Реферат на тему:

Роль реклами в стратегії маркетингу

Реклама — найважливіший елемент маркетингових комунікацій, бо в
сучасних умовах саме маркетинг забезпечує соціально-економічний характер
діяльності суб’єктів ринку. Інакше кажучи, маркетинг втрачає свій
специфічний збутовий характер і перетворюється на ключовий елемент
управління суспільними та міжособистісними процесами.

Сфера маркетингу охоплює всі галузі економіки розвинених країн, при
цьому маркетингова діяльність фірм прямо пов’язана з рекламною
діяльністю. У США, наприклад, витрати на маркетинг становлять 55-60 %
від кінцевої ціни товару, тобто значна частина національного продукту —
це витрати на заходи маркетингової комунікації, товаропросування,
транспортні операції і торгівлю.

Формування ефективного комплексу маркетингової комунікації — одне з
головних завдань ринкової діяльності фірми. Воно передбачає реалізацію
відповідного процесу, логічна послідовність якого складається з таких
основних елементів (рис. 1):

• визначення завдань комплексу маркетингової комунікації;

• з’ясування цільової споживчої аудиторії та бажаної її зворотної
реакції;

• вибір звернення;

• вибір засобів впливу та поширення звернення;

• формування каналів зворотного зв’язку.

Одним з основних елементів процесу маркетингової комунікації є
звернення. Звернення — це засіб, через який трансформуються цілі
маркетингової комунікації. При створенні звернення увагу концентрують на
кількох проблемах. Перша з них — що саме сказати цільовій аудиторії.
Йдеться про зміст звернення, наявність у ньому привабливих для споживача
раціональних, емоційних або інших мотивів. Друга проблема — як саме це
сказати, як посилити вплив звернення, яку вибрати форму символічного
втілення ідеї звернення. Третя проблема — коли, де і скільки разів
сказати, щоб звернення було привабливим і досягає мети.

Рис Алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій

Звернення має бути передане споживачам вчасно й ефективно. Це
досягається вибором відповідних засобів впливу і поширення звернення:

• каналів комунікації — особових і неособових;

• носіїв інформації— таких, які заслуговують на увагу і довіру цільової
аудиторії;

• ефективних засобів впливу — реклама, пропаганда, стимулювання збуту,
персональний продаж.

Реклама — найважливіша складова маркетингу, ефективний засіб впливу на
аудиторію споживачів у процесі комунікації. Успіх реклами зумовлений
насамперед двома обставинами: її цілеспрямованістю, систематичністю,
тісним зв’язком із процесами планування, розробки й виробництва товару,
а також із дослідженнями конкретних ринкових умов та організацією
торгівлі.

У межах єдиної стратегії маркетингу реклама активно впливає на
виробництво, яке повинно випускати тільки продукцію, що має відповідний
ринковий попит. Реклама — необхідна форма комунікації, що сприяє
переведенню якості товарів, послуг та ідей на мову потреб і запитів
споживачів.

Сучасна реклама як логічний елемент системи маркетингу не тільки формує
попит, а й керує попитом певної групи цільової аудиторії. Адже ринок —
це сукупність специфічних сегментів, сформованих відповідно до смаків і
запитів споживачів. Наприкінці XX ст. в економічно розвинених країнах
вивчення потреб споживачів змінилося дослідженням і формуванням їхніх
мотивацій. Як зазначає рекламолог Р. Рівз (США), «реклама — це мистецтво
вкорінення єдиної мотивації у голови щонайбільшої кількості споживачів
при найменших витратах» [27, с. 72].

Таким чином, з одного боку, реклама стає впливовим інструментом у
системі нецінового стимулювання попиту й збуту продукції, а з другого —
стає новим видом рекламно-інформаційної комунікації. Для досягнення мети
реклама використовує широкий спектр засобів і методів. Яких? Цього
питання ми торкнемось, розглядаючи наступні теми дисципліни.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Котлер Філіп, Армстронг Гарі. Маркетинг. Загальний курс. — М.; СПб.; К.:
Вильяме, 2001.

Москаленко А. 3., Губерсъкий Л. В., Іванов В. Ф. Основи
масово-інформаційної діяльності: Підручник. — К.: КНУ ім. Т. Шевченка,
1999.

Москаленко А. 3., Губерсъкий Л. В., Іванов В. Ф., Вергун В. А. Масова
комунікація. — К., 1997.

Реклама. Словник термінів / Уклад. Р. Г. Іванченко. — К., 1998.

Уэллс Уильям, Бернетт Джон, Мориарти Сандра. Реклама. Принципы и
практика. —СПб.: ПИТЕР, 2001.

Шкляр В. L, Мелещенко О. К., Мукомела О. Г., Паримсъкий I. С. Українська
журналістика: вчора, сьогодні, завтра. — К., 1996.

Похожие записи