.

Капітал підприємства та механізм його формування

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3346
Скачать документ

HYPERLINK “http://www.ukrreferat.com/” www.ukrreferat.com – лідер
серед рефератних сайтів України!

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “Економіка підприємства”

на тему:

“Капітал підприємства та механізм його формування”

ПЛАН

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

1.1. Поняття грошового потоку та його значення для фінансової діяльності
підприємства

1.2. Класифікація грошових потоків підприємства та їх характеристика і
аналіз. Аналіз грошових коштів від основної, інвестиційної і фінансової
діяльності

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ СТАНУ ТА СТРУКТУРИ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

3.1. Аналіз обсягу і структури грошових потоків

3.2 Аналіз рівномірності, синхронності та збалансованості грошових
потоків підприємства

3.3. Аналіз ефективності управління грошовими потоками підприємства

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТОК

ВСТУП

Актуальність дослідження зумовлена тим, що функціонування підприємства –
це складний динамічний процес, що є результатом неперервного циклічного
руху грошових коштів. Однією із проблем, що виникають перед
підприємствами в сучасних умовах, є відновлення і збереження динаміки
циклів операційної, інвестиційної і фінансової діяльності, що є
запорукою необхідної ліквідної позиції підприємства і реалізації його
попиту на кошти. Вирішення цієї проблеми неможливе без глибоких
досліджень економічних механізмів, що визначають грошові потоки кожного
окремого суб’єкта господарювання. Таким чином, існує нагальна потреба в
розробці методики обліку, контролю і аналізу грошових потоків,
підвищенні наукової обґрунтованості прийняття фінансових рішень в умовах
нестабільності та ризику, розробці системи аналітичних і модельних
засобів управління коштами. Необхідність в організації обліку, контролю
та економічного аналізу грошових потоків на підприємствах обумовлена
існуванням практичних потреб фінансового управління, що стоять на рівні
проблеми виживання окремих підприємств, галузей і виходу із кризового
стану економічної системи в цілому.

Питання теорії та практики обліку, контролю грошових коштів досліджують
так автори як Ткаченко Н.М., Марочкіна А.М., Бутинець Ф.Ф., Грабова
Н.М., Завгородній В.П., Кулаковська Л.П., Піч Ю.В. Питання економічного
аналізу грошових потоків висвітлюються ширше в роботах зарубіжних
авторів і частково у вітчизняних спеціалізованих виданнях. Свій внесок у
розробку аналітичного забезпечення управління грошовими потоками зробили
вітчизняні економісти: Бланк І.О., Голов С. Ф., Лігоненко Л.О., Литвин
Б. М., Мних Є.В., Нусінов В. Я., Ситник Г.В., Суторміна В. М., Шкарабан
С. І. та інші.

Очевидно, що брак досвіду функціонування підприємств України в ринкових
умовах, недостатнє вирішення проблеми управління їх грошовими потоками
як в методологічному, так і в прикладному аспектах призводять до того,
що у вітчизняній практиці аналізу рух коштів практично не береться до
уваги. Це зумовлює ігнорування найбільш важливої – динамічної частини
бізнесу і породжує низку серйозних проблем, пов’язаних з
необґрунтованістю та хаотичністю управління і загостренням загальної
проблеми неплатежів.

Метою даної роботи є поглиблення та закріплення набутих теоретичних
знань і практичних навичок; уміння самостійної роботи з літературними
джерелами, застосування практичного досвіду і методів удосконалення
обліку, аналізу і аудиту в умовах використання сучасної комп’ютерної
технології обробки інформації на підприємствах і організаціях різних
форм власності. Метою роботи також є дослідження науково-методологічних
положень стосовно вдосконалення методики і організації обліку, контролю
і економічного аналізу грошових потоків підприємств, що охоплює побудову
моделі аналітичних досліджень та з’ясування особливостей їх проведення в
цілях раціоналізації грошових потоків підприємств України.

Об’єктом дослідження роботи є грошові потоки вітчизняних підприємств.

Предметом дослідження роботи є система аналітичного забезпечення
управління грошовими потоками підприємства.

Методологія дослідження ґрунтується на загальних наукових методах
пізнання, принципах системного аналізу, теоріях ринкової економіки.
Теоретичною і методологічною основою роботи є вчення про наукові методи
пізнання, фундаментальні праці вітчизняних та зарубіжних економістів з
питань економічного аналізу та фінансового менеджменту, закони України
та інші нормативні акти. Інформаційною базою також стала фінансова
звітність ТОВ „ДЕНТ”.

Для вирішення поставлених задач протягом дослідження застосовувалися
системний підхід, комплексність, логічні прийоми аналізу, в т. ч.
порівняння та ін.

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ,

ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

1.1. Поняття грошового потоку та його значення

для фінансової діяльності підприємства

Існує три найбільш важливих фінансових показники діяльності
підприємства:

·виручка від реалізації;

·прибуток;

·потік грошових коштів.

Сукупність цих трьох показників і тенденцій їх зміни характеризує
ефективність роботи підприємства і його головні проблеми.

Основні відмінності цих понять.

Виручка – звітний дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за певний
період, який враховує як грошові так і не грошові форми доходу.

Прибуток – різниця між звітними доходами від реалізації товарів, робіт,
послуг і нарахованими витратами на реалізовану продукцію.

Рух грошових коштів – надходження і вибуття грошових коштів в процесі
здійснення господарської діяльності підприємства.

Різниця між сумою отриманого прибутку і величиною грошових коштів:

·прибуток відображає облікові грошові і не грошові доходи протягом
певного часу, що не співпадає з реальним надходженням грошових коштів;

·прибуток визнається після здійснення продажу, а не після надходження
грошових коштів;

·при розрахунку прибутку витрати на виробництво продукції визнаються
після її реалізації, а не в момент їх оплати;

·грошовий потік враховує рух грошових коштів, які не враховуються при
розрахунку прибутку: амортизацію, капітальні витрати, податки, штрафи,
боргові виплати і чисту суму боргу, позикові і авансовані кошти.

В умовах інфляції і неплатежів управління грошовими потоками є однією з
найбільш важливих задач підприємства.

Слід чітко розуміти, що прибуток за звітний період і грошові кошти,
отримані підприємством протягом періоду не одне і те ж. Наявність
прибутку не завжди означає наявність у підприємства вільних грошових
коштів, доступних для використання.

Основні поняття, що характеризують рух грошових коштів.

Грошові кошти – готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до
запитання.

Еквіваленти грошових коштів – короткострокові високоліквідні фінансові
інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які
характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості.

Рух грошових коштів – надходження і вибуття грошових коштів та їхніх
еквівалентів.

Грошовий потік підприємства це сукупність розподілених в часі надходжень
і виплат грошових коштів, які генеруються його господарською діяльністю.

Управління грошовими потоками включає:

облік руху грошових коштів;

аналіз потоків грошових коштів;

складання бюджету грошових коштів.

Управління грошовими потоками важливо для підприємства з точки зору
необхідності:

управління оборотним капіталом (оцінки короткострокової потреби в
готівкових коштах і управлінні запасами);

планування часових параметрів капітальних витрат;

управління капітальними потребами (фінансування їх за рахунок власних
коштів або кредитів банків);

управління затратами і їх оптимізація з точки зору більш раціонального
розподілу ресурсів підприємства в процесі виробництва;

управління економічним ростом.

Основне завдання аналізу грошових потоків полягає в з’ясуванні причин
нестачі(надлишку) грошових коштів, визначенні джерел їх надходжень і
напрямків використання.

Для визначення грошових потоків використовують прямий і непрямий методи.

Основним документом для аналізу грошових потоків є Звіт про рух грошових
коштів (ф.3).

Значення ефективного управління грошовими потоками підприємства
визначається наступним:

грошові потоки обслуговують здійснення господарської діяльності
підприємства у всіх її аспектах;

ефективне управління грошовими потоками забезпечує фінансову рівновагу
підприємства в процесі його стратегічного розвитку;

раціональне формування грошових потоків сприяє підвищенню ритмічності
здійснення операційного процесу управління;

ефективне управління грошовими потоками дозволяє скоротити потреби
підприємства в позиковому капіталі;

управління грошовими потоками є важливим фінансовим важелем забезпечення
прискорення обороту капіталу підприємства;

ефективне управління грошовими потоками забезпечує зниження ризику
неплатоспроможності підприємства;

активні форми управління грошовими потоками дозволяють підприємству
отримувати додатковий прибуток, який генерується безпосередньо його
грошовими активами.

1.2. Класифікація грошових потоків підприємства та їх характеристика і
аналіз. Аналіз грошових коштів від основної, інвестиційної і фінансової
діяльності

При аналізі потоки грошових коштів розглядаються по трьом видам
діяльності: операційна (основна), інвестиційна і фінансова,

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші
види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Інвестиційна діяльність – придбання та реалізація необоротних активів, а
також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною
еквівалентів грошових коштів.

Фінансова діяльність – діяльність, яка призводить до змін розміру і
складу власного та позикового капіталу підприємства.

Розрізняють також надходження грошових коштів до підприємства –
“притоки”, і вибуття грошових коштів – “відтоки” по кожному з 3-х видів
діяльності.

Потоки грошових коштів по операційній діяльності

“притоки” “відтоки”

Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг

Оплата рахунків постачальників і підрядників

Аванси, отримані від покупців

Виплата заробітної плати

Погашення дебіторської заборгованості

Відрахування до бюджету та позабюджетних фондів

Надходження від погашення бартеру

Оплата процентів за кредит

Оскільки операційна діяльність підприємства є головним джерелом
прибутку, то вона повинна бути і головним джерелом грошових коштів.

Потоки грошових коштів по інвестиційній діяльності

“притоки” “відтоки”

Виручка від реалізації основних засобів і нематеріальних активів

Придбання основних засобів і нематеріальних активів

Дивіденди, проценти від довгострокових капітальних вкладень

Капітальні вкладення

Повернення інших фінансових вкладень

Довгострокові фінансові вкладення

Оскільки при нормальному ході справи підприємство прагне до розширення і
модернізації існуючих виробничих потужностей, то інвестиційна діяльність
в цілому приводить до відтоку грошових коштів.

Потоки грошових коштів по фінансовій діяльності

“притоки” “відтоки”

Короткострокові кредити і позики

Повернення короткострокових кредитів і позик

Довгострокові кредити і позики

Повернення довгострокових кредитів і позик

Надходження від емісії акцій

Виплата дивідендів

Погашення векселів

Фінансова діяльність покликана збільшувати грошові кошти в розпорядженні
підприємства для фінансового забезпечення операційної і інвестиційної
діяльності.

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Аналіз руху грошових коштів є необхідною умовою ефективного управління
грошовими потоками, які забезпечують фінансово-господарську діяльність
підприємства.

Метою аналізу грошових потоків підприємства є прискорення руху грошових
коштів і підвищення на цій основі оборотності активів і капіталу, а
також забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності
підприємства.

Організаційно-інформаційна модель аналізу грошових потоків є засобом
формалізації аналітичного процесу, її приблизну структуру наведено у
табл. 2.1. Реалізація елементів наведеної у табл. 2.1
організаційно-інформаційної моделі аналізу грошових потоків підприємства
забезпечує досягнення поставленої мети.

У таблиці 2.1 на першому класифікаційному рівні економічну інформацію
згруповано за ознакою середовища, у якому вона утворюється, тобто
розподілено на зовнішню та внутрішню. Важливим джерелом нормативної
інформації щодо руху грошових коштів є затверджені наказом Міністерства
фінансів План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція про його
застосування, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, зокрема,
П(С)БО 2 “Баланс”, П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”, П(С)БО 4
“Звіт про рух грошових коштів”, П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”,
П(С)БО 11 “Зобов’язання” та деякі інші документи.

Планова інформація стосовно грошових потоків формується безпосередньо на
підприємстві, виходячи зі стратегічних напрямів його розвитку, вимог
чинного законодавства та відповідних нормативних документів, і міститься
у фінансових планах, бізнес-планах, інвестиційних проектах, кошторисах.
Основними джерелами фактографічної інформації щодо грошових потоків є
бухгалтерський облік. За напрямами використання інформація стосовно руху
грошових коштів розподіляється на зовнішню (яка використовується для
оцінки та контролю дотримання чинного законодавства, стандартів
бухгалтерського обліку та інших нормативних документів), планову (яка є
базою порівняння для аналізу і контролю виконання планових показників),
фактографічну (яка характеризує залишки, обороти з надходження і
витрачання грошових коштів підприємства і використовується в аналізі,
контролі та прогнозуванні).

Таблиця 2.1

Організаційно-інформаційна модель аналізу грошових потоків підприємства[
REF _Ref105000837 \r \h \* MERGEFORMAT 72 ,c.133-135]

1. Мета і завдання аналізу грошових потоків

1.1. Мета 1.2. Завдання

1 2

Метою аналізу грошових потоків підприємства є прискорення руху грошових
коштів і підвищення на цій основі оборотності активів і капіталу, а
також забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності
підприємства Аналіз джерел утворення грошових коштів

Аналіз напрямів витрачання грошових коштів

Аналіз руху грошових коштів за видами діяльності підприємства

Аналіз взаємозв’язку прибутку і змін грошових коштів

Аналіз взаємозв’язку зростання обсягів фінансово-господарської
діяльності і потреб у грошових коштах

2. Об’єкти і суб’єкти аналізу грошових потоків

2.1. Об’єкти 2.2. Суб’єкти

Залишки грошових коштів та їх еквівалентів на певну дату

Надходження грошових коштів у результаті операційної, інвестиційної та
фінансової діяльності підприємства Вищі посадові особи підприємства

Економічні служби підприємства

Керівники функціональних та структурних підрозділів підприємства

– Витрачання грошових коштів у результаті операційної, інвестиційної та
фінансової діяльності підприємства • Чинники, що спричинили зміну
грошових активів – Власники та акціонери.

– Зовнішні користувачі інформації

3. Система економічних показників аналізу грошових потоків

3.1. Абсолютні вартісні показники, джерелом яких є облік 3.2. Відносні
показники, які є наслідком аналітичної обробки облікової інформації

Залишки та обороти з надходження і витрачання грошових коштів та їх
еквівалентів

Фінансові результати діяльності підприємства

Активи підприємства

Власний капітал і зобов’язання

Абсолютні показники динаміки Відносні показники структури активів,
власного капіталу та зобов’язань

Відносні показники динаміки

Відносні показники інтенсивності процесів: коефіцієнти обороту з
надходження і витрачання грошових коштів; коефіцієнт достатності чистого
операційного грошового потоку; коефіцієнт ліквідності грошового потоку;
коефіцієнт ефективності грошового потоку

4. Інформаційне забезпечення аналізу грошових потоків

4.1. Зовнішня інформація 4.2. Внутрішня інформація

Правова

Нормативна

Довідкова Планова

Фактографічна

5. Методичні прийоми обробки первинної (вхідної) інформації

5.1. Економіко-логічні методи 5.2. Економіко-математичні методи

Групування

Порівняння

Розрахунок відносних показників

Розрахунок середніх показників

Деталізація

Елімінування Методи обробки динамічних рядів

Методи регресійно-кореляційного аналізу

Методи моделювання

6. Узагальнення і реалізація результатів аналізу фінансового стану

6.1. Узагальнення результатів 6.2. Реалізація результатів

Систематизація інформації.

Кількісна оцінка втрачених можливостей збільшення абсолютної величини
грошових коштів та прискорення їх оборотності

Кількісна оцінка потенційного збільшення абсолютної величини грошових
коштів та прискорення їх оборотності

Оцінка вірогідності прогнозованих показників

Розробка багатоваріантних заходів щодо збільшення абсолютної величини
грошових коштів та прискорення їх оборотності у майбутньому періоді

Оформлення результатів аналізу і передача їх в управлінські структури
для реалізації запропонованих заходів Оцінка заходів щодо збільшення
абсолютної величини грошових коштів та прискорення їх оборотності

Вибір оптимального варіанту заходів

Прийняття рішення щодо реалізації обраного варіанту заходів

Доведення прийнятого рішення до виконавців

Забезпечення контролю за виконанням прийнятих рішень

Методичні прийоми, які включено до моделі, дозволяють здійснити
загальний аналіз грошових потоків, аналіз руху грошових коштів, а також
аналіз фінансових коефіцієнтів, що визначають достатність чистого
грошового потоку, ліквідність грошового потоку, ефективність грошового
потоку підприємства.

В процесі аналізу грошових потоків використовується досить широкий
спектр напрямів аналітичних процедур та методичних підходів щодо
аналізу. Всю сукупність аналітичних процедур за формами здійснення на
думку Г.В. Ситник можна класифікувати за наступними ознаками (табл. 2.2)
[ REF _Ref120433047 \r \h 47 ,с.97].

Таблиця 2.2

Форми аналізу грошових потоків підприємства

Класифікаційні ознаки Форми аналізу

Спрямованість аналізу Аналіз обсягу грошових потоків

Аналіз динаміки грошових потоків

Аналіз структури грошових потоків

Аналіз рівномірності грошових потоків

Аналіз синхронності грошових потоків

Аналіз збалансованості грошових потоків

Аналіз ліквідності грошових потоків

Кількісна оцінка факторів, що визначають стан грошових потоків

Аналіз ефективності грошових потоків

Період проведення Ретроспективний аналіз

Поточний аналіз

Перспективний аналіз

Глибина аналітичної процедури Експрес-аналіз грошових потоків

Поглиблений аналіз грошових потоків

Інструменти аналізу Аналіз грошових потоків з використанням ПЕОМ

Аналіз грошових потоків без використання ПЕОМ

Суб ‘єкти аналізу Внутрішній аналіз грошових потоків

Зовнішній аналіз грошових потоків

Ступінь охоплення об’єкта аналізу Суцільний аналіз грошових потоків

Вибірковий аналіз грошових потоків

Зміст програми аналізу Комплексний аналіз грошових потоків

Тематичний аналіз грошових потоків

На думку фахівців методологія аналізу грошових потоків знаходиться в
стадії свого формування. Найбільш послідовний та аналітично цілісний
методичний підхід представлено в роботах українського дослідника
професора І.О. Бланка. Згідно з викладеною концепцією, аналіз грошових
потоків підприємства доцільно проводити за такими етапами роботи, як:
вивчення динаміки обсягу формування позитивного грошового потоку, оцінка
обсягу формування від’ємного грошового потоку, дослідження
збалансованості грошових потоків, вивчення синхронності грошових потоків
та оцінка ефективності грошових потоків. Дана методика забезпечує
комплексне вивчення характеристик грошових потоків у процесі аналізу,
логічність побудови аналітичної процедури, передбачає широкий спектр
розрахункових показників, що пропонуються до використання.

Л.О. Лігоненко та Г.В.Ситник розвиваючи та доповнюючи існуючі методичні
підходи, стверджують, що аналіз грошових потоків передбачає проведення
наступних етапів дослідження:

1-й етап. Аналіз обсягу та динаміки грошових потоків, метою проведення
якого є визначення загальних обсягів грошових потоків, основних
тенденцій та пропорцій їх розвитку.

2-й етап. Анапи джерел формування грошових коштів, що передбачає
вивчення структури позитивного грошового потоку за видами діяльності,
ранжирування джерел надходження грошових коштів, визначення місця
(вагомості) кожного з них у грошовому забезпеченні функціонування
підприємства.

3-й етап. Аналіз напрямів використання грошових коштів, об’єктом якого є
вихідний грошовий потік підприємства. Оцінка структури вихідного
грошового потоку за видами діяльності та ранжирування окремих напрямів
використання дозволяє визначити найбільш “грошомісткі” з них та,
відповідно, зосередити увагу на процесі їх формування, можливих резервах
скорочення, ефективного розподілу в часі. Так, на підприємстві доцільно
проаналізувати вихідний грошовий потік від операційної діяльності за
видами виплат, що його формують. Результати такого аналізу надають цінну
інформацію для прийняття оперативних рішень та прогнозування
перспективного стану вихідного грошового потоку.

4-й етап. Аналіз рівномірності грошових потоків, метою якого є
ідентифікація та оцінка основних видів грошових потоків за ступенем
регулярності здійснення, виявлення факторів коливань грошових потоків,
наявності та причин затримок у надходженні грошових коштів та
відкладенні запланованих видатків.

Показники рівномірності грошових потоків, що розраховуються в межах
цього етапу аналізу, характеризують рівномірність надходження та
витрачання грошових коштів протягом періоду, що дозволяє оцінити їх
розподіл в часі. Розрахунок даних показників базується на класифікації
грошових потоків з точки зору регулярності.

Для аналізу рівня рівномірності грошових потоків застосовують наступні
показники:

:

– обсяг позитивного грошового потоку за період.

Даний показник характеризує діапазон коливань позитивного грошового
потоку, тобто визначає, наскільки рівномірно надходять грошові кошти
протягом періоду, що досліджується.

, яке характеризує діапазон коливання вихідного грошового потоку:

— обсяг вихідного грошового потоку за період.

.

що показує ступінь нерівномірності позитивного грошового потоку.

, який

визначає ступінь нерівномірності витрачання грошових коштів:

Коефіцієнт рівномірності надходження грошових коштів(KpN), який
характеризує ступінь рівномірності надходження грошових коштів:

KpN =100 -Vn.

Коефіцієнт рівномірності витрачання грошових коштів(KpV), що вказує на
ступінь рівномірності та ритмічності вихідного грошового потоку:

KpV=100-Vv.

Ступінь регулярності позитивного грошового потоку(Срн):

де ПГПр – обсяг регулярного позитивного грошового потоку; ПГП – обсяг
позитивного грошового потоку.

Ступінь регулярності надходження грошових коштів показує частку грошових
надходжень, які є регулярними, тобто дозволяє визначити стабільні
позитивні потоки та джерела їх надходження. На регулярність позитивного
грошового потоку вказує значення показника, що прямує до одиниці.
Зростання регулярності є свідченням стабільності операційної діяльності
й полегшує процес планування грошових потоків, підтримку належного рівня
ліквідності.

Відносна частота негативних відхилень у рівномірності

позитивного грошового потоку від операційної діяльності (Кн):

де Nн – кількість періодів, протягом яких спостерігались негативні
відхилення варіативного компоненту позитивного грошового потоку від
операційної діяльності;

n – кількість періодів, що досліджувались.

Даний показник характеризує частоту зменшення обсягу позитивного
грошового потоку від операційної діяльності протягом періоду, що
демонструє ступінь ризику даного виду операційної діяльності щодо
можливостей генерування позитивного грошового потоку та дозволяє
аналітику виявляти причини негативних коливань в надходженні грошових
коштів, розробляти заходи стабілізації позитивного грошового потоку та
підвищувати обґрунтованість касових планів. Високе значення показника
вказує на високий ступінь ризику падіння позитивного грошового потоку,
що потребує створення резервного запасу грошових коштів для забезпечення
платоспроможності.

Рівень дефіцитності позитивного грошового потоку від операційної
діяльності (Рдгпо):

де ЗНКсер – середньоденний обсяг затримки позитивного грошового потоку
від операційної діяльності (середньоденна затримка погашення
дебіторської заборгованості);

ПГПсер — середньоденний обсяг позитивного грошового потоку від
операційної діяльності.

Рівень дефіцитності позитивного грошового потоку характеризується
часткою середньоденного обсягу затриманих грошових надходжень у
середньоденному позитивному грошовому потоці та демонструє те, наскільки
вчасно і в якому обсязі надходять грошові кошти. Високий рівень
показника вказує на високу вірогідність виникнення дефіциту грошових
коштів для обслуговування господарської діяльності.

Середній період затримки позитивного грошового потоку

від операційної діяльності (Тдеф ):

де N-період надходження затриманих платежів;

n – кількість днів у періоді, що досліджувався.

Він характеризує середній термін, протягом якого відбувається затримка
надходження грошових коштів, виходячи з чого аналітик має можливість
прогнозувати ускладнення ліквідного характеру та здійснювати пошук
резервів їх уникнення шляхом створення резервного запасу грошових
коштів, пошуку зовнішніх джерел залучення грошових ресурсів тощо.

Частота виникнення затримок у надходженні грошових коштів від
операційної діяльності (Чзнгк):

де k – кількість випадків затримки надходження грошових коштів.

Частота виникнення затримок в надходженні грошових коштів характеризує
ступінь ризику настання таких затримок, що дозволяє оцінювати можливі
збої в розвитку грошових потоків та розробляти заходи щодо уникнення
дефіциту грошових коштів.

Частота перевитрачання грошових коштів у процесі операційної
діяльності (Кп):

де Nн – кількість періодів, протягом яких
спостерігалось перевитрачання грошових коштів.

Частота перевитрачання грошових коштів характеризує ймовірність
виникнення додаткових видатків грошових коштів і ситуацій, коли обсяги
витрачання грошових коштів перевищують їх середні обсяги, що дозволяє
виявляти причини таких ситуацій та розробляти інструментарій їх
регулювання й уникнення ускладнень ліквідного характеру.

5-й етап. Аналіз збалансованості грошових потоків, метою проведення
якого є дослідження узгодженості обсягів надходження та витрачання
грошових коштів, що визначає ступінь динамічної платоспроможності
підприємства, його фінансову рівновагу й можливості забезпечення
стійкого економічного зростання. Для дослідження рівня збалансованості
грошових потоків застосовують наступні показники.

Балансове рівняння грошових коштів:

ГАп+ПГП= ВГП+ГАк,

де ГАп(ГАк) – запас грошових коштів на початок (кінець) періоду;

ПГП — позитивний грошовий потік;

ВГП – від’ємний грошовий потік.

Індикатором незбалансованості окремих видів грошових потоків виступає
зменшення запасу грошових коштів на кінець досліджуваного періоду в
порівнянні з початком.

Чистий грошовий потік (ЧГП):

ЧГП=ПГП-ВГП,

де ПГП – позитивний грошовий потік; ВГП – від’ємний грошовий потік.

Чистий грошовий потік характеризує грошовий результат діяльності
підприємства, обсяг його власних фінансових ресурсів, що перебувають у
грошовій формі. Він характеризує приріст ринкової вартості підприємства
за досліджуваний період.

Коефіцієнт “якості” чистого грошового потоку (Кя):

де ЧП – обсяг чистого прибутку;

Ам – обсяг амортизаційних відрахувань;

ЧГП – обсяг чистого грошового потоку.

Коефіцієнт “якості” чистого грошового потоку надає узагальнюючу
характеристику структури джерел формування чистого грошового потоку.
Висока якість чистого грошового потоку характеризується
зростанням частки чистого прибутку в його формуванні за рахунок
зростання обсягів операційної діяльності.

Коефіцієнт достатності грошових потоків від операційної діяльності
(КДчгп):

де ОБ – сума виплат основного боргу по кредитам та позикам;

– сума приросту запасів товарно-матеріальних цінностей в складі
обігових активів;

Д – сума дивідендів, що сплачуються.

Даний коефіцієнт характеризує ступінь достатності грошових коштів від
операційної діяльності для покриття витрат на відшкодування капіталу,
чистих інвестицій в операційні запаси та готівкові дивіденди. Значення
показника на рівні одиниці свідчить про достатність власних грошових
коштів для покриття потреб у них. Щоб уникнути впливу економічних
циклів, рекомендується здійснювати розрахунок даного показника за
підсумками діяльності підприємства за п’ять років.

, який розраховується наступним чином:

де ДГКi – дефіцит грошових коштів, що виникає в певний день періоду.

Даний показник характеризує обсяг середньоденного дефіциту грошових
коштів, що виникає в процесі господарської діяльності підприємства. Його
розрахунок дозволяє оцінити можливу нестачу грошових коштів, виявити її
причину та вжити заходів щодо уникнення проблем з ліквідністю.

Рівень дефіцитності грошових коштів (Рдеф):

– середньоденний позитивний грошовий потік від операційної
діяльності.

Значення цього показника вказує на те, яку частку від
середньоденного позитивного грошового потоку від операційної
діяльності становить величина середньоденного дефіциту грошових коштів,
що дозволяє визначити обсяги додаткових надходжень, які має забезпечити
підприємство для покриття такого дефіциту. Розрахунок рівня дефіцитності
грошових коштів є важливим інструментом обґрунтування обсягу резервного
запасу грошових коштів.

Середній період дефіцитності грошових коштів (Тдеф) – характеризує,
протягом якого періоду підприємство відчуває нестачу грошових коштів і
потребує мобілізації додаткових резервів залучення грошових коштів або
зменшення витратної частини платіжного календаря:

де N – період погашення відкладених платежів;

k – кількість випадків відкладення платежів.

Частота виникнення дефіциту грошових коштів (Чдеф), яка характеризує
появу ускладнень ліквідного характеру в процесі господарської
діяльності підприємства і розраховується як:

Коефіцієнт достатності грошових потоків (Кдгк) – дає узагальнюючу
характеристику збалансованості грошових потоків і розраховується
наступним чином:

де ЗГК – запас грошових коштів на момент оцінки;

ВГф – фактичне витрачання грошових коштів за період оцінки;

ВГв – відкладене витрачання грошових коштів за період оцінки.

6-й етап. Аналіз синхронності грошових потоків, метою якого є оцінка
ступеню узгодженості грошових потоків у часі, що значним чином визначає
стан фінансової рівноваги підприємства. З цією метою застосовують
коефіцієнт кореляції вхідного та вихідного грошових потоків (КК):

7-й етап. Аналіз ліквідності грошових потоків, метою якого є дослідження
можливостей підприємства по здійсненню необхідних платежів і особливо по
погашенню зобов’язань. З цією метою розраховуються наступні показники:

Коефіцієнт перспективної ліквідності грошового потоку (KL),
розрахований як:

де ГАп(к) – обсяг грошових активів на початок (кінець) планового

періоду; ПГП – обсяг планового позитивного грошового потоку; ВГП — обсяг
планового вихідного грошового потоку.

Даний показник розраховується на основі прогнозного бюджету руху
грошових коштів, тобто є показником оцінки перспективного стану грошових
потоків. Протягом періоду, що досліджується, значення показника повинне
максимально наближатися до одиниці. Якщо даний коефіцієнт значно
перевищує одиницю, це свідчить про неефективне управління грошовими
потоками з точки зору забезпечення доходності. Значення показника значно
менше одиниці свідчить про підвищений ризик втрати ліквідності.

Відносний індекс ліквідності, що розраховується за
наступною формулою:

– середньоквадратичне відхилення чистого грошового потоку від
середньої величини, що очікується.

Коефіцієнт ліквідності грошових потоків (КЛ), який характеризує
здатність підприємства покривати необхідні витрати грошових коштів
позитивним грошовим потоком у звітному періоді:

ПГП – позитивний грошовий потік; ВГП — від’ємний грошовий потік.

Ступінь покриття прострочених зобов’язань чистим грошовим
потоком (Сппз):

Сппз=ЧГП/ПЗ*100,

де ПЗ — обсяг прострочених зобов’язань.

&(°??РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ СТАНУ ТА СТРУКТУРИ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 3.1. Аналіз обсягу і структури грошових потоків Об’єктом дослідження в даній роботі виступає ТОВ „ДЕНТ”. В таблиці 3.1 наведена інформація про обсяг та динаміку грошових потоків підприємства в 2006-2007 рр. Таблиця 3.1 Інформація про сучасний стан грошових потоків підприємства в 2006-2007 рр. Найменування показника 2006 р. 2007 р. Приріст в 2007 році абс. тис.грн. у % 1 2 3 4 5 I. Рух коштів у результаті операційної діяльності         Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 9981,9 15118,5 5136,6 51,5 Коригування на: амортизацію необоротних активів 4411,9 4887,3 475,4 10,8 збільшення (зменшення) забезпечень збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 931 1459,5 528,5 56,8 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 577 886,4 309,4 53,6 Витрати на сплату відсотків 13208,3 14710,7 1502,4 11,4 Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах 29110,1 37062,4 7952,3 27,3 Зменшення (збільшення): оборотних активів -16398   16398,0 -100,0 витрат майбутніх періодів 256,3 262,6 6,3 2,5 Збільшення (зменшення): поточних зобов'язань 25425,3 29537 4111,7 16,2 доходів майбутніх періодів -1,8   1,8 -100,0 Грошові кошти від операційної діяльності 38391,9 12056 -26335,9 -68,6 Сплачені: відсотки -13208,3 -14710,7 -1502,4 11,4 Продовження табл. 3.1 податки на прибуток -440,1 -3945,4 -3505,3 796,5 Чистий рух коштів до надзвичайних подій 24743,5 -6600,1 -31343,6 -126,7 Рух коштів від операційних подій Чистий рух коштів від операційної діяльності 24743,5 -6600,1 -31343,6 -126,7 II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 414 29410,2 28996,2 7003,9 необоротних активів 100,6 274,7 174,1 173,1 майнових комплексів Отримані: відсотки 61,5 26,5 -35,0 -56,9 дивіденди   138,8 138,8 Інші надходження 26,8 237,5 210,7 786,2 Придбання:     фінансових інвестицій -54896,5 -29871,5 25025,0 -45,6 необоротних активів -10441,4 -20400,5 -9959,1 95,4 майнових комплексів     Інші платежі -199,1 -19,1 180,0 -90,4 Чистий рух коштів до надзвичайних подій -64934,1 -20203,4 44730,7 -68,9 Рух коштів від надзвичайних подій     Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності -64934,1 -20203,4 44730,7 -68,9 III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності     Надходження власного капіталу     Отримані позики 375325,2 363056,6 -12268,6 -3,3 Інші надходження 6606,5 9620,8 3014,3 45,6 Погашення позик -318049 -318762 -713,0 0,2 Сплачені дивіденди     Інші платежі -21803,3 -24045,2 -2241,9 10,3 Чистий рух коштів до надзвичайних подій 42079,4 29870,5 -12208,9 -29,0 Рух коштів від надзвичайних подій     Чистий рух коштів від фінансової діяльності 42079,4 29870,5 -12208,9 -29,0 Чистий рух коштів за звітний період 1888,8 3067 1178,2 62,4 Залишок коштів на початок року 1298,9 2256,7 957,8 73,7 Продовження табл. 3.1 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів -931 -1459,5 -528,5 56,8 Залишок коштів на кінець року     З наведеної таблиці видно, що в 2006 р. чистий рух грошових коштів дорівнював їх надходженню в сумі 1888,8 тис. грн. Це відбулося за рахунок надходження коштів від операційної діяльності на суму 9981,9 тис. грн., не дивлячись на відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності на суму -64934,1 тис. грн. і від фінансової діяльності на суму  42079,4 тис. грн. У 2007 р. чистий рух грошових коштів дорівнює їх надходженню в сумі 3067 тис. грн., та збільшився проти попереднього року на 1178,2 тис. грн., або 62,4%. Такий чистий рух грошових коштів відбувся за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності в сумі 15118,5 тис. грн., що більше ніж у попередньому році на 5136,6 тис. грн., або 51,5% та відпливу грошових коштів від інвестиційної діяльності в сумі -20203,4 тис. грн. при надходженнях від руху коштів від фінансової діяльності у розмірі 29870,5 тис. грн.. У 2006 р. чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності дорівнював їхньому відпливу в сумі -64934,1 тис. грн. Це відбулося за рахунок перевищення відпливу грошових коштів у вигляді інших платежів на суму 199,1 тис. грн., придбання фінансових інвестицій на суму 54896,5 тис. грн., придбання необоротних активів на суму 10441,4 тис. грн., не дивлячись на отримані проценти у сумі 26,5 тис. грн., отримані дивіденди на суму 138,8 тис. грн., інші надходження на суму 237,5 тис. грн., надходження від реалізації фінансових інвестицій на суму 29410,2 тис. грн., та надходження від реалізації необоротних активів на суму 274,7 тис. грн. У 2007 р. ситуація значно покращилася. Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності дорівнює відпливу в сумі 20203,4 тис. грн., що менше проти 2006 р. на 44730,7 тис. грн., або 68,9%. На це вплинули надходження від реалізації фінансових інвестицій (29410,2 тис. грн.),   необоротних активів  (274,7 тис. грн.). Також надходження забезпечили отримані відсотки (26,5 тис. грн..), дивіденди (138,8 тис. грн..) та інші надходження (237,5 тис. грн..). Відтік коштів відбувся внаслідок придбання фінансових інвестицій (29871,5 тис. грн..), необоротних активів (-20400,5 тис. грн.), інших платежів (-19,1 тис. грн..). У 2006 р. спостерігались надходження грошових коштів від фінансової діяльності на суму 42079,4 тис. грн. у вигляді отриманих позик на суму  375325,2 тис. грн. та інших надходжень на суму 6606,5 тис. грн.. Відтік коштів забезпечили виплати на погашення позик у розмірі 318049 тис. грн. та інші платежі на суму 21803,3 тис. грн. В 2007 р. чистий рух коштів від фінансової діяльності зменшився на 12208,9 тис. грн., або 29,0%. Надходження коштів забезпечили: отримані позики (363056,6 тис. грн..), інші надходження  (9620,8 тис. грн.), відтік коштів відбувся внаслідок погашення позик (318762 тис. грн..) та інших платежів (24045,2 тис. грн..). В таблиці 3.2 наведена структура грошових потоків підприємства за останні 2 роки. Таблиця 3.2 Аналіз існуючої структури грошових потоків, тис. грн. Вид діяльності 2006 2007 Приріст в 2007 році абс. тис. грн. % Операційна 24743,5 -6600,1 -31343,6 -126,7 Інвестиційна 64934,1 (-) 20203,4 (-) -44730,7 -68,9 Фінансова 42079,4 29870,5 -12208,9 -29,0 Чистий рух коштів 1888,8 3067 1178,2 62,4 Загальна оцінка якості управління Добрий стан  Добрий стан  х х Як бачимо, в 2006-2007 роках якість управління підприємством можна охарактеризувати як добру, оскільки чистий рух грошових коштів є позитивним. Основний рух грошових коштів підприємства генерує фінансова діяльність. На підприємстві значну увагу приділяють здійсненням інвестицій, це можна оцінити позитивно, оскільки інвестиції принесуть ефект в майбутньому. На негативно оцінку заслуговує від’ємне значення грошових потоків від операційної діяльності в 2007 році, що свідчить про те, що в зазначеному періоді основна діяльність не генерувала грошових потоків, а навпаки – поглинала. Інформація про структуру грошових коштів ТОВ «ДЕНТ» та їх динаміку наведена в таблицях 3.3-3.4. Таблиця 3.3 Динаміка грошових коштів ТОВ «ДЕНТ» в 2001-2007 рр. (тис. грн.)   Грошові кошти та їх еквіваленти: 2001 2002 2003 2006 2007 2002/2001 2003/2002 2006/2003 2007/2006 абс. абс. абс. % абс. % абс. %   в національній валюті 4 1027,6 706,1 2154,8 3760 - 1023,6 -25590 -321,5 -31,3 1448,7 205,2 1605,2 74,5   в іноземній валюті - 600,4 592,8 101,9 104,2 -600,4 -100 -7,6 -1,3 -490,9 -82,8 2,3 2,3 Разом 4 1628 1298,9 2256,7 3864,2 -1624 -40600 -329,1 -20,2 957,8 73,7 1607,5 71,2 З таблиці 3.3 видно, що лише в 2003-му році загальний обсяг грошових коштів ТОВ «ДЕНТ» зменшився на 20,2% по відношенню до 2002 року, проте, починаючи з 2003-го року спостерігається постійне збільшення обсягу грошових коштів (близько 70% за рік), найбільшими темпами у структурі грошових коштів зростали кошти в національній валюті, зокрема, найбільше зростання грошових коштів в національній валюті (205,2%) спостерігається в 2006 році. Таблиця 3.4 Динаміка структури грошових коштів ТОВ «ДЕНТ» в 2001-2007 рр. (тис. грн.) Грошові кошти та їх еквіваленти: 2001 % до підсумку 2002 % до підсумку 2003 % до підсумку 2006 % до підсумку 2007 % до підсумку В національній валюті 4 100 1027,6 63,1 706,1 54,4 2154,8 95,5 3760,0 97,3 в іноземній валюті - - 600,4 36,9 592,8 45,6 101,9 4,5 104,2 2,7 Разом 4 100,0 1628,0 100,0 1298,9 100,0 2256,7 100,0 3864,2 100,0 З таблиці 3.4 видно, що протягом аналізованого періоду в структурі грошових коштів ТОВ «ДЕНТ» більшу частину займають грошові кошти в національній валюті. До того ж спостерігається тенденція до збільшення питомої ваги коштів в національній валюті в 2006-2007 рр. 3.2 Аналіз рівномірності, синхронності та збалансованості грошових потоків підприємства Виходячи з інформації про рух грошових коштів в 2007 році (див. табл. 3.5), проаналізуємо рівень збалансованості та ліквідності грошових потоків підприємства у звітному періоді. Таблиця 3.5 Інформація про рух грошових коштів підприємства, тис. грн. Показники 3-й квартал 4-й квартал Залишок грошових коштів на початок періоду 5,5 75,5 Рух грошових коштів від операційної діяльності Надходження грошових коштів 1. Виручка від реалізації продукції звітного періоду 1021 1153 2. Погашення дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги 421 440 Всього надходження грошових коштів від операційної діяльності 1442 1593 Витрачання грошових коштів 1. Оплата сировини та матеріалів 840 900 2. Заробітна плата 120 120 3. Сплата податків та зборів 210 250 4. Орендна плата 7 7 5. Оплата інших поточних витрат 12 15 Всього витрачання грошових коштів від операційної діяльності 1189 1292 Рух грошових коштів від інвестиційної діяльності Надходження грошових коштів 1. Надходження грошових коштів від продажу основних засобів 43 - Всього надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності 43 - Витрачання грошових коштів 1. Видатки грошових коштів на придбання патенту 15 - 2. Видатки грошових коштів на купівлю устаткування 100 130 Всього витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності 115 130 Продовження табл. 3.5 Рух грошових коштів від фінансової діяльності Надходження грошових коштів 1. Надходження грошових коштів від продажу власних акцій 90 95 2. Надходження довгострокового кредиту банку 80 — Всього надходження грошових коштів від фінансової діяльності 170 95 Витрачання грошових коштів 1. Сплата дивідендів 201 150 2. Погашення короткострокового кредиту банку 80 70 Всього витрачання грошових коштів від фінансової діяльності 281 220 Додаткова інформація про фінансово-господарський стан підприємства, тис. грн Показники 3-й квартал 4-й квартал 1. Обсяг чистого прибутку 25 31 2. Амортизація 12 11 3. Обсяг прострочених зобов'язань 11 7 4. Обсяг дефіциту грошових коштів 2 1,5 Таким чином, в таблиці 3.5. ми бачимо динаміку зміни показників діяльності за 3-1 та 4-й квартали. Дані наведені в таблиці використаємо для розрахунків. Розраховуємо обсяг чистого грошового потоку за формулою: ЧГП=ПГП-ВГП, де ПГП - позитивний грошовий потік; ВГП - від'ємний грошовий потік. ЧГП1 = (1442+43+170) -(1189+115+281) = 70 (тис. грн); ЧГП2 = (1593+95) - (1292+130+220) = 46 (тис. грн). 2. Розраховуємо коефіцієнт якості чистого грошового потоку за формулою: , де ЧП - обсяг чистого прибутку; Ам — обсяг амортизаційних відрахувань; ЧГП - обсяг чистого грошового потоку. . Розраховуємо середньоденний дефіцит грошових коштів за формулою: де ДГКі - дефіцит грошових коштів, що виникає в певний день періоду. . Розраховуємо коефіцієнт достатності грошових коштів за формулою: , де ЗГК - запас грошових коштів на момент оцінки; ВГф - фактичне витрачання грошових коштів за період оцінки; ВГв - відкладене витрачання грошових коштів за період оцінки (дефіцит грошових коштів). . Розраховуємо ступінь покриття прострочених зобов'язань чистим грошовим потоком за формулою: де ПЗ — обсяг прострочених зобов'язань. Розраховуємо коефіцієнт ліквідності грошового потоку за формулою: де ПГП - позитивний грошовий потік; ВГП - від'ємний грошовий потік. . Результати розрахунків заносимо в табл., 3.6 та обчислюємо абсолютне відхилення показників за період. Таблиця 3.6 Аналіз рівня збалансованості грошових потоків та ефективності управління ними Показники 3-й квартал 4-й квартал Абсолютне відхилення 1. Обсяг чистого грошового потоку, тис. грн 70 46 -24 2. Коефіцієнт якості чистого грошового потоку 0,53 0,91 0,38 3. Середньоденний дефіцит грошових коштів 0,022 0,016 -0,006 4. Коефіцієнт достатності грошових коштів 1,05 1,07 0,02 5.Ступінь покриття прострочених зобов'язань чистим грошовим потоком,% 636,36 657,14 20,78 6. Коефіцієнт ліквідності грошових потоків 1,04 1,03 -0,01 Аналізуючи таблицю 3.6, можна побачити, що в цілому значення обчислених показників свідчать про збалансованість та ліквідність грошових потоків підприємства. Але є і деякі недоліки в їх організації. На це вказує наявність дефіциту грошових коштів (відкладеного витрачання). Зважаючи на позитивне значення чистого грошового потоку та перевищення коефіцієнтом достатності грошових коштів "1", перенесення платежів пов'язане або з недостатнім рівнем синхронності грошових потоків, або свідчить про недостатній рівень платіжної дисципліни (наслідком чого можуть бути і прострочені зобов'язання). Також слід відзначити недостатній коефіцієнт якості чистого грошового потоку в 1-му кварталі: лише 53% від суми чистого прибутку та амортизації підприємство отримує в грошовій формі. В зв'язку з цим доцільно запровадити заходи щодо прискорення надходження грошових коштів та синхронізації грошових потоків. В таблиці 3.7 наведена інформація про рух грошових коштів від операційної діяльності у звітному місяці. Проаналізуємо рівень рівномірності грошових потоків та ефективності управління ними на підприємстві у звітному місяці. Таблиця 3.7 Інформація про рух грошових коштів від операційної діяльності у звітному місяці, тис, грн Показники 1-ша п'яти-денка 2-га п'яти-денка 3-тя п'яти-денка 4-та п'яти- денка 5-та п'яти- денка 6-та п'яти-денка 1. Виручка від реалізації про дукції 21 11 15 27 33 22 2. Оплата сировини та матеріалів 5 - 40 10 - 30 3. Заробітна плата 2,5 - - - 2,5 - 4. Сплата податків та зборів 0,9 - 29 - 0,9 - 5. Орендна плата 3 - - - - - 6. Оплата інших поточних витрат - - - 2 - - Всього витрачання грошових коштів 11,4 - 69 12 3,4 30 Із аналізу даних таблиці 3.7. ми бачимо про досить неоднорідну динаміку руху грошових коштів від операційної діяльності у звітному місяці. Розрахуємо на підставі цих окремі коефіцієнти наведені в таблиці 3.8. Таблиця 3.8 Аналіз рівня рівномірності, синхронності грошових потоків підприємства та ефективності управління ними Показники Алгоритм розрахунку Значення 1. Середньоквадратичне (стандартне) відхилення позитивного грошового потоку , - середній за період обсяг грошового потоку; Nt – обсяг позитивного грошового потоку за період 7,94 2. Середньоквадратичне (стандартне) відхилення від'ємного грошового потоку , - середній обсяг вихідного грошового потоку; Vt - обсяг вихідного грошового потоку за період 25,73 3. Коефіцієнт варіації позитивного грошового потоку 7,94 / 21,5 0,37 4. Коефіцієнт варіації від'ємного грошового потоку 25,73 / 20,97 1,23 5. Коефіцієнт рівномірності позитивного грошового потоку 1-0,37 0,63 6. Коефіцієнт рівномірності від'ємного грошового потоку 1-1,23 -0,23 7. Коефіцієнт ефективності грошових потоків 3,2 / 125,8 0,03 Середнє значення позитивного грошового потоку за п'ятиденку: Середнє значення від'ємного грошового потоку за п'ятиденку: Чистий грошовий потік за досліджуваний місяць: ЧГП = (21+11+15+27+33+22) - (11,4+69+12+3,4+30) = 3,2 (тис. грн). Результати розрахунків свідчать про достатню рівномірність позитивного грошового потоку, нерівномірність витрачання грошових коштів та недостатній рівень ефективності грошових потоків (одна гривня витрачання грошових коштів генерує 2 копійки приросту грошових коштів). Підприємству необхідно впроваджувати заходи щодо вирівнювання та оптимізації вихідного грошового потоку та зростання обсягу чистого грошового потоку. 3.3. Аналіз ефективності управління грошовими потоками підприємства Аналіз джерел утворення і напрямів витрачання грошових коштів здійснюється на основі балансу підприємства, динаміка статей якого інтерпретується як формування джерел або як витрата коштів. Зменшення активів та зростання власного і позикового капіталу призводять до формування джерел коштів. Ефективність використання коштів оцінюється за його наслідками - збільшенням активів та зменшенням заборгованості підприємства. За даними балансу ТОВ «ДЕНТ» здійснено оцінку утворених у звітному періоді джерел коштів і обсягів їх витрачання за напрямами використання (табл. 3.9). Таблиця 3.9 Визначення і оцінка джерел утворення та напрямів витрачання коштів підприємства в 2007 р. Найменування показника На початок періоду, тис. грн. На кінець періоду, тис. грн. Інтерпретоване відхилення, тис. грн. як джерело коштів як витрата коштів 1 2 3 4 5 Актив 1. Необоротні активи 170703 195325,1   24622,1 1.1. Нематеріальні активи 157,3 818,6   661,3 1.2. Основні засоби 75778,6 88946,9   13168,3 1.3. Інші необоротні активи 94767,1 105559,6   10792,5 2. Оборотні активи 89355 128012,5   38657,5 2.1. Запаси 31669,8 43578,6   11908,8 2.2. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 23989,5 55288,1   31298,6 2.3.Дебіторська заборгованість за розрахунками 25771,3 21543,1   -4228,2 2.4.Грошові кошти та їх еквіваленти 2256,7 3864,2   1607,5 2.5. Інші оборотні активи 3112,1 590,7   -2521,4 3. Витрати майбутніх періодів 334,1 71,5   -262,6 Підсумок 260392,1 323409,1   63017 Пасив 1. Власний капітал 82790,9 94645,3 11854,4   2. Забезпечення майбутніх витрат і платежів 0 0 0   3. Довгострокові зобов'язання 83467,4 122115,8 38648,4   4. Поточні зобов'язання 94133,8 106648 12514,2   4.1. Кредиторська заборгованість за товари 40791,3 51577,5 10786,2   4.2. Поточні зобов'язання за розрахунками 13369,8 11618,1 -1751,7   4.3. Інші поточні зобов'язання 2325 1169,2 -1155,8   5. Доходи майбутніх періодів 0 0 0   Підсумок 260392,1 323409,1 63017   Аналіз даних, наведених у табл. 3.9, дозволяє загалом позитивно оцінити зрушення в активах і пасивах підприємства, що призвели до збільшення джерел утворення та обсягів витрачання коштів підприємства. У звітному періоді підприємство здійснювало розвиток власних активів переважно за рахунок утворення додаткових джерел позикового капіталу та реінвестування прибутку. Дослідження структури джерел утворення та напрямів витрачання коштів дозволяє визначити статті балансу підприємства, що увібрали в себе основну суму витрачених коштів, та статті, за якими ці кошти було утворено (табл. 3.10). Таблиця 3.10 Структура джерел утворення та напрямів витрачання коштів підприємства Найменування показника Сума, тис. грн. %до підсумку Ранг згідно з питомою вагою Джерела утворення коштів Збільшення власного капіталу 11854,4 18,81 2 Збільшення забезпечень майбутніх витрат і платежів 0 0,00 Збільшення довгострокових зобов'язань 38648,4 61,33 1 Збільшення кредиторської заборгованості за товари 10786,2 17,12 3 Збільшення поточних зобов'язань за розрахунками -1751,7 -2,78 Збільшення інших поточних зобов'язань -1155,8 -1,83 Збільшення доходів майбутніх періодів 0 0,00 Разом джерел утворення коштів 63017 100,00 * Напрями розміщення і використання коштів Збільшення нематеріальних активів 661,3 1,05 6 Збільшення основних засобів 13168,3 20,90 2 Збільшення інших необоротних активів 10792,5 17,13 4 Збільшення запасів 11908,8 18,90 3 Збільшення дебіторської заборгованості за товари 31298,6 49,67 1 Збільшення дебіторської заборгованості за розрахунками -4228,2 -6,71 Збільшення грошових коштів та їх еквівалентів 1607,5 2,55 5 Збільшення інших оборотних активів -2521,4 -4,00 Збільшення витрат майбутніх періодів -262,6 -0,42 Разом напрямів розміщення і використання коштів 63017 100,00 * За даними, наведеними у табл. 3.10, основними джерелами які вплинули на утворення коштів підприємства у звітному періоді є збільшення довгострокових зобов'язань (1 ранг за значущістю у формуванні джерел), збільшення власного капіталу (2 ранг) та збільшення кредиторської заборгованості за товари (3 ранг). Питома вага інших джерел утворення коштів була несуттєвою, отже, можна стверджувати, що вони не відігравали суттєвої ролі у загальному розширенні джерел фінансування підприємства. Така структура джерел утворення коштів відповідає стратегічним цілям розвитку підприємства і заслуговує на позитивну оцінку: власний капітал спрямовується на розширення і удосконалення парку устаткування, впровадження прогресивних виробничих та інформаційних технологій; за рахунок збільшення кредиторської заборгованості за товари і поточних зобов'язань за розрахунками створюються додаткові джерела фінансування оборотних активів. Структура напрямів витрачання коштів підприємства загалом відповідає структурі джерел їх утворення і, отже, також має бути оцінена позитивно. Отже, взаємопов'язані процеси розвитку джерел фінансування і розміщення додатково утворених коштів в активах відповідають загальній стратегії підприємства щодо збільшення обсягів і підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності на основі зростання техніко-технологічного рівня виробництва. Оскільки найбільший грошовий потік підприємства генерує фінансова діяльність, то проаналізуємо основні показники, які характеризують фінансову діяльність ТОВ «ДЕНТ», які наведені в таблицях 3.11-3.12 та рис. 3.1. Таблиця 3.11 Основні показники динаміки, які характеризують результати фінансової діяльності підприємства в 2001-2007 рр. Показник 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2006 р. 2007 р.  Доход від участі в капіталі   717,1   3  Інші фінансові доходи 15,2 55,6 59,4 211,3  Інші доходи 1451,9 454,1 423,3 53920,1  Фінансові витрати 2931 5899,1 13208,3 14710,7  Втрати від участі в капіталі   214,1 2,7 18279,7  Інші витрати (13,3) 1223,3 88,2 1057 36741,1 Із аналізу таблиці 3.11 випливає, що на негативну оцінку заслуговують втрати від участі в капіталі, які підприємство отримувало в 2006-2007 рр. ВИСНОВКИ В роботі проведено аналіз грошових потоків ТОВ «ДЕНТ». Метою аналізу грошових потоків підприємства є прискорення руху грошових коштів і підвищення на цій основі оборотності активів і капіталу, а також забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства. Важливим джерелом нормативної інформації щодо руху грошових коштів є затверджені наказом Міністерства фінансів План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція про його застосування, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, зокрема, П(С)БО 2 "Баланс", П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати", П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів", П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість", П(С)БО 11 "Зобов'язання" та деякі інші документи. Планова інформація стосовно грошових потоків формується безпосередньо на підприємстві, виходячи зі стратегічних напрямів його розвитку, вимог чинного законодавства та відповідних нормативних документів, і міститься у фінансових планах, бізнес-планах, інвестиційних проектах, кошторисах. Основними джерелами фактографічної інформації щодо грошових потоків є бухгалтерський облік. В роботі проведений аналіз структури та динаміки грошових активів підприємства з 2001 по 2007 рр., в результаті якого відзначено, що лише в 2003-му році загальний обсяг грошових коштів ТОВ «ДЕНТ» зменшився на 20,2% по відношенню до 2002 року, проте, починаючи з 2006-го року спостерігається постійне збільшення обсягу грошових коштів (близько 70% за рік або 1608 тис. грн.), найбільшими темпами у структурі грошових коштів зростали кошти в національній валюті, зокрема, найбільше зростання грошових коштів в національній валюті (205,2%) спостерігається в 2006 році. Протягом аналізованого періоду в структурі грошових коштів ТОВ «ДЕНТ» більшу частину займають грошові кошти в національній валюті. До того ж спостерігається тенденція до збільшення питомої ваги коштів в національній валюті в 2006-2007 рр. За даними балансу ТОВ «ДЕНТ» здійснено оцінку утворених у звітному періоді джерел коштів і обсягів їх витрачання за напрямами використання. Проведений аналіз дозволяє загалом позитивно оцінити зрушення в активах і пасивах підприємства, що призвели до збільшення джерел утворення та обсягів витрачання коштів підприємства. У звітному періоді підприємство здійснювало розвиток власних активів переважно за рахунок утворення додаткових джерел позикового капіталу та реінвестування прибутку. Структура напрямів витрачання коштів підприємства загалом відповідає структурі джерел їх утворення і, отже, також має бути оцінена позитивно. Отже, взаємопов'язані процеси розвитку джерел фінансування і розміщення додатково утворених коштів в активах відповідають загальній стратегії підприємства щодо збільшення обсягів і підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності на основі зростання техніко-технологічного рівня виробництва. В роботі проаналізовані основні показники, які характеризують фінансову діяльність ТОВ «ДЕНТ». Зокрема, на негативну оцінку заслуговують втрати від участі в капіталі, які підприємство отримувало в 2006-2007–рр. В роботі аналізуються поточні фінансові рішення з фінансування діяльності компанії за рахунок ефективного використання тимчасово вільних коштів. Короткострокове фінансове планування передбачає: аналіз фінансового стану компанії; розрахунок планових надходжень грошових коштів; розрахунок планових відтоків грошових коштів; виявлення потреби в додаткових джерелах фінансування; вибір джерел фінансування; підготовку плану фінансування; оцінку плану фінансування. Були розглянуті два варіанти короткострокового фінансування діяльності підприємства і обраний варіант, який передбачає змішане фінансування за рахунок використання кредитної лінії і прострочених платежів. В результаті реалізації даного проекту підприємство матиме змогу утриматись в 2007-му році від залучення 32 тисяч гривень додаткових грошових коштів, необхідних для інвестування в модернізацію обладнання та устаткування. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» в редакції Закону N 283/97-ВР від 22.05.97. З наступними змінами і доповненнями. Закон України „Про господарські товариства” N 1576-XІІ від 19 вересня 1991. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p., №996-XIV. Аналітичне забезпечення раціоналізації грошових потоків підприємств (на прикладі меблевого виробництва України): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / В. Р. Шевчук; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2001. — 120 с. — укp. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности. - М.: Финансы и статистика, 1998. – 453 с. Бандурка АМ., Червяков И.М., Посылкина О.Б. Финансово-экономический анализ. - Харьков: Изд-во Харьковского ун-та внутренних дел, 1999. – 560 с. Білуха М.Т. Курс аудиту. - К : "Вища школа" Т-во "Знання", КОО, 1999. – 353 с. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с. Івахненко В. Горбаток М., Льовочкін В. Економічний аналіз. - К.: КНЕУ, 1999. – 459 с. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. - К.: Знання Прес, 2000. – 473 с. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. – К.: Знання-Прес, 2000. – 310 с. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. Навчальний посібник. К: Знання-Прес, 2003. – 349 с. Іващенко В,І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. - К.: ЗАТ "ШЧЛАВА", 1999. – 468 с. Управління грошовими потоками торговельного підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.05 / Г.В. Ковальчук; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2001. — 21 с. — укp. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов / Л.А. Дробозина, Л.П. Окунева, Л.Д. Андросова и др.; Под ред. проф. Л.А. Дробозиной. — М.: Финансы. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2002, - 301 с. Фінансовий звіт ТОВ "ДЕНТ", за 2006 рік. Фінансовий звіт ТОВ "ДЕНТ", за 2007 рік. Фінансовий менеджмент./За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. – Київ:ЦУЛ, 2002. -496 с. Чабанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік. – К.: Академія, 2002. – 480 с. Черелевский Л.М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі. – К., 2003. – 473 с. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа. М:Инфра-М, 1996. – 176 с. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА-М, 2005. – 460 с. Шишкин А.К., Микропов В.А., Дышкант И.Д. // Учет, анализ, аудит на предприятии.— М.: ЮНИТИ, 1996. – 516 с. Яцків Т.І. Теорія економічного аналізу. - Львів: Світ, 1993. – 286 с. ДОДАТОК Додаток А. Рух грошових коштів в процесі господарської діяльності підприємства HYPERLINK "http://www.ukrreferat.com/" www.ukrreferat.com – лідер серед рефератних сайтів України! Процес виробництва Реалізація продукції Фінансування поточних витрат Формування товарної пропозиції Дебіторська заборгованість продавця Комерційний кредит покупця Грошові потоки Комерційний кредит постачальника Дебіторська заборгованість постачальника Акціонерний капітал Заборгованість Основні фонди та нематеріальні активи Фінансові вкладення Отримання авансу від покупця Оплата по факту реалізації Інкасація грошових коштів Погашення заборгованості постачальника Закупівля по факту поставки Авансові платежі постачальника Операційний цикл Інвестиції Виплата позик Позика Виплата дивідендів та купівля акцій Фінансовий цикл Інвестиційний цикл Придбання виробничих активів Здійснення фінансових вкладень Проценти, дивіденди Повернення суми вкладу Амортизація активів Виручка від продажу

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020