.

Порядок підтвердження трудового стажу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 1804
Скачать документ

HYPERLINK “http://www.ukrreferat.com/” www.ukrreferat.com – лідер
серед рефератних сайтів України!

РЕФЕРАТ

на тему:

“Порядок підтвердження трудового стажу”

ПЛАН

Вступ

1. Загальні правила ведення трудових книжок працівників

2. Правила підтвердження трудового стажу

3. Документи, що підтверджують трудовий стаж

4. Підтвердження трудового стажу показаннями свідків

5. Особливості підтвердження трудового стажу окремих категорій
працівників

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Трудовий стаж підтверджує суспільно корисну діяльність громадянина на
протязі досить великого і продуктивного проміжку часу його життя.

Трудовий стаж дає громадянам можливість повноцінно використати свої
конституційні права і можливості по соціальному захисті громадянина: на
пенсійне забезпечення, пересування по службі або отримання посади,
отримання певних пільг, для вирішення житлових проблем, на допомогу у
зв’язку із утратою працездатності і в інших випадках, передбачених
законодавством, тощо.

Враховуючі значення трудового стажу а також те, що він обраховується за
досить великий проміжок часу, всі суб’єкти, як приймають участь в його
оформленні в визначенні, зобов’язані відповідально відноситись до цього
питання. Чинне законодавство Україна передбачає відповідальність за
збереження трудових книжок, своєчасність і правильність оформлення
документів, видачу недостовірних документів або даних, свідчень. Ця
відповідальність покладена на власників підприємств, керівників установ
і організацій, а також на громадян, і вона може бути дисциплінарною,
матеріальною або кримінальною.

Контроль за дотриманням вимог законодавства з питань обчислення
трудового стажу здійснюють державні інспекції праці, працівники органів
соціального захисту, прокуратура. Громадський контроль здійснюють
профспілки.

Основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка.

За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий
стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем
роботи, служби, навчання, а також архівними установами.

У разі коли документи про трудовий стаж не збереглися, підтвердження
трудового стажу здійснюється органами Пенсійного фонду на підставі
показань свідків.

1. Загальні правила ведення трудових книжок працівників

Трудова книжка – це основний документ, який свідчить про трудову
діяльність працівника. Вона призначена для встановлення загального,
безперервного та спеціального стажу. Ведуться трудові книжки на всіх
працівників, які відпрацювали не менше 5 днів. На осіб, які працюють за
сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за місцем основної роботи.

Особи, які вперше стають до роботи і не мають трудової книжки, повинні
пред’явити паспорт, диплом або інший документ про освіту.
Військовослужбовці, звільнені із Збройних сил України та інших
військових формувань, пред’являють військовий квиток.

Трудова книжка складається із титульного аркуша і розділів:

1. Відомості про роботу.

2. Відомості про нагородження.

3. Відомості про заохочення.

4. Відомості про призначення пенсії.

Якщо в трудовій книжці заповнені всі сторінки відповідних розділів, вона
доповнюється вкладишем, який вшивається в трудову книжку. Він має ті ж
розділи, що й трудова книжка.

Вкладиш без трудової книжки не дійсний. Тому в трудовій книжці ставиться
штамп з написом “Виданий вкладиш”, зазначається його номер і серія.

Заповнюється трудова книжка адміністрацією установи, організації
(секретарем, інспектором по кадрах, відділом кадрів). Записи в трудовій
книжці проводяться відповідно до ст. 48 КЗпП України та Інструкції про
порядок ведення трудових книжок, затвердженої спільним наказом Мінпраці,
Мін’юсту, Мінсоцзахисту населення України від 29.07.93 № 58, із
внесенням змін наказом цих же органів від 26.03.96 № 29.

На титульному аркуші зазначається:

– прізвище, ім’я, по батькові працівника (з паспорта або свідоцтва про
народження);

– дата народження;

– дата заповнення трудової книжки.

Тут же є підписи власника книжки та особи, відповідальної за її видачу,
а також відбиток печатки.

У розділі “Відомості про роботу” оформляються записи про прийняття на
роботу, переведення на іншу постійну роботу, звільнення, присвоєння
спеціальних звань, рангів, прийняття присяги державного службовця.

Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні провадитись у
точній відповідності з чинним законодавством із посиланням на відповідну
статтю, пункт закону. Наприклад: “Звільнений у зв’язку з прогулом без
поважних причин, п. 4 ст. 40 КЗпП України”.

У трудові книжки за місцем роботи до відомостей про роботу окремим
рядком можуть заноситись такі записи:

– про тривалість військової служби;

– про тривалість навчання в ПТУ, навчально-курсових комбінатах, вищих
навчальних закладах;

– про час догляду за інвалідом першої групи або за дитиною-інвалідом
віком до 16 років та іншими особами згідно з медичним висновком;

– про період одержання допомоги у зв’язку з безробіттям (вноситься в
трудову книжку Центром державної служби зайнятості населення), а також
деякі інші дані, які згідно з діючим законодавством, можуть включаться
до загального трудового стану.

У розділі “Відомості про нагородження” оформляють записи про:

– нагородження державними нагородами та відзнаками України;

– присвоєння звань;

– нагородження нагрудними знаками, дипломами, грамотами;

– присвоєння звання “Кращий за професією” та ін.

У розділі “Відомості про заохочення” записують:

– подяки, нагородження цінним подарунком, занесення на Дошку (Книгу)
пошани, видачу премій за успіхи в роботі;

– відкриття, на які видані дипломи, використані винаходи і
раціоналізаторські пропозиції та про видані за це винагороди.

Всі записи до трудової книжки вносяться у відповідних розділах
українською та російською мовами на підставі наказу (розпорядження) не
пізніше ніж у тижневий термін, а в разі звільнення – в день звільнення.
Записи повинні точно відповідати текстові наказу (розпорядження).

При необхідності внесення змін на титульному аркуші трудової книжки або
вкладишу до неї особа, яка відповідає за видачу книжок, однією рискою
закреслює старі дані і записує нові, посилаючись на відповідні документи
на внутрішньому боці обкладинки. Нові записи завіряють підписом
керівника або уповноваженої особи і печаткою.

У розділах “Відомості про роботу”, “Відомості про нагородження”,
“Відомості про заохочення” закреслювати раніше внесені неточні або
неправильні записи забороняється. Якщо, наприклад, треба змінити запис
відомостей про роботу, то після зазначення відповідного порядкового
номера запису і дати його внесення пишуть: “Запис за номером… не
дійсний. Прийнято на посаду…” і повторно зазначають у графі 4 дату і
номер наказу, запис якого неправильно внесено в трудову книжку.

Якщо установа, організація, де зроблено неправильний або неточний запис,
ліквідовані, відповідний запис робить правонаступник і засвідчує
печаткою, якщо правонаступника немає – то вища організація, якій було
підпорядковане підприємство, а в разі її відсутності – обласні архіви,
держархів м. Києва, держархів м. Севастополя та держархів при Раді
Міністрів Автономної Республіки Крим.

У разі втрати трудової книжки або її зіпсування власник книжки повинен
подати письмову заяву адміністрації установи за останнім місцем роботи.

Не пізніше як через 15 днів після подання заяви, адміністрація повинна
видати працівникові дублікат трудової книжки або вкладиша до неї.

На бланку нової трудової книжки або вкладиша в правому верхньому куті
титульного аркуша робиться напис “Дублікат”.

Записи в дублікат трудової книжки заносяться згідно із загальними
правилами. У відповідних розділах оформлюються записи про роботу, про
нагороди і заохочення за останнім місцем роботи на підставі наказів, які
видавалися раніше.

Якщо працівник раніше працював на інших підприємствах, установах,
організаціях, то в розділі “Відомості про роботу” в гр. 3 на підставі
відповідних документів оформляється запис про загальний стаж роботи до
початку роботи в даній установі, організації.

Загальний стаж роботи записується сумарно, тобто зазначається загальна
кількість років, місяців, днів роботи без уточнення, на якому
підприємстві, в які періоди часу і на яких посадах працював у минулому
власник трудової книжки.

Після цього на підставі належно оформлених документів до дубліката
можуть вноситися дані про окремі періоди роботи. У гр. 2 зазначається
дата прийняття на роботу, в гр. 3 пишеться назва підприємства, де
працював працівник, а також назва посади (роботи), на яку було прийнято.
Якщо є документальні дані про переведення працівника на іншу постійну
роботу на тому самому підприємстві, то про це теж робиться запис.

Після цього аналогічно вносяться дані про звільнення працівника.

Якщо подані працівником документи не містять повних даних про роботу в
минулому, то до дубліката трудової книжки вносяться лише ті дані, що є в
документах.

Є випадки, коли для підтвердження загального трудового стажу надаються
документи, що не мають повної дати початку або кінця цього періоду.

Якщо в документах, які підтверджують трудовий стаж, вказано лише рік
роботи, то враховується початок роботи з 1 липня відповідного року, а
якщо відомий місяць, а не зазначене число місяця – враховується початок
роботи з 15 числа.

Дублікат трудової книжки видається також у випадку, якщо трудова книжка
стала непридатною до використання (порвалася, обгоріла та ін.). На
титульній сторінці трудової книжки записується: “На заміну виданий
дублікат” і вона видається на руки працівникові, а в справах установи
залишається дублікат трудової книжки.

2. Правила підтвердження трудового стажу

Документи, що подаються для підтвердження трудової діяльності, повинні
бути підписані посадовими особами і засвідчені печаткою.

Для підтвердження трудового стажу приймаються лише ті відомості про
періоди роботи, які внесені в довідки на підставі документів.

Довідки, видані колгоспами при залишенні членом колгоспу роботи, а також
довідки, видані в більш пізній період колгоспами, які згодом припинили
свою діяльність, можуть братися до уваги й тоді, коли вони не містять
підстав видачі.

У тих випадках, коли періоди роботи зараховуються до трудового стажу на
підставі показань свідків, один із яких свідчить про роботу заявника за
більший період, ніж інші, встановленим вважається період, який
підтверджений двома або більше свідками.

Якщо ім’я, по батькові та прізвище, які зазначені в документі, що
підтверджує трудовий стаж, не збігаються з ім’ям, по батькові або
прізвищем особи за паспортом або свідоцтвом про народження, факт
приналежності цього документа даній особі може бути встановлено у
судовому порядку.

У тих випадках, коли в поданому документі про стаж указано лише роки без
зазначення точних дат, за дату береться 1 липня відповідного року, а
якщо не зазначено число місяця, то ним вважається 15 число відповідного
місяця.

3. Документи, що підтверджують трудовий стаж

За відсутності трудової книжки, а також у тих випадках, коли в трудовій
книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні
записи про періоди роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються
довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу
заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори
і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять
відомості про періоди роботи.

За відсутності зазначених у цьому пункті документів для підтвердження
трудового стажу приймаються членські квитки профспілок. При цьому
підтверджуються періоди роботи лише за той час, за який є відмітки про
сплату членських внесків.

Час роботи осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, заснованою
на приватній власності та на виключно їхній праці, за період до 1 травня
1993 р., а також час роботи осіб, які займаються веденням особистого
селянського господарства зараховується до трудового стажу за наявності
довідки Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків.

Для підтвердження часу творчої діяльності членів творчих спілок та інших
творчих працівників, які не є членами творчих спілок, приймаються
довідки про період сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України.

До 1 квітня 1992 р. час творчої діяльності членів Спілки письменників,
Спілки художників, Спілки композиторів, Спілки кінематографістів, Спілки
театральних діячів, а також інших творчих працівників, які не є членами
творчих спілок України, але об’єднані відповідними професійними
комітетами, підтверджується довідками (виписками з постанов)
секретаріатів правлінь творчих спілок України про встановлення творчого
стажу.

Для підтвердження військової служби, служби в органах державної безпеки,
розвідувальних органах приймаються:

– військові квитки;

– довідки військових комісаріатів, військових частин і установ системи
Міноборони, Держкомкордону, Головного управління командуючого
Національною гвардією, Управління охорони вищих посадових осіб України,
органів управління інших військових формувань, що утворюються Верховною
Радою України, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки,
Держспецтрансслужби;

– довідки архівних і військово-лікувальних установ.

Час перебування в партизанських загонах і з’єднаннях у період Великої
Вітчизняної війни встановлюється за довідками штабів партизанського руху
або архівів (за місцем діяльності партизанських загонів і з’єднань).

Військова служба у складі діючої армії в період бойових дій, в тому
числі під час виконання інтернаціонального обов’язку, зараховується до
трудового стажу на підставі довідок військових комісаріатів, які
видаються в порядку, що визначається Міноборони.

Для підтвердження служби в органах внутрішніх справ приймаються довідки,
які видаються в порядку, що визначається МВС.

Час служби у воєнізованій охороні, в органах спеціального зв’язку і
гірничорятувальних частинах встановлюється за правилами, передбаченими
пунктом 3 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення
пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній.

Час навчання у вищих навчальних, професійних навчально-виховних
закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки
кадрів, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі
підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками
та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять
відомості про періоди навчання.

За відсутності в документах таких відомостей для підтвердження часу
навчання приймаються довідки про тривалість навчання в навчальному
закладі у відповідні роки за умови, що в документах є дані про
закінчення повного навчального періоду або окремих його етапів.

Тривалість тимчасової непрацездатності, яка розпочалася в період роботи,
встановлюється на підставі довідок, виданих за місцем цієї роботи.

Час догляду за інвалідом I групи, дитиною-інвалідом віком до 16 років, а
також пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує
постійного стороннього догляду, встановлюється на підставі:

– акта обстеження фактичних обставин здійснення догляду;

– документів, що засвідчують перебування на інвалідності (для інвалідів
I групи і дітей-інвалідів) і вік (для престарілих і дітей інвалідів).

Акт обстеження фактичних обставин здійснення догляду складається
органами Пенсійного фонду на підставі відомостей, одержаних від органів
управління житловим фондом, сільських, селищних Рад народних депутатів,
опитування осіб, за якими здійснюється догляд, та їхніх сусідів, інших
даних.

Документами, які підтверджують перебування на інвалідності, можуть бути
виписка із акта огляду медико-соціальної експертної комісії, медичні
висновки, пенсійне посвідчення, посвідчення одержувача допомоги або
довідка органів праці та соціального захисту населення або Пенсійного
фонду та інші документи.

Документами, які підтверджують вік, можуть бути свідоцтво про народження
або виписка із паспорта чи довідка органів управління житловим фондом та
інші.

O

a

???????¤?¤?$??????Час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми
встановлюється на підставі свідоцтва про народження дитини або виписки
із паспорта (у разі смерті дитини — свідоцтва про смерть), а також
документів про те, що до досягнення дитиною 3-річного віку мати не
працювала (виписка із трудової книжки, довідка органів управління
житловим фондом чи довідка сільської, селищної Ради народних депутатів).

Час утримання під вартою, час відбування покарання в місцях позбавлення
волі та час перебування в засланні й на примусовому лікуванні
підтверджується довідками органів внутрішніх справ і зараховується до
трудового стажу за наявності документів про реабілітацію (довідки суду,
органів прокуратури, дізнання та слідства про припинення кримінальної
справи чи довідки суду про винесення виправдувального вироку).

Робота в’язнів підтверджується довідкою органів внутрішніх справ і
довідкою про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України.

Період проживання дружин осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів
і військовослужбовців надстрокової служби з чоловіками в місцевостях, де
була відсутня можливість їх працевлаштування за спеціальністю,
підтверджується довідками, виданими командирами (начальниками)
військових частин, військово-навчальних (навчальних) закладів,
підприємств, установ і організацій в порядку, що визначається
Міноборони.

При цьому для дружин військовослужбовців, звільнених з дійсної
військової служби до 1 січня 1990 р., період проживання з чоловіками в
місцевостях, де була відсутня можливість їх працевлаштування за
спеціальністю, підтверджується довідками, які видаються військовими
комісаріатами.

Період проживання в м. Ленінграді в період його блокади в роки Великої
Вітчизняної війни з 8 вересня 1941 р. по 27 січня 1944 р. установлюється
на підставі довідки органу управління житловим фондом, виписки з домової
книги або поквартирних списків, прописної картки, довідки про термін
евакуації з м. Ленінграда, евакуаційного посвідчення, мобілізаційного
розпорядження тощо.

Робота у м. Ленінграді в період його блокади встановлюється на загальних
підставах.

Для підтвердження часу перебування на окупованій території України та
інших держав у період Великої Вітчизняної війни приймаються довідки
сільських (селищних), міських Рад народних депутатів або їхніх
виконкомів та районних державних адміністрацій.

Час перебування у фашистських концтаборах, гетто та інших місцях
примусового утримання в період війни осіб, у тому числі дітей, примусово
вивезених з тимчасово окупованої території у період Великої Вітчизняної
війни, підтверджується будь-якими документами того часу, в яких
містяться необхідні відомості.

У разі відсутності таких документів приймаються довідки, видані
архівними установами, органами державної безпеки, розвідувальними
органами або внутрішніх справ за місцем прибуття зазначених осіб до
України, а також Службою розшуку Національного комітету товариства
Червоного Хреста України.

4. Підтвердження трудового стажу показаннями свідків

За відсутності документів про наявний стаж роботи та неможливість їх
одержання у зв’язку з воєнними діями, стихійним лихом, аваріями,
катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями стаж роботи, який дає
право на трудову пенсію, встановлюється на підставі показань не менше
двох свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботі на одному
підприємстві, в установі, організації (в тому числі колгоспі) або в
одній системі.

В такому ж порядку показаннями свідків підтверджується час роботи
громадян із числа національних меншин, примусово виселених з місць
постійного проживання в 30 — 40 роки, а також час роботи в колгоспі до
1965 року у випадках, коли неможливо одержати документи про наявний стаж
роботи, незалежно від причин відсутності необхідних документів.

За відсутності документів про наявний стаж роботи і неможливості
одержання їх внаслідок ліквідації підприємства, установи, організації
або відсутності архівних даних з інших причин, ніж ті, що зазначені в
пункті 17 цього Порядку, трудовий стаж установлюється на підставі
показань не менше двох свідків, які б знали заявника по спільній роботі
на одному підприємстві, в установі, організації (в тому числі колгоспі)
або в одній системі і мали документи про свою роботу за час, стосовно
якого вони підтверджують роботу заявника.

За відсутності документів про час перебування у фашистських концтаборах,
гетто та інших місцях примусового утримання в період війни осіб, у тому
числі дітей, примусово вивезених з тимчасово окупованої території у
період Великої Вітчизняної війни, проживання в м. Ленінграді в період
його блокади з 8 вересня 1941 р. по 27 січня 1944 р., зазначені періоди
можуть бути встановлені на підставі показань одного або більше свідків,
які мають у своєму розпорядженні відповідні документи (довідки, видані
архівними установами, органами Служби безпеки, Служби зовнішньої
розвідки або внутрішніх справ за місцем прибуття зазначених осіб до
України, евакуаційні посвідчення, мобілізаційні розпорядження тощо).

5. Особливості підтвердження трудового стажу окремих категорій
працівників

У тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають
право на пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установлені
для окремих категорій працівників, для підтвердження спеціального
трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ,
організацій або їх правонаступників.

У довідці має бути вказано: періоди роботи, що зараховуються до
спеціального стажу; професія або посада; характер виконуваної роботи;
розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, до якого
включається цей період роботи; первинні документи за час виконання
роботи, на підставі яких видана зазначена довідка.

Додатково в довідці наводяться такі відомості:

стосовно трактористів-машиністів підприємств сільського господарства (в
тому числі колгоспів) — про безпосередню зайнятість у виробництві
сільськогосподарської продукції;

стосовно жінок, які працюють доярками (операторами машинного доїння),
свинарками-операторами на підприємствах сільського господарства (в тому
числі в колгоспах) — про виконання встановлених норм обслуговування;

стосовно жінок, які працюють на вирощуванні, збиранні та
післязбиральному обробленні тютюну,— про зайнятість на перелічених
роботах протягом повного сезону.

У разі відсутності правонаступника підтвердження періодів роботи, що
зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових
умовах або за вислугу років, установленої для окремих категорій
працівників, здійснюється у порядку, визначеному Пенсійним фондом
України за погодженням з Мінпраці та Мінфіном.

За відсутності трудових книжок у осіб, які працювали у громадян за
договорами (домашні робітниці, няні, секретарі, друкарки,
стенографістки, сторожі, садівники, шофери та ін.), час їх роботи в
домашньому господарстві підтверджується довідками профспілкових
організацій, за участю яких було укладено трудовий договір між наймачем
і працівником, або трудовими договорами з відміткою про їх виконання.

За відсутності у профспілкових організаціях відомостей про укладення
договору про роботу у окремих громадян для підтвердження стажу
приймаються довідки, видані наймачем, а у разі його смерті — одним із
подружжя або іншим членом сім’ї, який проживав разом з ним у даний
період (крім тих родичів, які в цей час були неповнолітні), та довідки
про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України.

Справжність підпису особи, яка видала довідку про роботу, засвідчується
в установленому порядку.

Аналогічно підтверджується і стаж роботи пастухом за трудовим договором
з колективом громадян-власників худоби. У тих випадках, коли трудовий
договір було укладено за участю виконкомів сільських, селищних Рад
народних депутатів, до уваги беруться видані ними довідки.

Стаж роботи громадян України за її межами підтверджується документами,
легалізованими МЗС (крім роботи на території колишнього СРСР і держав, з
якими колишнім СРСР було укладено угоди про соціальне забезпечення (до
укладення відповідних двосторонніх угод).

Висновки

Отже, порядок підтвердження наявного трудового стажу при відсутності
трудової книжки або відповідних записів у ній встановлюється Кабінетом
Міністрів України.

За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий
стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем
роботи, служби, навчання, а також архівними установами.

За відсутності трудової книжки, а також у тих випадках, коли в трудовій
книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні
записи про періоди роботи, для підтвердження трудового стажу
приймаються довідки, виписки з наказів, особливі рахунки і відомості про
видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові
договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документа, що
містять відомості про періоди роботи.

За відсутності зазначених документів для підтвердження трудового стажу
приймаються членські квитки профспілок. При цьому підтверджуються
періоди роботи лише за той час, за якийє відмітка про сплату членських
внесків.

Для підтвердження військової служби, служби в органах безпеки
приймаються:

військові квитки;

довідки військових комісаріатів, військових частин, установ системи
Міноборони, Держкомкордону та інший військових формувань;

довідки архівних та військово-лікувальних установ.

Час перебування в партизанських загонах і з’єднаннях встановлюється за
довідками штабів або архівів ( за місцем їх діяльності ).

Час навчання у навчальних закладах підтверджується дипломами,
посвідченнями. свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що
видана на підставі архівних даних і містять відомості про періоди
роботи. За відсутності в документах таких відомостей для підтвердження
часу навчання приймаються довідки про тривалість навчання.

Час догляду за інвалідом 1 групи, дитиною – інвалідом до 16 років, а
також пенсіонером, які за медичним висновком потребує сторонньої
допомоги встановлюється на підставі акту обстеження фактичних обставин
здійснення догляду т документів, що засвідчують перебування на
інвалідності і вік.

Час догляду непрацюючої матері за дитиною встановлюється на підставі
свідоцтва про народження дитини або виписки із паспорта ( у разі смерті
дитини – свідоцтва про смерть), а також документів про те, що до
досягнення 3-річного віку дитиною мати не працювала ( виписка з трудової
книжки, довідки органів управління житловим фондом чи довідки сільської,
селищної ради).

Час утримання під вартою, час відбування покарання в місцях позбавлення
волі та час перебування в засланні й на примусових роботах
підтверджується довідками органів внутрішніх справ і зараховується до
трудового стажу за наявності документів про реабілітацію ( довідки
суду, органів прокуратури, дізнання та слідства про припинення
кримінальної справи чи довідки суду про винесення виправдувального
вироку).

Період проживання дружин осіб офіцерського складу та прапорщиків,
мічманів з чоловіками в місцевостях, де була відсутня можливість їх
працевлаштування, підтверджуються довідками виданими командирами
військових частин.

Період проживання в м. Ленінград у період його блокади установлюється на
підставі довідки органу управління житловим фондом, виписки з домової
книга або поквартирних списків, прописної картки, довідки про термін
евакуації, евакуаційного посвідчення, мобілізаційного розпорядження.
Роботи в м. Ленінград встановлюється на загальних підставах.

Для підтвердження часу перебування на окупованій території України або
інших держав у період війни приймаються довідки сільських, селищних,
міських рад або їхніх виконкомів.

Час перебування у фашистських концтаборах, гетто та інших місцях
примусового утриманні в період війни, осіб, у тому числі дітей,
примусово вивезених з тимчасово окупованої території у період війни,
підтверджується будь-якими документами того часу, в яких містяться
необхідні відомості.

У разі відсутності таких документів приймаються довідки, видані
архівними установами, органами державної безпеки або внутрішніх справ за
місцем прибуття зазначених осіб до України. Крім того вказані відомості
видаються:

Службою розшуку Національного комітету Товариства красного Хреста
України;

Міжнародною Службою Розшуку ( Internationaler Suchdienst) за адресою:
Bundesrepublik Deuschland, 34444 Arolsen, Grose Allee 5 – 9;

Государственным архивом по адресу: 119817, г. Москва, ул. Б.
Пироговская, 17 ( для узником Бухенвальда);

Центром хранения историко-документальной коллекции по адресу: 125212,
г. Москва, ул. Выборгская, 3. ( для узников других лагерей);

Центральном государственным архивом МО России по адресу: 142117,
Московская обл., г. Подольск, Варшавское шоссе, 74. ( для тех, кто был
освобожден Советскими войсками и после этого принят на военную службу);

Военно-медицинским музеем МО России по адресу: 191180, г.
Санкт-Петербург, переулок Лазаретный, 2 ( для тех, кто после
освобождения Советскими войсками находился на лечении).

За відсутності документів про наявний стаж роботи та неможливості їх
одержання у зв’язку з воєнними діями, стихійним лихом, аваріями,
катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями стаж роботи, який дає
право на трудову пенсію, встановлюється н підставі показань не менше
двох свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботі на одному
підприємстві, в установі. організації або в одній системі.

Документи, що подаються для підтвердження трудової діяльності, повинні
бути підписані посадовими особами і засвідчені печаткою.

Якщо ім’я, по батькові та прізвище, які зазначені в документі, що
підтверджує трудовий стаж, не збігається з ім’ям, по батькові та
прізвищем особи за паспортом або свідоцтвом про народження, факт
приналежності цього документа даній особі може бути встановлений у
судовому порядку.

У тих випадках, коли в поданому документі про стаж роботи указано лише
роки без зазначення точних дат, за дату береться 1 липня відповідного
року, а якщо не зазначено число місяця, то ним вважається 15 число
відповідного місяця.

Список використаної літератури

Конституція України. ВВР, 1996.

Кодекс законів про працю України.

Закон України «Про державну службу» від 16.12.93 р. Голос України – №2
від5.01.94 р.

Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5.11.91 р. № 1788-ХII.
ВВР – 1992 – № 3 .

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.92 р. №583 «Про
затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення».
Урядовий кур’єр. № 48 від 30.10.92.

Генеральна тарифна угода. Праця і заробітна плата, 1997, № 22, ст.2.

Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в
установах, організаціях. Затверджена Наказом Мінпраці, Мінюсту,
Мінсоцзахисту України від 29.07.93 р. № 58.

Порядок обчислення стажу державної служби, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 3.05.94 р. № 383. Урядовий кур’єр, 1994,
№ 71.

Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за
відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.93 р. № 637. Урядовий
кур’єр, 1993, № 144.

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.93 р. № 131 «Про трудову
книжку працівників».

Правила обчислення трудового стажу для призначення працівникам допомоги
по тимчасовій непрацездатності, затверджені постановою Кабінету
Міністрів України від 19.10.98 р. № 1658. Праця і заробітна плата, 1998,
№ 21.

PAGE

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020