.

Нумізматика як допоміжна історична дисципліна (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 4912
Скачать документ

НУМІЗМАТИКА ЯК ДОПОМІЖНА ІСТОРИЧНА ДИСЦИПЛІНА

Нумізматика   наука про монети, що вивчає історію грошового обігу по
його матеріальних залишках. Нумізматику також цікавлять історія техніки
монетної справи, розвиток медальєрного мистецтва і інші питання,
пов’язана зі специфічним виглядом історичних джерел   монетами,
медалями, жетонами. До нумізматики також традиційно відносять і вивчення
паперових грошей (боністику).

Як допоміжна історична дисципліна нумізматика Дає важливий матеріал для
розв’язання проблем історії, археології, політичної економії,
мистецтвознавства, мовознавства і інших наук. Завдяки широкому обхвату
багатьох проблем вона висунулася серед допоміжних історичних дисциплін.
У деяких випадках, наприклад в дослідженні товарно-грошового звертання,
нумізматика придбала, на думку ряду дослідників, значення самостійної
науки (І. Г. Спасський,  В. Л. Янін).

Нумізматика з’ясовує грошові системи старовини і їх еволюцію в процесі
історичного розвитку. У цьому відношенні вона тісно змикається з іншою
допоміжною історичною дисципліною   метрологією, оскільки монети є мірою
вартості.

Основними задачами нумізматики є вивчення історії монетної справи,
грошово-вагових систем і грошового обігу. Багато які важливі проблеми
історії економіки і торгівлі неможливо вирішити без спеціального аналізу
нумізматичних даних. Процес. нумизматического дослідження багатогранний,
він включає в себе всебічне вивчення самих монет   зображень, написів,
ваги, розміру, складу металу, а також складу і топографії монетних
скарбів. Аналіз поширення знахідок окремих монет і скарбів створює
можливості для важливих висновків по історії економіки, грошового обігу,
торгівлі і торгових шляхів. Вивчення ваги монет (грошова метрологія)
може виявити грошові реформи, про які немає абсолютно ніяких свідоцтв в
письмових джерелах.

Ведучу роль у вивченні грошового обігу грають монетні скарби, що є в цей
час основним объектом нумизматического дослідження. Монетним скарбом
називається будь-який комплекс монет   від декількох примірників до
десятків тисяч,  заритий в землю умисно з метою збереження або випадково
що попав в неї. У російській нумізматиці значення монетних скарбів як
незамінного джерела для вивчення цілого ряду историко-економічних
проблем було зрозуміле ще в 1 й половині XIX в. При вивченні скарбу
перед дослідником передусім встає важливе питання методичного
характеру   як датувати скарб? Правильне його рішення допомагає
з’ясувати еволюцію грошово-весовых систем, що відбивається у вагових
нормах монет, встановити групи монет, що переважали в звертанні в певний
період часу, прослідити закономірності в зміні складу скарбів. Проблема
датировки скарбів довгий час залишалася дискусійної. Особливо гостру
полеміку, природно, викликала датировка скарбів монет, не несучих на
собі дат. У цей час більшістю дослідників прийнята датування скарбу
молодшою монетою з урахуванням того, що між роком її карбування і часом
закриття скарбу завжди лежить відомий проміжок часу, рівний принаймні
часу шляху монети від місця її виробництва до місця скарбу. Наступним
етапом дослідження скарбу є вивчення його складу. Монетні скарби по
своєму складу діляться на скарби короткого і тривалого накопичення. Для
нумізматики особливо важливі скарби короткого накопичення, що є
«моментальними знімками» з грошового обігу. Статистика монетних знахідок
показує, що переважну більшість відомих і скарбів, що знову виявляються
являють собою саме скарби короткого накопичення, що об’єктивно
відображають склад монетного звертання в момент свого приховання.

Важливою частиною нумізматичного дослідження є картографування знахідок
монетних скарбів і одиничних монет. Завдяки йому виявляються певні
ареали тих або інших монет в різні історичні періоди. Топографічне
зведення може бути різним по своєму характеру. Одні з них відображають
монетне звертання на певних територіях, інші на певному хронологічному
відрізку, треті   історію звертання різних по своїй приналежності монет,
наприклад римських, куфических монет, золотоордынских дирхемов і т. д.
Характер топографічного зведення змінюється в залежності від задач
дослідження. Д Монетна топографія відображає особливості грошового
обігу,, його інтенсивність, торгові шляхи і центри торгівлі. На її
осно-;

вен встановлюються райони (провінції) зі своєрідним складом грошового
обігу, відмінним від суміжних територій,  і т. д

До найважливіших методів дослідження в нумізматиці відносяться:
складання топографії знахідок скарбів і окремих монет з метою з’ясування
торгових шляхів в старовині, встановлення приналежності окремих монетних
типів, міри поширеності монет окремих держав, встановлення шляхом
порівняння штемпелів технічних особливостей монет для уточнення їх
хронології і місця карбування і

Нумізматика, як будь-яка наука, виробила свою термінологію: аверс  
лицьова сторона монети (звичайно має зображення герба або портрета
правителя держави, що карбував монету); реверс оборотна сторона монети;
гурт оброблений край (ребро) монети (розрізнюється гурт гладкий,
мальований і з написами; гурт утрудняє підробку монети); монетне поле  
поверхня лицьової або оборотної сторони монети;

легенда напису на монеті; номінал позначена вартість монети; лігатура  
домішка недорогоцінного металу в срібних, золотих і платинових монетах,
виражена в процентному відношенні до загальної ваги монети; монетний
прибуток  різниця між номіналом монети і вартістю її виготовлення
(включаючи вартість металу, з якого вона зроблена; монетний
прибуток-належить державі, що випускає монету); монетна стопа  
співвідношення між вагою металу в монеті і певною вагою того ж металу як
товару (залежить від номіналу монети і вартості дорогоцінних металів як
товару); псування монети зменшення кількості металу в монеті (або
збільшення лігатури) при збереженні номіналу; монетний тип   сукупність
зовнішніх даних монети.

Тут приведені лише деякі з нумізматичних термінів, найбільш загальні по
значенню. З іншими поняттями, що відносяться до окремих розділів
нумізматики, можна ознайомитися в процесі використання рекомендованої
літератури.

ВИНИКНЕННЯ НУМІЗМАТИКИ, В НАУКОВУ ДИСЦИПЛІНУ ЇЇ ОФОРМЛЕННЯ

Термін «нумізматика» відбувається від латинського numizma  «монета».
Першим етапом розвитку допоміжної наукової дисципліни було любительське
колекціонування монет. Збирачів залучали різноманітність типів монет,
порівняно часті знахідки старовинних примірників, відносна легкість
визначення і класифікації і, нарешті, зручність зберігання. Вже в епоху
середньовіччя в багатьох містах Європи існували великі приватні збори
монет переважно античної епохи. колекціонування сприяло збереженню
старовинних монет від знищення. По мірі накопичення встало питання про
їх вивчення. Власники великих колекцій самі або за допомогою вчених
почали досліджувати і описувати монети, складати каталоги, підбирати
серії аналогічних примірників. З’явилися спеціальні, сховища великих
колекцій «мюнцкабінети».

Наступним етапом була наукова класифікація монет і поява перших
досліджень нумізматичного матеріалу. Родоначальником наукової
нумізматики вважається віденський колекціонер і вчений І. І. Еккель
(1737 1798).

Перші відомості про колекціонування монет в Росії відносяться на другу
половину XVII в. Але вже на початку XVIII в. збирання монет стає модою.
У першому російському музеї  Кунсткамера, заснованої Петром I в
Петербурге, була велика колекція монет і медалей. Пізні збори
Кунсткамера неодноразово поповнювалися, а потім були передане в Ермітаж.
У цей час нумізматична колекція Ермітажа одна з найнайбільших в Європі.

 Перші труди по російській нумізматиці нарівні з цінними спостереженнями
містили багато наївних тлумачень і фантастичних відомостей про ті або
інші монети. Лише в 1834 р. з’явилася книга А. Д. Черткова «Опис древніх
російських монет». Вона поклала початок наукової класифікації
древньоруський монет.

Великий внесок у вивчення монет Росії вніс А. В. Орешников. Залишені ним
труди по нумізматиці Північного Прічерноморья і фундаментальна робота
«Російські монети до 1547 р.», що вийшла в 1896 р., досі служать
посібником для дослідників.

Після Великої Жовтневої соціалістичної революції нумізматика міцно
увійшла в коло допоміжних історичних дисциплін. У 1924 р. розділ по
нумізматиці був вміщений в книзі А. М. Большакова «Допоміжні історичні
дисципліни». У подальші роки в численних роботах по вітчизняній і
зарубіжній нумізматиці, серед яких велике місце займають труди А. Н.
Зографа,  І. Г. Спасського,  В. Л. Яніна,  розглянуті важливі теоретичні
питання, введені в науковий оборот нові матеріали.

У радянській історіографії нумізматику умовно ділять на античну,
візантійську,   східну, західну і російську (включаючи радянську).
Вивчення кожного з перерахованих розділів має свої специфічні межі,
однак докладний їх розгляд не входить в задачі даного посібника.

Грунтовно з розвитком російської нумізматики в радянський час знайомить
стаття: І. Г. Спасський. Нумізматичні дослідження (Росія, Україна,
Білорусія) в 1917 1967 рр.». У сб. •«Допоміжні історичні дисципліни»,
вып. II. Л„ 1969, стор. 91 115.

ВИНИКНЕННЯ ГРОШЕЙ, ЇХ РОЛЬ В СУСПІЛЬСТВІ. ВИДИ ГРОШЕЙ

Серед численних функцій грошей в суспільстві древнейшей і основною є їх
роль як кошти обміну. Поява обміну йде корінням в глибоке минуле.
Археологічно зафіксований обмін в епоху верхнього палеолита. Про це ж
свідчить энтография. Спочатку зародився примітивний міжплемінний обмін.
Його стимулювали неоднакові умови навколишнього -первісну людину
середовища. Предметами обміну могли служити: риба (у жителів морського
побережжя), плоди, хутра, слоняча кістка (у лісових мисливців), кремінь,
про-сидан, метал і інші види дефіцитної сировини для виготовлення
знарядь (у жителів гір).

Первинні форми обміну «товар за товар» виключають вживання грошей, але
дуже незручні. Поступово, в процесі мінових операцій, виявляється якийсь
товар або декілька видів товару, найбільш применительных при обміні;
Такий товар стає еквівалентом інших.

Поширеною формою грошей були худоба і шкури тварин. Про це свідчить
лінгвістика. Худоба і гроші називаються однаково в багатьох древніх
мовах. У окремих випадках це простежується і понині; так, англійське
1тресипюи8 (бідний) відбувається від латинського ресита (гроші),
утвореного в свою чергу від ресиз (худоба). Значить, {тресипюиз з
урахуванням аналізу може бути переведено як «бесскотный». Таке. слово,
як «капітал», сходить до латинському сари1 сарНа (голова голови) і
пов’язане з древнім підрахунком майна по головах худоби.

Крім худоби, широко відомі як товар-посередник раковини каурі, що мали
ходіння на побережжі Індійського океану аж до XVIII в. У деяких місцях
навіть були вироблені своєрідні грошові системи на основі раковин. Так,
на західному побережжі Африки грошова одиниця «шнур» складалася з нитки
з 40 нанизаними раковинами каурі. 50 шнурів складали «голову» (2000
каурі); 10 голів складали «мішок» (20000 каурі); у зовнішній торгівлі 3
голови прирівнювалися до 1 долара.

Крім худоби і раковин, роль грошей грали: зв’язки зубів аку-,лы в
Меланезії, черепи корів на Калімантане, шиті пояси вампум у індіанців
Північної Америки, слоняча кістка і бруски,  солі в Африці, тютюн в
Вірджінії, цегельний чай в Монголії і багато які інші товари. Людство
перепробувало, сотні видів. денег, поки не прийшло до найбільш зручним  
металевим.

. Ваговий метал в злитках різних форм швидко входить в товарообмін,
оскільки має важливі переваги перед іншими видами грошей. По-перше,
метал не псується і займає мало місця, його зручно зберігати, перевозити
і т. д. По-друге, метал легко розділити на рівні частини, що дуже
важливо при раз-.виючий обміні.

Поступово ведучу роль в торгівлі займають вагове срібло і золото. Щоб
перешкодити можливому обману, т. е. вживанню в торгівлі низькопробних
або неповновагих шматків металу, люди почали ставити на повновагих
злитках клейма, що гарантують їх якість. Так з’явилися перші монети.
Батьківщиною. их вважається маленька держава древнього світу   Лідія,
розташоване в Малій Азії. Час появи перших монет  почав VII в. до н. э.
Прі роботі над цією темою необхідно ознайомитися з другим розділом труда
До.. Маркса «Капітал».

ДРЕВНЕЙШИЕ МОНЕТИ НА РУСІ.                     

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020