.

Функція мотивації. (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1678
Скачать документ

Реферат на тему:

Функція мотивації.

Будь-які соціальні організми, будь-то фірма, соціальний інститут чи
держава на деякому етапі свого розвитку зіштовхуються з неминучим
бар’єром граничної продуктивності. Вихідний продукт вже не може бути
удосконалений як на кількісному, так і на якісному рівні.
Удосконалювання технологій і підвищення заробітної плати звичайно не має
в цьому випадку істотного ефекту, оскільки ці процедури вичерпали себе
на попередньому етапі. Отут мова і заходить про людський фактор, тобто
про мотивацію.

Мотиваційні аспекти управління працею набули широкого застосування в
країнах з розвинутою ринковою економікою. У нашій країні поняття
мотивації праці з економічним змістом з’явилося порівняно недавно, в
зв’язку з демократизацією виробництва. Раніше воно вживалося, в
основному, у промисловій економічній соціології, педагогіці, психології.
Це пояснювалося рядом причин. По-перше, економічні науки не прагнули
проаналізувати взаємозв’язок своїх предметів з названими науками, і,
по-друге, у чисто економічному змісті донедавна поняття “мотивація”
підмінювалося поняттям “стимулювання”. Таке усічене розуміння
мотиваційного процесу приводило до орієнтації на короткострокові
економічні цілі, на досягнення скорішого прибутку. Це руйнівно діяло на
потребо-мотиваційну особистость працівника, і не викликало
зацікавленості у власному розвитку, самовдосконаленні, але саме ця
система сьогодні має найважливіший резерв підвищення ефективності
виробництва.

Зміст того, що в принципі здатно мотивувати людину, буквально безмежний,
тому що все, що зроблено і виробляється суспільством, як у матеріальній,
так і в духовній сферах, у кінцевому рахунку, людьми, які до
різноманітних видів діяльності спонукаються настільки ж різноманітною
мотивацією. Не набагато звужує цю проблему обмеження всієї
багатогранності мотиваційного процесу мотивацією лише трудової
діяльності.

Одне з найпростіших і розповсюджених визначень мотивації: мотив – це
внутрішня цінність виконуваної діяльності. У приблизному розумінні таке
визначення відбиває внутрішній стан людини, однак, варто помітити, що
сили, які спонукують до дії, знаходяться поза і всередині людини та
змушують її усвідомлено чи неусвідомлено робити деякі вчинки. При цьому
зв’язок між окремими силами і діями людини опосередкований дуже складною
системою взаємодій, у результаті чого різні люди можуть зовсім
по-різному реагувати на однакові впливи з боку однакових сил.

Виходячи з цього, можна припустити, що процес мотивації людини
піддається як внутрішній, так і зовнішній детермінації. Звідси
виділяється поняття мотивування. Мотивування це процес впливу на людину
з метою спонукання її до визначених дій шляхом пробудження в ній
потрібних мотивів.

Основні задачі мотивації:

формування в кожного співробітника розуміння сутності і значення
мотивації в процесі праці;

навчання персоналу і керівного складу психологічним основам
внутріфірмового спілкування;

формування в кожного керівника демократичних підходів до керування
персоналом з використанням сучасних методів мотивації.

Для вирішення цих задач необхідний аналіз:

процесу мотивації в організаціях

індивідуальної і групової мотивації;

змін, що відбуваються в мотивації діяльності людини при переході до
ринкових відносин.

У залежності від того, що переслідує мотивування, які задачі воно
вирішує, можна виділити два основних типи мотивування. Перший тип
полягає в тому, що шляхом зовнішнього впливу на людину викликаються до
дії визначені мотиви, які спонукують людину здійснювати визначені дії,
що приводять до бажаного, для мотивуючого суб’єкта, результату. При
даному типі мотивування треба добре знати те, які мотиви можуть
спонукати людину до бажаних дій, і те, як викликати ці мотиви.

Другий тип мотивування своєю основною задачею має формування визначеної
мотиваційної структури людини. Цей тип мотивування носить характер
виховної й освітньої роботи, та часто не пов’язаний з якимось
конкретними діями чи результатами, які очікується одержати від людини у
вигляді підсумку його діяльності. Другий тип мотивування вимагає
набагато більших зусиль, знань і здібностей для його здійснення. Однак
його результати в цілому істотно перевершують результати першого типу
мотивування. Організації, які засвоїли його і використовують у своїй
практиці, можуть набагато краще і результативніше керувати своїми
членам. Перший і другий типи мотивування не слід протиставляти, тому що
в сучасній практиці керування прогресивно керовані організації прагнуть
сполучити обидва ці типи мотивування.

Особливу роль у процесі мотивації праці грають стимули. Стимули – це
специфічні зовнішні подразники, що відіграють роль “важелів” впливу,
концентруючи ті чи інші мотиви людини. Специфіка стимулів у тому, що
самі по собі вони не можуть викликати визначений вид діяльності, вони
можуть лише виконувати роль “каталізатора” активності працівників,
спрямованість якої вже буде визначатися внутрішньою мотиваційною
структурою особистості. Стимули ефективні лише в тому випадку, якщо вони
здатні викликати реакцію з боку людини.

Процес використання різних стимулів для мотивування людей називається
процесом стимулювання. Стимулювання має різні форми. В практиці
керування однією з найпоширеніших його форм є матеріальне стимулювання.
Однак дуже важливо враховувати ситуацію, при якій матеріальне
стимулювання здійснюється, і намагатися уникати перебільшення його
можливостей, тому що людина має дуже складну і не однозначну систему
потреб, інтересів, пріоритетів і цілей. Так, наприклад, цю особливість
людської мотивації недооцінювала система мотивування за принципом
“батога і пряника”.

Жодна система керування не стане ефективно функціонувати, якщо не буде
розроблена ефективна модель мотивації, тому що мотивація спонукує
конкретного індивіда і колектив у цілому до досягнення особистих і
колективних цілей. Еволюція застосування різних моделей мотивації
показала як позитивні, так і негативні аспекти їхнього застосування, і
це природний процес, тому що в теорії і практиці керування немає
ідеальної моделі стимулювання, що відповідала б різноманітним вимогам.
Існуючі моделі мотивації дуже різні за своєю спрямованістю й
ефективністю.

Результати вивчення моделей мотивації не дозволяють із психологічної
точки зору чітко визначити, що ж спонукує людини до праці. Вивчення
людини і її поведінки в процесі праці дає тільки деякі загальні
пояснення мотивації, але навіть вони дозволяють розробляти прагматичні
моделі мотивації працівника на конкретному робочому місці.

З усієї гами розроблених вченими-керівниками мотиваційних моделей можна
виділити, на наш погляд, найбільш життєві й підтверджені на практиці.
Еволюція їх зародження і функціонування дуже і дуже різноманітна.

Нижче приводиться класифікація, яка широко використовується компаніями
ряду країн. Це такі моделі, як:

батога і пряника;

первинної і вторинної потреби;

внутрішньої і зовнішньої винагороди;

факторна модель стимулювання;

справедливості;

чекання;

соціальної справедливості й ін.

Сам термін “мотивація праці” відносно новий для вітчизняної науки, хоча
і на практиці теж не є поки що занадто популярним. Тому не дивно, що
така мала кількість наукових статей присвячено даній проблемі. Хоча про
те, що зараз в Україні життєво необхідні новітні і діючі теорії
мотивації сперечатися мало кому спаде на думку. Який же у дійсності стан
теорії мотивації в Україні, якщо врахувати, що на практиці ця проблема
ще довго буде чекати свого розв’язку. Зважаючи на те, що поряд з іншими
важливими проблемами, у вітчизняній науці поки що мало уваги
приділяється мотивації, особливо цікавої буде стаття доктора економічних
наук Бугуцького А.А.

2. Роль мотивації в ефективності управління.

Суть сьогоднішньої практики мотивування працівників можна зобразити в
умовній схемі співвідношення факторів мотивації і залежного від них
росту продуктивності праці. Фактором мотивації в даному випадку буде
виступати будь-який аспект діяльності, що прямо чи побічно впливає на
результативність праці.

Фактор мотивації Ріст продуктивності

Внутрішня мотивація 70-80

Високий рівень утворення й інтелекту 20-30

Професійно-кваліфікаційний рівень 15-20

Умови праці і побуту 5-30

Дисципліна і творче відношення до праці 10-15

Удосконалювання організації і форм колективної праці 10-40

Нормування 10-20

Як видно з цієї таблиці, найбільш істотний вплив на продуктивність праці
спричинює саме внутрішня мотивація особистості. Якщо розглядати схему
мотиваційного процесу, запропоновану Бугуцьким, то стане зрозуміліше
спад продуктивності праці в Україні. На думку цього автора, мотивація
містить у собі чотири основних компоненти:

матеріальну зацікавленість;

особистий інтерес до роботи;

відносини в колективі;

зміст роботи з погляду суспільних інтересів.

Сьогоднішній стан речей в українській економіці красномовно свідчить про
недостатнє матеріальне підкріплення праці працівників. Хоча, як уже
вказувалося вище, гроші і матеріальне стимулювання не мають вирішального
значення, але в сучасних умовах недолік матеріальних засобів перетворює
виробничу діяльність найчастіше лише в економічну необхідність. Досить
згадати, що такий стан в сфері мотивації давно пішов в минуле для
західноєвропейської економіки. Для порівняння можна вказати, що в 1990
році питома вага витрат на заробітну плату складала 33%, тоді як 1997
році – лише 19% і продовжує неухильно падати.

Особистий, внутрішній інтерес до роботи також істотно знизився поряд з
руйнуванням моральних стимулів праці, що було пов’язане з девальвацією
суспільних цінностей в цілому. Через аномію і зростання невдоволення
більшості населення своїм соціальним статусом, збільшується схильність
до особистої праці і недовіра до колективних виробничих відносин. Поки
держава не в змозі забезпечити більшості працюючих соціальних гарантій,
безкоштовного підвищення кваліфікації і т.д., буде неминуче падати
популярність державних підприємств. Тоді як фірмиякі зможуть забезпечити
своїм працівникам умови для соціальної адаптації, виробити нові цінності
праці, тим самим істотно підвищать свій мотиваційний потенціал.

Джерела

Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика. –Тернопіль:
Карт-бланш. 1997

Афонин А.С. Основы мотивации труда: организационно-экономический аспект.
– К.,1994.

Бугуцький О.А. Фактори розвитку мотивації праці.\\ Економіка АПК. – №
7. – 1997.

Мотивация и поведение человека в сфере труда. \\ Сборник научных трудов.
– М.,1990.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020