.

Положення про Державну інспекцію навчальних закладів України

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
81 1814
Скачать документ

HYPERLINK “http://www.ukrreferat.com/” www.ukrreferat.com – лідер
серед рефератних сайтів України!

РЕФЕРАТ

на тему:

«Положення про Державну інспекцію навчальних закладів України»

ПЛАН

Вступ

1. Повноваження згідно Положення про ДІНЗ України

2. Головні напрямки діяльності та права

3. Особливості діяльності керівництва ДІНЗ України

Висновок

Список використаних джерел

Вступ

Держа?вна інспе?кція навча?льних за?кладів Украї?ни (ДІНЗ України — далі
Державна інспекція) — центральний орган виконавчої влади, утворений 6
квітня 2011, Діяльність ДІНЗ України спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України через міністра освіти і науки, молоді та
спорту України.

Основними завданнями Державної інспекції є:

реалізація державної політики у сфері освіти шляхом здійснення
державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів
незалежно від їх підпорядкування і форм власності;

внесення на розгляд міністра пропозицій щодо формування державної
політики у зазначеній сфері.

Державну інспекцію очолює Голова, який призначається на посаду за
поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій
міністра, та звільняється з посади Президентом України.

Державна інспекція у своїй діяльності керується Конституцією та законами
України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України,
наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, іншими
актами законодавства, а також дорученнями Президента України та Міністра
освіти і науки, молоді та спорту України.

Головні завдання та повноваження ДІНЗ прописані у Положенні про Державну
інспекцію навчальних закладів України, яке затверджено Указом Президента
України від 8 квітня 2011 року №438.

1. Повноваження згідно Положення про ДІНЗ України

Державна інспекція відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює контроль за виконанням навчальними закладами положень
Конституції, законів України та інших нормативно-правових актів з питань
освіти;

2) вивчає роботу органів управління освітою щодо реалізації ними
державної політики в сфері освіти, ефективності управління навчальними
закладами;

3) проводить комплексні перевірки дошкільних, загальноосвітніх,
позашкільних і професійно-технічних та вищих навчальних закладів,
контролює проведення атестаційної експертизи та координує роботу,
пов’язану з програмно-методичним забезпеченням атестації цих навчальних
закладів;

4) здійснює планові заходи державного нагляду (контролю) у системі
загальноосвітньої, професійно-технічної та вищої освіти з періодичністю,
залежно від ступеня ризику від провадження господарської діяльності з
надання освітніх послуг;

5) здійснює інспектування навчальних закладів з питань організації
навчально-виховної і науково-методичної роботи, використання
науково-педагогічного потенціалу та матеріальних ресурсів, розвитку
матеріально-технічної бази і соціальної сфери;

6) здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням
вимог стандартів вищої освіти, державне інспектування;

7) аналізує роботу навчальних закладів щодо дотримання ними
нормативно-правових актів у галузі освіти, дає оцінку відповідності їх
діяльності державним стандартам і вимогам, вносить пропозиції щодо
усунення негативних і поширення позитивних тенденцій у розвитку освіти;

8) своєчасно інформує органи управління освітою про терміни і наслідки
проведення перевірок підпорядкованих їм навчальних закладів, вживає
необхідні заходи для усунення виявлених порушень і недоліків;

9) узагальнює практику застосування законодавства з питань державного
контролю, що належить до її компетенції, розробляє пропозиції щодо
удосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету
Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та у
встановленому порядку подає їх Міністру;

10) бере участь у підготовці і розгляді проектів рішень з питань
реформування освіти, прогнозування розвитку системи освіти та її
організаційно-правового забезпечення;

11) здійснює методичне керівництво і координацію роботи органів
управління освітою з питань організації і проведення контрольних заходів
та атестації підпорядкованих їм навчальних закладів;

12) здійснює контроль та бере участь у моніторингу якості підготовки
учнів та студентів;

13) вивчає стан організації виробничої практики учнів і студентів,
працевлаштування випускників вищих і професійно-технічних навчальних
закладів;

14) здійснює інші повноваження, визначені законом України та покладені
на неї Президентом України.

2. Головні напрямки діяльності та права

Державна інспекція з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання
корупції і контроль за їх здійсненням в апараті Державної інспекції;

2) здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат Державної
інспекції, формує в установленому порядку кадровий резерв на відповідні
посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації державних службовців та працівників апарату;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Державної інспекції,
здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів;

4) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з
діяльністю Державної інспекції;

5) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно
державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Державної
інспекції;

6) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної
підготовки та мобілізаційної готовності держави;

7) організовує ведення діловодства та архіву в апараті Державної
інспекції відповідно до встановлених правил.

Державна інспекція має право:

1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань
учених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників
центральних та місцевих органів виконавчої влади;

2) отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних
закладів, підприємств, установ та організацій інформацію і документи,
необхідні для виконання покладених на неї завдань;

3) скликати в установленому порядку наради і проводити семінари з
питань, що належать до її компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних
органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв’язку і
комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними
засобами;    

5) утворювати комісії, робочі групи, залучати до їх складу
науково-педагогічних, педагогічних працівників, учених, спеціалістів
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій за погодженням з їх керівниками;

6) безперешкодно відвідувати навчальні заклади, одержувати від їх
керівників необхідні пояснення, матеріали та інформацію для виконання
покладених на неї завдань.

7. Державна інспекція у процесі виконання покладених на неї завдань
взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади,
допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України,
органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних
держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями
роботодавців, а також підприємствами, установами, організаціями.

8. Державна інспекція у межах своїх повноважень, на основі і на
виконання         Конституції та законів України, актів і доручень
Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та доручень
Міністра видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписує
Голова Державної інспекції.

3. Особливості діяльності керівництва ДІНЗ України

Державну інспекцію очолює Голова, який призначається на посаду за
поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій
Міністра, та звільняється з посади Президентом України.

Голова Державної інспекції:

V

®

n

p

A

®

1) очолює Державну інспекцію, здійснює керівництво її діяльністю,
представляє Державну інспекцію у відносинах з іншими органами,
підприємствами, установами, організаціями;

2) вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо формування державної
політики в галузі освіти та розроблені Державною інспекцією проекти
законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України,
нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України з питань, що належать до сфери діяльності Державної інспекції;

3) забезпечує виконання Державною інспекцією Конституції та законів
України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів
України, наказів  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
з питань, що належать до сфери діяльності Державної інспекції, та
доручень Міністра;

4) затверджує за погодженням з Міністром схвалені на засіданні колегії
річний план роботи Державної інспекції, заходи щодо реалізації основних
напрямів  та пріоритетних цілей  її діяльності  відповідно до визначених
завдань;

5) звітує перед Міністром про виконання річного плану роботи Державної
інспекції та покладених на неї завдань, про усунення порушень і
недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Державної
інспекції, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб,
винних у допущених порушеннях;

6) вносить пропозиції Міністру щодо кандидатур на посади своїх
заступників;

7) затверджує розподіл обов’язків між своїми заступниками;

8) затверджує положення про структурні підрозділи апарату Державної
інспекції;

9) вносить Міністру пропозиції щодо граничної чисельності державних
службовців і працівників апарату Державної інспекції;

10) забезпечує взаємодію Державної інспекції із визначеним Міністром
структурним підрозділом Міністерства, відповідальним за взаємодію з
Державною інспекцією;

11) забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку обміну
інформацією між Міністерством і Державною інспекцією та вчасність її
подання;

12) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з Міністром
керівників і заступників керівників структурних підрозділів апарату
Державної інспекції, призначає на посади та звільняє з посад інших
державних службовців і працівників апарату Державної інспекції;

13) розглядає   в   установленому   порядку   питання   щодо  
присвоєння працівникам апарату Державної інспекції відповідних рангів
державних службовців, їх заохочення, притягнення до дисциплінарної
відповідальності;

14) вносить Міністру у встановленому законодавством порядку подання щодо
відзначення державними нагородами України працівників Державної
інспекції;

15) здійснює інші повноваження, визначені законами України та іншими
актами законодавства у визначених сферах діяльності.

Голова Державної інспекції має двох заступників, у тому числі одного
першого.

Першого заступника, заступника Голови Державної інспекції призначає на
посади Президент України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним
на підставі пропозицій Голови Державної інспекції, погоджених із
Міністром.

Першого заступника, заступника Голови Державної інспекції звільняє з
посад Президент України.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Державної
інспекції, обговорення найважливіших напрямів її діяльності в Державній
інспекції утворюється колегія у складі Голови Державної інспекції
(голова колегії), першого заступника та заступника Голови Державної
інспекції за посадою, визначених посадових осіб Міністерства. У разі
потреби до складу колегії Державної інспекції можуть входити керівники
структурних підрозділів Державної інспекції, а також у встановленому
порядку інші особи.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного
наказу Державної інспекції.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з
основних питань діяльності Державної інспекції можуть утворюватися
постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, постійних або тимчасових
консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад,
положення про них затверджує Голова Державної інспекції.

Граничну чисельність державних службовців та працівників Державної
інспекції затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру апарату Державної інспекції затверджує її Голова за
погодженням із Міністром.

Штатний розпис, кошторис Державної інспекції затверджує її Голова за
погодженням із Міністерством фінансів України.

Державна інспекція є юридичною особою, має печатку  із зображенням
Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в
органах Державної казначейської служби України.

Державна інспекція припиняється шляхом реорганізації або ліквідації
Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України.

Висновок

Отже, діяльність Державної інспекції навчальних закладів України регулює
низка різних нормативно-правових актів України, однак провідне місце
посідає Положення про ДІНЗ України, яке визначає статус та функціональні
обов’язки ДІНЗ України та ін.

Державна інспекція навчальних закладів (ДІНЗ України – далі Державна
інспекція) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра
освіти і науки, молоді та спорту України, входить до системи органів
виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері
освіти.

Основними завданнями Державної інспекції є:

реалізація державної політики у сфері освіти шляхом здійснення
державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів
незалежно від їх підпорядкування і форм власності;

внесення на розгляд Міністра пропозицій щодо формування державної
політики у зазначеній сфері.

Список використаних джерел

Положення про Державну інспекцію навчальних закладів України від 8
квітня 2011 року

Указ Президента України № 370/2011 від 6 квітня 2011 року «Питання
оптимізації системи центральних органів виконавчої влади»

Указ Президента України № 438/2011 від 8 квітня 2011 року «Про
затвердження Положення про Державну інспекцію навчальних закладів
України»

Указ Президента України № 880/2011 від 26 серпня 2011 року «Про
призначення М.Гончаренка Головою Державної інспекції навчальних закладів
України»

HYPERLINK “http://dinz.gov.ua/index/ua/material/169”
http://dinz.gov.ua/index/ua/material/169 – Офіційний сайт ДНІЗ України

Додатки

Додаток А

Структура Державної інспекції навчальних закладів України

Керівництво

Голова ДІНЗ України

Перший заступник

Заступник

Структурні підрозділи

Управління контролю за діяльністю

вищих навчальних закладів

начальник управління

Відділ інспектування та моніторингу вищих навчальних закладів І-ІІ
рівнів акредитації заступник начальника управління – начальник відділу

Відділ інспектування та моніторингу вищих навчальних закладів ІІІ-ІV
рівнів акредитації начальник відділу

заступник начальника відділу

Управління контролю за діяльністю загальноосвітніх і

професійно-технічних навчальних закладів

начальник управління

Відділ інспектування та моніторингу професійно-технічних і позашкільних
навчальних закладів заступник начальника управління – начальник відділу

Відділ інспектування та моніторингу загальноосвітніх і дошкільних
навчальних закладів начальник відділу

заступник начальника відділу

Управління організаційного та

інформаційного забезпечення

начальник управління

Відділ взаємодії з громадськістю та ЗМІ і міжнародного співробітництва
заступник начальника управління – начальник відділу

Відділ роботи з персоналом, організаційної та мобілізаційної роботи
начальник відділу

Сектор фінансового планування,

бухгалтерського обліку та звітності

завідувач сектору – головний бухгалтер

PAGE

PAGE 12

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020