.

Загальна характеристика методів наукової психології (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
708 9264
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

“Загальна характеристика методів наукової психології”

ПЛАН

Вступ

1. Поняття методів та методологічних принципів наукової психології

2. Характеристика основних методів психології

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Предмет наукової психології складають конкретні факти психічного життя,
що характеризуються якісно та кількісно. Наприклад, під час сприйняття
образ предмета зберігає свою відносну сталість навіть за змінених умов
сприйняття (книжкова сторінка буде білою і в напівтемряві, і в сонячному
світлі). Або ж тривалість часу реакції різних людей на той самий
подразник буде різною (звук, спалах тощо).

Однак наукова психологія не може обмежуватися самим лише описанням
психологічних фактів, хоч би якими цікавими вони були, їх треба
пояснювати.

1. Поняття методів та методологічних принципів наукової психології

Характер предмета і принципів психологічної науки визначає її методи.
Сучасна наукова психологія зосереджує свої зусилля як на подальшому
вивченні психіки, дослідженні теоретичних проблем розвитку й діяльності
особистості, так і на розв’язанні практичних завдань оптимізації
поведінки та діяльності особистості у сфері науки, виробництва,
культури, освіти, медицини тощо.

За своїми методами психологія суттєво відрізняється від інших наук.
Специфіка психічної дійсності вимагає розробки й застосування
спеціальних методів її пізнання та формування. Тому у створенні свого
методичного інструментарію психологічна наука спирається на певні
методологічні принципи. Найголовнішими такими вимогами є об’єктивність,
генетичний підхід, системність, особистісний підхід, індивідуалізація,
єдність теорії та практики.

Вимога об’єктивності полягає у вивченні об’єктивних умов виникнення та
функціонування, об’єктивних проявів психічних явищ. Психічні функції
неможливо безпосередньо сприймати внутрішнім зором. Наукове вивчення
психіки стає можливим завдяки опосередкованому аналізу і синтезу
об’єктивних проявів психіки у процесах та продуктах діяльності й
поведінки людини. Не варто перебільшувати роль безпосереднього
самоспостереження, інтроспекції у пізнанні власної психіки.
Самоспостереженню властива певна суб’єктивність, небезсторонність, а
отже й невірогідність. Адже психіка формувалась у філогенезі як функція
сигнального відображення, орієнтації живих істот переважно в зовнішньому
світі і значно менше — як засіб відображення внутрішнього світу.
Самоспостереження як метод самопізнання може бути корисним, якщо
спирається на самозвіт людини про те, що насправді коїться з нею, що
вона переживає, чого бажає тощо.

Цінність самоспостереження зростає, якщо його дані поєднуються з
результатами об’єктивного дослідження власної психіки засобами
планомірного спостереження, експерименту, тестування тощо.

Генетичний підхід полягає у вивченні психічних явищ у динаміці, при
переході у філогенезі та онтогенезі з одного рівня розвитку на інший.

Вимога системності передбачає вивчення психічного явища як своєрідної
системи, що має свої специфічні закономірності. Ця система може
включатись у макросистему і складатись із микросистем, законам яких має
відповідати. Метод психології полягає в урахуванні багатовимірності,
ієрархічності психічних явищ. Психолог у дослідженні та в практичній
роботі стикається з пірамідою психічних властивостей різного гатунку. Б.
Ф. Ломов виділяє три основні підсистеми — когнітивну (в якій
реалізується функція пізнання), регулятивну (що забезпечує регуляцію
діяльності та поведінки) й комунікативну (яка формується і реалізується
в процесі спілкування).

Багаторівневий характер має і детермінація психічних явищ. Однією з форм
реалізації системного підходу в психологічному дослідженні є
особистісний підхід, що передбачає вивчення конкретної особистості в
конкретній соціальній ситуації. Кожне психічне явище має розглядатися в
контексті цілісної системи психічних властивостей індивіда — його
потреб, знань, цілей, продуктивного боку діяльності та поведінки,
емоційно-почуттєвої сфери, здібностей до спілкування, особливостей сфери
спрямованості, рис характеру, самосвідомості, досвіду, інтелекту,
психофізіології — відповідно до конкретного вікового етапу розвитку.

Вимога індивідуалізації полягає у розкритті своєрідності кожної
особистості, притаманного їй індивідуального стилю діяльності та
поведінки, у визначенні психологічних проблем конкретної особистості та
засобів їх розв’язання.

Вимога єдності теорії та практики передбачає здійснення корекції,
реабілітації, вдосконалення розвитку особистості на основі розкритих
закономірностей психіки.

2. Характеристика основних методів психології

Методи психології доцільно розділити на дві групи: пізнавальні
(дослідницькі) методи; методи активного впливу на особистість (рис. 1).

Розглянемо першу групу методів. Процес психологічного дослідження
складається з ряду етапів: підготовки, збирання, обробки, інтерпретації
фактичних даних та формулювання висновків.

На підготовчому етапі вивчається стан досліджуваної проблеми,
проводяться попередні спостереження, бесіди, анкетування, визначаються
мета й завдання дослідження. Важливим елементом цього етапу стає
гіпотеза — уявлення про очікуваний результат дослідження.

Усі вихідні моменти зумовлюють планування дослідження, вибір контингенту
і кількість піддослідних, місця та часу проведення дослідів, технічне
оснащення, отримання попередніх експериментальних даних, форми
протоколів, план кількісної (статистичної) та якісної обробки й
інтерпретації даних.

На етапі збирання фактичних даних використовуються емпіричні методи
(експеримент, спостереження, тестування, бесіди тощо). Експериментальні
дані фіксуються в протоколі, що має бути достатньо повним і
цілеспрямованим, включаючи реєстрацію усіх необхідних параметрів
експериментальної ситуації та психічних властивостей.

Етап обробки даних передбачає кількісний та якісний аналіз і синтез
зафіксованих даних.

На останньому етапі дослідження здійснюються інтерпретація даних та
формулювання висновків, встановлюється їхня відповідність чи
невідповідність вихідній гіпотезі, виявляються нові питання та проблеми,
на основі яких формується програма дослідження.

Відповідно до етапів психологічного дослідження доцільно розрізняти
чотири групи методів: організаційні, емпіричні, методи обробки даних та
інтерпретаційні методи.

Організаційні методи включають: порівняльний метод, який реалізується
зіставленням груп піддослідних, що відрізняються за віком, видом
діяльності тощо; лонгітюдний метод, який виявляється у багаторазових
обстеженнях тих самих осіб протягом тривалого часу; комплексний метод,
коли той самий об’єкт вивчається різними засобами й представниками
різних наук, що дає змогу з різних боків характеризувати особистість.

Лонгітюдний (від лат. тривалість) метод характеризується тим, що
протягом тривалого часу послідовно вивчаються ті самі досліджувані. При
цьому можуть застосовуватися найрізноманітніші методи збору фактичного
матеріалу, але вони скеровані на той самий об’єкт дослідження.

Деякі дослідження особливостей особистості тривали десятиліттями.

За порівняльного методу паралельно та одночасно вивчаються різні об’єкти
дослідження, хоча при цьому визначаються єдиний предмет і загальне
завдання дослідження. Це можуть бути дослідження особливостей психіки
школярів різного віку (порівняльно-онтогенетичне дослідження), психіки
здорових і психічно хворих досліджуваних (порівняльно-патологічне
дослідження), вивчення досліджуваних, які знаходяться в різних
соціальних чи педагогічних умовах (порівняльно-соціальне,
порівняльно-педагогічне дослідження).

До групи емпіричних методів входять: спостереження і самоспостереження;
експериментальні методи; психодіагностичні методи (тести, анкети,
опитувальники, соціометрія, референтометрія, інтерв’ю, бесіда); аналіз
продуктів діяльності; біографічний метод; трудовий метод.

Методи обробки даних — це кількісні та якісні методи. До кількісних
методів належать, наприклад, визначення середніх величин та міри
розсіювання, коефіцієнтів кореляції, факторний аналіз, побудова
графіків, гістограм, схем, таблиць, матриць тощо. Якісний метод
передбачає аналіз і синтез отриманих даних, їх систематизацію та
порівняння з результатами інших досліджень.

До інтерпретаційних методів належать генетичний метод аналізу
психологічних даних у процесі розвитку — з виділенням стадій, критичних
моментів, суперечностей тощо, а також структурний, системний метод, який
передбачає встановлення зв’язків між усіма психічними якостями індивіда.
Останній полягає у реалізації особистісного підходу, кили . всі психічні
властивості розглядаються у цілісній системі.

Розглянемо емпіричні методи отримання фактичних даних про психіку.

Метод спостереження полягає в тому, що експериментатор збирає
інформацію, не втручаючись у ситуацію. Існує принципова відмінність
наукового спостереження від життєвого, яке обмежується реєстрацією
фактів і має випадковий, неорганізований характер. На противагу йому
наукове спостереження базується на певному плані, програмі, фіксації
фактів та особливостей ситуації, на аналізі та інтерпретації. Для
наукового спостереження характерні перехід від опису фактів до пояснення
їхньої суті, формування психологічної характеристики особистості.

У науковій психології використовується також метод самоспостереження,
який виступає як засіб вивчення, аналізу та синтезу власних учинків і
дій, порівняння своїх думок з думками інших людей. У процесі
самоспостереження людина спирається на рефлексію, тобто на
розмірковування та переживання щодо власних психічних станів і якостей
особистості. Однак при цьому слід ураховувати схильність людини до
суб’єктивізму і додатково застосовувати інші методи.

Головним методом психологічного пізнання вважається експеримент.
Дослідник активно втручається у діяльність та поведінку піддослідного
для створення необхідних умов, за яких виявляються ті чи інші
психологічні факти, явища, якості. В експериментальному дослідженні має
бути обов’язковий контроль за умовами перебігу експерименту, за
подразниками, що діють на людину, за її реакціями на них. Для
встановлення загальних закономірностей розвитку та функціонування
психіки до експерименту залучається велика кількість піддослідних.
Практикується й експеримент з однією особою.

Залежно від рівня втручання дослідника у перебіг психічних явищ
експеримент може бути констатуючим, коли вивчаються наявні психічні
особливості без зовнішнього втручання, та формуючим, коли психічні
властивості особистості вивчаються в процесі «штучного» цілеспрямованого
розвитку з використанням засобів навчання й виховання людини.

За схемою констатуючого експерименту можна також вивчати природу
психічних властивостей у процесі їхнього розвитку, для чого
застосовуються так звані поперечні та поздовжні зрізи. При поперечному
зрізі одночасно порівнюються психічні властивості кількох груп
піддослідних, які відрізняються за віком, щоб розкрити динаміку вікового
розвитку досліджуваної психічної властивості. Однак при такому підході
залишаються поза увагою індивідуальні особливості розвитку психіки.

При поздовжньому зрізі простежуються зміни у психічних властивостях
певних людей протягом тривалого часу (місяці й роки). Це допомагає
вивчати розвиток особистості в її цілісності.

За наявністю оснащення психологічний експеримент може бути лабораторним
і природним. При лабораторному експерименті використовується спеціальна
апаратура, наприклад тахістоскоп — при обстеженні обсягу уваги — або
комп’ютер — для пред’явлення тесту. Дії піддослідного регламентуються
інструкцією. Природному експерименту властиві звичайні умови, коли
піддослідний не здогадується про власну участь у дослідах, а
експериментальні умови обмежуються замаскованим включенням дій
дослідника або його асистента у спільну з піддослідним поведінку
(скажімо, у гру дітей у дитсадку).

Значного поширення набули тести, які використовуються для визначення
властивостей особистості, вимірювання рівня розвитку порівняно зі
стандартом.

Метод тестів. Вони призначені для того, щоб установити наявність чи
відсутність уже відомих психологічних особливостей у тих чи інших
досліджуваних.

Тести мають відповідати таким вимогам:

1. Це стандартизовані випробування. Стандартизація досягається за
рахунок того, що тестом те чи інше дослідження стає після багаторазової
його перевірки на великій кількості досліджуваних.

2. Кожен тест повинен давати всім досліджуваним однакові можливості для
проявлення наявних у них психологічних особливостей.

Виконання цієї вимоги досягається за рахунок того, що в кожнім тесті
вміщено різні за змістом і формою подачі завдання, завдяки чому в одних
досліджуваних з’являються можливості виконати одні завдання, а в інших –
інші.

3. Інтерпретація результатів виконання тесту.

Тести – це найчастіше разові випробування, вони дозволяють зробити зріз,
зафіксувати те, що є на даний момент.

Тому не можна на основі результатів тесту будувати прогнози, передбачати
можливості чи міру успішності подальшого психічного розвитку.

У психології широко відомі три види тестів.

1. Тести визначення здібностей дозволяють провести відносні виміри рівня
розвитку психічних властивостей (наприклад, властивостей пам’яті,
мислення, уяви тощо), які визначають успіх діяльності.

2. Тести успішності дають можливість визначити ступінь готовності до
певної діяльності, тому що заміряють рівень засвоєння знань і навичок,
необхідних для тієї чи іншої діяльності,

3. Проективні тести найчастіше скеровані на те, щоб встановити наявність
певних психічних властивостей у даної людини. Проективними вони
називаються тому, що складаються з таких стимулів, реагуючи на які
людина проектує (виявляє) властивості, притаманні її особистості. Для
цього, скажімо, пропонується тлумачення події, відновлювати ціле за
деталями, надавати сенс неоформленому матеріалові, створити оповідання
за малюнком із невизначеним змістом.

Тест складається із завдань або запитань, що добираються за критеріями
валідності (відповідності психічній якості, котра виявляється за його
допомогою), надійності (сталості результатів вимірювання),
стандартизованості (налагодженості в процесі перевірки на великій
кількості піддослідних з визначенням достатнього рівня чутливості) тощо.
Інколи тест для свого створення та апробування потребує багато років. За
допомогою тестів — а їх уже налічується кілька тисяч — психологи мають
змогу перевіряти здібності, навички, уміння, риси характеру й інші
якості особистості з метою відбору, контролю, прогнозу, навчання тощо.

Застосування анкет (опитувальників) допомагає збирати фактичний
матеріал, що стосується характеру, змісту та спрямованості думок,
оцінок, настроїв людей. Недоліком цього методу є певний суб’єктивізм,
неможливість контролювати щирість респондентів (тих, хто відповідає на
запитання анкети). Для підвищення рівня вірогідності результатів
опитування доцільно додатково застосовувати інші методи.

Соціометричний та референтометричний методи забезпечують вивчення
стосунків між членами груп, виявляють їхню структуру (лідерів,
аутсайдерів тощо) на основі відносно простої процедури вибору одними
членами групи інших за параметрами симпатії—антипатії, референтності
(стосовно певних цінностей).

Інтерв’ю та бесіда як методи здобуття інформації про особистість, її
погляди, самооцінку, ціннісні установки, психічні властивості спираються
на попередньо розроблену програму, гнучку стратегію формування запитань
залежно від очікуваних та отриманих відповідей. Вони вимагають значної
підготовки інтерв’юера, певної майстерності, зокрема здатності викликати
довіру до себе, налаштувати людину на відвертість тощо.

Аналіз продуктів діяльності як метод дослідження можливий за наявності
об’єктивних (матеріальних або матеріалізованих) наслідків діяльності
людини, таких як архівні матеріали, чернеткові записи, щоденники,
креслення, варіанти ескізів та малюнків, їх аналіз дає підстави
ретроспективно відтворювати закономірності психічної діяльності
особистості, її психічні властивості. Прикладом застосування цього
методу є вивчення психологом Б. М. Кедровим наукового архіву Д. І.
Менделєєва часів створення ним періодичної системи хімічних елементів та
побудова на цій основі психологічної теорії наукового відкриття.

Для біографічного методу характерні використання матеріалів, що
стосуються особливостей життя людини, її розвитку як особистості, аналіз
важливих подій у її дитинстві, юнацтві, навчанні та трудовій діяльності,
внаслідок чого реконструюються характерні риси особистості.

Трудовий метод передбачає включення дослідника у конкретну діяльність
(професійну, громадську тощо), оволодіння її технологією, входження у
відповідну роль з метою вивчення ніби зсередини її закономірностей.
Ефективність трудовою методу залежить від здатності дослідника до
перенавчання, перевтілення, певного артистизму, рефлексії, об’єктивної
фіксації дослідних даних тощо.

Методи активного впливу на особистість. Сучасній науковій психології
властиві не лише великі методичні можливості у пізнанні закономірностей
психіки, а й здатність при потребі активно впливати на психічні
властивості особистості. Потреба у цьому виникає, коли людина потрапляє
у психотравмуючі ситуації — внаслідок міжособистісних конфліктів,
стихійного лиха або техногенної катастрофи тощо. У цих випадках
застосовуються методи активного психологічного впливу на людину з метою
поліпшення її стану, подолання негативних наслідків для психіки. Ці
методи може застосовувати тільки професійно підготовлений психолог.

Назвемо деякі з цих методів.

Психологічна консультація проводиться з метою надання людині
психологічної допомоги. Під час спеціально організованого спілкування
можуть бути актуалізовані додаткові психологічні можливості виходу
людини з важкої життєвої ситуації. Психологічна консультація будується
за певним планом, який передбачає виявлення причин виникнення проблеми,
шляхів та прийомів її вирішення і здатності до цього людини.

Психологічна корекція передбачає подолання певних відхилень у поведінці
та діяльності людини засобами вивчення індивідуальних особливостей
особистості, їх відповідності вимогам навколишнього соціального та
природного середовища, виявлення і подолання існуючих суперечностей,
формування нових цілей, цінностей, мотивацій поведінки, розробки
програми зміни способу життя, перетворення в ході самопізнання і
самовиховання, розвитку здатності до саморегуляції тощо.

Психологічний тренінг (вправи, ділові ігри) застосовується для розвитку
здібностей, наприклад, уваги, пам’яті, мислення, уяви тощо. Зокрема,
соціально-психологічний тренінг спрямований на розвиток комунікативних,
перцептив-них, інтеракційних здібностей, що поліїшгус здатність людини
до міжособистісного спілкування, забезпечує її осо-бистісне зростання.
Цей тренінг виконується за певним сценарієм у так званих групах
дискусій, Т-групах тощо.

Психологічна терапія та реабілітація — це система спеціальних
психологічних методів оздоровчого впливу на людину для нормалізації її
психічного стану — під час перебування у важкому стресі, при психогеніях
(непатологічних станах психіки). У процесі психологічної терапії та
реабілітації широко застосовуються техніка гіпнозу, аутогенного
тренування, арттерапія (оздоровлення мистецтвом), терапія творчим
самовираженням, трудотерапія тощо.

Висновки

Отже, сучасна наукова психологія має в своєму розпорядженні широкий
арсенал методів активного дослідження, пізнання та впливу на психіку
людини, щоб допомогти їй у складних умовах нинішнього напруженого,
динамічного життя. Тому психологія займає гідне місце серед інших наук
про людину.

За своїми методами психологія суттєво відрізняється від інших наук.
Специфіка психічної дійсності вимагає розробки й застосування
спеціальних методів її пізнання та формування.

Методи психології доцільно розділити на дві групи: пізнавальні
(дослідницькі) методи; методи активного впливу на особистість Процес
психологічного дослідження складається з ряду етапів: підготовки,
збирання, обробки, інтерпретації фактичних даних та формулювання
висновків. Сучасній науковій психології властиві не лише великі
методичні можливості у пізнанні закономірностей психіки, а й здатність
при потребі активно впливати на психічні властивості особистості.
Потреба у цьому виникає, коли людина потрапляє у психотравмуючі ситуації
— внаслідок міжособистісних конфліктів, стихійного лиха або техногенної
катастрофи тощо. У цих випадках застосовуються методи активного
психологічного впливу на людину з метою поліпшення її стану, подолання
негативних наслідків для психіки. Ці методи може застосовувати тільки
професійно підготовлений психолог.

Використана література:

Загальна психологія: навч. посібник / За ред. . Огороднійчука З.- К.:
“А.П.Н.”, 2001

М’ясоїд П.А. Загальна психологія. – К., 1998

Немов Р.С. Психология. – Кн.1. – М., 1995;

Общая психология / Под. ред. А.В. Петровского).- М.,1986;

Психологія: Підручник / За ред. Ю.Л.Трофімова. – К., 2000.

Хрестоматия по психологии .-М.,1994.

Рис. 1. Структура методів наукової психології

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020