.

Бухгалтерський облік (шпаргалка)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 6528
Скачать документ

1. Об’єктивні умови існування аудиту. Можливість та
необхідність.Роздержавлення власності, створення самостійних п-ств,
д-сть яких заснована на недержавних формах власності зумовили
необхідність виникнення та розвитку аудиту. Оск операції фірми можуть
бути численними і складними, інфо про них користувачі фінансової інфо не
можуть одержати самостійно і потребують послуг аудиторів. Необхідність
контролю (й аудиту в тому числі) полягає у виявленні суттєвих відхилень
факту від норми для забезп життєд-сті об’єкту. Практика аудиту в
найбільш розвинутих країнах дозволяє виділити три підходи щодо
необхідності аудиту: потреби потенційного чи існуючого інвестора, теорія
агентів і теорія мотивації. Підхід, що враховує потреби потенційною чи
існуючого інвестора, полягає в тому, що кожен інвестор компанії не має
впевненості у достовірності показників фін звітності. Підтверджуючи
публічну звітність, аудитор виступає певним гарантом порядності у
відносинах між інвесторами (акціонерами) та менеджерами господарюючого
суб’єкта. Теорія агентів (або керуючих) – це потреба в аудиті на
замовлення власників. Власники вивчають результати д-сті фірми через
фінансову звітність. Підтверджуючи звітність, аудитор виступає гарантом
порядності та чесності керуючих господарюючим суб’єктом в питаннях
розпорядження майном власника. Ця теорія вказує на потенційний конфлікт
інтересів власника і керівника. Теорія мотивації пояснюється тим, що
менеджери більш відповідально будуть ставитись до складання звітності,
якщо знатимуть про обов’язковість її перевірки аудитором. Це знижує
ймовірність помилок, зловживань, шахрайства, тобто сприяє отриманню
споживачами достовірної публічної звітності. Можливість контролю
забезп-ся існуванням суб’єктів, об’єктів й існуванням взаємозв’язку між
ними (КД). БО (фін. д-сть)? контроль (відхилення Н від
Ф)?аналіз?менеджер.

2. Сутність ауд д-сті. Ауд д-сть являє собою п-цьку д-сть аудиторів
(аудиторських фірм) по здійсненню позавідомчих перевірок бухг-кої (фін)
звітності, платіжно-розрахункової документації, податкових декларацій і
ін фін зобов’язань і вимог п-ва, а також надання ін ауд-х послуг.
регламентується Державним законом «Про ауд д-сть». Ауд д-сть вкл в
себе організаційне і методичне забезп аудиту, практичне виконання
ауд-х перевірок (аудит) та надання ін ауд-х послуг. Аудиторські послуги
можуть надаватись у формі ауд-х перевірок (аудиту) та пов’язаних з
ними експертиз, консультацій з питань бух обліку, звітності,
оподаткування, аналізу фінансово-господарської д-сті та ін видів
економіко-правового забезп п-цької д-сті фіз та юр осіб. Аудит-це
процес, за доп якого працівник збирає і накопичує дані про господарські
явища і факти з метою їх оцінки, визначення відповідності встановленим
критеріям і надання зацікавленим користувачам достовірної інфо про
об’єкти дослідження. Визначення поняття “фін аудиту”, запропоноване у
Законі України “Про ауд д-сть”, де зазначається, що аудит-це перевірка
публічної бух звітності, обліку, первинних документів та іншої
інформації щодо фінансово-госп д-сті суб’єктів госп-ня з метою
визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і
відповідності чинному зак-ству та встановленим нормативам. Аудит
здійснюється незалежними особами (аудиторами), ауд фірмами, які
уповноважені суб’єктами госп-ня на його проведення. Аудит може
проводитись з ініціативи господарюючих суб’єктів, а також у випадках,
передбачених чинним зак-вом (обов’язковий аудит). Затрати на проведення
аудиту відносяться на с\в товару (продукції, послуг). Аудитором може
бути фіз особа, яка має сертифікат, що визначає її кваліфікаційну
придатність на заняття ауд д-стю на території України. Аудитор має право
займатися ауд д-стю індивідуально, створити ауд фірму, об’єднатися з ін
аудиторами в спілку з дотриманням вимог цього З-ну та ін з-нів Укр.Для
здійснення ауд д-сті одноособово аудитор повинен на підставі чинного
сертифікату отримати ліцензію.Аудиторам забороняється безпосередньо
займатися торговельною, посередницькою та вир-чою д-стю, що не виключає
їх права отримувати дивіденди від акцій та доходи від ін корпоративних
прав. Аудитором не може бути особа, яка має судимість за корисливі
злочини.

3. Сутність держ аудиту.Держ фін. контр. Фін контроль одна з важливих
ф-цій держ упр-ня, полягає у сприянні реалізації фінансової політики
держави, забезп процесу формування і ефективного викор-ня фін ресурсів у
всіх ланках фін с-ми.Об’єктом фін контролю є всі госп операції, які
здійснюються з викор-ням коштів на цілі ек і соц розвитку. Держ органи
контролю насамперед перевіряють викор-ня фондів фін ресурсів, які
знаходяться в розпорядженні держ органів, взаємовідносини між госп
суб’єктами, між державою і населенням. Фін контроль держави спрямований
передусім на раціональне викор-ня бюджетних коштів і коштів
централізованих і децентралізованих фондів цільового призначення, фін
дисципліни в госп стр-рах держ форми власності. Важливий напрям фін
контролю своєчасне і повне виконання фін зобов’язань юр і фіз особами
перед бюджетом, дотримання податкового зак-ва. У цілому фін контроль
держави спрямований на пошук резервів зростання фін ресурсів Вплив
виявляється через фін санкції та ін заходи з усунення виявлених
недоліків. Матеріали фін контролю викор-ють для прийняття упр-ських
рішень, а також для внесення змін у чинне фін зак-во. В організаційному
плані держ фін контроль можна поділити на загальний державний, відомчий,
а також контроль місцевих органів самоврядування. Держ аудит-це
специфічний вид держ фін контролю. реалізується шляхом аналізу
фінансово-госп д-сті суб’єкта права з метою визначення правильності
ведення ним обліку та достовірності показників фін звітності. Стандарти
аудиту (INTOSAI) повний обсяг держ аудиту реалізується двома видами
контролю: фін аудит правильності й відповідності та аудит
адміністративної д-сті

4. Поняття про складові елементи системи контролю. С-ма контролю –
сукупність взаємопов’язаних контрольними діями СК та підконтрольного
об’єкта.СК?ОК

Суб’єкт контролю – особа, чи інституція, яка здійснює КД щодо власної
д-сті або д-сті ін фіз чи юр особи, які перебувають в ек середовищі.
Об’єкт контролю – особа чи інституція, на д-сть якої спрямовані
контрольні дії контролюючого суб’єкта, що перебуває в ек середовищі.
Контрольні дії – процедури зіставлення фактичних даних про д-сть ОК з
відповідними нормами, які здійснюються суб’єктом контролю з метою
виявлення відхилень фактів від цих норм. Процес контролю як сукупність
КД скл-ся з:1.Організаційно-підготовча стадія,2.Стадія здійснення
процедур контролю.3.Стадія наслідків контролю. Взаємне розміщення
елементів системи контролю:1.Коли СК та ОК співпадають
(самоконтроль),2.СК та ОК не співпадають:

знаходяться в паритетних відносинах (незал. аудит,
податкова).3.пов’язані орг стр-рою, СК вищестояща орг-ція (Рахунк.
Палата).4.ОК, який здійснює самоконтроль, може мати відношення з іншими
СК.5.Коли існує велика кількість СК і 1 ОК (ФОП).6.Коли існує 1 СК і
йому законодавчо встановлено багато ОК ( ДПА).7.Зустрічна перевірка ,
яку ініційовано СК відносно до ін об’єктів контролю,Коли в кожного
учасника с-ми контролю активізований внутрішній контроль і ці учасники
взаємодіють між собою (взаємний контроль)

5. С-ма держ аудиту. Фін контроль скл-ся з держ фін контролю( аудиту),
незалежного аудиту та суспільного контролю. Об’єктами ДФК( аудиту) є
органи держ. влади, державні п-ва і установи, п-ва що фінансуються за
рах бюджетних коштів або отримують держ субсидії, держ бюджетні та
позабюджетні фонди, органи місцевого самоуправління, орг-ції незалежно
від форм власності, фіз.ос. якщо вони отримують, перераховують чи
викор-ють держ. кошти чи управляють ними або мають держ. пільги,
податкові, митні, громадські обєднання, недержавні фонди, недержавні,
некомерц. орг-ції в частині викор-ня держ. коштів або пільг, підпр.
Стр-ри, фіз.ос.в частині сплати податків. Предмет ДФК: грошові
відносини, що виникають у зв’язку з формуванням держ фін ресурсів і
викор-ня цих коштів на задоволення потреб держави і всього суп-ва. Держ
фін. контр., в свою чергу, поділяється на заг держ, бюджетно-фін,
відомчий. Загальнодержавний спрямований на всі госп суб’єкти незалежно
від форми власності. Він здійснюється органами держ влади та держ
управління загальної компетенції (Прокуратура). Загальний держ:
податковий, митний, валютний. Бюджетно-фінансовий. Предмет – процеси
формування та викор-ня фін. ресурсів. Вкл: контроль законності та
ефективності викор-ня держ коштів, контроль виконання бюджетів всіх
рівнів влади, контроль стану держ внутр-го та зовн-го боргу і держ
резервів, контроль збереженості викор-ня держ майна, закріпленого за
держ органами. Бюджетно-фін: грошово-кредитний, адміністративний,
парламентський Адміністративний – внутр контроль виконавчої влади
Парламентський – внутр контроль законодавчої влади. Відомчий – внутр
контроль окремих держ відомств( міністерства, органи управління
виконавчої влади). Здійснюють спеціалізовані підрозділи, створені у цих
відомствах. Органи відомч. контролю будуть системною складовою якогось
відомства.

6. ВОФК та його повноваження. В контексті рекомендацій ІНТОСАІ під вищим
органом держ фін контролю слід розуміти держ орган, осн ф-цією якого є
контроль за законністю, ефективністю та економією управління держ фін
ресурсами. Управління ж держ фін ресурсами вкл в себе не лише викор-ня
державою публічних коштів, а і їх мобілізацію та розподіл. Отже, ВОФК є
вищим саме в силу того, що в процесі реалізації контрольних повноважень
охоплює всі сторони фін д-сті держави, всі процеси управління державними
фін ресурсами. Здійснення попереднього контролю Вищим органом контролю
державних фінансів дозволяє попередити можливі порушення до моменту їх
виникнення. Однак, недоліком цього підходу є надмірний обсяг контрольної
роботи та невизначеність щодо відповідальності, передбаченої законом.
Контроль за фактом, що здійснюється Вищим органом контролю державних
фінансів, дозволяє встановити відповідальність підзвітних осіб,
відшкодувати завдані збитки та перешкодити повторенню виявлених порушень
у майбутньому. Обсяг повноважень Вищого органу контролю державних
фінансів щодо попереднього контролю встановлюється відповідно до
законодавства, умов та вимог кожної конкретної країни. В той же час,
контроль за фактом є безпосереднім завданням кожного Вищого органу
контролю державних фінансів, незалежно від того здійснює він чи ні
попередній контроль. Вищі органи контролю державних фінансів є органами
зовнішнього контролю. Завданням Вищого органу контролю державних
фінансів як зовнішнього контролера є перевірка ефективності внутрішнього
контролю. Якщо підрозділ внутрішнього контролю визнано ефективним,
необхідно, не обмежуючи право Вищого органу контролю держ фінансів на
всеохоплюючий контроль, здійснити найбільш адекватний розподіл завдань
та визначити засади співроб-ва між Вищим органом контролю державних
фінансів та підрозділом внутр контролю. Загалом, цілі контрольної д-сті
Вищих органів контролю держ фінансів дотримання принципів законності,
правильності, ефективності та економічності в управління держ фінансами
мають однакову значущість. Незалежність Незалежність Вищих органів
контролю держ фінансів Незалежність членів та службовців Вищих органів
контролю держаних фінансів Фінансова незалежність ВОФК.

7. Передумови виникнення аудиту у світі. Орг-ція, що здійснює нормативне
регул-ня аудиту в світі. Як тільки функції володіння і управління
власністю в стародавньому світі були поділені між державою і
рабовласницьким маєтком, була вперше усвідомлена необхідність аудиту.
Облік, як правило, вели одночасно і незалежно один від одного двоє
спеціально призначених осіб з метою запобігання розкраданню держ
скарбниці або майна окремого рабовласника, а також для підтвердження
точності звітності. Власники, що наймали управлінців, призначали
контролерів, до обов’язків яких входило вислуховувати підзвітних осіб.
Так здійснювався контроль на приватному рівні. На державному ж рівні
створювались спеціальні органи, які контролювали збір податків та держ
витрати. Аудит як вид професійної д-сті виник в Англії. Для позначення
особи, яка здійснювала перевірку облікових записів в Англії вже
використовувався термін “аудитор’. Тому не дивно, що перший в світі
законодавчий акт, що регулював д-сть аудиторів, був виданий у 1285 році
королем англії Едвардом І. Відповідно до цього З-ну від імені держави
надавались певні привілеї аудиторам, якими були не тільки особи з числа
довірених слуг сеньйорів, але й деякі категорії цивільних службовців.
Згідно з з-ном, метою перших обов’язкових перевірок був незалежний
розгляд бух-х записів і звітів. Аудит передбачав лише ретельну звірку
фактів із документами та ін даними. Тому робота аудиторів цього періоду
полягала в детальній перевірці кожної господарської операції. Як
правило, аудит приводився для замовника окремою особою або комісією.
Незалежність аудитора досягалась за доп його призначення “замовником” і
забороною будь-яких приватних контактів між ним і особою, що
перевірялась. коли фін кризи перетворились в актуальну проблему, аудит
набув найб розвитку. Під час криз Фактична робота аудитора полягала в
контролі за правильністю ведення бух обліку і складання звітності.
Важливим досягненням стало визнання на держ рівні необхідності
проведення незалежного аналізу рахунків великих та малих п-ств. Але
тільки наприкінці XIX ст. незалежний аудит сформувався як самостійна
сфера професійної практичної д-сті. В той же період почалось ств
різноманітних орг-цій або спілок професійних бухгалтерів, які вимагали
від урядів своїх країн зак-чого оформлення їх д-сті. До 1929 р. об’єктом
ауд перевірки були лише рез-ти госп д-сті (прибуток або збиток). На
ранньому етапі розвитку аудиту була відсутня система внутр контролю.
Прийоми аудиту в той час полягали переважно в детальній перевірці кожної
операції, а тестування або вибіркова перевірка як ауд процедури відомими
не були. Початок Інтернаціоналізації аудиту було ств у 1977 р. Міжн
Федерації Бухгалтерів, на яку, зокрема, були покладені ф-ції розробки
Етичною Кодексу Професійних Бухгалтерів, Міжн Стандартів Аудиту.
Сьогодні відбувається третій етап розвитку аудиту як такого, що
орієнтований на ризик.

8. Суб’єкт контролю. Суб’єкт контролю – особа, чи інституція, яка
здійснює КД щодо власної д-сті або д-сті ін фіз чи юр особи, які
перебувають в ек середовищі. СК доцільно розділити на групи ініціаторів
та виконавців:Прямий контроль, який виконують його
ініціатори,Представницький, делегований повноважними ініціаторами іншим
суб’єктам, які відіграють роль його виконавців. За сферою д-сті СК
контроль поділяють на :Контроль державного
сектору,Муніципального,Приватного.Суспільний контроль охоплює суб’єктів
контролю 3-х сфер економіки. Державний і муніципальний – це фінансовий
контроль. Приватний-контроль власника.ВОФК, Рахункова Палата,
законодавчі ограни контролю, виклонавчі органи, незалежні аудитории та
аудиторські фірми.

9. Об’єкт контролю.Об’єкт аудиту – особа чи інституція, на д-сть якої
спрямовані контрольні дії контролюючого суб’єкта, що перебуває в ек
середовищі. Об’єктами аудиту є юр й фіз особи, при цьому перевірці
підлягають окремі госп засоби і процеси, сук-сть яких хар-зує вир-чу і
фінансово-госп д-сть п-ств і окремих посадових осіб за відповідний
період. До об’єктів можна віднести й ек процеси, матеріально-технічне
постачання, вир-во, збут продукції, продуктивність праці, с\в, прибуток
тощо. Є складні й прості об’єкти дослідження. До простих належать
об’єкти, які містять декілька елементів. Напр, товарна продукція є
простим об’єктом для контролю, але їй притаманні такі елементи: якість,
асортимент, конкурентоспроможність на ринку, естетична привабливість
тощо. До складних належать об’єкти з невизначеною стр-рою, яка підлягає
дослідженню. Напр, автоматизацію технол-го процесу відносять до складних
об’єктів аудиту, на вході яких відомі затрати на впровадження, а на
виході — вироблена продукція. До об’єктів аудиту відносять:- установчі
документи орг-ції,розрахунки з оплати праці;- ресурси – засоби і
предмети праці, трудові ресурси, фін ресурси, Необхідно розрізняти
об’єкти, стан яких оцінюється в минул, тепер та в майб часі. Мин стан
об’єкта аудиту оцінюється тоді, коли необхідно мати висновок про
достовірність бух звітності і доцільність госп операцій, ефективність
викор-ня ресурсів. Фактичний (теперішній) стан об’єктів оцінюють під час
перевірки наявності матер цінностей і коштів, тобто коли з’ясовують
реальний стан бух обліку, систем планування і стимулювання. Оцінка майб
стану об’єкта – результат ауд дослідження проблем удосконалення
відповідних сторін с-ми управління. Віднесення об’єктів до конкретної
групи часто залежить від завдань, котрі вирішує аудитор. Якщо він оцінює
стан бух обліку з погляду достовірності звітності, тоді облік
розглядається в тепер часі, але якщо аудитор досліджуватиме його з метою
вдосконалення, то він буде визначати майб стан. За ступенем охоплення
об’єктів контроль буває:ЕК-й (функціонує в сфері економіки),Фін
(фінансових потоків),Госп-кий (народне госп-во: фін. потоки + матер
ресурси)

10. Різновиди контрольних дій. Контрольні дії – процедури зіставлення
фактичних даних про д-сть ОК з відповідними нормами, які здійснюються
суб’єктом контролю з метою виявлення відхилень фактів від цих норм. КД
можуть мати 2 спрямування щодо об’єкта контролю:Внутрішнє – СК є
одночасно ОК, їх місцезнаходження збігається (внутрішньогосп контроль та
внутр аудит),Зовнішнє – СК не збігається з об’єктом контролю.За
зовнішнім спрямуванням КД:КД спрямовані у горизонтальній площині від СК
до підконтрольного об’єкта,КД спрямовані у вертикальній площині від СК
до підконтрольного об’єкта ( ієрархічна структура)В.Відповідно до
періодів часу:Коли КД збігаються за часом з господарською операцією
(поточний),Коли КД не збігаються за часом з господарською операцією
(попередній, наступний). За цільовою спрямованістю:Стратегічний (з
метою оцінки довгострокових цілей).Тактичний ( оцінює найближчі
перспективи д-сті),Оперативний ( оцінює поточний стан об’єктів
контролю).За періодичністю:Систематичний (постійний нагляд протягом
всього періоду функціонування ОК),Періодичний (провод. Через визначені
СК періоди часу),Епізодичний (Пров. у разі необхідності перевірки певних
фактів д-сті у визначений СК термін).За часовим
обсягом:Постійний,Одноразовий.За обсягом охоплення об’єкту КД-ми:Повний
(операції з готівкою, ОЗ, кредитування),Локальний, Суцільний, Вибірковий
( операції з нарахування та виплати ЗП).За місцем здійснення:Виїзний (
КД здійснюються на території підконтрольного
об’єкта),Дистанційний,Камеральний (контроль відбувається в межах
контролюючого суб’єкта).За технологією здійснення: Неавтоматизований,
Частково автоматизований,Повністю автоматизований. За хар-ром
контрольних заходів:Плановий,Позаплановий.

11. Поняття системи контролю.

Система контролю – сукупність взаємопов’язаних контрольними діями СК та
підконтрольного об’єкта. SHAPE \* MERGEFORMAT СК?ОК Суб’єкт
контролю – особа, чи інституція, яка здійснює КД щодо власної д-сті або
д-сті іншої фіз чи юр особи, які перебувають в ек середовищі.Об’єкт
контролю – особа чи інституція, на д-сть якої спрямовані контрольні дії
контролюючого суб’єкта, що перебуває в економічному
середовищі.Контрольні дії – процедури зіставлення фактичних даних про
д-сть ОК з відповідними нормами, які здійснюються суб’єктом контролю з
метою виявлення відхилень фактів від цих норм.

12. Мета, завдання, функції аудиту

мета- (лімс) запровадження контро-лю є невідємною скла-довою управління
фін.-ресурсами, яка за без-печує відпо-відальний та під-звітний
харак-тер цього управління. Контроль держ-.фінансів не є самоці-ллю, а
виступає обовязк. елементом регуляторної системи, мета якої полягає у
своєчасному виявленні відхилень від прийняв-тих стандартів, пору-шень
принципів зако-нності, ефектив-ності, доцільності, економ-ності
упра-вління фін.ресурсами, що дозволяло б у кожному конкретному випадку
внести відповідні корективи, посилити відпові-дальність уповноважених
осіб, отримати відшкодування збитків та перешкодити або ускладнити
повторення виявлених порушень у майбутньому. Для виконання мети контролю
перед держ.-аудитом поставлені завдання:1-нагляд за
зовн.внутр.ек.без-пекою держави як підтримка рівноваги соц-ек.
становища; 2-виявлення стану характеристик самовідтворення та
самодостатності в макро і мікро-системах. Традиц завданнями Вищого
органу контролю держ- фінансів є контроль за дотриманням законо-давства
та контроль правильності фін управління, бухг обліку та
звітності.Контроль як ф-ція упр-ня дозволяє своєчасно виявити і усунути
ті умови і фактори, які не сприя-ють ефект. веденню ви-робництва і
досягнен-ню поставле-ної мети.

13. Існують два осн види аудиту: зовн і внутр.У заруб практиці зовн
аудит поділяють на три види:1) аудит на підтвердження фін звітності;2)
аудит на відповідність вимогам;3) аудит ефективності фінансово-госп
д-сті. Внутр аудит повинен відповідати потребам, які випливають із д-сті
п-ва.Внутр аудитора можна розглядати як окрему професію. За визначенням
Інституту внутр аудиторів, внутр аудит — це «незалежна д-сть по оцінці
всередині орг-ції для перевірки госп операцій в інтересах упр-ня. Це вид
контролю, який установлюється керівництвом. Контроль здійснюється шляхом
оцінки ефективності функц-ня ін видів контролю».До осн видів робіт, які
виконуються внутр аудитором, належать;—перевірка й оцінка об’єктивності,
точності, правильності застосування вимог бух звітності фін та вир-чого
контролю;—визначення ступеня виконання обраної політики п-ва у сфері бух
обліку, планів і процедур;—визначення повноти відображення активів
компанії, а також того, якою мірою вони захищені від збитків будь-якого
виду;—визначення надійності даних, які готуються в орг-ції і
призначаються для керівництва;—оцінка якості виконання службових
обов’язків;—внесення рекомендацій щодо поліпшення д-сті
п-ва.Ефективність д-сті внутрішнього аудитора забезпечується лише при
його незалежності від керівників підрозділів, роботу яких він перевіряє.
Внутр аудитор повинен підпорядковуватися тільки вищому керівництву
п-ва.Предметом аудиту є річна фін бух звітність. Об’єктами аудиту
є:—окремі форми звітності;— поточна бух інфо;— первинні документи;— інфо
про наявність активів і пасивів;—установчі документи;— небух звітність
та ін.Принципи держ аудиту:Незалежність держ аудиторів від орг-цій, що
проходять аудит;Широка сфера держ аудиту, тобто аудит фін звітності,
регулярності (правомірності), чесності та д-сті;Спроможність держ
аудиторів поширювати рез-ти своєї роботи серед громадськості та
демократично обраних представників.Незалежність. Держ аудит повинен бути
незалежним від орг-цій, які проходять аудит, щоб на аудиторів не можна
було чинити тиск і щоб вони могли вільно виконувати свою роботу.
Призначення аудитора повинно відбуватися з забезпеченням того, що
аудитор незалежний від органу, аудит якого він буде проводити і його
звіти є неупередженими. Держ аудитори на власний розсуд вирішують, який
мінімум роботи слід виконати, щоб виконати взяті на себе зобов’язання та
відслідковувати виконання їх рекомендацій. Держ аудит не лише передбачає
надання експертної думки щодо фін звітності (включаючи звітність щодо
внутр фін контролю) держ органів, а й досліджує такі питання, як
регулярність та чесність. Регулярність.Держ аудит повинен забезпечувати
відповідність фін звітності з відповідними зак-чими вимогами,
регулюваннями відповідних держ органів, парламентськими вимогами та
вимогами міністерства фінансів.Чесність. Держ аудит допомагає
забезпечувати, щоб держ органи відкрито та неупереджено виконували свої
статутні та етичні обов’язки по відношенню до громадськості та всіх
зацікавлених сторін .Цінність за гроші.Платники податків та ті, хто
платять за держ послуги, очікують, що держ органи найкращим чином
використають ресурси, що є в їх розпорядженні. Держ аудит повинен
включати оцінку економності, продуктивності та ефективності (визначення
яких дані нижче) у викор-ні держ ресурсів, включаючи оцінку якості
послуг та ефективності д-сті. Є аудит Добровільний ( перевірку не
передбачено, на замовлення) та обов’язковий( проводиться відповідно до
закону). Вн і зовн. Але існ більші класифікації. за ступенем охоплення –
економ, фін, фін-ек, господ.- за формою власн – держ, муніцип,
незалежн.»: -За цільовою спрямованістю:Стратегічний (з метою оцінки
довгострокових цілей),Тактичний ( оцінює найближчі перспективи
д-сті),Оперативний ( оцінює поточний стан об’єктів контролю). – За
періодичністю:Систематичний (постійний нагляд протягом всього періоду
функціонування ОК),Періодичний (провод. Через визначені СК періоди
часу),Епізодичний (Пров. у разі необхідності перевірки певних фактів
д-сті у визначений СК термін). – За часовим
обсягом:Постійний,Одноразовий.-За обсягом охоплення об’єкту КД-ми:Повний
(операції з готівкою, ОЗ, кредитування),Локальний, Суцільний,Вибірковий
( операції з нарахування та виплати ЗП).- За місцем здійснення:Виїзний (
КД здійснюються на території підконтрольного
об’єкта),Дистанційний,Камеральний (контроль відбувається в межах
контролюючого суб’єкта).-За технологією здійснення:
Неавтоматизований,Частково автоматизований,Повністю автоматизований.- За
хар-ром контрольних заходів:Плановий,Позаплановий.

14. Принципи аудиту Принципи (лімс. декл): законності, ефектив-ності
(усі сфери функт-ня держ. сектору), доцільності, економності управ-ління
фін.ресурсами, правильність, неза-лежність. Із зошита: зак,еф,
об’єк-тивність, плановість, безпере-рвність, систе-мність, незал. Кодекс
етики: сумлінність, незал-сть, об’єкт-сть (неупередж.ставлення до
об’єкта, висновки на основі результатів дослідження),
конфіде-нційність(інф0ція не може бути розгол. Без спец.дозволу
клієнта), компетент-ність (мати спец.знання, практ.досвід
роботи,дотримання обміркованого підходу до методитки й техніки виконання
аудиту) дотримання техн. Стандартів.

15. Принцип незалежності та його реалізація у ауд д-сті.Лімс.- незалежні
від підконтрольних їм органів; функц. І орга-нізац.нез-сть. Ф.-без
родинних зв’язків, фін.інтересів по відно-шенню до об’єкта
ко-нтролю;самост.вибір суб’єкта, засобів,-методів, сам.плану-вання і
вирішення завдань. О – неупе-редж.і об’єкт. ставля-ться до роботи.
Юридичний захист, незал-сть членівВОФК, фін.нез-сть(Вищий орган контролю
держ фінансів повинен бути забезпеченим фін ресурсами, необ-хідними для
виконання покладених на нього завдань, повинен мати право самостійно та
на власний розсуд розпо-ряджатися коштами, що виділені для його потреб
окремим рядком бюджету) Необхідний рівень їхньої незалеж-ності повинні
визнача-тися у Конституції;

16. Професійна етика аудиторів.Кодекс етики – це декларація системи
цінностей та принци-пів, які спрямовують повсякденну роботу контролерів
(ауди-торів). Незалежність, повноваження та функції контролерів держ
сектора вимагають від ВОКДФ, їхніх працівників дотримуватися важливих
вимог професійної етики.Поведінка контролера (аудитора) повинна бути
бездоганною у б-який час і за б-яких обставин. Будь-яке невиконання
професійних обов’язків чи відхилення від встановлених норм поведінки
контролера (аудитора) ставлять сумлінність контролера, ВОКДФ, який вони
репрезентують, а також якість та обґрунтованість контролю під сумнів і
можуть викликати настороженість стосовно надійності та компетентності
самого ВОКДФ. Такому ставленню контролер сприяє шляхом прийняття та
дотримання вимог професійної етики, ключовими принципами якої є такі
слова, як Сумлінність, Незалежність і Об’єктивність, Конфіденційність та
Компетентність.Довіра, впевненість і повага: Законодавча та/ або
виконавча влада, громадськість, а також об’єкти контролю вправі чекати
від ВОКДФ, щоб його поведінка та методологія не викликали жодних підозр
чи жодних зауважень і заслуговували на повагу та довіру. Законодавча та/
або виконавча влада, громадськість, а також об’єкти контролю вправі бути
впевненими в тому, що будь-яку роботу ВОКДФ здійснює справедливо та
неупереджено.Сумлінність знах-ся в центрі всіх цінностей будь-якого
кодексу етики. Контролери (аудитори) зобов’язані дотримуватися суворих
правил поведінки.Сумлінність може вимірюватися термінами точності та
справедливості. Сумлінність вимагає від контролерів дотримання
стандартів контролю і принципів професійної етики як з т. зору форми,
так і суті.Сумлінність також вимагає дотримання принципів незалежності
та об’єктивності. Незалежність, об’єктивність та неупередженість: ВОКДФ
повинен дотримуватися політичного нейтралітету у дійсності та на словах.
Конфлікт інтересів: У випадках, коли контролерам-аудиторам дозволяється
консультувати об’єкт контролю чи надавати йому послуги, не пов’язані з
контрольними заходами, вони повинні турбуватися про те, щоб такі послуги
не спричинили конфліктів інтересів. Професійна таємниця: Ревізори не
можуть ні в усній, ні у письмовій формі надавати третім особам
відомості, отри-мані під час перевірки, за винятком випадків,
передбачених стату-тними чи іншими обов’язками ВОКДФ в рамках його
норм-льних процедур або чинного законодавства.Компетентність: Для
компетентного та неупередженого здійснення своїх повноважень
контролери-аудитори зобов’язані поводити себе професійно у будь-який час
і при виконанні своїх службових обов’язків суворо дотримуватися
професійних вимог.Контролери-аудитори не повинні займатися д-стю, яка
виходить за межі їхньої компетенції.

17. Стр-ра стандартів держ аудиту ІНТОSАІ. Міжн орг-ція вищих
контрольних органів ІНТОSАІ. INTOSAI є орг-цією ВОКДФ країн, що є
членами ООН чи її спеціалізованих органів. INTOSAI було ств у 1953 році.
З того часу к-ть її членів зросла з 34 до більше, ніж 170. Лім Декл
керівних принципів контролю держ фінансів, прийнята в 1977 році на ІХ
Конгрессі в м. Ліма встановила філософські та концептуальні рамки д-ті
INTOSAI. Статут INTOSAI прийнятий на ХІV Вашингтонському Конгресі 1992
року, є орг-ційною Хартією орг-ції та описує стр-ру INTOSAI, її членів,
завдання та регламент. Стандарти INTOSAI регламентують принципи і засади
держ аудиту на світовому рівні і умовно складаються з 4 частин:1.БАЗОВІ
ПРИНЦИПИ: *ступінь викор-ня стандартів в д-ті ВОФК; *форм-ня власної
точки зору на різні ситуації з аудиту; *обов”язкова процедура подання
звітності; * методичні підходи з питаннь аудиту; *підвищення
ефективності техніки перевірки.2.ЗАГ СТАНДАРТИ: *рівенб кваліфікації
аудитора; *вимоги до адрової політики; *розробка та дотримання
необхідних процедур щодо реалізації цієї політики; *можливість та
причини залучення фахівців зі сторони; *порядок роботи аудиторів з інфо
с-мами; *правила проф етики.3.СТАНДАРТИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ДЕРЖ ФІНАНСІВ
– присвячені найважливішим питанням методології аудиту: *план-ня;
*порядок нагляду за проведенням аудиту з боку керівництва;
*послідовність викон-ня аналізу; *оцінка еф-ті внутр контролю; *оцінка
законності фін операцій; *вимоги щодо достатності і відповідності
доказів; *порядок аналізу фін звітів.4.ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ
ЗВІТІВ.Стандарти INTOSAI також визначають зміст і види ауд.висновків, а
також звітів аудитора.

18. Внутрішній і зовнішній аудит. за суб’єктами здійснення аудит
поділ-ся на внутр.і зовн. Внутр. – частина внутр.контролю,
безпе-рервний. Зовн-періоди-чний. Зовн та внутр контроль(лымс): 1. Кожен
держ орган чи організація мають у своєму складі власний підрозділ внутр
конт-ролю. Органи зовн контролю не входять до організаційної структури
підконтро-льних їм органів. Саме тому, Вищі органи контролю держ
фіна-нсів є органами зовн контролю. 2. Підрозділ внутр контролю пови-нен
обов?язково підпорядк-овуватися керівництву орган-ізації, у складі якої
він створений. Проте він повинен володіти максимально можли-вою
функціональною та організаційною незалежністю всер-дині органу, до
складу якого він входить.3. Завданням Вищого органу контролю держ
фінансів як зовн кон-тролера є перевірка ефективності внут ко-нтролю.
Якщо підро-зділ внутр контролю визнано ефективним, необхідно, не
обме-жуючи право Вищого органу контролю держх фінансів на всеохоплю-ючий
контроль, здій-снити найбільш адек-ватний розподіл зав-дань та визначити
за-сади співробітництва між Вищим органом контролю держ фінан-сів та
підрозділом внутр контролю.

19. Оцінка ефективності держ аудиту.Цільове й ефективне викор-ня
громадських коштів є однією з найважливіших передумов належного упр-ня
громадськими фінансами та дієвості рішень ВОФК країни.Оцінка еф контролю
здійснюється за доп наступних показників:Пок-ки результативності:
Розміри виявлених нестач, незаконних витрат, кражіжок матер ресурсів;?
нецільового і неефективного витрачання коштів держ бюджету;К-сть
охоплених заходів;Кількість під-в, що були перевірені і т.п.Показники
дієвості:Відшкодовано заданих державі збитків у такій?, в тому числі за
рах винних осіб;Передано до правоохоронних органів …справ на заг ?
…збитків; Застосовано адміністр і фін стягень на ?…і т.п.Пок-ки
економічності–співвідношення результатів контрольних дій або дієвості до
нанесених витрат (В знаменнику: вартість витрат на утримання, кількість
контрольних заходів, кількість витрачених люд-годин).Заходи щодо
запобігання порушень і зловживань. Ефективна с-ма контролю залеж від
кожної її складової, тому держ аудит вважається ефективним при
досягненні наступних ефектів:-Соціальний ефект–? довіри до держ влади і
? професіоналізму;-Організаційний ефект–за наслідками контрольних
заходів пропоновано і реалізовано заходи, дії щодо полібшення стр-ри
держ влади і с-ми контролю;-Економічний ефект–коли за результатами
контролю ств-ся ситуація невідворотності покарання вииних у нецільовому
викор-ні коштів, результати оприлюднюються і дотримання норм стає
звичайною і обовязковою справою для субєктів госп-ня, досягається заг
економ ефект у державі;-Синергетичний і мультиплікативний ефект.

20. ІНТОСАЇ, її стр-ра, мета д-ті. INTOSAI є орг-цією вищих органів
контролю держ фінансів країн, що є членами ООН чи її спеціалізованих
органів.INTOSAI було ств у 1953 році. З того часу кількість її
членів-більше, ніж 170. ВОКДФ відіграють значну роль в контролі держ
фінансів та державно управлінської д-сті, сприяють удосконаленню фін
управління та посиленню відповідальності на усіх рівнях держ управління.
Враховуючи щораз більше зростання очікувань громадян, міжн донорські
орг-ції та ін неурядові інституції сприяють ВОКДФ у забезпечені
відповідальності у сфері фін управління держ сектором. INTOSAI підтримує
своїх членів у реалізації цього завдання, сприяючи обміну інфо та
досвідом з питань, пов’язаних з контролем та оцінюванням. Визнана як
одна з найважливіших орг-цій в сфері контролю держ фінансів, INTOSAI
видає міжн директиви у сфері фін управління та ін; розробляє
методологічні підходи, пов’язані з цією сферою; здійснює навчальні
заходи та сприяє обміну інфо між своїми членами. Роботи INTOSAI
готуються 5 мовами: нім, англ, араб, ісп та франц.Орг стр-ра: Осн
органами є: Міжн Конгрес вищих органів контролю держ фінансів (INCOSAI);
Участь ООН, Світового банку, ін професійних та міжн орг-цій є важливим
показником відносин INTOSAI з цими світовими інституціями. Виконавчий
-Генер Секретаріат- здійснює функцію центрального апарату INTOSAI,
виконує бюджет INTOSAI, забезпечує роботу Виконавчого Комітету та
Конгресів, сприяє обміну інфо між членами та організовує семінари і
спеціальні дослідження. Головою Ген Секретаріату є керівник Ауд Суду
Австрії.Регіональні робочі групи:7 регіональних роб груп забезпечують
просування цілей INTOSAI на регіональному рівні, надаючи при цьому
членам нагоду сконцентрувати увагу на притаманних їх регіону питаннях.
Велика частина технічних робіт INTOSAI здійснюється в рамках комітетів
та робочих груп, створених з метою зміцнення професії через розробку та
публікації професійних стандартів, директив, методологічних підходів,
бібліографій та ін засобів практичної спрямування. Крім того, для
розробки окремих питань створюються дослідні групи.Зокрема, дослідна
група з питань комунікацій була ств з метою розробки стратегії та
підготовки відповідних видань, спрямованих на покращення обміну інфо між
членами INTOSAI. Ін роб групи було утв для розробки регламентів
комітетів INTOSAI, засідань Виконавчого Комітету та
Конгресів.Регіональні робочі групи: Орг-ція вищих органів контролю держ
фінансів Латинської Америки та Карибського регіону;Орг-ція африканських
вищих органів контролю держ фінансів; Арабська орг-ція вищих органів
контролю державних фінансів; Азіатська орг-ція вищих органів контролю
держ фінансів; Асоціація вищих органів контролю держ фінансів
Південнотихоокеанського регіону; Орг-ція вищих органів контролю
держфінансів Карибського регіону; Європейська орг-ція вищих органів
контролю держ фінансів (EUROSAI). Комітети та робочі групи:Комітет зі
стандартів контролю; Комітет зі стандартів внутр контролю; Комітет з бух
стандартів; Комітет з контролю держ боргу; Комітет з контролю інфо-х
технологій; Роб група з питань приватизації; Роб група з оцінювання
програм; Роб група з екологічного контролю.

21. Держ аудит у ВБ. Законом «Про фін звіт і казнач» була визначена і
ств посада головного аудитора, незалежного від уряду. Процедура зняття з
посади відбувається за пропозицією парламенту + королівський указ. Закон
«Про NAO»1921 р. була затверджена організація НАО, одержала право
проводити аудит вибірковими методами. Зміни відбулися щодо порядку і
частоти перевірок, додали обов’язково доповідати про збір податкових
надходжень, але не всі доходи бюджету підлягали аудиту. В 1983 році було
прийнято закон «Про нац аудит», Посилення самостійності посади гол
аудитора, передані функції поточного контролю казначейства до НАО і
відповідна посада головного керівника НАО. Внутрішній контроль частково
було покладено на внутрішніх аудиторів Міністерств і відомств. Гол
аудитор прирівнюється за статусом до члена парламенту, визначено
незалежність від уряду.

НАО – ВОФК у Великобританії. Його завдання: контроль за фін д-стю
центральних органів виконавчої влади, Міністерств, відомств. НАО діє
незалежно від уряду і підзвітній парламенту. У поточній д-сті НАО
співпрацює з комітетом з бюджету, підзвітна парламенту. Штат 750 осіб,
штаб квартира у Лондоні, в основному кваліфіковані бухгалтери, аудитори
та консультанти з інших питань. Контролер аудитор призначається
парламентом, висувається кандидатура правлячою партією зі згоди комісії.
Може самостійно обирати об’єкт для аудиту і право безпосереднього
доповідати парламентові. Фінансується за рах держави, В рік аудиту
підлягає 600 установ. Аудиторська комісія скл-ся з АКШ, АКУ, АКІ, АКБ.
Підзвітні власним парламентам. Всі свої дії узгоджують з НАО. Об’єктами
аудиту виступають органи охорони, освіти, соц.служби, місцеві органи
влади, транспорт. Залучають ауд фірми і сертифікованих аудиторів.
Аудиторські комісії доповідають не парламенту а готують свої доповіді
для місцевих парламентів і органів влади, або організацій що
перевірялися.

22. Незалежний аудит у ВБ. Для компаній з річним доходом більш ніж 1 млн
фунтів передбачено аудит річної фін звітності. До 1994р аудиту підлягали
всі компанії. По банкам і фін установам звіт подається у наглядовий
орган з фін обслуговування FSA. Суб’єкти аудиту аудиторська фірма.
Згідно закону про компанії 1989р у Великобританії діє урядова установа –
наглядовий орган який наз Департамент торгівлі і промисловості (ДТП).
Здійснює нагляд за д-стю компанії і ауд д-стю.Надає ліцензію ін орг-ціям
які діють в якості визначених наглядових органів. Визнані наглядові
органи:- Інститут присяжних бухгалтерів Англії і Уельсу. Асоціація
присяжних атестованих бухгалтерів.- фонд.ДТП видає постанови і може
атестувати фіз осіб для заняття ауд д-стю. У в.б зареєстровано 8 тис
ауд-х фірм і вони діють на основі ауд стандартів і етичних норм
прийнятих ДТП у в.б.Членами цієї стр-ри не є аудиторами або бухгалтерами
це особи які призначаються різними зацікавленими орг-ціями. Рада з
перевірки.Рада з етичних стандартів.Рада з практики аудиту.Рада з
розслідування і дисципліни.У в.б існує 4 рівня контролю ауд д-сті.1 ауд
фірма здійснює власний контроль за аудиторами працівниками своєї фірми,
2 викор-ся якщо фірма має більш ніж 1-го партнера, який може підписувати
ауд висновки. Д-сть партнера перевіряється аудиторами ін компанії з
офісу ін партнера.3 кожна фірма щороку повинна виконати перевірку на
відповідність аудитів, кожна фірма щороку надає своєму наглядовому
органу річний звіт про фірму, клієнтів.4 наглядові органи в середньому 1
раз на 3 роки здійснюють повну перевірку аудиторської фірми і моніторинг
щороку.Моніторинг здійснюється аудиторами об’єднаного органу, з
моніторингу. У ВБ з 2001 р діє світова орг-ція яка займається контролем
якості аудиту. Представники аудиторські фірми найбільших країн світу, ті
що займаються транснац аудитом. Ауд фірма після проведення перевірки
впроваджує зміни, для покращення своєї роботи. Але не тільки з метою
покарання але і навчання. 4 причин чому аудитори ВБ виконують стандарти
аудиту.1 аудитори приймають участь у створенні стандартів.2 фірма яка
не виконує стандарти втрачає ліцензію.3 якщо фірма не дотримується
стандартів притягується до суду.4 фірма втрачає репутацію якщо погано
виконує аудит.

23. Державний аудит в США.У с-мі держ устрою США відсутня єдина
спеціалізована установа, що здійснює адміністративний і фін контроль над
д-стю органів виконавчої влади. Відповідальність за забезп законності і
правопорядку в країні несе Президент США. Адміністративно-бюджетному
упр-ню, службі ген інспектора, ін органам вищої зак-чої влади. Ключовим
органом фін контролю є Адміністративно-бюджетне упр-ня при Президенті
США. Крім функцій фін контролю АБУ оцінює ефективність орг-ційних і
упр-ких стр-р виконавчої влади, координує д-сть міністерств і відомств,
інформує Президента про роботу держ установ. Бюджетна Служба надає
Конгресу своєчасну інфо про виконання бюджету, відповідає за поточний
контроль за фактичними заг видатками і порівнює їх з видатками,
передбаченими у бюджеті. В США діє спеціалізований орган фін контролю
федерального уряду – Гол контрольне упр-ня. для перевірки витрат
бюджетних асигнувань органами і стр-рами федерального підпорядкування.
ГКУ є безпосередньо підзвітним Конгресові США, упр-ня розслідує, як
федеральний уряд витрачає кошти платників податків. Гол контрольне
упр-ня США має широкі повноваження, а осн його обов’язком є підтримка
Конгресу. Об’єкти аудиту — всі органи штатів і місцеві органи, що
отримують із федеральних фондів 100 000 доларів в рік і більше. До кола
обов’язків ГКУ входять ревізування і контроль над процесом виконання
федеральних програм, надання безпосередньої допомоги Конгресові,
встановлення для федеральних агентств облікових принципів та стандартів,
покликаних забезпечити достатність і надійність облікових систем
федеральних агентств, Окремі огляди виконуються незалежно, відповідно до
зак-чих обов’язків ГКУ. ГКУ формує свою позицію стосовно передбачуваних
законопроектів і їх. цілям на підтримку комітетів, у тому числі і
загальних комітетів обох палат, а також розробляє методи аналізу
інформації, Осн областями контролю в США є: бух облік, фінанси, с\г,
охорона здоров’я, оборона, житлове будівництво, енергія, страхування
доходу, навкол середовище, упр-ня інфо, міжн д-сть, міжурядові справи,
служба в армії, податки, транспорт. Рез-ти робіт, виконаних ГКУ,
доповідаються Конгресові через виступи працівників ГКУ в комітетах і
підкомітетах Конгресу і брифінгах по даному питанню. На чолі ГКУ США
знаходиться Ген контролер. У склад ГКУ входять 7 великих відділів, 4 з
яких, так називані програмні, мають групи по окремих напрямках
(транспорт, сільське господарство, оборона і т.д.). Усього в системі ГКУ
нараховується 37 напрямків.

24. Незалежний аудит у США.В кожному відомстві та міністерстві за
рішенням конгресу існує посада генерального інспектора. Ці особи є
незалежними і проводять розслідування і аудиторські перевірки щоб
запобігати шахрайству.До повноважень і обов’язків таких інспекторів
належить наступне:-інформує конгрес про д-сть і проблеми свого
відомства.-взаємодіє з всіма органами, для обміну інформацією.Д-сть всіх
ауд. установ ґрунтується на законах і стандартах, які регулюють їх
незалежність від конгресу і надають можливість взаємодіяти між собою.В
США існує інститут внутрішніх аудиторів. Для того щоб стати внутрішнім
аудитором потрібно отримати сертифікат. Всі аудитори повинні
дотримуватись кодеса етики та міжнародних стандартів.

‘©

hU

?

u

<

?

hU

th

hU

hU

hU

7. В 2005 році в Німеччині було проведено VI Конгрес ЄВРОСАІ. В
результаті, глава ВОФК Німеччини прийняв на себе обов’язки Президента
цієї орг-ції.ФРП – верховний незалежний федеральний орган фін контролю.
У своїй д-сті керується: Конституцією Німеччини, законом про вищий орган
фін контролю, законом про основи бюджетної д-сті, бюджетним кодексом.
ФРП підкоряється тільки закону. Контрольно-перевірочна ф-ція:-
здійснює контроль за виконанням доходної та видаткової частини
федерального бюджету,- здійснює перевірку фін стану орг-цій й установ,
що перебувають у власності держави,- здійснює перевірку фін стану
соціально-страхових установ та орг-цій, частина акцій яких знаходиться у
власності держави,- контролює правильність ведення ними звітності,-
перевіряє відповідність рез-тів д-сті установ рекомендаціям, які ФРП
надавала їм на етапі прийняття рішень. Об’єкти контролю: доходна та
видаткова частини федерального бюджету; розподіл та асигнування
бюджетних коштів; Фін стан; орг-цій й установ, що перебувають у держ
власності; фін стан соц-страхових установ та орг-цій, частина акцій яких
знаходиться у власності держави; проекти держбюджету та ін
законопроекти.Спільне з Рах. Палатою: назви, контрольно-перевір ф-ція,
об’єкт-видат частина бюджету, контроль за еф-тю розподілу коштів,
інформативна ф-ція. Відмінності: зумовлені різною орг-ю устрою країн..
Мають право контролювати місцеві бюджети, статус: в Німеччині ВОФК
підкоряється тільки закону, в Нім ВОФК перевіряє ефек-ть наданих ним
рекомендацій. Голова обирається в Н – на 12 р, в Укр –на 7 р. Німеччина
є незмінним членом Ради упр-ня в ЄВРОСАІ.

26. С-ма аудиту у Франції.Особливосі аудиту у франціїї: – наполеонівська
судова с-ма –велика к-сть держ- контролюючх органів. свідомість фін
бізнесу -, сприймають контролюючі дії, як належно.конституційно і
законодавчо можливість контролювати п-цькі стр-ри незваж на отримання
ними бюджетних коштів.Рахунковий суд ( ауд-й суд).Хто є обєктом
контролю: п-ва першого рангу- п-ва і відомства, ті хто є розпорядниками
бюджетних коштів, основну увагу звертають на аудит консолідованої фін-ї
звітності, а не на фінансово- госп-ку д-сть апарау управління.Задача:
оцінити фін звітність.1309р – заснований рахунковий суд.Рах суд сам
затверджує план роботи, контролює будь-які питання без
обмежень.Підконтрольних обєктів небагато.Рах-й суд – нечисельний -400
аудиторів.Перевірка для держ п-ств відбувається 1 раз на 3 роки. Рішення
входять до судової с-ми, для того щоб рішення було колегіальним.,
вносяться зміни в звіт.якщо за результатами такого звіту виявляються
суттєві порушення то справа передається до органів правосуддя- фін
суду, для нього є матеріали судової справи.Очолює рах-й суд – генер
прокурор.- майже особисто очолює контрольні заходи.Члени рах суду не є
держ службовцями, а є професійними аудиторами.Рах суд не розглядає
приватний аудит, як цілком незалежний.Рах-й суд викор-є звіти приватних
аудиторів. Але вони ретельно досліджуються.Якщо виникають сумніви,
стосовно їх достовірності, то рах суд повідомляє про це в міністерство
юстицій.Комісія з корпоративних прав – аналог фонду держ майна в
Україні. Органи внутр контролю на поч 2004 р держава контроювала 1600
п-ств- 97 посиленого контролюУ фр. Здійснюють 3 види контролю :
попередній поточний і наступний. Наступний контроль у франції
здійснюється інститутом фін контролерів і держ конрлерів.Фін контролер
попередньо візує всі документи, до підписання керівником,за яким
наступають фін зобовязання.Держ контролер – держ аудитор здійснює заг
нагляд за д-стю держ п-ва і візує стратегічні документи.Інституція
урядових комісарів – це представники урядових міністерств, що є
заступниками міністрів, або керівникам відділів.Базовим елементом є
внутр управлінський контроль., що будується на американських
методиках,керується Базельським комітетом.Керівник повинен приймати
рішення про внутр контроль.

28. Система аудиту у розвинутих країнах. Адміністративний контроль – це
внутр контроль виконавчої влади. Парламентський контроль – це внутр
контроль законодавчої влади. Гол метою держ фін контролю є визначення
відповідності практики управління фін ресурсами у всіх сферах вир-ва та
розподілу суспільного продукту. Предметом держ фін контролю є грошові
відносини, що виникають в звязку з формуванням держ фін ресурсів і
використанням цих коштів на задоволення потреб держави та всього суп-ва.
Обєкти: Органи держ влади, держ підпр та установи, підпр з участю
держави, підпр, що фін за рах бюджетних коштів або отримують держ
субсидії, держ. бюджетні та позабюджетні фонди, органи місцевого
самоуправління, орг-ції незалежно від форм власності, фіз особи, якщо
вони отримують, перерах, викор держ кошти чи управляють ними або мають
держ пільги:податкові, митні, інші., громадські організації, недержавні
фонди, недержавні некомерційні організації в частині викор державних
коштів або пільг, підпр стр-ри та фіз особи в частині сплати податків.
ДФК спрямований на всі госп субєкти не залежно від форми власності. Він
здійснюється органами держ влади та держ управління загальної
компетенції. Предметом бюджетно-фін-го контролю є процеси формування та
викор-ня фін ресурсів доходної та видаткової частин бюджету, вклчаючи
контроль законності та ефективності викор держ коштів; контроль вик
бюджетів всіх рівнів; контроль грошового обігу викор кредитних ресурсів;
контрорль стану держ вн та зовн боргів; контроль держ резервів; контроль
збереженості держ майна закріпленого за держ органами. Обєктами бюдж-фін
контролю є фінансові потоки, майно. Відомчий контроль здійснюється через
контроль окремих відомств (міністерств, концерни, органи управління вик
влади). Його здійснюють спеціалізовані підрозділи створені у відомствах.
Органи відомчого контролю переважно перебувають в системі якогось
відомства.

29. Моделі і типи світових с-м аудиту.Умовно виділяються такі моделі
аудиту: 1. Наполеонівська – це с-ма визначення відповідності прийнятих
виконавчою владою та підвідомчими їй органами рішень законам та
інструкціям. Хар-ка: органи аудиту відрізняються великою кількістю
посадових осіб.Cудова с-ма побудови держ аудиту. Парламент не отримує
від органів держ аудиту доповідей та звітів автоматично, а тільки по
запиту. Така модель діє в таких країнах: Франція, Бельгія, Португалія,
латиноамер кр, країни Африки, що були фр та португальськими колоніями.2.
Вестміністерська модель хар періодичністю доповідей в парламент. Хоч
генер аудитор і несе відповідальність за д-сть служби, але частково
рішення приймаються колегіально. Законодавчо закріплена частота подачі
звітів до парламенту. За суттю доповідей аудиторів про фін стан та фін
опер малоорієнтований аналіз відповідності правовим нормам (хоча такий
аналіз також проводиться). Осн увага у звітах приділяється ефективності,
доцільності та раціональності. Доповіді подаються із зауваженнями та
термінами їх виконання. Кр: Англія, Канада, Ірландія, Ісландія,
Шотландія. 3. Колегіальна модель. В частинні подання звітів та прийнятті
рішень близька до вестміністерської моделі, але в ній відсутня
персональна відповідальність керівника, рішення приймаються колегіально.
Така модель поширена в кр Азії, Індонезія, Японія, Південня Корея,
Китай, Індія, Пакистан. За орг-ційною побудовою ВОФК в ЄС можна виділити
такі моделі: 1. Суд з юридичною ф-цією(Франція, Бельгія, Люксембург,
Португалія, Іспанія, Ісландія, Греція). Цей орган приймає таке рішення,
що не повинно ще кимось затверджуватися і є істиною в останній
інстанції. В Греції та Португалій ці суди є частиною судової системи, а
в інших країнах вони існують окремо. 2. Колегіальна структура без
юридичної функції (Європейський Суд Аудиторів). Відносяться країни з
фекдеральним устроєм і не передбачені судові (ФРН, Нідерланди,
Швейцарія). 3. Офіс аудиту очолюваний Генеральним аудитором без
юридичної функції. Нагадує Вестміністрську систему (Великобританія,
Ірландія, Данія, США, Австрія, Канада). 4. Офіс аудиту очолюваний
Генеральним аудитором в структурі уряду. Швеція, Фінляндія, Австрія.
Входять у гілку виконавчої влади

30. Особливості ВОФК в окремих країнах світу.

У Нідерландах ВОФК очолюється радою трьох і рішення приймаються
колегіально. Напр, в Італії —понад 20 членів, по 12—у Бельгії й Іспанії.
Кандидати на вищі посади в органах вищого державного фінансового
контролю звичайно мають адміністративний чи політичний чи досвід і те, і
інше. Радники органа вищого державного фінансового контролю в Іспанії,
наприклад, повинні мати принаймні 15 років досвіду роботи як аудиторів,
суспільних бухгалтерів, магістратів, адвокатів, економістів,
університетських викладачів.У Фінляндії генеральний аудитор і три члени
ради аудиторів повинні мати учений ступінь і знання в області суспільних
фінансів і держ адміністрації. У Португалії члени повинні мати учені чи
ступені мати значний досвід роботи у вищих адміністративних органах. У
Великобр генер аудитор визначений як посадова особа Палати громад, що
підкреслює його незалежність. Члени Федеральної рахункової палати
Німеччини мають статус суддів, так само як і радники Суду в Іспанії і
члени Суду в Португалії. У різних країнах глави і члени ВОФК
призначаються на різні терміни, причому більшість з них чи довічно до
пенсійного віку. Виключення складають кілька країн. Звільнення тільки зі
схвалення зак-вчими органами передбачене в Ірландії, Люксембурзі й
Австрії, де тільки вердикт Конституційного суду може видалити президента
Рахункової палати. У деяких країнах ВОФК можуть також проводити
перевірку д-сті місцевих органів влади, як, напр, в Австрії. У більшості
країн ЄС перевіряються звітності за один минулий рік, але в деяких
країнах також перевіряються звітності, що відносяться до більш ранніх
років. За винятком Греції і Люксембургу, всі ВОФК країн ЄС мають
можливість перевірки виконавчої д-сті державних і ін суспільних стр-р. Є
також розходження в тім, з якого етапу ВОФК можуть починати перевірку
ходу виконання. Напр, у Німеччині вони мають специфічні можливості
висловити свою думку парламенту про дійсну ефективність д-сті органів
виконавчої влади. У Нідерландах ВОФК можуть почати обстеження на предмет
перевірки виконання з моменту одержання дозволу на реалізацію проекту.
ВОФК європ-х країн мають повноваження, що можуть викор-тися ними у
виняткових обставинах. В Австрії, напр. Рахункова палата може одержати
доступ до закритої інфо через Конституц суд. У Фінляндії Державний офіс
перевірки має можливості вилучити документи в кожного, хто відмовляється
реагувати на його інформаційні запити. У сімох країнах ЄС держ контролю
мають юридичне право контролювати роботу ін органів фін контролю,
насамперед незалежний аудит. В Іспанії, Португалії й Італії
застосовується ін метод.

31. Лімська декларація керівних принципів контролю.Осн міжн нормативним
документом у сфері держ фін контролю є Декларація про керівні принципи
фін контролю, яка була прийнята в 1977 р на ІХ конгресі INTOSAI – міжн
орг-ції вищих органів фін контролю, що діє під егідою ООН і об’єднує
Незалежні державні органи фін контролю 174 країн світу, – у місті Ліма
(Лімська декларація). У декларації йдеться про компіляцію та
систематизацію загальноприйнятих осн принципів контролю за держ
фінансами. Вона являє собою базовий, принциповий документ, що враховує
різні с-ми фін контролю (а саме: монократичну та колегіальну), різне
розуміння місця фінансового контролю в с-мі держ функцій і гілок влади,
а також різні рівні розвитку, яких фін контроль досяг в окремих
регіонах. Хоча Лімська декларація, з точки зору міжн права, не має
обов’язкового хар-ру, не можна недооцінювати її вплив на розвиток ВОФК в
окремих країнах. Успіх Декларації полягає, гол чином, у тому, що вона,
залишаючись чіткою та точною, містить вичерпний перелік цілей аудиту
державних фінансів та усіх дотичних до цього питань. Це полегшує її
використання та гарантує, що простота мови, якою вона складена,
зосереджує увагу на її ключових елементах. Осн метою Лімської декларації
є заклик до незалежності аудиту державних фінансів. Вищий орган контролю
державних фінансів, що не відповідає цій умові, не може претендувати на
свій статус. Тому й недивно, що питання незалежності вищих органів
контролю державних фінансів продовжує бути важливою темою для
обговорення усередині INTOSAI. Проте, необхідно відзначити, що цілі
Декларації вважаються досягнутими лише за умови законодавчого
закріплення цієї незалежності. В свою чергу, це вимагає існування органу
контролю за дотриманням зак-ва, органу, який функціонує лише в умовах
демократії чи правової держави.

32. Світові орг-ції держ аудиту.Міжн орг-ція вищих контрольних органів
ІНТОSАІ – є організацією вищих органів контролю держфінансів країн, що є
членами ООН чи її спеціалізованих органів. Вищі органи контролю держ
фінансів відіграють значну роль в контролі держ фінансів та державної
управлінської д-сті, сприяють удосконаленню фін управління та посиленню
відповідальності на усіх рівнях державного управління. INTOSAI було
створено у 1953 році. З того часу кількість її членів більше, ніж 170.
Лімська Декларація (1977) встановила філософські та концептуальні рамки
д-сті INTOSAI.Згідно статуту, INTOSAI є самостійною, незалежною і
неполітичною орг-цією, мета якої є сприяння обміну ідеями і досвідом між
вищими контрольними органами держ аудиту. Визнана як одна з найважл
орг-цій в сфері контролю держ фінансів, INTOSAI видає міжн директиви у
сфері фін управління, розробляє методологічні підходи, пов’язані з цією
сферою, здійснює навчальні заходи та сприяє обміну інфо між своїми
членами. Штаб квартира INTOSAI знаходиться в Відні (Австрія). Орг стр-ра
INTOSAI передбачає функц-ня Конгресу, Керуючої Ради, Генер Секретаріату,
Регіональних Роб груп.Витрати INTOSAI покриваються надходженнями від
членських внесків, дарунків і пожертвувань приватних осіб, приватних і
держ інституцій, публікацій INTOSAI і ін. Офіц мовами INTOSAI є англ,
араб, ісп, нім, фр.Ревізійна Рада ООН.ООН і ін орг-ції її с-ми ведуть
роботу з сприянню дотриманню прав людини, охороні навкол середовища,
боротьбі з хворобами і скороченню масштабів зубожіння. Зовн фін контроль
ООН покладено на Ревізійну Раду ООН. До складу Ради входять три
учасники, тобто три країни –члени ООН. Це керівники фін контролю цих
країн. Вони обираються Ген Асамблеєю терміном на три роки з можливістю
подовження терміну мандату. До с-ми зовн фін контролю крім ревізійної
Ради включено зовнішні ревізори спеціальних підрозділів (орг-цій
спеціального призначення).Це ревізори орг-ції з с\г розвитку і
продовольства, Міжн орг-ції праці, ЮНЕСКО, Всесвітньої орг-ції охорони
здоров’я, Всесвітньої продовольчої програми і ін.Об’єктом контрольно-фін
д-сті Ревізійної Ради є орг-ції і органи ООН: Секретаріат ООН,
регіональні економічні комісії ООН, Пенсійний фонд персоналу ООН,
спеціальні місії ООН і місії ООН з підтримки миру, Програма ООН із
розвитку, Фонд ООН з питань народонаселення, Комісаріат ООН з питань
біженців, Фонд ООН з питань охорони дитинства, Програма ООН з охорони
навкол середовища, Агенція ООН з землеустрою, Центр міжн торгівлі.За
результатами контролю Ревізійна Рада готує звіти. Протягом кожного
бюджетно-фін періоду вона надсилає керівникам перевірених орг-цій листи,
де міститься оцінка виявлених під час перевірки фактів, з приводу яких
мають бути надані належні пояснення.Одним з найгол завдань Ревізійної
Ради є підготовка об’єктивної, добре аргументованої інфої про
адміністрування фінансів ООН. Ця інфо надається у вигляді доповідей про
заходи з нагляду, здійснюваних до початку виконання установами ООН
рішень Орг-ції.Ревізійна Рада останнім часом вдосконалює способи
проведення контролю. Під час перевірок більшої уваги приділяється
контролю рентабельності (раніше осн увага приділялась оцінці
правильності і законності ведення рахунків), проводяться вибіркові
ревізії, надаються доповіді, присвячені спеціальним питанням фін
управління. Ревізійна Рада в своїй роботі викор-є досвід контролерів
різних країн світу.

33. Європ організ держ аудиту.Рахункова палата Європ
співтовариства.Європ рах палата– “наймолодша” інституція Європ
співтовариства. Вона була ств в 1975 році. Європ рах палата скл-ся з 15
незалежних аудиторів (по одному від кожного держави-члена).Вимоги до
кандидатів на посаду члена Палати суворі. Осн функція Рах палати –
нагляд за фін д-стю співтовариства, контроль за виконанням “заг бюджету
ЄС” за доп ауд-х перевірок, висновків і інспекцій. Рах палата здійснює
перевірки як за власною ініціативою, так і по запитах від ін інститутів
Союзу. Об’єктами перевірки є рахунки доходів і видатків Співтовариства і
всіх установ, заснованих ним, якщо на це отримано дозвіл. Крім того,
Європ Рах палата підтверджує достовірність угод і рахунків для
Парламенту і Ради. Рах палата складає щорічний звіт, який має затвердити
більшість членів співтовариства. Результати своєї д-сті Рах палата надає
у формі спеціальних доповідей, рекомендацій з особливих питань. Європ-ка
орг-ція вищих контрольних органів ЕВРОСАІ.EUROSAI є однією з
регіональних орг-цій INTOSAI і має ранг установи, що співпрацює з ООН.
Членами EUROSAI є нац вищі органи фін контролю (ВОФК) сорока шести країн
європейського континенту.Осн мета орг-ції – сприяти розвитку співпраці
між нац-ми ВОФК, які входять до неї, а також обміну інфо і
документацією, дослідженням в області контролю держфінансів. Робочими
органами EUROSAI є Конгрес, Керуюча Рада і Секретаріат. EUROSAI
підтримує особливо тісні відносини з OLACEFS, регіональною групою
INTOSAI, яка об’єднує вищі органи фінансового контролю Латинської
Америки і Карибського басейну. Європейська орг-ція регіональних органів
зовн контролю держ фінансів ЕВРОРАІ – ств в 1992 р. Завданнями цієї
орг-ції є:Сприяння кооперації контролюючих органів, обміну знаннями і
досвідом;Сприяння проведенню досліджень в сфері держ фін
контролю;Сприяння обміну програмами і орг-ції курсів підвищення
кваліфікації;Сприяння запровадженню уніфікованих технологій проведення
контролю.Членом ЕВРОРАІ може стати будь-який регіональний орган зовн
держ фін контролю.Орг стр-ра ЕВРОРАІ скл-ся з Генер Асамблеї, Керуючого
Комітету, Генер Секретаріату.Офіційними мовами ЕВРОРАІ є англ, ісп, нім,
франц.Рада керівників вищих органів фін контролю держав-учасників
СНД.Рада керівників вищих органів фін контролю держав-учасників
Співдружності Незалежних Держав була ств 2000 року Формою роботи Ради є
сесії. Сесії проводяться один раз на рік на території однієї з держав –
учасників СНД. На засіданнях Ради здійснюється обмін досвідом,
обговорюються актуальні питання д-сті вищих органів фін контролю держав
– учасників СНД, визначаються шляхи їх інтеграції для вирішення
актуальних питань.

34. Особливості державного аудиту в Україні.

В Україні ауд-ка д-сть вкл такі осн рівні.Перший – це ухвалення З-ну Ук
“Про ауд-ку д-сть” у 1993 р., який визначив у правовому полі місце
аудиту, що дуже важливо. Другий рівень – розроблення с-ми
нормативно-правового регул-ня аудиту, яка вкл нац нормативи і кодекс
професійної етики аудиторів України.Третій рівень – розроблення
документів, які потрібні для реалізації нормативів і викор-ня їх.З
прийняттям Закону Укр “Про ауд д-сть” 1993 р. становлення і розвиток
аудиту здійснювалися прискореними темпами. Йдеться насамперед про
сертифікацію аудиторів, створення ауд-х фірм та надання ліцензії
(дозволу) на цей вид д-сті. В останні роки спостерігається ускладнення
ділових госп операцій, що вимагає підвищення надійності та достовірності
фін інфо в економіці. Тому саме на незалежний аудит покладаються ф-ції
отримання та висловлення достовірної думки про фін звітність окремих
п-ств, доведення своїх висновків до заінтересованих користувачів такої
інфо. Набуває розвитку аудит і в країнах СНД. Ще у колишньому
Радянському Союзі у 1987 р. почали утворюватися спільні підприємства
(СП), і для контролю за їх фінансово-господарською д-стю було засновано
першу незалежну ауд-ку орг-цію – акціонерне товариство “Інаудит” на базі
Гол управління валютного контролю Міністерства фінансів СРСР. З
1989-1990 рр. – це період, коли почали з’являтися ауд-кі фірми, створені
на недержавній основі. Надзвичайно важливим питанням цього періоду було
ств нормативної бази для роботи аудиторів і ауд-х фірм. Для цього
потрібно було вказати у засновницьких документах ауд-ку д-сть як один із
видів п-цької д-сті. В Укр ауд-ка д-сть вкл в себе орг-ційне і методичне
забезп-ня аудиту, практичне здійснення ауд перевірок (аудиту) та надання
ін ауд-х послуг. Професія аудитора є саморегульованою. Це означає, що
держава встановлює лише вимогу здійснення аудиту, а методику його
проведення визначають професійні орг-ції у стандартних положеннях,
нормативах.

35. Побудова с-ми фін контролю Укр. Суб’єктами держ фін контролю
виступають органи держ влади, яка згідно з конституційними принципами
поділяється на законодавчу, виконавчу й судову. Відповідно, сукупність
контрольних органів становить інфрастр-ру держ фін контролю, визначальне
місце серед яких належить органам законодавчої влади.Конституція Укр
визначає заг засади і хар-р участі у процесі фін контролю ВР Укр та її
комітетів, у першу чергу Комітету з питань бюджету та Комітету з питань
фінансів і банківської д-сті, які здійснюють парламентський контроль за
станом і рухом держ фінансів. Контрольні повноваження Президента України
у сфері фінансової д-сті держави випливають з його статусу глави держави
та гаранта держ суверенітету, додержання Конституції Укр, прав і свобод
людини і громадянина. Каб Мін Укр здійснює контроль за держ фінансами,
держ політики у галузі ціноут-ня й оплати праці, складання та виконання
Держ бюджету Укр і звіту про його виконання, здійснення загальнодерж і
міждерж ЕК-х програм, тощо. Державного бюджету Укр від імені ВР України
здійснює Рах палата. До її завдань відносить:- орг-цію і здійснення
контролю за своєчасним виконанням видаткової частини Держ бюджету Укр,
витрачанням бюдж коштів;- здійснення контролю за утворенням і погашенням
внутр і зовн боргу Укр, визначення ефективності та доцільності видатків
держ коштів;- контроль за фін-ням загальнодерж програм ек,
науково-технічного, соціального розвитку;- контроль за додержанням
законності щодо надання Україною позик та ек доп іноземним державам,
міжн орг-ціям;- контроль за законністю та своєчасністю руху коштів Держ
бюджету Укр;- аналіз встановлених відхилень від показників Держ бюджету
Укр;- регулярне інформування Верховної Ради України, її комітетів про
хід виконання Держ бюджету Укр,про результати здійснення ін контрольних
функцій. Для забезп виконання своїх завдань контролери Рах палати
проводять фін перевірки, ревізії в апараті ВР Укр, органах виконавчої
влади, НБУ, Фонді держ майна Укр, ін підзвітних ВР України органах, у
місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування, а
також на п-вах, в установах та орг-ціях незалежно від форм власності, в
об’єднаннях громадян, недержавних фондах та ін недержавних некомерційних
орг-ціях у тій частині їх д-сті, яка стосується викор-ня коштів Держ
бюджету Укр. Мінфін України здійснює контроль за випуском та обігом
ц.п., веде заг реєстр випуску ц.п. в Україні, видає дозволи на
здійснення д-сті з випуску й обігу ц.п., а також контролює зберігання й
ефективність використання закріпленого за п-вами, установами та
орг-ціями держ майна. У межах встановлених повноважень Мінфін України
проводить у міністерствах, ін центральних та місцевих органах виконавчої
влади, органах місцевого самоврядування, на п-вах, в установах та
організаціях, в установах банків та ін фінансово-кредитних установах
усіх форм власності перевірки фінансово-бух-х документів, звітів,
планів, ін документів щодо викор-ня бюджетних коштів. Також Мін-во
контролює додержання суб’єктами п-цької д-сті зак-ва.В Укр визначальне
місце серед спеціальних фін органів у сфері фін контролю належить ДКРС.
Її гол завдання – здійснення держ контролю за витрачанням коштів і матер
цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю бух обліку і звітності
в міністерствах, відомствах, держ комітетах, держ фондах, бюджетних
установах, а також на п-вах та в орг-ціях, які отримують кошти з
бюджетів усіх рівнів та держ валютних фондів, розроблення пропозицій
щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у
подальшому. Держ податкова служби Укр.- Податкові органи уповноважені
розглядати звернення громадян, п-ств, установ та орг-цій з питань
оподаткування та, в межах своїх повноважень, з питань валютного
контролю, а також скарги на дії посадових осіб державних податкових
інспекцій. Відповідні підрозділи податкової міліції в межах встановлених
зак-вом повноважень розшукують платників, які ухиляються від
оподаткування, а також порушують справи про вчинені злочини у сфері
оподаткування. У сфері митно-фін регулювання осн органом фін регул є
Держ митний комітет Укр – центр орган держ виконавчої влади, підвідомчий
Каб Міну Укр. Комітет організовує здійснення митної політики, забезпечує
ефективне функціонування митної системи, в межах своїх повноважень
організовує та контролює виконання актів законодавства України про митну
справу.У сфері грошово-кредитного обігу забезп фін контролю та
банківського нагляду є однією з осн функцій центр банку держави – НБУ.
Фін контроль НБУ спрямований на скорочення зовн і внутр банківських
ризиків: ліквідності, кредитних, валютних, облікового процента тощо.

36. Рахункова палата України та її повноваження відповідно до світових
стандартів.

Рахункова палата є постійно діючим органом контролю, який утворюється
Верх Радою Укр, підпорядкований і підзвітний їй. Рах палата здійснює
свою д-сть самостійно, незалежно від будь-яких ін органів держави. Закон
України “Про Рахункову палату” до її завдань у сфері фін контролю
відносить: – орг-цію і здійснення контролю за своєчасним виконанням
видаткової частини Держ бюджету Укр, витрачанням бюджетних коштів; –
здійснення контролю за утворенням і погашенням внутр і зовн боргу Укр,
визначення ефективності та доцільності видатків держ коштів, валютних та
кредитно-фін ресурсів; – контроль за фінансуванням загальнодержавних
програм ек, науково-технічного, соц розвитку; – контроль за додержанням
законності щодо надання Україною позик та ек допомоги іноземним
державам, міжн орг-ціям, передбачених у Держ бюджеті Укр; – контроль за
законністю та своєчасністю руху коштів Держ бюджету України; – аналіз
встановлених відхилень від показників Держ бюджету Укр; – регулярне
інформування ВР Укр хід виконання Держ бюджету Укр та стан погашення
внутр і зовн боргу Укр.У визначених зак-вом межах Рах палата Укр
уповноважена здійснювати експертно-аналітичні, інформаційні види д-сті.
Ревізії та перевірки Рахункової палати можуть бути як плановими, так і
позаплановими. Здійснюючи ревізії (перевірки), контролери мають право
отримувати від керівників установ та орг-цій, що перевіряються, всю
необхідну інфо про фінансово-госп д-сть, у тому числі усні та письмові
пояснення з питань, пов’язаних з проведенням ревізій (перевірок). За
підсумками контрольної д-сті посадові особи Рах палати складають довідки
або акти. Проте посадові особи Рах палати Укр не наділені правом
застосовувати до порушників фін дисципліни санкції. Вони можуть
направляти матеріали ревізій та обстежень Каб Міністрів Укр, НБУ, Фонду
держ майна Укр, п-ств, установ та організацій для розгляду і вжиття
необх заходів. Зокрема, Мін-ву фінансів, Фонду держ майна, Держ
казначейству, Держ податковій адміністрації, Держ митній службі, ін держ
контролюючим органам для забезп взаємодії з Рах палатою необхідно
сприяти д-сті Рах палати, надавати за її запитами інфо про
контрольно-ревізійну роботу та ін контрольні заходи.

37. ДКРС в Укр як орган фін контролю виконавчої влади.ДКРСУкр є с-мою
органів контролю держ виконавчої влади. Вона підпорядковується Мін-ву
фінансів Укр і скл-ся з Гол контрольно-ревізійного упр-ня Укр,
контрольно-ревізійних управлінь в Республіці Крим, областях, містах
Києві і Севастополі, контрольно-ревізійних підрозділах (відділів, груп)
в районах, містах і районах у містах.Гол завданням – здійснення держ
контролю за викор-ням коштів і матер цінностей, їх зберіганням, станом і
достовірністю бух обліку та звітності в міністерствах, відомствах,
державних комітетах, держ фондах, бюджетних установах, а також на п-вах
і в орг-ціях, які одержують кошти з бюджетів усіх рівнів, та держ
валютних фондів, розробка пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і
порушень та запобігання їх у подальшому.Функції ДКРС полягають у
проведенні ревізій та перевірок фін д-сті, стану збереження коштів
і матер цінностей, достовірності обліку і звітності, а також
ревізій та перевірок повноти оприбуткування, правильності
витрачання і збереження валютних коштів у органах виконавчої влади,
в держ фондах, у бюджетних установах, на п-вах, в установах і орг-ціях,
які отримують кошти з бюджету та з держ валютних фондів; проведенні
ревізій та перевірок правильності витрачання держ коштів на
утримання місцевих органів держ виконавчої влади. Гол КРУ Укр та
його підрозділи мають право:- ревізувати і перевіряти у мін-вах,
держ комітетах та ін органах держ виконавчої влади, держ фондах, на
п-вах, в установах і орг-ціях грошові та бух- док-ти й ін док-ти,
що підтверджують надходження і витрачання коштів та матер
цінностей;- інвентаризувати матер цінності або вимагати від
керівників п-ств, що ревізуються проведення інвентаризацій;-
безперешкодного доступу при проведенні ревізій на склади, вир-чі
та ін приміщення для обстеження їх з питань, пов’язаних з ревізією;- при
проведенні перевірок вилучати у п-ств, установ і орг-цій копії
фінансово-госп та бух док-тів, які свідчать про зловживання; За
ініціативою ДКРС ревізія п-ва, установи проводиться не частіше 1 разу на
рік. За дорученням правоохоронних органів ревізія проводиться в
будь-який час. Осн напрямом розвитку служби останніх років є
переорієнтація контролю з конкретної установи або п-ств на контроль
виконання держ і бюдж програм, удосконалення методик попер, поточного,
наст контролю відповідно до вимог часу.

38. Податковий контроль в Україні

Державна податкова служба в Укр є органом держ виконавчої влади, що
забезпечує реалізацію єдиної державної податкової політики і представляє
інтереси держави в відносинах між державою і платником податку з приводу
сплати податків.Можна виділити осн функції держ-х податкових органів:1.
Облік платників податків і надходжень податків та інших платежів до
бюджетів та цільових державних фондів.2. Контроль за дотриманням
платниками податків податкового законодавства.3. Затвердження форм
податкової звітності.4. Застосування заходів відповідальності до
порушників законодавства у сфері оподаткування.5. Правоохоронна д-сть, в
тому числі запобігання організованій злочинності.6. Контроль за
виробництвом та обігом підакцизних товарів.7. Проведення роз’яснень
податкового законодавства серед платників податків.Виходячи з
особливостей д-сті різних рівнів податкових органів, кожний із них
виконує лише йому притаманні функції. Напр, на ДПА України покладається
виконання орг-ції, інструктивного і методичного забезп податкової
роботи, контроль за д-стю податкових органів всіх рівнів. Податковий
контроль здійснюється посадовими особами податкових органів в межах
своєї компетенції шляхом проведення податкових перевірок, отримання
пояснень платників податків, отримання інформації про відкриті
розрахункові рахунки, отримані доходи фізичними особами, ввезення на
митну територію Укр імпортних товарів та справляння податків при цьому.
Контрольні дії працівників державної податкової служби також
передбачають вимогу від платників податків усувати виявлені порушення
податкового законодавства, застосовувати фінансові (штрафні) санкції,
стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми недоїмки, пені,
надавати відстрочення та розстрочення податкових зобов’язань, вирішувати
питання щодо податкового компромісу, приймати рішення про списання
безнадійного боргу. Органи податкової міліції не мають повноваження із
здійснення процедур податкового контролю і стягування податкових
санкцій. Їх завданням є виконання оперативно-розшукової,
кримінально-процесуальної та охоронної роботи. Така робота полягає у
проведенні оперативно-розшукових заходів з метою виявлення, попередження
і припинення фактів приховання доходів від оподаткування і ухилення від
сплати податків, здійснення досудового слідства та підготовку
матеріалів, застосовуванні примусових заходів.

39.Митний фінконтроль.Відповідно до Указу Президента України від 1996
року „Про Держ митну службу Укр” здійснено реорганізацію стр-ри митної
системи України, На базі ліквідованого Держ митного комітету Укр
утворено, Держ митну службу України, як центральний орган виконавчої
влади, д-сть якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України. Дії Держмитслужби України відповідно до покладених на неї
завдань митного контролю полягають в: орг-ції та контролі д-сті митних
органів;забезп своєчасного і повного внесення до держ бюджету коштів від
податків, зборів (обов’язкових платежів);орг-ції та контролі відповідно
до зак-ва проведення митними органами дізнання у справах про
контрабанду;здійсненні контролю за забезп охорони державної таємниці у
с-мі митних органів України.В другому розділі Митного кодексу України
визначено поняття, організацію, процедури митного контролю. Митному
контролю підлягають всі товари і транспортні засоби, що переміщуються
через митний кордон України. Визначено форми митного контролю, такі як
перевірка документів та відомостей, митний огляд, облік товарів і
транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, усне
опитування громадян та посадових осіб підприємств, перевірка системи
звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон
України, а також своєчасності, достовірності, повноти нарахування та
сплати податків і зборів, які відповідно до законів справляються при
цьому, огляд територій та приміщень, де знаходяться товари, що
підлягають митному контролю.Для покращення роботи щодо контролю за
експортними операціями спільно з ДПА запроваджено Порядок взаємодії
митних і податкових органів при здійсненні державного контролю за
експортом окремих видів товарів суб’єктами зовнішньоекономічної д-сті.

40. Контроль виконання Державного бюджету в с-мі казначейства Укр. Для
здійснення контролю за рухом і викор-ням бюдж коштів, оперативним та
цільовим проходженням коштів через банківську с-му, в Укр. функціонує
Держ казначейство, яке одночасно контролює рух і викор-ня бюдж коштів і
здійснює операції з коштами держ бюджету. Держ казначейство в межах
своїх повноважень виконує функції контролю та функції упр-ня, розподілу,
обліку коштів держ бюджету.Гол упр-ня Держ казначейства організовує та
здійснює виконання держо бюджету, виходячи з принципу єдиного
казначейського рахунку, здійснює керівництво територіальними органами
Держ казначейства, веде зведені реєстри розпорядників коштів державного
бюджету Укр, держ позабюджетних фондів, організовує та здійснює
прогнозування коштів держ бюджету і т.д. Територіальні органи Держ
казначейства здійснюють виконання відповідних показників держ бюджету та
контроль за надходженням, рухом і викор-ням держ позабюджетних фондів,
забезпечують цільове фін-ня п-ств і орг-цій за рахунок держ бюджету і
інше..Щорічно всі орг-ції, що отримують фін-ня з держ бюджету проходять
попередній і поточний контроль за цільовим викор-ням коштів через
лицьові рахунки територіальних органів ДКУ. Попередній контроль
проводиться на стадії звірки відповідності планових кошторисних
призначень відповідним лімітам бюджетного фін-ня. Поточний контроль
здійснюється на стадії фін-ня витрат з лицьових рахунків
бюджетоотримувачів за платіжними документами після перевірки відповідних
документів, що підтверджують достовірність видатку в межах кошторису.
Контроль проводиться з часу перерахування коштів міністерствам і
відомствам і до часу зарахування цих коштів на рахунки підприємств і
орг-цій. Облік коштів держ бюджету з викор-ням єдиного казначейського
рахунку створює можливість швидкої мобілізації коштів, які протягом дня
надходять на рахунки, відкриті в органах Держ казначейства, та викор-ня
їх для проведення бюджетних видатків, оптимальні можливості для контролю
та прийняття представниками законодавчої та виконавчої влади оперативних
рішень щодо забезп ефективного викор-ня коштів бюджетів.

41.С-ма контролю держ департаменту фін моніторингу протидії легалізації
доходів.Осн сфера його д-сті – протидія легалізації (відмивання)
доходів, отриманих злочинним шляхом, та координація д-сті щодо протидії
легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, ін органів
влади. Завдання суб’єкта контролю в цій сфері:1) збір, обробка і аналіз
інфо про операції з грошовими коштами та ін майном, які підлягають
контролю;2) ств єдиної інформаційної с-ми і ведення бази даних у сфері
протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом;3)
налагодження співроб-ва та інфо-го обміну з органами держ влади,
іноземних держав та міжн орг-ціями у зазначеній сфері.Об’єкт моніторингу
-це фін операції, які хар-ться необхідною та достатніми вимогами
(викор-ня анонімних рахунків за кордоном, купівля чеків, контрагент – з
країни, яка не бере участі в співроб-ві з протидії відмивання грошей
тощо). Суб’єкт контролю -складна трирівнева побудова на чолі з
Уповноваженим органом та двома рівнями суб’єктів контролю: первинний та
державний. Отже,визначено суб’єкти контролю,це на первинному рівні
банки, страхові та фін установи, платіжні орг-ції, члени платіжних с-м,
клірингові установи, товарні, фондові та ін біржі, інститути спільного
інвестування, гральні заклади, ломбарди, юрособи, які проводять будь-які
лотереї, п-ва, орг-ції, які здійснюють упр-ня інвестиційними фондами чи
недерж пенсійними фондами; п-ва та об’єднання зв’язку, ін некредитні
орг-ції, що здійснюють переказ грошових коштів, ін юр орг-ції, які
відповідно до зак-ва здійснюють фін операції.( притаманно проводити
ідентифікацію особи, яка здійснює фін операцію, виявляти та реєструвати
фін операції, які підлягають фін моніторингу (вести окремо облік за
новими критеріями), інформувати уповноважений орган, надавати додаткову
інфо, в тому числі таку, що є банківською і комерційною таємницею,
вживати заходів щодо запобігання розголошенню інфо з питань фін
моніторингу тощо). Суб’єктами держ фін моніторингу є центр органи
виконавчої влади та НБУ (характерні дії, в основному спрямовані на
контроль суб’єктів первинного моніторингу – вимагати виконання завдань,
передбачених здійсненням контролюючих функцій, перевіряти професійну
підготовку учасників процесу моніторингу, інформувати Уповноважений
орган, тощо).

42.Антимоноп комітет, особливості орг-ції, завдань та об’єктів фін
контролю.Осн завданнями є здійснення держ контролю за дотриманням
антимоноп зак-ва, запобігання, виявлення і припинення порушень антимон
зак-ва, сприяння розвитку добросовісної конкуренції. Комiтет контролює
дотримання антимон зак-ва суб’єктами госп-ня, органами держ влади,
мiсцевого самоврядування, адмiнiстративно-госп-го упр-ня. З метою
сприяння розвитку конкуренцiї органи Антимон комiтету також здiйснюють
контроль:  за дотриманням антимон-х вимог у процесi перетворення держ
власностi;за регулюванням цiн на продукцiю монопольних утворень
мiнiстерствами, вiдомствами, держадмiнiстрацiями;за дотриманням
антимонопольних вимог при прийняттi рiшень органами держ влади,
мiсцевого самоврядування, адмiнiстративно-госп-го упр-ня та контролю,
щоб не допустити прийняття антиконкурентних рiшень.Виконуючи функцію
контролю Антимон комітет Укр має такі повноваження:розглядати заяви і
справи та проводити розслідування, приймати розпорядження та рішення
відповідно до законодавства про захист ек конкуренції;перевіряти
суб’єкти госп-ня, органи влади та місцевого самоврядування та контролю
щодо дотримання ними вимог антимон зак-ва;призначати експертизу для
надання експертного висновку та спеціалістів;проводити огляд службових
приміщень та транспортних засобів суб’єктів госп-ня – юр осіб, вилучати
або накладати арешт на документи чи предмети, які можуть бути доказами
у справі незалежно від їх місцезнаходження;залучати працівників органів
внутрішніх справ для застосування заходів, передбачених законом, для
подолання перешкод у разі перешкоджання працівникам Антимонопольного
комітету у виконанні ними повноважень;звертатися до суду з позовами,
заявами і скаргами у зв’язку із застосуванням зак-ва про захист ек
конкуренції.Антимон комітет Укр підконтрольний Президенту Укр та
підзвітний ВР Укр. Антимон комітет України щорічно подає Верховній Раді
України звіт про свою діяльність.

43. Фонд держмайна, особл становлення, орг-ції, завдань та об’єктів
контролю.З початку приватизації в Укр певні регулюючі та контролюючі
ф-ції став виконувати Фонд держ майна. Осн завданнями Фонду є: захист
майнових прав Укр на її території та за кордоном; здійснення прав
розпорядження майном держ п-ств у процесі їх приватизації, ств спільних
п-ств;здійснення повноважень щодо приватизації майна п-ств, яке
перебуває у загальнодерж власності; здійснення повноважень орендодавця
майна держ п-ств і орг-цій; ств умов для конкуренції вир-ків. Ф-ції
Фонду:розробляє і подає Каб Міністрів Укр проекти держ програм
приватизації, організує і контролює їх виконання;змінює у процесі
приватизації орг-ційно-правову форму п-ств, що перебувають у
загальнодержавній власності, шляхом; продає майно, що перебуває у
загальнодерж власності у процесі його приватизації; створює комісії по
приватизації та затверджує плани приватизації майна, що перебуває у
загальнодерж власності;видає ліцензії посередникам під час продажу
об’єктів приватизації;забезпечує інформування населення, ВР органів держ
виконавчої влади, місцевого і регіонального самоврядування про хід
приватизації держ майна;щорічно складає звіт про хід приватизації подає
його на розгляд та затвердження Верховної Ради України після узгодження
з Кабінетом Міністрів України;представляє інтереси України за кордоном з
питань, що стосуються захисту майнових прав держави.В зв’язку з
виконання функцій Фонд має право: видавати в межах своєї компетенції
нормативні документи, обов’язкові для виконання органами державної
виконавчої влади, ін юр особами, контролювати їх виконання, одержувати
інфо від органів держ виконавчої влади, проводити інвентаризацію
загальнодерж майна, що відповідно до Держ програми приватизації підлягає
приватизації, а також здійснювати ауд перевірки ефективності його
викор-ня.

44. Держ комісія з цінних паперів та фонд ринку.Державне регулювання
ринку ц.п. означає здійснення державою та ї інститутами с-ми заходів
щодо впорядкування, контролю та нагляду за ринком ц.п. з метою
забезпечення соціальної справедливості;прозорості; надійності;
відкритості;запобігання зловживання і порушенням в ньому.Для забезп
єдиної держ політики в цій сфері ств спеціальний держ орган – ДКЦПФР. З
метою концентрації контролюючих та регулятивних зусиль щодо ринку цінних
паперів приймаються законодавчі акти, згідно яких до ДКЦПФР переходять
функції регулювання і контролю за ринком, видачі дозволів на д-сть по
випуску та обігу цінних паперів, реєстраційної та депозитарної д-сті з
цінними паперами.Склад ДКЦПФР:Комісія, її центральний апарат та
територіальні органи. Осн завданнями ДКЦПФР є: формування та забезп
реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функц-ня ринку
ц.п. в Укр, сприяння адаптації нац ринку ц.п. до міжн стандартів,
координація д-сті держ органів з питань функц-ня в Укр ринку ц.п. та їх
похідних, здійснення держ регулювання та контролю за випуском і обігом
ц.п., додержання зак-ва у цій сфері., захист прав інвесторів, накладання
санкцій за порушення зак-ва у межах своїх повноважень, сприяння розвитку
ринку ц.п… В частині повноважень, пов’язаних з виконанням регулятивної
та контрольної функції Комісія має право: встановлювати обов’язкові
нормативи достатності власних коштів, інші показники та вимоги, що
обмежують ризики по операціях з ц.п. в ході здійснення д-сті з випуску
та обігу ц.п.;виносити в разі порушення зак-ва про ц.п. попередження,
зупиняти розміщення (продаж) та обіг цінних паперів
порушників;звертатися до суду з позовами у зв’язку з порушенням зак-ва
Укр про ц.п.;зупиняти в разі виявлення не зареєстрованих відповідно до
чинного зак-ва цінних паперів всі операції по банківських рахунках;у
разі порушення фондовою біржею зак-ва про ц.п., статуту та правил
фондової біржі зупиняти торгівлю на ній до усунення таких
порушень;проводити перевірки та ревізії фінансово-господарської д-сті
емітентів, осіб, які здійснюють професійну д-сть на ринку ц.п., фондових
бірж; здійснювати моніторинг руху інвестицій в Укр та за її межі, що
здійснюються через фондовий ринок;вилучати під час проведення перевірок
документи, що підтверджують факти порушення актів законодавства про
цінні папери.Комісія в процесі виконання покладених на неї завдань
взаємодіє з ін центральними органами виконавчої влади, місцевими
органами виконавчої влади і органами самоврядування. Поряд з цим
Комісією проводиться робота щодо вдосконалення законодавчо-нормативної
бази ринку ц.п.особливо в регулюванні професійної д-сті учасників
фондового ринку, опрацьовуються стандарти контрольних заходів на цьому
ринку.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020