.

Організація рекламної діяльності на закордонних ринках (курсова робота)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
94 2881
Скачать документ

HYPERLINK “http://www.ukrreferat.com/” www.ukrreferat.com – лідер
серед рефератних сайтів України!

Курсова робота на тему:

Організація рекламної діяльності на закордонних ринках

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………..3

Розділ 1. Теоретичні основи організації рекламної діяльності на
закордонних ринках……………………………………………………5

1.1 Сутність, мета, завдання та класифікація реклами……………….…5

1.2 Основні етапи здійснення рекламної діяльності…………………….12

1.3. Особливості організації реклами в мережі Інтернет……………….20

1.4. Значення міжнародних виставок й ярмарок в організації рекламної
компанії при виході підприємства на закордонний ринок………….….27

Розділ 2. Організація рекламної діяльності на підприємстві ВАТ
«Selmi»………………………………………………………………………33

2.1. Організаційно-управлінська структура та характеристика
господарської діяльності ВАТ «Selmi»………………………………..……….33

2.2. Аналіз експортних операцій ВАТ «Selmi»…………..…………….44

2.3. Оцінка ефективності організації рекламної діяльності ВАТ «Selmi» на
закордонних ринках………………………………………………………….49

2.3. Розробка плану та бюджету рекламної діяльності ВАТ «Selmi»..…57

Розділ 3. Вдосконалення організації рекламної діяльності ВАТ «Selmi» на
закордонних ринках……………………………….69

Висновки…………………………………………………..…………………..79

Список літератури…………………………………………………………..81

Розділ 2

Організація рекламної діяльності на підприємстві

ВАТ «Selmi»

2.1. Організаційно-управлінська структура та характеристика
господарської діяльності ВАТ «Selmi»

Аналізуєме нами підприємство створено у 1959 році. Його перше
найменування – «Завод Електронних мікроскопів і електроавтоматики».
Перший прилад – мас-спектрометр МІ-1305 був виготовлений колективом
підприємства 6 червня 1959р. Цей прилад був призначений для періодичного
аналізу ізотопного складу газів, парів рідин та твердих речовин. Дата 6
червня – день народження заводу. У грудні 1959 р. був виготовлений
перший електронний мікроскоп ЕМ-5, який дав можливість побачити молекули
та елементи кристалевої решітки живої клітини. У 1965 р. на підприємстві
було створено спеціальне конструкторське бюро (СКБ). У наступні роки
—————————————–

Відкрите акціонерне виробництво ВАТ «Selmi» було створено у січні
1994року згідно з наказом Фонду державного майна України №3-АТ від
31.01.94р. ВАТ «Selmi» є правонаступником державного підприємства –
Сумського виробничого об’єднання «Електрон». Предметом діяльності ВАТ
«SELMI» є розробка, виробництво та реалізація науково- технічних
приладів і товарів народного споживання, виконання науково-дослідних та
дослідно——————————–

В 2007 році облікова політика Товариства ґрунтувалась на підставі Наказу
про облікову політику, в якому описані підходи та облікові оцінки
керівництва Товариства.

Для підвищення обсягів збуту продукції використаються різноманітні форми
та засоби її реалізації:

————————

В даний час підприємство реалізує продукцію в межах держзамовлення та в
вільному продажу. Щороку поводяться роботи з ініціації надання замовлень
в Мінекономіки на поставку продукції від Національної академії наук
України, української академії аграрних наук, Міністерства освіти і
—————————

Основним джерелом надходження коштів від продажу продукції є контракти
на поставку в Російську Федерацію комплектів електронно-променевої
зварювальної апаратури і цілого ряду мас-спектрометрів серії МИ1201 для
електрохімічних комбінатів. Третє, не таке вагоме та набагато складніше
джерело надходження коштів від продажу приладів – пошук
———————————-

ВАТ «Selmi» належить до галузі машинобудування (підгалузь
-приладобудування). В зв’язку з тим, що ВАТ виробляє прилади для
наукових досліджень, а фінансування фундаментальної науки на Україні
недостатнє (як і в інших країнах СНД), попит на прилади у рамках
держзамовлення низький. За 2007 рік вага продукції постачаємої по
держзамовленню склала 4%. На Україні залишилось 5 підприємств, що
займаються виробництвом —————————

В даний час на ринку України та СНД, а також на світовому ринку
приладобудування, йде дуже жорстка конкурентна боротьба між фірмами
навіть не за долі ринків або їх сегменти, а взагалі на виживання, що
пояснює суттєвий зріст активності та пропозицій виробників та дилерів на
ринку приладів.

Номенклатуру продукції ВАТ «Selmi» можна поділити на вісім груп:

——————————

Цінова політика та загальні принципи ціноутворення безпосередньо
впливають на споживчу привабливість продукції, а в кінцевому результаті
на конкурентоспроможність. Хоча конкурентоспроможність продукції
визначається зовнішніми факторами ринку (політичні, законодавчі,
фінансово-економічні, лобістські і т.і.) і внутрішніми особливостями
підприємства (науково-технічні, виробничі, економічні, маркетингові,
кадрові і т.і.), та в даний час ціна продукції стала тим лакмусовим
папірцем, ———————————-

На діяльність ВАТ «Selmi» впливають такі проблеми:

1. Щорічне зменшення фінансування держзамовлення із бюджету на прилади
для наукових досліджень.

—————————–

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності ВАТ «Selmi»:

1. Укладання контрактів з обов’язковою (не менше 50%) передплатою.

—————————————

Прогнози та плани про діяльність ВАТ «Selmi» на сьогодення в основному
заключаються в стабілізації фінансово-економічного стану АТ у 2008 році
та досягнення позитивного темпу росту виробництва. Для цього на
підприємстві:

1. Розширюються маркетингові дослідження по Україні в галузях, які
раніше не були охоплені пропозиціями АТ.

————————–

На протязi 2007 року ВАТ проводились роботи з розробки та впровадження у
виробництво нових технологiй, заходiв, спрямованих на зниження
собiвартостi продукцiї, що вироблюється, а також економiї
енергоресурсiв. За 2007 рiк розроблено та освоєно 38 найменувань нових
видiв продукцiї, розроблено та впроваджено 22 нових прогресивних
———————————

Спецiалiстами ВАТ продовжувались роботи по розширенню номенклатури,
проектуванню нового обладнання та модернiзацiї вже освоєного з
урахуванням вимог вiтчизняного та свiтового ринкiв.

Для виробництва складного обладнання, забезпечення його високої якості і
надійності підприємство має в своєму розпорядженні унікальне
устаткування.

Основними джерелами фiнансування дiяльностi ВАТ є власнi кошти, в тому
числi нерозподiлений прибуток, а також банкiвськi кредити, якi
—————————

Значення коефiцiєнту загальної лiквiдностi (оборотнi
активи/короткостроковi зобов’язання) як на початок (1,5), так i на
кiнець 2007р. (1,71) вище нормативного (>1,0), тобто ВАТ має абсолютну
можливiсть повного погашення заборгованостi за рахунок своїх оборотних
——————————–

Значення коефiцiєнту фiнансової стiйкостi (власний капiтал/вартiсть
майна пiдприємства) протягом 2007р. збiльшилося на 9 вiдсоткiв з 0,44 до
0,48 (нормативне значення показника >0,5), що свiдчить про збiльшення
——————————————–

Значення коефiцiєнту покриття зобов’язань власним капiталом
(короткострокова кредиторська заборгованість + довгострокова
кредиторська заборгованість + забезпечення наступних витрат i
платежiв)/власний капiтал) свiдчить про незначне перевищення суми
зобов’язань над власним капiталом. Але протягом 2007 р. спостерiгалась
позитивна тенденцiя до його зниження: з 1,26 на початок 2007р. до 1,09
на кiнець 2007р. (нормативне значення показника "&$ $ & * . 0 ® 1/4 3/4 oe u ue iUAeU¬”¬g¬iRiRiUiUAeUAeUNGN h? (0 ue $ gd…~u CµCµC™’?…?’™~wsls h? h? h? Oe h? h…~u h? O O ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? O O h? h…~u h? h…~u h? Y@?uey'¬{:|\|f|h|j|z|?|?|oessfe[ssss h"X«@?uey !@}B}D}F}H}J}L}ooeooo $~x2?e?‚?*„:„T„TH„o„oe„ …-…D…uuuuuooeoTHOTHE -gd…~u gd…~u & F h? h Y ¬ Y ¬ Y ¬ Y ¬ Y ¬ шості таких інструментів маркетингу, як робота з громадськістю та персональний продаж. Щодо підтримки збуту, то тут беруть за мету не просте стимулювання покупців, продавців та власного збутового персоналу, а насамперед інформування про товар, послугу чи ідею рекламодавця. Тому ------------------------------------ Для ефективної розробки плану рекламної діяльності ВАТ «Selmi» необхідно мати значний обсяг інформації, зокрема: --------------------------------- Ця інформація уможливлює аналіз становища фірми на ринках збуту та етапу життєвого циклу продукції чи послуги цієї фірми. Загальна стратегія фірми, як було вже сказано, визначає стратегію маркетингу, в тому числі рекламування. Загальну стратегію ВАТ «Selmi» можна здійснювати в таких напрямах: -------------------------------- Кожний напрям має свої особливості в ціноутворенні, комунікаціях та зв’язках із громадськістю. Особливо великий вплив має на розробку marketing mix такий фактор, як етап життєвого циклу окремих груп продукції фірми. Етап життєвого циклу окремої групи продукції фірми зумовлює стратегію комунікацій (вони відомі в економічній літературі також під назвою «товаропросування»). Закономірності розвитку цивілізованих країн протягом кількох десятків років дають змогу зробити такі висновки: --------------------------Таблиця 2.7 Стратегічна політика ВАТ «Selmi»на ринках збуту продукції на 2008 рік Група товарів Етап життєвого циклу Стратегія фірми Стратегія маркетингу Стратегія ціноутво-рення Стратегія товаропросування Ваги електронні Дозатори вагові Прилади пожежної сигналізації Тензоре-зистори Лабора-торне обладнання для ВНЗ 3. Максимізація поточного прибутку відображає етап зрілості даної групи продукції. На цьому етапі стратегію маркетингу треба провадити як диверсифікацію через захист своєї частки на ринку, а стратегію маркетингових комунікацій – у вигляді просування товару через посередників та залучення споживачів до оцінювання окремих властивостей товару. Ціль рекламування на етапі зрілості – нагадування покупцеві про товар, його особливості та властивості тощо. На цьому етапі знижуються загальні витрати на товаропросування. Таблиця 2.8 Визначення методу розрахунку витрат на товаропросування ВАТ «Selmi» на 2008 рік Група товарів Етап життєвого циклу Стратегія товаропро- сування Структура витрат на товаро- просування Стратегія змін на товаро-просування Метод розрахунку витрат Ваги електронні Етап зрілості Дозатори вагові Етап зрілості Прилади пожежної сигналізації Етап зростання Тензоре-зистори Лабора-торне обладнання для ВНЗ 4. Забезпечення виживання фірми відповідає четвертому етапу життєвого циклу групи товарів фірми – етапу спадання. На цьому етапі стратегія маркетингу планується як дивертифікація, тобто стратегія виходу з даного ринку, переходу на інші ринки. На етапі спадання основними стратегічними --------------------------- Розглянемо залежність стратегій підприємства, маркетингу, ціноутворення від життєвого циклу продукції ВАТ «Selmi», яке виготовляє як товари широкого вжитку наступну продукцію: ваги електронні, дозатори вагові, прилади пожежної сигналізації, тензорезистори, лабораторне обладнання для ВНЗ. Стратегічну політику ВАТ «Selmi» на ринках збуту продукції подано у табл. 2.7, визначення методу витрат на товаропросування (маркетингові комунікації) – в табл. 2.8, загальний план товаропросування – в табл. 2.9, бюджет на нього – в табл. 2.10. Таблиця 2.9 Загальний план товаропросування ВАТ «Selmi» на 2008 рік Група товарів Метод розрахунку витрат на товаропросу-вання Обсяг витрат на товаропро-сування, грн. Витрати на рекламу і PR, грн. Витрати на стимулювання збуту, грн. Витрати на особистий продаж, грн. Ваги електронні За конку-рентним паритетом Дозатори вагові За конку-рентним паритетом Прилади пожежної сигналізації У відсотках до обсягів продажу Тензо-резистори За конку-рентним паритетом Лабораторне обладнання для ВНЗ У відсотках до обсягу продажу Усього по всіх групах за рік Таблиця 2.10 Бюджет товаропросування ВАТ «Selmi» Показники Сума витрат, грн. Обсяг витрат на товаропросування, усього, в т.ч. – на рекламу і PR – на стимулювання збуту – на особистий продаж Деталізацію плану товаропросування з урахуванням затверджених на окремі напрями сум бюджету показує табл. 2.11. Дані табл. 2.11 є базовими для опрацювання рекламного звернення та вибору носіїв реклами. Опрацювання рекламного звернення є синтезом ідеї (теми) та творчості (визначне рекламне звернення – це синтез великої ідеї та непересічної творчої особистості). Ідея (тема) визначається на основі інформації, що має рекламодавець про покупців, товари, конкурентів, а також інформації про потреби цільової аудиторії. Особливості цих факторів визначають творчі засоби створення рекламного звернення, його форми та носіїв. Таблиця 2.11 План реалізації товаропросування ВАТ «Selmi» на 2008 рік Частина 1. Рекламування Група товарів Життєвий цикл товарів Мета реклами Конкретизація мети рекламування Сума витрат, грн. Ваги електронні Дозатори вагові Прилади пожежної сигналізації Тензорезис-тори Лабора-торне обладнання для ВНЗ Частина 2. Стимулювання збуту Група товарів Життєвий цикл товарів Напрям стимулювання Вид стимулювання Сума витрат, грн. Ваги електронні Дозатори вагові Прилади пожежної сигналізації Тензо- резистори Лабораторне обладнання для ВНЗ Частина 3. Паблік рілейшнз (РR) Група товарів Життєвий цикл товарів Робота з громадськістю Ваги електронні Дозатори вагові Прилади пожежної сигналізації Тензорезистори Лабораторне обладнання для ВНЗ Частина 4. Особистий продаж Група товарів Комівояжер Сума витрат, грн. Ваги електронні Дозатори вагові Прилади пожежної сигналізації Тензорезистори Лабораторне обладнання для ВНЗ Для того щоб вибрати носіїв реклами, підприємство повинно створити у себе базу даних про них (табл. 2.12). Таблиця 2.12 Характеристика рекламних агенцій Рекламна агенція Носій реклами Колір звернення Макет звернення Одиниця виміру звернення Ціна послуги, грн. Примітки А Рекламні проспекти Рекламні об’яви про товар на ТБ Те саме Б Рекламні оголошення про товар на радіо Для вибору носіїв необхідно знати мету рекламування; вибрати засоби та носіїв реклами, що відповідають вимогам рекламодавця; вибрати колір звернення, його макет, охоплення, частоту появи рекламного звернення в період проведення рекламної кампанії в засобах масової інформації та силу його впливу. Ці питання вирішуються на етапах планування рекламної діяльності ВАТ «Selmi» та проведення рекламної кампанії, це дає змогу обгрунтовано вибрати рекламну агенцію, засоби масової інформації та визначити (з урахуванням розцінок на послуги рекламних агенцій та засобів масової інформації) обсяг рекламного звернення. Для того щоб розробити план рекламування, підприємство повинно створити базу даних: ------------------------------ Бізнес-план рекламної діяльності ВАТ «Selmi» повинен мати бази даних для аналізу та наступних розрахунків, а також такі документи: бюджет рекламування, план рекламування окремих груп продукції, макети рекламних --------------------------------- Для визначення бюджету рекламування рекламодавці використовують п’ять методів: перший – усе, що ви можете собі дозволити, другий – виходячи з приросту обсягів продажу товарів даної групи, що планується на наступний період, третій – за паритетом з конкурентами, зі схожими умовами становища фірми на ринках збуту, --------------------------- Використовуючи перший метод, фірма спочатку виділяє кошти на всі елементи маркетингу, крім комунікацій (товаропросування). Залишок становить бюджет комунікацій, в основному рекламування. Розрахунки при використанні цього методу ведуть у такому порядку: ------------------------------ Цей метод найпростіший. Його використовують невеликі фірми, зорієнтовані на виробництво. До недоліків цього методу належить відсутність зв’язку витрат на рекламу зі стратегією фірми та небезпека того, що взагалі не залишиться коштів на рекламу. Метод, що передбачає розрахунок бюджету рекламування виходячи з приросту продажу, дає можливість фірмі будувати свій бюджет на базі тих тенденцій стосовно асигнувань на рекламу, що існували в періоді, котрий передує плановому. Тобто фірма збільшує або зменшує витрати на --------------------------------- Переваги цього методу – наявність вихідної точки для розрахунків, побудова бюджету на минулих успіхах фірми та майбутніх тенденціях, зручність розрахунків. Як недолік можна назвати те, що розміри бюджету тісно зв’язані з інтуїтивними передбаченнями. Суть третього методу: бюджет рекламування залежить від дій конкурентів. Його можуть використовувати як малі, так і великі фірми. Він дає вихідну точку для розрахунків, має чітку орієнтацію на ринок, дає можливість визначити межу фінансування витрат на рекламу. Але це – метод ------------------------------------- Четвертий метод дає змогу фірмі зв’язувати бюджет рекламування з тими сумами, що надходять від продажу. Відтак протягом багатьох років частка витрат на рекламування залишається постійною. Вона становить частку від продажу у відсотках. Цей метод використовує обсяги продажу товарів як базу, має добру адаптивність, взаємозв’язаний із продажем. Але при його використанні відсутні зв’язки з цілями фірми, рекламування «тягнеться» за збутом і від нього залежить, а не впливає на збут. Тому витрати автоматично ----------------------------------- Використовуючи п’ятий метод, фірма чітко зв’язує свої загальні цілі, а також цілі маркетингу та товаропросування, визначає, які завдання необхідно вирішити у галузі рекламування для досягнення цих цілей і, виходячи з цього, розраховує бюджет рекламування. Це найкращий метод. Він чітко окреслює цілі, зв’язує витрати з виконанням завдань плану. За цим методом ------------------------------------ Хотілось би детальніше зупинитись на ще одному ефективному засобі рекламування товарів, як на закордонних, так і вітчизняних ринках – це участь у виставках і ярмарках. Для ВАТ «Selmi», як і для інших машинобудівних підприємств, цей вид реклами має бути основним і найефективнішім. Розділ 3 Вдосконалення організації рекламної діяльності ВАТ «Selmi» на закордонних ринках Фірми, що рекламують споживчі товари та послуги, найчастіше використовують телебачення, радіо, рекламні журнали для споживачів. Промислові фірми і підприємства, такі як ВАТ «Selmi» в основному користуються галузевими журналами, прямими поштовими відправленнями, діловими журналами, галузевими виставками. Промислова реклама значно відрізняється від інших її видів, оскільки її споживачі – це професіонали, які ------------------------------- Результатом усіх маркетингових комунікацій, насамперед реклами, має бути збільшення обсягів продажу та отримання додаткового прибутку в основному за рахунок поширення рекламної інформації. Найбільшим клопотом кожного сучасного підприємства є бажання забезпечити собі тривале перебування у світовому підприємницькому товаристві. Адекватним засобом для цього є система торгових виставок та ярмарків. Вона забезпечує як поширення, так і отримування широкого спектра економічних, технічних і комерційних повідомлень за доступної ------------------------------------ Появу торгових виставок та ярмарків пов'язано з необхідністю порівнювання пропозиції та попиту. На думку спеціалістів, заходи такого плану є концентрованим вираженням самої сутності ринку. Виставки та ярмарки поступово стали дзеркалом технічного розвитку, біржею інформації, індикатором цін, економічно-політичним форумом прогнозування кон'юнктурних зміна також особливим соціальним явищем з економічним, політичним і культурним змістом. На відміну від інших інструментів маркетингу, які були нами розглянуті в першому розділі, торгові виставки та ярмарки користуються перевагами безпосередньої комунікації й живого контакту з товарами й послугами. ------------------------------- У виставках можуть брати участь як виробники, так і посередники. Виставки бувають всесвітніми, національними, індивідуальними, універсальними та спеціальними. Завдання виставок – знайти нових покупців. Для ефективного проведення виставки необхідно: ---------------------------- Під час проведення виставки учасники можуть організовувати прес-конференції, запрошувати кореспондентів радіо й телебачення тощо. Відвідувачі виставок завжди хочуть бачити експонати в дії, попрацювати на них, «помацати» їх, покуштувати продукти харчування. Тому стенд має передовсім рекламувати продукцію, а не фірму. Але може статися й таке, що рекламуватиметься саме фірма з її продукцією. Це залежить від виду виставки, її тематики та кількості учасників. Індивідуальні виставки мають своїм призначенням рекламування окремих фірм, створення їхнього іміджу, поширення інформації про них. Стенди на виставці мають складатися з трьох зон: зона переговорів, господарська зона та зона експонатів (рис. 3.1). ---------------------------- Рис. 3.1. Розміщення зон у стендовому залі виставки Ключова фігура виставки – стендист. Вимоги до стендиста досить високі. Він повинен добре витримувати умови виставки, бути терплячим, добре обізнаним з експонатами та проблемами, які вони вирішують. Він повинен бути одягнутим у форму фірми або носити відповідну картку на лацкані одягу, знати техніку безпеки. Особливі вимоги до стендиста – він має бездоганно знати -------------------------------- Після кожної бесіди необхідно заповнювати спеціальний бланк. Стендисту треба ознайомитися зі стендами конкурентів, визначити їхні особливості, переваги та недоліки, по можливості зробити фотознімки цих стендів. Нині виставки все більше комерціалізуються і на них часто укладаються різного роду угоди. Але заходом, що призначений безпосередньо для продажу товарів та послуг, є ярмарок, де реклама відіграє таку саму важливу роль, що й продаж. Ярмарок – це виставка зразків якогось великого ринку товарів. Він діє в обумовлений заздалегідь термін протягом певного часу на тому самому місці. На ярмарок дозволяється подавати зразки своєї продукції для укладання торговельних угод у національному або міжнародному масштабах. Виділяють десять типів ярмарків: ---------------------------- Можна також класифікувати виставки залежно від спеціалізації, організаційних особливостей та рівня, на якому приймається рішення про їх проведення: ---------------------------- Наступним запропонуємо участь ВАТ «Selmi» в роботі міжнародної спеціалізованої виставки (ярмарку) «Електроавтоматика і приладобудування - 2008», яка буде проводитись в Польщі (м.Варшава) в червні 2008 року. Процес участі можна розділити на такі етапи: ------------------------------ Метою цієї виставки для ВАТ «Selmi» має стати: ( пошуки нових ринків; ----------------------------- Отже, більшість цілей збігаються з цілями маркетингу, а відтак і з цілями рекламної діяльності підприємства. Вирішуючи питання про участь ВАТ «Selmi» у виставці (ярмарку), необхідно врахувати: -------------------------------- Організаційні питання про прийняття рішення керівництва ВАТ «Selmi» у виставці включають: ----------------------------- Для розробки тематичного плану участі ВАТ «Selmi» у виставці (ярмарку) треба здійснити такі заходи: ------------------------ Виставочний майданчик фірми-учасниці умовно поділяється на три зони: -------------------------------------- Щодо кошторису, то в середньому витрати великих фірм на участь у виставках (ярмарках) становлять 15 – 30 % усіх коштів, що витрачаються на цей захід. Для фірм, що виробляють товари масового попиту, цей показник дещо нижчий – 5 – 10 %, а для виробників засобів виробництва вищий – 30 – 35 %. Для ВАТ «Selmi» вищезазначена виставка «Електроавтоматика і приладобудування - 2008» у м.Варшаві має стати важливою подією року, тому затрати на участь мають бути не менше ніж 30-35% від загального бюджету на рекламу. Можна навести типову структуру витрат: ( орендна плата – 15 – 20 %; ------------------------ Підготовча робота з налагодження комунікацій із цільовою аудиторією під час виставок (ярмарків) складається з таких заходів: ---------------------------------------- Аналізуючи результати участі фірми у виставці (ярмарку), необхідно: -------------------------------------- При проведенні цієї виставки підприємству ВАТ «Selmi» необхідно застосовати весь комплекс засобів маркетингових комунікацій: реклама (друкована – листівки, буклети, прайс-листи тощо; зовнішня – щити, вивіски тощо), комерційна пропаганда, особистий продаж (робота стендистів, комерційних представників), стимулювання збуту (роздача сувенірів, надання знижок при реалізації експонованих товарів тощо). Ми сподіваємось, що запропоновані заходи по участі ВАТ «Selmi» у міжнародній спеціалізованій виставці «Електроавтоматика і приладобудування - 2008» у м. Варшаві не тільки принесе підприємству ----------------------------------- Підсумовуючи, можна сказати, що значення торгових виставок та ярмарків визначається тим, що вони створюють передумови для так званих випадкових зустрічей, забезпечують безпосередність спілкування, економлять дорогоцінний час покупців, продавців та виробничників, пропонують товари в їхньому натуральному вигляді, дають покупцю ------------------------------------------- Виставки та ярмарки допомагають підвищувати авторитет підприємств (фірмової марки тощо), набувати досвіду професійних контактів, підвищувати рівень кваліфікації працівників та активізувати їхні зусилля для поліпшення своєї підприємницької діяльності, захищатися від помилкових ------------------------------------- Отже, сучасний стан організації виставок і ярмарків наочно свідчить про їхню трансформацію із засобу презентації товарів для безпосереднього продажу на засіб глобальної комунікації. Сучасні виставки та ярмарки – це середовище для обміну інформацією (сфера комунікації) і укладання торгових угод (сфера ринку). Відтак участь у торгових виставках та ярмарках входить до переліку заходів підприємницької діяльності наступального характеру, органічно вписується в комплекс маркетингу і обіцяє українським бізнесменам реальні ----------------------------------------------- Висновки В рамках єдиної стратегії реклама активно впливає на виробництво, яке випускає і реалізує лише те, що безумовно знайде збут, а при виході на ринок призводить до досягнення комерційних результатів з врахуванням попиту. В сучасних ринкових умовах реклама крім інформаційної функції стала виконувати й комунікативну, забезпечуючи «зворотній зв’язок» виробництва з ринком і споживачем шляхом максимального управління ------------------------------------------послуги, форми і методи збуту. І реклама починає відігравати особливу роль. Реформування української економіки по шляху ринкових перетворень привело до появи нового виду підприємницької діяльності - рекламного бізнесу. В ході проведеної роботи нами було з’ясовано, що реклама продукції і діяльності підприємства - це найважливіша складова частина комплексу маркетингових заходів, своєрідний інформаційний вихід на споживача. ---------------------------------- Реклама - ознайомлення споживачів із товарами або послугами, що пропонує дане виробниче, торговельне, транспортне, страхове, туристичне, фінансове або інше підприємство. Реклама здійснюється у формі оголошень у пресі, на радіо, телебаченні, на плакатах тощо. Перед експортною рекламою можуть бути поставлені й інші завдання: ознайомити даний ринок із фірмою та її товарами з метою одержання ------------------------------- Одним з основних елементів міжнародного маркетингового комплексу підприємства ВАТ «Selmi», яке нами було обрано як приклад, є система просування товарів, а саме - реклама, стимулювання збуту, персональні продажі та зв’язки з громадськістю. Зрозуміло, що і сам маркетинговий комплекс, і система просування формуються по відношенню до певного сегмента і конкретного товару. На відмінну від системи просування маркетингові комунікування забезпечують, як правило, ефективне просування не одного продукту чи послуги, а всієї номенклатури товарів. Результатом усіх маркетингових комунікацій, насамперед реклами, має бути збільшення обсягів продажу та отримання додаткового прибутку в основному за рахунок поширення рекламної інформації. Нами було запропоновано підприємству ВАТ «Selmi» такий прогресивний захід реклами, як участь у міжнародній виставці «Електроавтоматика і приладобудування - 2008» у м. Варшаві, сподіваючись на те, що запропоновані заходи принесуть підприємству відомість на закордонному конкурентному ринку і поліпшить фінансове становище, а в кінцевому результаті, принесуть чималий прибуток. Висунуті в даній роботі пропозиції дозволять підприємству вийти на нові ринки збуту, підвищити обсяги виробництва та реалізації продукції. Список літератури Айзенберг М. Менеджмент реклами. – М.: ИнтелТех, 1993. Алешина И.В. Паблик Рилейшнз для менеджеров. М:ИКФ «ЭКМОС», 2002 г., 480 с. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс, 5-те видання. : Пер. з англ. : Уч. пос. – М. : Видавничий дім «Вільямс», 2001. – 608 с. Багиев Г. Л., Моисеева Н. К., Никифорова С. В. Международний маркетинг. – СПб: Питер, 2001. – С. 360–386. Батра Р., Майерс Дж. Дж., Аакер Д. А. Рекламный менеджмент: Пер. с англ. – 5-е изд. – М.; СПб; К.: Вильямс, 1999. Блэк Сэм. Паблик Рилейшнз. Пер. с. англ. М.: Сирин, 2002 г., 202 с. Бодуан Жан Пьер. Управление имиджем компании. Паблик рилейшнз: предмет и мастерство. Пер. с.фр. - М.: Консалтинговая группа «Имидж-Контакт»: ИНФРА-М, 2001. – 233 с. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник - К.: КНЕУ, 1998. - 268 с. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – К.:Лібра, 2004. -712 с. Головкіна Н.В. Європейський досвід регулювання маркетингових комунікацій: короткий огляд.//Журнал „Маркетинг в Україні” №2, 2002 Д’Алессандро Войны брендов: Пер. с англ. / Под ред. Ю. Н. Каптеровского. – СПб.: Питер, 2002.–264 с. Денисов Д., Тоби Л. Учебник по рекламе: Как стать известным, не тратя денег на рекламу. – Минск: СЛК, 1996. Джефкінс Ф. Реклама: Практ. посіб.: Пер. з 4-го англ. вид./Доповнення і редакція Д.Ядіна. – К.:Т-во «Знання», КОО, 2001. – 456 с. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг. – М.: Междунар. отношения, 1995. Закон України «Про рекламу» // Закони України. – К., 2001. – Т. 11. – С. 7–17. Картер Г. Эффективная реклама: Путеводитель для малых предприятий. – М.: Прогресс, 2004. Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз. М., «Рефл-бук», К.: «Ваклер» - 2000. - 528 с. Котлер Ф. Маркетинговый менеджмент. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 896 с. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. - М.: Ростингер, 1996.-704с. Критсотакис Я. Г. Торговые ярмарки и выставки. Техника участия и комуникации. – М.: Издательство «Ось-89», 1997. – 264 с. Лалл Дж. Медіа, комунікації, культура. Глобальний підхід: Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2002. – 264 с. Лук’янецъ Т. I. Рекламний менеджмент. – К.: КНЕУ, 1998. Международный кодекс рекламной практики / Пер. с англ. Н. В. Гениной, В. Е. Демидова. – К.: Укрреклама, 1995. Ньюсом Даг, Терк Джуди Ван Слайк, Крукеберг Дин. Все о PR. Теория и практика паблик рилейшнз. -7-е изд. Пер. с.англ. - М.: Консалтинговая группа «Имидж-Контакт»: ИНФРА-М, 2001. – 628 с. Огилви Д. Откровения рекламного агента. –М.: Финстатинформ, 1994. – 108 с. Організація взаємодії рекламодавця та рекламного агентства на міжнародному рівні: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / І.О. Делікатна / Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 17 с. – укp. Оцінка та формування витрат на рекламну діяльність в системі маркетингу підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Н.І. Горбаль / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів, 2001. – 20 с.: рис. – укp. Планування рекламної діяльності підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Т.В. Новікова / Харк. держ. екон. ун-т. – Х., 2001. – 18 с. – укp. Правове регулювання комерційної реклами в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / А.І. Черемнова / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 17 с. – укp. Реклама як засіб формування сучасного способу життя міського населення України: Автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Н.С. Удріс / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Х., 2003. – 20 с. – укp. Рекламно-маркетинговая стратегия продвижения проекта КСПБМ / С.В. Штукарева // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. «Крым 2001»: Материалы конф. – М., 2001. – Т. 2. – С. 736-739. – рус. Ромат Е. Реклама. – Харьков: Студцентр, 2000. Росситер Дж. С., Перси Л. Реклама и продвижение товаров: Пер. с англ. – 2-е изд. (серия «Маркетинг для профессионалов»). – СПб.: Питер, 2001. – 656 с. Самые успешные PR-кампании в мировой практике: Пер. с. англ. М.: Консалтинговая группа «Имидж-Контакт», ИНФРА-М, 2002. – VIII, 310 c. Сендидж Ч., Фрайбергер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика. – М.: Прогресс, 1989. Старостіна А.О., Зозульов О.В. Маркетинг: Навч. посіб. – 2-ге вид., переробл. і доп. – К.: Знання-Прес, 2003. – 326 с. Уэллс У., Бернет Дж., Мариарти С. Реклама: Принципы и практика: Изд-е второе, испр., серия «Теория и практика менеджмента». – СПб.: Питер, 2001. – 736 с. Формування рекламного звернення у маркетинговій діяльності підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Т.Г. Діброва / Нац. авіац. ун-т. – К., 2003. – 16 с.: рис. – укp. Хромов Л.Н. Рекламная деятельность: искусство, теория, практика. (Настольная книга делового человека - менеджера и бизнесмена), Петрозаводск, 1994. Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – С. 101–112. Черномаз П. А. Международный маркетинг: Учеб.-практ. пособие. – Х.: Консул, 2000. – С. 118–128. PR сегодня: новые подходы, исследования, международная практика. /Пер. с. англ. –М.: Консалтинговая группа «Имидж-Контакт»: ИНФРА-М, 2002. – 493 с. PAGE PAGE 36

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020