття в
наслідок продажу ,безоплатної передачі ,тощо.

Анал.облік ГП ведеться за її видами.

8.Облік товарів

ТОАВРИ – це мат.цінності,що придбані та утримуються під-ом з метою
подальшого продажу.

Облік товарів ведеться на субрахунку 263, який застосовується для обліку
будь-яких виробів, матеріалів, продуктів які спеціально придбані для
продажу або тоді, коли вартість матеріальних цінностей, що придбані для
комплектування на промислових підприємствах не включається до с\в
готової продукції, що виробляється на цьому підприємстві, а підлягає
відшкодуванню покупцям окремо.

263 – „ Товари”,до якою відкр.субрахунки:

263/1 – „Товари на складі”

263/2 – „Товари в торгівлі”

263/3 – „Товари на комісії”

263/4 – „Тара під товарами”

263/5 – „Торгова націнка”

За Д-м відображ.надходження,за К-м їх списання або передача.

9.Оцінка запасів на дату Балансу.

Запаси відображаються в обліку та звітності за найменшою з двох оцінок
(ПВ або чистою вар-тю реа-ції)

ЧИСТА РЕАЛІЗ-НА ВАР-ТЬ ЗАПАСІВ – це очікувана ціна реалізації запасів в
умовах звичайної дія-ті за вирахув-ня очікуваних витр-т на завершенні їх
вир-ва та реаліз-ю.

Чиста вар-ть реаліз. визначається по кожній з одиниці запасів шляхом
вирахування з очікуваної ціни продажу,очікуваних витрат на завершення
вир-ва та збуту.

Сума на яку ПВ запасів перевищує чисту вар-ть їх реаліз.та вар-ть
повністю втрачених запасів списується на вирати звітного періоду.

Якщо чиста вар-ть реаліз.тих запасів ,що раніше були уцінені та є
активом на дату балансу надалі збільшуються,то на суму збільшення чистої
вар-ті реаліз.,але не більше суми попереднього зменшення проводиться
дооцінка запасів з визнання іншого операційного доходу.

Тема7:Облік дебіторської заборгованості

1.Визаченяя,визнання,оцінка та класифікація ДЗ.

Дебітори- це юр.та фіз.особи які в наслідок минулих подій заборгували
п-ву певні суми грош.коштів їх еквівалентів ін.активів.

ДЗ- це сума заборг.дебіторів під-ву на певну дату.

ДЗ визначається активом,якщо існує ймовірність отримання п-вом
майб.ек.вигод та може бути достовірно визначена її сума.

Згідно П(с)БО10 ДЗ класифікується так:

1.Терміни погашення і обєкти по відношенню до яких вона виникла.(поточна
і довгострокова)

2.Вірогідність погаш.і форми виникнення
заборгованості.(безнадійна,сумнівна,дійсна,забезпечена
векселями,незабезпечена векселями)

За термінами погашення виділяють: – поточна; – довгострокова

? Поточна дебіторська заборгованість – сума ДЗ, яка виникає в ході
нормального операційного циклу або буде погашена протягом 12 місяців з
дати балансу.

Поточ.ДЗ поділяється на:

1)ДЗ за товари (роботи,послуги)

2)ДЗ за розрахунками(авансами,претенз.)

3)ін.ДЗ

Поточна ДЗ за товари, роботи, послуги визнається активом
одночасно з визнанням доходу від реалізації товарів, робіт і послуг та
оцінюється за первісною вартістю.

? Довгострокова дебіторська заборгованість – сума ДЗ, яка не виникає в
ході нормального операційного циклу та буде погашена після 12 місяців з
дати балансу.

Довг. ДЗ поділяється на:

1) ДЗ за майном,що передано в фін.оренду.

2) Довгострокові векселі одержані

3)ін.ДЗ

Облік ДДЗ ведеться на рах-ку 181:

181/1- Майно у фін.оренді

181/2 – Довгострокові векселі отримані

181/3 – ін.ДДЗ

Аналітичний облік ПДЗ і ДДЗ ведуть за кожним дебітором за видами
заборгованості,терміном її виникнення і погашення.

За вирогідним погашеням ДЗ виділяють на :

1.безнадійна

2.сумнівна

3.дійсна

Також виділяють ДЗ: – забезп.векселями; – незабезпеч.векселями.

ДДЗ на яку нарах.% оцінюється та включ. до бідсумку балансу
відображається за теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості
залежить від виду заборгованості та умов її погашення.

ТЕПЕРЕШНЯ ВАРТІСТЬ- це дисконтована сума майб.платежів,яка як
очікується буде отримана для погаш. цієї заборгованості.

Ін. Д ДЗ,а також П ДЗ оцін.за первиною вартістю. П ДЗ за товари,роботи і
послуги включ.до балансу за чистою реаліз.вар-тю.

Чиста реалізаційна вар-ть – сума поточної заборгованості за
товари,роботи,послуги з вирахуванням резерву сумнівних боргів.

2.Облік розрахунків з покупцями та замовниками.

Облік ПДЗ за реалізовану продукцію ведеться на рах-ку 372”Роз.з
покупцями та замовниками”

За Д-ом відображається вартість проданої продукції,наданих
послуг,яка включає ПДВ,акциз.збір та ін.податки та збори,що підлягають
перерах.і включ.до бюджету та позабюдж.фондів і включ. до вартості
реалізації.

По К-ту відображ. сума платежів яка надійшла від покупців на рах-к
п-ва в банківську установу.

Рах.372 має такі субрахунки:

372/1 – розрах.з вітчизняними покупцями і замовниками.

372/2 – роз-ки з іноземними покупцями і замовниками.

Порядок та форми розрах. між постач.та покупцями обумовлюється
господ.договорами.

Первинний облік з покупцями та замовниками здійсн. на підставі
первин.докум.до яких належить:

?рах.-фактура

? видаткова накладна

?товарно-транспортна накладна

?податкова накладна

В основі обл.експортних угод лежить договір експортної поставки.

Аналітичний облік з покупцями та замовниками ведеться за кожним
покупцем,та замовником в межах предявлених до сплати платіжних
документів.

Облік: Реалізовано продукцію вітчизняному покупцю

1)Д372/1 Кт 701 – 24000

Д701 Кт 641 – ПДВ – 4000

2)Погашення ДЗ гр.коштами Дт 311,301 Кт 372/1-24000

3)Погашення ДЗ у формі взаєморозрах. Дт 684 К 372/1

Синтетичний та аналітичний облік ведуть у відомості 3-м розділ 1.

За вірогідним погашенням ДЗ поділяється:

? ДЗ строк оплати якої не настає

? ДЗ несплачена в строк (прострочена)

Безнадійна ДЗ – поточна ДЗ, щодо якої існує впевненість про її
неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності.

3.Методика і облік створ.та використання резервів сумнівних боргів.

Сумнівний борг – поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує
невпевненість її погашення боржником.

Згідно ПсБО 2 в балансі відображ. первина та чиста реаліз.вартість ДЗ за
реаліз.продукцію,товари та послуги ,резерви сумнівних боргів.До підсумку
балансу включається чиста реаліз.вар-ть: ЧРВ = ПВ-РСБ

РЕЗЕРВ СУМНІВНИХ БОРГІВ – величина якою визн-ся виходячі з
платоспроможності окремих дебіторів або на основі класифікації ДЗ.

Коеф.сумнівн.встанов.п-вом виходячі з фактичної безнадійної ДЗ за
попередній звітний періоди.Величина резерву сумн.боргів визнач.як сума
добутків поточної ДЗ за товари,роботи,послуги відповідної групи та коеф.
сумнівності відповідної групи..

Для обліку нарахування та визнання резерву СБ використ.рах.(нарах) 374
– рах.сумн.боргів.- регулюючий до рах.372.

По Кт відображається створення РСБ,а по Дт списання сумнівної
заборгованості та безнадійних боргів.

Аналітичний облік ведеться в розрізі боржників,або не за строками.

нарахування резерву СБ в обліку Д-т 845 К-т 374;

на суму списаної безнад ДЗ Д-т 374 К-т372

Яущо сума безнад.боргів у поточ.періоді більша ніж створений резерв,то
різниця яка перевищує створений резерв безнадійних боргів буде віднесена
в Д-т 845 „сумнівні і безнадійні борги”

4.Облік розрахунків за векселями одержаними.

ВЕКСЕЛІ ОДЕРЖАНІ – це ДЗ за роз-ми з покупцями,замовниками та іншими
дебіторами по відвантаженню прод-ії яке забезпечене одержаними
векселями.

Для обліку векселів одержаних є такі рах-ки:

181/2” довгострокові векселі одержані”

371”Короткострокові векселі”

За Д-м 181/2,371 – отримання векселів за продану продукцію.

За К-м 181/2,371 – отримання коштів і погашення векселів,погашення
отриманих векселів КЗ.

Аналітичний облік за цими рах-ми ведеться за погашеними векселями.

ЗАДАЧА: ФГ отримало вексель від покупця,номінальна вар-ть векселя –
12000.Вексель виданий під 10% річних.Строк 6 місяців.

1)Отр.вексель від покупців Д-т371К-т372/1 – 12000

2)В кінці зв.місяця нарах. ? % за вексель (щомісячно до погашення): Д-т
373/3”Роз-ки за нарах.доходами”,К-т 703”Відсотки одержані”

(12000*10%)/12 міс =100;

3)Відображено ПДВ на ? % Д-т 703 К 641 – 100:6=16,67

4)погашено вексель грош.коштами Д-т 31 К-т 371 – 12000

5)погашено % Д-т 31 К-т 373/3 – 100*6=600

5.Облік розрахунків з різними дебіторами.

Для обліку поточ.ДЗ з різними дебіторами призначено рах 373.

Субрахунки до рах 373.

373/1-„Роз-ки за виданими авансами”

373/2- „Роз-ки з підзвітними особами”

373/3- „Роз-ки за нарах-ми доходами”

373/4- „Роз-ки за претензіями”

373/5- „Роз-ки за відшкод.завданих збитків”

373/6- „Роз-ки за позиками членам кредитних спілок”

373/7- „Роз-ки з іншими дебіторами”

Аналіт.облік ведеться за кожним дебітором за видами
заборгованості,термінами їївиникнення і погашення.

За Д-ом 373/1 обліковують суми виданих авансів, а також суми сплачені
за рах-м за виконані роботи по проміжних рах-ах фактурів.

Д-т 373/1 К-т 30,31,33

За К-м 373/1 облік-ся суми погашені за рах-нями при розрахунках за
поставлені товарно-матер.цінності,виконані роботи,надані послуги,а також
сума авансів повернені постач.та підряд.,що були невикорист.ними . Д-т
30,31,684 К-т 373/1.

Облік ДЗ за нарах.доходами ведеться на субрах.373/3

За Д-м рах373/3 відображ.нарах.дивід.,% та інших доходів в кореспонд. з
рах.703,704,а при отримані грош. коштів або ін. активів по нарах.доходам
рах.373/3 кредитують у кореспонд. з Д-м рах.30,31,20,15.

На субрах.373/4 облік інф-ії про претензії ,які
висув.постач.,підрядником транспортних та інших орг-цій,а також
претензії,що предявлені і визнані судовими порядком,штрафи,пені та
неустойки.

Д-т 373/4 К-т 684,31,371 ( визнані суми по претензіям)

При списанні претензійних сум Д-т 30,31,845 К-т 373/4

Облік розрах. за відшк.завданих збитків ведеться на рах.373/5,розмір
завданих збитків визнач. за балпнс. Вартістю цінностей,але не вище 50%
балансової вартості на момент встановлення факту завданих збитків з
урахув. індексу інфляції.

Рз = ((БВ – А) * Інф. + Аз + ПДВ ) * 2

У разі розкрадання та загибелі тварин сума збитків визнач.за
купівельними цінами, які склалися на момент відшкодування завданих
збитків із застосуваням коеф.1,5.

По Д-ту 373/5 відображ.сума виявлених нестач за результатом
інвентаризації,а по К-ту списання цих сум.

Аналіт.облік ведеться за кожною винною особою.

До ін.дебіторів відносяться під-ва,орг-ції,які сплачують заборгв.згідно
листів,судових рішень.

По Д-ту 373/7 облік.розрах. з різними організ.і особами по предявлених
до оплати виконавч.листах,судових органів,розрах. з працівниками за
користування житловою площою і комун.послуги,розрах. за виконані
роботи та надані послуги працівникам під-ва допоміжних виробн.та ін.
розрахунки.

Погашення ДЗ Дт- 30,31,66 К-т 373/7

6.Особливості обліку в-т майбутніх періодів.

ВИТРАТИ МАЙБ.ПЕРІОДІВ- це вит-и,які здійснили у
звіт.періоді,але віднос.до наступного або наступних облікових періодів.

Для узагальнення інф-ції щодо здійснення витрат у звітному періоді, які
підлягають віднесенню на в-ти майб.періодів віднос. На рах. 39 „ВМП”.

До ВМП – відносяться витрати пов’язані з підготовчими до виробництва
роботами в сезонних галузях промисловості:

-витрати з освоєння новиз виробництв та агрегатів

-сплачена авансом орендна плата

-наперед сплачена страховка

-передплата на пресу

За Д-м – понесені витрати майб.пер.,а за К-м –списання та виключення до
витрат відповідного звітного періоду.

Аналітичний облік ведеться за їх видами.

1)Здійснили передоплату :Д-т 373 К-т 311; Д-т 641 К-т 641/4 – ПДВ

2)Авансова передоплата включ.до ВМП Д-т 39 К-т 373

3)віднесено витрати пенесені у зв.періоді на майб.періоді : Д-т84 К-т 39

4)відображ.в-ти на передпл.період видань за липень 2005р. : Д-т 641/4
К-т 39 – ПДВ

ТЕМА8:ОБЛІК ЗОБОВЯЗАНЬ.

1.Визначення,визання,оцінка та класиф.зобовязань.

Зобов’язання – заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок
минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення
ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.

Зобов’язання визначається , якщо його оцінка може бути достовірно
визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому
внаслідок його погашення.

Організ.обліку зобовязань передбачає правильне визнач. з моменту
виникнення зобовязання.

За тривалістю термінів погашення зобовяз. Виділяють довгострокові та
поточні зобовязання.

Поточні зобов’язання – зобов’язання, які будуть погашені протягом
операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом 12
місяців, починаючи з дати балансу.

Поточні зобов’язання включають в себе:

?короткострокові кредити банків;

?поточну заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями;

?короткострокові векселі видані;

?кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги;

?поточну заборгованість за розрахунками з одержаних авансів, за
розрахунками з бюджетом, за розрахунками з позабюджетних платежів, за
розрахунками зі страхування, за розрахунками з оплати праці, за
розрахунками з учасниками, за розрахунками із внутрішніх розрахунків;

?інші поточні зобов’язання.

Залежно від визнач.терміну та оцінки зобовязн:

?зобов. З повністю визнач.умовами;

?забезпеч.(зобов.з невизн.сумою або часом погашення на дату
балансу:відпустка,дод.забепеч.)

?непередбачені зобовязання,вони облік.позабалансом і це є:

1)зобов.,що можуть виникнути в наслідок минулих подій та існув.,яких
буде підтверджене лише тоді,коли відбудеться або не відбудеться одна чи
більше невизн.майб.подій под якими під-во не має повного контролю.

2)теперішні зобовяз.,що виникли в наслідок минулих подій,але не
визнач.оскільки мало ймовірно,що для врегулюван.зобов.потрібно буде
використ.ресурси.

За платністю:

?зобов. із виплатою % позич.

?безвідсоткові: за видами госп.д-ті: ?повязані з комерц.д-тю; ?не
повяз.з комерц.д-тю.

Всі довгостр.зобовязання на які нарах.% відображ.в балансі за їх
теперішньою вар-тю. Поточні зобовяз.відображ.в балансі за вартістю їх
погашення.

2.Облік забезпеч.майб.в-т і платежів.

До забезпеч.майб.в-т та платежів відносять забезпеч.виплат персоналзу
,ін. забезпеч.,кошти цільового фінансування і надходження.

Облік коштів резерву на оплату чергових відпусток ведеться на
рах.471\1”Забезп.виплат відпусток”

1)Нарахування Д-т 84,23 К-т 471\1

2)Використ.на виплату відпусних Д-т 471\1 К-т 661;Д-т 471\1 К-т 642- ПДВ

Облік коштів для реаліз. Програми дод.пенс.забезпеч.ведеться на
субрах. 471\2”Дод.пенс.забезпеч.”

Д-т- нарахування; К-т – списання.

До ін.забезпеч.належать гарантовані зобовязання.Облік
забезпеч.майб.в-т на проведення гаронт.ремонту,проданої прод-ї,а також
провед.ремонту предметів на прокат. 471\3 „Забезпеч.гарант.зобов.”
Оцінка резерву гарант.зобовяз.визнач.виходячі з показн.потр.періоду щодо
кіл-ті гарантґвипадків та їх в-сті шляхом визначґ% в заг. сумі продажу.

1)Нарах. Д-т 85 К-т 471\3

2)викор. Д-т 471\3 К-т66,642,20,31,30,68

Для обліку та узагальнення інф-ї про наявн.та рух коштів отрим.для
здійсн.заходів цільового признач.ведеться на рах-ах 472 „Цільові фінан.
Та надходж”,за видами фінанс. За К-м відображ.кошти цільового
призначення,отримані як джерело певних заходів,за Д-м
відобр.використ.суми за певним напрямком,визнання їх доходом,а також
повернґневикористаних сум.

3.Облік довгострокових зобовязань

До довгострокових зобов’язань належать:

?довгострокові позики;

?довгострокові векселі видані;

?довгостр.зобов.за облігаціями;

?довгогстр.зобов. з фін.оренди;

?відстрочені податкові зобов’язання;

?інші довгострокові зобов’язання.

КРЕДИТ-це ек.відносини,які виникають між кредитором і позичальником з
приводу одержання останнім позички в грошовій або товарній формі на
умовах повернення в певний строк зі сплатою %.

?фінансовий

?товарний

?інвестиційний

?податковий

Обєктами довгостр.банк.кредитув.можуть бути капіт.в-ти на
реконструкцію,модернізацію діючих основних фондів,на нове будівництво та
ін.

Облік розрах.за довгостр.позиками банків ведуть на субрах.
551”Довгострокові позики”

За К-м відображ.суми довгостр.позик,за Д-м погашення заборгов.за ними,а
також переведення поточ.заборгов. частини за довгостр.зобов.

Отримана на поточ.рах-к довгостр.позика банків в нац.валюті- Д-т 311 К-т
551

2)Нарах.% за отрим.кредит – Д-т 851 К-т 686

3)В кінці зв.року списано нарах.% за отр.кредит Д-т 792 К-т 851

4)Переведено частину довгостр.заборг. у поточну – Д-т 551 К-т 682

5)Погашено поточну частину довгостр.заборг.- Д-т 682 К-т 311

6)Погашено позику – Д-т 686,551 К-т311

ОРЕНДА – це угода згідно з якою орендодавець передає орендарю право
користув.активом протягом узгодж.періоду в обмін на платіж або серію
платежів.

Розрізняють:- фінансову та операційну оренду.

ФІНАНСОВА є оренда за якою орендорю передають в основному усі ризики та
винагороди повязані з правом власності на актив.

-вартість отриманих в оренду активів;

-повязані з орендою зобов.фін.в-ти

-в-ти повязані на підтрим.активів в роб.стані;

-затрати на поліпшення активу,які збільшили майб.ек.вигоди;

-амортизація орендованих активів.

Одерж.воренду актив оприб.,як надходж.необор.активів внаслідок
капіт.вкладень,одночасно в цій же сумі визнач.зобовяз.з фін.оренди.

ЗАДАЧА:Взяли у фін.лізинг трактор на 5 р. Під 22% річних

1)д-Т 153 к-Т 554 – 100000; пдв – д-Т 641 к-Т 554 – 20000

2)введено в експлуатацію д-т 101 К-т 153 – 100000

3)Фінансові в-ти Д-т 554 К-т 682 – 24000 ((100000+20000):5)

сплата Д-т 682 К-т 311 – 24000

4)За користув.22%: (нарах.і сплата премії) Д-т 85 К-т 686 120000*22%0
26400

-сплатили % – Д-т 686 К-т311 – 26400

4.Облік роз-ів з постач.і підрядниками.

Облік розр.з постач.і підр. Ведеться на рах.684. За К-м – заборг-ть за
одерж. ТМЦ,Т,Р,П, за Д-м її погашеня,списання.

641/1”Роз-ки з вітчиз.постач.”

641/2”Роз-ки з іноз.постач.”

АО ведеться окремо за кожним постач.чи підрядником у розрізі кожного
доп. до сплати.

В обліку ? надходження ТМЦ

Д-т 15,21,20 К-т 684/1

641 ;684 – ПДВ

84;684 – отр.послуги

641; 684/1 – ПДВ

641/1;352,30,31,372,683 – сплачуємо постач.

5.Облік роз-ів за векселями виданими.

Векселі ВИДАНІ – це зобовязання чітко встановл.форми,які вказують
найменший кредит (векселедерж),позичальника (векселедавця),сума
боргу,місце і час платежу.

-простий

-переказний (третій особі – ремітенту)

– відсотковий

– безвідсотковий (% в ном.в-ті)

Облік заб.зобов. виданими векселями відповідно до строків платежів
ведеться на субрахунку:

552 – „Довгострокові векселі видані”

684 – „Короткострокові векселі видані”

За К-м видача векселя на забезп-я за одерж. ТМЦ.РП, за Д-м – погашення
заб-ті зоб-нь виданими векелями, її спис-ня тощо

АО ведеться за кожним виданим векселем та за строками їх погашення.

Етапи відображення в обліку веселів:

1)виданий .довгострокові векселі обл-ся за теперішньою вар-тю,що =
.ринк.вар-ті НА,ОА на момент виникнення векселю.

2)п-во робить коригув.запаси,що відображ.нарах % за векселем (безвід.в
приймаєтьсяяк вісотк.) та збіл-ня в-ті борг.зобовязань за рахунок
нарах.% за векселем.

При обліку без% векселя факт. % обл-ся за К-м ”Векселі видані”

ЗАДАЧА: видано безв.вексель на суму 35000

Дт-684/1 Кт 552 – 25000

За 2004 – відображ.нарах-ня % за векс. Д-т 851 К-т 552 – 5000

– перевод у поточ. з-ть Д-т 552 К-т 682 – 30000

За 2005 – нарах.% за векс. Д-т 851 К-т 682 – 5000

– сплач.век.по завершені терміну погашення Д-т 682 К-т 311
– 35000

СО за рах.552,684 ведеться у відомості 3м.

6.Облік за податками і платежами.

ПДВ – це,непрям.податок,який справляється. з доданої в-ті,яка ств-ся на
всіх стадіях в-ва та обліку, вкл.в .ціну тов-в,роб,посл.і повністю
сплач. Кінцевим споживачем.

Платниками и є особи,які згідно з чинним зак-вом
зобовяз.здісн..утримання та внесення до бюджету податку,який сплачується
покупцями або ж особи,яківвозять товари на митну територію Укр-ни.

Реєстрації платниками ПДВ підляг.особи,які:(обовяз)

1)мають обсяг опод-ня операц.продажу тов-в > 300 тис.грн. протягом
останіх 12 календарних

місяців

2)ввозять товари аби отримують Р і П від нерезидента для виконання на
митній території України.

3)здійсн. торг.за готівк.кошти незалежно від обсягів продажу,крім
фіз.осіб.,які сплачують ринковий збір.

Звітн.період по ПДВ може = 1 міс або 1 кварталу, залежно від обсягів
оподаткування опер-й з продажу за поперед.календарний рік.

< 7200неоп.мін.1 квартал > 7200неоп.мін. 1 міс

Базою оподаткування оп-й з продажу тов.роб.послуг визнач.виходячи з їх
догов.(контрагенти) в-ті,але не нижчу за звич.ціну

Ставка ПДВ стан-ть 20% від бази оподаткування,за винятком операцій,які
звільнені від оподаткування,та операцій,які оподатковуються за 0
ставкою.

Сума ПДВ,що підлягає сплаті до бюджету визнач.як різниця між заг.сумою
под.зобов.,які виникли у зв.продажу тов.,роб.,послуг протягом зв.періоду
і сумою под-го кредиту зв.пер.,який сплачується або підлягає.сплаті
постач. за викон.роботи, предмети мат.рес-си осн.фонди і НА.

Датою виникнення под.зоб-ня з ПДВ є б-я з подій,яка сталася раніше:

– дата зарах.коштів від покупця на банк-й рах-к,платника податку,оплату
Т,Р,П,які підлягають оподаткуванню

– дата відвантаження тов-в,для роб.і послуг – дата оформлення
документів,що засв.факт виконання робіт.

Податковий кредит – це сума,на яку платник податку має право змен.
под.зоб-ня зв.періоду

Датою виникнення податкового кредиту з ПДВ є б-я з подій,яка сталася
раніше за умови отр-ня под.накладної від контрагента:

Або- дата списання коштів з поточного рах-ку платника под. в оплату
Т,Р,П,або дата оприб.тов-ів,оформлення документів про виникнення робіт.

Для обліку ПДВ – рах.”641”

643 – перед.за Т,Р,П,;644 – передплата под.кредита

За Д-м 641 – сума под-го кредиту з ПДВ,на який має право п-во,а по К-т
– сума под-го зоб-ня.шляхом зіставлення Д-т і К-т – визнач. суми,що
сплачується до бюджету (як дотація на розвиток рослин-ва і тваринцтва.

Осн.первинним документом і реєстрами по обліку придб.і продажу товарів
та роз-ів з ПДВ є податкова накладна,книга обліку придбан. тов.,роб,і
послуг.Книга обліку продажу тов.,роб., і посл.податкова Декларація з ПДВ

Книга є книга ? або реєстр под-х нак-х

Декларація ? < 3600 неоп.мін.скороч. >3600неоп.мін. повністю

З-н „Про фікс.с/г под-к”

Він сплачується в рах-к таких 4-х под-х та 8 – зборів:

– под-к на приб-к п-ва;

– плати (податку) на землю;

– под-к з власн-ів транс.засобів та ін.самохідних мех-ів

– комун.податок;

– збори на геол.розв.роботи за рах-к Держбюдж.

– збори на на буд-во,ремонт,реконстр.,і утрим.автом.дорігзагального
корист Укр.

– збори до держ.інновац.фонду;

– плати за придбан.торг.платежу на здійснення торг.д-ті;

– збори на спец.викор.прир.рес-ів;

-збори на обовяз.соц.страх.;

– збори на обовязкове мед.страх-ня.;

Всі ін.збори і податки сплачуються згідно зак-ва.

Обєктом оподаткування є площа с/г угідь переданих с/г товаровиробнику у
власність або наданих йому у користування в т.ч.на умовах оренди.

С-ма встан. по розміру ФСП за 1га с/г угідь встановлюється до їх
грош.оцінки,яка проводиться відповідно до методики затвердженим Каб
Міном в таких розмірах:

– для ріллі,сіножати, пасовищ, – 0,5%

– для багаторіч.насаджень – 0,3%

або грошима або продукцією.

Податок сплачується щомісячно у розмірі 1/3 суми податку,визначеної на
кожний квартал від річн. суми податку у таких розмірах:

1квартал – 10%

2квартал – 10%

3квартал – 50%

4квартал – 30%

нара-на сума ФСГП вкл.до складу витрат в-ва.Д-т 84К-т641 – ФСГП; сплата-
Д-т641К-т 31,30,20

7.Облік з учасниками.

субрах. „685” ”Ро-ки з учасниками”За К-м – збільш.заб-ті ФГ перед його
засновниками, Д-т – її зменшення в т.ч.реінвест.док-ів.

685/1 – „Роз-ки за нарах. дивіденти”-облік-ь дивіденти,нар-ні членам ФГ
за рах.кредиту або ін.передб.установ.док-ми,джерел.

685/2 – „Роз-ки за ін.виплати” – облік ін.виплат ,нар-х засновникам за
користуванням майном ( земел.чи майн.паєм),а такожвиплати у зв.пер.

з одерж-м належної вибулому учаснику частини активів ФГ.

АО – за кожним засновником і учасником та видами виплат.

8.Облік за ін.операціями.

Для обліку ін.опер-й 686 „Роз-ки за ін.операціями”,що ненайшли
відображення на 681,685

686/1- „Роз-ки за авансами одержиними”- облік од..ав.під поставку МЦ,або
під вик-ня робіт,а також сума попер.оплати покупцями і заснониками рах-в
постач-ка за прод-ї і вик.робіт.

686/2 –„Внутрішні роз-ки”- облік.всіх видів поточ.роз-ів з ДП
(доч.п-во).

686/3 – „Внутгосп.роз-ки” – облік всіх видів поточ.роз-ів з виробн
од-ми і гос-вами виділеними на окремий баланс.

686/4 – „Роз-ки за нарах.%” – облік нар.% за використ.коштів або
тов-в,отриманих в кредит,викон.майна отрим.в
користув-ня(орендо-лізингові операції та ін.операції)

686/5 – „Роз-ки з ін.кредиторами” – облік операцій з різн.організаціями
за оп-ми некомерційного хар-ру.

Ао за ін.опер-ми ведеться за кожним кредитором.

9.Облік доходів майб.періодів. ПсБО2

До складу дох.майб.пер.вкд.дох.,отримані протягом поточ. або
попер.зв.пер-у,які належать до наст.періодів

Рах „69” – „дох.майб.періодів”

-Нарах-ня до-ів майб.періодів Дт 181,30,31,472,373 Кт 69

-Списання на дох.зв.пер. Дт 69 Кт 703,704,30,31

АО ведеться за їх видами,датами їх утворення і визначення дох.зв.пер.

Тема9:Облік розрахунків з оплати праці та за страхуванням . персоналу.

1.Облік персоналуФГ.

Колективний договір укладаться між власником ФГ та уповноваженим
трудовим колективом, органом або представниками трудового колективу.

В договорі визначається:

? порядок нормування і ОП

? встановлення,форми,с-ми і розмірів ЗП та інших видів трудових виплат;

? встановлення гарантій, компенсацій та пільг;

? режими,роботи, тривалість робочого часу і відпочинку;

? умови праці і її оплати.

Всі док-ти,які є підставою для відображення в обліку операцій по
нарах. ЗП можна обєднати в групи:

? док-ти,які підтв.трудові відносини сторін;

? док-ти,які підтв.суму витрат на ОП працівників;

? док-ти, які є підставою та підтв.законість утримань із ЗП;

? док-ти на виплату ЗП.

За трудовим договором працівник зобовязується виконувати роботу,яка
визнач.в договорі,дотримуватись внутрішнього розпорядку,а власник зоб-ся
виплачувати ЗП та забезпечувати умови необхідні для виконання робіт.

Основним документом про трудову дія-ть працівника є його трудова
книжка. Трудові книжки заповнюються на всіх працівників,які працювали
більше 5 днів. Трудові книжки є бланками суворої звітності і їх облік
ведеться в книзі обліку трудових книжок і бланків вкладників до них.

2.Види,форми та с-ми оплати праці.

ЗП – виногорода обчислена в грошовому виразі,яку за трудовим договором,
власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану
ним роботу.

Основою орг-ції ОП .є тарифна с-ма,яка включає:

– тарифні сітки – шкала у якій наведені прийняті у певній галузі
кваліф.розряди і відповідні ним тарифні коеф.

– тарифні ставки – нормативний розмір ОП працівника відповідного розряду
за 1-цю часу.

– схеми погодинних окладів

– тарифно-кваліфікаційні характеристики – використ.для розподілу робіт
і працівників в залежності від їх складності і кваліф.за розрядами
тарифної сітки.

с/г під-ва застосовують 2 форми ОП:

– відрядна

– погодинна

за відрядної ОП заробіток залежить від к-ті виробленої продукції і
відрядної розцінки.

За погодинної форми ОП -/- / – погодинної тарифної ставки і
факт.відпрацьованого часу.

Відрядна ОП скл.з таких с-м:

-пряма відрядна;

-відрядна преміальна;

-акордно-преміальна.

При прямій відрядній ОП розцінки за 1-цю продукції є сталими,розмір
заробітку залежить від к-ті виробленої продукції,або обсягу виконаних
робіт незалежно від затраченого часу.

При відрядно-преміальній ОП поряд з оплатою за встановлиними розцінками
працівникам виплачують премії за виконання певних показників.

При акордно-преміальній ОП сплата проводиться не за окремі види робіт,а
в цілому за весь цикл виконаних робіт.

При прямій індив.відрядній ОП заробіток розраховується шляхом
множення розцінки на к-ть одержаної прод-ї.При бригадній відрядній ОП
заг.сума,яка нарах-ся за фактично виконану роботу розпод.пропойційно між
працівниками розрядом і к-ті відпрацьованого часу.

Погодинна форма ОП скл.з 2-х с-м:

– проста погодинна;

– погодинно-преміальна.

За простої погодинної с-ми сума заробітку залежить від к-ті
відпрац.годин і годинної тарифної ставки

За погодинно-преміальної с-ми крім оплати за відпрац.час виплачується
премії за досягнення певних показників в роботі.

3.Склад фонду ЗП.

Витрати на ОП поділяються на групи:

?осн.ЗП – винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм
праці;

?дод.ЗП – / – працю понад встановлені норми,за трудові успіхи та
особливі умови праці

?інші заохочуванні та компенсаційні виплати -/ – роботи за рік,премії
за спец.с-ми і положеннями, компенсаційні та ін грошові і матер-ні
виплати,які не передбачені актом чинного зак-ва або виходять за межі їх
норм.

4.Документальне оформлення відпрацьованого часу, виробітку та
нарахування ЗП в рослинництві.

Осн.док.обліку виходу на роботу і відпрацьованого часу є Табель обліку
викор.робочого часу. В рослинництві застосов-ся відрядна ОП.

Для докоформ.виробітку в рос-ві використ.такі док-ти:

? на кінно-ручних роботах – обліковий листок праці і виконаних робіт,
книга бригадира по обліку праці і виконання робіт.

? на механізованих роботах для обліку робіт виконаних трактором
застосов.обліковий листок тракториста-машеніста,для обліку виконаних
транспортних робіт тракторами – Дорожній листок трактора Ф68.

5. Документальне оформлення відпрацьованого часу, виробітку та
нарахування ЗП в тваринництві.

В тварин-ві також застосов.відрядна ОП. Для нарах. ОП
застосов.розрахунок ОП працівникам твар-ва Ф.69.

Даний розрахунок складається на підставі первинних документів про вихід
продукціїї тваринництва:

журнал обліку надоїв молока

акти настригу та приймання вовни

відомості звіжування тварин

акти на одержання приплоду тварин та інш.

6.Документальне оформлення відпрацьованого часу, виробітку та
нарахування ЗП в підсобних,промислових,допоміжних і обслуговуючих в-вах.

Викорис-ся наряд на відрядну роботу.До ньго записуються завдання та
обсяг виконаних робіт,к-ть відпра-го часу,нарах.заробіток. Зворотня
сторона – Табель обліку роб.часу Для обліку праці і оплати
водіям-вантажникам викор. подорожній лист. В нтому зазначається завдання
водіїв, хар-ка авто,видача палива, на зворотньому боці – викон.
завдання,що підтв.підписами відправника

Для адм.упр.персоналу використ.Табель обліку роб.часу .На підставі цих
док-ів скл-ся роз-ва-платіжна відомість.

7.Особливості нарахування ЗП та ін.виплат за невідпрацьований час.

Нормативна тривалість робочого не може перевищувати 40 год.на тиждень.В
святкові дні допускається робота на безперервно діючих під-вах, де
припинити роботу неможливо у звязку з виробничо- тех.умовами роботи,які
необхідні для обслуг.населення,невідкладні ремонтні роботи,тощо.

ОП в такі дні проводиться у подвійному розмірі. За відрядної ОП – за
подвійними відрядними розцінками За погодинної ОП – подвійна погодинна
ставка.Працівникам які одержують оклад за місяць у розмірі одинарної
погодинної ставки понад оклад,якщо робота у святкові і нероб.дні викон.в
межах норм роб.часу за місяць і в розмірі подвійної – понад місячну
норму.

Нарах.лікарняних здійсн.на підставі листка непрацездатності.

8.Види утримань с ЗП.

Утримання із ЗП можуть проводитись лише згідно з зак-вом.При кожній
виплаті ЗП заг.розмір утримань не може перевищувати20%,а у випадках
передбачених зак-вом 50% ЗП. Встановленні обмеження не поширюються на
утр.із ЗП при відбуванні покарання у вигляді виправних робіт і при
стягненні елементів.

Не допускаються утримання із вихідної допомоги,компенсаційних та
ін.виплат,на які згідно зак-вом стягнення не застосовуються.

До осн.видів утримань із ЗП належить:

? податок з доходів фіз.осіб – 13%

? утримання до фондів пенсійного, соц.страх.

? утрим. за виконовчими листами.

Податок з доходів фіз.осіб – це плата фіз.особи за послуги,якінадаються
її територіальною громадою на території якої вона має податкову адресу
або розташовану особу,що утрим.цей податок згідно з-ва.

Платниками є резиденти і нерезиденти,які отримують доходи з джерелом
їх утворення на території Укр.,резиденти,які отримують. іноз.доходи.

Обєктом оподаткування резидента є:

? загол.місячн.оподатк.дохід;

? чист.річн.опод.дохід,який визнач.шляхом зменш.заг. річн.оподатк.доходу
на суму податк.кредиту такого звітного року;

?доходи з джерелом їх поход-ня з Укп.,які підлягають кінцев.опод-ні при
їх виплаті.

? іноз.доходи.

Обєктом оподаткування нерезидента є:

заг. міс. опод. дохід з джерелом його походження з України

заг. річн. -//-

доходи з джерелом їх походженя з Укр., які підлягають кінцевому оподат.
при їх виплаті

Под. соц. пільга застосовується до доходу отриманого платником податку
як зп протягом зв. под. місяця, якщо його розмір не перевищує суми
місячного прожиткового мін. встановленого на 1.01. зв. под. року
помнножені на 1,4 та округлені до найближчих 10 грн.

Б-я платник місячний дохід якого менше 570 грн. має право на
застосування заг. соц. под. пільги розмір якої визн. 290*50%=145.
Самотні батьки, учні, службовці, інваліди I,II групи – пільга
(290*50%)*150%=217,50. Особи, які є героями Укр., учасники бойових дій –
(290*50%)-200%=290 грн.

У разі, якщо платник податку має право застос. под. соц. пільги з 2-х і
більше підстав, то пільга застос. один раз з підстави, що передбачає її
найбіл. розмір.

Под. соц. пільга застос. до нарах. міс. доходу платника податку у
вигляді зп виключно за одним місцем його нарахування.

Ставка податку з доходів фіз. осіб 15 % від об’єкта оподаткування, але
до 01.01.06 застос. ставка 13%. До Фонду пенс. страх. з нарах. доходу
утримується внески в розмірі 1 або 2 % в залежності від розміру
сукупного оподатк. доходу. До ФСС у зв’язку з тимч. втратою працезд. з
сум оплати праці, які вкл. осн. і дод. зп, інші виплати, роблять
утримання у розмірі 0,5 %, якщо дохід не більше прожиткового мін для
працезд. ос. і 17 якщо більше. До ФСС на випадок безробіття справляють
утримання з сум оп у розмірі 0,5%.

Виконавчий лист є виконавчим док., направленим на примусове виконання
рішення суду. Якщо надходить декілька викон. листів, то держ. виконавець
зазн. черговість та розмір утримань з зп за кожним виконавчим листом.

До утримань за викон. листами не вкл. такі виплати: вихідна допомога при
звільненні, компенсація за невикор. вдпустку, матер. доп. особам, які
втратили право на допомогу по безробіттю, допомога по вагітності і
пологам, однораз. допомога при народж. дитини, доп. по догляду за
дитиною до 3-х років, доп. на лікування, поховання.

З зп можутьбути здійснені інші види утримань: профвнески, неповернуті
підзвітні суми, відшкодув. завданих збитків в рз-ті нестач, втрат,
розкрадання, браку прод-ї.

9. СО і АО розрах.з ЗП.

Розрах. з оплати праці ведуть на рах. 66. Узаг. інф-я по розрах. з
персоналом за всіма її видами і депонентами. Має 2 сбрахунка:

661 Розр. за зп

662 Розрах. з депонентами

На субрах. 661 відобр. по Д-ту – виплачені суми включаючи вартість
натуральної оплати, а також всі види утримань і депонування сум
невиплаченої зп. По К-ту – нарахування зарплати, виплати, які не входять
до фонду оплати праці.

По Д-ту 662 – виплачені депоновані суми, по К-ту – суми невиплаченої
зарплати, які перерах. з рах. 661, якщо працівник вчасно не отримав зп,
але ведуть за кожним працівником окремо.

10.Облік розрахунків за загальнообовязк.держ.соц.страх.

10. Загальнодержавне соціальне страхування – система прав і обов’язків
та гарантій, які передбачають подання соціального захисту громадянам.
Основним джерелом грошових коштів Загальнодержавного соціального
страхування є внески роботодавців і застрахованих осіб. Загальнодержавне
соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності здійснюють всі
роботодавці виходячи з суми фактичних витрат на оплату праці найманих
працівників, які підлягають обкладання податків з доходів фізичних осіб
у розмірі 2,9 %. Якщо сума фактичних витрат суб’єктів господарювання на
оплату працівників перевищує 4100 грн. на місяць, то з сум які
перевищують 4100 грн. збір не спраляється. Сплата даного збору відбув.1
раз на місяць в день встановлений для отримання в банку коштів на оплату
праці за відпов. період.

Для відобр. сум нарахованих зборів до ФСС у зв’язку з тимчас. втратою
працездатності признач. субрах. 642/2. Звіти здають щоквартально до ФСС.

Платниками збору на загальнообов’язкове соціальне страхування на
випадок безробіття є роботодавці, які здійснюють нарахування на фактичні
витарти з оплати праці, які обкладають податком з доходів фізичних осіб
у розмірі 1,6 %. Від сплати страхових внесків звільняються:

застраховані особи на період відпустки по догляду за дитиною до 3-х
років або 6-ти за наданим висновком.

застраховані особи в частині отримання допомоги по частковому
безробіттю.

Для відобр. сум нарахованих зборів викор. субрах. 642/3. Сплата збору
відбувається 1 раз на місяць в день встановлений для отримання коштів в
банку на оплату праці, але не пізніше наступного дня для здійснення
виплат на оплату праці.

П-ва також є платниками збору на загальнообов’язкове соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та профзахворювання,
які спричиняють втрату працездатності. Об’єктом оподаткування є фактичні
витрати на оплату праці. Розмір тарифів на страхування від нещасного
випадку на виробництві диференційований за видами економічної
діяльності. Страхові тарифи встановлено від 0,86 до 13,8 % об’єкта
оподаткування залежно від класу професійного ризику. Для п-в с/г
встановлені пільгові тарифи збору без зміни класу проф. ризику.

11. Облік розрахунків за загальнообовязк.держ. пенсійним забезпеченням.

Фермерські господарства являються платниками збору за
загальнообов’язковим держаним пенсійним забезпеченням . Об’єктом
оподаткування є фактичні витрати на оплату праці, які включають витрати
на виплату основної і додаткової зарплат, інших виплат, винагороди за
цивільно-правовими угодами. Розмір внесків до ПФ заг. п-вам – 32,3%, для
ФГ – 6,4 %. Збір сплачується одночасно з одержанням коштів в банку на
оплату праці, але не пізніше 20 числа наступного місяця згідно листа ПФ
України. Для відобр. сум до ПФ викор. субрах. 642/1.

ТЕМА10:Облік доходів,витрат і фін.рез-ів діяльності ФГ.

1.Заг.принципи і варіанти обліку доходів,в-т і фін.рез-ів..ПсБО
1,3,15,16

Для виз-ня фін.результату д-ті ФГ за зв.період необх.порівняти доходи
зв.періоду і в-ти понесені для одержання цих доходів.

Потрібно дотримуватись принципів визнання доходів і витрат ,а саме:

? нарахування;

? відповідності

? періодичності

Принцип нарахування передбачає відобр.рез-ту госп.оп-цій у тому
зв.періоді,коли відбулася госп.операція не враховуючи моменту отримання
чи сплати гр.коштів. Цей принцип застосов.в поєднанні з принципом
відповідності,який полягає у порівнянні доходів і в-т зв.періоду,тобто
в-ти понесені для отримання доходів повинні бути погоджені з цим
доходом.

Для визнач.фін.результату виходячи з принципу періодичності доходи і
в-ти ФГ розподіляються по звітних періодах.

Звітним періодом є календарний рік,але для наявності операт.інф-ції для
прийняття упр.рішень встановлюється проміжні зв.періоди,місяць,квартал.

Доходи,в-ти,фін.рез-ти ФГ визначаються нарастаючим підсумком за
зв.період.

Дохід виз-ся під час збіл.активу або зменш.зобовязання,що зумовляє
зростання вл.капіталу (за винятком капіталу за рахунок внесків учасників
ФГ) за умови,що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Дохід відобр. в БО в сумі справедливої в-ті активів,що отримані або
підлягають отриманню.

Не визначаються доходами такі надходження выд інших осіб:

? сума ПДВ,акцизів і ін.податків і обовязкових платежів,що підлягають
перерах.до бюджету та позабюдж.фондів;

? сума надходжень за договором комісії еміт.дог.та ін.аналог.договорами
на користь комітента;

? сума попер.оплати пр-ї,тов.послуг.

? сума авансу в рахунок оплати пр-ї,тов.,роб.,послуг.

? сума завдатку під заставу або в погашення позики,якщо це передбачено
відповідним договором

? надходження,що належать ін.особам.

? надходж.від первиного розміщення ЦП.

Визнані доходи в БО класифік.за такими групами:

? дохід(вир.)від реал-ї прод-ції ,товарів,робіт;

? ін.опер.доходи;

? фін.доходи;

? інші доходи;

? надзв.доходи

Дохід,який виникає в результаті використ.активів під-ва ін.сторонами
визначається у вигляді %,роялті та дивідентів,якщо ймовірне надходження
ек.вигод повязаних з такою опер-ю,дохід може бути достовірно оцінений.

Цільове фінансування не визн.доходом доти,поки не існує
підтвердження того,що воно буде отримане та під-во виникає умови щодо
такого фінансування.отримане цільове фінансування визнач.доходом
протягом тих періодів,в яких були понесені в-ти повязані з виконанням
умов цільового фінансування.

Витрати відображаються в БО одночасно зі зменш.активів або.
збільш. Зобовязань.В-ти в зв.періоді визнаються або зменшення активу або
збільш. зобовязань,що призводить до змен.вл.капіталу п-ва( за винятком
зменш.капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками
під-ва),за умови,що ці витрати мож.бути достовірно оцінені.

В-ти визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням
доходу,для отримання якого вони здійснені.В-ти,які неможливо прямо
повязати з доходом певного періоду відобр.у складі того звюперіоду,в
якому були вони здійснені.Якщо ж актив забезпечує одержання ек.вигод
протягом кількох зв.періодів,то в-ти визнаються шляхом системного
розподілу його в-ті між відпоідними зв.періодами.

Не визнаються витратами і не включаються до звіту про фін.рез-ти такі
в-ти:

? платежі за дог.комісії,агентськими угодами .та ін.аналогічними
договорами на користь комітента-…

? попередня (авансова) плата запасів,робіт,послуг

? погашення одерж.позик;

? інші зменш.активів або збіл.зобовязань що не відповідають ознакам
визначення (визнання) в-т;

? витрати,які відображаються зменш.вл.кап-лу відповідно до ПсБО.

2. Види д-ті при ФГ.

Доходи,в-ти і фін.рез.поділяються за видами д-ті в наслідок яких вони
виникають,а також на прибутки(збитки) від звичайної та надзвичайної
д-ті.

Вир-во поділяється на:

? основне;

? допоміжне;

? обслуговуєче;

?осн.вид.д-ті

?доп.

?послуги для обслугов.персоналу

Види д-ті:

? звичайна

? надзвичайна

Звичайна д-ть– б-я осн.д-ть п-ва,а також операц.,що забезпечують
основну д-ть,або виникають в наслідок її проведення.

Назвичайна д-ть – подія або операція,яка відрізняється від звич.д-ті
п-ва та не очікується,що вона повторюватиметься періодично або в кожному
наст.зв.періоді.

Звичайна д-ть поділяється :

?операційна;

?інша звичайна д-ть

Операційна д-ть – осн.д-ть під-ва,а також ін.види д-ті,що не є
інвест.або фін.д-тю.

До осн.д-ті відносять оп-ції повязані з ви-вом або реалізацією
продукції,що є головною метою ств.під-ва і забезпечують осн.частину його
доходу.

Інша опер.д-ть включає реалізацію іноз.валюти,ін.оборот.активів,операц.
Оренду активів,отримання доходів або понесених витрат від операційної
курсової різниці.

Інша звич.д-ть поділяється :

? інвестиційна д-ть

?фінансова діяльність

Інвестиційна д-ть – придбання,реалізація тих необорот.активів та
фін.інв-цій,які не є складовою частиною еквівалентів звич. Коштів.

Фінансова д-ть – д-ть,яка призводить до змін розміру власного та
позичкового капіталу.

Дох.і в-ти від надзв.подій необх.відображ.відокремлено від
результатів звич.д-ті зважаючі на можливий суттєвий вплив даних подій
на кінцевий рез-т д-ті ФГ.

3.Облік реалізації продукції,товарів ,робіт і послуг.

Реалізація продукції окремого під-ва – відчуження активів,що належать
під-ву шляхом їх продажу з метою відтворення використаних засобів під-ва
та отримання прибутку для задоволення різноманітних потреб під-ва та
його власників.Відвантажена покупцям та списана від МВО продукція
вважається реалізованою.

Дохід від реалізації продукції визнається в разі наявності всіх
наведених нижче умов:

? покупцеві передані ризики і вигоди повязані з правом власності на
продукцію;

? під-во не здійснює надалі управління та контроль за реал.прод-ю;

? сума доходу може бути достовірно визначена;

? є впевненість,що в результаті оп-цій відбудеться збільш.ек.вигод
під-ва,а в-ти повязані з цією опе-цією можуть бути достовірно визначені.

Дохід не визначається,якщо здійсн.обмін прод-ю,яка є подібною за
призначеням та має однакову справедливу в-ть.Дохід,повязаний з наданням
послуг визнається виходячи зі ступеня завершеності оп-ції з надання
послуг на дату балансу,якщо може бути достовірно оцінений рез-т цієї
оп-ції.

Рез- оп-ції з наданням послуг може бути достовірно визначений за
наявності умов:

? достовірна оцінка доходу;

? ймов-ть надходження ек.вигод від надання послуг;

? можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на
дату балансу;

? мож.дост.оцін. в-т,здійснених для надання послуг та необх.для їх
завершення.

Якщо послуги полягають у виконанні невизначеної к-ті дій за
визначений період часу,то дохід визнається шляхом рівномірного його
нарах.за цей період.Якщо дохід від надання послуг не може бути
достовірно визначений,то він відобр.в БО в розмірі визначених в-т,що
підлягають відшкодуванню.

Дохід від реаліз-ції товарів визнач.за м-дом нарахування,тобто в
момент відвантаження прод-ї і виникнення дебіт.заборгованості.

Окремими групами доходів від реалізації продукції можуть бути:

? доходи від реаліз.продукції рослинництва;

? доходи від реалізації продукції тваринництва;

? доходи від переробки продукції рослинництва і твариництва;

? дохід від реаліз.тварин на вирощ.і відгодівлі.

Облік доходів від реал.прод-ї ведеться на субрах. 701.

По К-ту –відображається визнання доходу, а по Д-ту –належна сума
непрямих податків (ПДВ,ін.збори) та списання чистого доходу в кінці
зв.періоді на субрах.792 „Чистий прибуток”

Собіварт.реаліз.прод.складається з виробничої с\в прод-ї,яка була
реалізована протягом зв.періоду,перезподілених заг.вироб.постійних в-т
та понаднормативних вироб.в-т. До виробничої с\в прод-ї включ.прямі
матер.в-ти,прямі в-ти на о/п, інші прямі в-ти, змінні заг.виробн.та
постійні розподілені заг.виробн.в-ти.

Виробнича с/в прод-ї зменш.на справедливу в-ть супутної прод-ї,яка
реаліз-ся та в-ть супутної прод-ї в оцінці можливого її використ.,що
використ.на самому під-ві.

Мале ФГ Д-т 372 К-т 701 ; Д-т 701 К-т 641.

Середнє ФГ Д-т 79 К-т 26; Д-т 372 Кт 701; Д-т 701 К-т 641.

4.Облік іншихоперац.доходів,в-т і і фін.рез-ів.

Ін.опер.доходи включають доходи від операц.д-ті,крім доходу від
реал.прод-ї та облік на субрах. 703 „Ін.опер.доходи” в розрізі субрах.

703/1- „Дохід від реал.ін.валюти”

703/2-„Дохід від реал. ін.оборотних активів ”

703/3-„ Дохід від реал. опер.оренди”

703/4-„ Дохід від реал.опер.курсової різниці”

703/5-„Одержані штрафи,пені,неустоки”

703/6-„Відшкодування раніше списаних активів”

703/7-„Дохід від списання кред.заб-ті”

703/8-„Одержані гранти та субсидії”

703/9-„Інші доходи від операц.д-ті”

За К-м – сума визнаних доходів,за Д-м – суми непрямих податків в складі
цих доходів та списання чистого доходу на рах.792/2”Результат осн.д-ті”

В процесі опер.д-ті на п-ві виникають витрати,які не включ.до с/в
реал.прод-ї,до них відносять: -адмін.в-ти,- в-ти на збут, –
ін.операц.в-ти.

АО адм.в-т здійсн.в розрізі належних статей.Облік даних в-т ведеться на
рах.845 „Ін.опер.в-ти”.Фін.рез-т від ін.операц.д-ті визнач. з
урахув.ін.операц.в-т в розрізі субрах. на рах.792/2

Реалізація ін.оборотних активів: Д 84 К 20; Д 372 К 703/2; Д 703/2 К
641; Д 311 К 372.

Продаж ін.валюти:Д 311 К 703/1;Д 373/7 К 703/1; Д 845 К 373/7.

Операц.курсова різниця:Д 311 К 703/4;

Нестача товарів: Д 845 К 20; Д 373 К 703/5; Д 703/5 К 641;Д 703/5 К 642;
Д30,31 К373.

Штрафи,пені:Д311 К703/5.

5.Облік доходів,в-т і рез-ів фін.операц.

Доходи від фін.операц.включ.дохід від участі в капіталі та
ін.фін.доходи.Доходи від участі в капіталі – дохід від фін.інв-цій,які
облік.за м-дом участі в капіталі.М-д участі в капіталі – м-д обліку
інв.,згідно з яким балансова в-ть інв.відпов.збіл.або зменш. на суму
збільшення (зменш.) частки інвесторів у власному капіталі обєкта інв-ня.

До ін.фін.доходів відносяться доходи одержані від фін.інв.(крім
доходів,які відобр.за м-дом участі в капіталі) дивіденти,%,
аморт.дисконту за інв. в боргові ц/п. Для обліку доходів від
фін.опер.використ.субрах.703 в розрізі субрах:

703/10 – дохід від інв.в асоц.під-ва

703/11 – дохід від спільної діяльності

703/12 – дохід від інв.в дочірні під-ва.

703/13 – дохід від ін.фін.операцій

До фін.в-т віднос.в-ти ФГ, що повязані із залученням позикового
капіталу: ? % за кредитами; ?облігаціями; ?амортиз.дисконту за
випущеними обліг.в-ти на фін.оренду.

Облік фін.в-т ведеться на рах.851: – 851/1 – % за кредит; – 851/2 –
Ін.фін.в-ти.

За Д-м – сума визнач.в-т,за К-м –їх списання.

Облік фін.рез. за фін.оп-ми здійснюється на субрах.792/3 – „Результат
фін.опер.”.При відображенні в обліку фін.в-т слід звертати увагу на
те,що виходячи з м-ду нарахування % віднос.до в-т того зв.періоду за
який вони нарах.,а не того коли вони будуть сплачені гр.коштами.

6.Облік доходів,в-т і рез-ів іншої д-ті.

Ін.звич.д-ть охоплює інвест.та фінансову д-ть ФГ за винятком оп-цій,що
повязані з фін.та інв.д-тю. Дохід від ін.зв.д-ті обліков.на субрах. 704
„Ін.звич.доходи”.

За К-м – визнані доходи,за Д-м – їх списання.Облік ін.доходів ведеться
в розрізі субрах:

704/1 – Дохід від реал.фін.інв.

704/2 – Дохід від реал.необ.активів.

704/3 – Дохід від майнових комплексів.

704/4 – Дохід від неопер.курсової різниці.

704/5 – Дохід від безоплатно одержаних активів.

704/6 – Ін.доходи від зв.д-ті

Для визнач.фін.рез.ін.звич. д-ті необх.порівняти одержані доходи з
понесеними витратами.

Облік в-т ін.зв.д-ті ведеться на субрахунках: 851 – Ін.зв.в-ти.

851/3 – с/в реал.фін.інв.

851/4 – с/в реал необ.активів

851/5 – с/в реал майнових активів

851/6 – в-ти від неопер.курсових різниць

851/7 – уцінка необ.активів і фін.інв.

851/8 – списання необ.активів

851/9 – ін.в-ти зв.д-ті

Реалізація фін.інв.:Д 373 К704/1; Д851/3 К14

Реалізація необ.активів:Д373 К704/2; Д704/2 К641; Д132 К102; Д851/4 К102

Доходи,в-ти від неоп.курсових різниць:Д373 К704/4 – від переоц.кр.з-ті;
Д851/6 К551/2; Д402/4 К 704/5 – безоплатно одержані активи
визнач.доходу; Д84 К13.

7.Облік доходів від надзвичайних подій.

Надзв.подіями вважаються стихійне лихо,прийняття нових за-нів за
умови,що такі події не повторюються періодично або не очікуються в
кожному наступному періоді.

Надзв.в-ми є прямі в-ти від надзв.подій,в-ти під-ва на
здійсн.заходів повязаних із запобіганням та ліквідацією наслідків
надзв.подій.

Надзв.доходи мають місце в разі:

? відшкодув.надзв.в-т страх.компаніями;

? зв.благодійних внесків з боку ін.під-в або фіз.осіб.

Для відобр.доходів отрим.в рез.надзв.подій використ.рах.705:

– 705/1 – відшкод.збитків від надзв.подій

– 705/2 – Ін.надзв.доходи.

За К-м – сума визнач.надзв.доходів,за Д-м – їх списання на рах.фін.рез.

Облік в-т повязаних з надзв.подіями ведеться на субрах.852.

– 852/1 – Втрати від стихійного лиха

– 852/2 – Втрати від технологіч.катостроф і аварій

– 852/3 – Ін.надзв.витрати.

Фін.рез-т надзв.подій визнач.на рах.792/5 шляхом зіставлення доходів і
в-т.Якщо рез-м надзв.подій є прибуток то в Д 792/5 списується також сума
податку на прибуток від надзв. подій.

8.Особливості обліку форм фін.рез-в ФГ.

Найбільш спрощена методика обліку в-т і визнач.фін.рез.передбачає
для субєктів малого під-ва,що продають товари,виконують роботи списують
всі в-ти д-ті за елементами з К-ту рах.класу 8 безпосередньо в Д-т
рах.79. Такі СМП інвестицією на кінець року встановлюють залишок
незав.в-ва,робіт,який оцінюється згідно з технологічними картами
викон.робіт за прямими витратами матер.і трудових ресурсів.Встановлена
в-ть залишків незав.в-ва відобр.в останньому місяцізв.періоді за Д-т
23,К-т 79,і викор.для заповнення рядка 080 „Збільшення(зм.)залишків
незав. В-ва і гот.продукції” Ф№2м.

Для СМП,що виробляють гот.продукцію для визнач.фін.рез.всі в-ти д-ті
за елементами списуються з К-ту рах.класу 8 безпосередньо до Д-ту
79.,минаючи рах.23.На підставі перв.док-ів якими оформлюється рух
готової продукції під-во забезпечує к-ний облік виробленої і
відпущеної,а також залишок гот.продукції за центрами відповідальності
або місцями зберігання.Залишок гот.прод.,який встанов.за даними к-ного
обліку та інв-ції на дату балансу оцінюється за справедливою в-тю,тобто
ціною реал.за вирах.непрямих податків і в-т на збут. Встановлена за
такою методикою в-ть залишку гот.прод.відобр.в останньому зв.місяці за
Д26 і К79.

ТЕМА11: ЗВІТНІСТЬ ФГ

1. Звітність п-в, їх сутність та значення

Звітність – це впорядкована с-ма взаємозвязку ек.показників,що
відображ.умови та р-ти виробн.і фін.го сп.д-ті п-в,їх фін.стан за зв.
період і сукупність способів та прийомів узагал.даних поточного обліку.

Бух-ка звітність відображ. фін.стан п-ва і рез-ти його дія-ті за
зв.період.

Метою скл-ня ФЗ є надання користувачам повної,правдивої та
неупередженої інф-ції про фін.стан,рез-ти дія-ті,рух грош.коштів та
зміни у власн.капіталі п-ва,яка необх.для прийняття упр.рішень.щодо:

? придбання,продажу та володіння ЦП;

? участі в капіталі під-ва;

? оцінки в якості упр.;

? оцінки в здатності під-ва своєчасно викон.свої з-ня.;

? забезпеч.з-нь під-ва;

? визнач.суми дивідентів,що підлягають розподілу;

? рег-ня д-ті під-ва;

? інших рішень.

Користувачами бух.звітності можуть бути уповноважені на підставі з-нів
Укр.представники органів держ.влади,юр.і фіз.особи,та ін особи,які
відповідно до чинного з-ва мають право на отримання інф.,що міститься в
бух.зв.

До складу ф/з під-ва (крім бюджетних установ,СМП,представництв
іноз.субєктів госп.д-ті) включаються такі звіти:

? Баланс

? звіт про фін.рез-ти;

? Звіт про рух грош.коштів;

? Звіт про власний капітал;

? Примітки до ФЗ

Склад ФЗ СМП: баланс та Звіт про фін.рез-ти.

У повному складі ФЗ готується під-ми за календарний рік. Щоквартально
всі під-ва гот. Проміжну ФЗ у складі балансу та Звіту про фін.рез-ти.
Баланс скл.станом на кінець останнього дня кварталу, а Звіт про ф/р
нарастаючим підсумком з поч.зв.року. Квартальна ф/з подається не пізніше
ніж на 25 день після закінчення зв.кварталу,а річна – не пізніше 20
лютого наступного року.

2.Види звітності

Звітність під-в клас-ся залежно від джерел інф.і показників,які
містяться у звітності:

? бухгалтерська;

? статистична;

? операц.-технічна;

? податкова.

Бух.зв.скл.на підставі даних і показників БО.Стат.зв.хар-є окремі
сторони д-ті під-ва і країни в цілому.Джерелами для скл.стат.зв.є данні
бух.,операц.-техн.,стат.,обліку.Операц.-техн.зв. – наводяться показники
про роботу окремих підрозділів, дільниць за невеликі проміжки часу.Ця
зв.є внутр.-госп.і використ.для контролю за ходом викон. завдань і
операц.рег-ня процесу придб.виробн.запасів в-ва,реаліз,фін.розрах.

За роллю в управлінні народних господарств:

? державна

? внутр.-госп.

Держ. зв.встановл.органами держ.управ.і включ.бух.і
статист.зв.Внутр.-госп.зв.внутр.-госп.підрозділів під-ва,яка містить
відомості про д-ть підрозділів під-ва за встанвленими для них
показниками.

За призначенням:

? заг.держ.(бух.і стат.зв.)

? відомча (додаткові форми зв.,які розроблені Міністерствами та
відомствами,за умови,що вони не приведуть до дублювання або зміни діючої
зв.)

За змістом зв.даних і їх застос.в галузях народн.госп.виділяють:

? типову;

? спеціалізовану.

В типовій зв.відобр.показники однакового змісту, що хар-ні для всіх
під-в незалежно від виду д-ті та форми власності.

До спец.відноситься зв.,що хар-є д-ть під-в окремої галузі
нар.госп.або її підгалузі.

За обсягом показників звітності:

? коротка

? повна

Коротка зв.подається за скороченим числом показників за зв.місяць або
квартал.

Повна зв.подається за всіма показниками затв.в установл.порядку
включаючи і ті показники за якими були спочатку відправл.короткі звіти.

За місцем використання:

? внутр.;

? зовнішня.

Залежно від періоду,який охоплює звітність:

? періодичну;

? річну.

За ступенем узагал.інф-ції:

? первинна;

? зведена;

? консолідована.

Під первинною розуміють зв.окремих під-в. Зведена – одержана шляхом
зведення перв.зв. Консолідована – зв.,яка відобр.фін.стан і рез-ти д-ті
юр.особи та її дочірніх під-в як єдиної ек.1-ці.

За терміном подання:

? термінова (протягом 4 днів після закінчення зв.пер.)

? звичайна (у встановлений термін)

За ступенем використ.ЕОМ:

? в ручну;

? з використ. ЕОМ.

За способом відправлення:

? поштова;

? телеграфна;

? в автомотичному режимі або подається власноруч.

3.Вимоги до звітності та якісні характеристики фін. звітності

В укр.сформов.певна система вимог до звітності:

?обовязковість;

? держ.регламентування зв.;

? доречність і достовірність.

Зв.інф.вваж.доречною,якщо вона здатна вплинути на вартісну оцінку або на
рішення,яке приймається в даний час або на майб.

? достовірність,точність,повнота показників;

? повнота зв.;

? своєчасність подання зв.;

? методологічна єдність розрах.показників зв. – полягає в тому,що
однакові показники зв.у всіх під-вах незалежно від виду д-ті і форми
власності необх.визначати за єдиною метод.;

? простота і ясність;

? доступність і гласність зв.;

? раціональність;

? економічність;

? дієвість звітності передбачає необх.проведення наук.-ек. Аналізу
зв.даних,виявленя недоліків у д-ті під-в,внутр.резерви в-ва;

Якісні характеристики фін.зв.:

? інф.,яка надається у ФЗ.повинна бути дохідлива і розрах.на однозначне
тлумачення їх користувачами,за умови,що вони мають достатні знання та
зацікавлені у сприйнятті цієї інф.

? ФЗ має містити лише доречну інф.,яка впливає на прийняття рішень
користувачами дає змогу вчасно оцінити минулі,теперешні та майб.події
підтв.та скоригувати їхні оцінки зроблені в минулому;

? ФЗ повинна бути достовірною,інф.наведена у ФЗ є достовірною,якщо вона
не містить помилок та перекручень,які здатні вплинути на рішення
користувачів зв.;

? ФЗ повинна надавати можливість користувачам порівнювати ФЗ під-ва за
різні періоди та ФЗ різни п-в.

Принципи,які використ.для скл.ФЗ:

? автономність під-ва;

? безперервності д-ті під-ва;

? переодичності;

? історичної с/в;

? нарахування та відповідності доходів і в-т;

? повне вісвітленя;

? послідовності;

? обачності

? прева..ювання сутності над формою;

? грошового вимірника.

4.Орг-я підготовки та порядок подання звітності

Етапи підготовки і скл.річного ФЗ:

? організаційна підготовка – прийняття і скл.наказу про обл.політику
під-ва напот.фін.рік,що забезпеч.орг.бух.і аналіт.обліку увідповідності
з показниками форм річної бух.зв.;

? річна інв-я – на кінець зв.року показники ФЗ повинні бути обгрунтовані
рез-ми ретельно проведеної інв.ОЗ,ТМЦ,коштів,резервів та розрах.;

? перевірка і уточнення даних СО і АО;

? перевірка і уточнення показників періодичної зв.;

? перевірка і уточнення взаєморозрах.з податковими і фін.органами;

? складання перевірочного балансу станом на 31.12;

? кал-ція с/в продукції та закриття операц.рах.;

? заповнення форм річного фін.звіту;

? скл.пояснювальної записки до річного ФЗ;

? затв.річного ФЗ;

? подання ФЗ опрелюднення;

? заключні роботи по річному звіту.

5.Методика складання балансу СМП

Баланс – це звіт про фін.стан під-ва, який відобр.на певну дату його
активи,з-ня та власний капітал.Метою скл.балансу є поданя користувачам
повної правдивої та неупередж.інф.про фін.стан під-ва на
зв.дату.Елементами балансу безпосеред.повязаними з визнач.фін.стану
під-ва та змін в ньому є:активи,зоб-ня,власний капітал.

Активи відобр. в балансі за умови ,що оцінка їх може бути достовірно
визнач.і очікується отримання в майб.ек.вигод повязаних з його
викор.Зоб-ня відобр.в балансі,якщо його оцінка може бути достовірно
визнач.і очікується в майб.йм-ть зменш.ек.вигод в наслідок його
погашення.Вл.капітал відобр.в балансі одночасно з відобр. активів або
з-нь,які призводять до його змін.

В активі балансу виділяють такі розділи:

? I необ.активи

? II оборот.активи

? III в-ти майб.періодів

В пасиві:

? I власний капітал

? II забезпеч.наступ.в-т і цільве фін-ня

? III Довгостр.з-ня

? IV пот.з-ня

? V доходи майб.періодів

Баланс скл.виходячи із залишків на рах.1-6 класу. В балансі наводиться
також інф.на кінець попереднього року.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020