.

Баланс, його зміст побудова.Рівняння балансу

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
21 6685
Скачать документ

HYPERLINK “http://www.ukrreferat.com/” www.ukrreferat.com – лідер
серед рефератних сайтів України!

РЕФЕРАТ

на тему:

«Баланс, його зміст і побудова. Рівняння балансу»

ПЛАН

Вступ

1. Суть і побудова бухгалтерського балансу

2. Структура балансу

3. Вплив господарських операцій на баланс. Балансове рівняння

Висновок

Список використаних джерел

Вступ

Для керівництва бюджетною установою або організацією потрібно мати
достовірну та вичерпну інформацію про загальний обсяг і використання
коштів, джерела їх утворення, стан та розміщення цих коштів. Такі дані
отримують за допомогою одного з елементів методу бухгалтерського обліку
— бухгалтерського балансу (від фр. balanes — терези).

Баланс відображає фінансове становище підприємства на певну дату, тому
його іноді називають звітом про фінансове становище підприємства (С.
Ф.Голов).

Бухгалтерський баланс — це звіт про фінансовий стан установи, що
відображає її активи, пасиви та капітал в синтезованому вигляді на певну
дату (Р. Т. Джога).

Бухгалтерський баланс — це спосіб узагальненого відображення та
економічного групування засобів господарства за їхніми видами та
джерелами утворення в грошовій оцінці на відповідний момент, як правило,
на перше число місяця. Баланс будується у формі таблиці, що складається
з двох частин: ліва — актив, права — пасив (М. В. Кужельний).

В економічній літературі мають місце й інші визначення балансу:

«Баланс — форма відображення рівноваги взаємопов’язаних величин, які
знаходяться в постійній зміні. Баланс складається на визначену дату у
вигляді матриці, поділеної на дві частини» (Тлумачний словник
бухгалтера).

«Бухгалтерський баланс являє собою спосіб групування та відображення в
грошовій оцінці стану господарських засобів та джерел їх утворення на
визначену дату» (А. М. Кузьмінський).

«Баланс — це групування інформації на початок і кінець звітного періоду,
тобто підсумок господарських операцій на певну звітну дату» (В. О. Мец).

«Бухгалтерський баланс — це спосіб відображення господарських засобів та
джерел, які дозволяють одержати інформацію про стан цих об’єктів на
визначений момент часу» (В. Ф. Палій).

«Звітний баланс: звіт про фінансовий стан на заданий день, в якому
детально описуються активи (чим володіє бізнес і що він використовує для
ведення справ), пасиви (кошти фірми, отримані в борг у кредиторів з
метою підтримки активів)» (Рей Вандер Віл, В. Ф. Палій).

«Бухгалтерський баланс — це спосіб економічного групування і
узагальненого відображення стану засобів підприємства за їх
функціональною роллю в процесі відтворення і цільовим призначенням на
певну дату в грошовій оцінці.

«Актив» і «Пасив» — це не тільки бухгалтерські терміни, але й поняття,
що мають економічний та юридичний зміст.

В економічному розумінні пасив балансу — це сума вартостей, одержаних з
різних джерел (від держави, банківських установ, різних організацій,
осіб) для певної мети, а актив — це конкретні форми існування цих
вартостей (матеріали, продукція, кошти та ін.) на звітну дату» (О. П.
Скирпан, В. М. Олійник, М. С. Палюх).

«Бухгалтерський баланс — це прийнятий у системі бухгалтерського обліку
спосіб відображення стану засобів підприємства і джерел їх утворення у
грошовому вимірнику» (В. В. Сопко).

«Бухгалтерський баланс — це метод групування і відображення засобів
господарства в двох розрізах за речовим складом, розміщенням та
використанням та джерелами їх утворення — в гро-шовій оцінці на
визначену дату» (П. П. Немчінов).

1. Суть і побудова бухгалтерського балансу

Баланс — це метод відображення стану господарських засобів (майна) за
їхнім складом і джерелами утворення у вартісній оцінці на певну дату.

За формою баланс — таблиця, на лівій стороні якої відображають склад і
розміщення господарських засобів і яка називається активом, а на правій
стороні, що називається пасивом, відображають джерела формування
господарських засобів. Слова “актив” і “пасив” означають відповідні
сторони бухгалтерського балансу. Це так звана горизонтальна форма
побудови бухгалтерського балансу, як правило, характерна для Німеччини,
Італії, Росії. Для України така побудова практична і традиційна.
Скажімо, в Англії, США використовують вертикальну форму побудови
бухгалтерського балансу: спочатку показують склад активу, а потім —
пасиву.

Бухгалтерський баланс схематично можна зобразити так:

Баланс

Актив Пасив

Склад і розміщення господарських засобів Сума Джерела утворення
господарських засобів Сума

У бухгалтерському балансі всі господарські засоби підприємства та
джерела їх формування об’єднані в економічно однорідні групи, які
називають статтями балансу. Статті балансу мають загальну назву, окремий
код, їх записують окремими сумами. Статті бухгалтерського балансу
поділяють на активні (ті, що розміщені в активі балансу) і пасивні (ті,
що розміщені у пасиві балансу).

Статті активу завжди характеризують господарські засоби: основні засоби,
запаси, кошти, дебітори та ін. Статті пасиву завжди характеризують
джерела власних і залучених коштів: статутний капітал, прибуток, кредити
банку, розрахунки з постачальниками тощо.

Спрощену форму бухгалтерського балансу подано в табл. 1.

Таблиця 1

Баланс підприємства

Актив Сума, грн Пасив Сума, грн

Основні засоби 750 000 Статутний капітал 40 000

Запаси 120 000 Прибуток 475 000

Виробництво 25 000 Кредити банків 40 000

Кaca 5 000 Постачальники 266 000

Лоточний рахунок 101 000 Резервний капітал 180 000

Баланс 1 001 000 Баланс 1 001 000

Як видно з прикладу загальні підсумки активу і пасиву балансу рівні між
собою. Це обов’язкова умова правильності його складання. У цьому
виявляється балансове рівняння. Рівність підсумків активу і пасиву
балансу зумовлена тим, що в обох його частинах відображено у вартісній
оцінці одні й ті ж господарські засоби, тільки згруповані за різними
ознаками: в активі — за складом і розміщенням, у пасиві — за джерелами
їх формування. Кожна група господарських засобів, розміщених в активі,
має відповідне джерело їх формування, відображене в пасиві балансу.
Відсутність рівності підсумків активу і пасиву балансу свідчить про
наявність помилок, допущених при його складанні. Отже, бухгалтерський
баланс — це фіксування на певну дату (як правило, 1-ше число місяця)
активів і пасивів, які складаються з окремих статей, рівність активів і
пасивів у грошовій оцінці.

2. Структура балансу

Змістовна частина бухгалтерського балансу визначається його будовою та
структурою. У побудові активу і пасиву є як вітчизняна, так і світова
практика. Загальну характеристику побудови активу і пасиву балансу у
світовій і вітчизняній практиці показано в табл. 2.

Таблиця 2

Порівняльна характеристика вітчизняної і світової практики побудови
активу і пасиву балансу

  Актив Пасив

Вітчизняна практика Актив будують у порядку зростання ліквідності:

нерухомість;

запаси;

кошти Пасив будують за зобов’язаннями перед власниками коштів: спочатку
своїми, а потім чужими

Світова практика Актив будують у порядку убування ліквідності:

грошові кошти;

товари і запаси;

нерухомість;

акціонерний капітал Пасив будують за ступенем погашення:

поточні рахунки до оплати;

довготермінові пасиви;

акціонерний капітал

Діючий в Україні бухгалтерський баланс призначається не тільки для
відображення стану господарських засобів та джерел їх формування на
певну дату, а й для одержання інформації, необхідної для управління
діяльністю підприємства, а також для задоволення потреб зовнішніх
користувачів — статистичних, податкових, фінансових органів, банків,
інвесторів та ін.

Форма діючого в Україні бухгалтерського балансу та порядок його
заповнення регулюються Національним положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 2 “Баланс”. Відповідно до статті 11 “Загальні
вимоги до фінансової звітності” Закону України “Про бухгалтерський облік
і фінансову звітність в Україні” баланс, разом зі звітом про фінансові
результати, звітом про рух грошових коштів, звітом про власний капітал
та примітками до звітів визнано фінансовою звітністю підприємства.

Діючий баланс підприємства має такі форму і структуру (табл. 3).

Таблиця 3

Розділи балансу підприємства

Актив Пасив

№ розділу Назва розділу № розділу Назва розділу

1 Необоротні  активи  —  всі активи, що не є оборотними 1 Власний
капітал — частина в активах підприємства, що залишається після
вирахування його зобов’язань

2 Оборотні активи — грошові кошти та їх еквіваленти, що необмежені у
використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи
споживання протягом операційного циклу чи 12 місяців з дати балансу 2
Забезпечення наступнихвитрат і платежів —нараховані у звітному періоді
майбутні витрати і платежі (відпустки, гарантії), цільові надходження

3 Витрати майбутніх періодів — витрати, що мали місце протягом поточного
або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних
періодів 3 Довгострокові зобов’язання — всі зобов’язання, які не є
поточними зобов’язаннями

4 Поточні зобов’язання — зобов’язання, які будуть погашені протягом
операційного циклу або 12 місяців з дати балансу

5 Доходи майбутніх періодів — доходи, отримані протягом поточного або
попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів

Як бачимо актив балансу складається з трьох розділів, а пасив — з п’яти
розділів, у яких згруповано економічно однорідні засоби і джерела так,
щоб з найбільшою ясністю простежувався взаємозв’язок між складом
господарських засобів в активі та джерелами їх формування в пасиві
балансу. Це істотно підвищує пізнавальні якості балансу, полегшує
контроль та забезпечує аналіз фінансового стану підприємства.

У І розділі активу балансу “Необоротні активи” об’єднано статті:
нематеріальні активи, основні засоби за первісною та залишковою вартістю
(остання включається до валюти балансу), довгострокові фінансові
інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні
активи.

У II розділі активу балансу “Оборотні активи” подають дані про грошові
кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші
активи призначені для реалізації чи споживання протягом операційного
циклу або протягом 12 місяців з дати балансу. До цього розділу належать:
виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, товари,
векселі одержані, дебітори, грошові кошти і їх еквіваленти. До
еквівалентів грошових коштів відносять короткострокові високоліквідні
фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових
коштів і характеризуються незначним ризиком зміни вартості (грошові
документи, депозитні сертифікати, чеки тощо).

У III розділі активу балансу “Витрати майбутніх періодів” подають
інформацію про витрати майбутніх періодів. Це витрати, що мали місце
протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до
наступних періодів.

У І розділі пасиву балансу “Власний капітал” відображають власний
капітал підприємства, що дорівнює частині активу підприємства, яка
залишається після вирахування його зобов’язань. До власного капіталу
відносять: статутний капітал, пайовий капітал, додатковий капітал,
резервний капітал, нерозподілений прибуток. Власний капітал є важливим
джерелом активів підприємства.

У II розділі пасиву балансу “Забезпечення наступних витрат і платежів”
подають інформацію про нараховані у звітному періоді майбутні витрати та
платежі, величину яких на дату складання балансу можна визначити тільки
шляхом попередніх (прогнозних) оцінок, а також залишки коштів цільового
фінансування і цільових надходжень, отриманих з бюджету та інших джерел.
До цього розділу належать забезпечення виплат відпусток, гарантійних
зобов’язань, додаткове пенсійне забезпечення, фінансування.

У III розділі пасиву балансу “Довгострокові зобов’язання” подають
інформацію про залучені кошти банків, шляхом випуску підприємством
облігацій на довгостроковій основі з нарахуванням відсотків. Це
зобов’язання, які будуть погашені в строк більше одного року.

У IV розділі пасиву балансу “Поточні зобов’язання” відображають
зобов’язання, які будуть погашені протягом 12 місяців, починаючи з дати
балансу. Це зобов’язання за одержаними кредитами банку, виданими
підприємством векселями, кредиторською заборгованістю за товари, роботи
і послуги, поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом, зі
страхування, оплати праці тощо.

У V розділі пасиву балансу “Доходи майбутніх періодів” відображаються
доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які
належать до наступних звітних періодів. До доходів майбутніх періодів
відносять, зокрема, доходи у вигляді одержаних авансових платежів за
здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові
орендні платежі), передплату на газети, журнали, періодичні та довідкові
видання, виручку за вантажні перевезення, виручку від продажу квитків
транспортних і театрально-видовищних підприємств, абонентну плату за
користування засобами зв’язку тощо.

f

L

N

f

/f

&

kd5

???

????¤?¤?$?????????Отже, розглянута структура бухгалтерського балансу дає
змогу пізнати підприємство, дати характеристику стану господарських
засобів і джерел їх формування на звітну дату в грошовому вимірнику.
Тому не випадково баланс є першою формою звіту про фінансовий стан
підприємства.

3. Вплив господарських операцій на баланс. Балансове рівняння

Бухгалтерський баланс, як відомо, відображає в узагальненому грошовому
вимірнику стан засобів підприємства та джерел їх формування на певну
дату. Проте у процесі господарської діяльності відбуваються безперервний
рух засобів, зміна їхнього складу, розміщення та зміни в джерелах їх
формування.

Господарські засоби та їх джерела під впливом господарських операцій
збільшуються або зменшуються, що приводить і до зміни окремих статей
балансу в активі й пасиві. У деяких випадках ці зміни зумовлюють появу
нових статей балансу або зникнення інших.

Головне балансове рівняння має вигляд:

Активи = Капітал + Зобов’язання, або Актив = Пасив

Для вивчення характеру цих змін, розуміння їхнього змісту складемо
баланс з невеликою кількістю статей і розглянемо кілька господарських
операцій.

Баланс підприємства станом на 01.04.200_ р. (початковий баланс)

Актив Сума, грн Пасив Сума, грн

Основні засоби 750 000 Статутний капітал 560 000

Матеріали 120 000 Прибуток 199 000

Незавершене виробництво 59 000 Резервний капітал 70 000

Рахунки в банках 120 000 Кредити банків 100 000

Каса 1 000 Постачальники 121 000

Баланс 1 050 000 Баланс 1 050 000

Протягом місяця на підприємстві було здійснено такі господарські
операції.

Операція 1. Отримано в касу підприємства з його поточного рахунка
готівку для виплати заробітної плати працівникам у сумі 40 000 грн.

Внаслідок цієї операції залишок грошових коштів у касі збільшиться на 40
000 грн і сума за статтею “Каса” становитиме 41 000 грн (1000 + 40 000).
Водночас на поточному рахунку в банку кошти на 40 000 грн зменшаться і
за статтею “Рахунки в банках” залишок становитиме 80 000 грн (120 000 –
40 000).

Відобразимо цю операцію на нашому початковому балансі, який після першої
операції матиме такий вигляд:

Баланс (після першої операції)

Актив Сума, грн Пасив Сума, грн

Баланс початковий (БП) 1 050 000 Баланс початковий (БП) 1 050 000

Каса +40 000

Рахунки в банках -40 000

Баланс кінцевий (БК) 1 050 000 Баланс кінцевий (БК) 1 050 000

Як бачимо, зміни відбулися тільки в активі балансу, тобто відбулося
переміщення коштів, а загальна сума їх не змінилася, відповідно, і
підсумок балансу залишився тим самим. Рівність підсумків активу і пасиву
балансу не порушилася.

Це перший тип операцій, який спричиняє зміни тільки в активі балансу:
одна стаття активу збільшується, а друга зменшується на однакову суму.
Загальний підсумок балансу не змінюється.

Схематично цей тип змін у балансі можна зобразити так:

Акаса + 40 000, А рахунки в банках – 40 000; Бпочатковий = Бкінцевий

До операцій такого типу належать: видача готівки з каси підзвітним
особам, надходження заборгованості від дебіторів у касу чи на рахунки в
банку, оприбуткування готової продукції з виробництва, відпуск сировини
і матеріалів у виробництво та ін.

Операція 2. За рішенням зборів засновників підприємства частку прибутку
в сумі 90 000 грн розподілено на збільшення статутного капіталу.

Внаслідок цієї операції відбулися зміни в джерелах засобів: сума
нерозподіленого прибутку зменшилася на 90 000 грн, а статутний капітал
при цьому збільшився на цю суму і становив 650 000 грн (560 000 + 90
000). Отже, друга операція внесла зміни тільки у статті пасиву балансу:
вона зумовила перегрупування в джерелах засобів, що не позначилося на
загальному підсумку балансу. Рівність підсумків активу і пасиву балансу
також не порушилася.

Відобразимо цю операцію на нашому початковому балансі, який після другої
операції матиме такий вигляд:

Баланс (після другої операції)

Актив Сума, грн Пасив Сума, грн

Баланс початковий (БП) 1 050 000 Баланс початковий 1 050 000

Статутний капітал +90 000

Прибуток -90 000

Баланс кінцевий (БК) 1 050 000 Баланс кінцевий 1 050 000

Це другий тип операцій, який спричиняє зміни тільки в пасиві балансу:
одна стаття пасиву збільшується, а друга зменшується на однакову суму.
Загальний підсумок балансу не змінюється.

До операцій такого типу належать: утримання податків та інших платежів
із заробітної плати працівників, що підлягає перерахуванню до бюджету,
оплата заборгованості постачальникам за рахунок отриманих кредитів
банків, формування резервного капіталу за рахунок прибутку, операції з
переоформлення кредиторської заборгованості у боргові зобов’язання
(векселі) та ін.

Операція 3. Від постачальників надійшли й були оприбутковані товари на
суму 70 000 грн.

Внаслідок третьої операції відбулося збільшення запасів товарів на
складі підприємства на 70 000 грн. Відповідно тепер у балансі з’явилась
нова стаття “Товари”, у якій залишок на кінець місяця становитиме 70 000
грн. Одночасно відбулося збільшення заборгованості постачальникам за
одержані товари на цю ж суму. Залишок за статтею “Постачальники” зросте
до 191 000 грн (121 000 * 70 000).

Як бачимо, ця операція відрізняється від попередньої: водночас викликає
зміни в активі й пасиві балансу. Оскільки зміни в статтях активу і
пасиву відбулися на одну й ту саму суму в сторону збільшення, то
загальний підсумок балансу також збільшився до 1 120 000 (1 050 000 + 70
000), але рівність не порушилася.

Після третьої операції баланс матиме такий вигляд:

Баланс (після третьої операції)

Актив Сума, грн Пасив Сума, грн

Баланс початковий (БИ) 1 050 000 Баланс початковий (БП) 1 050 000

Товари (нова стаття) +70 000 Постачальники +70 000

Баланс кінцевий (БК) 1 120 000 Баланс кінцевий (БК) 1 120 000

Це третій тип операцій, який спричиняє зміни в активі й пасиві балансу
на одну й ту еаму суму в сторону збільшення. Це, як правило, операції
пов’язані з додатковим залученням господарських засобів (майна, запасів,
коштів) в оборот підприємства.

До операцій такого типу можна віднести: отримання і зарахування кредиту
наданого банком, нарахування заробітної плати працівникам з одночасним
віднесенням її на витрати виробництва, розрахунки за авансами
одержаними, векселями виданими та ін.

Операція 4. Перераховано підприємством з поточного рахунка в банку
заборгованість за раніше отриманим кредитом на суму 100 000.

Ця операція викликала зменшення грошових коштів на поточному рахунку в
банку на суму 100 000 грн, залишок на якому тепер становить 20 000 грн
(120 000 – 100 000), і одночасно зменшення заборгованості банку за
кредитом на цю ж суму. В результаті операції, як бачимо, залишку за
статтею “Кредити банків” не буде (100 000 – 100 000). Отже, це стаття
пасиву балансу виключається.

Четверта операція, як і попередня, вносить зміни одночасно у дві статті
балансу — активну і пасивну. Оскільки актив і пасив зменшуються на одну
й ту саму суму (100 000) рівність підсумків зберігається, а загальний
підсумок балансу зменшиться і становитиме 1 020 000 грн (1 120 000 – 100
000).

Після четвертої операції баланс матиме такий вигляд: Баланс (після
четвертої операції)

Актив Сума, грн Пасив Сума, грн

Баланс початковий (Ас) 1 120 000 Баланс початковий (Лс) 1 120 000

Рахунки в банку -100 000 Кредити банку -100 000

Баланс на кінець (Бк) 1 020 000 Баланс на кінець (Бк) 1 020 000

Це четвертий тип операцій на балансі, який спричиняє зміни в активі й
пасиві балансу на одну й ту саму суму в сторону зменшення. Це, як
правило, операції, пов’язані з вибуттям активів підприємства з
господарського обороту.

До операцій такого типу належать: виплата заробітної плати, дивідендів
працівникам, погашення кредиторської заборгованості за одержані товари і
матеріали, перерахування до бюджету податків і платежів та ін.

Схематично зміни на балансі під впливом чотирьох типів операцій можна
зобразити так (рис. 1).

Рис. 1. Зміни на балансі під впливом чотирьох типів операцій

Розглянуто чотири типи операцій, які охоплюють всі можливі варіанти змін
у балансі й дають змогу зробити такі висновки.

Кожна господарська операція зачіпає не менше ніж дві статті балансу. Це
обумовлено особливостями кругообороту і пояснюється двоїстою сутністю
господарських операцій (єдність протилежностей і взаємообумовленість),
при цьому зберігається збалансованість активу і пасиву.

Усе розмаїття господарських операцій, що мають місце в діяльності
підприємства за характером змін, які вони викликають у балансі,
зводиться до чотирьох типів операцій.

Підсумок активу і пасиву балансу змінюється тільки тоді, коли
господарська операція стосується одночасно засобів і джерел їх
утворення.

Рівність підсумків активу і пасиву балансу зберігається після будь-якої
операції, у цьому і полягає контрольний прийом подвійного відображення
операцій.

Розглянуті типи балансових змін мають важливе значення для розуміння
економічної суті господарських операцій, правильного відображення їх у
балансі.

Висновок

Отже, оперативне управління господарюючим суб’єктом вимагає достовірних
і точних даних про стан і наявність господарських засобів, їх склад і
розміщення, а також про джерела їх формування і цільове призначення.
Таку інформацію, узагальнену і згруповану певним чином, отримують за
допомогою бухгалтерського балансу. Взагалі балансовий метод широко
використовується в економічних науках, наприклад, баланс доходів і
витрат, касовий план банку, баланси матеріальних і трудових ресурсів
тощо. Причому використовують балансові узагальнення як статичні, так і
динамічні.

Слово “баланс” (лат. bis — двічі, lans — чаша терезів) означає дві чаші,
як символ рівноваги. Загальне і широке його використання розпочинається
з XIV ст. в Західній Європі, зокрема Італії і Німеччині. Як символ
рівноваги ваги (терези) зображені на гербі Міжнародної спілки
бухгалтерів.

Кожне підприємство має свій баланс, який визначає його
фінансово-майновий стан на звітну дату. У балансі завжди два боки: один
— сукупність наявних активів, другий — джерела їхнього формування.

Поняття про бухгалтерський баланс викладено в П(С)БО 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності», а методику його складання — у П(С)БО 2
«Баланс».

Мета складання балансу — надання користувачам повної, правдивої і
неупередженої інформації про фінансовий стан активів, зобов’язань та
власного капіталу підприємства на звітну дату.

Умовно бухгалтерський баланс підприємства можна поділити на три блоки.
Перший блок включає реквізити підприємства (назву, код з ЄДРПОУ, форму
власності, вид економічної діяльності, адресу, підпорядкованість,
одиницю виміру) і назву фінансового звіту та дату балансу.

Другий блок балансу візуально являє двосторонню таблицю, в якій ліва
частина — це актив, а права — пасив.

Третій блок містить підписи посадових осіб підприємства, які мають право
підпису фінансових звітів (керівник і головний бухгалтер).

В активі балансу згруповано активи в чотирьох розділах: 1. Необоротні
активи. 2. Оборотні активи. 3. Витрати майбутніх періодів. 4. Необоротні
активи та групи вибуття.

У пасиві балансу п’ять розділів: 1. Власний капітал. 2. Забезпечення
майбутніх витрат і платежів. 3. Довгострокові зобов’язання. 4. Поточні
зобов’язання. 5. Доходи майбутніх періодів.

Кожний розділ складається зі статей. За П(С)БО 1 стаття — це елемент
фінансового звіту, що відповідає критеріям, встановленим цим Положенням
(стандартом).

Головне балансове рівняння має вигляд:

Активи = Капітал + Зобов’язання, або Актив = Пасив.

Підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов’язань і власного
капіталу. Підсумок балансу, який однаковий в активі та пасиві,
називається валютою балансу.

Баланс необхідний для контролю за наявністю і структурою активів,
капіталу та зобов’язань підприємства, для аналізу фінансового стану
підприємства, його платоспроможності, ліквідності тощо.

Список використаних джерел

Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”
від 16 липня 1999 p. № 966-XIV.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до
фінансової звітності”,’затверджене наказом Міністерства фінансів України
від 31 березня 1999 р. № 87.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджене
наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 (зі
змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України
від 14 червня 2000 р. № 131).

Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К.: Знання, 2004.
— 447 с.

PAGE

PAGE 15

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020